ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ HP

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ HP Inc. (“HP” หรือ “ของเรา” หรือ "เรา” ) และขอบคุณที่เยี่ยมชม เราหวังว่าคุณจะมีความสุขกับประสบการณ์การเยี่ยมชมในครั้งนี้!

 

เงื่อนไขการใช้งานนี้ (“เงื่อนไขนี้”) คือสัญญาตามกฎหมายระหว่างคุณและ HP (รวมเรียกว่า "ทุกฝ่าย") และกำกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมทั้งเว็บไซต์อื่นที่ HP อาจควบคุม และข้อความ ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ กราฟิก ภาพถ่าย และอื่น ๆ ทั้งหมด (ซึ่งทั้งหมดเราเรียกว่า "เนื้อหา") ที่ HP และบริษัทย่อยของ HP อาจจัดหาให้กับคุณ รวมทั้งบริการใด ๆ ที่เราอาจให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา (ทั้งหมดเรียกในเงื่อนไขนี้ว่า "เว็บไซต์นี้")

 

โปรดอ่านเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนเรียกดูเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการระบุว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขนี้แล้ว คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณรับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ รวมทั้งการใช้งานเว็บไซต์นี้ในประการใด ๆ และทั้งหมดผ่านบัญชีที่คุณอาจสร้างขึ้นผ่านทางหรือในเว็บไซต์นี้ คุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบัญชี คุณยอมรับว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตราบเท่าที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื่องจากบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของคุณ การดำเนินการให้ได้รับและรักษาอุปกรณ์ บริการ และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ และการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณ นอกจากนี้ การเก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับยังเป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดรหัสผ่านหรือข้อมูลการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ สำหรับเว็บไซต์นี้ของคุณไม่ว่าในลักษณะใด ๆ คุณต้องแจ้งเราทันที

 

ในบางครั้ง เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณเท่านั้น การใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดย HP ได้รับการกำกับโดยข้อกำหนดของ  คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ HP.

 

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นตามสมควร

การใช้งานเว็บไซต์นี้ตามที่คุณได้รับอนุญาต

คุณได้รับเชิญให้ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งคุณซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ HP เพื่อใช้งานในธุรกิจของคุณ ("การใช้งานที่อนุญาต")

 

โดยเงื่อนไขนี้ เราให้สิทธิการใช้งานและแสดงเนื้อหาแก่คุณ ซึ่งเป็นสิทธิการใช้งานส่วนบุคคลแบบจำกัด ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนสิทธิได้ สิทธิของคุณในการใช้งานเนื้อหาจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ของคุณ คุณไม่มีสิทธิอื่นใดในเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด และคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำสำเนา ทำซ้ำ สร้างงานดัดแปลง ดำเนินการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือใช้ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ จากเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาได้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ

การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

เราอนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างจำกัด ห้ามไม่ให้มีการใช้งานเว็บไซต์นี้ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานที่อนุญาต และการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต นี่เป็นเพราะว่าสิทธิทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นทรัพย์สินของ HP

 

การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เราไม่ต้องการให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงให้ตัวอย่างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราซึ่งพบได้ที่นี่  นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HP . คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HP เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้นำเสนอ

การสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

เราหรือคุณอาจสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้ทุกเวลา การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่ง กล่าวคือ:

 

 • เว้นแต่เราตกลงกับคุณเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เราอาจยกเลิก ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนของคุณกับหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • คุณอาจหยุดการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้ทุกเวลา ในกรณีที่มีการสิ้นสุดการใช้งานโดยอัตโนมัติเนื่องจากการละเมิด คุณต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ไว้ทั้งหมด (และสำเนาใด ๆ ของเนื้อหาดังกล่าว) โดยทันที

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามที่เป็น" และ "พร้อมความชำรุดบกพร่อง" และคุณจะรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพและการทำงานของเว็บไซต์นี้

 

HP ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่มีการให้การรับประกันทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใด ๆ (อย่างชัดเจน โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายและตามกฎหมายใด ๆ ถึงสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

ซึ่งหมายความว่า HP ไม่ได้ให้สัญญากับคุณว่าเว็บไซต์นี้ปราศจากปัญหา HP ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของคุณ หรือว่าเว็บไซต์นี้จะไม่เกิดการขัดขังหวะ ถูกเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดหลักการทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น HP ไม่รับประกันเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดที่ได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ คำแนะนำหรือข้อมูลใดที่คุณได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือจาก HP บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของ HP หรือผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบของ HP หรือบริษัทดังกล่าว (หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลดังกล่าว) (รวมเรียกว่า "ฝ่าย HP") ไม่ว่าจะระบุด้วยวาจาหรืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จะไม่ก่อให้เกิดการรับประกันใด ๆ ขึ้น HP ขอปฏิเสธไม่ชำระค่าชดเชยตามความเป็นธรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ฝ่ายใด ๆ ของ HP จะไม่รับผิดสำหรับ (ก) ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างใด ๆ หรือ (ข) ความเสียหายที่มีมูลค่าทั้งหมดมากกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐฯ (100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียการใช้งาน การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือความเสียหายที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์นี้) ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด บทกฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใดก็ตาม และถึงแม้ว่าฝ่ายใดของ HP ได้รับแจ้ง (หรือควรทราบ) ถึงโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

 

ข้อยกเว้นและข้อจำกัด ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางประการ หรือการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประการ ดังนั้น ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นบางส่วนอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ ในขอบเขตที่ฝ่าย HP ไม่อาจปฏิเสธการรับประกันโดยปริยายใดหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนได้ ขอบเขตและระยะเวลาของการรับประกันและจำนวนความรับผิดของฝ่าย HP จะจำกัดเท่ากับจำนวนต่ำสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับดังกล่าวตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อยกเว้นและข้อจำกัด

ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางประการ หรือการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประการ ดังนั้น ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นบางส่วนอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ ในขอบเขตที่ฝ่ายใด ๆ ของ HP ไม่อาจปฏิเสธการรับประกันโดยปริยายใดหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนได้ ขอบเขตและระยะเวลาของการรับประกันและขอบเขตความรับผิดของฝ่าย HP จะเท่ากับจำนวนต่ำสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับดังกล่าวตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือการเข้าถึง

HP อาจจัดหาผลิตภัณฑ์ (เช่น ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์) บริการ (เช่น บริการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ การซ่อมบำรุงหรือการซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ หรือการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การติดตั้ง หรือการฝึกอบรม) หรือการเข้าถึงให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างคุณและ HP ที่แยกต่างหาก เช่น ข้อตกลงสิทธิการใช้งาน หรือเงื่อนไขการขายและเงื่อนไขการรับประกันที่แยกต่างหาก (แต่ละอย่างเรียกว่า "ข้อตกลงอื่น") ภาระผูกพันของ HP เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการเข้าถึงใดที่ HP จัดหาให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงอื่นใดจะได้รับการกำกับโดยข้อตกลงอื่นซึ่งได้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการเข้าถึงให้ และเงื่อนไขนี้จะไม่ถือว่าหรือได้รับการตีความว่าเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใด ๆ ดังกล่าว หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเงื่อนไขนี้และข้อตกลงอื่น ให้ใช้ข้อตกลงอื่นบังคับ

 

ตัวอย่างเช่น การใช้ซอฟต์แวร์ใดที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ HP ("ซอฟต์แวร์") จะได้รับการกำกับโดยเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ ถ้ามี ซึ่งเกี่ยวข้องหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์นั้น ("ข้อตกลงสิทธิการใช้งาน") คุณไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใดที่เกี่ยวข้องกับหรือประกอบด้วยข้อตกลงสิทธิการใช้งานได้หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานก่อน หากไม่มีข้อตกลงสิทธิการใช้งาน ให้ใช้เงื่อนไขนี้กำกับการใช้ซอฟต์แวร์นั้นของคุณ

HP อาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้

HP สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการเว็บไซต์นี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณทราบในเรื่องต่อไปนี้:

 

 • HP อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับเว็บไซต์นี้ หรือกับผลิตภัณฑ์ บริการ และราคาที่อธิบายในเว็บไซต์ ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • เว็บไซต์นี้อาจล้าสมัย และ HP ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ อะไรก็ตามว่าจะปรับปรุงเว็บไซต์นี้ให้ทันสมัย
 • ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการที่ไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

 

 

เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้ติดต่อทางธุรกิจของ HP ในประเทศของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการที่คุณอาจเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้

การส่งเนื้อหาของคุณให้กับเว็บไซต์นี้

บางส่วนของเว็บไซต์ (เช่น ห้องสนทนา การให้คะแนนโดยลูกค้า พื้นที่ของบทวิจารณ์ ชุมชนและฟอรั่มการสนับสนุน) อาจอนุญาตให้คุณส่งผลตอบรับ สารสนเทศ ข้อมูล เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ ข้อความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ (แต่ละอย่างเรียกว่า "เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้") คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และจะถือว่าเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ ดังกล่าวไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ HP ไม่รับประกันว่าคุณจะมีสิทธิไล่เบี้ยใด ๆ ผ่านทาง HP หรือบุคคลภายนอกใดเพื่อแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณได้ส่ง

 

 

 

โดยการส่งเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ คุณรับรองและรับประกันว่า:

 

 • คุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปี
 • คุณมีสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในเสียง วิดีโอ หรือการบันทึกทางดิจิทัล และสมรรถนะที่อยู่ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ) หรือ ในอีกทางหนึ่งคือ คุณได้รับสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้แล้ว เพื่อให้คุณสามารถมอบสิทธิในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณให้กับ HP ได้ตามที่อธิบายในเงื่อนไขนี้
 • คุณได้ชำระและจะชำระค่าธรรมเนียมสิทธิการใช้งาน ค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการ และภาระผูกพันทางการเงินอื่น ๆ ทุกประเภททั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้
 • คุณคือบุคคลที่ถ่ายภาพและ/หรือมีเสียงอยู่ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ หรือ ในอีกทางหนึ่งคือ คุณได้รับอนุญาตจากบุคคลแต่ละคน (ซึ่งรวมถึงความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองสำหรับบุคคลใดที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปด (18)) ที่ปรากฏตัวและ/หรือมีเสียงอยู่ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ เพื่อมอบสิทธิให้กับ HP ตามที่อธิบายในเงื่อนไขนี้
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิตามกฎหมายหรือธรรมสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก
 • คุณยอมรับโดยสมัครใจว่าจะสละ "ธรรมสิทธิ" ทั้งหมดที่คุณอาจมีในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ
 • คุณทราบว่าข้อมูลใดที่อยู่ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่เป็นเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดกฎหมายใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายที่ควบคุมการควบคุมการส่งออก การปกป้องผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาที่เป็นเท็จ)
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่เป็น และไม่อาจถือได้ตามสมควรว่าเป็นเนื้อหาที่หมิ่นประมาท ใส่ร้าย มีเจตนาร้าย เหยียดเชื้อชาติ เหยียดศาสนา หรือมีอคติหรือทำให้เกิดความไม่พอใจในประการอื่น เป็นการขู่เข็ญอย่างผิดกฎหมาย หรือก่อกวนบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรใดอย่างผิดกฎหมาย หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • คุณไม่เคยและจะไม่รับการชดเชยหรือได้รับค่าตอบแทนใดจากบุคคลภายนอกสำหรับการส่งเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีเนื้อหาจากเว็บไซต์ภายนอก หรือที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (นอกเหนือจากที่เป็นของคุณเอง)
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีไวรัส หนอนไวรัส สปายแวร์ แอดแวร์หรือโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีข้อมูลที่คุณถือว่าเป็นความลับ มีกรรมสิทธิ์ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคล และ
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีหรือประกอบด้วยโฆษณาที่ไม่ได้ขอให้มีการส่งหรือโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต วัสดุส่งเสริมการขาย เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด หรือการเชิญชวนในรูปแบบอื่นใด

 

 

 

โดยการส่งเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ คุณได้ให้สิทธิการใช้งาน (ที่ให้สิทธิช่วงได้ผ่านหลายชั้น) กับ HP ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ ถาวร สามารถโอนได้ ไม่ผูกขาด ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ใช้ได้ทั่วโลก และปราศจากค่าสิทธิในการที่จะทำการ:

 

 • ใช้งาน กระจาย ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ดำเนินการในที่สาธารณะ และจัดแสดงในที่สาธารณะกับเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ (หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ดังกล่าว) ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือสื่อใดที่เป็นที่ทราบในปัจจุบันหรือมีการพัฒนาในอนาคต
 • ใช้ (และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้) เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่ว่าในลักษณะใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์) ที่ HP เห็นว่าสมควรตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HP (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อรวมเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลงในเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ)
 • แสดงโฆษณาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณและใช้เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

 

HP อาจตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ก่อนแสดงผล หรือตรวจสอบส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจเป็นช่องทางการส่งเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม HP ไม่ได้มีภาระผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าว HP ไม่จำเป็นต้องโฮสต์ แสดง หรือจำหน่ายเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ ในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ และอาจลบเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ออกได้ทุกเวลา หรือปฏิเสธเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ HP ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การลักทรัพย์ หรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ นอกจากนี้ คุณตกลงว่า HP อาจเปิดเผยเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับในส่วนของผู้รับได้อย่างอิสระ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

HP เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้คุณดำเนินการเช่นเดียวกัน ในสถานการณ์ที่เหมาะสม HP อาจใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกการให้บริการและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้กับผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือเครื่องหมายการค้า และมีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่พบที่นี่  การร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดบนเว็บไซต์ HP.

เครื่องหมายการค้า

HP Inc. มีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HP และโลโก้ของ HP (ที่แสดงไว้ด้านล่าง) เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้ได้จดทะเบียนอื่นๆ

คุณอาจใช้เครื่องหมายการค้าของ HP ในข้อความเพื่อการอ้างอิงอย่างสมเหตุสมผลและถูกต้องสำหรับ HP ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ภายใต้แนวทางดังต่อไปนี้

 

 

โลโก้ของ HP สงวนไว้สำหรับการใช้งานโดย HP และคู่ค้าของ HP รวมถึงผู้ได้รับอนุญาตซึ่งมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ HP ซึ่งระบุอนุญาตเป็นพิเศษให้สามารถใช้โลโก้ได้ ไม่อนุญาตให้คนอื่นนอกเหนือจากนี้ใช้งานโลโก้ของ HP

 

 

คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของ HP ในลักษณะที่มีแนวโน้มจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ของคุณกับ HP ว่า HP เป็นสปอนเซอร์หรือมีการรับรองบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ หรือเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ การใช้เครื่องหมายการค้าใดของ HP โดยมีแนวโน้มที่จะทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายและต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง

การใช้เครื่องหมายการค้าโดยคู่ค้าของ HP ที่ได้รับอนุญาตและและผู้ได้รับอนุญาตจาก HP

หากคุณมีการติดต่อกับ HP อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว โปรดดำเนินการตามแนวทางและข้อกำหนดการใช้งานเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ

 

 

 

หากคุณเป็นคู่ค้าในโครงการ HP Partner First โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ระบุเฉพาะสำหรับโปรแกรม HP Partner First ของคุณ:

 

 

 

โปรแกรม HP Partner First: https://partner.hp.com/

 

 

 

หากข้อตกลงที่คุณมีอยู่กับ HP อนุญาตให้คุณสามารถแสดงเครื่องหมายการค้าของ HP แต่ไม่มีแนวทางการใช้งานเครื่องหมายการค้าที่เฉพาะเจาะจง โปรดปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานเครื่องหมายการค้าในหน้านี้

 

 

 

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวแทนบัญชีลูกค้าของคุณ หรือผู้ติดต่อทางธุรกิจอื่นๆ ของ HP

แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ HP

แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบริษัทซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่องหมายการค้าของ HP รวมถึงคู่ค้าของ HP ผู้ได้รับอนุญาต พันธมิตร และผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญากับ HP เป็นต้น

 

 

 • HP ไม่มีการใช้หรือกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า คำอธิบายสัญลักษณ์ หร​​ือการแสดงข้อความตอบรับพร้อมเครื่องหมายการค้า HP เว้นแต่จะมีการตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ควรนำเสนอเครื่องหมายการค้าของ HP เป็นคำคำคุณศัพท์ที่ขยายคำนานามทั่วไป ตัวอย่างเช่น: คอมพิวเตอร์ HP บริการสนับสนุนจาก HP เครื่องพิมพ์ LASERJET
 • ห้ามใช้รูปแบบเครื่องหมายการค้าของ HP ที่มีความแตกต่าง รูปพหูพจน์หรือการแสดงความเป็นเจ้าของ
 • ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ HP ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของสินค้าหรือบริการใดๆ หรือได้รับการสนับสนุนหรือการรับรองโดย HP
 • ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ HP ในการสร้างข้อความประกาศที่เป็นเท็จเกี่ยวกับ HP หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ HP
 • ห้ามแสดงเครื่องหมายการค้าของ HP รวมไว้กับชื่อทางการค้า ชื่อธุรกิจ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการ ชื่อผู้ใช้สื่อสังคม หรือชื่อโดเมนของคุณ
 • ห้ามนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ของสินค้า สื่อโฆษณา คำขวัญ สโลแกน หรือรูปแบบของเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ HP มาใช้หรือลอกเลียนแบบ
 • เมื่อมีการกล่าวอ้างถึง HP ในเอกสารอย่างเป็นทางการ (เช่น รายงานประจำปี รายงานทางการเงิน) จะต้องใช้ชื่อเต็มของ HP Inc. ในบริบทอื่นๆ สามารถใช้ HP ได้

แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโก้ของ HP สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

ข้อควรทราบ: เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารอนุญาตให้ใช้โลโก้ ในกรณีที่ต้องการแสดงโลโก้ของ HP ต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ HP แยกต่างหาก และข้อตกลงต้องมีการระบุการอนุญาตให้ใช้โลโก้เป็นการเฉพาะ ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลใช้ได้กับคู่ค้าและผู้ได้รับอนุญาตเฉพาะรายเท่านั้น

 

 

 

บนพื้นหลังสีขาวโลโก้ HP ที่คุณต้องการคือ:

ในพื้นหลังสีหรือเงามืดโลโก้ HP ที่คุณต้องการคือ:

ควรใช้โลโก้ที่เป็นสีขาวดำของเราเมื่อไม่สามารถทำการพิมพ์สีเต็มรูปแบบได้:

จะต้องแสดงข้อความ ภาพ และกราฟิกของโลโก้อย่างชัดเจน โดยเว้นพื้นที่ว่างโดยรอบทั้งสี่ด้านของโลโก้อย่างน้อย 20 เปอร์เซนต์:

ขนาดต่ำสุดสำหรับโลโก้ของ HP ที่ใช้ในการพิมพ์คือ รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.25” หรือรูปสี่เหลี่ยมขนาด 6.35 มม.:

ขนาดต่ำสุดสำหรับโลโก้ของ HP ที่ใช้ในงานดิจิตอลคือ 20 x 20 พิกเซลที่ 72dpi:

ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของ HP ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

ห้าม:

 • ใช้โลโก้ของ HP ในวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HP
 • เพิ่มลวดลายสะท้อนหรือมีการไล่ระดับสีโลโก้
 • ใช้โลโก้เป็นภาพแบบมีมิติ
 • ปรับเปลี่ยนรูปทรงของโลโก้
 • เอียงหรือหมุนโลโก้
 • เพิ่มคีย์ไลน์ให้กับโลโก้
 • แยกตัวอักษร HP ออกจากวงกลมของโลโก้
 • เพิ่มสีสำหรับตัวอักษร HP ภายในโลโก้
 • เพิ่มเส้นขอบรอบโลโก้
 • เปลี่ยนสีของโลโก้
 • ทำโลโก้ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว
 • เพิ่มสัญลักษณ์/ข้อความไว้ภายในโลโก้หรือพื้นที่ว่างรอบโลโก้ หรือ
 • วางภาพไว้ภายในโลโก้

 

 

แนวทางเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นความรับผิดชอบของคู่ค้า ผู้ได้รับอนุญาต พันธมิตร และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP ที่จะต้องทำการตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบกับผู้ติดต่อทางธุรกิจของ HP ประจำพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า มีการปฏิบัติตามแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าที่กำหนดไว้โดย HP อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

 

สิทธิที่จำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาใดที่ดาวน์โหลดโดยหรือในนามของสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน และ/หรือหน่วยงานย่อยของสหรัฐอเมริกา ("รัฐบาลสหรัฐฯ") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ FAR 12.211 – “ข้อมูลทางเทคนิค” และ FAR 12.212 – "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์" หรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดให้มีการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันกับ HP ใน DFARS หรือกฎระเบียบจำเพาะของหน่วยงานอื่น

 

 

ประเด็นปัญหาระหว่างประเทศและการส่งออก

[HP ดูแลเว็บไซต์นี้จากสำนักงานของ HP ในพาโล อัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย HP ไม่ให้การรับรองว่าเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือสามารถใช้งานได้นอกสหรัฐอเมริกา และห้ามไม่ให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากพื้นที่ที่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือถูกจำกัด]

 

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากนอกสหรัฐอเมริกาจะถือว่าริเริ่มกระทำด้วยตัวของคุณเอง และคุณจะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

คุณตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อจำกัดและกฎระเบียบด้านการส่งออกและส่งออกต่อทั้งหมดของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานและองค์กรอื่นใดของสหรัฐอเมริกาหรือของต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ HP ของคุณ และจะไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ด้วยการโอนหรืออนุญาตให้มีการโอนเนื้อหาใด ๆ ไปยังประเทศที่ถูกห้ามหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ ในประการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเพียง ต้องไม่มีการละเมิดกฎหมายใด ๆ ด้วยการส่งออกหรือส่งออกต่อเนื้อหา:

 

 

 

โดยการใช้เนื้อหาใดที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและกฎระเบียบดังกล่าว คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ อยู่ภายใต้การควบคุม หรือมีสัญชาติหรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศใด ๆ ดังกล่าว หรืออยู่ในรายการใด ๆ ดังกล่าว

การชดเชย

คุณตกลงที่จะชดใช้ แก้ต่าง และปกป้องฝ่าย HP จากข้อเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) ที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายดังกล่าวอันเป็นผลจากการละเมิดเงื่อนไขนี้ของคุณ (หรือบุคคลใดที่ใช้บัญชีของคุณ) HP สงวนสิทธิ์ที่จะจัดการเรื่องการต่อสู้คดีหรือควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใด ๆ ที่คุณต้องชดใช้ในประการอื่น และในกรณีดังกล่าวคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการต่อสู้ต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวของ HP

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือส่งอีเมลให้กับ HP คุณกำลังสื่อสารกับ HP ทางอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจตอบคุณทางอีเมลหรือโดยการลงประกาศแจ้งบนเว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าประกาศแจ้ง การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นดังกล่าวทั้งหมดที่ HP ได้จัดหาให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าการสื่อสารดังกล่าวเป็นการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ความเป็นเจ้าของ

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขนี้ เนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งการจัดการเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ คือทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว ลิขสิทธิ์ © [วันที่สร้าง] HP Development Company, L.P. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุการให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรือจำกัดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำ จำหน่าย เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอด หรือเผยแพร่เนื้อหาใดที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิการใช้งานโดยเด็ดขาด

ข้อตกลงทั้งหมดสำหรับทุกฝ่าย

ข้อกำหนดนี้รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมที่คุณตกลงเมื่อใช้องค์ประกอบเฉพาะของเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการแถลงข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงแต่เพียงอย่างเดียว และข้อตกลงสุดท้ายระหว่างทุกฝ่าย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขนี้ ซึ่งจะเข้าแทนที่ข้อตกลงหรือการต่อรองทั้งหมดที่มีก่อนหน้าระหว่างคุณและ HP ในเรื่องเดียวกัน ฝ่าย HP คือผู้รับประโยชน์ภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขนี้ที่มีการอ้างอิงถึงฝ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ควบคุม

เงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียตามที่ใช้บังคับกับข้อตกลงที่ทำ เข้าทำ และดำเนินการทั้งหมดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบการจริงของคุณ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (Convention on Contracts for the International Sale of Goods)และกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniform Computer Information Transactions Act) จะไม่ใช้บังคับกับเงื่อนไขนี้ คดีความทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนี้ หรือการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ จะได้รับการดำเนินการในศาลของรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลซานตาคลารา (Santa Clara County) รัฐแคลิฟอร์เนีย และโดยเงื่อนไขนี้ คุณยอมตนผูกพันอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเหนือบุคคลของศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เบ็ดเตล็ด

การที่ HP ไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดของเงื่อนไขจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดของเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ ทว่าคุณยังตกลงว่าศาลดังกล่าวยังคงพยายามให้เจตนารมณ์ของ HP และของคุณตามที่แสดงในข้อกำหนดมีผลบังคับใช้ และว่าข้อกำหนดอื่นของเงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ชื่อหัวข้อในเงื่อนไขนี้มีไว้เพื่อความสะอาดเท่านั้น และไม่มีผลตามกฎหมายหรือผลทางสัญญา เงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงการสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ เงื่อนไขนี้จะได้รับการตีความโดยไม่มีการใช้การตีความที่เคร่งครัดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อคุณหรือ HP คุณไม่สามารถโอนหรือโอนสิทธิตามเงื่อนไขนี้ และสิทธิและสิทธิการใช้งานใดที่ได้ให้ตามเงื่อนไขนี้ แต่ HP อาจดำเนินการโอนสิทธิได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ประกาศแจ้งผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ภายใต้มาตรา 1789.3 ของประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) ผู้ใช้มีสิทธิในประกาศแจ้งสิทธิของผู้บริโภคดังต่อไปนี้: เว็บไซต์นี้จัดหาให้โดย HP หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่. นอกจากนี้คุณยังอาจติดต่อเราโดยเขียนจดหมายถึง HP Inc. โดยส่งถึง: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจติดต่อ Complaint Assistance Unit ของ Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs ทางไปรษณีย์ที่ 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 หรือทางโทรศัพท์ที่ (916) 445-1254 or (800) 952-5210 หรือสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ TDD (800) 326-2297 หรือ TDD (916) 322-1700.

HP อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้

HP อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวอย่างไม่มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงเอกสารอื่นใดที่อ้างอิงในหรือลิงก์จากเงื่อนไขนี้) ได้เป็นคราว ๆ ไป HP จะลงประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใด ๆ สิทธิไล่เบี้ยเดียวของคุณคือการหยุดใช้เว็บไซต์นี้ การยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากที่มีประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใด ๆ จะเป็นการระบุถึงการรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการตกลงที่จะมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของคุณ ประกาศแจ้งทางกฎหมายหรือเงื่อนไขที่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งอยู่ในหน้าเฉพาะต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้อาจเข้าแทนที่ข้อกำหนดบางประการของเงื่อนไขนี้ และในกรณีดังกล่าว ประกาศแจ้งทางกฎหมายหรือเงื่อนไขที่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งจะถือว่ารวมอยู่ในเงื่อนไขนี้และเข้าแทนที่ข้อกำหนดที่มีการระบุว่าได้รับการแทนที่ของเงื่อนไขนี้

 

 

 

ปรับปรุง มีนาคม 2015

 

 

กลับสู่ด้านบน

ลิงก์ด่วนไปยังเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ HP ที่เกี่ยวข้อง:

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: