Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov

 •  

  Naše princípy ochrany osobných údajov

   

  Uplatňujeme program založený na zodpovednosti a zaväzujeme sa dodržiavať princípy uvedené nižšie, ktorých základom sú medzinárodne uznávané rámce a zásady ochrany osobných a iných údajov:

 •  

  Cezhraničné prenosy údajov

   

  Keďže sme globálna spoločnosť, informácie, ktoré poskytnete, môžu byť prenesené subjektom HP vo svete alebo k nim tieto subjekty HP môžu mať prístup v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a v rámci medzinárodných programov o ochrane osobných údajov uvedených nižšie.


  ŠTÍT NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV MEDZI EÚ A USA

  Hoci sa spoločnosť HP nepoužíva na prenos údajov k 16. Spoločnosť HP dodržiava smernice Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-U.S. Privacy Shield) prijaté Ministerstvom obchodu USA, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov pochádzajúcich z členských štátov Európskej únie. Spoločnosť HP potvrdila, že dodržiava nasledujúce princípy Štítu na ochranu osobných údajov: Notice (oznamovanie), Choice (možnosť voľby), Accountability for Onward Transfer (zodpovednosť za ďalší prenos), Security (zabezpečenie), Data Integrity and Purpose Limitation (integrita údajov a obmedzenie účelu), Access (prístup) a Recourse, Enforcement and Liability (odvolanie, uplatnenie a zodpovednosť). V prípade konfliktu medzi zásadami v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a princípmi Štítu na ochranu osobných údajov platia princípy Štítu na ochranu osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Štít na ochranu osobných údajov a pozrieť si stránku našej certifikácie, navštívte stránku www.privacyshield.govwebová stránka inej spoločnosti ako HP.


  Spoločnosť HP sa zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ich zhromažďovania alebo použitia v súlade s princípmi Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Osoby z Európskej únie by sa s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa týchto zásad ochrany osobných údajov mali najprv obrátiť na HP PRIVACY OFFICE.


  Spoločnosť HP sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci princípov Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA organizácii BBB EU PRIVACY SHIELD. Ide o neziskového poskytovateľa alternatívnych riešení sporov so sídlom v USA, ktorého prevádzkuje organizácia Council of Better Business Bureaus. Ak nedostanete odpoveď na svoju sťažnosť včas alebo ak vaša sťažnosť nie je uspokojivo vybavená, navštívte stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/lokalita inej spoločnosti ako HP, kde môžete získať viac informácií a podať sťažnosť.


  Ak sa sťažnosť nevybaví prostredníctvom možností uvedených vyššie, za vymedzených okolností môžete mať možnosť iniciovať záväznú arbitráž pred arbitrážnym panelom Privacy Shield Panel.


  Spoločnosť HP podlieha vyšetrovacím a výkonným právomociam Federálnej obchodnej komisie USA alebo iného autorizovaného štatutárneho orgánu v USA.

  * Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sa zúčastňujú konkrétne tieto spoločnosti HP so sídlom v USA: Compaq Information Technologies, LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; Hewlett Packard Group LLC; HP Inc; HP R&D Holding LLC; HP US Digital LLC, HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; PrinterOn America Corporation;Tall Tree Insurance Company; HP Jade Holding LLC; HP R&D Holding LLC.


  Ochrana osobných údajov – BBB onlinelokalita inej spoločnosti ako HP


  ZÁVÄZNÉ FIREMNÉ PRAVIDLÁ

  Záväzné firemné pravidlá (binding corporate rules – BCR) spoločnosti HP zaručujú, že osobné údaje prenášané z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sú pri spracovaní ktorýmkoľvek globálnym subjektom HP primerane chránené. Prenosy osobných údajov pochádzajúcich z EÚ spoločnosťou HP sa uskutočňujú v súlade s nasledujúcimi schválenými pravidlami BCR.

  • Pravidlá BCR pre prevádzkovateľa (BCR for Controller – BCR-C) od spoločnosti HP Pravidlá BCR-C od spoločnosti HP sa od roku 2011 vzťahujú na prenosy osobných údajov existujúcich a potenciálnych spotrebiteľských zákazníkov spoločnosti HP, ako aj zamestnancov spoločnosti HP a uchádzačov o pracovné miesto.
  • Pravidlá BCR pre spracovateľa (BCR for Processor – BCR-P) spoločnosti HP boli schválené väčšinou regulačných orgánov na ochranu údajov v EHP a Švajčiarsku s účinnosťou od roku 2018. Pravidlá BCR-P spoločnosti HP uľahčujú podnikovým zákazníkom spoločnosti HP prenos ich osobných údajov z EHP.

  Ďalšie informácie o našich záväzných firemných pravidlách BCR nájdete tu (v anglickom jazyku).

  PRAVIDLÁ CEZHRANIČNEJ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV APEC

  Postupy spoločnosti HP na ochranu osobných údajov opísané v tomto vyhlásení sú v súlade so systémom pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC (CBPR) vrátane transparentnosti, zodpovednosti a voľby týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Certifikácia CBPR sa netýka informácií, ktoré sa môžu zhromažďovať prostredníctvom softvéru na stiahnutie na platformách tretích strán. CBPR systém organizácie APEC poskytuje organizáciám rámec na zabezpečenie ochrany osobných údajov prenášaných v rámci ekonomík členských štátov organizácie APEC. Ďalšie informácie o rámci organizácie APEC nájdete tu.

  Ak máte nevyriešené pochybnosti o ochrane osobných údajov alebo používaní údajov, ktoré sa týkajú certifikácie APEC spoločnosti HP a na ktoré sme neposkytli postačujúcu odpoveď, kontaktujte organizáciu naša tretia strana so sídlom v Spojených štátoch, ktorá poskytuje služby riešenia sporov (bezplatne).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Ako používame údaje

   

  Osobné údaje zhromažďujeme a používame na spravovanie vášho vzťahu so spoločnosťou HP a na to, aby sme vám poskytovali viac možností pri používaní služieb HP prispôsobením a vylepšením tohto používania. Vaše údaje používame a inak spracúvame na tieto marketingové účely:


  SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV

  Poskytneme vám plynulé služby zákazníkom uchovávaním presných kontaktných a registračných údajov, poskytovaním komplexnej podpory pre zákazníkov, ponúkaním produktov, služieb, predplatného a funkcií, ktoré by vás mohli zaujímať, a tým, že vám umožníme zúčastniť sa súťaží a prieskumov. Vaše údaje používame aj na poskytnutie možností prispôsobených na mieru, prispôsobenie služieb HP a komunikačného obsahu, ktorý dostávate, a na vytváranie odporúčaní na základe vášho používania služieb HP.


  PODPORA TRANSAKCIÍ

  Pomôžeme vám realizovať transakcie a objednávky našich produktov alebo služieb, budeme spravovať vaše konto, spracovávať platby, zariaďovať expedovanie a doručenie a zabezpečíme opravy a vrátenia.


  PODPORA A VYLEPŠENIA PRODUKTOV

  Komunikujeme s vami, aby sme vás informovali o netransakčných funkciách produktov, o ktorých sme vás neinformovali prostredníctvom služieb zákazníkom či administratívnej komunikácie, alebo aby sme vás na ne upozornili. Vylepšíme výkon a prevádzku našich produktov, riešení, služieb a podpory vrátane záručnej podpory a včasných aktualizácií firmvéru a softvéru a upozornení slúžiacich na zaistenie neprerušenej prevádzky zariadenia alebo služby. Ďalšie informácie nájdete v časti , ktoré sa zhromažďujú automaticky.


  ADMINISTRATÍVNE OZNÁMENIA

  Budeme s vami komunikovať o službách HP. Príkladmi administratívnych oznámení sú odpovede na vaše otázky alebo žiadosti, oznámenia týkajúce sa ukončenia opráv alebo záruky, upozornenia na stiahnutie produktov z bezpečnostných dôvodov, oznámenia požadované zákonmi alebo relevantné firemné aktuálne informácie týkajúce sa zlúčení, akvizícií alebo zbavenia sa majetku.


  ZABEZPEČENIE

  Uchovávaním presných kontaktných a registračných údajov môžeme poskytovať bezproblémové zákaznícke služby - poskytujeme komplexnú zákaznícku podporu prostredníctvom niekoľkých kanálov vrátane online centier pre správy a chaty, informujeme vás o produktoch, službách, predplatnom a funkciách, ktoré by vás mohli zaujímať, umožňujeme vám zúčastňovať sa na súťažiach, prieskumoch a telefonátoch týkajúcich sa spokojnosti, na zákazníckych motivačných programoch a umožňujeme vám využívať výhody a vernostné odmeny. Vaše údaje používame aj na poskytovanie možností prispôsobených na mieru, prispôsobenie služieb HP a komunikačného obsahu, ktorý dostávate, a na vytváranie odporúčaní na základe vášho používania služieb HP.


  PODNIKOVÉ OPERÁCIE

  Vykonávame bežné obchodné operácie, overujeme vašu totožnosť, prijímame rozhodnutia týkajúce sa úverov, ak o ne požiadate, realizujeme prieskumy, analýzy, plánovanie a stratégie, staráme sa o podnikový reporting a riadenie, vykonávame aktivity týkajúce sa predaja, školenia personálu, ako aj kontrolu kvality (čo môže zahŕňať monitorovanie alebo záznam hovorov s našou zákazníckou podporou) a poskytujeme proaktívnu podporu.


  VÝSKUM A INOVÁCIE

  Inovujeme nové a existujúce produkty, funkcie a služby pomocou výskumných a vývojových nástrojov a implementujeme aktivity analýzy údajov.  MARKETING A REKLAMA

  Poskytujeme prispôsobené propagačné ponuky (v súlade s vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov )) v službách HP prostredníctvom e-mailu, SMS/textových správ, marketingu v aplikáciách a na platformách tretích strán, ako aj na iných vybraných partnerských webových lokalitách (na partnerskej lokalite sa vám napríklad môže zobraziť reklama na produkt, ktorý ste si nedávno prezerali na lokalite HP). V súlade s vašimi predvolenými možnosťami komunikácie môžeme časť vašich údajov sprístupniť aj vybraným partnerom, poskytovateľom marketingových služieb a sieťam digitálneho marketingu na účely zobrazovania reklám, ktoré by vás mohli zaujímať, aj na ostatných lokalitách či v mobilných aplikáciách..


  DODRŽIAVANIE ZÁKONOV

  Zhromaždené informácie môžeme použiť aj pri vyšetrovaní incidentov zabezpečenia či potenciálnom úniku osobných informácií, na upozornenie jednotlivcov a tretích strán na únik a na prípravu obhajoby v rámci súdneho sporu.


  UMELÁ INTELIGENCIA/STROJOVÉ UČENIE

  Keďže sú používateľské rozhrania stále komplexnejšie a prispôsobenejšie, spoločnosť HP môže prostredníctvom údajov umožniť zariadeniam prispôsobovať služby pre zákazníkov z hľadiska spôsobu, akým poskytujú informácie alebo úlohy. Môže ísť napríklad o používanie telesných a biometrických údajov (s vaším súhlasom) s cieľom zlepšenia zákazníckych skúseností a služieb v súvislosti s našimi produktami a službami, ako napríklad zabezpečenie zariadenia či aplikácie virtuálnej reality.


  DODANIE SLUŽBY

  V prípade, keď je automatické zhromažďovanie údajov nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb HP, prípadne na dodanie produktu, o ktorý ste požiadali. Bez zhromažďovania telemetrie (ako napríklad údajov o používaní tlačiarne) a osobných údajov nemôžeme poskytovať isté služby a funkcie, v prípade ktorých sme súhlasili, že ich budeme zákazníkovi poskytovať. Automatické zhromažďovanie údajov môžeme navyše používať na účely podpory a zlepšovania služieb HP, ako aj na podporu podnikových operácií súvisiacich so službami HP.


  SPRÁVA KONTA

  Pri používaní našich produktov a služieb vrátane našich online obchodov si môžete vytvoriť prihlasovacie údaje, prípadne konto HP. Keď ako prihlasovacie údaje použijete svoju e-mailovú adresu a heslo, vytvorí sa jedinečný identifikátor, ktorý vám umožní používať rovnaké prihlasovacie údaje vo všetkých našich službách. V závislosti od služieb, ktoré používate, informácie súvisiace s vašimi prihlasovacími údajmi alebo kontom môžu zahŕňať aj doručovaciu adresu, informácie o platobnej karte a jej históriu, podrobnosti o zakúpených a pripojených zariadeniach, nastavenia zariadenia a pripojenia, údaje o používaní služby zariadenia, ako aj vaše predvoľby týkajúce sa odporúčaní a ponúk od spoločnosti HP.


  V časti Rozpis zhromažďovania a používania údajov nájdete stručné informácie o tom, ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme, ako aj o právnom základe spracovania týchto údajov.

 •  

  Aké údaje zhromažďujeme

   

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré vás osobne identifikujú alebo na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať prostredníctvom vášho používania služieb HP alebo počas interakcie s predstaviteľmi spoločnosti HP.


  Kategórie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, závisia od charakteru vašej interakcie s nami alebo služieb HP, ktoré používate, môžu však zahŕňať nasledujúce položky:


  AKÉ INFORMÁCIE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

  • Kontaktné údaje – Môžeme zhromažďovať osobné alebo pracovné kontaktné údaje vrátane vášho mena, priezviska, poštovej adresy, telefónneho čísla, čísla faxu, e-mailovej adresy a ďalších podobných údajov a identifikátorov.
  • Platobné údaje – zhromažďujeme informácie nevyhnutné na spracovanie platieb a predchádzanie podvodom vrátane čísel kreditných a debetných kariet, čísel bezpečnostných kódov a ďalších súvisiacich fakturačných údajov.
  • Údaje konta – zhromažďujeme napríklad informácie o tom, ako ste si zakúpili alebo zaregistrovali služby HP, vašu históriu transakcií, fakturácie a podpory, informácie o tom, ktoré služby HP používate, a čokoľvek iné, čo súvisí s kontom, ktoré si vytvoríte.
  • Údaje o polohe – zhromažďujeme údaje o geografickej polohe, keď si zapnete lokalizačné služby alebo keď počas registrácie produktu či pri interakcii s našou webovou lokalitou povolíte poskytovanie informácií súvisiacich s polohou.
  • Údaje o bezpečnostných povereniach – zhromažďujeme identifikátory používateľov, heslá, pomôcky pre heslá a podobné bezpečnostné informácie vyžadované na overenie a prístup ku kontám HP.
  • Demografické údaje – zhromažďujeme alebo od tretích strán získavame určité demografické údaje vrátane napríklad krajiny, pohlavia, veku, preferovaného jazyka a všeobecných údajov o záujmoch.
  • Preferencie – zhromažďujeme informácie o vašich preferenciách a záujmoch v spojitosti so službami HP (keď nás o nich informujete aj keď si ich odvodíme z toho, čo o vás vieme) a o tom, akým spôsobom chcete od nás prijímať oznámenia.
  • Údaje zo sociálnych sietí – môžeme poskytovať funkcie sociálnych sietí umožňujúce zdieľanie informácií v sociálnych sieťach a interakciu so spoločnosťou HP na rôznych lokalitách sociálnych sietí. V závislosti od jednotlivých funkcií môže ich používanie viesť k zhromažďovaniu alebo zdieľaniu informácií o vás. Odporúčame, aby ste si prezreli zásady ochrany osobných údajov a nastavenia lokalít sociálnych sietí, ktoré používate, aby ste zistili, ktoré informácie sa na týchto lokalitách zhromažďujú, používajú a zdieľajú.
  • Telesné a biometrické údaje – Pri používaní našich produktov nám môžete poskytnúť údaje o svojom tele ako je hmotnosť, výška alebo spôsob chôdze, aby sme mohli vytvoriť prispôsobené objekty pomocou našej technológie 3D tlače. S vaším dovolením môžu niektoré naše produkty zhromažďovať tieto biometrické informácie, ako napríklad odtlačky prstov, aby mohli v zariadení používať zodpovedajúce funkcie.
  • Iné informácie umožňujúce jedinečnú identifikáciu – Príkladmi iných jedinečných informácií, ktoré môžeme od vás zhromažďovať, sú sériové čísla produktov, informácie, ktoré poskytnete pri osobnom kontakte, pri interakcii online alebo telefonickom či e-mailovom kontakte s našimi centrami služieb, službami podpory zákazníkom alebo inými kanálmi zákazníckej podpory, vaše odpovede v písomnej forme či v podobe hlasovej správy alebo videosprávy v rámci zákazníckych prieskumov alebo ďalšie informácie, ktoré ste nám poskytli na účely poskytovania služieb HP a na odpovedanie na vaše otázky. Ak žiadate o okamžitý úver, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších osobných údajov, ako sú napríklad plat, rodné číslo, bankové informácie a ďalšie informácie (napríklad od úverových agentúr) potrebné na overenie vašej osoby a bonity.
  • Zhromažďovanie údajov zo špecifických služieb HP – vybrané služby HP, napríklad aplikácie spoločnosti HP na hranie hier a imerzné aplikácie, môžu zhromažďovať ďalšie typy údajov, aby mohli fungovať a dokázali vám poskytnúť špecializované funkcie. Ďalšie informácie o konkrétnych službách HP nájdete tu.

  KTORÉ SA ZHROMAŽĎUJÚ AUTOMATICKY

  • Údaje o používaní tlačiarne – Zhromažďujeme údaje o používaní tlačiarne, ako je napríklad počet vytlačených strán, režim tlače, použité médiá, typ atramentovej alebo tonerovej kazety (najmä či ide o neoriginálnu kazetu alebo kazetu, v ktorej je použitý čip alebo obvody inej značky ako HP), typ vytlačeného súboru (.pdf, .jpg atď.), aplikácia použitá na tlač (Word, Excel, Adobe Photoshop atď.), veľkosť súboru, časová pečiatka a využitie a stav iného spotrebného materiálu tlačiarní. Nezaznamenávame ani nezhromažďujeme obsah žiadneho súboru ani informácie, ktoré aplikácia môže zobraziť.
  • Údaje o zariadení – zhromažďujeme informácie o vašom počítači, tlačiarni alebo inom zariadení, ako je napríklad operačný systém, firmvér, kapacita pamäte, oblasť, jazyk, časové pásmo, číslo modelu, dátum prvého spustenia, vek zariadenia, dátum výroby zariadenia, verzia prehliadača, výrobca zariadenia, port pripojenia, stav záruky, jedinečné identifikátory zariadenia, reklamné identifikátory a ďalšie technické informácie, ktoré sa pri rôznych produktoch líšia.
  • Údaje o aplikáciách – zhromažďujeme informácie súvisiace s aplikáciami HP, ako je poloha, jazyk, verzie softvéru, voľby týkajúce sa zdieľania údajov a podrobnosti o aktualizáciách. V prípade, že integrujeme technológie tretích strán, sa údaje môžu zdieľať medzi treťou stranou a spoločnosťou HP, pričom sa poskytne príslušné oznámenie na úrovni aplikácie.
  • Údaje o výkone – zhromažďujeme informácie týkajúce sa výkonu jednotlivých hardvérových súčastí zariadenia, firmvéru, softvéru a aplikácií. Príkladmi údajov, ktoré zhromažďujeme, sú informácie súvisiace s výkonom pamäte a procesora, podmienkami prostredia a zlyhaniami systémov, udalosťami, funkciami a upozorneniami týkajúcimi sa tlače, napríklad upozorneniami na nízky stav atramentu, používaním kariet s fotografiou, faxu, skenovania, zabudovaného webového servera a ďalšie technické informácie, ktoré sa pri rôznych zariadeniach líšia.
  • Údaje o prehľadávaní webových lokalít – zhromažďujeme informácie o vašich návštevách webových lokalít a aplikácií spoločnosti HP alebo webových lokalít prevádzkovaných inou spoločnosťou v našom mene a vašej aktivite na nich vrátane obsahu (a akýchkoľvek reklám), ktorý si zobrazíte a s ktorým ste v interakcii, adresy webovej lokality, z ktorej ste boli presmerovaní, a iného správania na základe kliknutí (ako sú stránky, ktoré si prezeráte, odkazy, na ktoré klikáte, alebo položky, ktoré ste si pridali do nákupného košíka). Niektoré z týchto informácií sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie, webových indikátorov, vložených webových odkazov a podobných technológií. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si časť Súbory Používanie súborov cookie.
  • Anonymné alebo agregované údaje – zhromažďujeme anonymné odpovede v prieskumoch alebo anonymné a agregované informácie o tom, ako sú používané služby HP. V rámci našej činnosti v určitých prípadoch uplatňujeme proces deidentifikácie alebo pseudonymizácie vašich údajov, aby bola krajne nepravdepodobná možnosť identifikovať vás pomocou daných údajov prostredníctvom dostupných technológií.

  Upozornenie: Niektoré webové prehliadače obsahujú funkcie Do Not Track (Nesledovať). V súčasnosti neexistuje na spracovanie požiadaviek typu Do Not Track žiadny odvetvový štandard, a preto naše webové lokality momentálne nemusia reagovať na požiadavky alebo hlavičky typu Do Not Track z týchto prehliadačov.

  INFORMÁCIE ZO ZDROJOV TRETÍCH STRÁN

  Zhromažďujeme údaje týchto tretích strán:

  • Sprostredkovatelia údajov, sociálne a reklamné siete – komerčne dostupné údaje, ako je napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, preferencie, záujmy a určité demografické údaje. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať napríklad vtedy, keď pristupujete k našim aplikáciám prihlásením sa v sociálnych sieťach (napríklad prihlásením sa do našich aplikácií pomocou prihlasovacích údajov Facebooku alebo iných sociálnych sietí). Základné údaje, ktoré dostaneme, môžu závisieť od nastavení ochrany osobných údajov vo vašom konte na sociálnej sieti.
  • Partneri spoločnosti HP – ak si zakúpite služby HP od partnera HP, od daného partnera môžeme dostať určité informácie o vašom nákupe. Môžeme tiež dostať údaje a prehľady o súboroch cookie.
  • Agentúry na predchádzanie podvodom alebo úverové agentúry – údaje zhromažďované na účely predchádzania podvodom a v súvislosti s posudzovaním úveru.
  • Podnikoví zákazníci spoločnosti HP – na poskytovanie určitých služieb HP na podnikovej úrovni môžu byť spoločnosti HP poskytnuté vaše firemné kontaktné údaje zo strany povereného subjektu vo vašej firme alebo podniku (ako je napríklad pracovník vášho oddelenia IT).
  • Poskytovatelia analytických služieb – dostávame aj údaje neosobného charakteru, ako sú agregované alebo deidentifikované demografické/profilové údaje, zo zdrojov tretích strán, ako sú spoločnosti špecializované na poskytovanie podnikových údajov, analýz a softvéru vo forme služby.

  Na zaistenie presnosti údajov a v záujme poskytovania špičkových možností zákazníkom tým, že vám poskytneme lepšie prispôsobené služby, obsah, marketing a reklamy, v určitých prípadoch prepájame alebo kombinujeme informácie, ktoré zhromažďujeme z rôznych zdrojov spomenutých vyššie, s informáciami, ktoré zhromažďujeme priamo od vás. Porovnávame napríklad geografické informácie získané z komerčných zdrojov s adresou IP získanou pomocou našich, aby sme odvodili vašu rámcovú geografickú oblasť. Informácie sa môžu prepájať aj pomocou jedinečného identifikátora, ako je súbor cookie alebo číslo konta.

  Pokiaľ je to potrebné, v súlade s naším protikorupčným programom a zákonnými povinnosťami získavame informácie na vykonanie kontrol primeranej starostlivosti pracovných kontaktov.

  AK SA ROZHODNETE NEPOSKYTNÚŤ ÚDAJE

  Nie je vašou povinnosťou poskytovať svoje osobné údaje, o ktoré vás požiadame, ak sa však rozhodnete ich neposkytnúť, v niektorých prípadoch to môže znamenať, že vám nebudeme môcť poskytnúť služby HP, určité špecializované funkcie alebo nebudeme môcť účinne reagovať na otázky, ktoré môžete mať.

 •  

  Ochrana osobných údajov detí

   

  Ak nie je v prípade konkrétneho produktu alebo služby uvedené inak.Služby HP sú určené verejnosti. Spoločnosť HP nezhromažďuje vedome údaje od detí (ako ich definujú miestne právne predpisy) bez predchádzajúceho súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov alebo iného povolenia uvedeného v príslušnom zákone.

 •  

  Ako uchovávame a chránime vaše údaje

   

  S cieľom predchádzať strate, neoprávnenému prístupu, používaniu alebo zverejneniu informácií a zabezpečiť ich primerané použitie využívame na ochranu zhromaždených a spracúvaných informácií náležité fyzické, technické a administratívne postupy. Spoločnosť HP uchováva údaje tak, ako to vyžaduje alebo dovoľuje zákon, a iba v čase, keď slúžia na legitímne obchodné účely.


  Pri zhromažďovaní, prenose a uchovávaní citlivých informácií, ako sú napríklad finančné informácie, používame rôzne dodatočné technológie a postupy zabezpečenia, ktoré prispievajú k ochrane vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Pri prenose veľmi dôverných informácií, ako sú napríklad čísla kreditných kariet alebo heslá, prostredníctvom internetu ich chránime pomocou šifrovania, napríklad prostredníctvom novších verzií protokolu TLS (Transport Layer Security).


  Ako súčasť spracúvania platieb v reálnom čase používame aj služby na zabránenie podvodom. Táto služba nám poskytuje ďalšiu úroveň zabezpečenia na ochranu pred zneužitím kreditných kariet a ochranu vašich finančných údajov v súlade s odvetvovými štandardmi.


  Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na to, aby sme vám poskytli služby spoločnosti HP na legitímne a podstatné obchodné účely, ako je napríklad vytváranie obchodných rozhodnutí orientovaných na údaje, dodržiavanie našich zákonných povinností a riešenie sporov. Doby uchovávania pre podnikové záznamy HP sa líšia v závislosti od typu záznamu a riadia sa politikou uchovávania záznamov spoločnosti HP.


  Podnikové záznamy vrátane záznamov vzťahujúcich sa na transakcie zákazníkov a dodávateľov sa uchovávajú, kým sú platné, a na obdobie, aké vyžadujú miestne právne predpisy.


  Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné, s cieľom poskytovania služieb HP, ako aj na legitímne a základné firemné účely, akými sú napríklad prijímanie obchodných rozhodnutí na základe údajov, dodržiavanie právnych povinností a riešenie sporov. Spoločnosť HP sa zaviazala chrániť všetky vaše spracovávané osobné údaje a stará sa o to, aby ich neuchovávala dlhšie, než je potrebné, na účely, na ktoré boli zhromaždené, uchovávané a spracované. Obdobie uchovávania osobných údajov spoločnosťou HP sa líši v závislosti od toho, či sa údaje uchovávajú ako súčasť obchodných záznamov vyžadovaných právnymi predpismi. Osobné údaje uchovávané v záznamoch vrátane záznamov vzťahujúcich sa na transakcie zákazníkov a dodávateľov sa uchovávajú, kým sú platné, a na obdobie, aké vyžadujú miestne právne predpisy. Osobné údaje mimo záznamov sa spravujú v súlade so zásadami uchovávania osobných údajov, ktoré stanovujú limity na obdobie uchovávania údajov. Po uplynutí relevantného obdobia uchovávania sa informácie natrvalo vymažú a zničia takým spôsobom, aby sa nedali reprodukovať.


  Na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje odstránime alebo anonymizujeme, aby vás už nebolo možné na ich základe identifikovať, pokiaľ nám zákon neumožňuje alebo neprikazuje isté osobné údaje uchovávať.

 •  

  Ako zdieľame údaje

   

  Vaše osobné údaje zdieľame iba spôsobmi uvedenými nižšie a v príslušných prípadoch iba v súlade s primeranými zmluvnými záväzkami:


  Zdieľanie so spoločnosťami HP


  Vaše osobné údaje môžeme prenášať do iných subjektov HP v USA a vo svete na účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V záujme zabezpečenia vašich osobných údajov a v rámci našej účasti na pravidlách cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC, záväzných firemných pravidláchŠtíte na ochranu osobných údajov sú subjekty HP zmluvne zaviazané dodržiavať naše požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov. Okrem toho sú s našimi pravidlami ochrany osobných údajov každoročne oboznamovaní zamestnanci spoločnosti HP v rámci nášho povinného školenia Integrita v spoločnosti HP.


  V prípade, že sa medzinárodné programy o ochrane osobných údajov uvedené vyššie neuplatňujú, prijatím Vyhlásenia spoločnosti HP o ochrane osobných údajov pri registrácii produktu alebo služby, vytvorení konta alebo inom poskytnutí svojich osobných údajov udeľujete súhlas s prenosom svojich osobných údajov v celej globálnej sieti subjektov HP.


  ZDIEĽANIE S POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB A PARTNERMI


  Poskytovateľov služieb alebo partnerov využívame na to, aby v našom mene spravovali určité aspekty našich firemných operácií alebo pre ne poskytovali podporu. Títo poskytovatelia služieb alebo partneri môžu mať sídlo v USA alebo v iných globálnych lokalitách a môžu poskytovať služby, ako napríklad spracovanie kreditných kariet a služby v oblasti riadenia podvodov, zákaznícku podporu, predaj v našom mene, vybavovanie objednávok, doručovanie produktov, prispôsobenie obsahu, reklamné a marketingové aktivity (vrátane digitálnej a personalizovanej reklamy), služby v oblasti IT, poskytovanie e-mailových služieb, hosťovanie údajov, priamu pomoc, vymáhanie a spravovanie pohľadávok, prieskumy spokojnosti zákazníkov alebo podporu webových lokalít HP. Od našich poskytovateľov služieb a partnerov sa zmluvne vyžaduje, aby chránili všetky osobné údaje, ktoré im poskytneme, pričom tieto osobné údaje nesmú použiť na žiadny iný účel okrem poskytovania služieb podľa pokynov spoločnosti HP. Spoločnosť HP vás môže v istých prípadoch kontaktovať, aby zistila vašu spokojnosť s doručením našich produktov a služieb, ktoré vám poskytli spomínaní poskytovatelia služieb a partneri.


  POSKYTOVANIE INÝCH INFORMÁCIÍ INZERENTOM


  Informácie o vás môžeme prenášať aj inzertným partnerom (vrátane reklamných sietí, spoločností zobrazujúcich reklamy a iných poskytovateľov služieb, ktorých môžu využiť), aby mohli rozpoznať vaše zariadenia a poskytovať vám obsah a reklamy založené na záujmoch. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, identifikátor zariadenia alebo iný identifikátor v zašifrovanej forme. Poskytovatelia môžu informácie spracúvať v zakódovanej alebo deidentifikovanej forme. Títo poskytovatelia môžu od vás zhromažďovať ďalšie informácie, napríklad vašu adresu IP a informácie o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, pričom informácie o vás môžu skombinovať s informáciami od iných spoločností v rámci spolupráce na zdieľaní údajov, ktorej sa zúčastňujeme. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si časť Súbory Sekcia Komunikácia od spoločnosti HP

  ZDIEĽANIE S INÝMI TRETÍMI STRANAMI


  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s: (i) úverovými agentúrami a agentúrami na predchádzanie podvodom, (ii) inkasnými spoločnosťami (v prípade dlhov voči nám), (iii) poskytovateľmi poistenia, ak ste si cez nás zakúpili poistenie (napr. služby Care Pack). Ak sa rozhodnete osobné údaje poskytnúť iným spoločnostiam, s danými osobnými údajmi sa bude nakladať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov týchto spoločností, ktoré sa môžu líšiť od zásad a postupov spoločnosti HP.


  FIREMNÉ TRANSAKCIE


  Môžu nastať určité okolnosti, za ktorých sa spoločnosť HP zo strategických alebo iných obchodných dôvodov rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak usporiadať podniky. Súčasťou takýchto transakcií môže byť poskytnutie alebo prenos vašich osobných údajov potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo ich prijatie od predávajúcich. Pri týchto typoch transakcií sa usilujeme zaistiť primeranú ochranu vašich osobných údajov.


  DODRŽIAVANIE ZÁKONOV


  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj v prípade, že sme v dobrej viere presvedčení, že je našou povinnosťou: (i) reagovať na právoplatné žiadosti o informácie zo strany orgánov na uplatňovanie práva, regulačných orgánov, súdov a ďalších verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo iných požiadaviek na uplatňovanie práva, (ii) dodržať zákon, predpis, súdne predvolanie alebo súdny príkaz, (iii) prešetrovať a pomáhať pri zamedzovaní ohrození zabezpečenia, podvodov a inej trestnej alebo škodlivej činnosti, (iv) uplatňovať alebo ochraňovať práva a majetok spoločnosti HP alebo jej dcérskych spoločností, (v) ochraňovať práva a osobnú bezpečnosť spoločnosti HP, našich zamestnancov a tretích strán na majetku spoločnosti HP alebo pri jeho používaní, ak je to povolené a ak je to v súlade s požiadavkami príslušného zákona.


  Nechceme, a nebudeme, predávať osobné údaje tretím stranám. Dovoľujeme tretím stranám zhromažďovať osobné údaje popísané vyššie prostredníctvom našich služieb a zdieľať osobné údaje s tretími stranami na obchodné účely, ako je opísané v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov, vrátane, ale nie výlučne, poskytovania reklamy v našich službách a inde založených na online aktivitách používateľov v priebehu času a naprieč rôznymi lokalitami, službami a zariadeniami (takzvaná reklama založená na záujmoch). Tieto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa nevzťahujú na informačné praktiky týchto tretích strán.


  V stručnej referenčnej príručke Rozpis zhromažďovania a používania údajov sa dozviete, ako a s kým zdieľame vaše údaje.

 •  

  Komunikácia od spoločnosti HP

   

  Svoje voľby týkajúce sa odberov alebo všeobecnej komunikácie od spoločnosti HP môžete urobiť alebo zmeniť v bode zhromažďovania údajov alebo inými spôsobmi, ktoré sa popisujú v nasledujúcej sekcii. Tieto možnosti sa nevzťahujú na komunikáciu, ktorá slúži najmä na spravovanie realizácie objednávok, zmlúv, podpory, bezpečnostných upozornení k produktom, aktualizácií ovládačov, ani inú administratívnu komunikáciu a komunikáciu o transakciách, keďže táto komunikácia nemá primárne propagačný charakter.


  MARKETINGOVÉ A ODOBERANÉ OZNÁMENIA


  Marketingové oznámenia spoločnosti HP poskytujú informácie o produktoch, službách alebo podpore, pričom si môžete vybrať spôsob doručovania týchto oznámení, napr. poštou, e-mailom, telefonicky, faxom alebo prostredníctvom mobilného zariadenia. Marketingové oznámenia môžu obsahovať informácie o nových produktoch alebo službách, mimoriadne ponuky, prispôsobený obsah, cielené reklamy alebo pozvánky na účasť na prieskume trhu alebo kontrolách súladu. Odoberané oznámenia zahŕňajú e-mailové bulletiny, aktualizácie softvéru atď., o ktoré ste výslovne požiadali alebo ste súhlasili s ich zasielaním.


  Prijímanie týchto všeobecných oznámení môžete zrušiť jedným z týchto spôsobov:


  • V e-maile kliknite na prepojenie „Opt out“ (Odhlásiť) alebo „Unsubscribe“ (Zrušiť odber), prípadne postupujte podľa pokynov uvedených v každom odoberanom e-mailovom oznámení.
  • Ak chcete zrušiť odber správ doručovaných do mobilných telefónov, odpovedzte na správu slovom STOP (zastaviť) alebo END (ukončiť).

  K dispozícii je aj možnosť deaktivovať nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, napríklad webové indikátory, v e-mailových správach tak, že si nestiahnete obrázky v prijatých správach od spoločnosti HP (táto funkcia sa líši v závislosti od e-mailového softvéru používaného vo vašom osobnom počítači). Týmto spôsobom sa však zhromažďovanie údajov v e-mailovej správe nemusí vždy deaktivovať, a to z dôvodu špecifických vlastností e-mailového softvéru. Ďalšie informácie o tejto téme získate od svojho poskytovateľa e-mailového softvéru alebo služieb.


  SÚBORY COOKIE A MOŽNOSTI TÝKAJÚCE SA REKLÁM

  Spoločnosť HP vám poskytuje prostredníctvom Centra predvolieb súborov cookie niekoľko možností, ako si nastaviť súbory cookie a iné nástroje na automatické zhromažďovanie údajov. O tom, ako používame tieto nástroje, si môžete prečítať viac v našom vyhlásení k súborom cookie a možnostiam týkajúcich sa reklám. V Centre predvolieb súborov cookie môžete upraviť svoje predvoľby.

  Nastavenia súborov cookie

 •  

  Uplatňovanie vašich práv a možnosti kontaktovať nás

   

  Máte právo požiadať nás o kópiu všetkých svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré uchovávame, a požiadať o vysvetlenie týkajúce sa spracovania. Okrem toho máte právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste predtým poskytli, alebo požiadať o opravu, úpravu, obmedzenie, anonymizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov, ako aj získať osobné údaje poskytnuté s vaším súhlasom alebo v súvislosti so zmluvou v štruktúrovanom formáte s možnosťou strojového spracovania a požiadať nás o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi údajov.


  Za určitých okolností tiež máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov vrátane prípadov, ak vaše údaje používame na priamy marketing alebo na vytvorenie marketingového profilu. Pozrite si sekciu Komunikácia od spoločnosti HP, kde získate pokyny o tom, ako si môžete uplatniť svoje práva a spravovať svoje predvoľby, pokiaľ ide o marketingovú komunikáciu a komunikáciu pri prihlásení na odber.


  Okrem kontrolného rámca, ktorý máte k dispozícii prostredníctvom vyhlásenia o ochrane osobných údajov, môžete ovládať zhromažďovanie údajov v zariadení. V niektorých prípadoch sa údaje o používaní zariadenia (nie obsah súborov) zhromažďujú a spracúvajú na to, aby ste mohli získať základné funkcie služieb HP, akými sú napríklad vzdialená tlač, Instant Ink alebo iné webové služby. Zhromažďovanie údajov v zariadení môžete ovládať prostredníctvom nastavení a predvolieb zariadenia. Spoločnosť HP nemôže upravovať nastavenia zhromažďovania údajov bez vašej aktívnej účasti. Zakázanie zhromažďovania údajov by mohlo ovplyvniť dostupnosť alebo funkčnosť takýchto služieb. Údaje zhromaždené na plnenie takýchto základných funkcií sa nebudú spracúvať na účely priameho marketingu. Ak potrebujete pomoc s úpravou nastavení zhromažďovania údajov, obráťte sa na zákaznícku podporu HP a poskytnite bližšie údaje o svojom zariadení.


  V určitých prípadoch môžu byť tieto práva obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej požiadavky spôsobilo zverejnenie osobných údajov inej osoby alebo nás požiadate o odstránenie informácií, ktoré sme povinní uchovávať podľa zákona alebo je ich uchovanie z významného dôvodu v našom legitímnom záujme.


  Nebudeme diskriminovať vaše práva a možnosti, hoci niektoré funkcie a funkcie, ktoré sú k dispozícii v službách spoločnosti HP, sa môžu zmeniť alebo už nebudú k dispozícii. Akýkoľvek rozdiel v službách sa týka poskytnutej hodnoty.


  Ak chcete uplatniť svoje práva alebo máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, nášho zhromažďovania a používania vašich údajov alebo potenciálneho porušenia miestnych zákonov o ochrane osobných údajov, môžete kontaktovať riaditeľa spoločnosti HP pre ochranu osobných a iných údajov alebo nám môžete napísať na príslušnú adresu uvedenú nižšie:  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ZVYŠOK SVETA
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Všetka komunikácia sa bude zaobchádzať dôverne. Po obdržaní vašej komunikácie vás náš zástupca kontaktuje v primeranom čase, aby reagoval na vaše otázky alebo obavy. V niektorých prípadoch môžeme požiadať o ďalšie informácie, aby sme overili vašu identitu. Ďalšie informácie o procese overenia, kliknite tu Naším cieľom je zabezpečiť, aby vaše obavy boli vyriešené včas a vhodným spôsobom.


  Ak vaše pripomienky nedokážeme vyriešiť, máte právo kontaktovať úrad pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete alebo pracujete alebo v ktorej podľa vášho názoru došlo k porušeniu pravidiel ochrany údajov, a domáhať sa nápravy prostredníctvom súdov. Ak máte otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa našej účasti na Štíte ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC alebo uplatňovania pravidiel BCR spoločnosti HP, prečítajte si časť Cezhraničné prenosy údajov.

 •  

  Zmeny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov

   

  Ak príde k zmene nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, upravené vyhlásenie uverejníme na tomto mieste spolu s dátumom revízie. V prípade významných zmien v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktorými sa podstatne zmenia naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov, vám zmenu môžeme oznámiť aj inými prostriedkami, napríklad odoslaním e-mailu alebo uverejnením oznámenia na webovej lokalite spoločnosti alebo na stránkach sociálnych sietí, skôr než zmeny nadobudnú účinnosť.


  Dátum uverejnenia:Marec 2021


  Stiahnuť prehlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov


  Archív s predchádzajúcimi zásadami ochrany osobných údajov

Súvisiace odkazy týkajúce sa ochrany osobných údajov