Witamy w witrynie internetowej HP

Witamy w witrynie internetowej HP Inc. („HP” lub „Nasza” lub „My” lub „Nas”) – dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, że okaże się pomocna!

 

Niniejsze Warunki użytkowania („Te Warunki”) są umową prawną pomiędzy Użytkownikiem a HP (zbiorczo „Wszystkimi”) i regulują korzystanie z tej witryny, jak również z innych witryn, które HP może kontrolować, a także z całego tekstu, danych, informacji, oprogramowania, grafik, fotografii i innych elementów (które nazywamy „Materiałami”), które HP i jej Spółki zależne mogą udostępniać Użytkownikowi, jak również wszelkich usług, które możemy zapewniać poprzez jakąkolwiek z Naszych witryn (które nazywamy w Tych Warunkach „Tą Witryną”).

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZEGLĄDANIA TEJ WITRYNY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI WARUNKAMI. KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ I ZAAKCEPTOWAŁ TE WARUNKI. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

Otwarcie Tej Witryny

Gdy Użytkownik otworzy Tę Witrynę, ma obowiązek przestrzegać Tych Warunków, jak również wszelkich zasad korzystania z Tej Witryny za pośrednictwem dowolnego konta, które mógł utworzyć za pośrednictwem Tej Witryny lub w niej; niektóre Materiały będą dostępne tylko dla Użytkownika z utworzonym kontem. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na czas korzystania z Tej Witryny. Jako że jest to konto Użytkownika, jego obowiązkiem jest uzyskanie i utrzymanie wszystkich urządzeń, usług oraz oprogramowania potrzebnych do uzyskiwania dostępu i korzystania z Tej Witryny, jak również regulowanie odnośnych opłat. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich haseł. W przypadku podejrzenia, że hasło lub inne dane zabezpieczające do Tej Witryny zostały naruszone w jakikolwiek sposób, należy natychmiast Nas powiadomić.

 

Czasem gromadzimy określone dane osobowe o Użytkowniku wyłącznie w związku z dostępem do Tej Witryny i korzystaniem z niej przez Użytkownika. Wykorzystywanie tych informacji przez HP jest regulowane przez postanowienia:  Oświadczenie HP o ochronie prywatności online.

 

Zastrzegamy sobie prawo do żądania zmiany hasła przez Użytkownika lub ograniczenia mu dostępu do Tej Witryny, jeżeli uznamy to za niezbędne.

Dozwolone Korzystanie z Tej Witryny

Zachęcamy do korzystania z Tej Witryny w celach osobistych i biznesowych - do zakupu produktów i usług HP do użytku w firmie („Dozwolone Korzystanie”).

 

Niniejszym udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na wykorzystywanie i wyświetlanie Materiałów. Prawo do korzystania z Materiałów jest zależne od przestrzegania Tych Warunków przez Użytkownika. Użytkownik nie ma innych praw do Tej Witryny i do jakichkolwiek Materiałów oraz nie może modyfikować, edytować, kopiować, reprodukować, tworzyć ich dzieł pochodnych, odtwarzać kodu źródłowego, zmieniać, poprawiać ani w inny sposób wykorzystywać Tej Witryny lub Materiałów w jakikolwiek sposób.

Nieuprawnione Korzystanie z Tej Witryny, Polityka Dozwolonego Korzystania

Upoważniamy Użytkownika do ograniczonego korzystania z Tej Witryny. Wszelkie inne wykorzystywanie Tej Witryny poza Dozwolonym Korzystaniem jest zabronione i stanowi nieuprawnione korzystanie z Tej Witryny. Jest tak dlatego, że wszystkie prawa w Tej Witrynie pozostają własnością firmy HP.

 

Nieuprawnione korzystanie z Tej Witryny może spowodować naruszenie różnych amerykańskich i międzynarodowych praw autorskich. Nie chcemy, by tak się stało, i w związku z tym podajemy przykłady rzeczy, których należy unikać w Naszej Polityce Dozwolonego Korzystania:  Polityka HP Dozwolonego Korzystania . Użytkownik musi przestrzegać Polityki HP Dozwolonego Korzystania zawsze, gdy korzysta z Tej Witryny lub jakichkolwiek usług oferowanych w Tej Witrynie.

Zakończenie korzystania z Tej Witryny

My lub Użytkownik może zakończyć korzystanie z Tej Witryny w dowolnym momencie. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Tej Witryny zostanie zakończona automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z Tych Warunków. Precyzując:

 

 • O ile nie zostanie to określone inaczej w pisemnym porozumieniu pomiędzy Nami a Użytkownikiem, możemy zakończyć, zawiesić lub zmodyfikować rejestrację lub dostęp Użytkownika do całości lub części Tej Witryny bez uprzedzenia, w każdej chwili i z dowolnego powodu.
 • Użytkownik może zaprzestać uzyskiwania dostępu i korzystania z Tej Witryny w dowolnym momencie. W przypadku automatycznego zakończenia z powodu naruszenia zasad Użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały (i ich kopie).

Wyłączenia odpowiedzialności

TA WITRYNA JEST DOSTARCZONA „TAKA JAK JEST” I „ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI”, A CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM TEJ WITRYNY PONOSI UŻYTKOWNIK.

 

HP JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE) W ODNIESIENIU DO TEJ WITRYNY, CO OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE LUB USTAWOWE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 

OZNACZA TO, ŻE HP NIE OBIECUJE, IŻ WITRYNA JEST WOLNA OD PROBLEMÓW. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, HP nie daje żadnej gwarancji, że Ta Witryna będzie spełniać wymagania Użytkownika lub będzie działać nieprzerwane, terminowo, bezpieczne lub bezbłędnie albo że wady Tej Witryny zostaną poprawione. HP nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do rezultatów, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z Tej Witryny, ani w odniesieniu do dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskiwanych za pośrednictwem Tej Witryny. Żadne porady ani informacje ustne lub pisemne, uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Tej Witryny lub z firmy HP, jej spółek zależnych lub innych powiązanych firm albo ich dostawców (lub poszczególnych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników lub agentów takich podmiotów) (zbiorczo „Stron HP”) nie stanowią żadnej gwarancji. HP wyłącza wszelkie odszkodowania pozasądowe.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON HP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE, KARNE LUB SANKCYJNE ANI (B) SZKODY, KTÓRE PRZEKRACZAJĄ OGÓŁEM 100 USD (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, W WYNIKU UTRATY DOCHODÓW, UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRATY REPUTACJI, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT), WYNIKAJĄCE Z TEJ WITRYNY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, Z KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB SKUTKÓW KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY OPARTE SĄ NA GWARANCJI, UMOWIE, PRAWIE DELIKTOWYM, STATUCIE LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, I NAWET JEŚLI JAKAKOLWIEK STRONA HP ZOSTAŁA POINFORMOWANA (LUB POWINNA WIEDZIEĆ) O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

 

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA: Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji albo ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za niektóre szkody. W związku z tym niektóre powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mogą nie dotyczyć Użytkownika. Z zastrzeżeniem, że Strony HP nie mogą, zgodnie z obowiązującym prawem, wyłączyć jakichkolwiek gwarancji dorozumianych lub ograniczyć swoich zobowiązań, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz kwota odszkodowania Strony HP jest ograniczona do minimalnej kwoty dozwolonej przez takie prawo.

Wyłączenia i ograniczenia

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji albo ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za niektóre szkody. Dlatego niektóre powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mogą nie dotyczyć użytkownika. Z zastrzeżeniem, że żadna Strona HP nie może, zgodnie z obowiązującym prawem, wyłączyć jakichkolwiek gwarancji dorozumianych lub ograniczyć swoich zobowiązań, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Strony HP jest ograniczony do minimum dozwolonego przez takie prawo.

Inne Ustalenia; Oprogramowanie, Usługi i Dostęp

HP może dostarczać produkty (takie jak sprzęt lub oprogramowanie), usługi (takie jak usługi subskrypcji oprogramowania, konserwacji lub naprawy sprzętu albo konserwacji, instalacji lub szkolenia w zakresie oprogramowania) albo dostępu do Tej Witryny zgodnie z osobnymi ustaleniami pomiędzy Użytkownikiem a HP, takimi jak umowa licencyjna lub osobne warunki sprzedaży i gwarancji (zbiorczo: „Innymi ustaleniami”). Zobowiązania HP dotyczące jakichkolwiek produktów, usług lub dostępu udostępniane Użytkownikowi na podstawie Innych Ustaleń podlegają wyłącznie Innym Ustaleniom, na których zasadach takie produkty, usługi lub dostęp są dostarczane, a Te Warunki nie są interpretowane w sposób zmieniający warunki jakiegokolwiek Innego Ustalenia. W przypadku niezgodności pomiędzy Tymi Warunkami a jakimikolwiek Innymi Ustaleniami będą obowiązywać Inne Ustalenia.

 

Na przykład korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania, które jest dostępne do pobrania z Witryn HP („Oprogramowanie”), podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która towarzyszy oprogramowaniu lub jest dołączona do oprogramowania („Umowa licencyjna”). Użytkownik nie może zainstalować żadnego oprogramowania, któremu towarzyszy lub które zawiera umowę licencyjną, chyba że Użytkownik zaakceptuje najpierw Umowę licencyjną. Jeśli nie ma Umowy licencyjnej, korzystanie z tego Oprogramowania będzie podlegać Tym Warunkom.

HP może modyfikować Tę Witrynę

HP zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub wyłączenia Tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik musi jednak zdawać sobie sprawę z następujących rzeczy:

 

 • HP może dokonywać zmian w Tej Witrynie albo w produktach, usługach i cenach opisanych w Tej Witrynie w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 • Ta Witryna może być nieaktualna i HP nie zobowiązuje się do aktualizowania Tej Witryny.
 • Informacje publikowane w Tej Witrynie mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju Użytkownika.

 

Radzimy, by Użytkownik uzyskał od lokalnego przedstawiciela biznesowego HP informacje dotyczące produktów, programów i usług, które mogą być dla niego dostępne za pośrednictwem Tej witryny.

Materiały przesyłane przez Użytkownika do Tej Witryny

Niektóre obszary Tej Witryny (np. pokoje czatu, oceny klientów, obszary recenzji, fora wspólnoty i fora pomocy technicznej) mogą pozwalać Użytkownikowi na udostępnianie opinii, informacji, danych, tekstu, oprogramowania, muzyki, dźwięku, fotografii, grafik, filmów, wiadomości lub innych materiałów (zbiorczo „Materiałów przesyłanych przez Użytkownika”). Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Materiały przesyłane przez Użytkownika i że wszystkie takie dane są uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Ponadto HP nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł zwrócić się do HP lub innej firmy o modyfikację lub usunięcie jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez Użytkownika.

 

 

 

Udostępniając jakiekolwiek materiały Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 

 • Ma co najmniej 13 lat;
 • Posiada wszystkie prawa do udostępnianych materiałów (w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa do dźwięku, filmów lub nagrań cyfrowych zawartych w udostępnianych materiałach) albo, alternatywnie, uzyskał wszystkie konieczne prawa umożliwiające przyznanie HP praw do udostępnionych materiałów zgodnie z opisem w Tych Warunkach;
 • Opłacił i będzie opłacać w całości wszystkie opłaty licencyjne, opłaty za dostęp i inne zobowiązania finansowe wszelkiego rodzaju, wynikające z używania lub wykorzystywania komercyjnego przesłanych materiałów;
 • Jest osobą występującą w przesłanych materiałach fotograficznych, filmowych i/lub dźwiękowych lub, alternatywnie, uzyskał pozwolenie od każdej osoby (w tym zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku każdej osoby w wieku poniżej osiemnastu (18) lat), która pojawia się w tych materiałach, na przyznanie HP praw opisanych w Tych Warunkach;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub innych prawnych lub moralnych praw jakichkolwiek stron trzecich;
 • Dobrowolnie zgadza się odstąpić od wszystkich „praw moralnych”, które może mieć do przesłanych materiałów;
 • Żadne informacje zawarte w Materiałach przesyłanych przez Użytkownika nie są, zgodnie z jego wiedzą, nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek przepisów (w tym, ale nie tylko, dotyczących zakazu eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zwalczania dyskryminacji lub fałszywej reklamy);
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie są i nie mogą być racjonalnie uważane za zniesławiające, oszczercze, nienawistne, dyskryminujące rasowo, etnicznie, religijnie lub w jakikolwiek inny sposób albo obraźliwe, zawierać bezprawnych gróźb ani nie mogą nękać żadnej osoby, spółki czy korporacji, nie mogą być wulgarne, pornograficzne, obsceniczne ani naruszać prywatności;
 • Użytkownik nie uzyskał ani nie uzyska żadnego wynagrodzenia od innej firmy za przesłanie materiałów i takie wynagrodzenie nie było nigdy brane pod uwagę;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają materiałów z witryny innej firmy ani adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów (innych niż własne);
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają żadnych wirusów, robaków, spyware’u, adware’u ani innych potencjalnie szkodliwych programów lub plików;
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają żadnych informacji uznawanych przez Użytkownika za poufne, zastrzeżone lub osobiste; oraz
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają ani nie stanowią jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, „łańcuszków”, piramid finansowych ani innych form nagabywania.

 

 

 

Przesyłając materiały, Użytkownik przyznaje HP nieodwołalną, nieustającą, zbywalną, niewyłączną, w pełni opłaconą, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję (sublicencjonowaną na wiele poziomów) na:

 

 • Używanie, dystrybucję, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika (wraz ze wszelkimi modyfikacjami) w całości lub w części, w dowolnym formacie lub dowolnym nośniku – nawet jeszcze nieznanym, który będzie w użyciu w przyszłości;
 • Używanie (w tym przez strony trzecie) Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu (w tym, bez ograniczeń, do celów komercyjnych) uznanym przez odpowiedni przez HP według własnego uznania (w tym, bez ograniczeń, dołączenie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika lub wszelkich zmian do nich, w całości lub w części, w dowolnej technologii, produkcie lub usłudze);
 • Wyświetlanie reklam w związku z Materiałami przesyłanymi przez Użytkownika i używanie Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w celach reklamowych i promocyjnych.

 

Firma HP może, ale nie jest do tego zobowiązana, dokonywać wstępnej selekcji Materiałów przesyłanych przez Użytkownika lub monitorować dowolny obszar Tej Witryny, przez którą Użytkownik może przesyłać materiały. Firma HP nie ma obowiązku przechowywać, prezentować ani rozpowszechniać jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w Tej Witrynie lub za jej pośrednictwem i może w każdej chwili usunąć lub odmówić opublikowania takich materiałów z jakiegokolwiek powodu. HP nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju Materiałów przesyłanych przez Użytkownika. Ponadto Użytkownik zgadza się, że HP może swobodnie ujawnić Materiały przesyłane przez Użytkownika innym firmom bez obowiązku ufania im.

Prawa własności intelektualnej

HP przestrzega praw własności intelektualnej innych podmiotów i prosi Użytkownika o to samo. HP może w odpowiednich okolicznościach i według swojego uznania zakończyć usługę i/lub dostęp do Tej Witryny dla użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Jeśli Użytkownik uzna, że jego praca jest przedmiotem naruszenia praw autorskich i/lub znaku towarowego i pojawia się w Tej Witrynie, prosimy o poinformowanie Nas zgodnie z tymi procedurami: Roszczenia z tytułu naruszenia w Witrynach HP.

Znaki towarowe

Firma HP Inc. ma prawa do zastrzeżonych znaków towarowych, nazwy HP i logo HP (pokazane poniżej), a także innych zastrzeżonych i niezastrzeżonych znaków towarowych.

Można używać znaków towarowych HP w tekście, aby odnieść się dokładnie do firmy HP, jej produktów i usług, z zastrzeżeniem poniższych wskazówek.

 

 

Logo HP jest zarezerwowane do użytku przez HP oraz tych partnerów i licencjobiorców HP, którzy mają pisemną umowę z HP wyraźnie upoważniającą do używania logo.  Żadne inne użycie logo HP nie jest dozwolone.

 

 

Nie można używać znaków towarowych HP w sposób wprowadzający w błąd konsumentów co do swojego związku z HP, poręczenia lub poparcia HP dla Twojej firmy, produktów lub usług albo co do pochodzenia produktów lub usług.  Jakiekolwiek wykorzystywanie znaków towarowych HP, które może mylić lub wprowadzać w błąd opinię publiczną, jest niezgodne z prawem i wyraźnie zabronione.

Używanie znaków towarowych przez autoryzowanych partnerów i licencjobiorców HP

Jeśli posiadasz jakiekolwiek związki z HP, musisz przestrzegać określonych wskazówek i warunków dotyczących używania znaków towarowych wymienionych w pisemnej umowie.

 

 

 

Jeśli jesteś partnerem w programie HP Partner First, zapoznaj się z poniższymi łączami, aby uzyskać dodatkowe informacje, m.in. na temat wskazówek odnoszących się do znaków towarowych związanych z programem HP Partner First:

 

 

 

Program HP Partner First: https://partner.hp.com/

 

 

 

Jeśli istniejąca umowa z HP zezwala na używanie znaków towarowych HP, ale nie zawiera szczególnych wskazówek dotyczących używania znaków towarowych, należy przestrzegać wskazówek dotyczących korzystania ze znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie.

 

 

 

W przypadku pytań należy skontaktować się z opiekunem klienta lub innym kontaktem biznesowym HP.

Ogólne wytyczne dotyczące używania znaków towarowych HP

Poniższe ogólne wskazówki dotyczące znaków towarowych są przeznaczone dla firm, które są upoważnionymi użytkownikami znaków towarowych HP, w tym na przykład dla partnerów, licencjobiorców, sojuszy i autoryzowanych sprzedawców HP zgodnie z umową z HP.

 

 

 • HP nie wymaga używania symboli znaków towarowych, legend ani potwierdzeń za pomocą znaków towarowych HP, chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
 • Znaki towarowe HP powinny być przedstawiane jako przymiotniki modyfikujące ogólne rzeczowniki, na przykład: komputery HP, usługi pomocy technicznej HP, drukarki LASERJET.
 • Nie należy używać odmian, form liczby mnogiej ani form dzierżawczych znaków towarowych HP.
 • Nie należy używać znaków towarowych HP w sposób, który może mylić lub wprowadzać w błąd opinię publiczną co do pochodzenia jakichkolwiek towarów lub usług albo poręczenia lub poparcia HP.
 • Nie należy używać znaków towarowych HP do wsparcia fałszywych stwierdzeń dotyczących firmy HP albo jej produktów lub usług.
 • Nie należy dołączać znaków towarowych HP do nazw handlowych, nazw firm, nazw produktów, nazw usług, nazw użytkowników mediów społecznościowych ani nazw domen.
 • Nie należy stosować ani naśladować charakterystycznych wzorów produktów, opakowań produktów, form przestrzennych, materiałów reklamowych, sloganów, zwiastunów ani układów stron internetowych.
 • W przypadku odniesień do HP w formalnej dokumentacji (tj. sprawozdaniach rocznych, sprawozdaniach finansowych), preferowana jest pełna nazwa HP Inc. W innych kontekstach preferowana jest nazwa HP.

Dodatkowe wskazówki dla upoważnionych użytkowników logo HP

WAŻNE:  NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST ZEZWOLENIEM NA UŻYWANIE LOGO.  W CELU UŻYWANIA LOGO HP WYMAGANA JEST ODRĘBNA, PISEMNA UMOWA Z HP, WYRAŹNIE ZEZWALAJĄCA NA UŻYWANIE LOGO.  TAKIE UMOWY SĄ UDOSTĘPNIANE TYLKO WYBRANYM PARTNEROM I LICENCJOBIORCOM.

 

 

 

Na białym tle nasze preferowane logo HP to:

Na kolor lub ciemne tło, nasze preferowane logo HP jest:

Nasze czarno-białe logo powinno być używane wtedy, gdy nie jest dostępny wydruk kolorowy:

Logo musi znajdować się poza tekstem, obrazami i grafikami poprzez utrzymanie co najmniej 20 procent obwódki z pustym miejscem ze wszystkich czterech stron logo:

Minimalny rozmiar wydruku logo HP to kwadrat o boku 0,25 cala / 6,35 mm;

Minimalny rozmiar logo cyfrowego HP to 20×20 pikseli przy 72 dpi;

Logo HP nie można w żaden sposób zmieniać.

Nie wolno:

 • Korzystać z logo HP w sposób inny niż zgodnie z jednoznaczną, pisemną zgodą HP;
 • Stosować odbić lustrzanych ani stopniowania kolorystycznego logo;
 • Traktować logo jako obiektu 3-wymiarowego;
 • Zmieniać kształtu logo;
 • Przekrzywiać lub obracać logo;
 • Dodawać obramowania do logo;
 • Oddzielać liter HP od okrągłego elementu logo;
 • Stosować koloru w literach HP w logo;
 • Stosować obrysów logo;
 • Zmieniać kolorów logo;
 • Animować logo;
 • Umieszczać znaków/tekstów wewnątrz logo lub pustego miejsca wokół niego; lub
 • Umieszczać obrazu wewnątrz logo.

 

 

TE WSKAZÓWKI MOGĄ BYĆ ZMIENIANE OD CZASU DO CZASU BEZ UPRZEDZENIA.  PARTNERZY, LICENCJOBIORCY, SOJUSZE I AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY HP SĄ ZOBOWIĄZANI DO REGULARNEGO SPRAWDZANIA ZARÓWNO NA TEJ STRONIE, JAK RÓWNIEŻ U ODPOWIEDNICH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH HP, ZGODNOŚCI ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI WYKORZYSTYWANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH HP.

 

Ograniczone prawa administracji państwowej w USA

Wszystkie Materiały pobierane przez lub w imieniu rządu USA, jego agencji i/lub instytucji („Administracja Państwowa w USA”) podlegają postanowieniom FAR 12.211 – „Dane techniczne” oraz FAR 12.212 – „Oprogramowanie komputerowe” lub klauzulom zapewniającym takie same zabezpieczenia HP zawartym w DFARS lub innych zasadach konkretnych agencji.

 

 

Kwestie międzynarodowe i eksportowe

[HP administruje Tą Witryną ze swoich biur w Palo Alto w Kalifornii. HP nie gwarantuje, że Ta Witryna jest odpowiednia lub dostępna do użytku poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Tej Witryny z regionów, w których jej zawartość jest nielegalna lub zastrzeżona, jest zabroniony].

 

Dostęp do Tej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych odbywa się z własnej woli Użytkownika i jest on odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących Przepisów.

 

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich ograniczeń i przepisów dotyczących eksportu i re-eksportu Departamentu Handlu oraz innych agencji i instytucji amerykańskich lub zagranicznych w związku z korzystaniem z Witryn HP i nie przekazywać ani nie pozwalać na przekazywanie z naruszeniem prawa żadnych Materiałów do kraju objętego embargiem lub z naruszeniem w jakiekolwiek sposób jakichkolwiek Przepisów. W szczególności, ale bez ograniczeń, Materiały nie mogą być eksportowane lub re-eksportowane z naruszeniem prawa:

 

 

 

Korzystając z jakichkolwiek Materiałów podlegających takim ograniczeniom i przepisom, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się na terenie, nie jest pod kontrolą i nie jest obywatelem lub rezydentem takiego kraju lub kraju znajdującego się na jakiejkolwiek z tych list.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zgadza się zabezpieczać i bronić Strony HP przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami, wydatkami i opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi), które takie strony mogą ponieść w wyniku lub w związku z naruszeniem Tych Warunków przez Użytkownika (lub kogokolwiek korzystającego z jego konta). HP zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw z wyjątkiem podlegających odpowiedzialności odszkodowawczej Użytkownika; w takim przypadku Użytkownik zgadza się współpracować z HP w obronie przed takim roszczeniem.

Komunikacja elektroniczna

Gdy Użytkownik odwiedza Tę Witrynę lub wysyła wiadomości e-mail do HP, komunikuje się z HP drogą elektroniczną. Możemy odpowiadać Użytkownikowi, wysyłając wiadomości e-mail lub umieszczając informacje w Tej Witrynie. Użytkownik zgadza się, że wszystkie takie informacje i inne wiadomości wysyłane przez HP drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne dotyczące powiadamiania pisemnego.

Prawa własności

Jeżeli nie określono inaczej w Tych Warunkach, wszystkie Materiały, a także rozmieszczenie ich w Tej Witrynie stanowią Naszą wyłączną własność, Copyright © [daty utworzenia] HP Development Company, L.P. Wszystkie prawa nieprzyznane jednoznacznie w tej publikacji są zastrzeżone. Z wyjątkiem wymagań lub ograniczeń przez obowiązujące przepisy, wszelkie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, retransmisja lub publikacja jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich lub licencji.

Cała umowa dla każdego

Te Warunki oraz wszelkie dodatkowe warunki, na które zgadza się Użytkownik korzystający z poszczególnych elementów Tej Witryny, stanowią całą, wyłączną i ostateczną umowę z Każdym w odniesieniu do omawianego tematu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy lub negocjacje pomiędzy Użytkownikiem a HP. Strony HP są beneficjentami będącymi stronami trzecimi w odniesieniu do postanowień w niniejszych Warunkach, które odwołują się do nich.

Jurysdykcja

Te Warunki podlegają przepisom prawa stanu Kalifornia, jak w przypadku umów, które weszły w życie i są realizowane całkowicie w Kalifornii przez mieszkańców stanu Kalifornia, niezależnie od rzeczywistego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Użytkownika. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i jednolitej ustawy o transakcjach informatycznych nie ma zastosowania do Tych Warunków. Wszystkie pozwy sądowe wynikające z lub odnoszące się do Tych Warunków lub korzystania przez Użytkownika z Tej Witryny należy wnosić do sądu federalnego lub stanowego w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii; niniejszym Użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji takich sądów do tego celu.

Inne postanowienia

Niezdolność HP do wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Tych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeżeli nawet jakiekolwiek postanowienie Tych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, Użytkownik zgadza się, że sąd powinien dążyć do realizacji zamierzeń HP i Użytkownika odzwierciedlonych w tym postanowieniu oraz że inne postanowienia Tych Warunków pozostają w pełni mocy i skuteczności. Tytuły sekcji w Tych Warunkach przytoczone są jedynie dla wygody i nie mają skuteczności prawnej ani umownej. Te Warunki pozostają w pełni mocy i skuteczności niezależnie od sposobu zakończenia korzystania z Tej Witryny. Te Warunki będą interpretowane bez stosowania żadnej ścisłej interpretacji na korzyść lub przeciwko Użytkownikowi lub HP. Te Warunki oraz wszelkie przyznane prawa i licencje nie mogą być przeniesione lub przydzielone przez Użytkownika, ale mogą być przydzielane przez HP bez ograniczeń.

Informacje dla konsumentów w Kalifornii

Zgodnie z kalifornijskim kodeksem cywilnym, punkt 1789.3, użytkownicy z Kalifornii mają prawo do następujących informacji o prawach konsumenta: Ta Witryna jest dostarczana przez HP. W przypadku pytań lub skarg dotyczących Tej Witryny prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Można również skontaktować się z nami, pisząc na adres: HP Inc., Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z zespołem Complaint Assistance Unit działu Division of Consumer Services w oddziale California Department of Consumer Affairs drogą pocztową: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie: (916) 445-1254 or (800) 952-5210 lub słabosłyszący przez TDD (800) 326-2297 lub TDD (916) 322-1700.

HP może zmienić Te Warunki korzystania

HP może, wyłącznie wedle własnego uznania, zmieniać Te Warunki (w tym wszelkie inne dokumenty, do których są odniesienia lub łącza w Tych Warunkach) od czasu do czasu. HP opublikuje stosowne powiadomienie o takich zmianach w Tej Witrynie. Jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia do tych zmian, jedynym odwołaniem jest zaprzestanie korzystania z Tej Witryny. Dalsze korzystanie z Tej Witryny po opublikowaniu powiadomienia o takich zmianach będzie oznaczać akceptację zmian przez Użytkownika i zgodę na zasady i warunki takich zmian. Niektóre postanowienia Tych Warunków mogą być zastąpione przez wyraźnie oznaczone informacje lub warunki prawne znajdujące się na poszczególnych stronach Tej Witryny; a w takich okolicznościach uznaje się, że wyraźnie oznaczone informacje lub warunki prawne są włączone do Tych Warunków i zastępują postanowienia Tych Warunków, które są oznaczone jako zastąpione.

 

 

 

Wersja z marca 2015 r.

 

 

Powrót do początku