STIAHNUŤ SPRÁVU

Zem,

chránime ťa

Každá činnosť má nejaký vplyv. Naším cieľom je znižovať ekologický dopad nášho podnikania v celom našom hodnotovom reťazci. Medzi naše ciele v oblasti klímy patrí dosiahnutie nulových čistých emisií skleníkových plynov do roku 2040.

Ako sa nám darí

Cieľ:

Dosiahnutie čistej nuly

Dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci spoločnosti HP do roku 2040.1

Aktuálny stav:

2,93 milióna

ton CO2e ušetrených v hodnotovom reťazci spoločnosti HP od roku 2019.

Cieľ:

Menšia ekologická stopa

Znížiť emisie skleníkových plynov z prevádzok rozsahu 1 a 2 po celom svete o 60 % do roku 2025 v porovnaní s rokom 2015.1

Aktuálny stav:

59 % ↓ 

zníženie oproti hodnotám z roku 2015 od roku 2019.

Cieľ:

Cirkularita

Dosiahnuť 75 % úroveň cirkularity produktov a obalov HP do roku 2030.2

Dosiahnuté výsledky:

39 %

miera cirkularity na základe hmotnosti.³

Cieľ:

Zníženie množstva odpadu

Dosiahnuť nulový odpad v rámci všetkých prevádzok spoločnosti HP do roku 2025.

Aktuálny stav:

86 %

miera presmerovania skládkovaného odpadu spoločnosti HP na globálnej úrovni v roku 2021.

Sme jedinou technologickou spoločnosťou, ktorá získala v každom zo zoznamov Klíma, Voda a Lesy hodnotenie A, čiže trojité A, od organizácie CDP a umiestnila sa v rebríčku angažovanosti dodávateľov (už tretí rok po sebe).

Minimalizácia nášho dopadu

9 % zníženie

našej uhlíkovej stopy (v tonách CO2e) v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019.4

Svoju uhlíkovú stopu sme znížili na 28 459 500 ton CO2e, a to najmä znížením spotreby produktov v dôsledku zvýšenia energetickej účinnosti a zmien v skladbe predávaných produktov.

Veda hovorí jasne. Rovnako aj naše ciele.

Naše ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2025 boli potvrdené iniciatívou Science Based Targets.

Ďalšie informácie

Energetická účinnosť produktov

Produkty navrhujeme tak, aby boli energeticky účinné a pomáhali zákazníkom znižovať spotrebu energie, ako aj uhlíkovú a vodnú stopu počas ich používania.

Ďalšie informácie

Trvalo udržateľná prevádzka

Náš všestranný prístup rieši v našich prevádzkach emisie oxidu uhličitého, ako aj spotrebu energie, odpadu a vody.

Ďalšie informácie

Do roku 2025 chceme vo svojich prevádzkach po celom svete využívať 100 % obnoviteľnej elektrickej energie.

Pokrok v číslach

54 %

podiel na našej globálnej spotrebe elektrickej energie obstaranej a vyrobenej prevádzkami spoločnosti HP po celom svete mala v roku 2021 elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov.

39 %

zníženie produkcie CO2e počas používania produktov do roku 2021 v porovnaní s rokom 2015. 

1,46 milióna

ton emisií CO2e, ktoré dodávatelia ušetrili prostredníctvom programov energetickej účinnosti spoločnosti HP a partnerov v roku 2021.5

8 % zníženie 

vodnej stopy spoločnosti HP (v metroch kubických) v roku 2021 oproti roku 2020

Vodnú stopu sme znížili na 146,8 milióna kubických metrov, a to najmä vďaka zníženiu nepriamej spotreby vody pri výrobe elektrickej energie spojenej s používaním produktov HP.

Ďalšie informácie

Pozrite si naše aktivity na minimalizovanie uhlíkovej a vodnej stopy a dosiahnutie nulových čistých emisií skleníkových plynov do roku 2040. 

Ďalšie informácie

Uzatváranie
cyklu

Viac ako 110 miliónov

plastových fliaš, ktoré by inak skončili v oceáne, sa podarilo zachytiť a použiť v produktoch HP6

Vďaka využívaniu uzavretého cyklu a recyklovaných plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, v širokej škále našich produktov predlžujeme používanie materiálov (a chránime pred nimi oceán).6 Spoznajte tento proces.

Ďalšie informácie

Cirkulárnejší prístup

Ďalšie informácie

Dlhodobé využívanie produktov a materiálov

Iniciatívy ako HP Device Recovery Service podporujú vracanie použitých zariadení, aby sa predĺžila ich životnosť.

Znižovanie odpadu vďaka zodpovednému projektovaniu

Inteligentné dizajnové riešenia spĺňajú 3 kľúčové princípy: znižovanie odpadu, materiálové inovácie a podpora opätovného využívania produktov.

Regenerácia prírodných ekosystémov

Ak chceme zachovať prírodné zdrojov Zeme, potrebujeme riešiť odlesňovanie a opätovne používať plasty, ktoré by inak skončili v oceáne.

Vedúca úloha pri ochrane lesov 

Výsledkom nášho trvalého záväzku obhospodarovania a obnovy lesov sú papiere a obaly vyrábané zo zodpovedne získavaných zdrojov.  

Dosahovanie podstatných zmien na Haiti

Sociálne a environmentálne zmeny sú spojenou nádobou. Na Haiti sme investovali 2 milióny USD do prania použitých plastov, ktoré potom používame v produktoch HP. Podporujeme tým miestne hospodárstvo a zároveň pomáhame predchádzať znečisťovaniu oceánov.

Ďalšie informácie

Prehrať video

Inkluzívne recyklačné družstvá

Vypočujte si Renildu a Marly, dve brazílske ženy, ktoré pracujú priamo v družstve na recykláciu odpadu. 

Prehrať video

Recyklácia elektroniky, premena života

V Los Angeles poskytuje pokroková firma zaoberajúca sa elektronickým odpadom dobrú prácu ľuďom, ktorí čelia prekážkam v zamestnaní.

Prehrať video

Boj s plastmi, ktoré by inak skončili v oceáne, v Indonézii

Spoločnosť HP využila viac ako 771 ton plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, na výrobu spotrebných materiálov a zariadení. Na základe spolupráce v rámci svojho odvetvia aj mimo neho tiež pomáha rozširovať využívanie plastov, ktoré by inak skončili v oceáne.

Prehrať video

Každý deň využijeme v nových atramentových kazetách HP ekvivalent viac ako 1 milióna plastových fliaš.7

Ako sa nám darí

85 %

originálnych atramentových kaziet HP obsahuje 4 – 75 %8 recyklovaného materiálu

95 %

počítačov a domácich a kancelárskych tlačových zariadení HP uvedených na trh od roku 2020 obsahuje minimálne 5 gramov recyklovaného obsahu.9 

765 500

ton recyklovaných zariadení a spotrebného materiálu od roku 2016

Boj za ochranu lesov

Staráme sa približne o 385 000

hektárov lesov

Podnikáme kroky na ochranu pred odlesňovaním a podporu zodpovedného obhospodarovania lesov.10

Ďalšie informácie

Prehrať video

Sustainable Forests Collaborative

Pre budúcnosť podnikania spoločnosti HP sú dôležité zdravé a odolné lesy. Na projektoch trvalo udržateľného lesného hospodárstva spolupracujeme aj s inými výrobcami papiera. 

Ďalšie informácie

Spolupráca spoločnosti HP a organizácie WWF pri ochrane lesov

Naša spolupráca rieši potenciálny ekologický dosah výroby papiera používaného pri tlači v tlačiarňach HP na lesy tým, že pomáha chrániť, obnovovať a zlepšovať obhospodarovanie približne 385 000 hektárov lesov.

Ďalšie informácie

Jane’s Green Hope

Spoločnosť HP sa v spolupráci s organizáciami Jane’s Green Hope a Arbor Day Foundation podieľa na výsadbe 1 milióna stromov. Pridajte sa k nám.

Od roku 2016 vyrábame papier značky HP z recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov a od roku 2020 tieto zdroje využívame aj pre papierové obaly pre domáce a kancelárske tlačiarne, spotrebný materiál, počítače a displeje.11

Pokrok v priebehu roka 2021

11 miliónov USD

bola hodnota pilotných projektov za posledné 2 roky, ktoré boli vypracované pre vedecky podložené ciele v brazílskom Atlantickom pralese na podporu úsilia WWF o obnovu lesov

80 miliónov USD

je hodnota nášho záväzku pomáhať riešiť potenciálny ekologický dosah výroby papiera používaného
pri tlači v tlačiarňach HP na lesy do roku 2030

1,1 milióna

stromov vysadených v spolupráci s organizáciou Arbor Day Foundation a projektom Eden Reforestation Project 

Poznámky a vyhlásenia

 1. Absolútne zníženie emisií skleníkových plynov z prevádzok rozsahu 1, 2 a 3 v porovnaní s rokom 2019. Nezahŕňa papier inej značky ako HP spotrebovaný počas používania produktu.
 2. Percentuálny podiel celkového množstva materiálu použitého v produktoch a obaloch spoločnosti HP podľa hmotnosti za rok, ktorý bude do roku 2030 pochádzať z recyklovaných a obnoviteľných materiálov a opätovne použitých produktov a dielov.
 3. Percentuálny podiel celkového množstva materiálu použitého v produktoch a obaloch spoločnosti HP podľa hmotnosti za rok, ktorý pochádza z recyklovaných a obnoviteľných materiálov a opätovne použitých produktov a dielov. Dáta za rok 2021 nezahŕňajú nasledujúce produkty alebo obaly týchto produktov: PageWide Industrial a produkty na 3D tlač alebo príslušenstvo pre osobné systémy a tlačové príslušenstvo predávané samostatne.
 4. Celkové emisie skleníkových plynov v rozsahu 1, 2 a 3: Správa o trvalo udržateľnom vplyve za rok 2021 odráža niekoľko metodických aktualizácií, ktoré zlepšili presnosť našich výpočtov uhlíkovej stopy a zosúladili ich s naším cieľom znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030. Podrobnosti nájdete tu.
 5. Spoločnosť HP odhaduje úsporu emisií skleníkových plynov od dodávateľov na základe dodávateľmi nahlásených úspor energie z konkrétnych projektov na zvyšovanie energetickej účinnosti (v porovnaní s predpokladanou spotrebou energie bez týchto projektov) a využívania energie s nulovými emisiami u dodávateľov. Tieto energetické dáta sa prepočítavajú na ušetrené emisie skleníkových plynov pomocou emisných faktorov pre elektrickú energiu a rôzne druhy palív. Tieto dáta tiež zahŕňajú odhady úspor emisií skleníkových plynov spojených s prepravou produktov, ktoré súvisia s konkrétnymi iniciatívami na zvýšenie efektívnosti prepravy produktov.
 6. Niektoré produkty nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.
 7. Na základe internej analýzy spoločnosti HP. Priemerná hmotnosť fľaše je 12,7 gramu, množstvo vyrobeného atramentu HP a v priemere 365 dní v roku.
 8. Percentuálna hodnota nezahŕňa fľaše s atramentom a iné produkty, ktoré nie sú uvedené. Zoznam nájdete na stránke hp.com/go/InkRecycledContent.
 9. Jednotlivé produkty registrované podľa normy EPEAT obsahujú minimálne 5 gramov recyklovaného obsahu.
 10. 1. október 2020 – 30. september 2021. Podrobnosti o našom programe, metodike a definíciách nájdete v príručke HP Forest Positive Accounting Manual.
 11. Všetok papier značky HP pochádza z certifikovaných zdrojov. Papierové obaly pre počítače, displeje, domácu a kancelársku tlač či spotrebný materiál dodávatelia označujú ako recyklované alebo certifikované, pričom minimálne 97 % z tohto objemu spoločnosť HP overila. Obal je definovaný ako škatuľa, v ktorej sa produkt dodáva, vrátane papierových výplní. Obaly komerčných, priemyselných a 3D produktov, skenerov, príslušenstva osobných systémov a náhradných dielov nie sú zahrnuté.