Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte

HPs begrensede maskinvaregaranti

Garantiperioden for begrenset garanti

Denne begrensede maskinvaregarantien fra HP gir deg, kunden, uttrykte begrensede garantirettigheter fra HP, produsenten, for det tidsrommet som er spesifisert på sidebeskrivelsen av produktet, og/eller HP-garantien som følger med HP-produktet. HP kan tilby 90 dager begrenset ekstra teknisk telefonstøtte uten gebyr. Etter dette kan det være en ekstra serviceavgift for HPs telefonstøtte, mens andre støttemåter, inkludert chat, HPs nettside eller kontakt med HP-forhandleren eller en HP-autorisert tjenesteleverandører, er tilgjengelige uten ekstra kostnad for perioden som HPs begrensede garanti gjelder for. Se produktbeskrivelsesiden for gjeldende produkter og/eller HPs begrensede garantierklæring som følger med produktet.

Generelle vilkår

Denne begrensede garantien fra HP gir deg, som kunde og sluttbruker, uttrykte begrensede garantirettigheter fra HP, produsenten. På HPs nettsider finner du en omfattende beskrivelse av hvilke rettigheter som følger med den begrensede garantien. I tilfelle du har en separat, skriftlig avtale med HP, kan du også ha andre juridiske rettigheter, så lenge de ikke utelukkes, begrenses eller utsettes av denne begrensede garantien fra HP. Se "Landsspesifikke vilkår" hvis det er aktuelt, på baksiden av denne garantien, for mer informasjon om rettighetene dine.

 

Denne begrensede garantien fra HP gjelder bare for HP-merkede og Compaq-merkede maskinvareprodukter, inkludert og uten begrensninger, utskriftsrekvisita fra HP (samlet referert til som "HP-maskinvareprodukter" i denne begrensede garantien fra HP) som er solgt av eller leaset fra HP, HPs globale datterselskaper (samlet kalt "HP" i denne begrensede garantien fra HP), tilknyttede selskaper, autoriserte forhandlere, autoriserte forhandlere eller landsomfattende distributører som har denne begrensede garantien fra HP. Betegnelsen "HP-maskinvareprodukt" er begrenset til maskinvarekomponentene og nødvendig fastvare. Betegnelsen "HP-maskinvareprodukt" omfatter IKKE programvare eller programmer, produkter eller eksterne enheter som ikke er laget av HP. I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, leveres alle eksterne produkter og enheter som ikke er HP-merket, og som ikke er en del av HP-maskinvareproduktet, for eksempel eksterne undersystemer for lagring, skjermer, skrivere og andre eksterne enheter, "SOM DE ER", og de er ikke dekket av denne begrensede garantien fra HP. Andre produsenter, leverandører og utgivere kan imidlertid gi egne garantier direkte til deg. HP-merket tilbehør eller andre HP-merkede produkter som ikke dekkes av HPs begrensede garanti, kan også være dekket av HPs begrensede garanti for den bestemte HP-merkede eksterne enheten eller det bestemte HP-merkede produktet. Les HPs begrensede garanti for det aktuelle produktet for å finne ut hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder.

 

I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, garanterer HP at de vil reparere, erstatte eller refundere, avhengig av hvilket alternativ HP velger, et HP-maskinvareprodukt som viser feil ved materialer eller utførelse i løpet av den begrensede garantiperioden, hvis du, sluttbrukeren, informerer HP om defekten innenfor den tidsperioden som HPs begrensede maskinvaregaranti gjelder for. HPs forplikter under denne begrensede garantien fra HP, som innebærer at HP kan velge om de vil reparere, erstatte eller gi en refusjon for et HP-maskinvareprodukt som viser feil ved materialer eller utførelse, opphører når den begrensede garantiperioden utløper.

 

Den begrensede garantiperioden starter på den siste dagen produktet blir kjøpt eller leaset fra HP, eller fra den dagen HP eller en HP-autorisert tjenesteleverandør fullfører installeringen. Din daterte kvittering for kjøp eller levering som viser tidspunktet for kjøp eller leasing av HP-maskinvareproduktet, er ditt bevis for kjøps- eller leasingtidspunkt med mindre HP eller den autoriserte forhandleren informerer deg om noe annet skriftlig. Du kan bli bedt om å legge frem bevis på kjøp eller leasing som et vilkår for å motta garantitjeneste. Garantitjenesten som er beskrevet her, angir hva grunngarantien tilbyr. HP-maskinvareprodukter kan inneholde utvidelser av grunngarantien. Kontakt HP eller gå til HP.com. hvis du vil se gjeldende informasjon om garantien. For HP-blekkpatroner gjelder garantien til det er tomt for HP blekk eller til garantiens sluttdato, alt etter hva som inntreffer først. For HP-skrivehoder gjelder dekningen til garantiens sluttdato eller til bruksgrensen for garantien er nådd, alt etter hva som inntreffer først. For HP LaserJet-skriverpatroner gjelder garantidekningen til bruksgrensen er nådd.

 

Noen delstater eller land tillater ikke følgende unntak eller begrensninger, så disse ansvarsfraskrivelsene og begrensninger kan ha begrenset gyldighet for deg.

 

HP GIR INGEN ANDRE UTTRYKTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, OG, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING FRASIER HP SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER SOM IKKE ER ANGITT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN FRA HP. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING I JURISDIKSJONER UTENFOR USA, FRASKRIVER HP SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR, INKLUDERT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. FOR ALLE TRANSAKSJONER SOM FINNER STED I USA, ER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM GJELDER SALGBARHET, KVALITET OG ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE GARANTIEN SOM ER ANGITT OVENFOR. NOEN DELSTATER ELLER LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR VARER, ELLER EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV BESTEMTE TYPER SKADER, HERUNDER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER FOR FORBRUKERPRODUKTER. I SLIKE DELSTATER ELLER LAND VIL NOEN AV UTELUKKELSENE, FRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN FRA HP, KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG. SKULLE DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN FRA HP, ELLER DELER AV DEN, VÆRE ER I STRID MED LOKAL LOVGIVNING, MÅ DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN FRA HP ELLER TILSVARENDE AVTALER ENDRES SÅ DE SAMSVARER MED DET LOKALE LOVVERKET.

 

VED TRANSAKSJONER TIL FORBRUKERE I, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EU, AUSTRALIA OG NEW ZEALAND, VIL DE BEGRENSEDE GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, IKKE EKSKLUDERE, BEGRENSE ELLER MODIFISERE, MEN FUNGERE SOM ET TILLEGG TIL DE OBLIGATORISKE, LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER VED SALG AV DETTE HP-MASKINVAREPRODUKTET TIL DEG.

 

Denne begrensede garantien er gyldig i alle land/regioner og vil bli overholdt i alle land eller regioner der HP eller selskapets autoriserte tjenesteleverandører tilbyr garantitjeneste for det samme produktmodellnummeret, i henhold til betingelsene og vilkårene som fremgår i denne begrensede garantien for HP. Denne begrensede garantien fra HP er underlagt alle gjeldende nasjonale eksport- og importlover og -forskrifter. Under denne begrensede HP-garantien kan HP-maskinvareprodukter som er kjøpt i ett land/område, overføres til et annet land eller område der HP eller en autorisert tjenesteleverandør tilbyr garantitjeneste for det samme produktmodellnummeret. Garantivilkår, servicetilgjengelighet og svartider på service kan variere fra land til land og region til region. Standard responstid for garantitjeneste kan bli endret avhengig av tilgjengeligheten av deler lokalt. Hvis delene ikke er tilgjengelige, kan den HP-autoriserte tjenesteleverandøren gi deg ytterligere opplysninger. HP vil ikke endre form, fasong eller funksjon på dette HP-maskinvareproduktet for å få det til å virke i et land hvor det ikke var ment å brukes. HP er ikke ansvarlig for eventuell toll eller avgift som kan tilkomme ved overføring av produktene. Transport av produktene kan være dekket av og er underlagt alle gjeldende eksport- og importlover, -forskrifter og -kontroller utstedt av ulike reguleringsmyndigheter.

 

I land eller regioner der gjeldende lov bestemmer at garantitjenesten for importerte produkter skal leveres av den lokale importøren, eller der gjeldende lovgivning ikke slår obligatorisk fast at garantitjenestene på importerte produkter skal leveres av produsenten, vil alle garantitjenestene for HP-produktene for disse landene eller regionene bli gitt utelukkende av importøren og ikke av HP, unntatt der hvor den lokale importøren er spesielt godkjent av HP eller HPs lokale partner, for å importere produkter og henvise garantitjenester til HP.

 

Du har krav på garantitjenester på maskinvaren i henhold til de vilkår og betingelser som finnes i dette dokumentet hvis HP-maskinvareproduktet må repareres på grunn av feil ved materialer eller utførelse i løpet av den begrensede garantiperioden. HP står fritt til å velge om de vil reparere eller skifte ut enhver komponent eller ethvert produkt, som følge av feil ved materialer eller utførelse i løpet av den begrensede garantiperioden, hvis HP mottar varsel fra deg, sluttbrukeren, om at denne typen defekter viser seg i løpet av garantiperioden. Med mindre annet er oppgitt, og så langt som det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, kan nye HP-maskinvareprodukter være laget av nye materialer eller av nye sammen med brukte materialer som funksjonelt tilsvarer nye når det gjelder ytelse og pålitelighet. I den grad det samsvarer med lokal lovgivning, kan (a) HP-maskinvareprodukter som er levert til reparasjon, bli erstattet av renoverte HP-maskinvareprodukter av samme type i stedet for å bli reparert og (b) reparerte deler brukes til å reparere HP-maskinvareprodukter. (c) erstattede eller reparerte HP-maskinvareprodukter brukes når de er funksjonelt tilsvarende i ytelse og pålitelighet til originale produkter som ikke lenger er i bruk. Med mindre annet er uttrykkelig er oppgitt av lokal lovgivning, garanterer HP å reparere eller erstatte HP-maskinvareproduktene eller -delene på nytt, så lenge disse erstattede eller reparerte HP-maskinvareproduktene eller -delene viser feil i materialer eller utførelse (1) i løpet av nitti (90) dager fra reparasjonen og/eller utskiftningen har funnet sted, eller (2) i den resterende garantiperioden for den HP-maskinvaren som ble byttet ut eller hvor de ble installert.

 

Alle komponenter eller maskinvareprodukter som fjernes under denne begrensede HP-garantien, blir HPs eiendom med mindre annet er fastsatt av gjeldende lokale lover. I det usannsynlige tilfellet at feilen dukker opp på nytt i HP-maskinvareproduktet, eller HP bestemmer at de ikke kan reparere eller erstatte HP-maskinvareproduktet, står HP fritt for å velge om du skal få (a) en erstatningsenhet som HP velger, enten av samme type eller med tilsvarende ytelsesfunksjoner som HP-maskinvareproduktet ditt eller (b) refusjon eller kreditering av kjøpsprisen eller leasinginnbetalingen (lavere rente) i stedet for en erstatning. I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, er dette de eneste mulighetene du har for garantihjelp med defekte produkter.

 

Noen stater eller land tillater ikke fraskrivelsene og utelukkelsene ovenfor, så disse fraskrivelsene og utelukkelsene kan være av begrenset gyldighet for deg.

 

Konflikter som oppstår som følge av denne begrensede HP-garantien, eller relatert til kjøpet av HP-maskinvareprodukter underlagt denne begrensede HP-garantien – enten det gjelder kontrakten, forvoldt skade, erstatningskrav, svindel eller andre rettslige forhold – er underlagt lovene i landet, staten, regionen eller området der du for øyeblikket befinner deg, uten hensyn til internasjonal privatrett.

Fraskrivelser

HP GARANTERER IKKE AT DETTE HP-MASKINVAREPRODUKTET VIL FUNGERE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE SOM OPPSTÅR SOM RESULTAT AV AT DU IKKE FØLGER BRUKSANVISNINGEN SOM GJELDER FOR HP-MASKINVAREPRODUKTET.

 

Denne begrensede HP-garantien gjelder ikke for utvidelser eller forbruksartikler, med unntak av HP-skrivertilbehør og enkelte oppladbare batterier som er angitt nedenfor, og garantien gjelder ikke for HP-maskinvareprodukter der serienummeret er fjernet, eller hvis produktet er skadet eller defekt

 • som et resultat av uhell, feil bruk, væskesøl, misbruk, forurensning, feil eller utilstrekkelig vedlikehold/kalibrering eller andre eksterne årsaker
 • ved bruk utenfor driftsparameterne som er angitt i brukerdokumentasjonen som fulgte med HP-maskinvareproduktet
 • av programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP
 • ved uriktig klargjøring av plassering, vedlikehold eller miljømessige forhold som ikke samsvarer med HPs retningslinjer for plassering
 • av virus, infeksjoner, ormer, eller lignende ondsinnet kode som ikke er introdusert av HP
 • av tap eller skade under transport
 • ved endringer eller tjenesteutført av andre enn HP eller HP-autorisert tjenesteleverandør eller
 • ved feilinstallasjon av HP-produkter eller HP-godkjente produkter som kan byttes ut av sluttbrukeren, hvis disse er tilgjengelige for HP-maskinvareproduktet i det aktuelle landet eller området.

 

Alle HP-maskinvareprodukter som er overklokket etter at de er levert fra HP, utelukkes fra vilkårene i denne begrensede garantien, med mindre skaden eller de defekte komponentene viser seg å skyldes feil som ikke er relatert til overklokking.

 

HP er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med interoperabilitet eller kompatibilitet som kan oppstå når

 • det brukes produkter, programvare eller tilleggsutstyr som ikke støttes av HP
 • det brukes konfigurasjoner som ikke støttes av HP, eller
 • deler som er beregnet for ett system, installeres i et annet system av forskjellig merke eller modell.

 

DU BØR REGELMESSIG SIKKERHETSKOPIERE DATAENE SOM ER LAGRET PÅ HARDDISKEN ELLER EN ANNEN LAGRINGSENHET, SOM EN FORHOLDSREGEL MOT MULIGE FEIL, ENDRINGER ELLER DATATAP. FØR DU LEVERER TILBAKE ET HP-MASKINVAREPRODUKT FOR REPARASJON, MÅ DU SIKKERHETSKOPIERE DATA OG FJERNE ALL KONFIDENSIELL, BESKYTTET ELLER PERSONLIG INFORMASJON. I DEN GRAD DET ER TILLAT VED GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING ER HP IKKE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP AV PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTTBARE LAGRINGSMEDIER. I DEN GRAD DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING ER HP IKKE ANSVARLIG FOR GJENOPPRETTING ELLER NY INSTALLASJON AV NOEN ANDRE PROGRAMMER ELLER DATA UTOVER DEN PROGRAMVAREN SOM INSTALLERES AV HP NÅR HP-MASKINVAREPRODUKTET BLIR PRODUSERT, MED EVENTUELLE OPPDATERINGER. LAGREDE DATA KAN GÅ TAPT UNDER REPARASJONEN.

Produktspesifikke unntak

Oppladbare batterier

Dette HP-maskinvareproduktet kan inneholde et innebygd oppladbart batteri som ikke er tilgjengelig for brukeren, og som må erstattes av HP eller en HP-autorisert tjenesteleverandør. Det interne oppladbare batteriet dekkes av denne begrensede garantien som en standard komponent i HP-maskinvareproduktet, og er dekket for samme tidsperiode, med mindre annet er angitt i denne begrensede garantien fra HP.

 

Dette HP-maskinvareproduktet kan inneholde et oppladbart batteri som er utformet for å kunne fjernes og byttes av brukeren. HP garanterer at de vil skaffe et nytt batteri, hvis det oppdages feil i materialer eller utførelse av batteriet innen ett (1) år fra kjøpsdatoen av HP-maskinvareproduktet der batteriet er installert, med mindre annet er angitt i denne begrensede garantien fra HP.

 

Generelt reduseres maksimalkapasiteten på alle batterier, også de som følger med HP-maskinvareproduktene, med tiden eller ved bruk, og batteriets levetid varierer avhengig av produktmodell, konfigurasjon, nedlastede programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og innstillinger for strømstyring. Følgelig skyldes ikke en reduksjon i den maksimale batterikapasiteten eller batteriets levetid feil i materialer eller utførelse, og denne begrensede HP-garantien dekker ikke endringer i batterikapasiteten eller batteriets levetid. I den grad det er tillatt ved gjeldende lokal lovgivning gjelder batterigarantien bare mot defekter i materialer eller utførelse hvis dette får batteriet til å slutte å virke innenfor den begrensede garantiperioden som er angitt ovenfor, eller til batteriets overskrider det nominell syklusantallet for batteriet, alt etter hva som kommer først, med mindre annet er angitt i denne begrensede HP-garantien. For å finne ut om batteriet har feil som dekkes av garantien, kan det være nødvendig å kjøre en HP-diagnostikktest.

Utskriftsprodukter fra HP

Hvis du etterfyller patronen eller bruker blekkpatroner som ikke er fra HP, påvirker det hverken HPs begrensede garanti til sluttbrukeren eller kontrakter om HP-støtte til sluttbrukeren for skriveren. Hvis det skulle vise seg at skadene på skriveren eller skrivehodet skyldes at du har brukt blekkpatroner som ikke er fra HP, eller du har etterfylt blekkpatronen, vil HP innkreve en standard timepris og materialkostnader for arbeidet med den bestemte feilen eller skaden på skriveren, eller for omkostningene med å bytte skrivehode. På HPs blekkpatroner, tilbehør og LaserJet-rekvisita gjelder ikke denne begrensede garantien fra HP for produkter som, utover andre unntak som er beskrevet i denne begrensede garantien fra HP, er blitt etterfylt, renovert, reprodusert eller tuklet med på noen måte. Denne begrensede HP-garantien gjelder for HP-blekkpatroner, HP-skrivehoder eller HP LaserJet-skriverpatroner når de brukes til det angitte HP-utskriftsutstyret eller de autoriserte originalprodusentens utskriftsutstyr (OEM).

Eneste krav

I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING UTGJØR DISSE BETINGELSENE OG VILKÅRENE HELE GARANTIAVTALEN MELLOM DEG OG HP NÅR DET GJELDER HP-MASKINVAREPRODUKTET DU HAR KJØPT ELLER LEASET. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING ERSTATTER DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ALLE TIDLIGERE AVTALER, ANNONSER, ELLER ANDRE FREMSTILLINGER – INKLUDERT FREMSTILLINGER PUBLISERT AV HPS SAGSAVDELING, RÅD SOM ER FORMIDLET TIL DEG AV HP, HPS REPRESENTANTER ELLER ANSATTE I HP, REPRESENTANTER ELLER ANSATTE HOS ANDRE ENN HP – FOR EKSEMPEL I FORBINDELSE MED SALG ELLER LEASING AV HP-MASKINVAREPRODUKTER PÅ ANDRE MÅTER ENN EN SKRIFTLIG AVTALE MELLOM HP OG DETS AUTORISERTE FORHANDLERNE. Ingen endringer i betingelsene i denne begrensede garantien fra HP er gyldige, med mindre de fremsettes skriftlig og er undertegnet av en autorisert representant for HP.

Ansvarsbegrensning

Noen delstater eller land tillater ikke unntakene eller begrensningene til de underforståtte garantiene eller begrensningene knyttet til spesielle, utilsiktede skader eller følgeskader (se nedenfor), så disse ansvarsfraskrivelsene og begrensninger kan ha begrenset gyldighet for deg. FØLGENDE BEGRENSNINGER GJELDER I DEN GRAD DE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. HVIS HP VELGER Å GI DEG EN REFUSJON ELLER ET GAVEKORT SOM KAN BRUKES PÅ HP.COM, ER DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVARET FOR HP I HENHOLD TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN FOR HP, UTTRYKKELIG BEGRENSET TIL DEN PRISEN DU BETALTE FOR HP-MASKINVAREPRODUKTET. UTOVER TILFELLENE NEVNT OVENFOR, ER HP UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER FORÅRSAKET AV HP-MASKINVAREPRODUKTET ELLER AT HP-MASKINVAREPRODUKTET IKKE FUNGERER, EI HELLER EVENTUELLE TAP AV FORTJENESTE ELLER BESPARELSER, AVSAVN, TAP AV DATA ELLER PROGRAMVARE, EVENTUELLE KOSTNADER FOR Å GJENOPPRETTE PROGRAMMERING ELLER GJENSKAFFE PROGRAMMER ELLER DATA SOM ER LAGRET PÅ PRODUKTET ELLER SÆRLIGE, TILFELDIGE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV SOM FREMSETTES AV EN TREDJEPART, ELLER SOM FREMSETTES AV DEG PÅ VEGNE AV EN TREDJEPART. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM ET RESULTAT AV AT HP ETTERFØLGER SINE FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER UANSETT OM ET KRAV ER FREMSATT I HENHOLD TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, SOM ET SUBJEKTIVT ANSVARSKRAV (INKLUDERT UAKTSOMHET OG OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR), ET KONTRAKTMESSIG KRAV ELLER ET HVILKET SOM HELST ANNET KRAV. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN KAN IKKE FRASKRIVES ELLER ENDRES AV NOEN. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN VIL VÆRE GYLDIG SELV OM DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR HP OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER IMIDLERTID IKKE FOR KRAV I FORBINDELSE MED PERSONSKADE.

 

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN FRA HP GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM ER AVHENGIG AV DELSTAT/LAND/REGION. FOR EN FULL OVERSIKT OVER RETTIGHETENE DINE MÅ DU UNDERSØKE GJELDENDE LOVBESTEMMELSER I DITT LAND/OMRÅDE.

Begrenset garanti for tilleggsutstyr og tilbehør fra HP

HP-garantiens begrensede vilkår og betingelser for HP-merket tilleggsutstyr og tilbehør (samlet referert til som "HP-tilleggsutstyr" i denne begrensede garantien fra HP) fremgår av den begrensede garantien fra HP som dekker HP-tilleggsutstyr og som følger med HP-maskinvareproduktet. Hvis HP-tilleggsutstyret er installert i en HP-maskinvare, vil HP yte garantitjenester enten for perioden som er spesifisert i garantidokumentet som fulgte med HP-tilleggsutstyret (garantiperioden for HPs garanti for tilleggsutstyr), eller for resten av garantiperioden for HP-maskinvareproduktet som HP-tilleggsutstyret installert på, den lengste perioden gjelder, så lenge den ikke overstiger tre (3) år fra kjøpsdatoen for HP-tilleggsutstyret. Garantiperioden for HP-tilleggsutstyret begynner å løpe fra datoen produktet ble kjøpt av HP eller fra en HP-autorisert forhandler. Den daterte kvitteringen for kjøp eller levering som viser tidspunktet for kjøp av HP-tilleggsutstyret, er ditt bevis for garantiens startdato. Se HP-tilleggsutstyrets begrensede garanti for detaljer. I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, leveres tilleggsutstyr som ikke er fra HP, "SOM DE ER". Produsenter og leverandører kan likevel gi egne garantier direkte til deg.

Skjermer

Skjermer for digital skilting

Denne begrensede garantien dekker ikke tjenester som å fjerne eller installere en veggmontert eller tilpassede digital skiltskjerm. Denne begrensede garantien dekker ikke skader som følger av en veggmontert eller på andre måter kundetilpasset installasjon eller fjerning av en skiltskjerm. HP anbefaler at du bruker en kvalifisert installatør til å montere skiltskjermen på veggen eller hvis du på annen måte skal tilpasse eller fjerne skiltskjermen. Hvis HP bestemmer at problemer med en digital skiltskjerm ikke kan løses med fjernhjelp, vil HP vil sende et erstatningsprodukt direkte til kunden. HP vil tilby frakt via budtjeneste og tar alle frakt- og forsikringsomkostningene forbundet med å returnere pakken trygt til HP. Hvis det defekte produktet ikke returneres, vil HP sende deg regningen for erstatningsproduktet..

Skjermer

Ikke alle skjermmodellene er egnet for bruksområder der det skal vises statiske, stillestående eller faste bilder. Statiske bilder kan forårsake innbrente bilder som vises som flekker eller vannmerker på skjermen. Denne begrensede garantien fra HP dekker ikke skjermer som brukes med programmer som viser statiske, stillestående, eller faste bilder i lengre perioder eller døgnet rundt, da dette kan forårsake innbrente bilder. For å unngå innbrente bilder bør du slå av skjermen når den ikke er i bruk, eller bruke en strømstyringsinnstilling, hvis den støttes av systemet, til å slå av skjermen når systemet er inaktivt.

Samlet garanti for multimedieskjerm og PC-pakke

Hvis du kjøpte multimedieskjermen sammen med en PC som del av en produktpakke (kjøpt som en enkelt SKU), har varigheten av garantiperioden for multimedieskjermen, i den grad det er tillatt i henhold til lokale gjeldende lover, samme varighet som garantiperioden for PC-en. Kontroller garantierklæringen for PC-en hvis du vil se flere detaljer.

Kundens ansvarsområder

For å unngå risikoen med ekstra omkostninger for problemer som ikke dekkes av HPs begrensede garanti, (problemer som ikke skyldes defekter i materialer og utførelse på HP-maskinvareprodukter,) ber vi deg om å hjelpe HP eller HP-autoriserte tjenesteleverandører på følgende måte:

 

 • Gi riktig, nøyaktig og fullstendig informasjon når du fyller ut garantikravet.
 • Plasser produktet i et miljø som oppfyller HPs krav til omgivelser, det vil blant annet si at det skal være beskyttet mot korrosjon, forurensning og søl. For at HPs krav til korrosjon skal møtes, må for eksempel ikke omgivelsene forårsake mer enn 300 ångstrøm korrosjon per måned på sølv og kobber.1
 • Kontroller konfigurasjonene, last ned den siste versjon av fastvaren, installer programvareoppdateringer og kjør HPs diagnostikkverktøy.
 • Implementer de midlertidige prosedyrene eller løsningene som HP leverer mens HP arbeider med å finne permanente løsninger.
 • Bruk HPs fjernstøtteløsninger der disse er tilgjengelige. HP anbefaler på det sterkeste at du bruker den tilgjengelige støtteteknologien som tilbys av HP. Hvis du velger å ikke bruke tilgjengelige muligheter for fjernstøtte, kan det komme gebyrer i tillegg på grunn av økt behov for støtteressurser.
 • Samarbeid med HP i forsøket på å løse problemet ved hjelp av chat på Internett, e-post eller telefon. Dette kan innebære at du må utføre rutinemessig diagnostikk, installere ekstra programvareoppdateringer, fjerne tilleggsutstyr fra tredjepart og/eller erstatte tilleggsutstyr.
 • HP anbefaler at du tar regelmessige sikkerhetskopier av filer, data eller programmer som er lagret på harddisken eller andre lagringsmedier, som en forholdsregel mot mulige feil, endringer eller tap. Før du returnerer et HP-maskinvareprodukt til teknisk støtte eller reparasjon på garantien, må du ta sikkerhetskopi av filer, data og programmer og fjerne alle konfidensielle, rettighetsbeskyttede eller personlige opplysninger.
 • Fjern alt eksternt tilleggsutstyr eller tilbehør som risikerer å gå tapt under reparasjonen eller hvis produktet erstattes.
 • Utfør tilleggsoppgavene som er definert innenfor hver type garantitjeneste som beskrevet nedenfor, og alle andre handlinger som HP innen rimelighetens grenser ber om for å utføre garantistøtten på best mulig måte.
 • Hvis du skal bruke garatitjeneste for skriverpatroner for HP LaserJet, leverer du produktet tilbake til det stedet hvor det ble kjøpt, sammen med en skriftlig beskrivelse av problemet og eksempler på utskrifter, eller du kan kontakte HPs kundestøtte.

* HPs krav er basert på ISA-G1-kravene (milde) som beskrevet i ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. (Miljømessige forhold for prosessmåling og kontrollsystemer: Luftbåren forurensning). Denne ISA-standarden er tilgjengelig på http://www.isa.org. Når produktene brukes i ISA G1-sertifiserte miljøer (milde), burde ikke korrosjon være en påvirkende faktor for utstyrets pålitelighet.

Forskjellige typer maskinvaregarantitjeneste

De typene garantistøttetjenester som kan gjelde for HP-maskinvareproduktet som du har kjøpt, er beskrevet nedenfor. Alle tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. . I DEN GRAD AT FØLGENDE GARANTITJENESTER OG BETINGELSER ELLER DELER AV DEM ER I STRID MED LOKALE LOVBESTEMMELSER, SKAL GARANTITJENESTENE OG BETINGELSENE SOM ANGÅR DETTE OMRÅDET, ENDRES TILSVARENDE SÅ DET SAMSVARER MED DISSE LOKALE LOVBESTEMMELSENE.

Garantitjeneste med kundereparasjon

HPs maskinvareprodukter er utviklet med mange CSR-deler (Customer Self Repair) for å redusere reparasjonstiden og tillate større fleksibilitet ved skifting av defekte deler. Hvis HP under diagnostiseringen har fastslått at problemet kan løses ved å bruke en CSR-del, vil HP sende denne delen direkte til deg så du kan skifte den ut. Det finnes to kategorier av CSR-deler:

 • Deler som kunden selv er pålagt å reparere. Hvis du ber om HP eller en HP-autorisert tjenesteleverandør for å skifte ut disse delene, må du betale reise- og arbeidsomkostningene forbundet med denne tjenesten.
 • Deler som kunden kan velge om de vil reparere. Disse delene er også utformet slik at kunden kan reparere dem. Hvis du imidlertid ønsker at HP eller en HP-autorisert tjenesteleverandør skal bytte ut delen for deg, kan det gjøres uten ekstra kostnad med garantitjenesten som gjelder for HP-maskinvareproduktet.

 

Du må samarbeide med HP eller en HP-autorisert tjenesteleverandør når du prøver å løse problemet, på chat, e-post eller telefon. Dette kan innebære at du må utføre rutinemessig diagnostikk, installere programvareoppdateringer, fjerne tilleggsutstyr fra tredjeparter og/eller erstatte tilleggsutstyr. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte HPs tekniske kundestøtte og få hjelp av en tekniker via Internett-chat, e-post eller telefon. HP-dokumentasjonen som sendes sammen med en utskiftbar CSR-del, angir om den defekte delen må returneres til HP, med mindre annet er fastsatt i gjeldende lokale lover. Hvis den defekte delen må returneres til HP, må du sende denne delen tilbake til HP innen en angitt tidsperiode, vanligvis fem (5) til femten (15) arbeidsdager. Den defekte delen må returneres med den tilhørende dokumentasjonen i det medfølgende forsendelsesmaterialet. Hvis den defekte delen ikke returneres, vil HP sende deg en regning for erstatningen. Når en kunde foretar en reparasjon, betaler HP alle kostnadene for forsendelse og deler, og HP bestemmer hvilken transportør/budtjeneste som skal brukes. Klassifiseringen av CSR-delene kan variere avhengig av land eller region.

Avansert garantitjeneste med enhetserstatning

Den begrensede garantien fra HP kan omfatte en avansert garantitjeneste med enhetserstatning. I henhold til vilkårene for avansert garantitjeneste med enhetserstatning vil HP levere en erstatningsenhet direkte til deg hvis HP-maskinvareproduktet du har kjøpt, blir diagnostisert som defekt. Når du mottar den nye enheten, må du kanskje returnere det defekte HP-maskinvareproduktet til HP i emballasjen som den nye enheten ble levert i, innenfor en definert periode, normalt fem (5) til femten (15) dager. HP dekker frakt- og forsikringskostnadene forbundet med å returnere det defekte HP-maskinvareproduktet til HP. Hvis du ikke returnerer det defekte HP-maskinvareproduktet, kan HP sende deg regningen for reservedelen. HP tilbyr hjelp til avansert utskifting av enheter innenfor den ordinære kontortiden. Ordinær kontortid er vanligvis fra 08:00 til 17:00. (08:00 til 17:00) mandag til fredag, men kontortider kan variere lokalt. Responstiden kan variere, og ekstra kostnader kan påløpe, avhengig av logistiske begrensninger og avstand til nærmeste HP-tjeneste eller en HP-autorisert tjenesteleverandør.

 

Du kan finne telefonnumre og, i noen tilfeller, kart over hvor nærmeste HP-tjeneste eller HP-autoriserte tjenesteleverandør befinner seg, på HPs nettsted http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Hente- og returtjeneste på garantien

Den begrensede garantien fra HP dekker kanskje hente- og returtjenester. I henhold til betingelsene for hente- og returtjeneste vil HP hente det defekte HP-maskinvareproduktet på arbeidsstedet / i hjemmet ditt, reparere det og returnere det til deg. HP tar da på seg alle utgifter forbundet med reparasjon, logistikk og forsikring for denne tjenesten.

Innleveringstjeneste

I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, kan den begrensede garantien fra HP dekke en innleveringstjeneste. I henhold til betingelsene for innleveringstjenesten, må du levere HP-maskinvareproduktet til en HP-autorisert tjeneste for garantireparasjon. Du må forhåndsbetale alle transportutgifter, avgifter eller tollgebyrer i forbindelse med frakt av HP-masinvareproduktet til og fra servicestedet. Du er ansvarlig for å forsikre alle HP-maskinvareproduktene som du leverer til eller returneres fra et HP-autorisert servicested, og du påtar deg risikoen for tap under transport.

Innsendingsgarantitjeneste

I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, kan denne begrensede garantien fra HP inkludere en innsendingsgarantitjeneste. I henhold til betingelsene for innsendingsgarantitjenesten, må du sende HP-maskinvareproduktet til et HP-autorisert servicested for garantireparasjon. Du må forhåndsbetale alle transportutgifter, avgifter eller tollgebyrer i forbindelse med frakt av produktet til servicestedet. Du er ansvarlig for å forsikre alle HP-maskinvareproduktene som du sender, og du påtar deg risikoen for tap under transport. HP vil returnere det reparerte HP-maskinvareproduktet til deg og tar på seg alle utgifter forbundet med logistikk og forsikring.

Innsendings- og returtjeneste på garantien

I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, kan den begrensede garantien fra HP inneholde en innsendings- og returtjeneste. I henhold til betingelsene for innsendings- og returtjenesten, sender HP deg, på HPs bekostning, emballasje til å sende HP-maskinvareproduktet til HP for service. Du betaler selv for frakt og forsikring av transporten av HP-maskinvareproduktet til HP. Kontakt HP for å organisere inngående forsendelser og tilknyttede kostnader. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ringe 1-800-474-6836 (800-HP-invent) i USA for detaljerte priser og instruksjoner, eller du kan gå til HYPERLINK http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html og finne telefonnumre til HPs kundestøtte i andre land. Du kan også velge din egen budtjeneste og betale fraktkostnadene. Hvis du velger budtjeneste selv, er du ansvarlig for å forsikre alle HP-maskinvareproduktene som sendes til reparasjon, og du påtar deg risikoen for tap eller skade under transporten. HP vil reparere HP-maskinvareproduktet og returnere det til deg. HP tar omkostningene med alle reparasjonene og transportkostnadene for retur av det reparerte HP-maskinvareproduktet.

Garantitjeneste på stedet

HPs begrensede garanti kan omfatte en garantitjeneste på stedet. I henhold til betingelsene for garantitjeneste på stedet, kan HP etter eget skjønn avgjøre om en defekt på et HP-maskinvareprodukt kan repareres

 

 • eksternt,
 • ved bruk av en CSR-del eller
 • ved at en tekniker drar dit det defekte HP-maskinvareproduktet befinner seg.

 

Hvis HP til slutt bestemmer at det er nødvendig å sende en tekniker på besøk for å reparere en feil, foregår dette i normal åpningstid hvis ikke annet er oppgitt for HP-maskinvareproduktet du har kjøpt. Ordinær kontortid er vanligvis fra 08:00 til 17:00. (08:00 til 17:00) mandag til fredag, men kontortider kan variere lokalt. Responstiden kan variere, og ekstra kostnader kan påløpe, avhengig av reisebegrensninger og avstand til nærmeste HP-servicestasjon eller en HP-autorisert tjenesteleverandør. Du kan finne telefonnumre og, i noen tilfeller, kart over hvor nærmeste HP-servicestasjon eller HP-autoriserte tjenesteleverandør befinner seg på HPs nettsted på http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html. For å motta service på stedet må du

 • ha en autorisert representant tilstede når HP utfører garantitjenestene hos deg
 • varsle HP hvis HP-maskinvareproduktet brukes i et miljø som utgjør en potensiell helse- eller sikkerhetsrisiko for HPs ansatte eller underleverandører
 • i henhold til HPs rimelige sikkerhetskrav, gi HP tilstrekkelig, fri og sikker tilgang til og bruk av alle anlegg, opplysninger og systemer som HP mener er nødvendig, slik at service kan utføres til rett tid
 • sikre at alle produsentetiketter (for eksempel serienumre) er på plass, tilgjengelige og leselige
 • opprettholde et miljø som er i samsvar med produktspesifikasjoner og støttede konfigurasjoner

Byttegarantitjeneste

Den begrensede garantien fra HP kan omfatte en byttegarantitjeneste. I henhold til betingelsene for byttegarantitjenesten, henter HP den defekte enheten hos deg og leverer en ny enhet som tilsvarende en ny, direkte til deg. HP tar da på seg alle utgifter forbundet med reparasjon, logistikk og forsikring i forbindelse med tjenesten.

Responstid

Responstiden er beregnet ut fra de lokale standardene for normalarbeidsdager og -tider der tjenesten skal brukes. Med mindre annet er oppgitt, måles alle svar fra tidspunktet sluttbrukeren/kunden ringer, til HP enten har fastsatt en gjensidig akseptabel tid for støtte, eller HP har startet å gi støtte eller utarbeide ekstern diagnostikk. Responstiden, inkludert garanti om service neste arbeidsdag når det er tilgjengelig, skal bygge på forretningsmessig rimelig innsats. I noen land/regioner og med bestemte restriksjoner fra leverandøren, kan responstiden variere. Hvis du befinner deg utenfor områder der kundetjenestene normalt foregår, kan responstiden være lengre eller du kan bli pålagt et gebyr. Kontakt en HP-autorisert forhandler eller HP-autorisert tjenesteleverandør hvis du vil vite responstider og tilgjengelighet i ditt område.

Serviceoppgraderinger

HP tilbyr en rekke utvidede støtte- og servicedekninger for HP-maskinvareprodukter som kan kjøpes lokalt. Det kan likevel hende at noen støttetyper og relaterte produkter ikke er tilgjengelige i alle land eller regioner. Hvis du vil se mer informasjon om priser og om hvilke tjenesteoppdateringer som er tilgjengelige, kan du bruke HP Care Packs oppslagsverktøy på http://www.hp.com/go/lookuptool/

Programvare som følger med

HPs eneste forpliktelser når det gjelder programvare som er distribuert av HP under HP-varemerket, eller som inngår i et HP-maskinvareprodukt, fremgår av den gjeldende sluttbrukerlisensen eller programlisensavtalen som fulgte med programvaren. I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, gjelder det at hvis de flyttbare mediene som HP distribuerer programvaren på, viser seg å ha defekter i materiale eller utførelse i løpet av nitti (90) dager etter kjøpet, er din eneste rettighet å returnere det flyttbare mediet til HP for å få et nytt. Du er selv ansvarlig for å kontakte ikke-HP-produsenter eller -leverandører for å få denne garantistøtten.

Begrenset ekstra teknisk støtte

Du har tilgang til begrenset ekstra teknisk støtte for HP-maskinvareprodukter, HP-programvare, tredjeparts programvare som er forhåndsinstallert av HP og tredjeparts programvare kjøpt fra HP, inkludert støtte til startkonfigurasjon. HP leverer tjenesten på forskjellige måter, blant annet gjennom elektroniske medier og på telefon i nitti (90) dager fra kjøpsdatoen. Se Kontakte HP for å vise Internett-ressurser og telefonnumre. Eventuelle unntak fra dette vil være spesifisert i Lisensavtalen for sluttbrukere (EULA).

 

Støtte omfatter hjelp med

 • svar på spørsmål om installering (forutsetninger, første skritt, og grunnleggende informasjon om hvordan det skal gjøres)
 • oppsett og konfigurasjon av programvare og tillegg som følger med, eller som er kjøpt sammen med HP-maskinvareproduktene. Det kan for eksempel være forklaring av de første trinnene for å komme i gang (unntatt systemoptimalisering, tilpassing og nettverkskonfigurasjon).
 • isolere systemproblemer og programvareproblemer og
 • motta HP Care Pack-informasjon og oppdateringer for programvaren som følger med HP-maskinvareproduktene eller produktene som ble kjøpt samtidig med disse.

 

Støtte for programvare omfatter IKKE hjelp med

 • generering eller diagnostisering av brukergenererte programmer eller kildekoder
 • installering av ikke-HP-programvare som er kjøpt separat
 • systemoptimalisering, tilpasning eller nettverkskonfigurasjon

Fri programvare og operativsystemer/programvare med åpen kildekode

HP tilbyr ikke teknisk støtte for programvare levert under offentlig lisens (GPL) av tredjeparter (fri programvare og programvare med åpen kildekode), inkludert operativsystemer eller programmer. For fri programvare og programvare med åpen kildekode som fulgte med HP-maskinvareprodukter, er det leverandørene av den frie programvaren eller programvaren med åpen kilde, som må gi teknisk støtte. Finn kontaktinformasjon til kundestøtte i hjelpen på den frie programvaren eller operativsystemet med åpen kilde, eller i dokumentasjonen eller annen programstøtte som følger med HP-maskinvareproduktet.

Slik undersøker du rettighetene til garanti og støtte

Du kan undersøke garantirettighetene dine ved å legge inn produktmodellnummeret og serienummeret på http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Du kan undersøke registreringen av HP Care Pack-tjenester på Care Pack sentralt på http://www.hp.com/go/cpc

Kontakte HP

Hvis HP-maskinvareproduktet viser feil i materialer eller utførelse i løpet av den begrensede garantiperioden, og forslagene i produktdokumentasjonen ikke løser problemet, kan du motta støtte på én av følgende måter:

 • Se etter ekstra støtte og informasjon om feilsøking eller oppdatert programvare og drivere fra HPs kundestøtteside på http://www.hp.com/support
 • Finne og kontakte HP støtten som er nærmest deg, via nettstedet http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Kontakte en HP-autorisert forhandler eller HP-autorisert serviceleverandør. Før du ringer HP eller en HP-autorisert serviceleverandør, må du ha følgende informasjon tilgjengelig:
  1. Produktets serienummer, modellnavn og modellnummer
  2. Aktuelle feilmeldinger
  3. Alternativer for tillegg
  4. Operativsystemer
  5. Tredjeparts maskinvare eller programvare
  6. Detaljerte spørsmål

Landsspesifikke vilkår

HPs begrensede garanti er en kommersiell garanti som HP selv har valgt å gi. Navnene og adressene på de HP-selskaper som svarer for HPs begrensede garanti i ditt land er som følger:

Norge: HP Norge AS, Rolfsbuktveien 4, 1364 Fornebu, 0219 Bærum, Norge.

 

Fordelene i HPs begrensede garanti gjelder i tillegg til enhver juridisk rettighet som inngår i en to års garanti fra selgeren ved avvik for varene fra salgskontrakten. Ulike faktorer kan imidlertid ha innvirkning på om du kvalifiserer til å motta disse rettighetene. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses eller påvirkes ikke på noen måte av HPs begrensede garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbrukerewww.hp.com/go/eu-legal eller du kan besøke nettstedet til de Europeiske forbrukersenterehttp://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs begrensede garanti eller av selgeren under den lovpålagte 2-års garantien.

 

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

Første utgave: februar 2014

764442-001

Back to top