คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP

HP ตระหนักดีว่าความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการปกป้องข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลกของเรา ในฐานะองค์กรระดับโลกที่มีองคภาวะตามกฎหมาย กระบวนการทางธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ และระบบด้านเทคนิคอยู่ทั่วทุกมุมโลก เรามุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมการดำเนินการทั่วทั้งหมด และเกินกว่าที่กฎหมายขั้นต่ำกำหนดไว้ รวมทั้งนำกระบวนการและนโยบายไปปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด

 

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเราและทางเลือกต่าง ๆ ที่คุณสามารถเลือกได้และสิทธิที่คุณมี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมทั้งข้อมูลที่อาจถูกรวบรวมจากกิจกรรมออนไลน์ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ และการโต้ตอบที่คุณมีกับ HP แบบออฟไลน์ เช่น เมื่อคุณมีการติดต่อกับตัวแทนจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทต่าง ๆ ของ HP ทั้งหมดรวมถึงเว็บไซต์ของ HP โดเมน บริการต่าง ๆ (รวมถึงการจัดการอุปกรณ์) แอปพลิเคชั่น การสมัครสมาชิกรับข่าวสาร (ตัวอย่างเช่น Instant Ink) และผลิตภัณฑ์ และบริษัทในเครือของเรา (รวมเรียกว่า "HP Services") ในกรณีส่วนใหญ่ HP Inc.

 

 

คำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราประมวลผลในนามของลูกค้าธุรกิจของเราในขณะที่เราให้บริการ สัญญาที่เราจัดทำขึ้นร่วมกับลูกค้าธุรกิจของเรา จะควบคุมวิธีที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทนี้ หากคุณเป็นลูกค้า พนักงาน หรือผู้รับจ้างของลูกค้าธุรกิจของ HP รายใดรายหนึ่งและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อลูกค้าธุรกิจของ HP เป็นอย่างแรก และหากจำเป็น เราจะช่วยตอบคำถามของคุณ

 

หลักความเป็นส่วนตัวของเรา

เรามีโปรแกรมสร้างสำนึกความรับผิดชอบ และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบและหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส

 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย อีกทั้งด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อคุณ โดยดำเนินการประมวลผลข้อมูล 1) ตามความยินยอมของคุณ 2) เพื่อบรรลุซึ่งภาระผูกพันที่มีต่อคุณ 3) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ ล้ำหน้าในนวัตกรรม และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า หรือ 4) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คำประกาศและการเลือกใช้ข้อมูล

 

เราดำเนินการอย่างโปร่งใส ทั้งยังมีทางเลือกและคำประกาศให้คุณทราบอย่างชัดเจน เกี่ยวกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติดังกล่าว คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล หรือคำประกาศเกี่ยวกับ HP Services

การเข้าถึงข้อมูล

 

เรามีช่องทางให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ตามสมควร รวมทั้งมีสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราไว้

การคงสภาพของข้อมูลและขอบเขตวัตถุประสงค์

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ ณ เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น เราดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ อันสมควรที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลล่าสุด และเราเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและจำกัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ไม่เกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมไว้ และเราจะลบหรือทำลายข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูล

 

เรามีมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด ซึ่งเราได้นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งยังนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันชั้นนำของตลาดที่มีการป้องกันด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ภาระรับผิดชอบในการโอนต่อข้อมูล

 

เรารับทราบในความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงาน HP หรือให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีข้อผูกมัดตามสัญญาที่จะต้องให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับเท่าเทียมกับ HP เท่านั้น

การขอความช่วยเหลือ การควบคุมดูแล และการบังคับใช้

 

เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขทุกข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เราเข้าร่วมโปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศ (International Privacy Programs) หลายโปรแกรมด้วยความสมัครใจ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล หากพวกเขาเห็นว่า HP ไม่เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวเท่าที่ควร

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ในฐานะที่เราเป็นบริษัทระดับโลก จึงมีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของ HP ทั่วโลกอาจทำการถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล และตามโปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศ (International Privacy Programs) ต่อไปนี้

 

กรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US PRIVACY SHIELD)

 

แม้ว่าจะไม่ใช้สําหรับการถ่ายโอนข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2020, HP ยังคง ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Framework) ตามที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าด้วยการรวบรวม นำไปใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป HP รับรองว่าบริษัทยึดมั่นในหลักปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวว่าด้วยคำประกาศ การเลือก และภาระรับผิดชอบในการโอนต่อ การรักษาความปลอดภัย การคงสภาพของข้อมูลและขอบเขตวัตถุประสงค์ การเข้าถึงและการขอความช่วยเหลือ การบังคับใช้และความรับผิด หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Principles) ให้ยึดตามหลักปฏิบัติฯ เป็นสำคัญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) และดูหน้าใบรับรองของ HP ได้ที่ www.privacyshield.gov

 

HP ให้คำมั่นที่จะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) พลเมืองสหภาพยุโรปที่มีข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อที่ HP PRIVACY OFFICE ก่อน

 

HP ยังมีข้อผูกพันในการส่งต่อข้อร้องเรียนความเป็นส่วนตัวภายใต้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) ที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้กับ BBB EU PRIVACY SHIELD ซึ่งเป็นหน่วยงานระงับข้อพิพาทนอกศาลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และดำเนินการโดย Council of Better Business Bureaus หากคุณส่งข้อร้องเรียนไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับอย่างทันท่วงที หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือที่น่าพอใจ โปรดไปที่ www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นข้อร้องเรียน

 

หากข้อร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ปัญหาผ่านช่องทางข้างต้น คุณสามารถขอยื่นอุทธรณ์ต่อองค์คณะ Privacy Shield Panel ได้ในบางกรณี โดยใช้วิธีอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน

 

PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

 

กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (“BCR”) ของ HP ต้องทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในขณะที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงาน HP ทั่วโลก การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปของ HP จะต้องเป็นไปตามกฎ BCR ที่ได้รับการอนุมัติต่อไปนี้

 • BCR ของ HP สำหรับหน่วยควบคุม (“BCR-C”) มีผลบังคับใช้ในปี 2011 โดย BCR-C ของ HP ครอบคลุมการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้บริโภคของ HP ที่มีอยู่และในอนาคต ตลอดจนพนักงานของ HP และผู้สมัครงานเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือก
 • BCR ของ HP สำหรับหน่วยประมวลผล (“BCR-P”) นั้นได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลโดยส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2018 โดย BCR-P ของ HP ให้ไว้กับลูกค้าองค์กรของ HP เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ BCR ได้ ที่นี่ (ในภาษาอังกฤษ)

 

กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนเอเปค

 

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ HP ที่อธิบายไว้ในคําประกาศนี้สอดคล้องกับระบบกฎความเป็นส่วนตัวของ APEC Cross Border (“CBPR”) รวมถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และทางเลือกเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการจดจําความเป็นส่วนตัวสําหรับระบบโปรเซสเซอร์ ("PRP") การรับรอง CBPR และ PRP จะไม่ครอบคลุมข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวมไว้ผ่านซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้บนแพลตฟอร์มของผู้ผลิตรายอื่น ระบบ APEC CBPR และ PRP มีกรอบการทํางานสําหรับองค์กรต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจ APEC ที่เข้าร่วม คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทํางาน APEC ได้ที่นี่

 

หากคุณมีความเป็นส่วนตัวหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้แก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง APEC ของ HP ที่ไม่ได้รับการแก้ไขจนพึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทโดยบุคคลที่สามของเราในสหรัฐอเมริกา  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

วิธีการใช้ข้อมูลของเรา

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับ HP และให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้ HP Services โดยปรับเปลี่ยนและยกระดับประสบการณ์การใช้งาน HP ที่ตอบสนองความต้องการของคุณให้ดียิ่งเราใช้หรืออาจประมวลผลข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้:

 

ประสบการณ์ของลูกค้า

 

เราให้คุณมอบประสบการณ์ลูกค้าอันราบรื่น โดยการดูแลข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการลงทะเบียนให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ ให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างครบถ้วนครอบคลุมผ่านสื่อกลางต่าง ๆ อาทิ ระบบส่งข้อความออนไลน์ และศูนย์บริการแชท สื่อสารให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ การสมัครสมาชิก และคุณสมบัติที่คุณอาจสนใจ รวมทั้งสนับสนุนคุณในการเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อสอบถามและสำรวจความพึงพอใจ มอบรางวัลจูงใจให้ลูกค้า สิทธิประโยชน์ และรางวัลสำหรับสมาชิก เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงใจผู้บริโภค ปรับการให้บริการและการสื่อสารให้เหมาะสมตามผู้รับ และเสนอแนะการใช้งานตามลักษณะการใช้ HP Services ของแต่ละบุคคล

 

การสนับสนุนด้านธุรกรรม

 

ช่วยเหลือด้านการทำธุรกรรมและการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของ HP ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ ดำเนินการชำระเงิน จัดการด้านการขนส่งและจัดส่ง และอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมและส่งคืนสินค้า

 

การสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

สื่อสารเพื่อให้ข้อมูลกับคุณ หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แบบไม่สามารถสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังเครื่องพิมพ์ได้ ซึ่งฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายสื่อสารด้านการบริหารจัดการไม่ได้กล่าวถึง ปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ และการสนับสนุน รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านการรับประกันและการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ตามกำหนดระยะเวลา และการแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าใช้งานอุปกรณ์หรือบริการได้อย่างไม่ขาดตอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนHP Services ของคุณโดยอัตโนมัติ

 

การสื่อสารเพื่อการบริหารงาน

 

ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับ HP Services ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารด้านบริหารจัดการ ได้แก่ การตอบข้อซักถามหรือคำขอ การสื่อสารเกี่ยวกับการรับประกันหรือการสิ้นสุดการบริการ การเรียกคืนสินค้าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การสื่อสารที่จำเป็นตามกฎหมายหรือการแจ้งข่าวสารองค์กรเกี่ยวกับการควบรวม การซื้อ หรือการขายกิจการ

 

การรักษาความปลอดภัย

 

รักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการ รวมทั้งตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การหลอกลวง หรือการก่อเหตุมุ่งร้ายหรืออาชญากรรมใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณติดต่อกับเรา เราจะดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ระบุรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ ก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และอาจใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น กล้อง CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่

 

การดำเนินการด้านธุรกิจ

 

ดำเนินขั้นตอนการประกอบธุรกิจทั่วไป การยืนยันตัวตน การตัดสินใจด้านเครดิตในกรณีที่ขอสินเชื่อ การทำวิจัย วิเคราะห์ วางแผน และวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจ การจัดการและการรายงานขององค์กร จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขาย การฝึกอบรมพนักงานและการประกันคุณภาพ (ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามหรือบันทึกสายการสนทนาที่โทรมายังศูนย์บริการลูกค้า) และการขยายบริการในเชิงรุก

 

การวิจัยและนวัตกรรม

 

การคิดค้นนวิตกรรมผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการใหม่และที่มีอยู่เดิม โดยใช้เครื่องมือวิจัยและพัฒนา และรวมเข้ากับกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและการโฆษณา

 

มอบโปรโมชันข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการ (ตามการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ)) บนเว็บไซต์ HP Services ผ่านอีเมล SMS/ข้อความ การทำการตลาดภายในแอปพลิเคชันและบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอก และเว็บไซต์ของคู่ค้าบางรายอื่น ๆ (เช่น คุณอาจเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของคู่ค้าที่คุณเพิ่งดูมาบนเว็บไซต์ HP) เราอาจมอบข้อมูลบางส่วนของคุณให้กับคู่ค้าบางราย ผู้ให้บริการด้านการตลาดและเครือข่ายการตลาดดิจิทัลเพื่อเลือกนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าลักษณะการสื่อสารที่คุณกำหนดไว้

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาล คำร้องขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายและคำร้องขอจากรัฐบาล เพื่อให้บริการและผลิตสินค้าอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อป้องกันตนเอง ผู้ใช้ และลูกค้าของ HP และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับลูกค้าปัญญาประดิษฐ์ / ส่วนการเรียนรู้ของเครื่อง

 

ในขณะที่อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีความซับซ้อนขึ้นและปรับแต่งเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น HP อาจใช้ข้อมูลเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนบริการให้เหมาะสมกับลูกค้า ในด้านรูปแบบการนำเสนอข้อมูลหรืองานต่าง ๆ เช่น การใช้ข้อมูลทางกายภาพและทางชีวภาพ (โดยได้รับความยินยอมจากคุณ) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าและบริการในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เช่น การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันเวอร์ชวลเรียลลิตีการส่งมอบบริการ

 

ในกรณีที่การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริการของ HP หรือเพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอ หากปราศจากการเก็บรวบรวมการวัดและส่งข้อมูลทางไกล (เช่น ข้อมูลการใช้เครื่องพิมพ์) และข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถให้บริการบางฟังก์ชันที่เราตกลงว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ เราอาจใช้ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงบริการของ HP และสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการของ HPการจัดการบัญชีผู้ใช้

 

ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงร้านค้าออนไลน์ของเรา คุณอาจมีการสร้างข้อมูลประจำตัวสำหรับลงชื่อเข้าใช้ หรือบัญชีผู้ใช้กับทาง HP เมื่อคุณสร้างข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกันได้สำหรับบริการทั้งหมดของเรา ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัวหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ อาจรวมถึงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ข้อมูลบัตรที่ใช้ในการชำระเงินและประวัติการใช้งาน รายละเอียดอุปกรณ์ที่ซื้อและเชื่อมต่อ การตั้งค่าอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ ข้อมูลการใช้งานเซอร์วิสของอุปกรณ์ รวมถึงการกำหนดลักษณะของคำแนะนำและข้อเสนอจาก HP ตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณมีการใช้งาน

 

ดูวิธีการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจากคู่มืออ้างอิงแบบเข้าใจง่ายที่ เมตริกซ์การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

เราเก็บข้อมูลอะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่แสดงตัวตนของคุณ หรือข้อมูลที่สามารถใช้ยืนยันตัวคุณได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ HP Services หรือในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของ HP

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือลักษณะการใช้บริการ HP Services และอาจจะรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลติดต่อ เราอาจรวบรวมข้อมูลติดต่อส่วนตัวและ/หรือทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่อและข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนในทำนองเดียวกันอื่น ๆ
 • ข้อมูลการชำระเงิน เราเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการชำระเงินและป้องกันการฉ้อโกง ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขรหัสรักษาความปลอดภัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
 • ข้อมูลบัญชี เราเก็บข้อมูล อาทิเช่น วิธีการซื้อหรือสมัครใช้บริการ HP Services การทำธุรกรรม ประวัติการเรียกเก็บเงินและการสนับสนุน บริการ HP Services ที่ใช้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีที่คุณสร้างขึ้น
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เราเก็บข้อมูลระบุพิกัดละติจูดและลองติจูด เมื่อคุณเปิดใช้บริการที่มีการใช้ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตอนที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ คุณได้อนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งไว้ หรือเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลประจำตัวเพื่อความปลอดภัย เราเก็บรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน คำใบ้รหัสผ่าน และข้อมูลการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ไว้เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและเข้าถึงบัญชี HP
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เราเก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลด้านประชากรศาสตร์บางอย่างจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ประเทศ เพศ อายุ ภาษาที่ใช้ และลักษณะงานที่สนใจโดยทั่วไป
 • ความพึงใจ เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงใจและความสนใจของคุณที่เกี่ยวกับ HP Services (ทั้งตอนที่คุณระบุข้อมูลนั้นให้เราทราบ หรือตอนที่เราอนุมานจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคุณ) และช่องทางการสื่อสารที่ต้องการรับข้อมูลจากเรา
 • ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจให้บริการฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลกับคนในเครือข่ายออนไลน์ และติดต่อกับเราในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ เราอาจเก็บหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่ใช้ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้บริการ เพื่อให้คุณเข้าใจว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และนำไปแบ่งปัน
 • ข้อมูลทางกายภาพและทางชีวภาพ เมื่อคุณใช้งานผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องให้ข้อมูลด้านกายภาพกับเรา อาทิเช่น ความสูงหรือน้ำหนัก หรือกระทั่งการเคลื่อนไหว เพื่อที่ทางเราสามารถดำเนินการสร้างวัตถุในแบบเฉพาะตัวได้ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติของเราได้ หากคุณอนุญาต ผลิตภัณฑ์ของเราบางตัวจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทางชีวมิติ (อาทิ ลายนิ้วมือ) เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้
 • ข้อมูลระบุเอกลักษณ์อื่น ๆ ตัวอย่างข้อมูลเอกลักษณ์อื่น ๆ ที่เราเก็บจากคุณ ได้แก่ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในขณะที่ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า แผนกช่วยเหลือ หรือช่องทางช่วยเหลือลูกค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะติดต่อด้วยตนเอง ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลที่ตอบในรูปแบบลายลักษณอักษร เสียง หรือวิดีโอภายในแบบสอบถามหรือการแข่งขัน หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณมอบให้เราเพื่อเอื้ออำนวยต่อการให้บริการ HP Services และเพื่อตอบข้อซักถามของคุณ หากคุณขอสินเชื่ออนุมัติด่วน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น เงินเดือน หมายเลขบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลบัญชีธนาคาร/การเงิน และข้อมูลอื่น ๆ (เช่น จากหน่วยงานการรายงานข้อมูลเครดิต) เพื่อใช้ในการรับรองความถูกต้องและยืนยันความน่าเชื่อถือทางเครดิต
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในบริการบางอย่างของ HP บริการบางอย่างของ HP เช่น แอปพลิเคชัน HP Gaming and Immersive อาจเก็บรวบรวมข้อมูลในประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันและคุณลักษณะพิเศษบางอย่างได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการใดของ HP โดยเฉพาะ โปรดคลิกที่นี่

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการ โดยอัตโนมัติ

 • ข้อมูลการใช้เครื่องพิมพ์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เครื่องพิมพ์ เช่น จำนวนหน้าที่พิมพ์ โหมดการพิมพ์ วัสดุพิมพ์ที่ใช้ ประเภทตลับหมึกหรือผงหมึก (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ หรือตลับหมึกที่ใช้ชิปหรือวงจรไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของ HP) ประเภทของไฟล์ที่พิมพ์ (.pdf, .jpg เป็นต้น) แอปพลิเคชันที่ใช้ในการพิมพ์ (Word, Excel, Adobe Photoshop ฯลฯ) ขนาดไฟล์ ประทับเวลา รวมถึงการใช้งานและสถานะของวัสดุงานพิมพ์อื่น ๆ ของเครื่องพิมพ์ เราจะไม่สแกนหรือเก็บรวบรวมเนื้อหาของไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจแสดงผลโดยแอปพลิเคชัน
 • ข้อมูลอุปกรณ์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ เฟิร์มแวร์ จำนวนหน่วยความจำ ภูมิภาค ภาษา เขตเวลา หมายเลขรุ่น วันที่เริ่มใช้ครั้งแรก อายุอุปกรณ์ วันที่ผลิตอุปกรณ์ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ พอร์ตเชื่อมต่อ สถานะการรับประกัน หมายเลขประจำเครื่อง (UDI) ข้อมูลโฆษณาประจำตัว (Advertising Identifier) และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลแอปพลิเคชัน เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน HP เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษา เวอร์ชันซอฟต์แวร์ การเลือกแบ่งปันข้อมูล และรายละเอียดการอัปเดต ในกรณีที่เรารวมเทคโนโลยีเข้ากับบุคคลภายนอก ข้อมูลอาจมีการแบ่งปันกันระหว่างบุคคลภายนอกกับ HP และเราจะมีคำประกาศที่เหมาะสมในระดับแอปพลิเคชัน
 • ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันของอุปกรณ์แต่ละตัว ตัวอย่างของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำและประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผล สภาวะแวดล้อมและความล้มเหลวของระบบ กิจกรรมการพิมพ์ คุณลักษณะ และการแจ้งเตือนที่ใช้ เช่น คำเตือน "หมึกเหลือน้อย" การใช้การ์ดรูปภาพ โทรสาร สแกน เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลการค้นดูเว็บไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์ HP แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่ "ดำเนินการโดย" บริษัทอื่นในนามของเรา รวมไปถึงเนื้อหา (และโฆษณา) ที่คุณดูและมีการโต้ตอบ ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเข้าไป และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (เช่น หน้าเพจที่ดู ลิงก์ที่คลิก หรือรายการสินค้าที่เลือกซื้อ) บางส่วนของข้อมูลนี้ จะถูกเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ เว็บบีคอน เว็บลิงก์แบบฝัง และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ การใช้คุกกี้
 • ข้อมูลรวมหรือไม่ระบุตัวตน เราเก็บคำตอบในแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อผู้ตอบ หรือข้อมูลรวมและไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้บริการ HP Services ในบางกรณี เราใช้วิธีแยกการระบุอัตลักษณ์ (de-identification) หรือการใช้นามสมมุติ (pseudonymisation) กับข้อมูลคุณเพื่อปกป้องไม่ให้ใครระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลที่ใช้ด้วยเทคโนโลยีที่มีได้

โปรดทราบ: เว็บเบราว์เซอร์บางรุ่นจะมีคุณลักษณะ “ไม่ต้องติดตาม” อยู่ในตัว ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการมาตรฐานอุตสาหกรรมในการจัดการคำขอ "ไม่ต้องติดตาม" ดังนั้น ณ ตอนนี้ เว็บไซต์ของเราจึงไม่สามารถตอบรับคำขอหรือหัวเรื่อง "ไม่ต้องติดตาม" จากเบราว์เซอร์เหล่านี้ได้

 

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 • นายหน้าข้อมูล เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และเครือข่ายโฆษณา ข้อมูลที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ความพึงใจ ความสนใจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์บางอย่าง โดยเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่คุณใช้แอปพลิเคชันของเราด้วยวิธีเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของเรา โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของ Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ) ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
 • คู่ค้าของ HP หากคุณซื้อบริการ HP Services จากคู่ค้าของ HP เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการซื้อบริการของคุณจากคู่ค้ารายนั้น เราอาจได้รับข้อมูลคุกกี้และข้อมูลเชิงลึกด้วย
 • หน่วยงานป้องกันการทุจริตหรือหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อป้องกันการทุจริตและเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ
 • ลูกค้าองค์กรของ HP เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ (เช่น เจ้าหน้าที่แผนกไอที) อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจกับ HP ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการ HP Services บางอย่างในระดับองค์กร
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ เรายังรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลโปรไฟล์/ประชากรศาสตร์ที่เป็นภาพรวมหรือแยกการระบุอัตลักษณ์ จากแหล่งข้อมูลของบริษัทอื่น อาทิ คู่ค้าบางราย และบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาข้อมูลองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ (เช่น เจ้าหน้าที่แผนกไอที) อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจกับ HP ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการ HP Services บางอย่างในระดับองค์กร หากจำเป็น เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณหรือนายจ้างของคุณมอบให้ รวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งจากแหล่งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของบุคคลที่เราติดต่อธุรกิจ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งตามมาตรการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตของเรา

 

นอกจากนี้ เรายังรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลโปรไฟล์/ประชากรศาสตร์ที่เป็นข้อมูลรวมหรือแยกการระบุอัตลักษณ์ จากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก อาทิ บริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาข้อมูลองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์

 

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล

 

โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้น อาจมีบางกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการ HP Services และฟีเจอร์พิเศษบางอย่างแก่คุณได้ หรืออาจจะตอบกลับข้อซักถามใด ๆ ที่คุณมีได้อย่างไม่เต็มที่

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

ยกเว้นมีการระบุเป็นอย่างอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง,HP ไม่เก็บข้อมูลจากผู้เยาว์ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท้องถิ่น และไม่ได้มุ่งเป้าในการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้นมาเพื่อผู้เยาว์

เราเก็บรักษาและดูแลข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เราวางมาตรการด้านบริหารจัดการ เทคนิค และกายภาพที่เหมาะสมตามควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลไว้ อันเป็นการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสม HP เก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต และหากยังคงใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้นในการรวบรวม โอน หรือเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เราปกป้องข้อมูลความลับสำคัญ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสผ่าน) ในระหว่างส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเข้ารหัสลับ เช่น การใช้โพรโทคอลเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเข้ารหัสข้อมูล Transport Layer Security (“TLS”)

 

และเรายังสมัครใช้บริการการจัดการการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการชำระเงินแบบเรียลไทม์ บริการนี้ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของเราในการป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิตและคุ้มครองข้อมูลทางการเงินของคุณตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

 

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการของ HP แก่คุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราและการแก้ไขข้อพิพาท ระยะเวลาการเก็บรักษาสำหรับบันทึกธุรกิจของ HP จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเรกคอร์ดและถูกควบคุมโดยนโยบายการเก็บรักษาระเบียนของ HP

 

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าและผู้ค้า จะได้รับการดูแลรักษาในระหว่างที่มีการใช้งานอยู่ และนานเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการของ HP แก่คุณ ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและความจำเป็นทางธุรกิจ เช่น การตัดสินใจทางธุรกิจที่ต้องใช้ข้อมูล การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง HP มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราประมวลผล และตั้งใจที่จะดูแลให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ถือครอง และประมวลผล ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ HP ถือครองจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าการถือครองข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเป็นบันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่มีความจำเป็นทางกฎหมายหรือไม่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าและผู้ค้า จะได้รับการดูแลรักษาในระหว่างที่มีการใช้งานอยู่ และนานเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ไม่ใช่บันทึกข้อมูล จะได้รับการจัดการโดยปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะกำหนดข้อจำกัดในการเก็บรักษาเอาไว้ หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อมูลจะถูกลบออกหรือทำลายอย่างถาวรโดยจะไม่สามารถทำซ้ำขึ้นใหม่ได้อีก

 

เมื่อได้รับคำขอจากคุณ เราจะลบหรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้อยู่ในรูปแบบนิรนาม เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้อีกต่อไป ยกเว้นกรณีที่เราได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย หรือมีความจำเป็นในการคงไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

การแบ่งปันข้อมูลของเรา

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น เฉพาะเมื่อมีข้อผูกพันตามสัญญาที่เหมาะสม:

 

การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทของ HP

 

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงาน HP อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล หน่วยงาน HP ผูกพันตามสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัย และในฐานะที่ HP เข้ายอมรับแนวปฏิบัติตามกรอบของ กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนเอเปค (APEC Cross Border Privacy Rules)กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules) และโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) นอกจากนี้ เรายังจัดอบรมให้พนักงาน HP ของเราทราบถึงแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมที่ HP ในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ที่บังคับตามกฎหมาย

 

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่คุณตกลงยอมรับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสร้างบัญชี หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเครือข่ายหน่วยงาน HP ทั่วโลก

 

การแบ่งปันกับผู้ให้บริการและคู่ค้า

 

เราว่าจ้างผู้ให้บริการหรือคู่ค้าในการจัดการหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบางอย่างในนามของเรา ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการหรือคู่ค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และอาจให้บริการ เช่น บริการประมวลผลบัตรเครดิตและจัดการการฉ้อโกง บริการสนับสนุนลูกค้า การแสวงหาการขายในนามของเรา การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้ กิจกรรมการโฆษณาและการตลาด (ได้แก่ การโฆษณาดิจิทัลตามความสนใจเฉพาะบุคคล) บริการไอที ผู้ให้บริการอีเมล การโฮสต์ข้อมูล การช่วยเหลือผ่านการสนทนาสด (Live-help) การทวงและการจัดการหนี้ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือการสนับสนุนบนเว็บไซต์ HP ผู้ให้บริการและคู่ค้าของเรามีพันธะตามสัญญาที่จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเรา และไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการให้บริการตามที่ HP กำหนด ในบางกรณี HP อาจติดต่อคุณเพื่อทำการประเมินความพึงพอใจที่คุณมีต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์เหล่านั้น

 

การแบ่งปันข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทโฆษณา

 

เรายังอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับพันธมิตรด้านการโฆษณา (รวมถึงเครือข่ายโฆษณา บริษัทที่ให้บริการโฆษณา และผู้ให้บริการรายอื่นที่พวกเขาอาจใช้ข้อมูล) เพื่อที่ทางผู้ให้บริการจะได้ทราบว่าคุณใช้อุปกรณ์ใด และนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล รหัสอุปกรณ์ หรือค่าเอกลักษณ์อื่นในรูปแบบที่เข้ารหัส ผู้ให้บริการสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่แยกการระบุอัตลักษณ์หรือรูปแบบแฮชได้ ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ จากคุณ เช่น ที่อยู่ IP และข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ และอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเข้ากับข้อมูลจากบริษัทอื่นที่เราเข้าร่วมในการแบ่งปันข้อมูล. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน ฝ่ายการสื่อสารของ HP

 

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก

 

เรายังสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานต่อไปนี้ (i) หน่วยงานอ้างอิงสินเชื่อและป้องกันการทุจริต (ii) หน่วยงานทวงหนี้ (สำหรับรายที่มีหนี้ชำระค้าง) หรือ (iii) บริษัทประกัน หากคุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเรา (เช่น Care Packs) หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น ๆ ข้อมูลของคุณจะถูกดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายและหลักปฏิบัติของ HP

 

การดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร

 

HP อาจตัดสินใจซื้อ ขาย ควบรวม หรือปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยเหตุผลด้านกลยุทธ์หรือเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ซื้อจริงหรือที่คาดหวัง หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขาย หลักปฏิบัติของเราคือหาวิธีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้น

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

 

เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้อื่น หากเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าเรามีข้อผูกพันต่อไปนี้ (i) ให้ข้อมูลตามคำขอที่ได้รับมอบอำนาจแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ศาล และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมถึงกระทำตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือข้อกำหนดการบังคับใช้กฎหมาย (ii) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หมายเรียก หรือคำสั่งศาล (iii) สอบสวนและช่วยป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัย การหลอกลวง หรือการก่อเหตุมุ่งร้ายหรืออาชญากรรมอื่น ๆ (iv) บังคับใช้/ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ HP หรือบริษัทย่อย หรือ (v) ปกป้องสิทธิหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ HP พนักงาน และบุคคลภายนอกเมื่อใช้ทรัพย์สินของ HP หรืออยู่ในอาคารสถานที่ของ HP หากได้รับอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้

 

เราไม่ได้และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้นผ่านทางบริการของเราและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้โฆษณาในบริการของเราและที่อื่นๆตามกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ในช่วงเวลาและในเว็บไซต์ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้

 

ดูว่าเราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครและอย่างไรได้จากการอ้างอิงแบบเข้าใจง่ายที่ เมตริกซ์การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

การสื่อสารของ HP

คุณสามารถตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก หรือการรับการสื่อสารทั่วไปจาก HP ได้ที่จุดรวบรวมข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นซึ่งจะอธิบายไว้ในหัวข้อถัดไป ทั้งนี้ คุณไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการรับข่าวสารได้ หากการสื่อสารนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ สัญญา การสนับสนุน คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การอัปเดตไดรเวอร์ หรือคำประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการตลาด

 

การตลาดและข่าวสารสำหรับสมาชิก

 

ข่าวสารด้านการตลาดของ HP เป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือการสนับสนุน และคุณสามารถเลือกวิธีรับข่าวสารเหล่านี้ เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์พกพา ข่าวสารด้านการตลาดอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ข้อเสนอพิเศษ เนื้อหาเฉพาะบุคคล โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย หรือคำเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยตลาดหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข่าวสารสำหรับสมาชิก ได้แก่ จดหมายข่าวทางอีเมล การอัปเดตซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่คุณแจ้งความจำนงว่าต้องการรับ หรือยินยอมที่จะรับข้อมูลนั้น

 

คุณสามารถเลือกไม่รับข่าวสารทั่วไปได้ โดยทำตามวิธีการต่อไปนี้

 

 • เลือก “Opt out” (เลือกไม่รับ) หรือลิงก์ “Unsubscribe” (ยกเลิกการสมัคร) ในอีเมล หรือทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในอีเมลข่าวสารสำหรับสมาชิกแต่ละฉบับ
 • วิธียกเลิกการสมัครรับข้อความที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ ให้ตอบกลับข้อความนั้น โดยพิมพ์คำว่า “STOP” หรือ “END”

และคุณยังสามารถปิดใช้งานเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เว็บบีคอนในข้อความอีเมลโดยไม่ดาวน์โหลดรูปภาพที่อยู่ในข้อความที่ได้รับจาก HP (คุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่ได้ช่วยปิดการใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูลในข้อความอีเมลเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการหรือแนบมากับซอฟต์แวร์อีเมล

 

คุกกี้และตัวเลือกโฆษณา

 

HP ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุกกี้ และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ ได้ผ่านศูนย์การกำหนดลักษณะคุกกี้ของเรา คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ของเรา ได้จากใน คำชี้แจงเกี่ยวกับ คุกกี้และตัวเลือกโฆษณาของเรา. คุณสามารถปรับเปลี่ยนการกำหนดลักษณะของคุณได้ โดยไปที่ศูนย์การกำหนดลักษณะคุกกี้ของเรา.

 

การใช้สิทธิ์ของคุณและการติดต่อเรา

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราหรือเราเก็บรักษาไว้ และมีสิทธิ์ขอคำอธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง จำกัดการใช้ ไม่ระบุตัวตน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ด้วยความยินยอมของคุณหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังตัวควบคุมข้อมูลอื่น

 

คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี รวมถึงเมื่อเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดทางตรงหรือเพื่อสร้างโปรไฟล์ทางการตลาด โปรดดู ส่วนการสื่อสารของ HP เพื่ออ่านคำแนะนำวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ และจัดการกำหนดลักษณะเกี่ยวกับการสื่อสารด้านการตลาดและการสมัครสมาชิกตามที่คุณต้องการ

 

นอกจากการควบคุมดูแลความเป็นส่วนตัวโดยอิงตามคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวแล้ว คุณยังสามารถควบคุมดูแลการรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์คุณได้อีกด้วย แต่ในบางกรณี การใช้ข้อมูลโดยผลิตภัณฑ์ (ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของไฟล์) ซึ่งจะถูกรวบรวมและประมวลผลเพื่อให้คุณใช้บริการที่จำเป็นของ HP ได้ เช่น การสั่งพิมพ์ระยะไกล, Instant Ink และบริการผ่านทางเว็บอื่น ๆ คุณสามารถควบคุมการรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านการตั้งค่าและการปรับแต่งค่าอุปกรณ์ตามความพึงพอใจของคุณ HP ไม่อยู่ในสถานะที่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลของคุณหากปราศจากความร่วมมือจากคุณ การปิดใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมให้บริการหรือฟังก์ชันของบริการดังกล่าว ข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อเติมเต็มสมรรถภาพการใช้งานฟังก์ชันนั้น ๆ จะไม่ถูกนำมาประมวลผลในการตลาดทางตรงแต่อย่างใด หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า HP และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ

 

ในบางกรณี อาจมีการจำกัดสิทธิ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากการดำเนินการตามคำขอของคุณเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้หรือจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย

 

เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณสำหรับการใช้สิทธิและการตัดสินใจของคุณแม้ว่าฟังก์ชันการทำงานและคุณลักษณะบางอย่างที่มีอยู่บนบริการของ HP อาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณอีกต่อไป ความแตกต่างใดๆในบริการจะเกี่ยวข้องกับค่าที่ระบุ

 

เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ หรือหากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมของเราและการใช้ข้อมูลของคุณ หรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น โปรดส่งอีเมลถึง ผู้บริหารระดับสูงด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ HP หรือเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ด้านล่าง

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEXICO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
HP Inc.
กฏหมายทั่วโลก
สํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ATTN
เลขที่ 8 กว่าง ซัง อเวนิว เซาธ์ ชั้น 1 ชั้น 5
ศูนย์เลยชิงฮ่องกง,
อําเภอเจ้าหย่าง P.C.100102
ปักกิ่ง, จีน

 

REST OF WORLD
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

การสื่อสารทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติเป็นความลับ เมื่อได้รับการสื่อสารของคุณตัวแทนของเราจะติดต่อคุณภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณ ในบางกรณีเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ คลิกที่นี่ เรามุ่งมั่นที่จะให้แน่ใจว่าความกังวลของคุณได้รับการแก้ไขในลักษณะที่เหมาะสม

 

หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ คุณมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานควบคุมดูแลความปลอดภัยของข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงาน หรือสถานที่คุณพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎการคุ้มครองข้อมูลหรือขอการเยียวยาจากศาล หากมีคำถาม ปัญหา หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield), APEC, CBPRs หรือการประยุกต์ใช้ BCRs ของ HP โปรดอ่านเกี่ยวกับ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ของเรา

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

หากเรามีการแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราจะโพสต์คำชี้แจงฉบับแก้ไขไว้ที่นี่ พร้อมวันที่ทำการแก้ไข หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล อันส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ส่งอีเมล หรือโพสต์คำประกาศบนเว็บไซต์องค์กรของเราและ/หรือหน้าเพจสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมี

 

วันที่ลงประกาศ: มีนาคม 2021

 

ดาวน์โหลดคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP

 

ไฟล์เก็บถาวรคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเวอร์ชันก่อนหน้า

ลิงก์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ:

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของประเทศ/ภูมิภาคอื่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

การกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของฉัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล HP

เรียนรู้เพิ่มเติม