Celosvetová obmedzená záruka a technická podpora HP

Obmedzená záruka na hardvér spoločnosti HP

Doba obmedzenej záruky

Táto obmedzená záruka na hardvér spoločnosti HP poskytuje vám ako zákazníkovi výslovné obmedzené záručné práva od spoločnosti HP ako výrobcu po dobu uvedenú na stránke s opisom produktu a vo Vyhlásení o obmedzenej záruke spoločnosti HP dodanom s produktom. Spoločnosť HP môže bezplatne ponúkať doplnkovú obmedzenú telefonickú technickú podporu po dobu 90 dní. Následne sa za telefonickú podporu spoločnosti HP môžu účtovať dodatočné servisné poplatky, zatiaľ čo iné spôsoby podpory – vrátane chatu, webovej lokality podpory spoločnosti HP alebo kontaktovania predajcu spoločnosti HP či autorizovaného poskytovateľa servisu produktov HP – sú k dispozícii bezplatne po celú dobu platnosti tejto Obmedzenej záruky spoločnosti HP. Preštudujte si stránku s opisom produktu, kde nájdete príslušné produkty, resp. Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP dodané s produktom.

Všeobecné ustanovenia:

Táto obmedzená záruka spoločnosti HP vám poskytuje nespochybniteľné práva koncovému používateľovi na získanie obmedzenej záruky od výrobcu – spoločnosti HP. Podrobnejší popis svojich záručných nárokov nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP. V prípade samostatnej písomnej dohody so spoločnosťou HP môžete mať aj ďalšie zákonné práva, ktoré táto Obmedzená záruka spoločnosti HP nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje ich platnosť. V časti „Ustanovenia pre jednotlivé krajiny“ (ak sa uplatňujú) na zadnej strane tejto záruky nájdete podrobnejšie informácie týkajúce sa vašich práv.

 

Táto Obmedzená záruka spoločnosti HP sa vzťahuje len na hardvérové produkty so značkou HP a značkou Compaq, medzi ktoré patrí najmä tlačové produkty HP (ďalej spoločne nazývaný ako „hardvérové produkty HP“) predávané alebo prenajímané spoločnosťou Hewlett Packard Company, jej zahraničnými pobočkami (ďalej spoločne nazývanými ako „HP“, resp. „spoločnosť HP“), pridruženými spoločnosťami, autorizovanými predajcami, autorizovanými distribútormi alebo distribútormi v jednotlivých krajinách spolu s touto Obmedzenou zárukou spoločnosti HP. Pojem „hardvérový produkt HP“ označuje len hardvérové súčasti a požadovaný firmvér. Pojem „hardvérový produkt HP“ NEZAHŔŇA softvérové aplikácie alebo programy, produkty nepatriace spoločnosti HP ani periférne zariadenia nenesúce značku HP. V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi sa všetky periférne zariadenia nepatriace spoločnosti HP alebo nenesúce značku HP nespadajúce do definície hardvérového produktu HP – napríklad externé úložné subsystémy, displeje, tlačiarne a iné periférne zariadenia – poskytujú „TAK, AKO SÚ“ a táto Obmedzená záruka spoločnosti HP sa na ne nevzťahuje. Iní výrobcovia, dodávatelia alebo vydavatelia vám však môžu priamo poskytnúť svoje vlastné záruky. Na periférne zariadenie so značkou HP alebo iný produkt so značkou HP, na ktoré sa nevzťahuje táto Obmedzená záruka spoločnosti HP, sa môže vzťahovať Obmedzená záruka spoločnosti HP na dané periférne zariadenie alebo produkt so značkou HP. Informácie o svojich právach a povinnostiach nájdete v Obmedzenej záruke spoločnosti HP pre daný produkt.

 

V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi spoločnosť HP zaručuje, že podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo poskytne finančnú náhradu za hardvérový produkt HP, v prípade ktorého sa vyskytla chyba materiálu alebo spracovania počas trvania doby obmedzenej záruky v prípade, ak vy ako koncový používateľ informujete spoločnosť HP o výskyte chyby vášho hardvérového produktu HP počas trvania doby obmedzenej záruky. Povinnosť spoločnosti HP je v zmysle tejto Obmedzenej záruky spoločnosti HP podľa vlastného uváženia opraviť, vymeniť alebo poskytnúť finančnú náhradu za hardvérový produkt HP, v prípade ktorého sa vyskytla chyba materiálu alebo spracovania, zaniká uplynutím doby obmedzenej záruky.

 

Doba obmedzenej záruky sa začína v neskorší z dátumov zakúpenia alebo prenajatia od spoločnosti HP, resp. od dátumu, keď spoločnosť HP, prípadne autorizovaný poskytovateľ servisu spoločnosti HP, dokončí jeho inštaláciu. Datovaný doklad o predaji alebo dodaní uvádzajúci dátum zakúpenia alebo prenajatia hardvérového produktu HP je vaším dôkazom o dátume zakúpenia alebo prenajatia, pokiaľ vás spoločnosť HP alebo autorizovaný predajca písomne neinformuje inak. Predloženie dokladu o nákupe alebo lízingu môže byť podmienkou poskytnutia záručného servisu. Záručný servis uvedený v tomto dokumente predstavuje základnú úroveň záručnej ponuky. S vaším hardvérovým produktom HP sa môžu dodávať rozšírenia základného záručného servisu. Aktuálne záručné informácie získate od spoločnosti HP alebo na lokalite HP.com. V prípade atramentových kaziet HP sa záruka predlžuje do vyčerpania atramentu značky HP alebo do dosiahnutia dátumu „Skončenia záruky“, podľa toho, ku ktorej z týchto udalostí dôjde skôr. V prípade tlačových hláv HP sa záruka predlžuje do dosiahnutia dátumu „Skončenia záruky“ alebo došlo k dosiahnutiu záručného limitu používania, podľa toho, ku ktorej z udalostí dôjde skôr. V prípade tlačových kaziet pre tlačiarne HP LaserJet sa záruka predlžuje do dosiahnutia záručného limitu používania.

 

Niektoré štáty alebo krajiny nepovoľujú nasledujúce výnimky alebo obmedzenia, preto ich platnosť pre vás môže byť obmedzená.

 

SPOLOČNOSŤ HP NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ČI PODMIENKY, ČI UŽ PÍSOMNÉ, ALEBO ÚSTNE, PRIČOM V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ HP VYLUČUJE VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE SPOLOČNOSTI HP. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI V PRÁVNYCH PORIADKOCH MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV SPOLOČNOSŤ HP VYLUČUJE VŠETKY ODVODENÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY VRÁTANE VŠETKÝCH ODVODENÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V PRÍPADE VŠETKÝCH TRANSAKCIÍ USKUTOČNENÝCH V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH SA VŠETKY ODVODENÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL OBMEDZUJÚ NA DOBU TRVANIA VÝSLOVNEJ ZÁRUKY UVEDENEJ VYŠŠIE. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO KRAJINY V PRÍPADE SPOTREBITEĽSKÝCH PRODUKTOV NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE DOBY TRVANIA ODVODENEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK, RESP. VYLÚČENIE ČI OBMEDZENIE KONKRÉTNYCH DRUHOV NÁHRADY ŠKODY VRÁTANE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD. V TÝCHTO ŠTÁTOCH ALEBO KRAJINÁCH SA NA ZÁKAZNÍKA NIEKTORÉ VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY HP NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. V ROZSAHU, V KTOROM TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA ALEBO JEJ ČASŤ NIE JE V SÚLADE S MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI, SA BUDE TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI HP ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÁ ČASŤ POVAŽOVAŤ ZA UPRAVENÚ TAKÝM SPÔSOBOM, ABY BOLA V SÚLADE S TAKÝMITO MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

 

PRI SPOTREBITEĽSKÝCH TRANSAKCIÁCH NAJMÄ V EURÓPSKEJ ÚNII, AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE PODMIENKY OBMEDZENEJ ZÁRUKY ZAHRNUTÉ DO TOHTO PREHLÁSENIA, S VÝNIMKOU ZÁKONOM POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ANI NEMENIA, ALE DOPĹŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ TOHTO HARDVÉROVÉHO PRODUKTU HP ZÁKAZNÍKOVI.

 

Táto Obmedzená záruka spoločnosti HP platí vo všetkých krajinách a môže sa uplatňovať v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti, v ktorých spoločnosť HP alebo jej autorizovaní poskytovatelia servisu poskytujú záručný servis pre číslo modelu produktu podliehajúce podmienkam a ustanoveniam uvedeným v tejto Obmedzenej záruke spoločnosti HP. Táto Obmedzená záruka spoločnosti HP podlieha všetkým príslušným vnútroštátnym zákonom a predpisom týkajúcim sa vývozu a dovozu. Podľa tejto Obmedzenej záruky spoločnosti HP možno hardvérové produkty HP zakúpené v jednej krajine alebo oblasti preniesť do inej krajiny alebo oblasti, v ktorej spoločnosť HP alebo jej autorizovaní poskytovatelia servisu poskytujú záručný servis pre rovnaké čísla modelov produktov. Záručné podmienky, dostupnosť servisu a doby vybavovania sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. V závislosti od dostupnosti náhradných súčastí sa môže líšiť štandardná čakacia doba na záručný servis. Ak nie sú k dispozícii potrebné diely, autorizovaný poskytovateľ servisu spoločnosti HP vás informuje o podrobnostiach. Spoločnosť HP nebude meniť formu, vybavenie ani funkčnosť tohto hardvérového produktu HP, aby umožnila jeho fungovanie v krajinách/regiónoch, v ktorých nikdy nemal fungovať. Spoločnosť HP nezodpovedá za žiadne tarify či povinné poplatky, ktoré môžu vzniknúť pri prenose produktov. Prenos produktov môžu upravovať príslušné zákony, predpisy a pravidlá o vývoze a dovoze ustanovené rôznymi štátmi.

 

V krajinách alebo oblastiach, v ktorých príslušné právne predpisy stanovujú, že záručný servis dovezených produktov musí vykonávať miestny dovozca, alebo v ktorých príslušné právne predpisy neukladajú povinnosť vykonávania záručného servisu dovezených produktov výrobcovi, bude všetok záručný servis produktov HP vykonávať výhradne dovozca a nie spoločnosť HP, okrem prípadov, keď miestny dovozca dostal od spoločnosti HP alebo jej miestnej pridruženej spoločnosti povolenie na dovoz produktov a postupovanie záručného servisu spoločnosti HP.

 

Máte nárok na záručný servis hardvéru v súlade s podmienkami a ustanoveniami tohto dokumentu, pokiaľ je z dôvodu výskytu chyby materiálu alebo spracovania počas doby obmedzenej záruky potrebná oprava vášho hardvérového produktu HP. Spoločnosť HP podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení komponenty alebo hardvérové produkty, v prípade ktorých sa počas doby obmedzenej záruky vyskytla chyba materiálu alebo spracovania, pokiaľ ju ako koncový používateľ o výskyte takejto chyby počas doby obmedzenej záruky informujete. Pokiaľ nie je uvedené inak, pri výrobe nových hardvérových produktov HP sa môžu v rozsahu povolenom miestnymi zákonmi použiť nové súčasti alebo nové a použité súčasti, ktoré sú z hľadiska výkonu a spoľahlivosti funkčne rovnocenné s novými. V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi (a) hardvérové produkty HP predložené na opravu môžu byť namiesto opravy vymenené za zrenovované hardvérové produkty rovnakého typu a (b) zrenovované diely sa môžu použiť na opravu hardvérových produktov HP. (c) vymenené alebo opravené hardvérové produkty HP budú v oblasti výkonu a spoľahlivosti funkčne rovnocenné pôvodným produktom, ktorých oficiálna podpora sa skončila. Pokiaľ miestne právne predpisy výslovne neprikazujú inak, pokiaľ sa v prípade týchto vymenených alebo opravených hardvérových produktov HP alebo dielov vyskytne chyba materiálu alebo spracovania (1) počas deväťdesiatich (90) dní od opravy čí výmeny alebo (2) počas zostávajúcej doby obmedzenej záruky hardvérového produktu HP, ktorý nahrádzajú alebo v ktorom sú nainštalované, spoločnosť HP zaručuje, že tieto hardvérové produkty HP alebo diely znova opraví alebo vymení.

 

Všetky komponenty alebo hardvérové produkty odstránené v zmysle tejto Obmedzenej záruky spoločnosti HP sa stanú vlastníctvom spoločnosti HP, pokiaľ príslušný miestny právny predpis neurčuje inak. V nepravdepodobnom prípade opakovaných porúch vášho hardvérového produktu HP alebo ak spoločnosť HP zistí, že daný hardvérový produkt HP nedokáže opraviť ani vymeniť, sa spoločnosť HP môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť poskytnúť vám (a) náhradné zariadenie vybrané spoločnosťou HP, ktoré je rovnaké alebo funkčne rovnocenné v oblasti výkonu a spoľahlivosti vášmu hardvérovému produktu HP, alebo (b) finančnú náhradu alebo kredit vo výške nákupnej ceny či uhradených splátok (okrem úroku) namiesto výmeny. V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi je toto váš výhradný nápravný prostriedok v prípadne chybných produktov.

 

Niektoré štáty alebo krajiny nepovoľujú vyššie uvedenú výnimku alebo obmedzenie, preto jej platnosť pre vás môže byť obmedzená.

 

Spory na základe tejto Obmedzenej záruky spoločnosti HP alebo spory týkajúce sa vášho nákupu hardvérových produktov HP podliehajúcich tejto Obmedzenej záruke spoločnosti HP – bez ohľadu na to, či sú založené na zmluve, prečine, zákone, podvode alebo na inej právnej teórii – upravujú právne predpisy krajiny a štátu, provincie alebo územia, na ktorom máte v súčasnosti pobyt, a to bez ohľadu na kolízne normy.

Výnimky

SPOLOČNOSŤ HP NEZARUČUJE, ŽE TENTO HARDVÉROVÝ PRODUKT HP BUDE PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA ALEBO BEZ CHÝB. SPOLOČNOSŤ HP NEZODPOVEDÁ ZA ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU NEDODRŽANIA POKYNOV DODANÝCH S HARDVÉROVÝM PRODUKTOM HP.

 

Táto obmedzená záruka spoločnosti HP sa nevzťahuje na nahraditeľné alebo spotrebné diely s výnimkou tlačového spotrebného materiálu značky HP a niektorých nabíjateľných batérií podľa nižšie uvedených ustanovení, pričom sa netýka žiadnych hardvérových produktov HP, z ktorých bolo odstránené sériové číslo alebo ktoré boli poškodené či znehodnotené

 • v dôsledku nehody, nesprávneho používania, rozliatia kvapalín, zneužívania, kontaminácie, nevhodnej alebo neprimeranej údržby či kalibrácie, resp. z iných vonkajších príčin,
 • používaním mimo prevádzkových parametrov uvedených v používateľskej dokumentácií dodanej s daným hardvérovým produktom HP,
 • softvérom, prepojením, dielmi alebo spotrebným materiálom nedodanými spoločnosťou HP,
 • nevhodnou prípravou miesta, údržbou alebo podmienkami prostredia v rozpore so špecifikáciami stanovenými spoločnosťou HP,
 • vírusom, infekciou, červom alebo podobným škodlivým kódom nezavedeným spoločnosťou HP,
 • stratou alebo poškodením počas prepravy,
 • úpravou alebo servisom vykonaným inými osobami než spoločnosťou HP alebo autorizovaným poskytovateľom servisu spoločnosti HP,
 • nevhodnou inštaláciou dielov od spoločnosti HP alebo schválených spoločnosťou HP vymeniteľných používateľom, pokiaľ sú v krajine alebo oblasti servisu pre váš hardvérový produkt HP k dispozícii.

 

Každý hardvérový produkt HP, v prípade ktorého sa zistí, že bol po dodaní spoločnosťou HP pretaktovaný, bude vylúčený z podmienok a ustanovení Obmedzenej záruky spoločnosti HP okrem poškodených alebo chybných komponentov, ktorých poškodenie alebo chyba s pretaktovaním nesúvisí.

 

Spoločnosť HP nezodpovedá za žiadne problémy so vzájomným fungovaním a kompatibilitou, ktoré môžu vzniknúť, keď

 • sa používajú produkty, softvér alebo možnosti nepodporované spoločnosťou HP,
 • sa používajú konfigurácie nepodporované spoločnosťou HP,
 • sa diely určené pre jeden systém nainštalujú do iného systému alebo modelu.

 

PRAVIDELNÝM VYTVÁRANÍM ZÁLOŽNÝCH KÓPIÍ ÚDAJOV ULOŽENÝCH NA PEVNOM DISKU ALEBO INÝCH ZARIADENIACH NA UKLADANIE ÚDAJOV PREDÍDETE MOŽNÝM ZLYHANIAM, POŠKODENIU ALEBO STRATE ÚDAJOV. PRED VRÁTENÍM HARDVÉROVÉHO PRODUKTU HP NA SERVISNÝ ZÁSAH NEZABUDNITE ZÁLOHOVAŤ ÚDAJE A ODSTRÁNIŤ VŠETKY DÔVERNÉ, SÚKROMNÉ ALEBO OSOBNÉ INFORMÁCIE. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ HP NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE ALEBO STRATU PROGRAMOV, ÚDAJOV ALEBO EXTERNÝCH ÚLOŽNÝCH MÉDIÍ. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ HP NEZODPOVEDÁ ZA OBNOVENIE ALEBO PREINŠTALOVANIE PROGRAMOV ALEBO ÚDAJOV OKREM SOFTVÉRU NAINŠTALOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU HP PRI VÝROBE HARDVÉROVÉHO PRODUKTU SPOLOČNOSTI HP VRÁTANE AKTUALIZÁCIÍ. POČAS OPRAVY MÔŽE DÔJSŤ K STRATE ÚDAJOV V PAMÄTI.

Výnimky týkajúce sa konkrétnych produktov

Nabíjateľné batérie

Tento hardvérový produkt HP môže obsahovať internú nabíjateľnú batériu, ktorá nie je prístupná pre používateľa a smie ju vymieňať len spoločnosť HP alebo autorizovaný poskytovateľ servisu spoločnosti HP. Na internú nabíjateľnú batériu sa vzťahuje táto obmedzená záruka ako na štandardný komponent hardvérového produktu HP platí pre ňu rovnaká záručná doba, pokiaľ sa v tejto Obmedzenej záruke spoločnosti HP neuvádza inak.

 

Tento hardvérový produkt HP môže obsahovať nabíjateľnú batériu, ktorá je určená na vyberanie a výmenu používateľom. Spoločnosť HP zaručuje, že pokiaľ sa v prípade danej batérie vyskytne chyba materiálu alebo spracovania, poskytne náhradnú batériu po dobu jedného (1) roku od dátumu zakúpenia hardvérového produktu HP, v ktorom je batéria nainštalovaná, pokiaľ sa v tejto Obmedzenej záruke spoločnosti HP neuvádza inak.

 

Podobne ako v prípade všetkých batérií sa maximálna kapacita batérie, ktorá je súčasťou hardvérového produktu HP, bude časom a používaním znižovať, pričom dĺžka životného cyklu batérie sa bude líšiť podľa modelu produktu, jeho konfigurácie, nainštalovaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Preto zníženie maximálnej kapacity a skrátenie dĺžky životného cyklu batérie nie je chybou materiálu alebo spracovania a táto Obmedzená záruka spoločnosti HP sa nevzťahuje na zmeny v kapacite a dĺžke životného cyklu batérie. V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi sa na batérie vzťahuje záruka týkajúca za chýb materiálu alebo spracovania s dôsledkom nefunkčnosti batérie v rámci doby obmedzenej záruky pre danú batériu podľa vyššie uvedených ustanovení alebo prekročenia počtu cyklov, na ktorý bola dimenzovaná, podľa toho, ku ktorej udalosti dôjde skôr, pokiaľ sa v tejto Obmedzenej záruke spoločnosti HP neuvádza inak. Ak chcete zistiť, či sa v prípade vašej batérie vyskytla porucha, na ktorú sa vzťahuje záruka, použite diagnostický test spoločnosti HP.

Tlačové produkty spoločnosti HP

Používanie kaziet nevyrobených spoločnosťou HP alebo dopĺňaných kaziet nemá vplyv na Obmedzenú záruku spoločnosti HP vo vzťahu ku koncovému používateľovi ani žiadnu zmluvu koncového používateľa o podpore so spoločnosťou HP týkajúcu sa tlačiarne. Ak sa však porucha alebo poškodenie tlačiarne alebo tlačovej hlavy pripíše používaniu kaziet nevyrobených spoločnosťou HP alebo dopĺňaných kaziet, spoločnosť HP si zaúčtuje štandardné poplatky za čas a materiál súvisiace so servisom tlačiarne v prípade poruchy alebo poškodenia, resp. za výmenu tlačovej hlavy. V prípade atramentových kaziet a spotrebného materiálu HP a spotrebného materiálu pre zariadenia HP LaserJet sa táto Obmedzená záruka spoločnosti HP nevzťahuje na produkty, ktoré, okrem iných výnimiek popísaných v tejto Obmedzenej záruke spoločnosti HP, sa opätovne napĺňali, renovovali, znova vyrábali alebo sa s nimi akýmkoľvek iným spôsobom neoprávnene manipulovalo. Táto Obmedzená záruka spoločnosti HP sa vzťahuje na atramentové kazety, tlačové hlavy alebo tlačové kazety HP LaserJet pri používaní v určených tlačových zariadeniach od spoločnosti HP alebo povolených zariadeniach iných výrobcov.

Výlučné nároky

V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI PREDSTAVUJÚ TIETO PODMIENKY A USTANOVENIA ÚPLNÚ A VÝHRADNÚ ZÁRUČNÚ DOHODU MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU HP V SÚVISLOSTI S HARDVÉROVÝM PRODUKTOM HP, KTORÝ STE SI ZAKÚPILI ALEBO PRENAJALI. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI NAHRÁDZAJÚ TIETO PODMIENKY A USTANOVENIA VŠETKY PREDCHÁDZAJÚCE DOHODY, VEREJNÉ OZNÁMENIA ALEBO VYHLÁSENIA – VRÁTANE VYHLÁSENÍ OBSIAHNUTÝCH V PREDAJNEJ DOKUMENTÁCIÍ SPOLOČNOSTI HP ALEBO V RADÁCH POSKYTNUTÝCH SPOLOČNOSŤOU HP, JEJ ZÁSTUPCOM ALEBO ZAMESTNANCOM, RESP. ZÁSTUPCOM ALEBO ZAMESTNANCOM INEJ SPOLOČNOSTI NEŽ HP – V SÚVISLOSTI SO ZAKÚPENÍM ALEBO PRENÁJMOM HARDVÉROVÉHO PRODUKTU HP, POKIAĽ NEBOLI SÚČASŤOU SAMOSTATNEJ PÍSOMNEJ DOHODY SO SPOLOČNOSŤOU HP ALEBO JEJ AUTORIZOVANÝM PREDAJCOM. Zmena podmienok tejto obmedzenej záruky HP je platná len v prípade, že je vyhotovená písomne a podpísaná oprávneným zástupcom spoločnosti HP.

Obmedzenie zodpovednosti

Niektoré štáty alebo krajiny nepovoľujú výnimky alebo obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie náhrady osobitných, náhodných alebo následných škôd (upravených nižšie), preto ich platnosť pre vás môže byť obmedzená. NASLEDUJÚCE OBMEDZENIA PLATIA V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI. V PRÍPADE, ŽE VÁM SPOLOČNOSŤ HP PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA POSKYTNE FINANČNÚ NÁHRADU ALEBO POUKAZ NA VÝMENU PRODUKTU, KTORÝ SI BUDETE MÔCŤ UPLATNIŤ V RÁMCI LOKALITY HP.COM, MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI HP ZA ŠKODU V ZMYSLE TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY HP SA VÝSLOVNE OBMEDZUJE NA CENU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA DANÝ HARDVÉROVÝ PRODUKT HP. OKREM PRÍPADOV UVEDENÝCH VYŠŠIE NEPONESIE SPOLOČNOSŤ HP ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY SPÔSOBENÉ HARDVÉROVÝM PRODUKTOM HP ALEBO JEHO NEFUNKČNOSŤOU VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU ALEBO ÚSPOR, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO SOFTVÉRU, RESP. INÝCH NÁKLADOV NA OBNOVU PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA ČI REPRODUKCIU PROGRAMOV ALEBO ÚDAJOV ULOŽENÝCH V RÁMCI PRODUKTU, PRÍPADNE ZA OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. SPOLOČNOSŤ HP NIE JE ZODPOVEDNÁ V PRÍPADE NÁROKOV UPLATNENÝCH TREŤOU STRANOU ALEBO ZÁKAZNÍKOM V MENE TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ HP NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY, KU KTORÝM MÔŽE DÔJSŤ V DÔSLEDKU PLNENIA ZÁVÄZKOV SPOLOČNOSTI HP V ZMYSLE MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PLATÍ BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY, O UPLATNENIE NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY HP, ALEBO NÁROKOV V OBČIANSKOPRÁVNOM SPORE (VRÁTANE ZODPOVEDNOSTI ZA NEDBALOSŤ A PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT), ZMLUVNÝCH NÁROKOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH NÁROKOV. TOHTO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA NIKTO NEMÔŽE ZRIECŤ A NEMÔŽE HO ANI POZMENIŤ. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI BUDE ÚČINNÉ AJ V PRÍPADE, ŽE STE SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU VOPRED UPOZORNILI NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SA VŠAK NEVZŤAHUJE NA NÁROKY UPLATŇOVANÉ V PRÍPADE PORANENIA OSÔB.

 

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA HP VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNE ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH LÍŠIŤ. PRI ZISŤOVANÍ VŠETKÝCH VAŠICH PRÁV VÁM ODPORÚČAME OBOZNÁMIŤ SA S PLATNÝMI ZÁKONMI PRÍSLUŠNÉHO ŠTÁTU ALEBO KRAJINY.

Obmedzená záruka na voliteľné súčasti a príslušenstvo HP

Podmienky a ustanovenia Obmedzenej záruky spoločnosti HP na voliteľné súčasti a príslušenstvo nesúce značku HP (spoločne nazývané ako „príslušenstvo HP“) sú uvedené v Obmedzenej záruke spoločnosti HP vzťahujúcej sa na dané príslušenstvo HP dodanej s hardvérovým produktom HP. Ak je vaše príslušenstvo HP nainštalované v rámci hardvérového produktu HP, spoločnosť HP bude poskytovať záručný servis buď po dobu uvedenú v záručných dokumentoch (doba obmedzenej záruky na príslušenstvo HP) dodaných so spoločnosťou HP, alebo po zostávajúcu záručnú dobu hardvérového produktu HP, v ktorom je príslušenstvo HP nainštalované, podľa toho, ktorá doba uplynie neskôr, nie však dlhšie ako po dobu troch (3) rokov od dátumu zakúpenia príslušenstva HP. Doba obmedzenej záruky na príslušenstvo HP sa začína dňom jeho zakúpenia od spoločnosti HP alebo od autorizovaného predajcu spoločnosti HP. Datovaný doklad o predaji alebo dodaní uvádzajúci dátum zakúpenia príslušenstva HP je dôkazom o dátume začiatku plynutia záručnej doby. Podrobnosti nájdete v Obmedzenej záruke na príslušenstvo HP. V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi sa príslušenstvo HP poskytuje „TAK, AKO JE“. Iní výrobcovia a dodávatelia než spoločnosť HP vám môžu poskytovať priame záruky.

Displeje

Elektronické pútače

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na služby demontáže alebo opätovnej montáže nástenných alebo prispôsobených elektronických pútačov. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nástennou alebo inou prispôsobenou montážou, resp. demontážou displeja. Spoločnosť HP odporúča na nástennú alebo inú prispôsobenú montáž a demontáž elektronických pútačov využiť služby kvalifikovaného personálu. Ak spoločnosť HP zistí, že problém s elektronickým pútačom nemožno odstrániť na diaľku, zákazníkovi priamo zašle náhradný produkt. Spoločnosť HP bude znášať všetky náklady na prepravu a poistenie poskytnutím pomoci prepravcovi pri balení a bezpečnej preprave zariadenia do spoločnosti HP. Nevrátenie chybného zariadenia môže mať za následok zaúčtovanie plnej ceny náhradného produktu.

Monitory

Nie všetky modely monitorov sú vhodné na použitie, v rámci ktorého sa zobrazuje statický, stály alebo nemenný obraz. Statický obraz môže mať za následok poškodenie zobrazovacieho panelu, ktoré sa môže javiť ako škvrny alebo vodoznaky na obrazovke. Táto Obmedzená záruka spoločnosti HP sa nevzťahuje na monitory, ktoré zobrazujú statický, stály alebo nemenný obraz dlhodobo alebo 24 hodín denne, čoho následkom býva poškodenie zobrazovacieho panelu. Aby sa zabránilo tomuto druhu poškodenia, monitor počas nečinnosti vypnite alebo používajte nastavenie správy napájania, ktoré monitor v prípade dlhšej nečinnosti vypne, pokiaľ ho váš systém podporuje.

Súčasná záruka na multimediálne monitory a počítačové zostavy

Ak ste si zakúpili multimediálny monitor spolu s osobným počítačom v rámci produktovej zostavy (zakúpenej ako jedna jednotka SKU), trvanie záručnej doby pre multimediálny monitor je v rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi rovnaké ako trvanie záručnej doby osobného počítača. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o záruke osobného počítača.

Povinnosti zákazníka

Aby sa predišlo riziku účtovania poplatkov za problémy, ktoré nie sú upravené v Obmedzenej záruke spoločnosti HP (problémy nespôsobené chybami materiálu alebo spracovania hardvérových produktov HP), spoločnosť HP alebo jej autorizovaný poskytovateľ servisu vás požiadajú o nasledujúce:

 

 • Poskytnúť pravdivé, presne a úplné informácie pri vypĺňaní záručného nároku.
 • Poskytnúť prostredie, ktoré spĺňa požiadavky spoločnosti HP vrátane ochrany produktov pred koróziou, kontamináciou a rozliatím kvapalín. Aby prostredie spĺňalo napríklad podmienky na ochranu pred koróziou, nesmie spôsobovať viac ako 300 angströmov korózie striebra a medi mesačne. 1
 • Overiť konfiguráciu, nainštalovať najnovší firmvér, nainštalovať softvérové opravné balíky a použiť diagnostiku a nástroje spoločnosti HP.
 • Zaviesť dočasné postupy alebo náhradné riešenia poskytnuté spoločnosťou HP do doby, kým spoločnosť HP nevypracuje trvalé riešenie.
 • V prípade potreby využívať riešenia vzdialenej podpory spoločnosti HP. Spoločnosť HP odporúča dostupné technológie podpory poskytované spoločnosťou HP. Ak sa rozhodnete nevyužiť dostupné možnosti vzdialenej podpory, môžu vám vzniknúť doplnkové náklady z dôvodu vyšších požiadaviek na prostriedky podpory.
 • So spoločnosťou HP spolupracujte pri riešení problému prostredníctvom chatu online, e-mailu alebo telefónu. V rámci týchto činnosti sa môžu vykonávať rutinné diagnostické postupy, inštalácia doplnkového softvéru, odstraňovanie príslušenstva tretích strán alebo výmena príslušenstva.
 • Spoločnosť HP odporúča vytváranie pravidelných záložných kópií vašich súborov alebo programov uložených na disku alebo iných úložných zariadeniach v rámci preventívnych opatrení v prípade porúch, zmeny alebo straty. Pred vrátením hardvérového produktu HP na uskutočnenie činností súvisiacich so záručnou podporou alebo opravy si zálohujte svoje súbory, údaje a programy a odstráňte všetky dôverné, súkromné alebo osobné informácie.
 • Odstráňte všetko externé príslušenstvo, ktoré by sa počas procesu opravy alebo výmeny mohlo stratiť.
 • Vykonajte ďalšie činnosti podľa popisu v rámci jednotlivých typov záručného servisu popísaných nižšie, ako aj akékoľvek ďalšie činnosti, ktoré od vás môže spoločnosť HP v primeranom rozsahu požadovať na účely poskytovania čo najlepšej úrovne záručnej podpory.
 • Ak potrebujete záručný servis pre tlačové kazety HP LaserJet, produkt vráťte na miesto, kde ste ho zakúpili, spolu s písomným popisom problému a vzorkami tlače, prípadne sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti HP.

* Požiadavky spoločnosti HP sú založené na podmienkach normy ISA G1 (mierne) upravených v ustanoveniach ISA-71.04-1985 Podmienky prostredia pre meranie procesov a riadiace systémy: kontaminanty obsiahnuté vo vzduchu. Táto norma ISA je k dispozícii na lokalite http://www.isa.org. Keď sa produkty používajú v prostredí ISA G1 (mierne), korózia by nemala spôsobovať problémy so spoľahlivosťou zariadení.

Typy záručného servisu hardvéru

Typy služieb záručnej podpory, ktoré sa môžu vzťahovať na vami zakúpený hardvérový produkt HP, sú popísané nižšie. Všetky služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. V ROZSAHU, V KTOROM SÚ NASLEDUJÚCE ZÁRUČNÉ SLUŽBY A PODMIENKY, RESP. KTORÁKOĽVEK ICH ČASŤ, V ROZPORE S MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI, SA ZÁRUČNÉ SLUŽBY A PODMIENKY ALEBO ICH ZODPOVEDAJÚCA ČASŤ BUDÚ POVAŽOVAŤ ZA UPRAVENÉ TAKÝM SPÔSOBOM, ABY BOLI V SÚLADE S TAKÝMITO MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

Záručný servis svojpomocnej opravy zákazníkom

Hardvérové produkty HP sú skonštruované tak, aby obsahovali mnohé diely opraviteľné zákazníkom, aby sa minimalizovala doba potrebná na opravu a umožnila sa vyššia miera flexibility pri vykonávaní výmeny chybných dielov. Ak spoločnosť HP v rámci diagnostiky zistí, že opravu možno dosiahnuť dielom vymeniteľným zákazníkom, príslušný diel vám zašle na výmenu. Existujú dve kategórie dielov vymeniteľných zákazníkom:

 • Diely, ktorých výmena zákazníkom je povinná – ak spoločnosť HP alebo jej autorizovaného poskytovateľa servisu požiadate o výmenu takýchto dielov, za túto službu sa vám zaúčtuje poplatok za cestovné a prácu.
 • Diely, ktorých výmena zákazníkom je dobrovoľná – tieto diely sú tiež skonštruované na výmenu zákazníkom. Ak však spoločnosť HP alebo jej autorizovaného poskytovateľa servisu požiadate o výmenu takéhoto dielu, vykoná tak bez účtovania ďalších poplatkov podľa typu záručného servisu určeného pre váš hardvérový produkt HP.

 

Pri riešení problému ste povinní spolupracovať so spoločnosťou HP alebo jej autorizovaným poskytovateľom servisu formou chatu, e-mail alebo telefonicky. V rámci týchto činnosti sa môžu vykonávať rutinné diagnostické postupy, inštalácia softvéru, odstraňovanie príslušenstva tretích strán alebo výmena príslušenstva. Ak budete potrebovať pomoc, môžete sa obrátiť na technickú podporu spoločnosti HP. Technik vám pomôže prostredníctvom chatu online, e-mailu alebo telefonicky. Dokumentácia HP dodaná s náhradným dielom uvádza, či chybný diel treba vrátiť spoločnosti HP, pokiaľ miestne právne predpisy nestanovujú inak. V prípade, že chybný diel je potrebné vrátiť spoločnosti HP, musíte tak urobiť v stanovenej lehote, obvykle päť (5) až pätnásť (15) pracovných dní. Chybný diel je potrebné vrátiť spolu so súvisiacou dokumentáciou v poskytnutom obalovom materiáli. Navrátenie chybného dielu môže mať za následok zaúčtovanie ceny náhradného dielu spoločnosťou HP. V prípade výmeny dielu zákazníkom spoločnosť HP znáša všetky náklady na prepravu a vrátenie dielu a zabezpečuje výber prepravcu. Klasifikácia dielov vymeniteľných zákazníkom sa môže líšiť podľa krajiny alebo oblasti.

Rozšírený záručný servis výmeny zariadení

Vaša Obmedzená záruka HP môže obsahovať aj rozšírený záručný servis výmeny zariadení. Ak sa počas diagnostiky vášho hardvérového produktu HP zistí chyba, v zmysle podmienok záručného servisu pokročilej výmeny zariadení vám spoločnosť HP zašle náhradné zariadenie. Po prijatí náhradného zariadenia môžete byť povinní vrátiť chybný hardvérový produkt HP spoločnosti HP v obale dodanom s náhradným zariadením v stanovenej lehote, obvykle päť (5) až pätnásť (15) pracovných dní. Spoločnosť HP bude znášať náklady na prepravu a poistenie vrátenia chybného hardvérového produktu HP spoločnosti HP. Navrátenie chybného hardvérového produktu HP môže mať za následok zaúčtovanie ceny náhradného zariadenia. Spoločnosť HP poskytuje rozšírený záručný servis výmeny zariadení počas bežnej pracovnej doby. Bežná pracovná doba je obvykle od 8:00 hod. do 17:00 hod. od pondelka do piatku, no môže sa líšiť podľa miestnej praxe. Doba vybavenia sa môže líšiť a môžu sa účtovať doplnkové poplatky, v závislosti od logistických obmedzení a vzdialenosti od najbližšieho servisného pracoviska spoločnosti HP alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti HP.

 

Telefónne čísla a v niektorých prípadoch aj mapy najbližšieho servisného pracoviska spoločnosti HP alebo jej autorizovaného poskytovateľa servisu nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Záručný servis s vyzdvihnutím a vrátením

Vaša Obmedzená záruka HP môže obsahovať aj záručnú službu vyzdvihnutia a vrátenia. V zmysle podmienok služby vyzdvihnutia a vrátenia spoločnosť HP vyzdvihne chybný hardvérový produkt HP z určeného miesta, opraví ho a vráti ho. Spoločnosť HP uhradí všetky náklady spojené s opravou, logistikou a poistením za tento servis.

Záručný servis prinesených produktov

V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi môže vaša Obmedzená záruka spoločnosti HP obsahovať záručný servis prinesených produktov. V zmysle podmienok tohto servisu budete povinní doručiť váš hardvérový produkt HP do autorizovaného servisného pracoviska spoločnosti HP na záručnú opravu. Ste povinní vopred uhradiť poplatky za prepravu, dane alebo clá spojené s prepravou hardvérového produktu HP do servisného pracoviska a z neho. Zodpovedáte za poistenie hardvérových produktov HP prepravovaných alebo vracaných do pracoviska autorizovaného servisu spoločnosti HP, pričom preberáte riziko za stratu počas prepravy.

Záručný servis produktov zasielaných poštou

V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi môže vaša Obmedzená záruka spoločnosti HP zahŕňať záručný servis produktov zasielaných poštou. V zmysle podmienok tohto servisu budete povinní odoslať váš hardvérový produkt HP do autorizovaného servisného pracoviska HP na záručnú opravu. Ste povinní vopred uhradiť poplatky za prepravu, dane alebo clá spojené s prepravou hardvérového produktu HP do servisného pracoviska. Zodpovedáte za poistenie prepravovaných hardvérových produktov HP, pričom preberáte riziko za stratu počas prepravy. Spoločnosť HP vám opravený hardvérový produkt vráti, pričom uhradí všetky logistické poplatky a poplatky za poistenie.

Záručný servis so zaslaním a vrátením

V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi môže vaša Obmedzená záruka spoločnosti HP zahŕňať záručný servis so zaslaním a vrátením. V zmysle podmienok tohto servisu vám spoločnosť HP na vlastné náklady zašle obalový materiál na zaslanie vášho hardvérového produktu HP spoločnosti HP na vykonanie servisu. Zodpovedáte za úhradu nákladov na prepravu a poistenie zaslania hardvérového produktu HP spoločnosti HP. Na preprave a súvisiacich nákladoch sa môžete dohodnúť so spoločnosťou HP. Viac informácií o pokynoch a nákladoch získate na čísle 1-800-474-6836 (800-HP-invent) v rámci USA alebo navštívte stránku http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html kde nájdete čísla podpory spoločnosti HP v iných krajinách. Takisto si môžete zvoliť vlastného prepravcu a uhradiť náklady na prepravu. V prípade, že si vyberiete vlastného prepravcu, zodpovedáte za poistenie hardvérového produktu HP zasielaného do servisného pracoviska a preberáte riziko straty alebo poškodenia počas prepravy. Spoločnosť HP hardvérový produkt HP opraví a vráti vám ho. Spoločnosť HP bude znášať všetky náklady na opravu a prepravu opraveného hardvérového produktu HP.

Výjazdový záručný servis

Vaša Obmedzená záruka HP môže obsahovať aj výjazdový záručný servis. V zmysle podmienok výjazdového servisu môže spoločnosť HP podľa vlastného uváženia určiť, či hardvérový produkt HP možno opraviť

 

 • na diaľku,
 • prostredníctvom dielu vymeniteľného zákazníkom,
 • servisným výjazdom na miesto, kde sa chybný hardvérový produkt HP nachádza.

 

Ak spoločnosť HP zistí, že na opravu chyby je potrebný servisný výjazd, daný výjazd sa naplánuje počas bežnej pracovnej doby, pokiaľ sa pre zakúpený hardvérový produkt HP neuvádza inak. Bežná pracovná doba je obvykle od 8:00 hod. do 17:00 hod. od pondelka do piatku, no môže sa líšiť podľa miestnej praxe. Doba vybavenia sa môže líšiť a môžu sa účtovať doplnkové poplatky, v závislosti od cestovných obmedzení a vzdialenosti od najbližšieho servisného pracoviska spoločnosti HP alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti HP. Telefónne čísla a v niektorých prípadoch aj mapy najbližšieho servisného pracoviska spoločnosti HP alebo jej autorizovaného poskytovateľa servisu nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html. Podmienky získania výjazdového servisu:

 • počas vykonávania záručného servisu na vašom pracovisku musí byť prítomný zodpovedný zástupca,
 • v prípade, že sa hardvérový produkt HP používa v prostredí, ktoré predstavuje potenciálne zdravotné alebo bezpečnostné riziko pre zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti HP, ste povinní spoločnosť HP o tejto skutočnosti informovať,
 • na základe primeraných bezpečnostných požiadaviek spoločnosti HP ste povinní zamestnancom spoločnosti HP poskytnúť dostatočný, voľný a bezpečný prístup k všetkým zariadeniam, informáciám a systémom, ktoré bude spoločnosť HP potrebovať na poskytnutie podpory včas,
 • ste povinní zaistiť, aby boli všetky štítky výrobcov (napr. sériové čísla) na svojom mieste, prístupné a čitateľné,
 • ste povinní udržiavať prostredie v súlade so špecifikáciami produktu a podporovanými konfiguráciami.

Záručný servis výmenou

Vaša Obmedzená záruka HP môže obsahovať aj záručný servis výmenou. V zmysle podmienok záručného servisu výmenou spoločnosť HP vyzdvihne chybné zariadenie z vášho pracoviska a dodá náhradné zariadenie, ktoré bude rovnocenné s chybným. Spoločnosť HP uhradí všetky náklady spojené s opravou, logistikou a poistením za tento servis.

Doby vybavenia

Doby vybavenia sú založené na bežných miestnych pracovných dňoch a pracovnej dobe na miestach, kde o servis žiadate. Pokiaľ nie je uvedené inak, doba vybavenia sa počíta od času, keď koncový používateľ kontaktuje spoločnosť HP, dovtedy, keď spoločnosť HP stanoví obojstranne prijateľný čas vykonania servisu alebo keď spoločnosť HP začne s poskytovaním podpory alebo vykonávaním diagnostiky na diaľku. Doby vybavenia vrátane záručného servisu v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ je táto služba k dispozícii, sú založené na obchodne prijateľnom úsilí. V niektorých krajinách a v rámci určitých dodávateľských obmedzení sa môžu doby vybavenia líšiť. Ak je vaše pracovisko mimo obvyklej servisnej zóny, doby vybavenia môžu byť dlhšie, resp. sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Informácie o dobách vybavenia vo vašej oblasti získate od vášho autorizovaného predajcu spoločnosti HP alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti HP.

Rozšírenia servisu

Spoločnosť HP poskytuje celú škálu ďalších služieb podpory alebo servisu pre vaše hardvérové produkty HP, ktoré možno zakúpiť miestne. Niektoré služby podpory a súvisiace produkty však nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti rozšírení servisu a príslušných cenách nájdete prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja HP Care Pack na adrese http://www.hp.com/go/lookuptool/

Dodaný softvér

Všetky záväzky spoločnosti HP v súvislosti so softvérom distribuovaným spoločnosťou HP pod značkou HP alebo dodaným s hardvérovým produktom HP sú uvedené v príslušnej licenčnej zmluve koncového používateľa alebo v licenčnej zmluve na používanie programu, ktorá sa dodáva spolu s daným softvérom. Ak sa v rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi ukáže, že v prípade média, na ktorom spoločnosť HP distribuuje softvér, sa vyskytli chyby materiálu alebo spracovania v dobe deväťdesiat (90) dní od zakúpenia, vaším jediným nápravným prostriedkom bude vrátenie média spoločnosti HP na výmenu. O záručnú podporu pre produkty nepochádzajúce od spoločnosti HP ste povinní požiadať príslušných výrobcov alebo dodávateľov.

Doplnková obmedzená technická podpora

Doplnková obmedzená technická podpora pre váš hardvérový produkt HP, softvér od spoločnosti HP, predinštalovaný softvér tretích strán a softvér tretích strán zakúpený od spoločnosti HP vrátane podpory úvodnej inštalácie je k dispozícii od spoločnosti HP prostredníctvom viacerých spôsobov kontaktu vrátane elektronických médií a telefónu pod dobu deväťdesiatich (90) dní od dátumu zakúpenia. Zdroje online a telefonickú podporu nájdete v časti „Kontaktovanie spoločnosti HP“. Prípadné výnimky budú uvedené v licenčnej zmluve s koncovým používateľom) (EULA).

 

Podpora zahŕňa

 • odpovedanie na otázky ohľadom inštalácie (predpoklady, prvé kroky a základné postupy),
 • nastavenie a konfiguráciu softvéru a príslušenstva zakúpeného spolu s hardvérovými produktmi HP, napríklad postupy a prvé kroky (okrem optimalizácie a prispôsobenia systému či sieťovej konfigurácie),
 • interpretáciu chybových hlásení systému,
 • izolovanie systémových problémov a problémov s používaním softvéru,

získavanie informácií o balíku HP Care Pack alebo aktualizáciách softvéru dodaného alebo zakúpeného s hardvérovými produktmi HP.

 

Podpora NEZAHŔŇA

 • generovanie alebo diagnostiku programov alebo zdrojových kódov vytvorených používateľom,
 • inštaláciu softvéru nepochádzajúceho od spoločnosti HP zakúpeného samostatne,
 • optimalizáciu a prispôsobenie systému či sieťovú konfiguráciu.

Bezplatné a voľne dostupné operačné systémy a aplikácie

Spoločnosť HP neposkytuje technickú podporu pre softvér poskytovaný na základe verejnej licencie tretími stranami (bezplatný a voľne dostupný softvér) vrátane operačných systémov a aplikácií. Technickú podporu bezplatného a voľne dostupného softvéru dodávaného s hardvérovými produktmi HP poskytuje dodávateľ daného softvéru. Kontaktné údaje podpory nájdete v pomocníkovi, dokumentácii alebo iných podporných materiáloch k bezplatnému alebo voľne dostupnému operačnému systému alebo aplikáciám dodaným s hardvérovým produktom HP.

Skontrolovanie záruky a nároku na podporu

Nárok na záruku môžete skontrolovať zadaním čísla modelu a sériového čísla vášho produktu na stránke http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Registráciu v rámci služby HP Care Pack možno skontrolovať na lokalite Care Pack Central na adrese http://www.hp.com/go/cpc

Kontaktovanie spoločnosti HP

Ak sa v prípade vášho hardvérového produktu HP vyskytne chyba materiálu a spracovania počas doby obmedzenej záruky a návrhy v produktovej dokumentácií problém nevyriešia, o podporu môžete požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Hľadaním doplnkových informácií o podpore a riešení problémov alebo aktualizovaného softvéru a ovládačov na webovej lokalite podpory spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com/support
 • Vyhľadaním a kontaktovaním najbližšieho pracoviska podpory spoločnosti HP prostredníctvom webovej lokality na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Kontaktovaním autorizovaného predajcu spoločnosti HP alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti HP. Pred kontaktovaním spoločnosti HP alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti HP si pripravte nasledujúce informácie:
  1. Sériové číslo produktu, názov modelu a číslo modelu produktu
  2. Príslušné chybové hlásenia
  3. Informácie o príslušenstve
  4. Operačný systém
  5. Hardvér alebo softvér tretích strán
  6. Podrobné otázky

Ustanovenia pre jednotlivé krajiny

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa: www.hp.com/go/eu-legal prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu Európske zákaznícke strediskáhttp://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

 

© Copyright 2014 – 2015 Hewlett-Packard Development Company, LP

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s takýmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či opomenutia v tejto príručke.

Prvé vydanie: február 2014

764442-001

Back to top