0

POLITYKA DOZWOLONEGO KORZYSTANIA

Ta Polityka dozwolonego korzystania („AUP”) stanowi część warunków korzystania („Warunków korzystania z Witryn”) dotyczących korzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek witryny („Witryny”) kontrolowanej przez firmę HP Inc. oraz jej spółki zależne i oddziały (zbiorczo „HP”). Wszystkie słowa pisane wielkimi literami w tej AUP są zdefiniowane w Warunkach korzystania z witryny, chyba że HP zamieści definicję tutaj. Ta AUP opisuje sposoby, w jakie Użytkownik nie może korzystać z jakiejkolwiek Witryny, jakichkolwiek Materiałów (zgodnie z definicją w Warunkach Korzystania z Witryn), które pojawiają się w tych Witrynach oraz jakichkolwiek usług lub produktów oferowanych w każdej Witrynie („Usługi”).

Jeśli Użytkownik nie ma pisemnej zgody HP stwierdzającej inaczej, nie jest upoważniony do korzystania z żadnej Witryny w żaden ze sposobów (są to tylko przykłady i poniższa lista nie jest pełną listą wszystkiego, czego Użytkownikowi nie wolno robić), w który Użytkownik:


 • Narusza jakiekolwiek lokalne, krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe rozporządzenia, przepisy, zasady, traktaty lub inne prawa (zbiorczo „Prawo”);
 • Jest obraźliwy, wprowadzający w błąd, pornograficzny, obsceniczny, oszczerczy lub w inny sposób niewłaściwy;
 • Narusza prawa innych podmiotów, w tym, między innymi, narusza lub sprzeniewierza wszelkie prawa własności intelektualnej lub prawa własności;
 • Wspiera lub skłania do nielegalnej działalności;
 • Prześladuje, nęka lub szkodzi komukolwiek;
 • Podaje się za jakąkolwiek osobę lub podmiot albo w inny sposób fałszywie przedstawia powiązania Użytkownika z osobą lub podmiotem;
 • Modyfikuje, zmienia, narusza, poprawia lub w inny sposób tworzy dzieła pochodne jakiegokolwiek oprogramowania w ramach Usług (z wyjątkiem sytuacji, gdy oprogramowanie w ramach Usług jest dostarczane do Klienta na podstawie osobnej licencji, która wyraźnie zezwala na tworzenie dzieł pochodnych);
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lokalne, odtwarza kod źródłowy, deasembluje lub dekompiluje Usługi lub oprogramowanie w ramach Usług;
 • Zaburza lub zakłóca działanie jakiejkolwiek Witryny, Usługi, serwera lub sieci połączonej z Usługami;
 • Wykorzystuje jakiekolwiek zautomatyzowane środki (w tym roboty, pająki, skrypty lub podobne metody zbierania lub ekstrakcji danych) do uzyskiwania dostępu do dowolnej Witryny lub Usługi albo do jakichkolwiek innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Usługami (zbiorczo „System”);
 • Próbuje uzyskać nieautoryzowany dostęp do jakiejkolwiek części Usług lub Systemu metodami hakerskimi, wyszukiwania haseł lub w inny sposób;
 • Narusza bezpieczeństwa lub integralność Systemu.

1

MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE

Chociaż firma HP nie jest zobowiązana do wykonywania badań, może:


 • Badać przypadki naruszenia tej AUP lub niewłaściwego wykorzystywania jakiejkolwiek Witryny lub Usługi;
 • Badać i zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, oszustwom i innym nielegalnym, szkodliwym lub niewłaściwym działaniom;
 • Usuwać, blokować dostęp albo modyfikować treści lub zasoby, które zdaniem HP naruszają tę AUP lub jakiekolwiek Inne Ustalenia pomiędzy HP a Użytkownikiem; lub
 • Zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług Użytkownikowi do zastosowań, które naruszają tę AUP lub jakiekolwiek Inne Ustalenia pomiędzy HP a Użytkownikiem.

To HP decyduje, czy korzystanie z jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez Użytkownika w ramach Witryny lub Usługi jest zabronione. Za wszystkie Materiały przesyłane przez Użytkownika, które są dostarczane do HP lub działania, które są wykonywane za pośrednictwem konta, dostarczane lub wykonywane przez Użytkownika lub osobę zaangażowaną w firmie Użytkownika (np. pracowników, kontrahentów i klientów oraz użytkowników końcowych), wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

HP może zgłosić wszelkie działania, co do których podejrzewa, że naruszają one prawo lub przepisy, do odpowiednich organów ścigania, organów regulacyjnych lub innych właściwych stron trzecich. Zgłoszenie HP może obejmować ujawnienie odpowiednich informacji dostarczonych przez Użytkownika. HP może też współpracować z odpowiednimi organami ścigania, organami regulacyjnymi lub innymi odpowiednimi stronami trzecimi w dochodzeniu i ściganiu nielegalnych zachowań poprzez dostarczanie informacji o sieciach i systemach związanych z domniemanym naruszeniem tej AUP.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Klient może zgłosić naruszenie tej AUP do cloudsupport@hp.com.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli Klient ma jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące tej AUP, prosimy o kontakt z HP: cloudsupport@hp.com.

Powrót do początku
21

Related links: