Vítejte na webových stránkách společnosti HP

Vítejte na webových stránkách společnosti HP Inc. („HP“, „naše“, „my“). Děkujeme za návštěvu a doufáme, že se Vám tu bude líbit!

 

Tyto podmínky používání („podmínky“) představují právně závaznou smlouvu mezi Vámi a společností HP (souhrnně „všichni“) a upravují Vaše používání těchto webových stránek a dalších webových stránek, které společnost HP řídí, a veškerého textu, dat, informací, softwaru, grafických prvků, fotografií a dalšího obsahu (souhrnně dále jako „materiály“), který Vám společnost HP a její přidružené společnosti zpřístupní, a také všech služeb, které prostřednictvím jakýchkoli svých webových stránek poskytujeme (vše v podmínkách dále jako „tyto webové stránky“).

 

NEŽ ZAČNETE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT, PEČLIVĚ SI TYTO PODMÍNKY PŘEČTĚTE. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S NIMI. POKUD PODMÍNKY NEPŘIJÍMÁTE, NESMÍTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT.

Přístup k webovým stránkám

Když se k těmto webovým stránkám připojíte, máte povinnost dodržovat podmínky. Platí to i pro jakékoli použití těchto webových stránek prostřednictvím jakéhokoli účtu, který jste si na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím zřídili. Některé materiály mohou být k dispozici, pouze pokud máte účet. Dokud tyto webové stránky používáte, zavazujete se poskytovat pravdivé, správné, aktuální a úplné informace. Protože se jedná o váš účet, je vaší povinností získat a udržovat veškeré zařízení, služby a software potřebné pro přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání a také platit příslušné poplatky. Máte také povinnost uchovat svá hesla v tajnosti. Pokud budete mít podezření, že došlo k jakémukoli narušení zabezpečení vašeho hesla nebo jiných bezpečnostních údajů pro tyto webové stránky, musíte nás na to neprodleně upozornit.

 

V některých případech o vás shromažďujeme určité osobní údaje, výhradně ve spojení s vaším přístupem k těmto webovým stránkám a jejich používání. Použití těchto údajů společností HP se řídí ujednáními v  Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online společnosti HP.

 

Vyhrazujeme si právo vyžádat, abyste si změnili heslo, nebo omezit váš přístup k těmto webovým stránkám, podle toho, jak uznáme za nutné.

Povolené použití těchto webových stránek

Tyto webové stránky smíte používat pro své osobní a obchodní účely, když nakupujete produkty a služby společnosti HP pro použití při podnikání („povolené použití“).

 

Tímto vám udělujeme omezenou, osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání a zobrazení materiálů. Vaše právo na používání materiálů je podmíněno vaším souladem s těmito podmínkami. Nezískáváte žádná další práva na tyto webové stránky ani materiály a nesmíte tyto webové stránky a materiály žádným způsobem měnit, upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet z nich odvozená díla, provádět jejich zpětnou analýzu, pozměňovat, vylepšovat ani jiný způsobem zneužívat.

Nepovolené použití těchto webových stránek, Zásady přijatelného užití

Opravňujeme vás k omezenému použití těchto webových stránek. Jakékoli použití těchto webových stránek vyjma povoleného použití je zakázáno, a představuje tedy nepovolené použití. Všechna práva na tyto webové stránky zůstávají majetkem společnosti HP.

 

Nepovolené použití těchto webových stránek může vést k porušení různých zákonů na ochranu autorských práv ve Spojených státech a dalších zemích. Nechceme, aby k tomu došlo, a proto ve zde uvedených Zásadách přijatelného užití předkládáme příklady, kterým se vyhnout.  Zásady přijatelného užití společnosti HP Při každém použití těchto webových stránek nebo jakýchkoli služeb, které jsou na nich nabízeny, musíte dodržovat Zásady přijatelného užití společnosti HP.

Ukončení používání těchto webových stránek.

My nebo vy můžeme kdykoli vaše používání těchto webových stránek ukončit. Vaše používání těchto webových stránek bude automaticky ukončeno, pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek. Upřesnění:

 

 • Pokud se jinak nedomluvíme písemně, můžeme bez předchozího upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit, pozastavit nebo změnit vaši registraci na těchto webových stránkách nebo přístup k nim či jejich části.
 • Svůj přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání můžete kdykoli ukončit. V případě automatického ukončení přístupu z důvodu porušení podmínek musíte okamžitě zlikvidovat veškeré stažené nebo vytištěné materiály (a všechny případné kopie).

Odmítnutí odpovědnosti

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „SE VŠEMI CHYBAMI“, A CELKOVÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S KVALITOU A VÝKONEM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NESETE VY.OU.

 

HP SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ SE JEDNÁ O VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO STATUTÁRNÍ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO STATUTÁRNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

 

ZNAMENÁ TO, ŽE SPOLEČNOST HP NESLIBUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY JSOU BEZ POCHYBENÍ. Bez omezení výše uvedeného společnost HP neposkytuje žádnou záruku, že tyto webové stránky budou splňovat vaše požadavky, ani že jejich provoz bude nepřerušovaný, včasný, zabezpečený nebo bez chyb, ani že vady na těchto webových stránkách budou opraveny HP neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o výsledky, kterých lze při používání těchto webových stránek dosáhnout nebo pokud jde o přesnost či spolehlivost jakýchkoli informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, získaná prostřednictvím těchto webových stránek nebo od společnosti HP, jejích dceřiných společností nebo jiných přidružených společností nebo od jejích dodavatelů (nebo od příslušných ředitelů, členů představenstva, zaměstnanců nebo zástupců těchto subjektů) (souhrnně „strany HP“), nezakládá žádnou záruku. HP odmítá všechny zpětné náhrady škody na základě zavinění.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ŽÁDNÁ ZE STRAN HP ODPOVĚDNÁ ZA (A) JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, SANKČNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY ANI ZA (B) JAKÉKOLI ŠKODY PŘEKRAČUJÍCÍ STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD) (MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY VÝNOSU, UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZA JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI (MIMO JINÉ VČETNĚ POUŽITÍ, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK), AŤ UŽ JSOU TAKOVÉ ŠKODY ZALOŽENY NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁVA, STATUTU NEBO NA JINÉ PRÁVNÍ TEORII, A DOKONCE ANI TEHDY, POKUD NĚKTERÁ ZE STRAN HP BYLA POUČENA (NEBO BY MĚLA VĚDĚT) O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

 

VÝJIMKY A OMEZENÍ: Některé jurisdikce nepovolují vyloučení některých záruk nebo omezení a výjimky odpovědnosti za některé škody. Některá z výše uvedených odmítnutí a omezení odpovědnosti se na vás proto nemusí vztahovat. Pokud se jakákoli ze stran HP nemůže dle příslušného práva zříct jakékoli předpokládané záruky nebo omezit svou odpovědnost, rozsah a trvání takové záruky a rozsah odpovědnosti strany HP bude omezen na minimální povolený dle takového příslušného práva.

Výjimky a omezení:

Některé jurisdikce nepovolují vyloučení některých záruk nebo omezení a výjimky odpovědnosti za některé škody. Některá z výše uvedených odmítnutí a omezení odpovědnosti se na vás proto nemusí vztahovat. Pokud se jakákoli ze stran HP nemůže dle příslušného práva zříct jakékoli předpokládané záruky nebo omezit svou odpovědnost, rozsah a trvání takové záruky a rozsah odpovědnosti strany HP bude omezen na minimální povolený dle takového příslušného práva.

Jiné dohody; software, služby nebo přístup

Společnost HP může prostřednictvím těchto webových stránek poskytovat produkty (jako je hardware nebo software), služby (jako jsou služby předplatného softwaru, údržba hardwaru nebo oprava či údržba softwaru, instalace nebo školení) nebo přístup dle podmínek zvláštní smlouvy mezi vámi a společností HP, jako je licenční ujednání nebo samostatné podmínky prodeje a záruční podmínky (dále jen „jiná dohoda“). Povinnosti společnosti HP s ohledem na jakýkoli produkt, službu nebo přístup, který máte k dispozici dle jakékoli jiné dohody, se budou řídit pouze touto jinou dohodou, na základě které je takový produkt, služba nebo přístup poskytován, a tyto podmínky nebudou považovány nebo vykládány tak, že mění podmínky žádné takové jiné dohody. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli jinou dohodou má přednost jiná dohoda.

 

Například používání jakéhokoli softwaru, který lze stáhnout z webových stránek společnosti HP („software“), podléhá podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem (existuje-li), která software doprovází nebo je v něm zahrnuta („licenční smlouva“). Nesmíte instalovat jakýkoli software, který doprovází nebo v němž je zahrnuta licenční smlouva, pokud nejprve nepřijmete její podmínky. Pokud licenční smlouva neexistuje, vaše použití takového softwaru se bude řídit těmito podmínkami.

Úpravy těchto webových stránek společností HP

HP si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění tyto webové stránky upravit, pozastavit nebo zrušit . Chceme vás však upozornit na následující skutečnosti:

 

 • Společnost HP může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny na těchto webových stránkách nebo změny produktů, služeb a cen na těchto webových stránkách popsaných.
 • Tyto webové stránky mohou být neaktuální a společnost HP se nijak nezavazuje, že je bude aktualizovat.
 • Informace publikované na těchto webových stránkách se mohou týkat produktů, programů či služeb, které nejsou ve vaší zemi dostupné.

 

 

O informace o produktech, programech a službách, které jsou pro vás prostřednictvím těchto webových stránek dostupné, požádejte svého obchodního zástupce společnosti HP.

Vámi poskytnuté materiály na těchto webových stránkách

Některé části těchto webových stránek (např. chatovací místnosti, hodnocení zákazníků, recenze zákazníků, diskusní fóra a fóra podpory) vám mohou umožnit poskytnout zpětnou vazbu, informace, údaje, text, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, zprávy nebo jiné materiály (dále jen „poskytnuté materiály“). Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškerý svůj poskytnutý materiál a že žádný takový poskytnutý materiál nebude považován za důvěrný a neveřejný. Společnost HP vám dále nezaručuje, že budete moci po společnosti HP nebo jakékoli třetí straně požadovat úpravu nebo smazání zaslaného poskytnutého materiálu.

 

 

Zasláním jakéhokoli poskytnutého materiálu prohlašujete a potvrzujete, že:

 

 • je vám nejméně 13 let;
 • vlastníte všechna práva k vámi poskytnutým materiálům (mimo jiné včetně všech práv na zvukové, video nebo digitální záznamy nebo představení obsažená ve vámi poskytnutých materiálech), případně jste získali všechna potřebná práva k vámi poskytnutým materiálům, abyste mohli společnosti HP zde popsaná práva k nim udělit;
 • zaplatili jste a zaplatíte v plné výši všechny licenční poplatky, celní poplatky a jiné finanční závazky jakéhokoli druhu, které vyplynou z použití nebo z komerčního provozování vámi poskytnutých materiálů;
 • jste osobou zobrazenou a/nebo osobou, která je slyšet, na vámi poskytnutém materiálu, nebo jste získali povolení od každé osoby (včetně souhlasu od rodičů nebo poručníků pro všechny jednotlivce mladší osmnácti let (18)), která se objeví a/nebo je slyšet ve vámi poskytnutém materiálu, s udělením zde uvedených práv společnosti HP;
 • vámi poskytnuté materiály neporušují autorské právo, ochrannou známku, patent, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví, právo na ochranu soukromých údajů nebo jiná zákonná nebo morální práva jakékoli třetí strany;
 • dobrovolně souhlasíte, že se zříkáte všech „morálních práv“, které můžete mít k vámi poskytnutému materiálu;
 • nevíte o tom, že jakékoli informace obsažené ve vámi poskytnutém materiálu jsou chybné, nepřesné nebo zavádějící;
 • vámi poskytnutý materiál neporušuje žádné zákony (mimo jiné včetně těch, které upravují kontrolu exportu, ochranu spotřebitelů, nekalou hospodářskou soutěž, diskriminaci nebo klamavou reklamu);
 • vámi poskytnutý materiál není a nemůže být důvodně považován za hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasistický, etnicky, nábožensky nebo jinak předpojatý či pohoršující, nezákonně vyhrožující nebo nezákonně obtěžující pro jakéhokoli jednotlivce, partnerství nebo korporaci, vulgární, pornografický, obscénní nebo narušující soukromí jakéhokoli jednotlivce;
 • vám za odeslání poskytnutého materiálu nebyla a nebude poskytnuta odměna nebo jiná protihodnota od jakékoli třetí strany;
 • vámi poskytnutý materiál neobsahuje materiály z webové stránky třetí strany ani adresy, e-mailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla (jiná než vaše vlastní);
 • vámi poskytnutý materiál neobsahuje žádné viry, červy, spyware, adware nebo jiné potenciálně škodlivé programy či soubory;
 • vámi poskytnuté materiály neobsahují jakékoli informace, které považujete za důvěrné, neveřejné nebo osobní a
 • vámi poskytnuté materiály neobsahují nebo nepředstavují nevyžádanou nebo neschválenou reklamu, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoli jiné formy nevyžádaných nabídek.

 

 

 

Zasláním poskytnutých materiálů udělujete společnosti HP neodvolatelnou, stálou, převoditelnou, nevýhradní, zcela zaplacenou, celosvětovou bezplatnou licenci (kterou je možné opakovaně převádět na třetí osoby):

 

 • používat, distribuovat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, veřejně uvádět a vystavovat vámi poskytnuté materiály (nebo jakoukoli jejich úpravu), v plném rozsahu či částečně, v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu nyní známém nebo vyvinutém později;
 • používat (a povolit používání dalším ) vámi poskytnuté materiály jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu (mimo jiné včetně komerčních účelů), který HP uzná za vhodné dle svého výhradního uvážení (mimo jiné včetně zahrnutí vámi poskytnutých materiálů nebo jejich úprav, v plném rozsahu či částečně, do jakékoli technologie, produktu nebo služby);
 • zobrazovat reklamy související s vámi poskytnutými materiály a používat poskytnuté materiály k reklamním a propagačním účelům.

Společnost HP může, ale není povinna, předem kontrolovat poskytnutý materiál nebo monitorovat jakékoli oblasti těchto webových stránek, jejichž prostřednictvím může být poskytnutý materiál zaslán. Společnost HP nemá povinnost hostovat, zobrazovat nebo distribuovat jakýkoli poskytnutý materiál na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím a může jakýkoli poskytnutý materiál kdykoli odstranit nebo odmítnout z jakéhokoli důvodu. Společnost HP nenese odpovědnost za žádné ztráty, krádeže nebo jakékoli poškození poskytnutých materiálů. Dále souhlasíte s tím, že společnost HP může zpřístupnit vámi poskytnutý materiál jakékoli třetí straně bez závazku důvěrnosti ze strany příjemce.

Práva duševního vlastnictví

HP respektuje práva duševního vlastnictví třetích stran a totéž očekává i od vás. Společnost HP může za určitých okolností a dle vlastního uvážení ukončit službu nebo přístup k těmto webovým stránkám uživatelům, kteří poruší práva duševního vlastnictví třetích stran. Pokud se domníváte, že došlo k porušení autorských práv nebo ochranné známky k vašemu dílu, které je vystaveno na těchto webových stránkách, uvědomte nás zde uvedeným postupem.  Hlášení porušení na webových stránkách společnosti HP.

Ochranné známky

Společnost HP Inc. vlastní práva na registrované ochranné známky, HP a logo HP (zobrazené níže) a také na jiné registrované a neregistrované ochranné známky.

Ochranné známky společnosti HP můžete používat v textu jako oprávněné a přesné odkazy na společnost HP, její produkty a služby v souladu s níže uvedenými pokyny.

 

 

Logo HP smí používat společnost HP a ti partneři a nabyvatelé licencí společnosti HP, kteří uzavřeli se společností HP písemnou smlouvu na využití loga.  Není dovoleno používat žádná jiná loga HP.

 

 

Ochranné známky společnosti HP nesmíte používat způsobem, který by mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně vašeho vztahu se společností HP, sponzorství a podpory vaší společnosti, produktů nebo služeb ze strany HP nebo ohledně původu vašich produktů nebo služeb.  Jakékoli použití ochranných známek společnosti HP, které může zmást nebo uvést v omyl veřejnost, je nezákonné a výslovně zakázané.

Použití ochranných známek autorizovanými partnery nebo nabyvateli licencí společnosti HP

Pokud aktuálně máte vztah se společností HP, řiďte se prosím specifickými pokyny a podmínkami k použití ochranných známek, které jste obdrželi v písemné smlouvě.

 

 

 

Pokud jste partnerem programu HP Partner First, použijte následující odkazy, které poskytují přístup k dalším informacím, včetně pokynů k ochranným známkám pro program HP Partner First:

 

 

 

Program HP Partner First: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Pokud vám vaše stávající smlouva se společností HP dovoluje zobrazení ochranných známek HP, ale neobsahuje specifické pokyny k použití ochranných známek, řiďte se pokyny k použití ochranných známek na této stránce.

 

 

 

V případě jakýchkoli otázek se obraťte na zástupce společnosti HP nebo jinou obchodní kontaktní osobu ze společnosti HP.

Obecné pokyny společnosti HP k ochranným známkám

Následující obecné pokyny k ochranným známkám jsou určené pro společnosti, které jsou oprávněné používat ochranné známky společnosti HP, což jsou například partneři společnosti HP, nabyvatelé licencí, aliance a autorizovaní prodejci se smlouvou uzavřenou se společností HP.

 

 

 • Společnost HP nepoužívá symboly ochranných známek, legendy ani potvrzení uvádějící ochranné známky HP ani použití těchto položek nevyžaduje, pokud není dohodnuto písemnou formou jinak.
 • Ochranné známky společnosti HP musí být uváděny jako adjektiva generických podstatných jmen; například: HP počítače, HP služby podpory, LASERJET tiskárny.
 • Nepoužívejte varianty, plurálové ani přivlastňovací tvary ochranných známek HP.
 • Ochranné známky společnosti HP nepoužívejte způsobem, které by mohl zmást nebo uvést v omyl veřejnost s ohledem na původ jakéhokoli zboží nebo služeb nebo s ohledem na sponzorství nebo podporu ze strany společnosti HP.
 • Ochranné známky společnosti HP nepoužívejte v rámci nepravdivých prohlášení o společnosti HP nebo jejích produktech či službách.
 • Ochranné známky společnosti HP nezačleňujte do svých obchodních názvů, názvů firmy, názvů služeb, jmen uživatelů sociálních médií ani do názvů domén.
 • Nepřejímejte ani nenapodobujte charakteristický design produktů, obaly produktů, typické znaky („trade dress“), reklamní materiály, slogany, mota nebo rozvržení webu společnosti HP.
 • V odkazech na společnost HP ve formální dokumentaci (např. ve výročních a finančních zprávách) doporučujeme používat celý název HP Inc. Ve všech ostatních kontextech doporučujeme používat HP.

Další pokyny pro autorizované uživatele loga HP

DŮLEŽITÉ:  TENTO DOKUMENT NEUDĚLUJE OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ LOGA.  ABY BYLO MOŽNÉ ZOBRAZOVAT LOGO HP, MUSÍ BÝT SE SPOLEČNOSTÍ HP UZAVŘENA SAMOSTATNÁ PÍSEMNÁ SMLOUVA, KTERÁ VÝSLOVNĚ POSKYTUJE OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ LOGA.  TAKOVÉ SMLOUVY MOHOU UZAVÍRAT POUZE VYBRANÍ PARTNEŘI A NABYVATELÉ LICENCE.

 

 

 

Na bílém pozadí je naše preferované logo HP:

Na barevném nebo tmavém pozadí je naše preferované logo HP:

Naše černobílé logo je možné používat, pokud není k dispozici plnobarevný tisk:

Logo umísťujte tak, aby jeho viditelnost nebyla omezena okolním textem, obrázky a grafikou – zachovávejte minimálně 20procentní obvod volného prostoru na všech čtyřech stranách loga:

Při tisku loga HP použijte minimální velikosti 0,25” čtverečních nebo 6,35 mm čtverečních:

Minimální velikost loga HP pro digitální média je 20 x 20 pixelů v rozlišení 72 dpi:

Logo HP žádným způsobem neměňte.

Nikdy:

 • nepoužívejte jiné logo HP, než které bylo výslovně dohodnuto v písemném opravňujícím dokumentu od společnosti HP;
 • nepoužívejte na logo odrazy ani přechody;
 • nezacházejte s logem jako s prostorovým objektem;
 • neměňte tvar loga;
 • logo neotáčejte ani neumísťujte na šikmo;
 • k logu nepřidávejte rámeček;
 • neoddělujte písmena HP od kruhu loga;
 • nepoužívejte barvu na tvary písmen HP v rámci loga;
 • nepřidávejte k logu obrys;
 • neměňte barvy loga;
 • logo neanimujte;
 • neumísťujte písmena/text do loga nebo volného prostoru okolo něj; ani
 • do loga neumísťujte obrázky.

 

 

TYTO POKYNY MOHOU BÝT OBČAS BEZ UPOZORNĚNÍ REVIDOVÁNY.  PARTNEŘI, NABYVATELÉ LICENCE, ALIANCE A AUTORIZOVANÍ PRODEJCI SPOLEČNOSTI HP ODPOVÍDAJÍ ZA TO, ŽE BUDOU PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT TUTO STRÁNKU A ŽE BUDOU OVĚŘOVAT U PŘÍSLUŠNÝCH KONTAKTNÍCH OSOB PRO OBCHODOVÁNÍ SE SPOLEČNOSTÍ HP, ŽE JE NEUSTÁLE ZAJIŠŤOVÁN SOULAD S POKYNY SPOLEČNOSTI HP K POUŽITÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK.

 

Omezená práva vlády USA

Jakékoli materiály, které jsou staženy USA, jejich úřady a/nebo řízenými organizacemi či jejich jménem („vláda USA“), jsou předmětem ustanovení FAR 12.211 – „Technické údaje“, a FAR 12.212 – „Počítačový software“ anebo ustanovení, která společnosti HP poskytují stejnou ochranu v rámci DFARS nebo dle jiných nařízení

 

 

Záležitosti vývozu a mezinárodního obchodu

Společnost HP spravuje tyto webové stránky ze svého sídla v Palo Altu v Kalifornii. Společnost HP neprohlašuje, že materiály na těchto webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro používání mimo Spojené státy, a přístup k těmto webovým stránkám z území, kde je jejich obsah nezákonný nebo omezený, je zakázán.

 

Jestliže se rozhodnete navštívit tyto webové stránky z místa nacházejícího se mimo území Spojených států, činíte tak z vlastní iniciativy a máte povinnost dodržet platné zákony.

 

Souhlasíte s tím, že v souvislosti se svým používáním webových stránek HP budete jednat v souladu se všemi omezeními vývozu a zpětného vývozu a nařízeními ministerstva obchodu a jakýchkoli dalších úřadů nebo orgánů USA či jiných zemí a nebudete porušovat jakékoli zákony přenosem nebo schválením přenosu jakýchkoli materiálů do země, kde je toto zakázáno, nebo to jinak porušuje jakékoli zákony. Zejména, nikoli však výlučně, nesmíte porušit žádné zákony vývozem nebo zpětným vývozem materiálů:

 

 

 

Používáním jakýchkoli materiálů, které jsou předmětem těchto omezení a nařízení, potvrzujete a zaručujete, že se nenacházíte nebo nejste pod kontrolou, nemáte občanství nebo nesídlíte v žádné takové zemi nebo v zemi, která se nachází na některém ze seznamů.

Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že strany HP odškodníte, budete hájit a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, závazky, škody, ztráty, náklady, výdaje nebo poplatky (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které těmto stranám mohou vzniknout v důsledku porušení těchto podmínek z vaší strany (nebo ze strany jakékoli osoby používající váš účet). Společnost HP si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoli záležitosti, která je předmětem náhrady škody z vaší strany, a v takovém případě souhlasíte s tím, že budete se společností HP spolupracovat na obhajobě proti tomuto nároku.

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily společnosti HP, provádíte elektronickou komunikaci se společností HP. Můžeme vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou vám společnost HP elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Vlastnictví

Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, všechny materiály a jejich uspořádání na těchto webových stránkách jsou naším výhradním majetkem, Copyright © [datum vytvoření] HP Development Company, L.P.. Vyhrazujeme si veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena. Pokud to jinak nevyžaduje nebo neomezuje příslušný zákon, je přísně zakázáno jakkoli reprodukovat, distribuovat, upravovat, předávat dál nebo zveřejňovat jakýkoli materiál chráněný autorským právem bez výslovného písemného souhlasu majitele autorských práv nebo příslušné licence.

Úplná dohoda pro všechny

Tyto podmínky, společně s případnými dalšími podmínkami, s nimiž vyjádříte souhlas při používání určitých prvků těchto webových stránek, představují úplné, výhradní a konečné znění dohody mezi všemi ohledně předmětné záležitosti a nahrazují veškeré předchozí dohody nebo ujednání mezi vámi a společností HP ohledně téhož. Strany HP jsou oprávněnými třetími osobami s ohledem na ujednání těchto podmínek, která se jich týkají.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se budou řídit právním řádem státu Kalifornie, tak jak se vztahuje na dohody ujednané, uzavřené a realizované v Kalifornii rezidenty Kalifornie, bez ohledu na to, kde skutečně žijete nebo podnikáte. Na tyto podmínky se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ani Jednotný zákon o transakcích s počítačovými informacemi (UCITA). Veškeré žaloby podané v souvislosti s těmito podmínkami nebo vaším používáním těchto webových stránek budou podány u federálních nebo státních soudů v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie. Tímto se pro tyto účely neodvolatelně podřizujete výlučné osobní jurisdikci těchto soudů.

Různé

Neprovádění nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ujednání těchto podmínek ze strany společnosti HP nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo zrušení ujednání. V případě, že jakékoli ujednání těchto podmínek bude příslušným soudem shledáno neplatným, souhlasíte s tím, že soud bude usilovat o to, aby záměry vyjádřené společností HP a vámi v daném ujednání byly účinné, a že ostatní ujednání těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Názvy částí v těchto podmínkách jsou uvedeny pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný právní nebo smluvní účinek. Tyto podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti bez ohledu na ukončení vašeho používání těchto webových stránek. Tyto podmínky budou vykládány bez použití jakéhokoli striktního výkladu ve prospěch či neprospěch vás či HP. Tyto podmínky a jakákoli práva a licence v nich udělené nesmíte převést ani postoupit, ale mohou být bez omezení postoupeny společností HP.

Oznámení o právech spotřebitele v Kalifornii

Podle části 1789.3 Občanského zákoníku státu Kalifornie mají uživatelé v Kalifornii nárok na následující oznámení o právech spotřebitele. Tyto webové stránky poskytuje společnost HP. Máte-li ve spojení s těmito webovými stránkami jakékoli otázky nebo stížnosti, kontaktujte zákaznický servis na adrese https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Můžete nás také kontaktovat písemně na adrese HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Rezidenti státu Kalifornie mohou kontaktovat Útvar pomoci při reklamačním řízení Oddělení spotřebitelských služeb kalifornského Ministerstva pro záležitosti spotřebitelů (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) písemně na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 or (800) 952-5210 případně přes telekomunikační zařízení pro neslyšící TDD (800) 326-2297 nebo TDD (916) 322-1700.

HP může tyto podmínky používání změnit

Společnost HP může dle svého vlastního a výhradního uvážení tyto podmínky (včetně všech dalších dokumentů, na něž se tyto podmínky odkazují) čas od času změnit. Společnost HP takové změny oznámí na těchto webových stránkách. Pokud s jakoukoli změnou nesouhlasíte, vaší jedinou možností je přestat tyto webové stránky používat. Pokud budete po oznámení takových změn nadále tyto webové stránky používat, znamená to, že berete tyto změny na vědomí a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami těchto změn. Některá ujednání těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními oznámeními nebo podmínkami uvedenými na určitých stránkách těchto webových stránek a v takovém případě je výslovně uvedené právní oznámení nebo podmínka považována za součást těchto podmínek a nahrazuje ujednání těchto podmínek, které je určeno k nahrazení.

 

 

 

Poslední revize – březen 2015

 

 

Zpět na začátek