Pridajte sa k nám

pri ochrane lesov

Cieľom spoločnosti HP je do roku 2030 naplniť cieľ programu Forest Positive – pomáhať s vysádzaním stromov v počte prevyšujúcom ich spotrebu pri tlači, a to prostredníctvom záväzku chrániť lesy.

Starostlivosť o lesy a stromy

Lesy sú kľúčovým spojencov v boji proti klimatickým zmenám, takmer polovica svetových lesov je však ohrozených. Náš prístup k ochrane lesov sa neobmedzuje len na výsadbu stromov. Zahŕňa aj partnerstvá s uznávanými ekologickými organizáciami, navrhovanie produktov a služieb tak, aby sa znižoval ich vplyv na životné prostredie, ako aj zdieľanie nástrojov umožňujúcich zodpovednejšiu tlač.

Inovácia produktov

Trvalá udržateľnosť sa stáva kľúčovou súčasťou nášho procesu navrhovania a vyvíjame riešenia, výsledkom ktorých je menej odpadu alebo viac recyklovaného materiálu.

Zistiť viac

Partnerstvo pri ochrane lesov

S uznávanými neziskovými organizáciami spolupracujeme na vedecky podloženom prístupe k ochrane lesov.

Zistiť viac

Tlač podporujúca lesy

Pomáhame vám zapojiť sa tým, že poskytujeme nástroje na zníženie množstva odpadu, recykláciu a selekciu produktov.

Zistiť viac

S pomocou organizácie WWF sme vypočítali uhlíkovú stopu papiera pre milióny tlačiarní HP a zaviazali sme sa, že do roku 2030 vrátime lesom minimálne toľko stromov, koľko sme z nich zobrali.1

Ukážte, že vám na lesoch záleží, so systémom HP+

Výberom tlačiarne HP+ urobíte ďalší krok k udržateľnosti. Každú stranu, ktorú vytlačíte v rámci systému HP+, vyváži spoločnosť HP príspevkom na ochranu a obnovu lesov.2

Zistiť viac

Pridáte sa k nám?

Preskúmajte inovatívne produkty a riešenia HP, ktoré podporujú lesy

Tlačiarne HP+
 

V rámci systému HP+ chránime alebo vysádzame lesy za každú vytlačenú stranu.2 Bez ohľadu na značku papiera použitého v produktoch HP+ spoločnosť HP v spolupráci s ekologickými organizáciami investuje do ochrany lesov.

Zistiť viac

Papier HP
 

Všetky papiere značky HP pochádzajú zo zodpovedne získavaných zdrojov (najlepšie s certifikátom FSC©3) a sú spravované trvalo udržateľným spôsobom alebo získané z recyklovaných zdrojov.

Zistiť viac

HP Instant Ink + papier HP

Papier ani atrament sa vám už nikdy neminie4. Predplaťte si službu doručovania papiera HP, prostredníctvom ktorej získate papier s certifikátom FSC©.5

Zistiť viac

Uhlíkovo neutrálne služby MPS
 

Prvá komplexná ponuka služieb Managed Print Services s certifikátom uhlíkovej neutrality6. Spoločnosť HP pomáha optimalizovať prevádzku tlače, aby sa znížili emisie uhlíka v celom procese, a využíva vysokokvalitné kompenzácie v programoch na obnovu lesov.

Zistiť viac

HP EcoFFICIENT®187
 

Nízky dopad, vysoký výkon. Nižšia hmotnosť v porovnaní so štandardným papierom s gramážou 75 g/m² poskytuje vyššiu efektivitu pri tlači, preprave, skladovaní a likvidácii.

Zistiť viac

Obaly produktov HP

Od roku 2020 pochádzajú papierové obaly HP pre domáce a kancelárske tlačiarne, spotrebný materiál, počítače a displeje z recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov.8

Zistiť viac

Váš sprievodca tlačou podporujúcou lesy

Pri tlači doma alebo v kancelárii by ste mali brať do úvahy tieto veci.

Používajte papier pochádzajúci zo zodpovedne získavaných zdrojov

Hľadajte známe certifikáty lesného hospodárstva, ako napríklad preferované certifikáty Forest Stewardship Council® (FSC®) alebo Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Tieto certifikáty spĺňajú prísne normy vrátane kontrolného reťazca, aby sa zabezpečilo, že papier možno vysledovať až do lesa, kde boli vyťažené stromy.

Tlačte obojstranne

Vždy, keď je to možné, tlačte v tlačiarňach obojstranne nastavením obojstrannej tlače ako predvolenej možnosti.

Kupujte tlačiarne s funkciou zadržiavania tlačových úloh v tlačiarni

Zadržiavanie tlačových úloh v tlačiarni v prípade kancelárskych tlačiarní zabezpečuje, že tlačová úloha sa môže spustiť len v prítomnosti používateľa, čím sa zníži množstvo zabudnutých tlačových úloh.

Digitalizujte svoje papierové záznamy

Digitalizujte svoje papierové záznamy a iný obsah pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie HP Smart. (Apple, Google Play)

Neplytvajte papierom pre opakovanú tlač

 Výnimočná kvalita tlače pri použití originálnych tonerových kaziet HP vám pomôže znížiť množstvo odpadu v porovnaní s tonerovými kazetami od iných výrobcov ako HP.9

Vyberte si tlačové služby s certifikátom uhlíkovej neutrality

Spoločnosť HP ponúka prvé komplexné služby Managed Print Services s certifikátom uhlíkovej neutrality na svete, ktoré pomáhajú organizáciám dosahovať ich ciele v oblasti trvalej udržateľnosti a znižovať uhlíkovú stopu ich spoločností.6

Týka sa nás to všetkých

Spoločnosť HP sa v spolupráci s vedcami a odborníkmi z celosvetových neziskových organizácií snaží chrániť a obnovovať lesy na celom svete.

Arbor Day
Foundation

Spoločnosť HP v spolupráci s organizáciou Arbor Day Foundation pomáha bojovať proti dôsledkom klimatických zmien na celom svete prostredníctvom projektov obnovy lesov.

Conservation International

CI a HP sa investíciami do ochrany a obnovy lesov snažia zabezpečovať zdravú a produktívnu planétu pre ľudí a prírodu, ako aj posilňovať biodiverzitu.

World Wildlife
Fund®

WWF a HP investujú do takmer pol milióna hektárov lesov, čo je plocha rovnajúca sa päťnásobku rozlohy New Yorku, aby tým poskytli významný prínos pre prírodu, klímu aj komunity.

Forest Positive v akcii

Snažíme sa stať spoločnosťou, ktorá napĺňaním sloganu Forest Positive bude prínosom pre lesy, a to nielen výsadbou stromov a získavaním vlákien z trvalo udržateľných zdrojov. Naše projekty zahŕňajú obnovu, ochranu a zodpovedné obhospodarovanie lesov po celom svete.

Ochrana

Naším cieľom je pomáhať chrániť existujúce lesy, posilňovať biodiverzitu a zachovávať ekosystémové služby. Dosahujeme to investovaním do ochrany lesov a vytváraním udržateľnejšieho portfólia produktov.

Správa

V spolupráci s neziskovými organizáciami sa snažíme znižovať vplyv na lesy tým, že pomáhame udržiavať rovnováhu medzi prosperitou lesov a ľudskou činnosťou. Pri týchto aktivitách zohľadňujeme potreby komunít, ktoré sú priamo závislé od lesov.

Obnova

Spoločnosť HP sa snaží pomáha obnovovať stav, produktivitu a biodiverzitu lesných porastov po celom svete a investuje do projektov na obnovu vodných tokov, zlepšenie pôdy, opätovné prepojenie biotopov voľne žijúcich živočíchov a opätovné vysádzanie stromov.

Kde pomáhame

Spolu s partnermi pracujeme na projektoch v Brazílii, Číne a ďalších krajinách. V roku 2021 tieto projekty zodpovedali 23 % našej spotreby vlákien používaných na výrobu papiera pre naše produkty a tlačové služby. Do roku 2030 tieto projekty budú zodpovedať našej celkovej spotrebe.

Chceli by ste viac
informácií?

Pozrite si záväzky a dosiahnuté úspechy spoločnosti HP v oblasti trvalo udržateľného vplyvu.

Zistiť viac

Vyhlásenia
  1. Správa spoločnosti HP o trvalo udržateľnom vplyve za rok 2021, str. 7 http://www.hp.com/sustainableimpact
  2. Spoločnosť HP spolupracuje s rôznymi partnermi vrátane organizácií WWF a Arbor Day Foundation na správe, obnove a ochrane lesov v mnohých krajinách po celom svete. So systémom HP+ každý výtlačok bez ohľadu na značku papiera prechádza cez program Forest Positive Framework spoločnosti HP, ktorého cieľom je zmierňovanie rizík odlesňovania. Papier značky HP pochádza výhradne z certifikovaných a zodpovedne spravovaných lesov či recyklovaného materiálu.  Pokiaľ ide o iné značky papiera, spoločnosť HP investuje do projektov obnovy, ochrany alebo správy lesov v kľúčových regiónoch. Tieto investície dostatočne kompenzujú spotrebu všetkého papiera pochádzajúceho z iných ako zodpovedných zdrojov zákazníkmi systému HP+. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/forestfirst
  3. Spoločnosť HP uprednostňuje ponuku papiera s certifikátom Forest Steward Council® (FSC®), ktorý pochádza z lesov s certifikátom FSC® a z iných kontrolovaných zdrojov.  Licenčný kód ochrannej známky HP: FSC®-C017543. Pozri stránku fsc.org. Licenčné kódy ochrannej známky Sylvamo Corporation FSC®-C168336 (Severná Amerika), FSC®-C101994 (Latinská Amerika), FSC®-C101994, FSC®-C084255 a FSC®-CO22974 (Európa a Ázia). Niektoré produkty s certifikátom FSC® nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Hľadajte logo na balení.
  4. Na základe využitia plánu, internetového pripojenia oprávnenej tlačiarne HP, platnej kreditnej/debetnej karty alebo konta Paypal, e-mailovej adresy a doručovacej služby vo vašej geografickej oblasti. Spoločnosť HP sleduje iba strany vytlačené prostredníctvom tlačiarne so službou Instant Ink s predplatným tejto služby Paper Add-On. Papier, ktorý vám odošleme, sa môže použiť iba na tlač. Ak papier použijete na iné účely ako tlač v tlačiarni s predplatenou službou, riskujete, že vám papier dôjde bez vedomia spoločnosti HP. 
  5. Spoločnosť HP uprednostňuje ponuku papiera s certifikátom Forest Steward Council® (FSC®), ktorý pochádza z lesov s certifikátom FSC® a z iných kontrolovaných zdrojov. Licenčný kód ochrannej známky HP: FSC®-C017543. Pozri stránku fsc.org. Licenčný kód ochrannej známky Sylvamo Corporation: FSC®-C168336 (Severná Amerika). Niektoré produkty s certifikátom FSC® nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Hľadajte logo na balení.
  6. Natural Capital Partners, The CarbonNeutral Protocol, vydanie z roku 2022, https://www.carbonneutral.com/the-carbonneutral-protocol
  7. EcoFFICIENT je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sylvamo Corporation.
  8. Všetok papier značky HP pochádza z certifikovaných zdrojov. papierové obaly pre počítače, displeje, domácu a kancelársku tlač či spotrebný materiál dodávatelia označujú ako recyklované alebo certifikované, pričom minimálne 97 % z tohto objemu spoločnosť HP overila. Obal je definovaný ako škatuľa, ktorá sa dodáva s výrobkom a všetkými papierovými materiálmi vo vnútri. Obaly komerčných, priemyselných a 3D produktov, skenerov, príslušenstva osobných systémov a náhradných dielov nie sú zahrnuté.
  9. 1Štúdia Spencer Lab z januára 2022 objednaná spoločnosťou HP, v ktorej sa porovnávala kvalita a spoľahlivosť originálnych tonerových kaziet HP LaserJet s 10 značkami tonerových kaziet od iných výrobcov než HP pre tlačiarne HP LaserJet Pro M402dne (26A/X) a Pro P1102w (85A) predávaných v USA a Kanade. Ďalšie informácie nájdete v dokumente http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-nonHP-2022.pdf.