Vitajte na webovej lokalite spoločnosti HP

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti HP Inc. (ďalej len „HP“ alebo „Naša“ alebo „My“ alebo „Nás“). Ďakujeme Vám, že ste nás navštívili a želáme Vám príjemný zážitok!

 

Tieto Podmienky používania („Tieto Podmienky”) sú právna dohoda medzi Vami a HP (spoločne „Všetci”) a určujú, ako používať túto webovú lokalitu a iné webové lokality pod správou HP, všetok text, údaje, informácie, softvér, obrázky, fotografie a i. (ďalej označované ako „Materiály”) ktoré Vám HP a jej dcérske spoločnosti poskytujú, ako aj akékoľvek služby, ktoré vám môžeme na akýchkoľvek Našich webových lokalitách poskytovať (tieto lokality budeme v týchto podmienkach označovať ako „Táto webová lokalita”).

 

SKÔR, AKO SI ZAČNETE TÚTO WEBOVÚ LOKALITU PREZERAŤ, POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY. POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY UVÁDZATE, ŽE STE SI TIETO PODMIENKY PREČÍTALI A SÚHLASÍTE S NIMI. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, TÚTO WEBOVÚ LOKALITU NEMÔŽETE POUŽÍVAŤ.

Prístup na Túto Webovú lokalitu

Keď pristupujete na Túto Webovú lokalitu, ste zodpovední za dodržiavanie Týchto Podmienok ako aj pri akomkoľvek používaní Tejto Webovej lokality pomocou akéhokoľvek účtu, ktorý ste si na Tejto Webovej lokalite alebo pomocou nej vytvorili; niektoré Materiály Vám budú dostupné len vtedy, ak máte vytvorený účet. Súhlasíte s tým, že pokým používate Túto Webovú lokalitu, poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie. Keďže je to Váš účet, Vy ste zodpovední za vlastníctvo a údržbu všetkého vybavenia, služieb a softvéru, ktoré potrebujete na prístup a používanie Tejto Webovej lokality a aj za platenie náležitých poplatkov. Ste tiež zodpovední za to, aby ste udržiavali dôvernosť vášho hesla alebo hesiel. Ak si myslíte, že je Vaše heslo alebo akékoľvek iné bezpečnostné informácie pre Túto Webovú lokalitu kompromitované, musíte Nás o tom okamžite upovedomiť.

 

Niekedy o Vás zbierame osobné informácie, ktoré sa výhradne týkajú Vášho prístupu a používania Tejto Webovej lokality. Spoločnosť HPs týmito informáciami nakladá v súlade s podmienkami Vyhlásenia o ochrane osobných údajov on-line spoločnosti HP.

 

V prípade, že to vyhodnotíme ako potrebné, vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste si zmenili heslo alebo obmedziť Váš prístup na Túto Webovú lokalitu.

Povolené používanie Tejto Webovej lokality

Túto Webovú lokalitu môžete používať na osobné a podnikové účely, ak nakupujete produkty a služby spoločnosti HP na použitie vo Vašom podnikaní („Povolené použitia“).

 

Týmto Vám udeľujeme obmedzenú, osobnú, nevýlučnú a neprenosnú licenciu na používanie a zobrazovanie Materiálov. Právo na používanie Materiálov máte len vtedy, ak konáte v súlade s Týmito Podmienkami. Na Túto Webovú lokalitu alebo akékoľvek Materiály nemáte žiadne ďalšie práva a nesmiete meniť, upravovať, kopírovať, reprodukovať, podrobovať reverznému inžinierstvu, použiť ako základ odvodeným dielam, pozmeňovať, vylepšovať alebo akokoľvek inak využívať akékoľvek časti Tejto Webovej lokality alebo Materiálov.

Neoprávnené používanie Tejto Webovej lokality, Pravidlá prijateľného používania

Oprávňujeme Vás na obmedzené používanie Tejto Webovej lokality. Akékoľvek iné použitie Tejto Webovej lokality okrem Povolených použití je zakázané a stáva sa neoprávneným. Je to preto, že všetky práva na Tejto Webovej lokalite zostávajú majetkom spoločnosti HP.

 

Neoprávnené použitie Tejto Webovej lokality môže mať za následok porušenie rôznych autorských práv v Spojených štátoch a medzinárodných autorských práv. Nechceme, aby sa tak stalo, takže v Našich Pravidlách prijateľného používania, ktorú nájdete tu, pre Vás uvádzame príklady, čoho sa vyvarovať. Pravidlá prijateľného používania spoločnosti HP. Pri používaní Tejto Webovej lokality alebo akýchkoľvek služieb ponúkaných z Tejto Webovej lokality musíte nasledovať Pravidlá prijateľného používania spoločnosti HP.

Ukončenie Vášho používania Tejto Webovej lokality

Aj My, aj Vy môžete Vaše používanie Tejto Webovej lokality kedykoľvek ukončiť. V prípade, že porušíte akékoľvek z Týchto Pravidiel, bude Vaše používvanie Tejto Webovej lokality automaticky ukončené. Na upresnenie:

 

 • S výnimkou prípadov, kedy sa písomne dohodneme inak, Vám môžeme ukončiť, pozastaviť, upraviť registráciu alebo prístup na celú Túto Webovú lokalitu alebo jej časti bez upozornenia, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
 • Váš prístup a používanie Tejto Webovej lokality môžete kedykoľvek prerušiť. V prípade automatického ukončenia z dôvodu porušenia pravidiel ste zodpovední za to, aby ste okamžite odstránili akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály (a všetky ich kópie).

Odmietnutie právnej zodpovednosti

TÁTO WEBOVÁ LOKALITA JE POSKYTOVANÁ „TAK, AKO JE“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A AKÉKOĽVEK RIZIKÁ TÝKAJÚCE SA KVALITY A VÝKONU TEJTO WEBOVEJ LOKALITY NA SEBA BERIETE VY.

 

SPOLOČNOSŤ HP SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH) VO VZŤAHU K TEJTO WEBOVEJ LOKALITE VRÁTANE (NIELEN) AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POUŽITIE, TITULU A NEPORUŠOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA.

 

TO ZNAMENÁ, ŽE SPOLOČNOSŤ HP NESĽUBUJE, ŽE JE TÁTO WEBOVÁ LOKALITA BEZ CHÝB. Bez obmedzenia všeobecného charakteru vyššie uvedeného spoločnosť HP neposkytuje žiadnu záruku, že bude Táto Webová lokalita spĺňať vaše požiadavky alebo že Táto Webová lokalita bude bez prerušení, včasná, bezpečná, bezporuchová a nezaručuje opravu prípadných porúch Tejto Webovej lokality. Spoločnosť HP neposkytuje žiadnu záruku na výsledky získané používaním Tejto Webovej lokality ani na správnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií získaných prostredníctvom Tejto Webovej lokality. Žiadne rady ani informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste získali prostredníctvom Tejto Webovej lokality alebo od spoločnosti HP, jej dcérskych spoločností alebo iných pridružených spoločností či od jej alebo ich dodávateľov (alebo od funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov alebo zástupcov uvedených organizácií) (spolu „Strany HP“) nevytvárajú žiadnu záruku. Spoločnosť HP odmieta akékoľvek objektívne odškodnenia.

Obmedzenie zodpovednosti

ŽIADNA ZO STRÁN HP NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA (A) AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDKOVÉ, TRESTNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY (B) ANI ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE HODNOTU STO AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD) (VRÁTANE (NIELEN) ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY PRÍJMOV, UŠLÉHO ZISKU, DOBREJ VÔLE, POUŽÍVANIA, PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH ŠKÔD), KTORÉ SÚVISIA S POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY ALEBO Z NEHO VYPLÝVAJÚ (VRÁTANE (NIELEN) POUŽÍVANIA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ LOKALITY) BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ PREDMETNÉ ŠKODY ZALOŽENÉ NA ZÁRUKE, ZMLUVNOM VZŤAHU, PREČINOCH, NARIADENIACH ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLA KTORÁKOĽVEK ZO STRÁN HP O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ (ALEBO O NICH MALA VEDIEŤ).

 

VYLÚČENIA A OBMEDZENIA: Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčiť niektoré záruky alebo obmedziť či vylúčiť zodpovednosť za určité škody. Znamená to, že sa na vás niektoré z vyššie uvedených obmedzení zodpovednosti nemusia vzťahovať. Do rozsahu, do akého Strany HP podľa platných zákonov nemôžu obmedziť implicitné záruky alebo obmedziť svoju zodpovednosť bude rozsah a trvanie takejto záruky a rozsah zodpovednosti Strán HP povoleným minimom podľa daného zákona.

Vylúčenia a obmedzenia

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčiť niektoré záruky alebo obmedziť či vylúčiť zodpovednosť za určité škody. Znamená to, že sa na vás niektoré z vyššie uvedených obmedzení zodpovednosti nemusia vzťahovať. Do rozsahu, do akého nemôže Strana HP podľa platných zákonov obmedziť implicitné záruky alebo obmedziť svoju zodpovednosť, bude rozsah a trvanie takejto záruky a rozsah zodpovednosti Strany HP povoleným minimom podľa daného zákona.

Ďalšie zmluvy; Softvér, služby alebo prístup

Spoločnosť HP môže poskytovať produkty (napr. hardvér alebo softvér), služby (napr. predplatné softvéru, údržba hardvéru alebo oprava/údržba softvéru, inštalácia či školenie) alebo prístup na Túto Webovú lokalitu na základe podmienok osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou HP, akou je napríklad licenčná zmluva alebo osobitné podmienky predaja a záručné podmienky (takéto osobitné zmluvy ďalej nazývame „Iná zmluva“). Záväzky spoločnosti HP v súvislosti s akýmkoľvek produktom, službou alebo prístupom, ktorý Vám poskytuje na základe akejkoľvek Inej zmluvy sa budú riadiť výlučne ustanoveniami Inej zmluvy, v rámci ktorej sa daný produkt alebo služba poskytuje a Tieto Podmienky sa nebudú považovať ani interpretovať ako zmena podmienok uvedených v Iných zmluvách V prípade nezrovnalostí medzi Týmito Podmienkami a akoukoľvek Inou zmluvou je Iná zmluva rozhodujúca.

 

Napríklad používanie akéhokoľvek softvéru, ktorý je dostupný na prevzatie z webových lokalít spoločnosti HP („Softvér“) sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy pre koncového používateľa, ktorá je k Softvéru priložená alebo je doňho zahrnutá („Licenčná zmluva“), ak takáto licenčná zmluva existuje. Softvér, ktorého súčasť tvorí Licenčná zmluva, sa nesmie nainštalovať, ak nesúhlasíte s podmienkami Licenčnej zmluvy. V prípade, že k Softvéru neexistuje žiadna Licenčná zmluva sa bude Vaše používanie Softvéru riadiť Týmito Podmienkami.

Spoločnosť HP môže Túto Webovú lokalitu upravovať

Spoločnosť HP si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať Túto Webovú lokalitu alebo pozastaviť či zrušiť jej prevádzku a nemá povinnosť Vás o tom upovedomiť. Chceme vás však upozorniť na nasledovné:

 

 • Spoločnosť HP môže kedykoľvek meniť Túto Webovú lokalitu alebo na nej popisované produkty, služby a ceny kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Táto Webová lokalita môže byť neaktuálna a spoločnosť HP sa nijako nezaväzuje Túto Webovú lokalitu aktualizovať.
 • Informácie zverejnené na Tejto Webovej lokalite sa môžu týkať produktov, programov či služieb, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.

 

Odporúčame Vám, aby ste kontaktovali miestneho zástupcu spoločnosti HP, ktorý Vám poskytne informácie o produktoch, programoch a službách, ktoré sú vám na Tejto Webovej lokalite dostupné.

Vaše príspevky na Túto Webovú lokalitu

Niektoré časti Tejto Webovej lokality (napr. chat, hodnotenia zákazníkov, sekcie s recenziami, fóra komunity a podpory) Vám môžu umožniť zaslať spätnú väzbu, informácie, údaje, text, softvér, hudbu, zvuk, fotografie, obrázky, videá, správy alebo iné materiály (všetko z toho je „Používateľský príspevok“). Súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za všetky vaše Používateľské príspevky a akékoľvek Používateľské príspevky sú považované za nedôverné a nevlastnícke. Okrem toho spoločnosť HP nezaručuje poskytnutie pomoci s úpravou alebo vymazaním akýchkoľvek Používateľských príspevkov, ktoré ste zaslali, či už zo strany spoločnosti HP alebo tretej strany.

 

 

Zaslaním akéhokoľvek Používateľského príspevku potvrdzujete a zaručujete, že:

 

 • Máte aspoň 13 rokov
 • Vlastníte všetky práva na Váš Používateľský príspevok (vrátane, a to bez obmedzenia, všetkých práv na zvukovú, obrazovú či digitálnu nahrávku alebo interpretáciu v Používateľskom príspevku) alebo ste všetky potrebné práva získali v rozsahu dostatočnom na to, aby ste mohli spoločnosti HP udeliť práva na Váš Používateľský príspevok tak, ako je to popísané v Týchto Podmienkach
 • Zaplatili ste a budete aj naďalej platiť všetky licenčné poplatky, oprávňovacie poplatky a všetky ďalšie finančné záväzky akéhokoľvek druhu, ktoré vyplývajú z akéhokoľvek použitia alebo komerčného využitia vášho Používateľského príspevku
 • Ste jednotlivec zobrazený/zvukovo obsiahnutý vo Vašich používateľských príspevkoch alebo ste získali povolenie od každej osoby (vrátane súhlasu od rodičov alebo poručníkov jednotlivca mladšieho ako osemnásť (18) rokov), ktorá sa zobrazuje/je zvukovo obsiahnutá vo Vašich Používateľských príspevkoch na udelenie tu uvedených práv spoločnosti HP
 • Vaše Používateľské príspevky neporušujú autorské práva, obchodné značky, patenty, obchodné tajomstvá alebo iné práva na duševné vlastníctvo, práva na súkromie ani akékoľvek iné zákonné alebo morálne práva akejkoľvek tretej osoby
 • Dobrovoľne súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkých „morálnych práv“, ktoré v Používateľskom príspevku máte
 • V Používateľskom príspevku neposkytnete žiadne informácie, o ktorých viete, že sú nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce
 • Váš Používateľský príspevok neporušuje žiaden zákon (vrátane zákonov o regulácii vývozu, o ochrane spotrebiteľa, o nekalej súťaži, o klamlivej reklame či antidiskriminačných zákonov, ale aj iných)
 • Váš používateľský príspevok nie je (a nemožno ho dôvodne podkladať za) hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasistický, etnicky, nábožensky alebo inak urážlivý, nezákonne ohrozujúci alebo obťažujúci jednotlivcov, partnerstvá alebo korporáciu, vulgárny, pornografický, obscénny ani nenapadá súkromie iných osôb
 • Za odoslanie vášho Používateľského príspevku vám nebola ani nebude priznaná žiadna úhrada treťou stranou
 • Váš Používateľský príspevok neobsahuje žiadne materiály z webovej lokality tretej strany alebo iné než vlastné adresy, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla
 • Váš používateľský príspevok neobsahuje žiadne vírusy, červy, spyware, adware ani iné potenciálne škodlivé programy alebo súbory
 • Váš používateľský príspevok neobsahuje informácie, ktoré považujete za dôverné, vlastnené alebo osobné a
 • Váš používateľský príspevok neobsahuje žiadne nevyžiadané alebo neoprávnené reklamy, propagačné materiály, nevyžiadanú poštu, reťazové listy, pyramídové hry ani žiadnu inú formu navádzania

 

Odoslaním Používateľského príspevku udeľujete spoločnosti HP neodvolateľnú, trvalú, prevoditeľnú, nevýlučnú, plne zaplatenú a celosvetovo platnú licenciu bez licenčných poplatkov (s možnosťou jej licenčného udelenia na viacerých úrovniach) na:

 

 • Používanie, distribúciu, reprodukciu, úpravu, adaptáciu, publikovanie, preklad, verejnú prezentáciu a verejné zobrazenie Vašich Používateľských príspevkov (alebo ich úprav), vcelku alebo ich časti, v ľubovoľnom formáte alebo médiách známych v súčasnosti aj neskôr vyvinutých
 • Používanie (aj inými používateľmi) Vášho Používateľského príspevku akýmkoľvek spôsobom a na akékoľvek účely (vrátane (nielen) komerčných účelov), ktoré spoločnosť HP na základe vlastného uváženia považuje za vhodné (vrátane (nielen) zapracovania Vášho Používateľského príspevku alebo jeho úprav, vcelku alebo jeho časti, do akejkoľvek technológie, produktu alebo služby)
 • Zverejňovanie reklamných oznámení v súvislosti s Vašimi Používateľskými príspevkami a na použitie Vašich Používateľských príspevkov na reklamné a propagačné účely.

Spoločnosť HP môže (ale nemusí) predbežne kontrolovať Používateľské príspevky alebo monitorovať akúkoľvek oblasť Tejto Webovej lokality prostredníctvom ktorej možno odosielať Používateľské príspevky. Spoločnosť HP nie je povinná hosťovať, zobrazovať alebo distribuovať akékoľvek Používateľské príspevky na Tejto Webovej lokalite alebo jej prostredníctvom a akékoľvek Používateľské príspevky môže z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek odstrániť alebo odmietnuť. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za žiadne straty, krádež alebo akékoľvek poškodenie akéhokoľvek Používateľského príspevku. Okrem toho súhlasíte, že spoločnosť HP bude môcť kedykoľvek zverejniť Vaše Používateľské príspevky akejkoľvek tretej strane bez akejkoľvek povinnosti zachovania dôvernosti na strane príjemcu.

Práva duševného vlastníctva

Spoločnosť HP rešpektuje práva duševného vlastníctva ostatných a žiada Vás, aby ste tak činili aj Vy. Spoločnosť HP môže za vhodných okolností a podľa vlastného uváženia zrušiť služby a/alebo prístup na Túto Webovú lokalitu používateľom, ktorí porušujú práva duševného vlastníctva iných. Ak máte podozrenie, že sú porušované vaše autorské práva a/alebo obchodné značky a vaše dielo sa nachádza na tejto Webovej lokalite, kontaktujte Nás pomocou procesov popísaných na tejto stránke Hlásenie porušovania autorských práv na Webových lokalitách spoločnosti HP.

Ochranné známky

Spoločnosť HP Inc. je vlastníkom práv na registrované ochranné známky, názov HP a logo HP (zobrazené nižšie), ako aj na ďalšie registrované a neregistrované ochranné známky.

Ochranné známky spoločnosti HP možno v texte používať na správne odkazovanie na spoločnosť HP a na jej produkty a služby, a to podľa nasledujúcich pravidiel.

 

 

Logo HP je vyhradené na používanie spoločnosťou HP a partnermi a držiteľmi licencií spoločnosti HP, ktorí majú písomnú dohodu so spoločnosťou HP, ktorá výslovne povoľuje používanie loga.  Žiadne iné používanie log HP nie je povolené.

 

 

Ochranné známky spoločnosti HP nesmiete používať spôsobom, ktorý by zavádzal zákazníkov v súvislosti s vaším vzťahom so spoločnosťou HP, sponzorstvom alebo podporou vašej spoločnosti, produktov alebo služieb zo strany spoločnosti HP, alebo pôvodom vašich produktov alebo služieb.  Akékoľvek použitie ochranných známok spoločnosti HP, ktoré môže miasť alebo zavádzať verejnosť, je nezákonné a výslovne zakázané.

Používanie ochranných známok autorizovanými partnermi a držiteľmi licencií spoločnosti HP

Ak máte so spoločnosťou HP existujúci vzťah, riaďte sa konkrétnymi pravidlami a podmienkami používania ochranných známok uvedenými vo vašej písomnej zmluve.

 

 

 

Ak ste partnerom HP Partner First, použite nasledujúce odkazy na ďalšie informácie, ktoré zahŕňajú pravidlá používania ochranných známok týkajúce sa programu HP Partner First:

 

 

 

Program HP Partner First: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Ak vás vaša existujúca zmluva so spoločnosťou HP oprávňuje na zobrazovanie ochranných známok spoločnosti HP, no neobsahuje konkrétne pravidlá ich používania, riaďte sa pravidlami ich používania uvedenými na tejto stránke.

 

 

 

V prípade otázok by ste mali kontaktovať zástupcu alebo iný obchodný kontakt spoločnosti HP.

Všeobecné pravidlá používania ochranných známok spoločnosti HP

Nasledujúce všeobecné pravidlá používania ochranných známok sú určené na používanie spoločnosťami, ktoré sú autorizovanými používateľmi ochranných známok spoločnosti HP, čo okrem iného zahŕňa napríklad partnerov, držiteľov licencií, pridružené spoločnosti a autorizovaných predajcov spoločnosti HP, ktorí majú so spoločnosťou HP uzavretú zmluvu.

 

 

 • Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, spoločnosť HP nepoužíva ani nevyžaduje používanie symbolov, legiend a uznaní ochranných známok spolu s ochrannými známkami spoločnosti HP.
 • Ochranné známky HP by sa mali uvádzať ako prídavné mená, ktoré určujú tvar všeobecných podstatných mien, napríklad počítače HP, služby podpory HP alebo tlačiarne LASERJET.
 • Nepoužívajte varianty, množné čísla ani privlastňovacie formy ochranných známok spoločnosti HP.
 • Ochranné známky spoločnosti HP nepoužívajte spôsobom, ktorý by miatol alebo zavádzal verejnosť v súvislosti s pôvodom tovaru alebo služieb, alebo v súvislosti so sponzorstvom či odporúčaním zo strany spoločnosti HP.
 • Ochranné známky spoločnosti HP nepoužívajte na uvádzanie nepravdivých vyhlásení o spoločnosti HP alebo o jej produktoch a službách.
 • Ochranné známky HP nezačleňujte do svojich obchodných názvov, názvov spoločností, produktov alebo služieb, používateľských mien v sociálnych službách ani názvov domén.
 • Nepreberajte ani nenapodobňujte charakteristický dizajn produktov, balenia produktov, uniformy, reklamné materiály, slogany ani rozloženia webových lokalít spoločnosti HP.
 • Pri odkazovaní na spoločnosť HP vo formálnych dokumentoch (výročné správy, finančné správy) sa uprednostňuje celý názov HP Inc. V ostatných kontextoch sa uprednostňuje názov HP.

Ďalšie pravidlá pre autorizovaných používateľov loga HP

DÔLEŽITÉ:  TENTO DOKUMENT NIE JE POVOLENÍM NA POUŽÍVANIE LOGA.  NA ZOBRAZENIE LOGA HP JE POTREBNÁ SAMOSTATNÁ PÍSOMNÁ ZMLUVA SO SPOLOČNOSŤOU HP, KTORÁ MUSÍ VÝSLOVNE POVOĽOVAŤ POUŽÍVANIE LOGA.  TAKÉTO ZMLUVY SA UZATVÁRAJÚ LEN S VYBRANÝMI PARTNERMI A DRŽITEĽMI LICENCIÍ.

 

 

 

Na bielom pozadí, naše preferované logo HP je:

Na farebných alebo tmavých pozadí, naše preferované logo HP je:

Ak nie je k dispozícii plnofarebná tlač, malo by sa používať čiernobiele logo HP:

Logo oddeľte od okolitého textu, obrázkov a grafiky vytvorením najmenej 20 % voľného priestoru na všetkých štyroch stranách loga:

Minimálna veľkosť loga HP v tlačených materiáloch je 0,25” x 0,25” (6,35 x 6,35 mm):

Minimálna veľkosť loga HP v digitálnych materiáloch je 20 x 20 pixelov pri rozlíšení 72 dpi:

Logo HP by sa nemalo žiadnym spôsobom upravovať.

Dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

 • Nepoužívajte logo HP inak než v súlade s výslovným písomným povolením zo strany spoločnosti HP.
 • Nepoužívajte v logu odrazy ani prechody.
 • Nepoužívajte logo ako priestorový objekt.
 • Neupravujte tvar loga.
 • Nepoužívajte v logu skosenie ani logo neotáčajte.
 • Neumiestňujte logo do rámčeka.
 • Neoddeľujte písmená HP od kruhového prvku loga.
 • Nezafarbujte písmená HP v logu.
 • Nepridávajte k logu obrys.
 • Nemeňte farby loga.
 • Neanimujte logo.
 • Nepridávajte text do loga ani do priestoru, ktorý musí byť okolo loga voľný.
 • Neumiestňujte obrázky do loga.

 

TIETO PRAVIDLÁ SA MÔŽU PRÍLEŽITOSTNE UPRAVOVAŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.  PARTNERI, DRŽITELIA LICENCIÍ, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA SPOLOČNOSTI HP SÚ ZODPOVEDNÍ ZA PRAVIDELNÉ KONTROLOVANIE TEJTO STRÁNKY A KOMUNIKOVANIE SO ZODPOVEDAJÚCIMI OBCHODNÝMI KONTAKTMI SPOLOČNOSTI HP S CIEĽOM ZABEZPEČIŤ NEUSTÁLY SÚLAD S PRAVIDLAMI POUŽÍVANIA OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČNOSTI HP.

 

Obmedzené práva vlády USA

Na všetky Materiály, ktoré sú prevzaté Spojenými štátmi americkými alebo v ich mene, ich agentúrami alebo ustanovizňami, („vláda USA“) sa vzťahujú ustanovenia FAR 12.211 – „Technické údaje“ a FAR 12.212 – „Počítačový softvér“ alebo ustanovenia, ktoré spoločnosti HP poskytujú rovnocennú ochranu podľa dodatku DFARS alebo iných nariadení v závislosti od agentúry.

 

Medzinárodné vzťahy a problematika vývozu

[Spoločnosť HP spravuje Túto Webovú lokalitu zo svojho sídla v Palo Alto v Kalifornii. Spoločnosť HP neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom vhodnosti alebo dostupnosti Tejto Webovej lokality z územia mimo USA. Prístup k Tejto Webovej lokalite je zakázaný v oblastiach, kde je jej obsah nezákonný alebo obmedzený.]

 

Ak sa rozhodnete prejsť na Túto Webovú lokalitu z územia mimo USA, robíte tak z vlastnej iniciatívy a Vy zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov.

 

Súhlasíte s dodržiavaním všetkých obmedzení týkajúcich sa vývozu a reexportu, ako aj nariadení Ministerstva obchodu a všetkých ďalších agentúr a ustanovizní USA a iných krajín, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie Webových lokalít spoločnosti HP a súhlasíte, že nebudete protizákonne prenášať ani oprávňovať na prenos žiadne materiály do zakázanej krajiny alebo inak konať v rozpore so zákonom. Zdôrazňujeme, že okrem iného je v rozpore so zákonom vyvážať alebo reexportovať Materiály:

 

 

 

Používaním akýchkoľvek Materiálov, na ktoré sa vzťahujú uvedené obmedzenia a nariadenia potvrdzujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín ani na žiadnom z týchto zoznamov ani nie ste pod ich vplyvom, nie ste ich, občanom ani rezidentom.

Odškodňovanie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a nebudete obviňovať Strany HP vo veci akýchkoľvek nárokov, zodpovednosti, škôd, strát, nákladov, výdavkov alebo poplatkov (vrátane odôvodniteľných poplatkov za právneho zástupcu), ktoré by týmto stranám mohli vzniknúť v dôsledku Vášho porušovania Týchto Podmienok (alebo porušovania podmienok akýmkoľvek používateľom používajúcim vaše konto). Spoločnosť HP si vyhradzuje právo výlučnej ochrany a kontroly vecí, na ktoré by sa v opačnom prípade vzťahovala Vaša povinnosť odškodnenia a Vy súhlasíte, že v takomto prípade budete spolupracovať so spoločnosťou HP v jej obrane.

Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia je návšteva Tejto Webovej lokality alebo zasielanie e-mailov spoločnosti HP. Odpovedať Vám môžeme e-mailom alebo umiestnením oznámení na Túto Webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že všetky takéto oznámenia, zverejnenia a iné komunikácie, ktoré vám spoločnosť HP poskytne sú v súlade s právnymi ustanoveniami, ktoré požadujú, aby bola takáto komunikácia písomná.

Vlastníctvo

Ak nie je v Týchto Podmienkach uvedené inak, všetky Materiály a ich usporiadanie na Tejto Webovej lokalite sú Naším výhradným vlastníctvom, Copyright © [dátumy vytvorenia] HP Development Company, L.P.. Všetky práva, ktoré tu nie sú vyslovene udelené sú vyhradené. Okrem prípadov potreby alebo obmedzenia platnými zákonmi sa zakazuje bez licencie alebo písomného povolenia vlastníka autorských práv akokoľvek reprodukovať, distribuovať, upravovať, znovuvysielať alebo zverejňovať akýkoľvek materiál chránený autorskými právami.

Celá a výlučná dohoda pre všetkých

Tieto podmienky spolu s akýmikoľvek ďalšími podmienkami, s ktorými súhlasíte, keď používate konkrétne prvky Tejto Webovej lokality tvoria celé, výlučné a konečné vyhlásenie o dohode medzi Všetkými, ktorých sa tieto podmienky týkajú vzhľadom na uvádzané predmetné skutočnosti a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody alebo rokovania medzi Vami a spoločnosťou HP ohľadom týchto skutočností. Strany HP sú príjemcovia tretích strán vzhľadom na ustanovenia, ktoré sa v týchto Podmienkach na ne odvolávajú.

Platné zákony

Na Tieto Podmienky sa budú vzťahovať zákony štátu Kalifornia, ktoré sa v prípade navrhnutia a uzavretia zmlúv a ich uplatňovania v štáte Kalifornia vzťahujú na rezidentov štátu Kalifornia, a to bez ohľadu na vaše reálne miesto pobytu alebo podnikania. Na tieto Podmienky sa nevzťahuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ani zákon UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act). Všetky súdne spory vyplývajúce z alebo týkajúce sa Týchto Podmienok alebo Vášho používania Tejto Webovej lokality sa uskutočnia na federálnych alebo štátnych súdoch v okrese Santa Clara v Kalifornii a Vy týmto neodvolateľne súhlasíte s tým, že sa na tieto účely podriadite výhradnej osobnej jurisdikcii uvedených súdov.

Rôzne

Nevykonanie alebo neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia Týchto Podmienok spoločnosťou HP neznamená, že sa spoločnosť HP daného práva alebo ustanovenia vzdáva. Ak súd príslušnej jurisdikcie vyhlási niektoré z ustanovení Týchto Podmienok za neplatné, súhlasíte s tým, aby súd pri výkone vzal do úvahy úmysly spoločnosti HP a Vás podľa obsahu daného ustanovenia a že ďalšie ustanovenia týchto podmienok ostanú v plnej platnosti. Názvy statí v Týchto Podmienkach sú uvedené len na zlepšenie prehľadnosti a nemajú žiadny zákonný alebo zmluvný vplyv. Tieto Podmienky zostávajú platné v plnom rozsahu bez ohľadu na to, či sa rozhodnete používanie Tejto Webovej lokality ukončiť. Tieto Podmienky sa budú interpretovať bez akýchkoľvek princípov výlučných povolení v prospech alebo neprospech Vás alebo spoločnosti HP. Tieto podmienky a všetky nimi udelené práva a licencie nesmiete prevádzať ani udeľovať. Spoločnosť HP ich môže prevádzať bez obmedzenia.

Oznámenie spotrebiteľom z Kalifornie

V súlade so sekciou 1789.3 kalifornského občianskeho zákonníka sú kalifornskí používatelia oprávnení dostať nasledujúce oznámenie o právach spotrebiteľov: Táto Webová lokalita je poskytovaná spoločnosťou HP. Ak máte ohľadne Tejto Webovej lokality otázky alebo sťažnosti, kontaktujte Zákaznícku podporu: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Môžete nás tiež kontaktovať písomne na adrese HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Obyvatelia Kalifornie môžu kontaktovať jednotku Complaint Assistance Unit Oddelenia služieb spotrebiteľom kalifornského Úradu na ochranu spotrebiteľov poštou na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 alebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 or (800) 952-5210 alebo pre sluchovo postihnutých na TDD (800) 326-2297 alebo TDD (916) 322-1700.

Spoločnosť HP môže Tieto Podmienky používania upravovať

Spoločnosť HP môže čas od času na základe vlastného uváženia Tieto Podmienky meniť (vrátane akýchkoľvek ďalších dokumentov, na ktoré sa Tieto Podmienky odkazujú alebo na ktoré obsahujú prepojenie). Ak sa tak stane, spoločnosť HP zverejní oznámenie o zmenách na Tejto Webovej lokalite. Ak máte voči akýmkoľvek z týchto zmien námietky, Vaše jediné východisko je prestať Túto Webovú lokalitu používať. Ak budete Túto Webovú lokalitu naďalej používať aj po zverejnení zmien, dávate tým najavo, že ste tieto zmeny prijali a súhlasíte s tým, že sa podriadite podmienkam, ktoré tieto zmeny priniesli. Určité ustanovenia v Týchto Podmienkach môžu byť nahradené explicitne vymedzenými právnymi ustanoveniami alebo pravidlami, ktoré sa nachádzajú na konkrétnych stránkach Tejto Webovej lokality. V takomto prípade sa explicitné právne ustanovenie považuje za začlenené do Týchto Podmienok a nahrádza ustanovenia Týchto Podmienok, ktoré sú vymedzené ako nahrádzané.

 

 

 

Revidované v marci 2015

 

 

Naspäť na začiatok