TẢI XUỐNG BÁO CÁO

                   

Tôn trọng nhân quyền trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Xây dựng văn hóa bình đẳng và trao quyền trong HP và vươn xa hơn, nơi mưu cầu và tôn vinh sự đa dạng, đồng thời cũng là nơi hiểu rõ và tôn trọng các quyền cơ bản của con người.

Thúc đẩy sự đa dạng trong chuỗi cung ứng của chúng tôi

Chúng tôi hợp tác với nhiều nhà cung cấp khác nhau để giúp tăng cường sự hiện diện đa dạng trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi. Các mối quan hệ hợp tác giúp chúng tôi thể hiện rõ những nỗ lực tích cực chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sử dụng nền tảng của chúng tôi như một sự tác động để tạo nên những thay đổi tích cực.

Đọc

Tiến triển tổng quan trong năm 2022

Người lao động được trao quyền

Chúng tôi trao quyền người lao động để đảm bảo họ nhận thức được các quyền con người cơ bản của mình, điều này cho phép họ theo đuổi nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống và phúc lợi của chính mình.

Tìm hiểu

Những câu chuyện có tác động mạnh mẽ

Văn hóa hòa nhập và thân thuộc

Chúng tôi cam kết khiến cho mọi nhân viên cảm thấy họ thuộc về một cộng đồng hoàn toàn hòa nhập.

Tìm hiểu

Những câu chuyện có tác động mạnh mẽ

HP được coi là công ty đi đầu trong bình đẳng LGBTQ+ tại nơi làm việc hưởng ứng theo Chiến dịch nhân quyền

Cách nhân viên của chúng tôi phát triển trong công việc

Phát triển cá nhân

Nền tảng học tập từ tương tác xã hội của chúng tôi cho phép nhân viên tích hợp phát triển và đào tạo vào lịch trình hàng ngày của họ. 

 

Phát triển kỹ năng lãnh đạo