Celosvětová omezená záruka a technická podpora společnosti HP

Omezená záruka na hardware společnosti HP

Omezená záruční lhůta

Touto omezenou zárukou na hardware společnosti HP Vám jako zákazníkovi společnost HP poskytuje omezená práva po dobu stanovenou na stránce s popisem produktu a/nebo v Prohlášení o omezené záruce HP dodané spolu s produktem. Společnost HP může bezplatně nabízet 90denní omezenou technickou telefonickou podporu. Poté může být telefonická podpora společnosti HP poskytována za poplatek, zatímco ostatní metody podpory – včetně chatu, webových stránek podpory společnosti HP nebo kontaktování prodejce HP či autorizovaného poskytovatele služeb – jsou k dispozici bez poplatku po celou dobu trvání této omezené záruky HP. Produkty, jichž se to týká, a Prohlášení o omezené záruce HP naleznete na stránce s popisem produktu.

Obecné podmínky

Touto omezenou zárukou společnosti HP uděluje výrobce, společnost HP, zákazníkovi výslovná omezená záruční práva. Podrobný popis svých nároků na omezenou záruku HP naleznete na webových stránkách společnosti HP. Kromě samostatné písemné smlouvy se společností HP můžete mít i další zákonná práva, jež tato omezená záruka HP nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje. Další informace o svých právech případně naleznete v „Podmínkách pro konkrétní zemi“.

 

Tato omezená záruka HP se vztahuje pouze na hardwarové produkty značek HP a Compaq, mimo jiné tiskový spotřební materiál HP (v této omezené záruce HP souhrnně označovaný jako „hardware HP“) prodávaný či pronajímaný společností HP Inc, jejími dceřinými společnostmi po celém světě (v této omezené záruce HP souhrnně označovanými jako „společnost HP“), pobočkami, autorizovanými prodejci, autorizovanými distributory či národními distributory s touto omezenou zárukou HP. Termín „hardware společnosti HP“ se vztahuje pouze na hardwarové součásti a požadovaný firmware. Termín „hardware společnosti HP“ NEZAHRNUJE softwarové aplikace ani programy, produkty jiných společností ani periferní zařízení jiných značek. V rozsahu povoleném místními právními předpisy jsou všechny výrobky od jiných společností než HP a periferní zařízení hardwaru HP jiných značek než HP – například externí paměťové subsystémy, monitory, tiskárny a dalších periferie – poskytovány „TAK, JAK JSOU a nejsou v této omezené záruce HP zahrnuty. Jiní výrobci, dodavatelé či vydavatelé než společnost HP Vám však mohou přímo poskytnout vlastní záruky. Také periferní zařízení HP či jiný produkt značky HP, který není předmětem této omezené záruky HP, může být zahrnut v omezené záruce HP pro dané periferní zařízení či produkt značky HP. Informace o vašich právech a povinnostech naleznete v omezené záruce HP k danému produktu.

 

V rozsahu povoleném místními právními předpisy, společnost HP zaručuje, že podle svého uvážení opraví či vymění hardware HP nebo vrátí peníze za jeho koupi, pokud v průběhu omezené záruky daný produkt vykazuje vadu materiálu či zpracování a pokud jako koncový uživatel společnost HP o vadě svého hardwaru HP informujete během omezené záruční lhůty. Povinnost společnosti HP na základě této omezené záruky HP podle svého uvážení opravit či vyměnit hardware HP nebo vrátit peníze za jeho koupi končí, pokud hardware HP vykáže vadu materiálu či zpracování po skončení omezené záruční lhůty.

 

Omezená záruční lhůta uvedeného produktu začíná v den nákupu či pronájmu od společnosti HP nebo od data, kdy společnost HP nebo její autorizovaný poskytovatel služeb dokončí instalaci. Dokladem o zakoupení či pronájmu je účtenka nebo potvrzení o dodávce opatřené datem nákupu či pronájmu hardwaru HP, pokud Vás společnost HP nebo autorizovaný prodejce písemně neinformuje jinak. Podmínkou poskytnutí záručního servisu může být předložení dokladu o zakoupení či pronájmu produktu. V něm uvedený záruční servis odráží základní úroveň záruční nabídky. Vylepšení základní záruky mohou být součástí vašeho hardwaru HP. Chcete-li aktuální informace o záruce, obraťte se na společnost HP nebo přejděte na webové stránky HP.com. U inkoustových kazet se záruka prodlužuje, dokud se inkoust HP nespotřebuje nebo se nedosáhne data „Ukončení záruky“, podle toho, co nastane dříve. Pokud jde o tiskové hlavy HP, záruka trvá až do data „Ukončení záruky“ nebo do dosažení limitu využití záruky podle toho, co nastane dříve. U tiskových kazet HP LaserJet záruka trvá až do dosažení limitu využití záruky.

 

Některé státy či země nepovolují následující výjimky či omezení, proto se Vás mohou týkat omezeně.

 

SPOLEČNOST HP NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, AŤ UŽ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ, A V ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE HP. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY V JURISDIKCÍCH MIMO SPOJENÉ STÁTY SPOLEČNOST HP ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. U VŠECH TRANSAKCÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH JSOU VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ STÁTŮ, JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL OMEZENY NA TRVÁNÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE. NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DÉLKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ KONKRÉTNÍCH TYPŮ POŠKOZENÍ, VČETNĚ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH POŠKOZENÍ SPOTŘEBNÍCH VÝROBKŮ. V TĚCHTO STÁTECH ČI ZEMÍCH SE VÁS NĚKTERÁ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI HP NEMUSÍ TÝKAT. V ROZSAHU, VE KTERÉM JE TATO OMEZENÁ ZÁRUKA HP ČI KTERÁKOLI JEJÍ ČÁST V ROZPORU S MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, JE TŘEBA TUTO OMEZENOU ZÁRUKU HP ČI JEJÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ČÁST POVAŽOVAT ZA ZMĚNĚNOU TAK, ABY BYLA V SOULADU S MÍSTNÍM PRÁVNÍM ŘÁDEM.

 

U SPOTŘEBITELSKÝCH TRANSAKCÍ, MIMO JINÉ V EVROPSKÉ UNII, AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDU, PODMÍNKY OMEZENÉ ZÁRUKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA PRÁVNÍMI PŘEDPISY POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEMĚNÍ, NÝBRŽ DOPLŇUJÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA PRODEJ HARDWARU HP.

 

Tato omezená záruka HP platí ve všech zemích a lze ji uplatňovat v kterékoli zemi či oblasti, kde společnost HP nebo její autorizovaní poskytovatelé služeb nabízejí záruční servis pro tentýž model produktu podle podmínek stanovených v této omezené záruce HP. Tato omezená záruka HP podléhá všem příslušným vnitrostátním právním předpisům o exportu a importu. V rámci této omezené záruky HP lze hardware HP zakoupený v jedné zemi či oblasti převézt do jiné země či oblasti, kde společnost HP nebo její autorizovaní poskytovatelé služeb nabízejí záruční servis pro stejná čísla modelů produktu. Záruční podmínky, dostupnost služeb a doba reakce servisu na požadavek se mohou lišit podle země či oblasti. Standardní doba reakce záručního servisu se může měnit v závislosti na místní dostupnosti součástí. Nejsou-li díly dostupné, podrobnosti Vám může sdělit autorizovaný poskytovatel služeb HP. Společnost HP neprovede žádné změny podoby, stavu nebo funkcí tohoto hardwaru HP, aby byl použitelný v zemi, pro kterou nebyl nikdy určen. Společnost HP není odpovědná za žádné poplatky ani cla, které mohou při převozu produktů vzniknout. Převoz produktů podléhá všem platným zákonům a nařízením o exportu a importu a kontrolám vydaným různými vládami a může být jejich předmětem.

 

V zemích či oblastech, ve kterých platné zákony stanoví, že záruční servis pro dovážené produkty poskytuje místní dovozce, nebo ve kterých platné právní předpisy nestanoví závazně, že záruční servis pro dovážené produkty poskytuje výrobce, bude veškeré záruční služby pro produkty společnosti HP poskytovat výhradně dovozce, nikoli společnost HP, s výjimkou případů, kdy byl místní dovozce výslovně pověřen společností HP nebo její místní pobočkou k dovozu produktů a postupování záručního servisu společnosti HP.

 

Na záruční servis hardwaru máte v souladu s podmínkami a ustanoveními tohoto dokumentu nárok v případě, že, je třeba opravit hardware HP z důvodu zjevné vady materiálů a zpracování během omezené záruční lhůty. V rozsahu povoleném místními právními předpisy společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění jakoukoli součást nebo hardwarový produkt, který vykazuje vadu materiálu či zpracování během omezené záruční lhůty, pokud od Vás, koncového zákazníka, obdrží oznámení o této závadě během omezené záruční lhůty. Není-li uvedeno jinak, mohou být nové hardwarové produkty HP v rozsahu povoleném místními právními předpisy vyrobeny s použitím nových materiálů nebo nových a použitých materiálů, jejichž výkon a spolehlivost jsou funkčně srovnatelné s novými. V rozsahu, který je v souladu s místními právními předpisy, (a) lze hardware HP předložený k opravě místo opravy nahradit renovovaným hardwarem HP téhož typu nebo (b) na opravu hardwaru HP použít renovované díly. (c) Vyměněný či opravený hardware HP bude funkčně rovnocenný výkonu a spolehlivosti původních produktů, jejichž výroba již byla ukončena. Pokud místní právní předpisy nestanovují jinak, vykáže-li vyměněný či opravený hardware HP či díly vadu materiálu nebo zpracování (1) během devadesáti (90) dní po opravě a/nebo výměně, nebo (2) v průběhu zbývající omezené záruční lhůty hardwaru HP, který nahrazuje nebo se do něj instaluje, společnost HP zaručuje, že tento hardware HP či díly znovu opraví nebo vymění.

 

Všechny součásti nebo hardware odstraněný v rámci této omezené záruky HP se stává majetkem společnosti HP, pokud není stanoveno jinak příslušnými místními právními předpisy. V nepravděpodobném případě, že se u hardwaru HP vady vyskytují opakovaně nebo se společnost HP rozhodne, že hardware HP nelze opravit ani vyměnit, může Vám na základě svého uvážení poskytnout (a) náhradní jednotku vybranou společností HP, která je stejná nebo funkčně rovnocenná výkonu používaného hardwaru HP, nebo (b) Vám namísto výměny refunduje či připíše na účet kupní cenu nebo platby za splátky (bez úroku). V rozsahu povoleném místními právními předpisy jde o Váš jediný opravný prostředek u vadných produktů.

 

Některé státy či země výše uvedenou výjimku či omezení nepovolují, proto se Vás může týkat omezeně.

 

Spory vyplývající z této omezené záruky HP nebo vztahující se k nákupu hardwaru HP podléhajícího této omezené záruce HP – ať již na základě smlouvy, deliktu, právního předpisu předpisu, podvodu či jakékoli jiné právní skutečnosti –se řídí právem země či státu, provincie nebo území, na kterém v současnosti pobýváte, a to bez ohledu na jeho zásady kolizní normy.

Vyloučení

SPOLEČNOST HP NEZARUČUJE, ŽE FUNGOVÁNÍ TOHOTO HARDWARU HP BUDE NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ. SPOLEČNOST HP NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA POŠKOZENÍ, KTERÉ VZNIKNE V DŮSLEDKU NEDODRŽENÍ POKYNŮ DODÁVANÝCH S HARDWAREM SPOLEČNOSTI HP.

 

 • nehody, nesprávného použití, rozlité tekutiny, zneužití, znečištění, nesprávné nebo nedostatečné údržby nebo kalibrace nebo jiných vnějších příčin;
 • provozu mimo podmínky používání uvedené v uživatelské dokumentaci dodané s hardwarem HP;
 • softwaru, rozhraní, dílů nebo spotřebního materiálu, který nebyl dodán společností HP;
 • nevhodných příprav umístění, údržby nebo podmínek prostředí, které nevyhovují specifikacím umístění společnosti HP;
 • viru, infekce, červa nebo podobných nebezpečných programů nezanesených společností HP;
 • ztráty nebo poškození při převozu;
 • modifikace nebo servisu někým jiným než společností HP nebo autorizovaným poskytovatelem služeb HP; nebo
 • nesprávné instalace vyměnitelných dílů HP nebo dílů touto společností schválených koncovým uživatelem, pokud jsou k dispozici pro hardware HP v zemi nebo oblasti zajišťující servis.

 

Veškerý hardware HP, u něhož se zjistí, že byl po dodání společností HP přetaktován, bude vyloučen z podmínek této omezené záruky s výjimkou poškozených či vadných dílů, jejichž poškození či vada s přetaktováním nesouvisejí.

 

Společnost HP není odpovědná za jakékoli problémy s interoperabilitou či kompatibilitou, k nimž může dojít

 • při použití produktů, softwaru či možností nepodporovaných společností HP;
 • při použití konfigurací nepodporovaných společností HP nebo
 • při instalaci částí určených pro jeden systém do jiného systému jiné značky či modelu.

 

V RÁMCI OPATŘENÍ PROTI MOŽNÝM SELHÁNÍM, ZMĚNÁM NEBO ZTRÁTĚ DAT VYTVÁŘEJTE PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÍ KOPIE DAT ULOŽENÝCH NA PEVNÉM DISKU NEBO JINÝCH ÚLOŽNÝCH ZAŘÍZENÍCH. PŘED VRÁCENÍM JAKÉHOKOLI DÍLU HP DO SERVISU NEZAPOMEŇTE ZÁLOHOVAT DATA A ODSTRANIT VEŠKERÉ DŮVĚRNÉ, SOUKROMÉ ČI OSOBNÍ INFORMACE. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST HP NENESE ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTU PROGRAMŮ, DAT NEBO VYMĚNITELNÝCH PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST HP NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBNOVU A PŘEINSTALACI PROGRAMŮ ČI DAT, S VÝJIMKOU SOFTWARU NAINSTALOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ HP PŘI VÝROBĚ HARDWARU HP, KTERÝ PODLÉHÁ PŘÍPADNÝM AKTUALIZACÍM. BĚHEM OPRAVY MŮŽE DOJÍT KE ZTRÁTĚ DAT.

Zvláštní vyloučení týkající se produktů

Dobíjecí baterie

Tento hardware HP může obsahovat interní dobíjecí baterii, která není přístupná uživateli a kterou musí vyměnit společnost HP nebo autorizovaný poskytovatel služeb HP. Na interní baterii se vztahuje tato omezená záruka jako na standardní součást hardwaru HP, a je v záruce po stejné časové období, není-li v této omezené záruce HP uvedeno jinak.

 

Tento hardware HP může obsahovat nabíjecí baterii, která je navržena tak, aby ji mohl vyjmout a vyměnit uživatel. Společnost HP zaručuje, že poskytne náhradní baterii, pokud vykáže vadu materiálu či zpracování během jednoho (1) roku od data nákupu hardwaru HP, v němž je baterie instalována, není-li v této omezené záruce HP uvedeno jinak.

 

Stejně jako u všech baterií bude maximální kapacita každé baterie obsažené v hardwaru HP s postupem času nebo používáním klesat a životní cyklus baterie se bude lišit podle modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, použití, bezdrátové funkce a nastavení řízení spotřeby. Proto snížení maximální kapacity baterie nebo životního cyklu baterie není vadou materiálu či zpracování, a tato omezená záruka HP se na změny kapacity baterie nebo životního cyklu baterie nevztahuje. V rozsahu povoleném místními právními předpisy se záruka baterie vztahuje pouze na vady materiálu či zpracování, jejichž následkem je selhání baterie při provozu během omezené záruční lhůty baterie, jak je uvedeno výše, nebo pokud životní cyklus baterií přesahuje jmenovitý počet cyklů baterie, podle toho, co nastane dříve, není-li v této omezené záruce HP uvedeno jinak. Za účelem rozhodnutí, zda u vaší baterie došlo k porušení záruky, může být nutné spustit diagnostický test HP.

Produkty HP pro tisk

Používání neoriginálních či doplněných tiskových kazet nemá vliv na omezenou záruku HP pro koncového zákazníka ani na smlouvu o podpoře společnosti HP s koncovým zákazníkem týkající se tiskárny. Pokud však lze závadu nebo poškození tiskárny či tiskové hlavy přičítat použití neoriginální nebo doplněné tiskové kazety, společnost HP si bude účtovat standardní poplatky za čas a materiál na servis tiskárny produktu při konkrétní závadě či poškození nebo za náklady na výměnu tiskové hlavy. U inkoustových kazet a spotřebního materiálu HP a spotřebního materiálu HP LaserJet se tato omezená záruka HP v žádném případě nevztahuje na produkty, které, kromě jiných výjimek uvedených v této omezené záruce HP, byly znovu doplněny, renovovány, repasovány nebo upraveny. Tato omezená záruka HP se vztahuje na inkoustové kazety HP, tiskové hlavy nebo tiskové kazety HP LaserJet při používání v určeném zařízení pro tisk HP nebo původním zařízení autorizovaného výrobce originálních dílů (OEM).

Výhradní opravný prostředek

V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ ÚPLNOU A VÝHRADNÍ SMLOUVU O ZÁRUCE MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ HP, JEŽ SE TÝKÁ VÁMI ZAKOUPENÉHO ČI PRONAJATÉHO HARDWARU HP. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI PRÁVNMI PŘEDPISY, TYTO PODMÍNKY NAHRAZUJÍ PŘEDCHOZÍ SMLOUVY, OZNÁMENÍ ČI PROHLÁŠENÍ – VČETNĚ PROHLÁŠENÍ V PRODEJNÍ LITERATUŘE SPOLEČNOSTI HP ČI RAD POSKYTNUTÝCH SPOLEČNOSTÍ HP, JEJÍM ZÁSTUPCEM ČI ZAMĚSTNANCEM NEBO JINÝM ZÁSTUPCEM ČI ZAMĚSTNANCEM – JEŽ MOHLY BÝT UČINĚNY V SOUVISLOSTI S VAŠÍM NÁKUPEM ČI PRONÁJMEM HARDWARU HP JINAK NEŽ JAKO SOUČÁST SAMOSTATNÉ PÍSEMNÉ DOHODY SE SPOLEČNOSTÍ HP NEBO JEJÍMI AUTORIZOVANÝMI PRODEJCI. Žádná změna podmínek uvedených v této omezené záruce společnosti HP není platná, pokud není vyjádřena písemně a podepsána autorizovaným zástupcem společnosti HP.

Omezení odpovědnosti

Některé státy či země neumožňují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk ani omezení zvláštních, náhodných nebo následných škod (uvedených níže), proto se Vás tato omezení a vyloučení mohou týkat jen omezeně. NÁSLEDUJÍCÍ OMEZENÍ PLATÍ V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. POKUD VÁM SPOLEČNOST PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ VRÁTÍ PENÍZE NEBO KARTU NA VÝMĚNU ZBOŽÍ PRO POUŽITÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH HP.COM, JEJÍ MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST V RÁMCI TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY HP SE VÝSLOVNĚ OMEZUJE NA CENU, KTEROU JSTE ZA HARDWARE HP ZAPLATILI. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH VÝJIMEK SPOLEČNOST HP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ HARDWAREM HP NEBO JEHO SELHÁNÍM, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, ZTRACENÝCH DAT ČI SOFTWARU NEBO PŘÍPADNÝCH NÁKLADŮ NA OBNOVU PROGRAMŮ NEBO KOPÍROVÁNÍ PROGRAMU NEBO DAT ULOŽENÝCH NA PRODUKTU, NEBO ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD. SPOLEČNOST HP NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY TŘETÍCH STRAN ANI VAŠE NÁROKY VZNESENÉ VE PROSPĚCH TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST HP NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU SVÝCH PLNĚNÍ POVINNOSTÍ NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA ŠKODY I NÁROKY UPLATŇOVANÉ V RÁMCI TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY NEBO V RÁMCI OBVINĚNÍ Z DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKŮ), SMLUVNÍCH NÁROKŮ ČI JAKÝCHKLIV JINÝCH NÁROKŮ. TOTO OMEZENÍ NEMŮŽE BÝT ZMĚNĚNO ANI ANULOVÁNO ŽÁDNOU OSOBOU. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JE PLATNÉ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HP NEBO JEJÍHO AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE UPOZORNÍTE NA MOŽNOST ZMÍNĚNÝCH ŠKOD. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VŠAK NETÝKÁ NÁROKŮ PŘI ZRANĚNÍ OSOB.

 

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE SPECIÁLNÍ OPRÁVNĚNÍ. MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH ČI ZEMÍCH LIŠIT. CHCETE-LI ZJISTIT PLNÝ ROZSAH SVÝCH PRÁV, JE VHODNÉ PROSTUDOVAT PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÉHO STÁTU ČI ZEMĚ.

Omezená záruka na doplňky a příslušenství HP

Podmínky omezené záruky HP na doplňky a příslušenství značky HP (v této omezené záruce HP souhrnně označované jako „doplňky HP“) jsou stejné jako podmínky uvedené v omezené záruce HP k příslušnému doplňku HP a dodány s hardwarem HP. Je-li doplněk HP nainstalován v hardwaru HP, společnost HP poskytne záruční servis buď po dobu uvedenou v záručních dokumentech (v omezené záruční lhůtě doplňku HP) dodaných spolu s doplňkem HP, nebo po zbývající dobu záruční lhůty hardwaru HP, ve kterém je doplněk HP nainstalován, podle toho, která doba je delší; tato doba však nepřekročí tři (3) roky od data zakoupení doplňku HP. Omezená záruční lhůta doplňku HP začíná datem jeho zakoupení od společnosti HP nebo autorizovaného prodejce HP. Záruka začíná platit od data nákupu doplňku HP uvedeného na účtence nebo potvrzení o dodávce. Podrobnosti naleznete v omezené záruce doplňku HP. V rozsahu povoleném místními právními předpisy jsou doplňky od jiných společností než HP poskytovány „TAK JAK JSOU“. Jiní výrobci a dodavatelé však mohou záruky poskytovat přímo Vám.

Displeje

Displej Digital Signage

Tato omezená záruka se nevztahuje na servis týkající se demontáže nebo přeinstalace displeje Digital Signage nainstalovaného na stěnu nebo samostatně zákazníkem. Tato omezená záruka se nevztahuje na škody vyplývající z montáže na stěnu či vlastní instalace nebo demontáže displeje. Společnost HP doporučuje využít k montáži na stěnu či vlastní instalaci nebo demontáži displeje kvalifikovaného technika. Pokud společnost HP rozhodne, že problém s displejem Digital Signage nelze vyřešit na dálku, pošle náhradní produkt přímo zákazníkovi. Společnost HP ponese veškeré náklady na dopravu a pojištění a zajistí pomoc kurýra při balení a bezpečném vrácení zařízení společnosti HP. Nebude-li vadné zařízení vráceno, společnost HP může zákazníkovi náhradní produkt účtovat.

Monitory

Žádné modely monitorů nejsou vhodné pro aplikace znázorňující statické, nehybné či neměnné obrázky. Statické obrázky mohou způsobit zhoršení obrazu, který může vykazovat skvrny nebo vodoznaky na obrazovce. Tato omezená záruka HP se nevztahuje na monitory používané pro aplikace znázorňující statické, nehybné či neměnné obrázky po delší dobu nebo 24 hodin denně které způsobily zhoršení obrazu. Chcete-li zabránit zhoršení obrazu, vypněte monitor, pokud jej nepoužíváte, nebo při nečinnosti systému displej vypněte pomocí nastavení řízení spotřeby (pokud je podporuje Váš systém).

Souběžná záruka pro balíček multimediálního monitoru a počítače

Pokud jste zakoupili multimediální monitor spolu s osobním počítačem jako součást produktového balíčku (zakoupeného jako jedna skladová položka), záruční lhůta pro multimediální monitor je v rozsahu povoleném místními právními předpisy souběžná se záruční lhůtou pro osobní počítač. Podrobnosti naleznete v prohlášení o záruce na osobní počítač.

Odpovědnost zákazníka

S cílem zamezit riziku vzniku poplatků za problémy, na které se nevztahuje omezená záruka HP (jejichž příčinou nejsou vady materiálu a zpracování hardwaru HP), budete požádáni, abyste společnosti HP nebo autorizovanému poskytovateli služeb pomohli následujícím způsobem:

 

 • Při vyplňování reklamace uveďte pravdivé, správné a úplné informace.
 • Zajistěte prostředí splňující požadavky společnosti HP, včetně ochrany produktů před korozí, znečištěním a rozlitím tekutin. Má-li prostředí například splňovat požadavky společnosti HP ohledně koroze, nesmí u stříbra a mědi způsobovat více než 300 Å koroze měsíčně.1
 • Zkontrolujte konfiguraci, stáhněte nejnovější firmware, nainstalujte opravy softwaru a spusťte diagnostiku a nástroje společnosti HP.
 • Využijte dočasné postupy či řešení poskytnutá společností HP, zatímco bude společnost HP pracovat na permanentním řešení.
 • Pokud je to možné, využijte řešení vzdálené podpory společnosti HP. Společnost HP důrazně doporučuje, abyste využívali dostupné technologie podpory poskytované společností HP. Pokud se rozhodnete nevyužít dostupné možnosti vzdálené podpory, mohou Vám vzniknout další náklady způsobené vyššími požadavky na zdroje podpory.
 • Při pokusu vyřešit problém se společností HP spolupracujte pomocí online chatu, e-mailu či telefonu. Spolupráce může zahrnovat rutinní diagnostické postupy, instalaci dalších aktualizací a oprav softwaru, odstranění doplňků jiných dodavatelů a/nebo jejich nahrazení.
 • Společnost HP doporučuje pravidelně vytvářet záložní kopie souborů, dat či programů uložených na pevném disku či jiných úložných zařízeních jako opatření před jejich možným selháním, změnou nebo ztrátou. Před vrácením hardwaru HP kvůli záruční podpoře či opravám zálohujte své soubory, data a programy a odstraňte všechny důvěrné, soukromé či osobní informace.
 • Odeberte všechny externí doplňky či příslušenství, které by se během opravy či výměny mohly ztratit.
 • Proveďte další úkoly definované u každého níže popsaného typu záručního servisu a všechny další kroky, které společnost HP může odůvodněně vyžadovat pro co nejlepší záruční podporu.
 • Chcete-li získat záruční servis pro tiskové kazety HP LaserJet, produkt vraťte v místě nákupu s písemným popisem problému a ukázkami tisku, nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti HP.

* HP's requirements are based on ISA G1 (mild) requirements as described in ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. This ISA standard is available at http://www.isa.org. When products are used in ISA G1 (mild) environments, corrosion should not be a factor in equipment reliability.

Typy záručního servisu hardwaru

Následuje popis typů záručního servisu, který se může vztahovat na Vámi zakoupený hardware HP. Všechny služby nemusí být k dispozici ve všech zemích či oblastech. V ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUČNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY NEBO KTERÁKOLI JEJICH ČÁST V ROZPORU S MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, JE TŘEBA ZÁRUČNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY ČI JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ ČÁST POVAŽOVAT ZA ZMĚNĚNÉ TAK, ABY BYLY V SOULADU S MÍSTNÍM PRÁVNÍM ŘÁDEM.

Záruční servis pro vlastní opravy zákazníkem

Produkty HP jsou navrženy s mnoha díly pro vlastní opravu zákazníkem (CSR), které minimalizují dobu opravy a umožňují větší flexibilitu při provádění výměny vadných dílů. Pokud společnost HP během diagnostiky zjistí, že opravu lze provést pomocí dílu CSR, dopraví ji přímo k Vám. Existují dvě kategorie dílů CSR:

 • Díly, u nichž je vlastní oprava zákazníkem povinná – Požadujete-li, aby tyto díly vyměnila společnost HP či autorizovaný poskytovatel služeb HP, budou Vám za tuto službu naúčtovány náklady na dopravu a práci.
 • Díly, u nichž je vlastní oprava zákazníkem volitelná – Tyto díly jsou rovněž navrženy pro vlastní opravu zákazníkem. Ovšem požadujete-li, aby Vám je vyměnila společnost HP či autorizovaný poskytovatel služeb HP, nemusí tak učinit za další poplatek podle typu záručního servisu pro Váš hardware HP.

 

Chcete-li problém vyřešit, je nutné, abyste se společností HP či autorizovaným poskytovatelem služeb HP spolupracovali pomocí chatu, e-mailu nebo telefonu. Spolupráce může zahrnovat rutinní diagnostické postupy, instalaci aktualizací a oprav softwaru, odstranění doplňků jiných dodavatelů a/nebo jejich nahrazení. Potřebujete-li pomoc, můžete se obrátit na technickou podporu společnosti HP a technik Vám pomůže prostřednictvím online chatu, e-mailu či telefonu. V dokumentaci HP dodané s náhradním dílem CSR se uvádí, zda je nutné vadný díl vrátit společnosti HP, není-li platnými místními právními předpisy stanoveno jinak. V případě, že je nutné vadný díl vrátit společnosti HP, je třeba jej odeslat do určené doby, obvykle do pěti (5) až patnácti (15) pracovních dní. Vadný díl je třeba vrátit se související dokumentací v poskytnutém přepravním materiálu. Nebude-li vadný díl vrácen, společnost HP Vám může výměnu účtovat. U dílů pro vlastní opravu zákazníkem společnost HP ponese veškeré přepravní náklady a náklady na vrácení dílů a určí vhodného kurýra/přepravce. Klasifikace dílů CSR se může lišit podle země či oblasti.

Záruční servis s dodávkou náhradních jednotek předem

Omezená záruka HP může zahrnovat záruční servis s dodávkou náhradních jednotek předem. Na základě podmínek záručního servisu s dodávkou náhradních jednotek předem společnost HP náhradní jednotku doručí přímo Vám, pokud je Vámi zakoupený hardware HP diagnostikován jako vadný. Po převzetí náhradní jednotky může být nutné vrátit vadný hardware HP společnosti HP v balení náhradní jednotky do určené doby, obvykle do pěti (5) až patnácti (15) pracovních dní. Při vrácení vadného hardwaru ponese náklady za dopravu a pojištění společnost HP. Nebude-li vadný hardware HP vrácen, společnost HP Vám může náhradní jednotku účtovat. Společnost HP poskytuje záruční servis s dodávkou náhradních jednotek předem během běžné pracovní doby. Běžná pracovní doba trvá obvykle od 8:00 do 17:00 každé pondělí až pátek, může se však lišit podle místních zvyklostí. Doba reakce na požadavek se může lišit a mohou vzniknout další náklady v závislosti na logistických omezeních a vzdálenosti od nejbližšího servisu HP či autorizovaného poskytovatele HP.

 

Telefonní čísla a v některých případech i mapy nejbližších servisů HP či autorizovaných poskytovatelů služeb naleznete na webu společnosti HP http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

Záruční servis s vyzvednutím a vrácením

Omezená záruka HP může zahrnovat záruční servis s vyzvednutím a vrácením. V rámci servisu s vyzvednutím a vrácením společnost HP vyzvedne vadný hardware u Vás, opraví jej a zase ho vrátí. V rámci tohoto servisu ponese společnost HP všechny výdaje spojené s opravou, dopravou a pojištěním.

Záruční servis s předáním

V rozsahu povoleném místními právními předpisy může vaše omezená záruka HP zahrnovat záruční servis s předáním. V rámci podmínek servisu s předáním bude nutné, abyste hardware HP k záruční opravě předali autorizovanému servisu HP. Je přitom nutné předem zaplatit veškeré poplatky za přepravu, daně či cla související s přepravou hardwaru HP do servisu a ze servisu. Nesete také odpovědnost za pojištění hardwaru HP přepravovaného či vráceného autorizovanému servisu a při přepravě předpokládejte riziko jeho ztráty.

Záruční servis s odesláním poštou

V rozsahu povoleném místními právními předpisy může vaše omezená záruka HP zahrnovat záruční servis s odesláním poštou. V rámci podmínek servisu s odesláním poštou bude nutné, abyste hardware HP k záruční opravě odeslali autorizovanému servisu HP. Je přitom nutné předem zaplatit veškeré poplatky za přepravu, daně či cla související s přepravou hardwaru HP do servisu. Nesete také odpovědnost za pojištění odeslaného hardwaru HP a při přepravě předpokládejte riziko jeho ztráty. Společnost HP Vám vrátí opravený hardware HP a ponese veškeré náklady na logistiku a pojištění.

Servis záruky s odesláním a vrácením

V rozsahu povoleném místními právními předpisy může vaše omezená záruka HP zahrnovat záruční servis s odesláním a vrácením. V rámci podmínek servisu s odesláním a vrácením Vám společnost HP na své náklady pošle balicí materiál pro odeslání hardwaru HP k opravě. Nesete odpovědnost za náklady na dopravu a pojištění přepravy hardwaru HP do společnosti HP. Se společností HP se lze dohodnout na dopravě domů a souvisejících nákladech. Další podrobnosti o nákladech a pokyny získáte ve Spojených státech na telefonním čísle 1-800-474-6836 (800-HP-invent). Čísla podpory společnosti HP v jiných zemích naleznete na webové stránce http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Můžete si také zvolit vlastního dopravce a zaplatit náklady na přepravu. Pokud si zvolíte vlastního přepravce, odpovídáte za pojištění hardwaru HP odesílaného do servisu a při přepravě předpokládejte riziko jeho ztráty. Společnost HP hardware HP opraví a vrátí. Společnost HP ponese veškeré náklady na opravu a dopravu vráceného hardwaru HP.

Záruční servis na místě

Omezená záruka HP může zahrnovat záruční servis na místě. V rámci podmínek servisu na místě může společnost HP podle svého uvážení určit, zda lze vadu hardwaru HP opravit

 

 • na dálku,
 • pomocí součásti CSR nebo
 • servisního telefonického hovoru v místě umístění vadného hardwaru HP.

 

Rozhodne-li společnost HP, že k opravě vady je nutný servisní telefonický hovor na místě, bude naplánován v běžnou pracovní dobu, není-li u Vámi zakoupeného hardwaru HP uvedeno jinak. Běžná pracovní doba trvá obvykle od 8:00 do 17:00 každé pondělí až pátek, může se však lišit podle místních zvyklostí. Doba reakce na požadavek se může lišit a mohou vzniknout další náklady v závislosti na dopravních omezeních a vzdálenosti od nejbližšího servisu HP či autorizovaného poskytovatele HP. Telefonní čísla a v některých případech i mapy nejbližších servisů HP či autorizovaných poskytovatelů služeb naleznete na webu společnosti HP http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Máte-li zájem o servis na místě, je nutné

 • aby byl na místě, na kterém společnost HP poskytuje záruční servis, přítomen autorizovaný zástupce;
 • informovat společnost HP, zda se hardware HP používá v prostředí, jež představuje potenciální zdravotní či bezpečnostní riziko pro zaměstnance nebo dodavatele společnosti HP;
 • na základě rozumných bezpečnostních požadavků společnosti HP zajistit dostatečný, volný a bezpečný přístup a možnost použití všech zařízení, informací a systémů, jež společnost HP považuje za nutné pro včasnou podporu;
 • zkontrolovat, zda jsou všechny etikety výrobců (například výrobní čísla) na svém místě, čitelné a přístupné;
 • udržovat prostředí tak, aby odpovídalo specifikacím produktu a podporovaným konfiguracím.

Záruční servis s výměnou

Omezená záruka HP může zahrnovat záruční servis s výměnou. V rámci podmínek záručního servisu s výměnou společnost HP vyzvedne vadnou jednotku a přiveze novou, odpovídající náhradní jednotku přímo k Vám. V rámci tohoto servisu ponese společnost HP všechny výdaje spojené s opravou, dopravou a pojištěním.

Doba reakce

Doba reakce závisí na pracovních dnech a pracovní době v místě, kde je servis požadován. Není-li uvedeno jinak, všechny reakce se počítají od doby, kdy koncový zákazník zavolá, do doby, než společnost HP určí vzájemně přijatelný čas výkonu podpory, nebo začne poskytovat podporu či vzdálenou diagnostiku. Doba reakce, včetně záručního servisu následující den, je-li k dispozici, vychází z komerčně přiměřeného úsilí. V některých zemích a za určitých dodavatelských omezení se doba reakce může lišit. Pokud se nacházíte mimo obvyklou servisní oblast, může být doba reakce delší nebo mohou být účtovány poplatky navíc. Informace o době reakce ve vaší oblasti Vám poskytne autorizovaný prodejce nebo autorizovaný poskytovatel služeb HP.

Vylepšení služeb

Společnost HP nabízí další podporu a služby pro hardware HP, které lze zakoupit na místě. Některé druhy podpory a souvisejících produkty však nemusí být k dispozici ve všech zemích. Další informace o dostupnosti vylepšení služeb a cenách získáte pomocí vyhledávacího nástroje HP Care Pack na stránkách http://www.hp.com/go/lookuptool/

Dodaný software

Jediné závazky společnosti HP týkající se softwaru distribuovaného společností HP pod značkou HP nebo obsaženého v hardwaru HP jsou uvedeny v příslušné licenční smlouvě s koncovým uživatelem nebo licenční smlouvě k programu dodané s příslušným softwarem. Pokud se ukáže, že vyměnitelné médium, na kterém společnost HP distribuuje software, vykazuje vadu materiálu nebo provedení do devadesáti (90) dnů od data nákupu, bude v rozsahu povoleném místními právními předpisy Vaším jediným opravným prostředkem vrácení vyměnitelného média společnosti HP k výměně. Jiné výrobce či dodavatele než společnost HP musíte v souvislosti se záruční podporou kontaktovat sami.

Bezplatná omezená technická podpora

Bezplatná omezená technická podpora společnosti HP pro hardware HP, software HP, software třetí strany předinstalovaný společností HP a software třetí strany zakoupený od společnosti HP, včetně podpory při počátečním nastavení, je k dispozici prostřednictvím řady kontaktních metod, včetně elektronických médií a telefonu, po dobu devadesáti (90) dní od data nákupu. Online zdroje a telefonickou podporu naleznete v části „Kontaktování společnosti HP“. Jakékoli výjimky budou uvedeny v Dohodě s koncovým uživatelem (EULA).

 

Podpora zahrnuje pomoc s

 • odpověďmi na otázky ohledně instalace (požadavky, první kroky a základní informace o postupu);
 • nastavením a konfigurací softwaru a doplňků dodaných či zakoupených s hardwarem HP, například s postupem a prvními kroky (s výjimkou optimalizace systému, zákaznických úprav a nastavení sítě);
 • interpretací chybových zpráv systému;
 • určením systémových problémů a problému s používáním softwaru; a
 • získáním informací o službách HP Care Pack nebo o aktualizacích softwaru dodaného nebo zakoupeného s hardwarem HP.

 

Podpora NEZAHRNUJE pomoc s

 • generováním či diagnostikou programů generovaných uživatelem nebo zdrojových kódů;
 • instalací samostatně zakoupeného softwaru jiných dodavatelů než společnosti HP; a
 • optimalizací systému, zákaznickými úpravami a nastavením sítě.

Freewarové a open source operační systémy a aplikace

Společnost HP neposkytuje technickou podporu pro software poskytovaný třetími stranami na základě veřejné licence (freeware a open source software), včetně operačních systémů nebo aplikací. Technickou podporu pro freeware a open source software poskytovaný spolu s hardwarem HP zajišťuje dodavatel freewaru či open-source softwaru. Kontaktní informace na podporu naleznete v nápovědě, dokumentaci či jiném prohlášení o podpoře freeware či open source aplikace nebo operačního systému obsaženém v hardwaru HP.

Jak si ověřit nárok na záruku a podporu

Nárok na podporu lze ověřit zadáním čísla modelu produktu a sériového čísla na webové stránce http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Registraci služeb HP Care Pack lze ověřit na stránkách Care Pack Central http://www.hp.com/go/cpc

Kontaktování společnosti HP

Vykazuje-li hardware HP vadu materiálu a provedení během omezené záruční lhůty a tipy v dokumentaci produktu problém neřeší, lze podporu získat následujícími způsoby:

 • Vyhledat další informace o podpoře a řešení potíží nebo aktualizovaný software a ovladače na webových stránkách podpory společnosti HP http://www.hp.com/support
 • Vyhledat a kontaktovat nejbližší podporu společnosti HP prostřednictvím webových stránek http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Kontaktovat autorizovaného prodejce nebo autorizovaného poskytovatele služeb HP. Před kontaktováním společnosti HP či autorizovaného poskytovatele služeb si připravte tyto informace:
  1. Sériové číslo produktu, název modelu a číslo modelu produktu
  2. Případné chybové zprávy
  3. Přídavné doplňky
  4. Operační systém
  5. Hardware či software jiných dodavatelů
  6. Konkrétní otázky

Podmínky pro konkrétní zemi

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s.r.o., IČO: 032 08 427, se sídlem Za Brumlovkou 5/1559, Michle, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228783

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje, nevylučuje ani jinak neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele: www.hp.com/go/eu-legal případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

© Copyright 2016 HP Development Company, LP

 

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky vztahující se na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o záruce, která jsou s takovými produkty a službami dodávána. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP neodpovídá za technické nebo redakční chyby či opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

 

První vydání: únor 2016

764442-001

Back to top