LAST NED RAPPORT 2021

Jorda,

vi lytter

Alt påvirker. Vi har som mål å redusere vår påvirkning på tvers av hele verdikjeden vår. Våre klimatiltaksmål inkluderer oppnåelse av netto null klimagassutslipp (GHG) innen 2040.

Sporing av fremgangen vår

Målet:

Oppnå netto null

Oppnå netto null klimagassutslipp i hele HPs verdikjede innen 20401

Hvor langt har vi kommet:

2,93 mill.

tonn med CO2e avverget i hele HPs verdikjede siden 2019

Målet:

Mindre fotavtrykk

Redusere type 1 og 2 av klimagassutslipp fra globale operasjoner med 60 % innen 2025, sammenlignet med 20151

Hvor langt har vi kommet:

59 % ↓ 

mindre enn grunnlinjen for 2015, siden 2019

Målet:

Sirkularitet

Oppnå 75 % sirkularitet for HP-produkter og emballasje innen 20302

Hvor langt har vi kommet:

39 %

Sirkulær etter vekt.³

Målet:

Reduser avfallsmengde

Oppnå null i avfallsmengde i alle HP-operasjoner innen 2025

Hvor langt har vi kommet:

86 %

unngåelsesrate for HPs globale avfall i 2021

Vi er det eneste teknologiselskapet som har mottatt en tredobbel «A» på tvers av CDPs lister for klima-, vann- og skog og ledertavler for leverandørengasjement (for tredje året på rad).

Vi minimerer vår påvirkning

9 % reduksjon

I vårt karbonfotavtrykk (tonn med CO2e) i 2021 kontra 20194

Først og fremst på grunn av reduksjoner relatert til produktbruk med økt energieffektivitet og endringer i blandingen av produkter som selges, har vi redusert karbonfotavtrykket vårt til 28 459 500 tonn med CO2e.

Vitenskapen er klar og tydelig. Det er også målene våre.

Våre mål om reduksjoner i klimagassutslipp for 2025 er validert av Science Based Targets-initiativet.

Les mer

Energieffektivitet for produkter

Vi designer med tanke på energieffektivitet for produkter som bidrar til å redusere kundenes energiforbruk og redusere karbon- og vannfotavtrykk for produktbruk.

Les mer

Bærekraftig drift

Vår mangesidige tilnærming håndterer karbonutslipp, energi, avfall og vannforbruk for alle våre operasjoner.

Les mer

Vi tar sikte på å bruke 100 % fornybar elektrisitet for å drifte våre globale operasjoner innen 2025.

Fremgang i tall

54 %

av vårt globale elektrisitetsforbruk anskaffet og generert av HPs globale operasjoner var fornybar elektrisitet i 2021.

39 %

reduksjon i CO2e-utslippsintensiteten under produktbruk gjennom 2021, sammenlignet med 2015. 

1,46 mill.

tonn med CO2e-utslipp unngått av leverandører gjennom HP og partneres energieffektivitetsprogrammer i 20215

8 % reduksjon 

i HPs vannfotavtrykk (kubikkmeter) i 2021 kontra 2020

Vi har redusert vannfotavtrykket vårt til 146,8 m mill. kubikkmeter, hovedsakelig ved å redusere indirekte vannforbruk fra generering av elektrisitet knyttet til bruk av HP-produkter.

Les mer

Hva vi gjør for å minimere vårt karbon- og vannfotavtrykk – og gjøre netto nullutslipp av drivhusgasser innen 2040 til en realitet. 

Les mer

Lukke
sløyfen

Over 110 millioner

med plastflasker som ellers ville havnet i havet, innsamlet og gjenbrukt i HP-produkter6

Vi sørger for at materialene er i bruk (og unna havområdene) ved å innlemme lukket-sløyfe- og resirkulert plast som ellers ville havnet i havet, i et stort utvalg av produktene våre.6 Oppdag prosessen.

Les mer

En mer sirkulær tilnærming

Les mer

Vi holder produkter og materialer i bruk

Initiativer som HP Device Recovery Service oppfordrer til returnering av brukte enheter for å utvide brukstiden.

Vi designer på en ansvarlig måte for å redusere avfallsmengden

Intelligente designløsninger oppfyller tre hovedprinsipper: eliminere avfallsmengden, innovering av materialer og gjøre produkter sirkulære.

Vi regenererer naturlige økosystemer

Bevaring av jordas naturlige ressurser betyr at vi adresserer avskogingen og gjenbruker plast som ellers ville havnet i havet.

Leder an mot positiv skogdrift 

En pågående satsing på skogdrift og skogrestaurering med ansvarlig produsert papir og emballasje.  

Vi oppnår vesentlige endringer på Haiti

Sosiale og miljømessige endringer utfyller hverandre På Haiti støtter vår investering på USD 2 mill. for å vaske brukt plast som skal brukes i HP-produkter, den lokale økonomien samtidig som den bidrar til å forhindre forurensing av havet.

Les mer

Se video

Inkluderende resirkuleringssamvirker

Lytt til Renilda og Marly, to brasilianske kvinner som står i sentrum av et avfallsresirkuleringssamvirke. 

Se video

Vi resirkulerer elektronikk og gjenoppbygger liv

I Los Angeles gir et fremtidsrettet e-avfallsfirma gode jobber til mennesker som møter på barrierer i jakten på ansettelse.

Se video

Hver dag bruker vi tilsvarende mer enn én million plastflasker i nye HP-blekkpatroner.7

Hvordan gjør vi det

85 %

av originale HP-blekkpatroner inneholder mellom 4 og 75 %8 resirkulert innhold fra forbrukere.

95 %

av maskinvare for HP-PC-er og hjemme- og kontorskrivere introdusert siden 2020 inneholder minst 5 gram med resirkulerte materialer.9 

765 500

tonn med resirkulert maskinvare og rekvisita siden 2016

Vi kjemper for skogene

Ca. 950 000

dekar omfattes av skogsatsingene

Vi iverksetter øyeblikkelige tiltak for å forhindre avskoging og støtte ansvarlig skogdrift.10

Les mer

Se video

Samarbeid om bærekraftige skogområder

Sunne, motstandsdyktige skogområder er viktig for HPs fremtidige virksomhet. I samarbeid med andre papirmerker gjør vi denne visjonen til virkelighet. 

Les mer

HP og WWF samarbeider om å beskytte skogområder

Samarbeidet vårt gjelder den potensielle påvirkningen på skogområder forårsaket av papir brukt til utskrifter med HP-skrivere, ved å bidra til å beskytte, restaurere og forbedre skogdriften av ca. 950 000 acres med skoglandskaper.

Les mer

Jane’s Green Hope

HP bidrar til beplantning av én million trær gjennom samarbeidet med Jane’ s Green Hope og Arbor Day Foundation. Bli med.

Les mer

Siden 2016 har HP-merket papir blitt hentet fra resirkulerte eller sertifiserte kilder, og siden 2020 har dette også vært tilfellet for papirbasert emballasje for hjemme- og kontorskrivere og rekvisita, PC-er og skjermer.11

Fremgang gjennom 2021

USD 11 mill.

i pilotprosjekter de siste to årene utviklet for vitenskapsbaserte mål i atlanterhavsskogen i Brasil for å støtte WWFs restaureringstiltak

USD 80 mill.

i forpliktelser for å bidra til å håndtere potensielle påvirkninger på skogområder fra
papir brukt til utskrifter med HP-skrivere innen 2030

1,1 mill.

trær plantet i samarbeid med Arbor Day Foundation og Eden Reforestation Project 

Fotnoter og ansvarsfraskrivelser

 1. En absolutt reduksjon i type 1, 2 og 3 av klimagassutslippene sammenlignet med 2019. Utelukker ikke-HP-papir ved produktbruk.
 2. Prosentandel for HPs totale årlige produkt- og emballasjeinnhold, etter vekt, som vil komme fra resirkulerte og fornybare materialer og gjenbrukte produkter og deler innen 2030.
 3. Prosentandel for HPs totale årlige produkt- og emballasjeinnhold, etter vekt, som kommer fra resirkulerte og fornybare materialer og gjenbrukte produkter og deler. Data for 2021 inkluderer ikke følgende produkter eller emballasje for disse produktene: PageWide Industrial- og 3D-utskriftsprodukter; eller tilbehør til personlige systemer og utskriftstilbehør som selges separat.
 4. Totalt klimagassutslipp for type 1, 2 og 3: Rapporten om bærekraftig påvirkning for 2021 gjenspeiler flere metodeoppdateringer for å forbedre nøyaktigheten for beregning av karbonfotavtrykket vårt og for å tilpasse oss målet om reduksjon av klimagassutslipp for 2030. Se mer informasjon her.
 5. HP anslår unngåtte klimagassutslipp for leverandører basert på energibesparelser rapportert av leverandører fra bestemte energieffektiviseringprosjekter (sammenlignet med prosjektert energibruk uten disse prosjektene) og leverandørens bruk av nullutslippsenergi. Denne energidatainformasjonen konverteres til unngåtte klimagassutslipp ved bruk av utslippsfaktorer for elektrisitet og drivstofftyper. Disse dataene inkluderer også estimater for unngåtte klimagassutslipp knyttet til produkttransport, relatert til spesifikke initiativer for å forbedre produkttransporteffektiviteten.
 6. Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land.
 7. Basert på analyser internt i HP. Gjennomsnittlig vannflaskevekt på 12,7 gram, produksjon av HP-blekkrekvisita, og 365 dager i året, i gjennomsnitt.
 8. Prosentandel omfatter ikke blekkflasker og andre produkter som ikke er oppført. Se hp.com/go/InkRecycledContent for en liste.
 9. Individuelle EPEAT-registrerte produkter inneholder minst 5 gram med resirkulerte materialer.
 10. 1. oktober 2020 – 30. september 2021. Se HP Forest Positive Accounting-håndbok for informasjon om program, metodikk og definisjoner.
 11. Alt HP-merket papir er hentet fra sertifiserte kilder; Papirbasert emballasje for PC-er, skjermer, skrivere og rekvisita for hjem og kontor er innrapportert av leverandører som resirkulert eller sertifisert med minimum 97 % etter volum verifisert av HP. Emballasje er boksen som leveres med produktet og alle papirbaserte materialer i boksen. Emballasje for kommersielle, industrielle og 3D-produkter, skannere, tilbehør til personlige systemer og reservedeler er ikke inkludert.