0

ZÁSADY PŘIJATELNÉHO UŽITÍ

Tyto zásady přijatelného užití („ZPU“) jsou součástí podmínek používání („podmínky používání webových stránek“) a vztahují se na vaše používání jakýchkoli webových stránek („webové stránky“) ovládaných společností HP Inc. a jejími dceřinými a přidruženými společnostmi (souhrnně „společnost HP“). Všechny termíny v těchto ZPU jsou definovány v podmínkách používání webových stránek, pokud zde společnost HP neuvádí definici. Tyto ZPU popisují, jakými způsoby nesmíte používat žádné webové stránky, materiály (dle definice v podmínkách používání webových stránek) vystavené na takových webových stránkách a služby nebo produkty nabízené jejich prostřednictvím („služby“).

Jestliže k tomu společnost HP písemně neposkytne souhlas, nemáte právo používat žádné webové stránky následujícími způsoby (jde pouze o příklady a níže uvedený seznam zakázaných použití není vyčerpávající):


 • porušovat jakékoli místní, státní, národní, zahraniční nebo mezinárodní ustanovení, nařízení, pravidla, příkazy, úmluvy nebo jiné právní úpravy („právo“);
 • postupovat způsobem, který je urážlivý, klamavý, pornografický, obscénní, hanlivý, pomlouvačný, pohoršující nebo jinak nevhodný;
 • jinak porušovat práva ostatních, mimo jiné včetně porušením nebo přisvojením si jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv;
 • podporovat nebo vyvolávat protiprávní činnost;
 • kohokoli pronásledovat, obtěžovat nebo poškozovat;
 • vydávat se za jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu či jinak nepravdivě prezentovat své spojení s fyzickou či právnickou osobou;
 • upravovat, pozměňovat a opravovat software zahrnutý ve službách nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla (s výjimkou případů, kdy je software zahrnutý ve službách poskytován zákazníkovi v rámci samostatné licence, která výslovně povoluje vytváření odvozených děl);
 • provádět zpětnou analýzu, převod ze strojového kódu nebo dekompilaci služeb nebo softwaru zahrnutého ve službách, s výjimkou rozsahu, v jakém to povoluje místní zákon;
 • zasahovat do webových stránek nebo služeb či serverů a sítí připojených ke službám nebo narušovat jejich činnost;
 • používat automatické prostředky (jako roboty, spidery, skripty nebo jiné metody shromažďování a extrakce dat) pro přístup k jakýmkoli webovým stránkám nebo službám nebo jiným účtům, počítačovým systémům či sítím připojeným ke službám (souhrnně „systém“);
 • pokoušet se získat neoprávněný přístup k jakékoli části služeb nebo jakéhokoli systému, ať už prostřednictvím hackování, získávání hesel nebo jinými prostředky;
 • narušovat zabezpečení nebo integritu systému.

1

SLEDOVÁNÍ A VYMÁHÁNÍ

Společnost HP nemá povinnost provádět vyšetřování, může však:


 • vyšetřovat porušení těchto ZPU nebo zneužití jakýchkoli webových stránek nebo služby;
 • vyšetřovat a pomoci předcházet ohrožení zabezpečení, podvodu nebo jiné nezákonné, škodlivé či nepatřičné činnosti;
 • odebrat, znepřístupnit nebo změnit jakýkoli obsah či zdroj, který podle uvážení HP porušuje tyto ZPU nebo jinou dohodu, kterou jste se společností HP uzavřeli; nebo
 • pozastavit či ukončit poskytování služeb za použití v rozporu s těmito ZPU nebo jinou dohodu, kterou jste se společností HP uzavřeli.

O tom, zda jsou jakékoli poskytnuté materiály nebo vaše používání webových stránek či služeb zakázané, rozhodne výhradně společnost HP. Nesete výhradní odpovědnost za všechny poskytnuté materiály nebo úkony provedené prostřednictvím vašeho účtu, ať už jste je poskytli či vykonali vy, nebo někdo spojený s vaším podnikem (jako vaši zaměstnanci, smluvní pracovníci nebo zákazníci a koncoví uživatelé).

Společnost HP může ohlásit jakoukoli činnost, u níž má podezření, že porušuje jakýkoli zákon nebo nařízení, příslušným orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům nebo jiným příslušným třetím stranám. Součástí hlášení společnosti HP může být předložení příslušných informací, které jste poskytli. Společnost HP může také spolupracovat s příslušnými orgány činnými v trestním řízení, regulačními orgány nebo jinými příslušnými třetími stranami a pomoci při vyšetřování a stíhání nezákonného jednání poskytnutím informací o síti a systémech souvisejících s možným porušením těchto ZPU.

HLÁŠENÍ PORUŠENÍ

Zákazníci mohou hlásit zneužití těchto ZPU na adrese cloudsupport@hp.com.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte otázky nebo návrhy týkající se těchto ZPU, kontaktujte společnost HP na adrese cloudsupport@hp.com.

Zpět na začátek
21

Related links: