Chào mừng đến với Trang web của HP

Chào mừng đến với trang web của HP Inc. (“HP” hay “Của chúng tôi” hay “Chúng tôi”) – và cảm ơn Bạn đã ghé thăm, Chúng tôi hy vọng Bạn thích trải nghiệm này!

 

Các Điều khoản Sử dụng này (“Các Điều khoản này”) là một hợp đồng hợp pháp giữa Bạn và HP (gọi chung là, “Mọi người”) và chi phối việc sử dụng trang web này của Bạn cũng như các trang web khác mà HP có thể kiểm soát, cùng tất cả các văn bản, dữ liệu, thông tin, phần mềm, đồ họa, hình ảnh, và những thứ khác (Chúng tôi gọi tất cả là "Tài nguyên") mà HP và các Công ty con của HP có thể cung cấp cho Bạn, cũng như bất kỳ dịch vụ nào mà Chúng tôi có thể cung cấp thông qua bất kỳ trang web nào của Chúng tôi (tất cả những gì được đề cập trong các Điều khoản này được gọi là "Trang web này").

 

ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI XEM TRANG WEB NÀY. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CHO BIẾT BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Truy cập Trang web này

Khi Bạn truy cập Trang web này, Bạn có trách nhiệm tuân thủ các Điều khoản này cũng như bất kỳ và mọi việc sử dụng Trang web này bằng bất kỳ tài khoản nào mà Bạn có thể thiết lập thông qua hoặc trên Trang web này; Bạn sẽ chỉ có một số Tài nguyên nếu Bạn có tài khoản. Bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật, và đầy đủ chừng nào Bạn còn sử dụng Trang web này. Vì đây là tài khoản của Bạn, nên Bạn có trách nhiệm trang bị và duy trì mọi trang thiết bị, dịch vụ và phần mềm cần thiết để truy cập và sử dụng Trang web này cũng như chi trả các khoản phí liên quan. Bạn cũng có trách nhiệm duy trì bảo mật của (các) mật khẩu của Bạn. Nếu Bạn tin rằng mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác của Bạn cho Trang web này đã bị lộ theo bất kỳ cách nào, Bạn phải thông báo ngay cho Chúng tôi.

 

Đôi khi, Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân về Bạn chỉ liên quan đến việc truy cập và sử dụng Trang web này của Bạn. HP sử dụng thông tin đó theo các quy định trong  Tuyên bố Bảo mật Riêng tư Trực tuyến của HP.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu Bạn thay đổi mật khẩu của mình hoặc hạn chế việc Bạn truy cập vào Trang web này khi Chúng tôi thấy cần thiết và hợp lý.

Bạn được Phép Sử dụng Trang web này

Bạn được mời sử dụng Trang web này cho các mục đích cá nhân và kinh doanh của Bạn tại nơi bạn đang mua các sản phẩm và dịch vụ của HP để sử dụng trong doanh nghiệp của mình (Điều khoản "Cho phép Sử dụng").

 

Chúng tôi theo đây cấp cho Bạn một giấy phép hạn chế, cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển giao để sử dụng và hiển thị Tài nguyên. Bạn có quyền sử dụng Tài nguyên với điều kiện Bạn phải tuân thủ các Điều khoản này. Bạn không có các quyền khác trong Trang web này hoặc đối với bất kỳ Tài nguyên nào và bạn không thể sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, tái bản, tạo ra các sản phẩm phái sinh, thiết kế ngược, thay thế, cải thiện hay thao tác theo bất kỳ cách nào trong việc khai thác bất kỳ nội dung nào của Trang web này hoặc Tài nguyên theo bất kỳ cách nào.

Việc Sử dụng Trái phép Trang web này, Chính sách Sử dụng Chấp nhận được

Chúng tôi cho phép Bạn sử dụng hạn chế Trang web này. Bất kỳ việc sử dụng nào khác vượt quá Điều khoản Cho phép Sử dụng của Trang web này đều bị cấm và, do đó, cấu thành việc sử dụng trái phép Trang web này. Đây là vì tất cả các quyền trong Trang web này vẫn thuộc sở hữu của HP.

 

Việc sử dụng trái phép Trang web này có thể dẫn đến vi phạm các luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế khác nhau. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra và, do đó, Chúng tôi đã cung cấp cho Bạn các ví dụ về những điều cần tránh trong Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của Chúng tôi tại đây  Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của HP . Bạn phải làm theo Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của HP bất cứ khi nào bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào được Trang web này cung cấp.

Chấm dứt Quyền sử dụng Trang web này của Bạn

Chúng tôi hoặc Bạn có thể chấm dứt quyền sử dụng Trang web này của Bạn bất cứ lúc nào. Quyền sử dụng Trang web này của Bạn sẽ tự động chấm dứt trong trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số Này. Để làm rõ:

 

 • Trừ khi Chúng tôi có thỏa thuận khác với Bạn bằng văn bản, Chúng tôi có thể chấm dứt, đình chỉ, hoặc sửa đổi đăng ký của Bạn, hoặc quyền truy cập, toàn bộ hoặc một phần vào Trang web này, mà không cần thông báo, vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào.
 • Bạn có thể dừng truy cập và sử dụng Trang web này của mình vào bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp tự động chấm dứt do vi phạm, Bạn phải ngay lập tức tiêu hủy các tài nguyên đã tải về hoặc in (và bất kỳ bản sao của tài nguyên đó).

Từ chối trách nhiệm

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI" CÙNGTOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY SẼ THEO BẠN.

 

HP TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH) ĐỐI VỚI TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

 

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ HP KHÔNG HỨA VỚI BẠN RẰNG TRANG WEB NÀY KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ. Nếu không giới hạn khái quát nêu trên, HP không đảm bảo rằng Trang web này sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hay Trang web này sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, hoặc không có lỗi hoặc các lỗi trong Trang web này sẽ được sửa. HP không đảm bảo đối với các kết quả thu được từ việc sử dụng Trang web này hoặc đối với tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ thông tin có được thông qua Trang web này. Không có sự đảm bảo nào đối với thông báo hay thông tin, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, mà bạn có được thông qua Trang web này hoặc từ HP, các công ty con của HP, hay các công ty chi nhánh khác, hoặc các nhà cung cấp của HP hay của họ (hoặc các cán bộ đại diện, giám đốc, nhân viên, hay đại lý của bất kỳ tổ chức nào như thế) (gọi chung là, "Các Bên HP") HP từ chối mọi khoản bồi thường công bằng.

Giới hạn Trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, KHÔNG CÓ BÊN NÀO CỦA HP SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI (A) BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, TRỪNG PHẠT HAY ĐIỂN HÌNH HAY (B) CÁC THIỆT HẠI CÓ TỔNG SỐ TIỀN LỚN HƠN MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (US$100,00) (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI CÁC THIỆT HẠI DO MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT UY TÍN, MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC), PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN TỚI TRANG WEB NÀY (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI VIỆC SỬ DỤNG, KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY), DÙ CÁC THIỆT HẠI ĐÓ CÓ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH DỰA TRÊN GIẤY BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, KHẾ ƯỚC, QUY CHẾ, HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC VÀ NGAY CẢ NẾU BẤT KỲ BÊN HP NÀO ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN (HOẶC CẦN ĐƯỢC BIẾT) VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

 

LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN: Một số luật không cho phép loại trừ một số bảo hành hay giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với một số thiệt hại nhất định. Do đó, một số từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm nêu trên có thể không áp dụng cho Bạn. Ở góc độ là một vấn đề của luật hiện hành, các Bên HP không thể từ chối bất kỳ bảo hành có ngụ ý nào hay giới hạn trách nhiệm của mình, phạm vi và thời gian của bảo hành đó và giá trị trách nhiệm pháp lý của Bên HP sẽ được giới hạn ở mức tối thiểu được luật hiện hành đó cho phép.

Loại trừ và giới hạn

Một số luật không cho phép loại trừ một số bảo hành hay giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với một số thiệt hại nhất định. Theo đó, một số từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm nêu trên có thể không áp dụng cho Bạn. Ở góc độ là một vấn đề của luật hiện hành, Bên HP không thể từ chối bất kỳ bảo hành có ngụ ý nào hay giới hạn trách nhiệm của mình, phạm vi và thời gian của bảo hành đó và phạm vi trách nhiệm pháp lý của Bên HP sẽ được giới hạn ở mức tối thiểu được luật hiện hành đó cho phép.

Các Thỏa thuận Khác; Phần mềm, Dịch vụ hoặc Quyền truy cập

HP có thể cung cấp các sản phẩm (chẳng hạn như phần cứng hoặc phần mềm), các dịch vụ (chẳng hạn như các dịch vụ thuê bao phần mềm, bảo trì hoặc sửa chữa phần cứng hoặc bảo trì phần mềm, cài đặt, hoặc đào tạo), hoặc quyền truy cập qua Trang web này theo các điều khoản của một thỏa thuận riêng giữa Bạn và HP, chẳng hạn như thỏa thuận cấp phép hoặc các điều khoản bán hàng và các điều khoản bảo hành riêng (mỗi, một "Thỏa thuận Khác"). Các nghĩa vụ của HP đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, hoặc quyền truy cập cung cấp cho Bạn theo bất kỳ Thỏa thuận nào Khác sẽ chỉ được áp dụng theo Thỏa thuận Khác mà trong đó sản phẩm, dịch vụ hoặc quyền truy cập đó được cung cấp và các Điều khoản này sẽ không được coi hoặc được hiểu là thay đổi các điều khoản của bất kỳ Thỏa thuận Khác nào như thế. Nếu có sự không thống nhất giữa các Điều khoản này và bất kỳ Thỏa thuận Khác, thì sẽ áp dụng theo Thảo thuận Khác.

 

Ví dụ, việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào sẵn có để tải về từ các Trang web của HP ("Phần mềm") được áp dụng theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc bao gồm trong Phần mềm ("Thỏa thuận Cấp phép"). Bạn có thể không cài đặt bất kỳ Phần mềm nào đi kèm hoặc bao gồm một Thỏa thuận Cấp phép trừ khi bạn đã đồng ý với Thỏa thuận Cấp phép trước tiên. Nếu không có Thỏa thuận Cấp phép, thì các Điều khoản này sẽ chi phối việc sử dụng Phần mềm đó của Bạn.

HP Có thể Sửa đổi Trang web này

HP bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ, hoặc dừng Trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn. Tuy nhiên, chúng tôi muốn Bạn biết được những điều sau:

 

 • HP có thể thực hiện những thay đổi đối với Trang web này, hoặc với các sản phẩm, dịch vụ và giá cả được mô tả trong Trang web này, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Trang web này có thể bị lạc hậu và dù thế nào đi nữa thì HP cũng không cam kết phải cập nhật Trang web này.
 • Thông tin được công bố trên Trang web này có thể đề cập đến các sản phẩm, chương trình, hoặc dịch vụ không có tại quốc gia của bạn.

 

Chúng tôi khuyên Bạn nên tham khảo đầu mối kinh doanh HP tại địa phương của Bạn để biết thông tin về các sản phẩm, chương trình và dịch vụ có thể có cho Bạn qua Trang web này.

(Các) Đệ trình của Bạn lên Trang web này

Một số khu vực của Trang web này (chẳng hạn như các phòng trò chuyện, xếp hạng khách hàng, các khu vực đánh giá, các diễn đàn cộng đồng và hỗ trợ) có thể cho phép Bạn đệ trình ý kiến phản hồi, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, hoặc các tài nguyên khác (mỗi, một "Đệ trình của Người dùng"). Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các Đệ trình của Người dùng của bạn và bất kỳ Đệ trình của Người dùng nào như thế được coi là không bảo mật và không độc quyền. Ngoài ra, HP không đảm bảo rằng Bạn sẽ có bất kỳ quyền truy đòi nào thông qua HP hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Đệ trình của Người dùng nào mà Bạn đã đệ trình.

 

 

 

Bằng cách đệ trình bất kỳ Đệ trình của Người dùng nào, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

 

 • Bạn từ 13 tuổi trở lên;
 • Bạn sở hữu tất cả các quyền trong các Đệ trình của Người dùng (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền đối với audio, video, hoặc ghi âm kỹ thuật số và thành quả có trong các Đệ trình của Người dùng), hoặc nói cách khác, Bạn đã có được tất cả các quyền cần thiết trong Đệ trình của Người dùng để cho phép Bạn cấp cho HP các quyền trong Đệ trình của Người dùng như được mô tả trong các Điều khoản này;
 • Bạn đã trả và sẽ trả đầy đủ, toàn bộ phí cấp phép, phí thông quan, và các nghĩa vụ tài chính khác, thuộc bất kỳ hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc khai thác thương mại các Đệ trình của Người dùng của bạn;
 • Bạn là cá nhân có hình ảnh và/hoặc tiếng nói trong các Đệ trình của Người dùng của Bạn hoặc, nói cách khác, Bạn đã có sự cho phép của mỗi người (bao gồm sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ cho bất kỳ cá nhân nào dưới mười tám (18) tuổi xuất hiện và/hoặc có tiếng nói trong các Đệ trình của Người dùng của Bạn để cấp các quyền cho HP như được mô tả trong các Điều khoản này;
 • Các Đệ trình của Người dùng của Bạn không vi phạm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền riêng tư, hoặc bất kỳ quyền pháp lý hay quyền nhân thân khác của bất kỳ bên thứ ba;
 • Bạn tự nguyện đồng ý từ bỏ tất cả "các quyền nhân thân" mà bạn có thể có trong Đệ trình của Người dùng của bạn;
 • Bất kỳ thông tin nào có trong Đệ trình của Người dùng của bạn mà bạn không biết là sai, không chính xác, hoặc sai lệch;
 • Đệ trình của Người dùng của bạn không vi phạm bất kỳ Luật nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật áp dụng đối với quản lý xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh bất chính, chống phân biệt đối xử, hoặc quảng cáo sai lệch);
 • Đệ trình của Người dùng của bạn không, và có thể không, một cách hợp lý, được coi là nói xấu, bôi nhọ, hận thù, phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, hoặc nếu không thiên vị hoặc gây khó chịu, đe dọa bất hợp pháp, hoặc quấy rối bất hợp pháp đối với bất kỳ cá nhân, hợp danh hay công ty, thô tục, khiêu dâm, tục tĩu hoặc xâm phạm đến sự riêng tư của người khác;
 • Bạn đã và sẽ không được bất kỳ bên thứ ba nào bồi thường hoặc cân nhắc bất kỳ đối với việc đệ trình Đệ trình của Người dùng của bạn;
 • Đệ trình của Người dùng của bạn không dùng các tài nguyên từ một trang web của bên thứ ba, hoặc địa chỉ, địa chỉ email, thông tin liên lạc, số điện thoại (ngoài của riêng bạn);
 • Đệ trình của Người dùng của bạn không chứa bất kỳ virus, sâu, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, hoặc các chương trình hoặc tập tin nguy hại khác;
 • Đệ trình của Người dùng của bạn không chứa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là bí mật, độc quyền, hoặc cá nhân; và
 • Đệ trình của Người dùng của bạn không chứa hoặc tạo bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư rác, spam, thư dây chuyền, đề án kim tự tháp, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép nào khác.

 

 

Bằng cách gửi một Đệ trình của Người dùng, Bạn cấp cho HP giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, chuyển nhượng được, không độc quyền, đã trả đủ phí, hiệu lực toàn thế giới, miễn phí bản quyền (quyền cấp phép đa cấp) để:

 

 • Sử dụng, phân phối, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, thực hiện công khai, và công khai hiển thị Đệ trình của Người dùng của Bạn (hoặc bất kỳ sửa đổi nào), toàn bộ hoặc một phần, theo bất kỳ định dạng nào hoặc phương tiện nào mà hiện tại đã biết hoặc được phát triển về sau này;
 • Sử dụng, (và cho phép người khác sử dụng) Đệ trình của Người dùng của Bạn theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm, nhưng không giới hạn các mục đích thương mại) mà HP xét thấy phù hợp theo ý mình (bao gồm, nhưng không giới hạn, để kết hợp Đệ trình của Người dùng của Bạn hoặc bất kỳ sửa đổi nào, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • Hiển thị quảng cáo liên quan đến các Đệ trình của Người dùng của Bạn và sử dụng các Đệ trình của Người dùng của Bạn cho các mục đích quảng cáo và khuyến mại.

 

HP có thể, nhưng không bắt buộc phải, sàng lọc trước các Đệ trình của Người dùng hoặc theo dõi bất kỳ khu vực nào của Trang web này mà qua đó các Đệ trình của Người dùng có thể được đệ trình. HP không cần phải lưu trữ, hiển thị, hoặc phân phối bất kỳ Đệ trình của Người dùng trên hoặc thông qua Trang web này và có thể gỡ bỏ bất cứ lúc nào hoặc từ chối bất kỳ Đệ trình của Người dùng vì bất kỳ lý do nào. HP không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trộm cắp, hoặc hư hỏng nào đối với bất kỳ Đệ trình của Người dùng. Ngoài ra, Bạn đồng ý rằng HP có thể tự do tiết lộ Đệ trình của Người dùng của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào từ phía người nhận

Quyền Sở hữu Trí tuệ

HP tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi yêu cầu Bạn làm như vậy. HP có thể, tùy từng trường hợp và theo quyết định của chúng tôi, chấm dứt dịch vụ và/hoặc quyền truy cập vào Trang web này đối với những người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu Bạn tin rằng tác phẩm của bạn là đối tượng bị vi phạm bản quyền và/hoặc vi phạm thương hiệu và xuất hiện trên Trang web này, vui lòng cho Chúng tôi biết bằng cách tuân theo các quy trình được tìm thấy ở đây  Yêu cầu bồi thường cho những Vi phạm trên các Trang web của HP.

Thương hiệu

HP Inc. có quyền đối với các thương hiệu đã đăng ký, HP và Logo của HP (được minh họa dưới đây), cũng như các thương hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký khác.

Bạn có thể sử dụng thương hiệu của HP, bằng chữ, để nói đến HP, các sản phẩm và dịch vụ của HP một cách hợp lý và chính xác theo các hướng dẫn dưới đây.

 

 

Logo của HP được thiết kế để sử dụng bởi HP, các đối tác và các bên được cấp phép của HP có thỏa thuận bằng văn bản với HP rõ ràng cho phép sử dụng logo. Không được phép sử dụng các logo của HP nhằm mục đích khác.

 

 

Bạn không được sử dụng các thương hiệu của HP theo cách có khả năng gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về mối quan hệ của bạn với HP, về sự tài trợ hoặc chứng thực của HP đối với công ty, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, hoặc về nguồn gốc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bất kỳ hành vi nào sử dụng các thương hiệu của HP có khả năng khiến công chúng nhầm lẫn hoặc hiểu lầm đều bất hợp pháp và bị nghiêm cấm.

Sử dụng Thương hiệu của các Đối tác và Bên được cấp phép do HP Ủy quyền

Nếu bạn hiện đang có mối quan hệ với HP, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn và điều khoản sử dụng thương hiệu cụ thể được cung cấp trong thỏa thuận bằng văn bản của bạn.

 

 

 

Nếu bạn là đối tác của chương trình HP Partner First, vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin, bao gồm hướng dẫn thương hiệu cụ thể cho chương trình HP Partner First của bạn:

 

 

 

Chương trình HP Partner First: https://partner.hp.com/

 

 

 

Nếu thỏa thuận hiện có với HP cho phép bạn trưng bày các thương hiệu của HP, nhưng không chứa các hướng dẫn sử dụng thương hiệu cụ thể, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sử dụng thương hiệu trên trang này.

 

 

 

Nếu bạn có thắc mắc, bạn phải liên lạc với đại diện khách hàng của bạn hoặc người liên hệ kinh doanh khác của HP.

Hướng dẫn về Thương hiệu Chung của HP

Hướng dẫn về thương hiệu chung sau đây dành cho các công ty được ủy quyền sử dụng các thương hiệu của HP, bao gồm chẳng hạn như các đối tác của HP, các bên được cấp phép, liên minh và các bên bán lại được ủy quyền có hợp đồng với HP.

 

 

 • HP không sử dụng hoặc yêu cầu sử dụng các biểu tượng thương hiệu, chú thích hoặc giấy xác nhận thương hiệu của HP, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.
 • Các thương hiệu của HP phải được trình bày như các tính từ bổ nghĩa cho danh từ chung; ví dụ: máy tính HP, dịch vụ hỗ trợ HP, máy in LASERJET.
 • Không sử dụng các biến thể, hình thức số nhiều hoặc hình thức sở hữu của thương hiệu của HP.
 • Không sử dụng các thương hiệu của HP theo cách có khả năng khiến công chúng nhầm lẫn hoặc hiểu lầm về nguồn gốc của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, hoặc về sự tài trợ hoặc chứng thực của HP.
 • Không sử dụng các thương hiệu HP để đưa ra các tuyên bố sai về HP hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của HP.
 • Không kết hợp các thương hiệu của HP vào tên thương mại, tên doanh nghiệp, tên sản phẩm, tên dịch vụ, tên người dùng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tên miền của bạn.
 • Không chấp nhận hoặc bắt chước các thiết kế sản phẩm đặc biệt, bao bì sản phẩm, bao bì thương mại, tài liệu quảng cáo, tiêu ngữ, khẩu hiệu hoặc bố cục trang web của HP.
 • Khi đề cập đến HP trong tài liệu chính thức (tức là các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính) phải ưu tiên sử dụng tên đầy đủ HP Inc. Trong các ngữ cảnh khác, HP được ưu tiên sử dụng.

Hướng dẫn Bổ sung cho Người dùng Logo HP được Ủy quyền

QUAN TRỌNG: TÀI LIỆU NÀY KHÔNG CHO PHÉP SỬ DỤNG LOGO. ĐỂ HIỂN THỊ LOGO HP, CẦN CÓ THỎA THUẬN BẰNG VĂN BẢN RIÊNG VỚI HP VÀ THỎA THUẬN NÀY PHẢI CHO PHÉP SỬ DỤNG LOGO MỘT CÁCH CỤ THỂ. THỎA THUẬN NHƯ VẬY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO MỘT SỐ ĐỐI TÁC VÀ BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP NHẤT ĐỊNH.

 

 

 

Trên nền trắng, Logo HP ưa thích của chúng tôi là:

Màu hoặc tối màu nền, Logo HP ưa thích của chúng tôi là:

Logo đen trắng của chúng tôi phải được sử dụng khi không thể in đủ màu:

Giữ cho logo có chữ, hình ảnh và đồ họa rõ ràng bằng cách duy trì chu vi khoảng trống ở mức tối thiểu 20 phần trăm trên tất cả bốn cạnh của logo:

Kích thước tối thiểu của bản in Logo HP là 0,25” vuông hoặc 6,35mm vuông:

Kích thước tối thiểu của Logo HP kỹ thuật số là 20 x 20 pixel tại 72dpi:

Logo HP không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

Không:

 • Sử dụng Logo HP trừ khi tuân theo văn bản cho phép rõ ràng của HP;
 • Áp dụng phép phản chiếu hoặc độ dốc đối với logo;
 • Xem logo là vật có chiều;
 • Thay đổi hình dạng của logo;
 • Nghiêng hoặc xoay logo;
 • Thêm đường bao vào logo;
 • Tách các mẫu chữ HP khỏi thành phần vòng tròn của logo;
 • Áp dụng màu cho các mẫu chữ HP trong logo;
 • Phác thảo logo;
 • Thay đổi màu logo;
 • Tạo ảnh động cho logo;
 • Đặt kiểu chữ/chữ trong logo hoặc khoảng trống của logo; hoặc
 • Đặt hình ảnh trong logo.

 

 

CÁC HƯỚNG DẪN NÀY ĐÔI KHI CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. CÁC ĐỐI TÁC, BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP, LIÊN MINH VÀ CÁC BÊN BÁN LẠI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA HP PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TRANG NÀY CŨNG NHƯ KIỂM TRA VỚI NHỮNG NGƯỜI LIÊN HỆ KINH DOANH VỚI HP THÍCH HỢP CỦA HỌ ĐỂ ĐẢM BẢO LIÊN TỤC TUÂN THỦ CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU CỦA HP.

 

Các Quyền bị Hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ

Bất kỳ Tài nguyên nào được tải xuống bởi hoặc thay mặt cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, các cơ quan, và/hoặc đại diện của Hoa Kỳ (gọi chung là “Chính phủ Hoa Kỳ”), phải tuân theo các quy định của FAR 12.211 – “Dữ liệu Kỹ thuật”, và FAR 12.212 – “Phần mềm Máy tính” , hoặc các điều khoản cung cấp cho HP sự bảo vệ tương đương trong DFARS hoặc các quy định cụ thể của cơ quan khác.

 

Các Vấn đề Quốc tế và Xuất khẩu

[HP quản trị Trang web này từ văn phòng của HP ở Palo Alto, California. HP không cam kết rằng trang web này phù hợp hay có sẵn để sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ và cấm truy cập vào Trang web này từ các vùng lãnh thổ nơi mà nội dung của trang web là bất hợp pháp hoặc bị hạn chế.]

 

Bạn tự quyết định Việc truy cập Trang web này từ bên ngoài Hoa Kỳ được và Bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ Luật pháp hiện hành.

 

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các hạn chế và quy định xuất khẩu và tái xuất khẩu của Bộ Thương mại và bất kỳ cơ quan và đại diện của Hoa Kỳ nào khác hoặc của nước ngoài liên quan đến việc Bạn sử dụng các Trang web của HP và không vi phạm bất kỳ Luật, không chuyển giao, hoặc cho phép chuyển giao bất kỳ Tài nguyên nào đến một quốc gia bị cấm hay nói cách khác là vi phạm bất kỳ Luật nào. Cụ thể, nhưng không giới hạn, các Tài nguyên có thể không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu khi vi phạm bất kỳ Luật nào:

 

 

 

Bằng việc sử dụng bất kỳ Tài nguyên nào phải tuân theo bất kỳ hạn chế và quy định nào, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn không nằm trong, thuộc tầm kiểm soát của, hoặc không là một công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia nào như thế hoặc trên bất kỳ danh sách nào như thế.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho các Bên của HP khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí, hay lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) mà các bên đó có thể gánh chịu do kết quả của việc hoặc phát sinh từ việc Bạn (hoặc bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn) vi phạm các Điều khoản này. HP bảo lưu quyền được nhận sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề hay nói cách khác được quyền nhận bồi thường từ bạn, và trong trường hợp này, bạn đồng ý hợp tác với HP khi HP bảo vệ khiếu nại nào như vậy.

Truyền thông Điện tử

Khi bạn truy cập Trang web này hoặc gửi email cho HP, Bạn đang trao đổi thông tin với HP theo phương thức điện tử. Chúng tôi có thể trả lời Bạn qua email hoặc bằng cách đăng thông báo lên Trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, các tiết lộ thông tin đó, và các phương tiện truyền thông khác mà HP cung cấp cho Bạn dưới dạng điện tử thỏa mãn bất kỳ yêu cầu pháp lý nào dành cho văn bản truyền thông đó.

Quyền sở hữu

Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, tất cả Tài liệu cũng như sắp xếp tài liệu trên Trang web này là tài sản riêng của Chúng tôi, Bản quyền © [ngày tạo] thuộc về HP Development Company, L.P.. Bảo lưu mọi quyền không được cấp phép rõ ràng ở đây. Ngoại trừ trường hợp được luật hiện hành yêu cầu hoặc giới hạn, nghiêm cấm việc sao chép lại, phân phối, sửa đổi, truyền lại, hoặc xuất bản bất kỳ tài nguyên có bản quyền nào mà không có văn bản chấp thuận rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền hoặc giấy phép.

Toàn bộ Thỏa thuận cho Mọi người

Các Điều khoản này, cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Bạn đồng ý khi sử dụng các thành phần cụ thể của Trang web này, cấu thành toàn bộ bản tuyên bố thỏa thuận độc quyền và cuối cùng giữa Mọi người đối với vấn đề được nêu ở đây, thay thế mọi thỏa thuận hoặc đàm phán trước giữa Bạn và HP đối với vấn đề tương tự. Các Bên của HP là các bên thụ hưởng thứ ba liên quan đến các quy định có đề cập đến họ trong các Điều khoản này .

Luật Áp dụng

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng theo luật của Tiểu bang California đối với các thỏa thuận được lập, ký kết, và thực hiện hoàn toàn ở California bởi các cư dân California, bất kể nơi cư trú hoặc kinh doanh thực sự của Bạn ở đâu. Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất sẽ không áp dụng cho các Điều khoản này. Tất cả các vụ kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc việc sử dụng Trang web này của bạn sẽ được đưa ra các tòa án Liên bang hoặc Tiểu bang ở Hạt Santa Clara, California, và Bạn theo đây không thể hủy bỏ việc đệ trình lên thẩm quyền đối nhân duy nhất của các tòa án đó cho mục đích đó.

Các điều khoản khác

Việc HP không thi hành hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này được một tòa án có thẩm quyền phát hiện ra là không hợp lệ, Bạn vẫn đồng ý rằng tòa án cần nỗ lực tạo hiệu lực cho những ý định của HP và Bạn như được phản ánh trong quy định, và rằng các quy định khác của các Điều khoản này vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ. Các đề mục trong các Điều khoản này chỉ để thuận tiện và không có giá trị pháp lý hay mang tính hiệu lực hợp đồng. Các Điều khoản này vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ bất kể việc Bạn chấm dứt sử dụng Trang web này. Các Điều khoản này sẽ được giải thích mà không áp dụng bất kỳ cách giải thích nghiêm ngặt ủng hộ hoặc chống lại Bạn hoặc HP. Các Điều khoản này, và bất kỳ quyền và giấy phép được cấp nào dưới đây, có thể không được Bạn chuyển giao hoặc chỉ định, nhưng có thể được HP chỉ định mà không có hạn chế.

Thông báo dành cho Người tiêu dùng California

Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1789.3, những người dùng California được hưởng các quyền của người tiêu dùng sau đây: Trang web này do HP cung cấp. Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến Trang web này, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư đến HP Inc., Người nhận: Phòng Pháp chế, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 Hoa Kỳ. Các cư dân California có thể tiếp cận Ban Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Khách hàng của Bộ Đặc trách Vấn đề Người tiêu dùng California (California Department of Consumer Affairs) qua bưu điện tại 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 hoặc điện thoại số (916) 445-1254 or (800) 952-5210 hoặc số cho Người Khiếm Thính tại TDD (800) 326-2297 hay TDD (916) 322-1700.

HP Có thể Sửa đổi các Điều khoản Sử dụng Này

HP có thể toàn quyền quyết định thay đổi các Điều kiện Này (bao gồm bất kỳ tài liệu nào khác được tham chiếu đến hoặc liên kết đến từ các Điều khoản này) theo thời gian. HP sẽ gửi thông báo về những thay đổi đó trên Trang web này nếu áp dụng. Nếu Bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào như vậy, quyền duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi có thông báo về bất kỳ thay đổi nào như thế sẽ đồng nghĩa với việc Bạn thừa nhận những thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó. Một số quy định của các Điều khoản này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ rõ nằm trên các trang cụ thể của Trang web này và, trong các trường hợp như thế, thông báo hoặc điều khoản được chỉ rõ sẽ được coi là được đưa vào các Điều khoản này và để thay thế (các) quy định của các Điều khoản được chỉ định là được thay thế.

 

 

 

Sửa đổi vào Tháng 3 năm 2015

 

 

Trở lại đầu trang