Ograniczona gwarancja HP i pomoc techniczna na całym świecie

Ograniczona gwarancja na sprzęt HP

Okres ograniczonej gwarancji

W niniejszej ograniczonej gwarancji na sprzęt HP klient otrzymuje ograniczone prawa gwarancji udzielane przez producenta, firmę HP, w okresie podanym na stronie z opisem produktu i/lub w oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym razem z produktem. Firma HP może oferować 90 dni bezpłatnego uzupełniającego ograniczonego wsparcia technicznego przez telefon. Następnie może być pobierana dodatkowa opłata za wsparcie telefoniczne HP, zaś inne metody wsparcia, takie jak czat, strona pomocy technicznej HP lub kontakt ze sprzedawcą HP lub autoryzowanym dostawcą usług HP, są dostępne bezpłatnie w trakcie całego okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji HP. Prosimy o zapoznanie się ze stroną opisu dla odpowiedniego produktu i/lub z oświadczeniem ograniczonej gwarancji HP dołączonym do zakupionego produktu.

Warunki ogólne

Niniejsza ograniczona gwarancja HP przyznaje klientowi-użytkownikowi końcowemu wyraźne prawa ograniczonej gwarancji ze strony producenta, firmy HP. Szczegółowy opis uprawnień wynikających z ograniczonej gwarancji znajduje się w witrynie sieci Web firmy HP. W zakresie, w jakim klient zawarł osobną pisemną umowę z HP, może posiadać inne uprawnienia, których niniejsza ograniczona gwarancja HP nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza. Więcej informacji na temat uprawnień klienta dostępnych jest w części „Warunki dla poszczególnych krajów” znajdującej się na odwrocie niniejszej gwarancji.

 

Niniejsza ograniczona gwarancja HP dotyczy wyłącznie produktów sprzętowych oznaczonych logo marki HP i Compaq, w tym między innymi, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących HP (zwanych łącznie w niniejszej ograniczonej gwarancji HP „produktami sprzętowymi HP”) sprzedawanych lub wynajmowanych od firmy Hewlett-Packard Company, jej spółek zależnych działających na całym świecie (zwanych łącznie w niniejszej ograniczonej gwarancji „HP”), jednostek powiązanych, autoryzowanych sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów lub dystrybutorów krajowych z niniejszą ograniczoną gwarancją HP. Termin „produkt sprzętowy firmy HP” jest w swym znaczeniu ograniczony do elementów sprzętowych i wymaganego oprogramowania sprzętowego. Termin „produkt sprzętowy firmy HP” NIE obejmuje programów lub aplikacji, produktów firm innych niż HP ani urządzeń peryferyjnych nieopatrzonych marką HP. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, wszystkie produkty firm innych niż HP lub peryferyjne urządzenia firm innych niż marki HP, takie jak zewnętrzne systemy przechowywania, wyświetlacze, drukarki oraz inne urządzenia peryferyjne są dostarczane w stanie w stanie „TAK JAK SĄ” i nie obejmuje ich niniejsza ograniczona gwarancja HP. Jednakże inni producenci, dostawcy lub wydawcy mogą dostarczyć osobne gwarancje bezpośrednio klientowi. Zewnętrzne urządzenie marki HP lub inny produkt marki HP, których nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja HP, mogą być również objęte niniejszą ograniczoną gwarancją HP dla danego produktu peryferyjnego lub produktu marki HP. Należy zapoznać się z ograniczoną gwarancją HP dla danego produktu, aby określić uprawnienia i zobowiązania klienta.

 

W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, firma HP gwarantuje, że naprawi, wymieni lub zwróci koszty, wedle uznania firmy HP, za produkt sprzętowy HP, w którym wykryte zostaną wady materiałowe lub wykonania w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji, jeśli klient-użytkownik końcowy poinformuje firmę HP o wykryciu błędów w użytkowanym przez niego produkcie sprzętowym HP w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Obowiązkiem firmy HP, zgodnie z postanowieniami niniejszej ograniczonej gwarancji HP, jest, wedle uznania firmy, naprawa, wymiana lub zapewnienie zwrotu kosztów produktu sprzętowego HP, w którym wykryte zostaną wady materiałowe i wykonania aż do momentu wygaśnięcia okresu ograniczonej gwarancji.

 

Za początek okresu ograniczonej gwarancji przyjmuje się datę zakupu lub wzięcia w leasing produktu od firmy HP lub, w stosownych przypadkach, datę ukończenia instalacji przez autoryzowanego dostawcę usług HP. Za dokument potwierdzający datę zakupu produktu sprzętowego HP bądź wzięcia go w leasing uznaje się fakturę zakupu, paragon lub pokwitowanie odbioru wyraźnie opatrzone datą zakupu bądź wzięcia w leasing, o ile firma HP lub upoważniony przez firmę sprzedawca nie poinformują nabywcy na piśmie o zmianie tego warunku. Otrzymanie usługi gwarancyjnej może być uwarunkowane posiadaniem przez zamawiającego dowodu zakupu produktu bądź wzięcia go w leasing. Usługa gwarancyjna wskazana w tym dokumencie odzwierciedla ofertę gwarancyjną na poziomie podstawowym. Do produktu sprzętowego firmy HP mogą być dołączone dodatkowe usługi serwisowe rozszerzające gwarancję podstawową. Aktualne informacje o gwarancji można uzyskać kontaktując się z firmą HP lub odwiedzając stronę HP.com. Wkłady atramentowe HP są objęte gwarancją do czasu zużycia atramentu HP lub do wskazanego dnia „upływu gwarancji”, zależnie od tego, która z sytuacji nastąpi jako pierwsza. W przypadku głowic drukujących HP gwarancja obowiązuje do wskazanego dnia „upływu gwarancji” lub wykorzystania limitu użycia gwarancji, zależnie od tego, która z sytuacji nastąpi jako pierwsza. W przypadku wkładów do drukarek HP LaserJet gwarancja obowiązuje do momentu określonego limitu gwarantowanego okresu użytkowania.

 

Niektóre stany lub kraje nie zezwalają na poniższe wykluczenia lub ograniczenia, w związku z tym poniższe wykluczenia lub ograniczenia mogą mieć ograniczone zastosowanie w stosunku do danego klienta.

 

FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŻONYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, W FORMIE PISEMNEJ BĄDŹ USTNEJ, A W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA FIRMA HP WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI NIE WYSZCZEGÓLNIONE W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI HP. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO W JURYSDYKCJACH POZA GRANICAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH FIRMA HP NIE UDZIELA NA SWOJE PRODUKTY ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI WARUNKÓW, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W PRZYPADKU WSZYSTKICH TRANSAKCJI MAJĄCYCH MIEJSCE W STANACH ZJEDNOCZONYCH WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA WYRAŹNEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ. NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OBOWIĄZYWANIE OGRANICZENIA DOTYCZĄCEGO CZASU TRWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WARUNKU LUB WYŁĄCZENIA BĄDŹ OGRANICZENIA OKREŚLONEGO RODZAJU SZKÓD, ŁĄCZNIE ZE SZKODAMI WYPADKOWYMI LUB UBOCZNYMI DOTYCZĄCYMI PRODUKTÓW KONSUMENCKICH. W ZWIĄZKU Z TYM WYŁĄCZENIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KLIENTÓW W TYCH STANACH LUB KRAJACH. W ZAKRESIE, W JAKIM NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA HP LUB JEJ DOWOLNA CZĘŚĆ NIE SĄ ZGODNE Z PRZEPISAMI LOKALNEGO PRAWA, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA HP LUB ODPOWIADAJĄCA JEJ CZĘŚĆ BĘDĄ UWAŻANE ZA ZMIENIONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNEGO PRAWA.

 

W PRZYPADKU TRANSAKCJI KONSUMENCKICH, MIĘDZY INNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ, AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII, WARUNKI NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH OBOWIĄZKOWYCH PRAW USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY DANEGO PRODUKTU SPRZĘTOWEGO HP, ALE STANOWIĄ ICH UZUPEŁNIENIE.

 

Niniejsza ograniczona gwarancja HP jest ważna na całym świecie i może zostać zrealizowana w dowolnym kraju, w którym firma HP lub jej autoryzowany serwis świadczy usługi dla tego samego numeru modelu produktu zgodnie z warunkami i postanowieniami ujętymi w tej ograniczonej gwarancji HP. Niniejsza ograniczona gwarancja HP podlega wszelkim obowiązującym krajowym prawom i przepisom dotyczącym eksportu i importu. Zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją HP, produkty sprzętowe HP zakupione w jednym kraju lub regionie mogą być przenoszone do innego kraju lub regionu, w którym HP lub jej autoryzowani dostawcy usług oferują usługę gwarancji dla tego modelu produktu o tych samych numerach. Warunki gwarancji, dostępność usług gwarancyjnych oraz czas reakcji mogą być inne w różnych krajach lub regionach. Standardowy czas reakcji dla usług gwarancyjnych może ulegać zmianom ze względu na lokalne warunki dostępności części zamiennych. Jeśli części nie są dostępne, więcej szczegółów na ten temat dostarczy klientowi autoryzowany dostawca usług HP. Firma HP nie będzie zmieniać formy, dopasowania lub funkcji produktu sprzętowego HP, aby mógł on być stosowany w kraju, do którego nigdy nie był przeznaczony. Firma HP nie jest odpowiedzialna za żadne cła ani opłaty importowe związane z transferem produktu. Transfer produktów może podlegać wszelkim obowiązującym przepisom i regulacjom prawnym dotyczącym eksportu i importu oraz środkom kontroli wydanym przez różne organy rządowe różnych państw.

 

W krajach lub regionach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi gwarancyjne na importowane produkty muszą być dostarczane przez lokalnego importera, lub w których obowiązujące przepisy prawne nie nakładają obowiązku zapewniania usług gwarancyjnych na importowane produkty przez producenta, wszystkie usługi gwarancyjne na produkty HP w tych krajach lub regionach będą świadczone wyłącznie przez importera, a nie firmę HP, z wyjątkiem sytuacji, w których lokalny importer otrzymał specjalne upoważnienie od firmy HP lub jej spółki zależnej na import produktów oraz kierowanie usług gwarancyjnych do firmy HP.

 

Klient jest uprawniony do korzystania z usług gwarancyjnych na sprzęt zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu, jeśli naprawa produktu sprzętowego HP jest wymagana w związku z wykryciem wady materiałowej lub wykonania w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Firma HP, wedle swojego uznania, naprawi lub wymieni dowolną część lub produkt sprzętowy, w którym wykryto wadę materiałową lub wykonania w okresie ograniczonej gwarancji, jeśli HP otrzyma od klienta-użytkownika końcowego informację o wykryciu tego rodzaju wad w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. O ile nie postanowiono inaczej i w zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, nowe produkty sprzętowe firmy HP mogą być wytwarzane z nowych materiałów lub z materiałów nowych i już wcześniej używanych, ale równoważnych materiałom nowym pod względem działania i niezawodności. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego (a) firma HP może dokonać naprawy wadliwych produktów sprzętowych HP dostarczając naprawione produkty sprzętowe HP tego samego rodzaju zamiast przeprowadzania naprawy oraz (b) naprawione części mogą być używane do naprawy produktów sprzętowych HP. (b) wymienione lub naprawione produkty sprzętowe HP będą równoważne pod względem działania i niezawodności oryginalnym produktom objętym gwarancją, które przestały być używane. O ile przepisy prawa lokalnego wyraźnie nie wymagają inaczej, to jeżeli w wymienionych lub naprawionych produktach sprzętowych HP lub ich częściach znalezione zostaną wady materiałowe lub wykonania w trakcie (1) dziewięćdziesięciu (90) dni od daty ich naprawy i/lub wymiany, albo (2) przez pozostały okres ograniczonej gwarancji dotyczącej produktu sprzętowego firmy HP, który zastępują lub w którym zostały zainstalowane, firma HP gwarantuje, że dokona ponownej naprawy lub wymiany tego rodzaju produktów lub części sprzętowych HP.

 

Wszelkie części składowe lub produkty sprzętowe usunięte w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji HP przechodzą na własność firmy HP, chyba że inaczej stanowią obowiązujące przepisy lokalnego prawa. Gdyby, co jest mało prawdopodobne, awaria produktu sprzętowego firmy HP powtarzała się, lub firma HP uznała, że nie jest w stanie naprawić lub wymienić produktu sprzętowego HP, firma HP może, według własnego uznania, (a) dostarczyć wybrany przez siebie produkt zamienny — taki sam jak wadliwy produkt sprzętowy firmy HP lub równoważny mu pod względem działania — lub (b) zwrócić klientowi kwotę w wysokości ceny zakupu lub opłat leasingowych (pomniejszonych o odsetki) zamiast wymieniać produkt. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, jest to jedyna rekompensata przysługująca klientowi za wadliwe produkty.

 

W niektórych stanach lub krajach nie jest dozwolone powyższe wyłączenie lub ograniczenie, nie będzie więc ono w takim przypadku obowiązywać w stosunku do klienta.

 

Spory powstałe w związku z niniejszą ograniczoną gwarancją HP lub dotyczące dokonanego zakupu produktu sprzętowego HP objętego ograniczoną gwarancją HP, czy to w oparciu o umowę, delikt, ustawę, oszustwo lub jakąkolwiek inną zasadę prawną, są regulowane zgodnie z przepisami prawa danego kraju, stanu, prowincji lub terytorium, na którym aktualnie przebywa klient, bez względu na reguły prawa kolizyjnego obowiązujące w danym miejscu.

Wyłączenia

FIRMA HP NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE TEGO PRODUKTU SPRZĘTOWEGO HP BĘDZIE WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW. FIRMA HP NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ KLIENTA DO INSTRUKCJI PRZEZNACZONYCH DLA PRODUKTU SPRZĘTOWEGO FIRMY HP.

 

Postanowienia niniejszej ograniczonej gwarancji HP nie mają zastosowania do podzespołów rozbudowujących i materiałów eksploatacyjnych, z wyjątkiem określonych poniżej materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących HP oraz niektórych baterii, ani do żadnych produktów sprzętowych HP, z których usunięto numer seryjny lub uszkodzonych czy mających wady w wyniku

 • wypadku, niewłaściwego użytkowania, zalania płynami, zanieczyszczenia, nieprawidłowej lub niewystarczającej konserwacji lub kalibracji oraz innych przyczyn zewnętrznych
 • użytkowania poza parametrami eksploatacyjnymi podanymi w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem sprzętowym HP
 • korzystania z oprogramowania, interfejsów, części i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez inne firmy
 • przez nieprawidłowe przygotowanie miejsca pracy, konserwację oraz warunki środowiskowe niezgodne ze specyfikacją HP dotyczącą miejsca
 • w wyniku zarażenia wirusem, infekcją, robakiem lub podobnego rodzaju złośliwym oprogramowaniem, które nie zostało wprowadzone przez HP
 • w wyniku utraty lub uszkodzenia w transporcie
 • przez modyfikację lub serwisowanie inaczej niż przez HP lub autoryzowanego dostawcę usług HP
 • przez nieprawidłową instalację przez użytkownika końcowego części wymiennych HP lub zatwierdzonych przez HP, jeśli jest dostępna dla produktu sprzętowego HP w kraju lub regionie serwisowania.

 

Każdy produkt sprzętowy HP, w którym stwierdzone zostanie, że jego parametry były podkręcane po dostawie przez HP, zostanie wyłączony z warunków niniejszej ograniczonej gwarancji HP w przypadkach innych niż uszkodzone lub wadliwe elementy, których uszkodzenie lub wada nie są związane z tego rodzaju podkręcaniem.

 

Firma HP nie ponosi odpowiedzialności na wszelkie problemy ze współpracą lub zgodnością pojawiające się gdy

 • wykorzystywane są produkty, oprogramowanie i opcje nieobsługiwane przez firmę HP
 • wykorzystywane są konfiguracje nieobsługiwane przez firmę HP lub
 • części przeznaczone do danego systemu zostały zainstalowane w innym modelu lub serii.

 

W RAMACH ZAPOBIEGANIA BŁĘDOM, ZMIANOM LUB UTRATOM DANYCH NALEŻY REGULARNIE TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE DANYCH PRZECHOWYWANYCH NA DYSKU TWARDYM LUB W INNYCH URZĄDZENIACH PAMIĘCI MASOWEJ. PRZED PRZEKAZANIEM PRODUKTU SPRZĘTOWEGO HP DO PUNKTU SERWISOWEGO NALEŻY WYKONAĆ KOPIE ZAPASOWE SWOICH DANYCH ORAZ USUNĄĆ Z DYSKU TWARDEGO WSZELKIE POUFNE, ZASTRZEŻONE ORAZ OSOBISTE INFORMACJE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO, FIRMA HP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB UTRATĘ WSZELKIEGO RODZAJU PROGRAMÓW, DANYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH NOŚNIKÓW ZAPISYWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO, FIRMA HP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ODZYSKIWANIE LUB PONOWNE ZAINSTALOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU PROGRAMÓW LUB DANYCH INNYCH NIŻ OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE PRZEZ FIRMĘ HP W MOMENCIE PRODUKCJI PRODUKTU PRZEZ FIRMĘ HP ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM STOSOWNYCH AKTUALIZACJI. PODCZAS NAPRAWY USZKODZENIU MOGĄ ULEC PRZECHOWYWANE DANE.

Wyłączenia dotyczące konkretnych produktów

Niniejszy produkt sprzętowy HP może posiadać wewnętrzną baterię wielokrotnego użytku, która nie jest dostępna dla klienta i może być wymieniana jedynie przez HP lub autoryzowanego dostawę usług HP. Wewnętrzna bateria wielokrotnego użytku objęta niniejszą ograniczoną gwarancją jak każdy standardowy komponent produktu sprzętowego HP oraz na taki sam okres czasu, o ile inaczej nie stanowi ograniczona gwarancja HP.

 

 

Produkt sprzętowy HP może obejmować baterię wielokrotnego użytku, którą usuwać i wymieniać może użytkownik. HP gwarantuje zapewnienie baterii zastępczej, jeśli w baterii ujawni się wada materiałowa lub wada wykonania w okresie jednego (1) roku od daty zakupu produktu sprzętowego HP, w którym bateria została zainstalowana, o ile inaczej nie stanowi ograniczona gwarancja HP.

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich baterii, maksymalna pojemność baterii dołączonej do produktu sprzętowego HP będzie się zmniejszać wraz z upływem czasu lub użytkowaniem, zaś cykl życia baterii będzie różny w zależności od modelu produktu, konfiguracji, zainstalowanych aplikacji, cech, użytkowania, korzystania z sieci bezprzewodowej oraz ustawień planu zasilania. Stosownie do powyższego, zmniejszenie maksymalnej pojemności baterii lub cyklu życia baterii nie jest wadą materiałową ani wadą wykonania, zaś ograniczona gwarancja HP nie obejmuje zmian pojemności baterii lub cyklu życia baterii. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, gwarancja na baterię obejmuje jedynie wady materiałowe lub wykonania, które powodują, że bateria w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji działa niezgodnie z określonymi powyżej specyfikacjami lub w przypadku, jeśli cykl życia baterii przekracza liczbę nominalnych cykli, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, o ile inaczej nie zostanie określone w niniejszej ograniczonej gwarancji HP. Aby określić, czy usterka baterii podlega gwarancji, konieczne może okazać się przeprowadzenie testów diagnostycznych HP.

Produkty do druku HP

Korzystanie z regenerowanych kartridży firm innych niż HP nie wpływa ani na ograniczoną gwarancję HP dla klienta-użytkownika końcowego, ani na zapewnianie klientowi-użytkownikowi końcowemu wsparcia dla jego drukarki przez HP. Jeśli jednakże uszkodzenie drukarki lub głowicy drukarki jest spowodowane korzystaniem z regenerowanych kartridży firm innych niż HP, wtedy firma HP naliczy swoją standardową opłatę za czas i materiały użyte podczas serwisowania drukarki w związku z tego rodzaju konkretnym uszkodzeniem lub wadą, lub nałoży na klienta koszt wymiany głowicy drukarki. W przypadku kartridży atramentowych i materiałów HP oraz materiałów HP LaserJet, niniejsza ograniczona gwarancja HP nie ma zastosowania do produktów, które, oprócz innych wyłączeń opisanych w niniejszej ograniczonej gwarancji HP, były ponownie napełniane, naprawiane, modyfikowane lub ingerowano w nie w jakikolwiek inny sposób. Niniejsza ograniczona gwarancja HP dotyczy każdego atramentowego wkładu drukującego HP, każdej głowicy drukującej, wkładów do drukarek HP LaserJet, jeśli są one używane w odpowiednich urządzeniach drukujących HP lub urządzeniach drukujących na licencji OEM.

Wyłączna rekompensata

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO, NINIEJSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA STANOWIĄ KOMPLETNĄ I JEDYNĄ UMOWĘ GWARANCYJNĄ POMIĘDZY KLIENTEM A FIRMĄ HP W ODNIESIENIU DO NABYTEGO LUB WZIĘTEGO W LEASING PRODUKTU SPRZĘTOWEGO FIRMY HP. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO, TE WARUNKI I POSTANOWIENIA ZASTĘPUJĄ WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE UMOWY, OGŁOSZENIA LUB OŚWIADCZENIA — W TYM OŚWIADCZENIA ZAWARTE W PUBLIKACJACH HANDLOWYCH FIRMY HP ALBO W PORADACH UDZIELONYCH KLIENTOWI PRZEZ FIRMĘ HP LUB AGENTA CZY PRACOWNIKA FIRMY HP LUB AGENTA ALBO PRACOWNIKA FIRMY INNEJ NIŻ HP, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ ZŁOŻONE W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM LUB WZIĘCIEM W LEASING PRODUKTU SPRZĘTOWEGO FIRMY HP INNEGO NIŻ W RAMACH OSOBNEJ PISEMNEJ UMOWY Z HP LUB JEJ AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej ograniczonej gwarancji HP stają się obowiązujące dopiero po ich ustanowieniu na piśmie i podpisaniu przez autoryzowanego przedstawiciela firmy HP.

Ograniczenia odpowiedzialności

Ponieważ w niektórych stanach lub krajach nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie dorozumianej gwarancji lub przypadkowych lub wynikowych strat (wyszczególnionych poniżej), to oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności producenta może nie mieć zastosowania wobec każdego klienta. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO ZASTOSOWANIE MAJĄ PONIŻSZE OGRANICZENIA. JEŻELI FIRMA HP, WEDLE SWOJEGO UZNANIA, ZADECYDUJE O PRZYZNANIU KLIENTOWI ZWROTU KOSZTÓW LUB KARTĘ WYMIANY PRODUKTU DO WYKORZYSTANIA JEDYNIE NA STRONIE HP.COM, MAKSYMALNE ZOBOWIĄZANIE HP NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST JEDNOZNACZNIE OGRANICZONE DO CENY, KTÓ‏RĄ KLIENT ZAPŁACIŁ ZA PRODUKT SPRZĘTOWY HP. Z WYJĄTKIEM TEGO, CO WSKAZANO POWYŻEJ, W ŻADNYM PRZYPADKU HP NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT SPRZĘTOWY HP LUB USTERKĘ PRODUKTU SPRZĘTOWEGO HP, ŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, LUB TEŻ UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANA, UTRACONYMI DANYMI LUB OPROGRAMOWANIEM LUB WSZELKIMI KOSZTAMI ZWIĄZANYMI Z ODZYSKIWANIEM PROGRAMOWANIA LUB REPRODUKCJI WSZELKICH PROGRAMÓW, LUB DANYCH PRZECHOWYWANYCH ZA POMOCĄ PRODUKTU, LUB ZA SZKODY SPECJALNE, INCYDENTALNE LUB WYNIKOWE. FIRMA HP NIE JEST TEŻ ODPOWIEDZIALNA ZA ROSZCZENIA WYSUWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ANI ZA ROSZCZENIA WYSUWANE PRZEZ KLIENTA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. FIRMA HP NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WYPEŁNIANIEM PRZEZ HP JEJ OBOWIĄZKÓW NA MOCY LOKALNEGO PRAWA. OGRANICZENIE TO MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PONIESIONE SZKODY SĄ PRZEDMIOTEM REKLAMACJI OPARTEJ NA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI HP LUB ROSZCZENIA ZWIĄZANEGO Z NARUSZENIEM PRAWA CYWILNEGO (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ PRODUCENTA), ROSZCZENIA OPARTEGO NA KONTRAKCIE LUB DOWOLNEGO INNEGO ROSZCZENIA. NIKT NIE JEST UPRAWNIONY DO ZNIESIENIA BĄDŹ MODYFIKACJI NINIEJSZEGO OGRANICZENIA. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU, GDY KLIENT POWIADOMIŁ FIRMĘ HP LUB JEJ AUTORYZOWANEGO SERWISANTA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIE TO NIE MA JEDNAK ZASTOSOWANIA DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBRAŻENIAMI CIAŁA.

 

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA HP NADAJE KLIENTOWI SPECYFICZNE PRAWA. KLIENT MOŻE RÓWNIEŻ POSIADAĆ INNE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC W PRAWIE LOKALNYM. RADZIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM LOKALNYM CELEM USTALENIA PEŁNEGO ZAKRESU PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ.

Ograniczona gwarancja na Opcje HP oraz na akcesoria

Warunki ograniczonej gwarancji HP na opcje i akcesoria marki HP (zwane łącznie w niniejszej ograniczonej gwarancji HP „Opcją HP”) są wyszczególnione w niniejszej ograniczonej gwarancji HP mającej zastosowanie do Opcji HP oraz dołączonej do produktu sprzętowego HP. Jeśli Opcja HP jest zainstalowana w produkcie sprzętowym HP, firma HP będzie świadczyć usługę gwarancyjną albo na okres wyszczególniony w dokumentach gwarancyjnych (Ograniczona gwarancja na Opcje HP), które zostały wysłane razem z Opcją HP lub na pozostały okres gwarancji na produkt sprzętowy HP, w którym zainstalowane są Opcje HP, w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy, jednak nie dłużej niż przez trzy (3) lata od daty zakupu Opcji HP. Okres ograniczonej gwarancji na Opcję HP zaczyna obowiązywać od daty zakupu opcji od HP lub autoryzowanego sprzedawcy HP. Gwarancja zaczyna obowiązywać zgodnie z datą przedstawioną na dokumencie potwierdzającym zakup, opatrzonym datą zakupu Opcji HP. Więcej szczegółów można znaleźć w ograniczonej gwarancji dla Opcji HP. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, opcje firm innych niż HP są dostarczane w stanie „TAK JAK SĄ”. Jednakże producenci i dostawcy inni niż HP mogą dostarczać osobne gwarancje bezpośrednio klientowi.

Wyświetlacze

Wyświetlacze cyfrowe Digital Signage

Ograniczona gwarancja nie obejmuje usługi usuwania lub ponownej instalacji przymocowanego do ściany lub zainstalowanego niestandardowo wyświetlacza cyfrowego Digital Signage. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w związku z instalacją na ścianie, instalacją niestandardową lub usunięciem wyświetlacza. HP zaleca skorzystanie z pomocy wykwalifikowanej osoby przy instalacji na ścianie, innego rodzaju instalacji niestandardowej lub usuwaniu wyświetlacza. Jeśli HP uzna, że problemu dotyczącego wyświetlacza cyfrowego Digital Signage nie można rozwiązać zdalnie, HP wyśle produkt zastępczy bezpośrednio do klienta. HP poniesie wszelkie koszty wysyłki i ubezpieczenia w związku z koniecznością zapewnienia pomocy kurierowi przy bezpiecznej wysyłce oraz zwrocie urządzenia do HP. Niezwrócenie uszkodzonego urządzenia może spowodować obciążenie klienta kosztami wymiany przez HP.

Monitory

Wszystkie modele monitorów nie są odpowiednie dla zastosowań wymagających wyświetlania statycznych, stałych lub niezmieniających się obrazów. Obrazy statyczne powodują uszkodzenia spowodowane retencją obrazu, które mogą objawiać się jako plamy lub znaki wodne na ekranie. Ograniczona gwarancja HP nie obejmuje monitorów, które są używane do wyświetlania statycznych, stałych lub niezmieniających się obrazów przez dłuższe okresy czasu lub przez 24 godziny w ciągu dnia, co powodować może uszkodzenie w postaci retencji obrazu. Aby uniknąć uszkodzenia w postaci retencji obrazu, należy wyłączyć monitor, który nie jest używany lub skorzystać z opcji ustawień zarządzania energią, jeśli są obsługiwane przez dany system, pozwalające na wyłączenie wyświetlacza będącego w stanie bezczynności systemu.

Gwarancja łączona na monitor multimedialny oraz pakiet PC

W przypadku zakupu monitora multimedialnego razem z komputerem osobistym w formie pakietu produktu (zakupionego jako pojedynczy towar SKU), okres gwarancji na monitor multimedialny, w zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, pokrywa się z okresem gwarancji na komputer osobisty. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu gwarancyjnym dla komputerów osobistych.

Obowiązki klienta

Aby uniknąć ryzyka naliczenia opłat ze względu na kwestie nieobjęte ograniczoną gwarancją HP klienta (kwestie nie wynikające z wady materiałowej lub wykonania produktów sprzętowych HP), klient jest proszony o udzielenie pomocy HP lub autoryzowanemu dostawcy usług HP w następującym zakresie:

 

 • Zapewnienie prawdziwych, dokładnych oraz pełnych informacji podczas wypełniania reklamacji z tytułu gwarancji.
 • Zapewnienie środowiska, w którym spełnione są wszystkie wymogi firmy HP, łącznie z ochroną produktów przed korozją, zanieczyszczeniem oraz zalaniem płynami. Na przykład, aby spełnione były wymogi firmy HP dotyczące korozji, środowisko nie może powodować więcej niż 300 angstremów korozji miesięcznie w przypadku srebra oraz miedzi.1
 • Sprawdzanie konfiguracji, ładowanie najnowszego oprogramowania układowego, instalowanie poprawek oprogramowania oraz uruchamianie narzędzi i programów diagnostycznych firmy HP.
 • Stosowanie tymczasowych procedur i rozwiązań zalecanych przez firmę HP w czasie opracowywania przez nią rozwiązań o charakterze trwałym.
 • Korzystanie z rozwiązań firmy HP w dziedzinie wsparcia zdalnego (o ile są one dostępne na danym obszarze). Firma HP zachęca klientów do używania technologii wsparcia dostarczanych przez firmę HP. Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie stosować dostępnych funkcji wsparcia zdalnego, może ponieść dodatkowe koszty wynikające ze zwiększonego zapotrzebowania na zasoby wsparcia.
 • Współpraca z firmą HP w staraniach zmierzających do rozwiązania problemu przez czat online, e-mail lub telefon. Może się to wiązać z wykonywaniem rutynowych procedur diagnostycznych, instalowaniem dodatkowych aktualizacji lub poprawek oprogramowania, usuwaniem wyposażenia opcjonalnego innych firm i/lub zastępowaniem wyposażenia opcjonalnego.
 • HP zaleca okresowe wykonywanie kopii zapasowych plików, danych lub programów przechowywanych na dysku twardym i w innych urządzeniach pamięci masowej w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi błędami, zmianami lub utratą danych. Wykonywanie kopii zapasowych plików, danych i programów, a także usuwanie wszystkich informacji poufnych, zastrzeżonych i osobistych przed przekazaniem firmie HP jakiegokolwiek produktu sprzętowego w celu uzyskania usługi gwarancyjnej lub napraw.
 • Usunięcie wszelkiego wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów, które mogłyby zaginąć podczas procesu naprawy lub wymiany.
 • Wykonywanie dodatkowych zadań zdefiniowanych dla poszczególnych rodzajów usług gwarancyjnych opisanych poniżej oraz wszelkich innych czynności, które firma HP może w uzasadnionych przypadkach zlecić w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi gwarancyjnej.
 • W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego na wkłady do drukarek HP LaserJet należy zwrócić produkt w miejsce zakupu wraz z pisemnym opisem problemu oraz próbkami wydruku oraz skontaktować się z działem obsługi klienta HP.

* Podstawy wymogów firmy HP opierają się na wymaganiach ISA G1 (średnie) opisanych w dokumencie ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. Standard ISA jest dostępny na stronie http://www.isa.org. W przypadku produktów używanych w środowisku ISA G1 (średnie), korozja nie powinna być czynnikiem mającym wpływ na niezawodność sprzętu.

Rodzaje usług gwarancyjnych dla sprzętu

Poniżej opisane zostały rodzaje usług gwarancyjnych, które mogą mieć zastosowanie do zakupionego przez użytkownika produktu sprzętowego HP. Część usług może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach. . W ZAKRESIE, W JAKIM PONIŻSZE USŁUGI I WARUNKI GWARANCJI ORAZ JEJ CZĘŚCI NIE SĄ ZGODNE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI PRAWA, USŁUGI LUB WARUNKI GWARANCJI LUB JEJ ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI ZOSTANĄ UZNANE ZA ZMIENIONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNEGO PRAWA.

Usługa samodzielnej naprawy przez klienta

Produkty sprzętowe firmy HP zawierają wiele części CSR (Customer Self Repair — samodzielna naprawa przez klienta), co pozwala na zminimalizowanie czasu naprawy oraz zwiększenie elastyczności procesów wymiany wadliwych części. Jeżeli w trakcie okresu diagnostycznego firma HP stwierdzi, że naprawę można wykonać przy użyciu części CSR, dostarczy tę część bezpośrednio użytkownikowi w celu przeprowadzenia wymiany. Istnieją dwie kategorie części CSR:

 • Części, w przypadku których samodzielna naprawa przez klienta jest obowiązkowa. W przypadku zlecenia firmie HP lub autoryzowanemu dostawcy usług wymiany części tego typu klient zostanie obciążony kosztami robocizny i transportu związanymi z tą usługą.
 • Części, w przypadku których samodzielna naprawa przez klienta jest opcjonalna. Te części również zostały zaprojektowane z myślą o samodzielnej naprawie przez klienta. Jeżeli jednak klient zleci wymianę tych części firmie HP lub autoryzowanemu dostawcy usług, wymiana ta może odbyć się bez dodatkowych opłat w zakresie rodzaju usługi gwarancyjnej określonej dla produktu sprzętowego HP.

 

Klient ma obowiązek współpracy z HP lub autoryzowanym dostawcą usług HP w celu podjęcia próby rozwiązania problemu poprzez czat, pocztę e-mail lub telefon. Może się to wiązać z wykonywaniem rutynowych procedur diagnostycznych, instalowaniem aktualizacji lub poprawek oprogramowania, usuwaniem wyposażenia opcjonalnego innych firm i/lub zastępowaniem wyposażenia opcjonalnego. Jeśli wymagana jest pomoc, należy się skontaktować ze wsparciem technicznym HP; technik udzieli pomocy korzystając z czatu online, poczty e-mail lub telefonicznie. Dokumentacja HP wysyłana razem z częścią CSR określa, czy wadliwa część musi zostać zwrócona firmie HP, o ile inaczej nie określają tego przepisy prawa lokalnego. W przypadkach, w których wymagany jest zwrot wadliwej części do firmy HP, należy to zrobić w ciągu zdefiniowanego czasu, który zwykle wynosi od pięciu (5) do piętnastu (15) dni roboczych. Uszkodzona część musi zostać zwrócona z dołączoną dokumentacją i elementami opakowania. Niezwrócenie uszkodzonej części może spowodować obciążenie klienta kosztami wymiany. W przypadku samodzielnej naprawy przez klienta firma HP pokrywa wszelkie koszty transportu oraz zwrotu wadliwej części i wyznacza firmę kurierską/transportową. Klasyfikacja części CSR może być różna w zależności od kraju lub regionu.

Usługa gwarancyjna zaawansowanej wymiany

Ograniczona gwarancja firmy HP może obejmować usługę gwarancyjną zaawansowanej wymiany. Jeżeli produkt sprzętowy HP zostanie zdiagnozowany jako wadliwy, to zgodnie z warunkami usługi gwarancyjnej zaawansowanej wymiany firma HP dostarczy bezpośrednio klientowi produkt zamienny. Po otrzymaniu produktu zamiennego klient musi zwrócić wadliwy produkt sprzętowy do firmy HP w ciągu zdefiniowanego czasu (zwykle jest to od pięciu (5) do piętnastu (15) dni), używając w tym celu opakowania, w którym został dostarczony produkt zamienny. Wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia związane ze zwrotem wadliwego produktu ponosi firma HP. Niezwrócenie uszkodzonego produktu sprzętowego HP może spowodować obciążenie klienta kosztami wymiany części. HP świadczy usługi zaawansowanej wymiany w standardowych godzinach pracy. Za standardowe godziny pracy przyjmuje się czas od 08:00:00 do 17:00:00, (08-17) od poniedziałku do piątku. Mogą się one jednak różnić w zależności od biznesowych zwyczajów lokalnych. Czasy reakcji mogą być różne oraz naliczane mogą być dodatkowe opłaty, w zależności od ograniczeń logistyki oraz odległości od najbliższego punktu usługowego HP lub autoryzowanego dostawy usług HP.

 

Numery telefonów, a w niektórych przypadkach mapy do najbliższej placówki HP lub autoryzowanego partnera serwisowego lub punktu serwisowego produktów firmy HP można znaleźć w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Gwarancja odbioru i zwrotu

Ograniczona gwarancja firmy HP może obejmować usługę gwarancji polegającą na dostarczaniu i zwrocie części zamiennych. Zgodnie z warunkami odbioru oraz usługi zwrotu firma HP odbierze wadliwy produkt sprzętowy HP z podanego miejsca, naprawi go oraz zwróci do lokalizacji klienta. Wszelkie powstałe w związku z tą usługą koszty naprawy, transportu i ubezpieczeń ponosi firma HP.

Usługa gwarancji wymagająca dostarczenia do punktu serwisowego

W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, ograniczona gwarancja firmy HP może obejmować usługę gwarancji wymagającą dostarczenia do punktu serwisowego. Zgodnie z warunkami usługi gwarancji wymagającej dostarczenia do punktu serwisowego, klient jest zobowiązany do dostarczenia produktu sprzętowego firmy HP do autoryzowanego serwisu w celu naprawy w ramach gwarancji. Klient zobowiązany jest do opłaty wszelkich kosztów wysyłki, podatków oraz należności związanych z transportem produktu sprzętowego HP na miejsce serwisowania oraz z miejsca serwisowania, Klient jest odpowiedzialny za ubezpieczenie wysyłki lub zwrotu wszelkich produktów sprzętowych HP do autoryzowanego serwisu i uznaje ryzyko utraty podczas wysyłki.

Usługa gwarancji obejmującej wysyłkę pocztą

W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego ograniczona gwarancja HP może obejmować usługę gwarancji obejmującą wysyłkę pocztą. Zgodnie z warunkami usługi gwarancji obejmującej wysyłkę pocztą, klient jest zobowiązany do wysłania produktu sprzętowego HP do autoryzowanego serwisu w celu naprawy w ramach gwarancji. Klient zobowiązany jest do opłaty wszelkich kosztów wysyłki, podatków oraz należności związanych z transportem produktu sprzętowego HP na miejsce serwisowania. Klient jest odpowiedzialny za ubezpieczenie wszelkich wysyłanych produktów sprzętowych HP i uznaje ryzyko utraty podczas wysyłki. HP zwróci klientowi naprawiony produkt sprzętowy HP i poniesie wszelkie koszty związane z logistyką oraz ubezpieczeniem.

Usługa gwarancji obejmująca wysłanie oraz zwrot produktu

W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego ograniczona gwarancja HP może obejmować usługę gwarancji obejmująca wysłanie oraz zwrot produktu. Zgodnie z warunkami gwarancji obejmująca wysłanie oraz zwrot produktu, firma HP wyśle do klienta, na swój koszt, opakowania do wysyłki produktu sprzętowego HP do firmy HP w celu dokonania usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za koszty wysyłki i ubezpieczenie wysyłki produktu sprzętowego HP do firmy HP. Istnieje możliwość ustalenia z firmą HP warunków przesłania wysyłki oraz powiązanych kosztów. Więcej informacji o szczegółach kosztów i instrukcjach można uzyskać pod numerem telefonu 1-800-474-6836 (800-HP-invent) w Stanach Zjednoczonych lub na stronie http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html na której dostępne są numery Pomocy technicznej HP w innych krajach. Klient może również wybrać własnego kuriera i opłacić koszty wysyłki. W przypadku wyboru własnego kuriera, klient ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie produktu sprzętowego HP wysyłanego do miejsca serwisowania oraz uznaje ryzyko utraty lub uszkodzeń podczas wysyłki. Firma HP naprawi produkt sprzętowy HP, a następnie zwróci go klientowi. HP poniesie wszelkie koszty naprawy oraz wysyłki za zwrot naprawionego produktu sprzętowego HP nadpłacone przez klienta.

Usługa gwarancji w siedzibie

Ograniczona gwarancja firmy HP może obejmować usługę gwarancyjną u klienta. Zgodnie z warunkami usługi u klienta, firma HP może określić, wyłącznie według własnego uznania, czy usterka produktu sprzętowego HP może zostać usunięta

 

 • zdalnie,
 • przy użyciu części CSR (Customer Self Repair — samodzielna naprawa przez klienta) lub
 • w ramach usługi serwisowej w miejscu, w którym znajduje się wadliwy produkt HP.

 

Jeżeli firma HP zdecyduje ostatecznie, że do usunięcia usterki niezbędna jest usługa u klienta, naprawa zostanie zaplanowana do wykonania w ciągu standardowych godzin pracy, o ile w przypadku zakupionego produktu sprzętowego firmy HP nie postanowiono inaczej. Za standardowe godziny pracy przyjmuje się czas od 08:00:00 do 17:00:00, (08-17) od poniedziałku do piątku. Mogą się one jednak różnić w zależności od biznesowych zwyczajów lokalnych. Czasy reakcji mogą być różne oraz naliczane mogą być dodatkowe opłaty, w zależności od ograniczeń transportu oraz odległości od najbliższego punktu usługowego HP lub autoryzowanego dostawy usług HP. Numer telefonu, a w niektórych przypadkach mapę do najbliższej placówki HP lub autoryzowanego punktu serwisowy produktów firmy HP można znaleźć, korzystając z informacji zawartych w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html. W celu uzyskania usługi gwarancyjnej na miejscu klient musi:

 • zapewnić obecność swojego przedstawiciela przy naprawie gwarancyjnej realizowanej przez firmę HP u klienta
 • powiadomić firmę HP, jeżeli produkty HP są używane w środowisku, które stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników bądź podwykonawców firmy HP
 • zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami HP dotyczącymi bezpieczeństwa, zapewnić firmie HP wystarczający, swobodny i bezpieczny dostęp do wszelkich urządzeń, informacji i systemów określonych przez firmę HP jako niezbędne do udzielenia wsparcia w należytym czasie
 • zadbać o to, aby wszystkie etykiety producenta (takie jak numery seryjne) znajdowały się na swoich miejscach, były dostępne i czytelne
 • przestrzegać zgodności środowiska ze specyfikacjami produktu i obsługiwanymi konfiguracjami.

Usługa gwarancji wymiany

Ograniczona gwarancja firmy HP może obejmować usługę gwarancyjną wymiany. Zgodnie z warunkami usługi gwarancyjnej wymiany, firma HP odbierze wadliwą część z miejsca wskazanego przez klienta i dostarczy część wymienną, równoważną z nową, bezpośrednio do klienta. Wszelkie powstałe podczas tej usługi koszty naprawy, transportu i ubezpieczeń ponosi firma HP.

Czasy reakcji

Czasy reakcji są oparte na lokalnych standardowych dniach roboczych i godzinach pracy w miejscu świadczenia usługi. O ile nie zostanie określone inaczej, wszystkie czasy reakcji są mierzone od momentu nawiązania przez klienta-użytkownika końcowego połączenia telefonicznego do momentu albo ustanowienia przez firmę HP obopólnie akceptowanego terminu wykonania usługi, albo rozpoczęcia przez firmę HP dostarczania wsparcia technicznego lub diagnostyki zdalnej. Czasy reakcji, łącznie z gwarancją usługi w następnym dniu roboczym, są dostępne w oparciu o uzasadnione biznesowo starania. W niektórych krajach i wobec pewnych ograniczeń związanych z dostawcami czas reakcji może być inny. W przypadku lokalizacji spoza zwyczajowej strefy serwisowej czas reakcji może być dłuższy lub usługa może podlegać dodatkowym opłatom. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą HP lub autoryzowanym dostawcą usług HP w celu uzyskania informacji o czasie reakcji oraz dostępności na Twoim obszarze.

Rozszerzony zakres usług

Firma HP oferuje szereg dodatkowych opcji serwisu i wsparcia technicznego związanych z produktem sprzętowym HP, które można nabywać lokalnie. Jednakże niektóre usługi lub powiązane produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Więcej informacji o dostępności aktualizacji usług i kosztach, dostępnych jest w narzędziu HP Care Pack dostępnym na stronie http://www.hp.com/go/lookuptool/

Dołączone oprogramowanie

Jedyne zobowiązania firmy HP w odniesieniu do oprogramowania rozprowadzanego z marką HP lub uwzględnionego w produkcie sprzętowym HP zostały ujęte w odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego oprogramowania lub umowie licencyjnej na program dostarczonej wraz z oprogramowaniem. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, gdyby w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu okazało się, że nośniki wymienne, na których firma HP rozprowadza oprogramowanie, mają wady materiałowe lub wykonawcze, jedynym środkiem wynagrodzenia strat klientowi będzie zwrot przez niego wadliwego nośnika wymiennego do firmy HP w celu wymiany. W celu uzyskania obsługi gwarancyjnej od producentów lub dostawców innych niż firma HP klient musi się sam skontaktować z takim producentem lub dostawcą.

Uzupełniające ograniczone wsparcie techniczne

Uzupełniające ograniczone wsparcie techniczne dostępne dla produktu sprzętowego HP, oprogramowania HP, zainstalowanego przez HP oprogramowania osób trzecich oraz oprogramowania osób trzecich zakupionego przez HP, łącznie ze wsparciem przy ustawieniach wstępnych, są dostępne od HP poprzez różne metody kontaktu, łącznie z mediami elektronicznymi lub telefonicznie, przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zakupu. W części „Kontakt z firmą HP” znajdziesz informacje o zasobach internetowych i kontakcie telefonicznym. Wszelkie wyjątki zostały określone w Umowie licencyjnej dla użytkownika końcowego (EULA).

 

Wsparcie techniczne obejmuje

 • odpowiedzi na pytania dotyczące instalacji (warunki wstępne, pierwsze kroki i podstawowe instrukcje)
 • instalowanie i konfigurowanie oprogramowania oraz wyposażenia opcjonalnego, które zostało udostępnione lub zakupione wraz z produktami sprzętowymi firmy HP, takie jak instrukcje i pierwsze kroki (z wyłączaniem optymalizacji systemu, ustawiania i konfiguracji sieci)
 • interpretowanie komunikatów o błędach systemu
 • wyodrębnianie problemów systemowych oraz problemów z użytkowaniem oprogramowania
 • uzyskiwanie informacji o pakietach HP Care Pack oraz aktualizacjach dla oprogramowania zakupionego lub dostarczonego wraz z produktami sprzętowymi firmy HP.

 

Wsparcie techniczne NIE obejmuje pomocy przy następujących zagadnieniach:

 • generowanie lub diagnozowanie wygenerowanych przez użytkownika programów bądź kodów źródłowych
 • instalacja oprogramowania firm innych niż HP
 • optymalizacja systemu, przerabianie zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta i konfiguracja sieci.

Systemy operacyjne oraz aplikacje typu freeware i open-source

Firma HP nie świadczy wsparcia technicznego dla oprogramowania dostarczanego z licencją publiczną przez inne firmy, w tym systemów operacyjnych i aplikacji („freeware” i „open-source”). Wsparcie dotyczące oprogramowania typu freeware i open-source dostarczanego wraz z produktami sprzętowymi firmy HP jest świadczone przez dostawcę oprogramowania typu freeware lub open-source. Należy zapoznać się z treścią oświadczenia dotyczącego wsparcia technicznego dla systemów operacyjnych typu freeware, open-source lub oświadczeń na temat innych aplikacji dołączonych do produktu sprzętowego firmy HP.

Jak sprawdzić swoje uprawnienia gwarancyjne i dotyczące wsparcia technicznego

Swoje uprawnienia wynikające z gwarancji można sprawdzić, wprowadzając numer modelu i numer seryjny produktu na stronie: http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Rejestrację usług HP Care Pack można sprawdzić na stronie Care Pack Central: http://www.hp.com/go/cpc

Kontakt z firmą HP

Jeżeli w trakcie okresu ograniczonej gwarancji produkt sprzętowy HP ulegnie awarii spowodowanej wadą materiałową lub wykonawczą i problemu nie uda się rozwiązać na podstawie wskazówek zawartych w dokumentacji produktu, należy:

 • Poszukać dodatkowego wsparcia i informacji o rozwiązywaniu problemów lub zaktualizowanym programowaniu i sterownikach dostępnych na stronie wsparcia http://www.hp.com/support
 • Odszukać najbliższe Centrum serwisowe HP za pośrednictwem sieci Web http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy HP oraz autoryzowanym dostawcą usług HP. Przed skontaktowaniem się z firmą HP oraz autoryzowanym dostawcą usług należy przygotować następujące informacje:
  1. Numer seryjny produktu, nazwa i numer modelu produktu
  2. Wyświetlane komunikaty o błędach
  3. Opcje dodatkowe
  4. System operacyjny
  5. Zainstalowany sprzęt lub oprogramowanie innych firm
  6. Szczegółowe pytania

Terminy związane ze specyfikacją krajową

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

HP Inc Polska Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000546115, NIP 521 369 05 63, REGON 360916326, GIOŚ: E0020757WZBW.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących konsumentowi w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumentawww.hp.com/go/eu-legal można także odwiedzić stronę internetową Europejskie Centrum Konsumenckiehttps://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

Konsumenci mają prawo wyboru usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP lub u sprzedawcy w ramach dwuletniej gwarancji prawnej.

 

© Copyright 2014 – 2015 Hewlett-Packard Development Company, LP

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redaktorskie lub braki w niniejszym dokumencie.

Wydanie pierwsze: luty 2014

764442-001

Back to top