0

Hlášení porušení na webových stránkách společnosti HP

HP respektuje práva duševního vlastnictví třetích stran a totéž očekává i od ostatních. Proto je její zásadou odstranit poskytnuté materiály, které porušují práva duševního vlastnictví třetích osob, pozastavit přístup k těmto webovým stránkám (nebo jejich části) každému uživateli, který použitím těchto webových stránek poruší práva duševního vlastnictví třetí strany, nebo, za určitých okolností, zrušit účet uživatele, který použitím těchto webových stránek poruší práva duševního vlastnictví třetí strany.

V souladu s hlavou 17 paragrafu 512 sbírky zákonů USA zavedla společnost HP postupy pro přijímání písemných oznámení o porušení autorských práv a zpracování takových hlášení v souladu s touto legislativou. Pokud se domníváte, že některý uživatel těchto webových stránek porušuje vaše autorská práva nebo práva duševního vlastnictví, zašlete písemné oznámení následujícími zástupci společnosti HP:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Aby byla záležitost neprodleně vyřízena, vaše písemné oznámení musí:


 • obsahovat vlastnoruční nebo elektronický podpis;
 • označit dílo chráněné autorským právem nebo jiné duševní vlastnictví, které je předmětem údajného porušení;
 • s dostatečnou přesností označit materiál, který údajně práva porušuje, aby její společnost HP dokázala najít;
 • obsahovat údaje dostačující k tomu, aby vás společnost HP mohla kontaktovat (poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu);
 • obsahovat prohlášení o tom, že se v dobré víře domníváte, že použití materiálu chráněného autorským právem nebo jiného duševního vlastnictví není povoleno vlastníkem, zástupcem vlastníka nebo zákonem;
 • obsahovat prohlášení, že informace poskytnuté v písemném oznámení jsou přesné; a
 • obsahovat prohlášení, že máte oprávnění jednat jménem držitele autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví. Jinak se dopouštíte křivé výpovědi.

Pokud se oznámení nebude týkat porušení autorských práv nebo práv duševního vlastnictví, zástupce se nebude moci problémem zabývat.

Poskytnutí protioznámení podle DMCA

Oznámíme vám, že jsme odstranili nebo znepřístupnili materiál chráněný autorským právem, který jste poskytli, pokud toto odstranění proběhlo v souladu s platným oznámením podle DMCA, které jsme přijali. Pokud od nás takové oznámení obdržíte, můžete nám poskytnout písemné protioznámení adresované našemu určenému zástupci, které musí obsahovat následující informace:


 • váš vlastnoruční nebo elektronický podpis;
 • označení materiálu, který byl odstraněn nebo znepřístupněn, a místo, kde se tento materiál před odstraněním nebo znepřístupněním nacházel;
 • vaše prohlášení, pod hrozbou sankce za křivou výpověď, že jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo znepřístupněn v důsledku omylu nebo chybné identifikace; a
 • vaše jméno, poštovní adresu a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte se soudní příslušností k soudu ve vašem soudním okrsku dle poštovní adresy, nebo, pokud je vaše adresa mimo USA, k soudu v soudním okrsku, kde se nachází naše sídlo, a že přijmete oznámení o zahájení řízení od osoby, která poskytla oznámení o materiálu údajně porušujícím práva, nebo jejího zástupce.

Zrušení účtu při opakovaném porušení

Vyhrazujeme si právo, dle svého výhradního uvážení, zrušit účet nebo ukončit přístup uživateli těchto webových stránek nebo služby, který je předmětem opakovaných oznámení podle DMCA nebo jiných oznámení o porušení.

Zpět na začátek