HP Wereldwijde beperkte garantie en technische ondersteuning

HP beperkte hardwaregarantie

Beperkte garantieperiode

Deze HP beperkte hardwaregarantie geeft u, de klant, uitdrukkelijke beperkte rechten op garantie van HP, de fabrikant, voor de periode die is aangegeven op de omschrijvingspagina van het product en/of de HP beperkte garantieverklaring meegeleverd met het product. HP kan 90 dagen gratis beperkte technische ondersteuning bieden via de telefoon zonder een vergoeding. Daarna kan er een extra toeslag van toepassing zijn op HP telefonische ondersteuning, terwijl andere ondersteuningsmethoden (chat, website van HP Ondersteuning, of contact met uw HP reseller of HP geautoriseerde serviceaanbieder) beschikbaar zijn zonder extra kosten tijdens de gehele duur van deze HP beperkte garantie. Zie de omschrijvingspagina van het product voor de betreffende producten en/of de HP beperkte garantieverklaring bij uw product.

Algemene voorwaarden

Deze HP beperkte garantie biedt u, als eindgebruiker, expliciete beperkte garantierechten van HP, de fabrikant. Raadpleeg de website van HP voor een uitgebreide beschrijving van uw beperkte garantierechten. Voor zover u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met HP hebt, hebt u mogelijk ook andere wettelijke rechten die door deze HP beperkte garantie niet worden uitgesloten, beperkt of opgeschort. Raadpleeg de 'landspecifieke voorwaarden', indien van toepassing, op de achterkant van deze garantie voor meer informatie over uw rechten.

 

Deze HP beperkte garantie geldt alleen voor hardwareproducten van de merken HP en Compaq, met inbegrip van, zonder beperking, HP afdrukbenodigdheden (hierna gezamenlijk in deze HP beperkte garantie 'HP hardwareproducten' genoemd), gekocht of geleased van Hewlett-Packard Company, haar wereldwijde dochterondernemingen (gezamenlijk in deze HP beperkte garantie 'HP' genoemd), dochterondernemingen, geautoriseerde resellers, erkende distributeurs of landelijke distributeurs, met deze HP beperkte garantie. De term 'HP hardwareproduct' geldt alleen voor hardwareonderdelen en de vereiste firmware. De term 'HP hardwareproduct' omvat GEEN softwareapplicaties of programma's, en geen producten of randapparatuur van andere fabrikanten dan HP. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving worden alle producten of randapparatuur van andere fabrikanten dan HP buiten het HP hardwareproduct, zoals externe subsystemen voor opslag, beeldschermen, printers en andere randapparatuur, geleverd in de huidige staat ('AS IS') en vallen zij niet onder deze HP beperkte garantie. Deze producten kunnen echter direct onder de garanties van de betreffende fabrikanten of leveranciers vallen. Een HP randapparaat of een ander HP merkproduct dat niet onder deze HP beperkte garantie valt, kan ook worden gedekt door de HP beperkte garantie voor dat specifieke HP randapparaat of product. Raadpleeg de HP beperkte garantie bij dat product voor informatie over uw rechten en plichten.

 

Voor zover toegestaan door lokale wetgeving garandeert HP dat HP zal zorg dragen voor herstel, vervanging of restitutie, naar eigen goeddunken, van een HP hardwareproduct met materiaal- of productiefouten gedurende de periode van de beperkte garantie, als u, de eindgebruiker, HP een fout in uw HP hardwareproduct meldt tijdens de beperkte garantieperiode. De verplichting van HP om onder deze HP beperkte garantie, naar eigen goeddunken, zorg te dragen voor herstel, vervanging of restitutie van een HP hardwareproduct met materiaal- of productiefouten, eindigt bij het verstrijken van de periode van de beperkte garantie.

 

De beperkte garantieperiode begint op de datum van aankoop of lease van HP of op de datum waarop HP of, indien van toepassing, de HP geautoriseerde serviceaanbieder, de installatie voltooit. De aankoopbon of leveringsbon, met vermelding van de datum van aankoop of lease van het HP hardwareproduct, is uw bewijs voor aankoopdatum of leasedatum, tenzij HP of uw geautoriseerde reseller u schriftelijk anderszins meedeelt. Voor het ontvangen van service onder deze garantie kan u worden gevraagd dit aankoopbewijs of bewijs van aangaan van de lease-overeenkomst te overleggen. De hier aangegeven garantieservice betreft het basisniveau garantieservices. De basisgarantie op uw HP hardwareproduct kan worden uitgebreid. Neem contact op met HP of ga naar HP.com voor actuele garantiegegevens. Voor HP inktcartridges loopt de dekking van de garantie tot de HP inkt op is of de datum 'Garantie eindigt' is bereikt, wat zich het eerste voordoet. Voor HP printkoppen geldt de garantie tot de datum 'Garantie eindigt' is bereikt of tot de limiet van het gegarandeerde gebruik is bereikt, wat zich het eerste voordoet. Voor HP LaserJet inktcartridges strekt de garantie zich uit tot de limiet van het gegarandeerde gebruik is bereikt.

 

Sommige staten of landen staan de volgende uitsluitingen of beperkingen niet toe, zodat deze uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

 

HP GEEFT GEEN ANDERE EXPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, MONDELING NOCH SCHRIFTELIJK, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST HP UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN CONDITIES NIET VERMELD IN DEZE HP BEPERKTE GARANTIE VAN DE HAND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING IN RECHTSGEBIEDEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN WIJST HP ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, WAARONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, VAN DE HAND. VOOR ALLE TRANSACTIES IN DE VERENIGDE STATEN GELDT DAT IEDERE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, BEPERKT IS TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE DIE HIERBOVEN IS GEDEFINIEERD. SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN EEN BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF CONDITIE, NOCH DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE, MET INBEGRIP VAN DE BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE, VOOR CONSUMENTENPRODUCTEN TOE. IN DEZE STATEN OF LANDEN ZIJN BEPAALDE UITSLUITINGEN, VRIJWARINGEN OF BEPERKINGEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING. VOOR ZOVER DEZE HP BEPERKTE GARANTIE OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN IN STRIJD IS MET LOKALE WETGEVING, WORDT DEZE HP BEPERKTE GARANTIE OF HET DESBETREFFENDE DEEL GEACHT TE ZIJN GEWIJZIGD IN OVEREENSTEMMING MET DERGELIJKE LOKALE WETGEVING.

 

VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE EUROPESE UNIE, AUSTRALIË EN NIEUW ZEELAND VORMEN DE BEPALINGEN VOOR BEPERKTE GARANTIE VERVAT IN DEZE VERKLARING, UITGEZONDERD VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GEEN UITSLUITINGEN, BEPERKINGEN OF WIJZIGINGEN, MAAR EEN AANVULLING OP DE VERPLICHTE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN.

 

Deze HP beperkte garantie geldt in alle landen en zal in elk land en elke regio waar HP of HP geautoriseerde serviceaanbieders de garantie verlenen voor hetzelfde modelnummer, worden uitgevoerd volgens de voorwaarden en bepalingen in deze HP beperkte garantie. Deze HP beperkte garantie is onderhevig aan alle toepasselijke nationale export- en importwetten en -bepalingen. Onder deze HP beperkte garantie mogen HP hardwareproducten, gekocht in een land of regio, worden overgebracht naar een ander land of een andere regio waar HP of haar geautoriseerde serviceaanbieders garantieservice voor dezelfde modelnummers bieden. Garantievoorwaarden, beschikbaarheid van service en responstijden voor service kunnen per land en regio verschillen. De standaardresponstijd voor de garantieservice is afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen ter plaatse. Als onderdelen niet beschikbaar zijn, kan uw HP geautoriseerde serviceaanbieder u meer informatie geven. HP zal geen wijzigingen doorvoeren in de vorm, specificaties of werking van het product om het geschikt te maken voor gebruik in een land waarvoor het niet is bedoeld. HP is niet verantwoordelijk voor kosten of belastingen die kunnen worden geheven op overdracht van de producten. Overdracht van de producten kan onderhevig zijn aan alle geldende export- en importwetten, regelgeving en bestuursmaatregelen die zijn verordonneerd door diverse regeringen.

 

In landen of regio's waar toepasselijk recht bepaalt dat garantieservices voor ingevoerde producten dienen te worden geleverd door de plaatselijke importeur of waar toepasselijk recht niet dwingendrechtelijk bepaalt dat garantieservices voor ingevoerde producten worden verstrekt door de fabrikant, wordt alle garantieservice voor HP producten in die landen of regio's uitsluitend verstrekt door de importeur en niet door HP, behalve wanneer de lokale importeur specifiek is goedgekeurd door HP of haar lokale filiaal om de producten in te voeren en voor de garantieservice te verwijzen naar HP.

 

U hebt recht op de hardwaregarantieservice volgens de bepalingen en voorwaarden van dit document als een reparatie van uw HP hardwareproduct is vereist in verband met materiaal- of productiefouten binnen de periode van de beperkte garantie. HP zal, naar eigen goeddunken, elk onderdeel of hardwareproduct met materiaal- of productiefouten gedurende de periode van de beperkte garantie repareren of vervangen als HP door u, de eindgebruiker, in kennis wordt gesteld van een dergelijk defect tijdens de periode van de beperkte garantie. Tenzij anders aangegeven, en voor zover toegestaan door lokale wetgeving, kunnen nieuwe HP hardwareproducten worden gefabriceerd met nieuwe materialen of nieuwe en gebruikte materialen die wat betreft prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe materialen. Voor zover verenigbaar met de lokale wetgeving, kunnen (a) HP hardwareproducten die worden aangeboden voor reparatie worden vervangen door gereviseerde HP hardwareproducten in plaats van te worden gerepareerd, en (b) gereviseerde onderdelen worden gebruikt voor reparatie van HP hardwareproducten. (c) Vervangen of gerepareerde HP hardwareproducten zullen wat betreft prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan originele producten die niet meer leverbaar zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders door lokale wetgeving wordt vereist, garandeert HP, indien deze vervangen of gerepareerde HP hardwareproducten of onderdelen materiaal- of productiefouten vertonen (1) tijdens de negentig (90) dagen na de reparatie en/of vervanging, of (2) in de rest van de beperkte garantieperiode van het HP hardwareproduct dat wordt vervangen of waarin ze zijn geïnstalleerd, opnieuw reparatie of vervanging van deze HP hardwareproducten of onderdelen.

 

Alle componentonderdelen of hardwareproducten die worden verwijderd onder deze HP beperkte garantie, worden eigendom van HP, tenzij anders bepaald in toepasselijke lokale wetgeving. In het onwaarschijnlijke geval dat uw HP hardwareproduct kampt met terugkerende defecten, of dat HP bepaalt dat HP niet in staat is tot reparatie of vervanging van het HP hardwareproduct, kan HP, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om u te voorzien van (a) een door HP geselecteerde vervangende eenheid die qua prestaties identiek is aan uw HP hardwareproduct of daarmee functioneel gelijkwaardig, of (b) een restitutie of vergoeding van het aankoopbedrag of leasebetalingen (minus rente) in plaats van vervanging. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is dit uw enige verhaalmogelijkheid voor producten met gebreken.

 

Sommige staten of landen staan de bovenstaande uitsluiting of beperking niet toe, zodat deze uitsluiting en beperking mogelijk niet op u van toepassing zijn.

 

Geschillen die voortvloeien uit deze HP beperkte garantie of betrekking hebben op de aanschaf van de HP hardwareproducten waarvoor deze HP beperkte garantie geldt (zij het op basis van contract, onrechtmatige daad, statuten, fraude, of een andere wettelijke bepaling), zijn onderhevig aan het recht van het land en de staat, provincie of regio waarin u momenteel woont, zonder rekening te houden met principes van tegenstrijdig recht.

Uitsluitingen

HP GARANDEERT GEEN ONONDERBROKEN EN FOUTLOZE WERKING VAN DIT PRODUCT. HP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE DIE IS ONTSTAAN DOORDAT U ZICH NIET HEBT GEHOUDEN AAN DE INSTRUCTIES VOOR HET HP HARDWAREPRODUCT.

 

Deze HP beperkte garantie is niet van toepassing op vervangingsonderdelen of slijtagegevoelige onderdelen, met uitzondering van HP afdrukbenodigdheden en bepaalde oplaadbare batterijen, zoals hieronder aangegeven, en geldt niet voor HP hardwareproducten waarvan het serienummer is verwijderd of die zijn beschadigd of onbruikbaar zijn geraakt

 • als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, gemorste vloeistoffen, misbruik, vervuiling, ontoereikend of onjuist onderhoud of kalibratie, of andere externe oorzaken;
 • door gebruik buiten de gebruiksparameters vermeld in de gebruikersdocumentatie die bij het HP hardwareproduct wordt geleverd;
 • door software, koppelingen, onderdelen of benodigdheden die niet door HP zijn geleverd;
 • door onjuiste werkplekvoorbereiding, onderhoud of omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met werkplekspecificaties van HP;
 • door virussen, infecties, wormen of soortgelijke schadelijke codes die niet zijn geïntroduceerd door HP;
 • door verlies of beschadiging tijdens vervoer;
 • door wijziging of service door anderen dan HP of een HP geautoriseerde serviceaanbieder; of
 • door een verkeerde installatie van door de eindgebruiker vervangbare HP onderdelen of HP goedgekeurde onderdelen als die voor uw HP hardwareproduct beschikbaar zijn in het land of de regio waar service wordt verleend.

 

HP hardwareproducten waarbij wordt geconstateerd dat ze zijn overgeklokt na levering door HP, worden uitgesloten van dekking door deze beperkte garantie, anders dan voor beschadigde of defecte componenten waarbij de schade of het defect niet is gelieerd aan het overklokken.

 

HP is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen met interoperabiliteit of compatibiliteit die zich kunnen voordoen bij

 • gebruik van producten, software of opties die niet worden ondersteund door HP;
 • het gebruik van configuraties die niet door HP worden ondersteund;
 • de installatie van onderdelen die voor één systeem zijn bedoeld, in een systeem van een ander merk of model.

 

MAAK REGELMATIG EEN BACK-UP VAN DE GEGEVENS OP DE VASTE SCHIJVEN OF ANDERE OPSLAGAPPARATEN ALS VOORZORG TEGEN MOGELIJKE STORINGEN EN BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS. MAAK EEN BACK-UP VAN DE GEGEVENS EN VERWIJDER ALLE VERTROUWELIJKE, BEDRIJFSEIGEN OF PERSOONLIJKE INFORMATIE VOORDAT U EEN HP HARDWAREPRODUCT VOOR ONDERHOUD OPSTUURT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING IS HP NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S, GEGEVENS OF VERWISSELBARE OPSLAGMEDIA. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING IS HP NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HERSTEL OF OPNIEUW INSTALLEREN VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS DAN DE DOOR HP BIJ FABRICAGE VAN HET HP HARDWAREPRODUCT GEÏNSTALLEERDE SOFTWARE, ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE UPDATES. IN HET GEHEUGEN OPGESLAGEN GEGEVENS KUNNEN VERLOREN GAAN TIJDENS DE REPARATIE.

Productspecifieke uitsluitingen

Oplaadbare batterijen

Dit HP hardwareproduct bevat mogelijk een interne oplaadbare batterij die niet toegankelijk is voor de gebruiker en dient te worden vervangen door HP of een HP geautoriseerde serviceaanbieder. De interne oplaadbare batterij wordt gedekt door deze beperkte garantie als een standaard onderdeel van het HP hardwareproduct gedurende dezelfde periode, tenzij anders bepaald in deze HP beperkte garantie.

 

Dit HP hardwareproduct bevat mogelijk een oplaadbare batterij die is ontworpen om te worden verwijderd en vervangen door de gebruiker. HP garandeert levering van een vervangende batterij als de batterij materiaal- of productiefouten vertoont gedurende één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van aankoop van het HP hardwareproduct waarin de batterij is geplaatst, tenzij anders aangegeven in deze HP beperkte garantie.

 

Zoals bij alle batterijen, zal de maximale capaciteit van de batterij in het HP hardwareproduct afnemen in de loop van de tijd of door het gebruik, en is de levensduur van de batterij afhankelijk van het productmodel, de configuratie, geïnstalleerde applicaties, functies, gebruik, draadloze functionaliteit en instellingen voor energiebeheer. Bijgevolg is een vermindering van de capaciteit van de batterij of een kortere levensduur geen materiaal- en productiefout, en dekt deze HP beperkte garantie geen veranderingen in capaciteit of levensduur van de batterij. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving dekt de garantie op de batterij alleen materiaal- en productiefouten die resulteren in onvermogen om te functioneren voor de duur van de garantieperiode van de batterij zoals hierboven aangegeven, of in het geval dat de levensduur van de batterij langer is dan het nominale maximale aantal laadcycli, afhankelijk van wat eerst komt, tenzij anders is aangegeven in deze HP beperkte garantie. Mogelijk wordt van u verlangd een HP diagnosetest uit te voeren om vast te stellen of uw batterij een defect heeft dat onder de garantie valt.

HP afdrukproducten

Het gebruik van een cartridge die niet van HP is, of een opnieuw gevulde cartridge, heeft geen invloed op de HP beperkte garantie voor de eindgebruiker of enig HP ondersteuningscontract met de eindgebruiker voor de printer. Echter, als een defect of schade aan printer of printkop te wijten is aan het gebruik van een cartridge die niet van HP is, of een opnieuw gevulde cartridge, zal HP de standaardkosten in rekening brengen voor tijd en materialen die gemoeid gaan met het verhelpen van het defect of de schade aan de printer, of voor het vervangen van de printkop. Voor HP inktcartridges en supplies en HP LaserJet-supplies, geldt deze HP beperkte garantie niet voor producten die, in aanvulling op andere uitsluitingen zoals beschreven in deze HP beperkte garantie, opnieuw zijn gevuld, gereviseerd, opnieuw geproduceerd of op enigerlei wijze gemanipuleerd. Deze HP beperkte garantie geldt voor HP inktcartridges, printkoppen, of HP LaserJet inktcartridges wanneer gebruikt in het aangewezen HP apparaat of de erkende OEM printer (original equipment manufacturer).

Enig verhaal

VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS GELDENDE LOKALE WETGEVING VORMEN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DE VOLLEDIGE EN ENIGE GARANTIEOVEREENKOMST TUSSEN U EN HP MET BETREKKING TOT HET HP HARDWAREPRODUCT DAT U HEBT GEKOCHT OF GELEASED. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING VERVANGEN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ALLE EERDERE OVEREENKOMSTEN, ADVERTENTIES OF ANDERE OPENBAARMAKINGEN (WAARONDER OPENBAARMAKINGEN IN VERKOOPDOCUMENTATIE VAN HP OF ADVIEZEN DIE U ZIJN VERSTREKT DOOR HP, EEN AGENT OF WERKNEMER VAN HP, OF ELKE NIET-HP AGENT OF WERKNEMER) DIE MOGELIJK ZIJN VERSTREKT IN VERBAND MET UW AANKOOP OF LEASE VAN HET HP HARDWAREPRODUCT, ANDERS DAN ALS ONDERDEEL VAN EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET HP OF GEAUTORISEERDE RESELLERS VAN HP. Geen enkele wijziging in de voorwaarden van deze HP beperkte garantie is geldig, tenzij op schrift gesteld en door een gemachtigde vertegenwoordiger van HP ondertekend.

Beperking van aansprakelijkheid

Sommige staten of landen staan uitsluiting of beperking van impliciete garanties of de beperking van speciale, incidentele schade, of gevolgschade (zie hieronder) niet toe, waardoor deze beperkingen en uitsluitingen mogelijk in beperkte mate op u van toepassing zijn. DE VOLGENDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING. IN HET GEVAL DAT HP, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, U EEN TERUGBETALING OF EEN VERVANGENDE PRODUCTKAART BIEDT VOOR GEBRUIK OP HP.COM, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HP ONDER DEZE HP BEPERKTE GARANTIE UITDRUKKELIJK BEPERKT BLIJVEN TOT DE PRIJS DIE U HEBT BETAALD VOOR HET HP HARDWAREPRODUCT. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN VERMELD, ZAL HP IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET HP HARDWAREPRODUCT OF HET FALEN VAN HET HP HARDWAREPRODUCT, INCLUSIEF GEDERFDE WINST OF BESPARINGEN, OF VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF SOFTWARE, OF EVENTUELE KOSTEN VAN PROGRAMMEERWERK VOOR HERSTEL OF REPRODUCTIE VAN EEN PROGRAMMA OF GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN, OF SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE. HP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING DOOR DERDEN OF VOOR ENIGE VORDERING DOOR U GEDAAN TEN BEHOEVE VAN DERDEN. HP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE DIE KAN ONTSTAAN ALS HP VOLDOET AAN VERPLICHTINGEN KRACHTENS LOKALE WETGEVING. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID GELDT WANNEER SCHADES OPZETTELIJK ZIJN TOEGEBRACHT, OF WANNEER ER EEN EIS TOT SCHADELOOSSTELLING IS INGEDIEND, ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE OF ALS ONRECHTMATIGE EIS TOT SCHADELOOSSTELLING (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID), EEN EIS TOT SCHADELOOSSTELLING ONDER CONTRACT OF ENIG ANDERE EIS TOT SCHADELOOSSTELLING. VAN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID KAN DOOR GEEN ENKELE PERSOON AFSTAND WORDEN GEDAAN EN DIT KAN DOOR NIEMAND WORDEN GEWIJZIGD. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID BLIJFT OOK VAN KRACHT ALS U HP OF EEN GEAUTORISEERDE HP VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE HEBT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT ECHTER NIET VOOR SCHADECLAIMS IN GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSEL.

 

DEZE HP BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. RAADPLEEG DE VAN TOEPASSING ZIJNDE LANDELIJKE OF LOKALE WETGEVING VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN UW RECHTEN.

HP beperkte garantie voor opties en accessoires

De bepalingen en voorwaarden van HP beperkte garantie voor opties en accessoires met het merk HP (hierna in deze HP beperkte garantie gezamenlijk 'HP optie' genoemd) worden vermeld in de HP beperkte garantie die van toepassing is op de HP optie en is opgenomen in het HP hardwareproduct. Als uw HP optie is geïnstalleerd in een HP hardwareproduct, zal HP garantieservice bieden gedurende de periode opgegeven in de garantiedocumenten (HP optie beperkte garantieperiode) die worden meegeleverd met de HP optie, of gedurende de resterende garantieperiode van het HP hardwareproduct waarin de HP optie is geïnstalleerd, welke van beide perioden de langste is, maar niet langer dan drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum van de HP optie. De HP optie garantieperiode gaat in op de dag waarop u het product hebt aangeschaft bij HP of een geautoriseerde HP reseller. Een aankoop- of ontvangstbewijs waarop de aankoopdatum van de HP optie is vermeld, geldt als bewijs voor de ingangsdatum van de garantie. Zie uw HP optie beperkte garantie voor details. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving worden non-HP opties geleverd in de huidige staat ('AS IS'). Niettemin kunnen andere fabrikanten en leveranciers dan HP u rechtstreeks garanties bieden.

Beeldschermen

Digitale informatieschermen

Deze beperkte garantie is niet van toepassing voor het verwijderen of opnieuw installeren van op wanden geplaatste of aangepast gemonteerde digitale informatieschermen. Deze beperkte garantie dekt geen schade die het gevolg is van een aan de muur bevestigde display of andere aangepaste installatie of verwijdering van een display. HP raadt aan een gekwalificeerde installateur in te schakelen voor bevestiging aan de muur of een andere aangepaste installatie of verwijdering van een display. Als HP vaststelt dat een probleem met een digitaal informatiescherm niet op afstand kan worden opgelost, levert HP een vervangend product rechtstreeks aan de klant. HP zal alle kosten voor verzending en verzekering voor haar rekening nemen door een koeriersdienst in te schakelen voor verpakking en veilig retourtransport van de eenheid naar HP. Niet terugsturen van het defecte apparaat kan ertoe leiden dat HP het vervangende product bij de klant in rekening zal brengen.

Monitoren

Alle monitormodellen zijn niet geschikt voor applicaties die statische, stilstaande of vaste beelden weergeven. Statische beelden kunnen inbranden van het beeld veroorzaken, schade die zich kan openbaren als vlekken of watermerken op het scherm. Deze HP beperkte garantie geldt niet voor monitoren die in gebruik zijn voor applicaties die statische, stilstaande of vaste beelden gedurende langere periodes of gedurende 24 uur per dag weergeven, die resulteren in inbranden van het beeld. Schakel de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is of maak gebruik van een instelling voor energiebeheer, indien ondersteund door uw systeem, om de weergave uit te schakelen wanneer het systeem niet actief is, om inbranden van het beeld te voorkomen.

Gelijktijdige garantie multimediamonitor en pc-bundel

Als u een multimediamonitor hebt gekocht, samen met een personal computer, als onderdeel van een pakket van producten (gekocht in één SKU), is de duur van de garantieperiode voor de multimediamonitor, voor zover toegestaan door lokale wetgeving, overeenkomstig de garantieperiode van de personal computer. Controleer de garantieverklaring van de personal computer voor meer informatie.

Verantwoordelijkheden van de klant

Om het risico van kosten te voorkomen voor problemen die niet worden gedekt door uw HP beperkte garantie (kwesties die niet het gevolg zijn van materiaal- of constructiefouten van HP hardwareproducten), wordt u gevraagd HP of de HP geautoriseerde serviceaanbieder als volgt te assisteren:

 

 • Dien waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie bij een garantieclaim in.
 • Zorg voor een omgeving die voldoet aan HP eisen, waaronder bescherming van producten tegen corrosie, vuil, en morsen van vloeistoffen. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de eisen van HP met betrekking tot corrosie mag de omgeving niet meer dan 300 angstrom corrosie per maand op zilver en koper produceren.1
 • Controleer configuraties, laad de meest recente firmware, installeer softwarepatches en voer diagnose- en hulpprogramma’s van HP uit.
 • Implementeer tijdelijke procedures of oplossingen die door HP worden gegeven terwijl HP aan blijvende oplossingen werkt.
 • Gebruik oplossingen voor ondersteuning op afstand van HP waar dit van toepassing is. HP raadt u met klem aan gebruik te maken van de beschikbare ondersteuningstechnologieën die door HP worden geleverd. Als u de beschikbare mogelijkheden voor ondersteuning op afstand niet wilt implementeren, kunnen er voor de aanvullende ondersteuning extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Werk samen met HP aan het oplossen van het probleem door gebruik te maken van online chat, e-mail of telefoon. Het kan hierbij gaan om het uitvoeren van eenvoudige diagnoseprocedures, het installeren van extra software-updates of patches, het verwijderen van opties van derden en/of het vervangen van opties.
 • HP adviseert u regelmatig reservekopieën te maken van de bestanden, gegevens en programma's die op de vaste schijf of andere opslagapparaten zijn opgeslagen als voorzorg tegen mogelijke defecten, wijzigingen of verlies. Voor u een HP hardwareproduct opstuurt voor onderhoud of reparatie onder garantie, moet u een reservekopie maken van de gegevens en programma's en alle vertrouwelijke, bedrijfseigen of persoonlijke gegevens verwijderen.
 • Verwijder alle externe opties of accessoires die verloren kunnen gaan tijdens de reparatie of vervanging.
 • Voer extra taken uit zoals deze gedefinieerd zijn binnen elke hieronder beschreven soort garantieservice, en andere handelingen die HP redelijkerwijze kan vragen om de ondersteuning in het kader van de garantie zo goed mogelijk uit te voeren.
 • Om service onder garantie te verkrijgen voor HP LaserJet inktcartridges, retourneert u het product naar de plaats van aankoop met een schriftelijke beschrijving van het probleem en afdrukvoorbeelden, of neemt u contact op met HP Klantenondersteuning.

*De eisen van HP zijn gebaseerd op de eisen van ISA G1 (mild), zoals beschreven in ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. Deze ISA-standaard is beschikbaar op http://www.isa.org. Wanneer producten worden gebruikt in ISA G1 (mild)- omgevingen, mag corrosie geen factor zijn bij de betrouwbaarheid van apparatuur.

Soorten hardwaregarantieservice

Hieronder staan de soorten ondersteuning van hardware onder garantie vermeld die van toepassing kunnen zijn op het HP hardwareproduct dat u hebt aangeschaft. Mogelijk zijn niet alle services beschikbaar in alle landen en regio's. VOOR ZOVER DE VOLGENDE GARANTIESERVICES EN VOORWAARDEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN STRIJD ZIJN MET PLAATSELIJKE WETGEVING, ZULLEN DE GARANTIESERVICES EN VOORWAARDEN OF HET DESBETREFFENDE DEEL GEACHT WORDEN TE ZIJN AANGEPAST OM TE VOLDOEN AAN DERGELIJKE PLAATSELIJKE WETGEVING.

Garantieservice met reparatie door de klant zelf

HP hardwareproducten zijn ontworpen met een groot aantal onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen. Hierdoor wordt de tijd die nodig is voor reparatie gereduceerd en ontstaat er meer flexibiliteit bij het vervangen van defecte onderdelen. Als tijdens de diagnose blijkt dat de klant zelf een defect onderdeel kan vervangen en hiermee de reparatie kan uitvoeren, stuurt HP dat onderdeel rechtstreeks naar u op ter vervanging. Er zijn twee categorieën met onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen:

 • Onderdelen waarvoor Customer Self Repair (reparatie door klant zelf) verplicht is; als u HP of een HP geautoriseerde serviceaanbieder vraagt deze onderdelen voor u te vervangen, worden u de reis- en arbeidskosten voor deze service in rekening gebracht.
 • Onderdelen waarvoor Customer Self Repair (reparatie door klant zelf) optioneel is; deze onderdelen zijn ook ontworpen voor reparatie door klant zelf. Wanneer u echter wilt dat HP of een HP geautoriseerde serviceaanbieder het onderdeel voor u vervangt, kan dit worden uitgevoerd zonder extra kosten onder het soort garantieservice dat geldt voor uw HP hardwareproduct.

 

U wordt verzocht om mee te werken met HP of een HP geautoriseerde serviceaanbieder in een poging het probleem op te lossen per chat, e-mail of telefoon. Dit kan het volgende inhouden: het uitvoeren van eenvoudige diagnoseprocedures, het installeren van software-updates of patches, het verwijderen van opties van derden en/of het vervangen van opties. Als hulp nodig is, kunt u contact opnemen met HP technische ondersteuning, waarna een technicus u zal helpen via online chat, e-mail of telefoon. De documentatie van HP die wordt meegeleverd met een vervangend CSR-onderdeel geeft aan of een defect onderdeel naar HP moet worden teruggezonden, tenzij dit door de plaatselijke wetgeving anders wordt bepaald. In gevallen waarin het defecte onderdeel naar HP moet worden geretourneerd, moet u dit onderdeel binnen een bepaalde periode, gewoonlijk vijf (5) tot vijftien (15) werkdagen, naar HP opsturen. Het defecte onderdeel moet met de bijbehorende documentatie en in de geleverde verpakking worden opgestuurd. Indien u het defecte onderdeel niet terugstuurt, kan HP u voor het vervangende product kosten in rekening brengen. Bij reparatie door de klant zelf, betaalt HP alle verzendkosten en retourzendingskosten voor het geretourneerde product en kiest HP zelf welke koerier/transportonderneming hiervoor wordt gebruikt. De kwalificatie als CSR-onderdeel kan verschillen per land of regio.

Garantieservice voor geavanceerde vervanging van eenheden

Your HP Limited Warranty may include an advanced unit replacement warranty service. Under the terms of the advanced unit replacement warranty service, HP will ship a replacement unit directly to you if the HP Hardware Product you purchased is diagnosed as defective. On receiving the replacement unit, you may be required to return the defective HP Hardware Product to HP in the packaging that arrives with the replacement unit within a defined period of time, normally five (5) to fifteen (15) days. HP will incur shipping and insurance costs to return the defective HP Hardware Product to HP. Failure to return the defective HP Hardware Product may result in HP billing you for the replacement unit. HP provides advanced unit replacement service during standard office hours. Standard office hours are typically 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (08.00 to 17.00) Monday through Friday, but may vary with local business practices. The response time may vary and additional charges may be incurred, depending on logistics constraints and distance from the nearest HP service location or HP authorized service provider.

 

Voor de telefoonnummers en in sommige gevallen plattegronden van de dichtstbijzijnde HP servicelocatie of HP geautoriseerde serviceaanbieder verwijzen we u naar de HP website http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Haal- en brengservice garantieservice

Onder uw HP beperkte garantie valt mogelijk een haal- en brengservice. Conform de voorwaarden van de haal- en brengservice zal HP het defecte HP hardwareproduct op uw locatie ophalen, repareren en weer op uw locatie afleveren. Alle kosten voor reparatie, logistiek en verzekering komen bij deze service voor rekening van HP.

Carry-in-garantieservice

Voor zover toegestaan door lokale wetgeving valt onder uw HP beperkte garantie mogelijk een carry-in-garantieservice. Bij carry-in-garantie wordt u verzocht uw HP hardwareproduct af te leveren bij een geautoriseerde HP servicelocatie voor reparatie onder garantie. U dient alle verzendkosten en heffingen in verband met het transport van het HP hardwareproduct naar en van de locatie waar de reparatie wordt uitgevoerd, vooruit te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor verzekering van HP hardwareproducten die worden verzonden van of naar een erkende HP servicelocatie, en u draagt het risico van verlies tijdens de verzending.

Mail-in-garantieservice

Voor zover toegestaan door lokale wetgeving valt onder deze HP beperkte garantie mogelijk een mail-in-garantieservice. Bij mail-in-garantie wordt u verzocht uw HP hardwareproduct voor reparatie te verzenden naar een geautoriseerde HP servicelocatie. U dient alle verzendkosten en heffingen in verband met het transport van het HP hardwareproduct van en naar de plaats van reparatie vooruit te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering van HP hardwareproducten die u verzendt en u draagt het risico van verlies tijdens de verzending. HP zal het gerepareerde HP hardwareproduct terugzenden en alle logistieke kosten en die van verzekering voor haar rekening nemen.

De Send-In en Return-garantieservice

Voor zover toegestaan door lokale wetgeving valt onder de HP beperkte garantie mogelijk een send-in en return-garantieservice. In het kader van de send-in en returnservice, zal HP u, voor rekening van HP, verpakkingsmateriaal toesturen voor verzending van uw HP hardwareproduct naar HP voor service. U bent verantwoordelijk voor transportkosten en verzekering voor het verzenden van het HP hardwareproduct naar HP. U kunt afspraken met HP maken over kosten voor terugzending en bijkomende kosten. Voor meer gedetailleerde informatie over kosten en instructies belt u 1-800-474-6836 (800-HP-invent) in de Verenigde Staten, of gaat u naar HYPERLINK http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html om te zoeken naar telefoonnummers van HP ondersteuning in andere landen. U kunt ook uw eigen koerier kiezen en de verzendkosten voor uw rekening nemen. Als u uw eigen koerier kiest, bent u verantwoordelijk voor de verzekering van HP hardwareproducten die u verzendt naar de servicelocatie en draagt u het risico van verlies of beschadiging tijdens de verzending. HP zal het HP hardwareproduct repareren en naar u terugzenden. HP draagt alle reparatiekosten en de verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde HP hardwareproduct.

Onsite garantieservice

Uw HP beperkte garantie kan een onsite garantieservice omvatten. In het kader van onsite service, kan HP, naar eigen goeddunken, bepalen of een defect HP hardwareproduct kan worden gerepareerd

 

 • op afstand,
 • met behulp van een CSR-onderdeel, of
 • door een technicus op de locatie van het defecte HP hardwareproduct.

 

Als HP bepaalt dat een servicebezoek onsite nodig is om een defect te repareren, vindt het bezoek plaats tijdens normale kantooruren, tenzij anders wordt aangegeven voor het HP hardwareproduct dat u hebt gekocht. Standaard kantooruren zijn meestal 08.00 tot 17.00 uur, maandag tot en met vrijdag, maar kunnen afwijken, afhankelijk van plaatselijke bedrijfsvoering. De responstijd kan variëren en aanvullende kosten kunnen in rekening worden gebracht, afhankelijk van reisproblemen en de afstand van de dichtstbijzijnde HP servicelocatie of HP geautoriseerde serviceaanbieder. Voor de telefoonnummers en in sommige gevallen plattegronden van de dichtstbijzijnde HP servicelocatie of HP geautoriseerde serviceaanbieder verwijzen we u naar de HP website http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html. Onsite service is alleen mogelijk als

 • een gemachtigde vertegenwoordiger aanwezig is als HP garantieservice verleent op uw locatie;
 • u bij HP meldt als het HP hardwareproduct wordt gebruikt in een omgeving die een gevaar vormt voor de gezondheid of de veiligheid van medewerkers van HP of onderaannemers in gevaar kan brengen;
 • conform redelijke beveiligingseisen van HP, HP voldoende, vrije en veilige toegang tot en gebruik van alle faciliteiten, informatie, en systemen kan worden geboden, die volgens HP nodig zijn voor het leveren van tijdige ondersteuning;
 • alle productielabels (zoals serienummers) aanwezig, bereikbaar en leesbaar zijn;
 • de werkomgeving voldoet aan de productspecificaties en ondersteunde configuraties.

Omruilgarantieservice

Uw HP beperkte garantie kan een omruilgarantieservice omvatten. In het kader van een omruilgarantieservice haalt HP rechtstreeks de defecte eenheid op uw locatie op en brengt HP een vervangende eenheid die gelijkwaardig is aan nieuw. Alle kosten voor reparatie, logistiek en verzekering komen bij deze service voor rekening van HP.

Responstijden

Responstijden zijn gebaseerd op normale werkdagen en werktijden ter plaatse waar de dienst wordt aangevraagd. Tenzij anders aangegeven, worden alle responstijden gemeten vanaf het moment waarop de klant belt, tot HP een wederzijds geaccepteerde tijd voor ondersteuning heeft voorgesteld, of HP is begonnen met het geven van ondersteuning of diagnose op afstand. Responstijden, inclusief volgende werkdag-garantieservice zijn, indien beschikbaar, gebaseerd op commercieel redelijke inspanningen. Afhankelijk van het land en bij leveringsproblemen kan de responstijd variëren. Als u zich buiten het gebruikelijke servicegebied bevindt, kan de responstijd langer zijn of kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw HP geautoriseerde reseller of HP geautoriseerde serviceaanbieder voor informatie over de responstijd in uw regio.

Service-upgrades

HP biedt een reeks extra dekkingen voor ondersteuning en service voor uw HP hardwareproduct, die u plaatselijk kunt aanschaffen. Sommige ondersteuningsservices (en de overeenkomstige producten) zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Raadpleeg voor informatie over de beschikbaarheid van service-upgrades en kosten het hulpprogramma om HP Care Packs te zoeken op http://www.hp.com/go/lookuptool/

Meegeleverde software

Met betrekking tot software die door HP onder de merknaam HP wordt gedistribueerd of wordt meegeleverd met een HP hardwareproduct, gelden voor HP uitsluitend de verplichtingen die worden beschreven in de bij deze software geleverde programmalicentieovereenkomst of licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving zal, als het verwisselbare medium waarop HP software distribueert, binnen negentig (90) dagen van de aanschaf een materiaal- of fabricagedefect krijgt, uw enige verhaalsrecht zijn dat u het verwisselbare medium ter vervanging naar HP mag opsturen. U dient zelf contact op te nemen met andere fabrikanten of leveranciers dan HP in verband met de garantieverlening door hen.

Gratis beperkte technische ondersteuning

Gratis beperkte technische ondersteuning voor uw HP hardwareproduct, software van HP, door HP vooraf geïnstalleerde externe software aangeschaft bij HP, inclusief ondersteuning voor de eerste installatie, is verkrijgbaar bij HP via meerdere methoden, met inbegrip van elektronische media en telefoon, gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van aanschaf. Zie 'Contact opnemen met HP' voor informatie over webpagina's en telefonische ondersteuning. Een uitzondering op deze regel is vermeld in uw Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA).

 

Ondersteuning bestaat onder andere uit hulp bij

 • beantwoording van uw vragen over de installatie (voorwaarden, de eerste stappen en fundamentele informatie over procedures);
 • het opzetten en configureren van software en opties geleverd bij of gekocht samen met HP hardwareproducten, zoals procedures en eerste stappen (exclusief systeemoptimalisatie, aanpassing en configuratie van het netwerk);
 • het interpreteren van foutmeldingen van het systeem;
 • het isoleren van systeemproblemen en problemen bij het gebruik van software; en
 • het verkrijgen van informatie over HP Care Pack of updates van software geleverd bij of gekocht samen met HP hardwareproducten.

 

Onder ondersteuning valt geen assistentie met

 • het genereren of diagnosticeren van programma's of broncode die door de gebruiker zijn ontworpen;
 • de installatie van software die niet afkomstig is van HP en afzonderlijk is gekocht; en
 • systeemoptimalisatie, aanpassing en netwerkconfiguratie.

Freeware- en open source-besturingssystemen en -applicaties

HP biedt geen technische ondersteuning voor software die valt onder een publieke licentie van derden (freeware- en open source-software), met inbegrip van besturingssystemen en applicaties. Technische ondersteuning voor freeware- en open source-software bij HP hardwareproducten wordt geleverd door leverancier van de freeware- of open source-software. Voor contactgegevens met betrekking tot ondersteuning, verwijzen we naar de help, documentatie of andere ondersteuning van het freeware- of open source-besturingssysteem of -applicatie bij uw HP hardwareproduct.

Recht op garantie en ondersteuning controleren

U kunt uw recht op garantie controleren door het modelnummer en serienummer van uw product in te voeren op http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

U kunt de registratie voor HP Care Pack Services controleren bij Care Pack Central op http://www.hp.com/go/cpc

Contact opnemen met HP

Als uw HP hardwareproduct materiaal- of fabricagefouten vertoont gedurende de periode van de beperkte garantie, en de suggesties in de documentatie bij het product lossen het probleem niet op, kunt u ondersteuning krijgen op één van de volgende manieren:

 • u kunt zoeken naar extra ondersteuning en informatie over het oplossen van problemen, of naar bijgewerkte software en drivers op de website van HP Ondersteuning op http://www.hp.com/support
 • u kunt zoeken naar en contact opnemen met uw dichtstbijzijnde HP ondersteuningslocatie via de website http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • U kunt contact opnemen met uw erkende HP reseller of HP geautoriseerde serviceaanbieder. Voordat u HP of een HP geautoriseerde serviceaanbieder belt, dienst u de volgende informatie bij de hand te hebben:
  1. Productserienummer, naam en nummer van het model
  2. Toepasselijke foutmeldingen
  3. Add-on-opties
  4. Besturingssysteem
  5. Externe hardware of software
  6. Gedetailleerde vragen

Landspecifieke voorwaarden

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële waarborg vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen België: Hewlett-Packard, BVBA/SPRL, P.O.

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke rechten op een tweejarige garantie vanwege de verkoper bij een gebrek aan overeenstemming van de goederen met de verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina:Wettelijke garantie van de consument: www.hp.com/go/eu-legal of u kan de website van het Europees Consumenten Centra: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm bezoeken.

Consumenten hebben het recht om te kiezen of onderhoud te vorderen dat valt onder de Beperkte Garantie van HP of tegen de verkoper onder de wettelijke waarborg van twee jaar.

 

© Copyright 2014 – 2015 Hewlett-Packard Development Company, LP

Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de expliciete garantieverklaringen bij de betreffende producten en diensten. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Eerste druk: februari 2014

764442-001

Back to top