Prohlášení HP o ochraně osobních údajů

Společnost HP si je vědoma toho, že právo na soukromí patří mezi základní lidská práva, a také toho, jak důležité jsou soukromí, bezpečnost a ochrana údajů našich zákazníků i partnerů po celém světě. Jakožto globální organizace, jejíž právnické osoby, podnikové procesy, manažerské struktury a technické systémy přesahují mezinárodní hranice, se snažíme ve všech svých provozech zajistit ochranu, která překračuje minimální právní požadavky, a zavést konzistentní, přísné zásady a postupy.

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o našich postupech ochrany soukromí, o volbách, které máte a o právech, která můžete uplatnit v souvislosti s vašimi osobními údaji, a to včetně údajů, které mohou být shromažďovány o vašich aktivitách na internetu, údajů o využívání zařízení a údajů o offline komunikaci se společností HP, například při kontaktu se zástupci oddělení zákaznické podpory. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné pro všechny společnosti HP, a také pro internetové stránky, domény, služby (včetně správy zařízení), aplikace, odběry (např. Instant Ink) a produkty, které patří společnosti HP nebo jejím dceřiným společnostem (společně označovány jako „služby HP Services“).

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na žádné osobní údaje, které zpracováváme jménem našich obchodních zákazníků v rámci námi poskytovaných služeb. Způsob, jakým v této souvislosti zpracováváme vaše osobní údaje, řídí smlouvy uzavřené s našimi obchodními zákazníky. Pokud jste zákazníkem, zaměstnancem nebo dodavatelem některého z firemních zákazníků společnosti HP a máte dotaz týkající se vašich osobních údajů, doporučujeme vám obrátit se nejprve na firemního zákazníka HP, kterému podle potřeby poskytneme pomoc při řešení vašich otázek.

Naše zásady ochrany osobních údajů

Máme program založený na odpovědnosti a zavázali jsme se dodržovat následující zásady, založené na mezinárodně uznávaných rámcích a principech ochrany soukromí a osobních údajů:

ZÁKONNOST, ČESTNOST A TRANSPARENTNOST

 

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, transparentně a čestně vůči vám. Naše zpracování údajů probíhá: 1) s vaším souhlasem; 2) za účelem plnění našich povinností vůči vám; 3) k legitimním účelům provozování naší činnosti, podpory inovace a poskytnutí bezproblémového zákaznického zážitku; 4) jinak v souladu se zákonem.

OZNÁMENÍ A MOŽNOST VOLBY VYUŽITÍ ÚDAJŮ

 

Zajišťujeme transparentnost a poskytujeme srozumitelné oznámení a volbu ohledně typů shromažďovaných osobních údajů a účelů, k nimž údaje shromažďujeme a zpracováváme. Osobní údaje nepoužíváme k účelům, které jsou v rozporu s těmito zásadami, naším prohlášením o ochraně osobních údajů nebo konkrétními oznámeními ve službách HP Services.

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

 

Poskytujeme vám přiměřený přístup společně s možností zkontrolovat, opravit, doplnit či odstranit osobní údaje, které s námi sdílíte.

INTEGRITA ÚDAJŮ A ÚČELOVÉ OMEZENÍ

 

Osobní údaje používáme výhradně k účelům uvedeným v době jejich získání nebo k dalších kompatibilním účelům v souladu se zákonem. Podnikáme přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje byly přesné, úplné a aktuální. Shromažďujeme pouze relevantní osobní údaje v takovém rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné pro jejich zamýšlené využití. Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné pro jejich zamýšlené využití. Poté, co je nebudeme potřebovat, je bezpečně smažeme nebo zničíme.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

 

Za účelem ochrany osobních dat před neoprávněným použitím nebo zpřístupněním zavádíme přísné kontrolní postupy zabezpečení informací ve vlastních provozech a nabízíme špičkové produkty a řešení s vysokou úrovní zabezpečení dat.

ODPOVĚDNOST ZA DALŠÍ PŘEDÁNÍ

ODPOVĚDNOST ZA DALŠÍ PŘEDÁNÍ

 

Uvědomujeme si možné riziko při předávání osobních údajů mezi jednotlivými subjekty HP nebo třetím stranám. Osobní údaje budeme sdílet jen s třetími stranami, které jsou smluvně zavázány poskytnout odpovídající úroveň ochrany.

ODVOLÁNÍ, DOHLED A PROSAZOVÁNÍ

 

Jsme plně připraveni vyřešit jakékoli obavy týkající se vašich osobních údajů. Dobrovolně se účastníme několika mezinárodních programů na ochranu osobních údajů, které poskytují jednotlivcům možnost odvolání, pokud mají pocit, že společnost HP nedostatečně respektuje jejich práva.

Mezinárodní předávání údajů

Vzhledem k tomu, že jsme globální společnost, vámi poskytnuté údaje mohou být přeneseny do subjektů HP po celém světě, nebo k nim tyto subjekty mohou mít přístup, a to v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a na základě následujících mezinárodních programů ochrany osobních údajů.

 

SYSTÉM EU–USA NA OCHRANU SOUKROMÍ (EU-US PRIVACY SHIELD)

 

Ačkoli se od 16.7.2020 nepoužívají pro přenosy dat, společnost HP stále Společnost HP ve spojení se shromažďováním, použitím a uchováváním osobních údajů z členských zemí Evropské unie zajišťuje soulad s rámcem EU-US Privacy Shield, který implementovalo ministerstvo obchodu USA. Společnost HP potvrdila, že dodržuje zásady Privacy Shield oznamovací povinnosti, možnosti volby, odpovědnosti za další předávání, bezpečnosti, integrity údajů a účelového omezení, přístupu a odvolání, prosazování a odpovědnosti. V případě rozporu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a zásadami Privacy Shield budou mít přednost zásady Privacy Shield. Další informace o programu Privacy Shield a naši certifikaci naleznete na webových stránkách www.privacyshield.govWeb nepatřící společnosti HP.

 

V souladu se zásadami systému EU-US Privacy Shield se společnost HP zavazuje řešit stížnosti ohledně ochrany vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo použití vašich osobních údajů. Jednotlivci z Evropské unie, kteří mají dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, by měli nejprve kontaktovat KANCELÁŘ PRO OCHRANU ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI  HP.

 

Společnost HP se dále zavázala nevyřešené stížnosti týkající se ochrany osobních údajů podle zásad EU-USA Privacy Shield předat neziskovému poskytovateli mimosoudního řešení sporů BBB EU PRIVACY SHIELD se sídlem v USA, provozovanému radou Council of Better Business Bureaus. Jestliže nedostanete včasné potvrzení o příjmu stížnosti, nebo vaše stížnost nebude uspokojivě vyřešena, navštivte webové stránky https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsWeb nepatřící společnosti HP, kde získáte více informací a můžete podat stížnost.

 

Jestliže se vaši stížnost nepodaří vyřešit výše uvedenými prostředky, za určitých omezených okolností může být zahájeno závazné rozhodčí řízení před panelem Privacy Shield.

 

Společnost HP podléhá vyšetřování a prosazování ze strany Federální obchodní komise USA a ostatních oprávněných statuárních orgánů USA.

 

* PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

ZÁVAZNÁ PODNIKOVÁ PRAVIDLA

 

Závazná podniková pravidla společnosti HP (dále jen „ZPP“) zaručují, že osobní údaje, předané ven z Evropského hospodářského prostoru („EHP“) jsou dostatečně chráněny i v případě, že jsou zpracovávány některou z mezinárodních poboček společnosti HP. Společnost HP předává osobní údaje z Evropské unie v souladu s následujícími schválenými BCR.

 • ZPP společnosti HP pro správce údajů („ZPP-S“). Tato pravidla, platná od r. 2011, upravují předávání osobních údajů současných i potenciálních zákazníků, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání ve společnosti HP.
 • ZPP společnosti HP pro zpracovatele údajů („ZPP-Z“) – ZPP-Z společnosti HP, schválená většinou regulátorů v oblasti ochrany dat pro EHP a Švýcarsko, platná od r. 2018, je k dispozici profesionálním zákazníkům HP, kterým usnadňuje předávání osobních údajů ven z EHP.

Více informací o našich ZPP najdete zde (v anglickém jazyce).

 

[APEC CROSS-BORDER PRIVACY RULES]

 

Postupy společnosti HP týkající se ochrany osobních údajů popsané v tomto prohlášení splňují požadavky systému APEC pro přeshraniční pravidla ochrany osobních údajů („CBPR“), včetně transparentnosti, odpovědnosti a volby při shromažďování a používání vašich osobních údajů a systému rozpoznávání osobních údajů při zpracování dat („PRP“). Certifikace CBPR a PRP se nevztahují na informace, které lze shromažďovat prostřednictvím softwaru ke stažení na platformách třetích stran. Systémy APEC CBPR a PRP poskytují organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních informací přenášených ze zúčastněných zemí APEC. Více informací o rámci APEC najdete zde.

 

Máte-li nevyřešené obavy o soukromí nebo použití dat související s certifikací APEC společnosti HP a domníváte se, že jsme problém uspokojivě nevyřešili,  obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporných rozhodnutí v USA. (zdarma).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Jak údaje využíváme

Osobní údaje shromažďujeme a využíváme, abychom zařídili, že váš zážitek z používání některé ze služeb HP Services bude co nejpříjemnější, a abychom vám mohli nabídnout co nejlepší služby tím, že je přizpůsobíme vám na míru. Vaše údaje můžeme používat nebo jinak zpracovávat za následujícími obchodními účely:

 

PROSTŘEDÍ PRO ZÁKAZNÍKY

 

Cílem je zajistit vám kvalitní zákaznický zážitek tím, že budeme uchovávat aktuální kontaktní a registrační údaje, poskytovat ucelenou zákaznickou podporu, nabízet produkty, služby, funkce a odběry společnosti HP, které by vás mohly zajímat, a umožníme vám účast v soutěžích a anketách. Vaše údaje také používáme k upravení vašeho zákaznického zážitku na míru, přizpůsobení služeb HP Services a sdělení, která dostáváte, a k sestavení doporučení na základě vašeho využívání služeb HP Services.

 

PODPORA TRANSAKCÍ

 

Pomoc s provedením transakcí a objednávek našich produktů a služeb, správa vašeho účtu, zpracování plateb, zajištění expedice a doručení a zprostředkování oprav a vrácení produktů.

 

PODPORA A VYLEPŠOVÁNÍ PRODUKTŮ

 

Zlepšování výkonu a provozu našich produktů, řešení, služeb a podpory, včetně záruční podpory a včasných aktualizací firmwaru a softwaru a upozornění pro zajištění nepřerušeného provozu zařízení nebo služby. Další informace najdete v sekci Informace automaticky shromažďované o vašem využívání služeb HP Services.

 

ADMINISTRATIVNÍ SDĚLENÍ

 

Komunikace o službách HP Services. Jako příklady administrativní komunikace lze uvést odpovědi na dotazy nebo žádosti, komunikace týkající se provedení služeb nebo záruky, upozornění na stažení produktů z bezpečnostních důvodů, komunikace vyžadované zákonem nebo aktuální firemní informace týkající se fúzí, akvizic či odprodejů.

 

ZABEZPEČENÍ

 

Zajištění integrity a zabezpečení našich webových stránek, produktů, funkcí a služeb a prevence a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů a další kriminální nebo nebezpečné činnosti, která může ohrozit vaše údaje. Při interakci s vámi podnikneme také přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti, například pomocí uživatelského jména a hesla, než vám poskytneme přístup k osobním údajům. Za účelem zabezpečení našich fyzických poboček můžeme také zavést další bezpečnostní opatření, jako například kamery CCTV.

 

OBCHODNÍ OPERACE

 

Činnosti v rámci běžného chodu podniku, jako je ověření vaší identity, rozhodnutí o poskytnutí úvěru, provádění výzkumu a analytiky, firemní reporty a řízení, školení zaměstnanců a kontrola kvality (což může zahrnovat monitorování nebo nahrávání telefonátů na zákaznickou podporu) a komunikace.

 

VÝZKUM A INOVACE

 

Inovace produktů, funkcí a služeb s využitím nástrojů pro výzkum a vývoj a analýzy dat.REKLAMA

 

Poskytování přizpůsobených propagačních nabídek (v souladu s vaším Nastavením ochrany soukromí) v rámci služeb HP Services a na dalších vybraných partnerských webových stránkách (například na partnerských webových stránkách se vám může zobrazit reklama na produkt, který jste si nedávno prohlíželi na stránkách HP). Některé vaše údaje můžeme také sdílet s poskytovateli marketingových služeb a sítěmi digitálního marketingu za účelem zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Více si můžete přečíst v části Používání souborů cookie.

 

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

 

Dodržování příslušných zákonů, předpisů, řízení se soudními příkazy, požadavky státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, abychom zajistili řádný provoz našich služeb a produktů, ochránili sebe, své uživatele a zákazníky a mohli řešit případné spory.

 

Rychlý přehled o tom, jak shromažďované údaje využíváme a na základě kterých zákonů je zpracováváme, najdete v Tabulce shromažďování a využití údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás osobně identifikují nebo na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat během vašeho používání služeb HP Services nebo při komunikaci se zástupci společnosti HP.

 

Kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme, závisí na povaze vzájemné interakce s námi a na tom, jaké služby HP využíváte. Služby však mohou spadat do následujících kategorií:

 

INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

 • Kontaktní údaje – Můžeme shromažďovat osobní a firemní kontaktní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a další podobné údaje.
 • Platební údaje – shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování plateb a zabránění podvodům, jako jsou čísla kreditních/debetních karet, čísla bezpečnostních kódů, a další související fakturační údaje.
 • Údaje o účtu – shromažďujeme například údaje o tom, jak jste zakoupili služby HP Services nebo jak jste se k nim přihlásili, historii transakcí, fakturace a podpory, služby HP Services, které používáte, a cokoli dalšího v souvislosti s vámi vytvořeným účtem.
 • Údaje o umístění – pokud povolíte služby založené na umístění nebo se rozhodnete poskytnout informace o svém umístění při registraci produktu, shromažďujeme údaje o vaší zeměpisné poloze.
 • Přihlašovací údaje – shromažďujeme vaše uživatelská ID, hesla, nápovědy k heslům a podobné bezpečnostní údaje potřebné pro ověřování a přístup k účtům HP.
 • Demografické údaje – shromažďujeme nebo z externích zdrojů získáváme některé demografické údaje, například: národnost, pohlaví, věk, upřednostňovaný jazyk a údaje o obecných zájmech.
 • Preference – shromažďujeme údaje o vašich preferencích a zájmech týkajících se služeb HP Services (jak údaje, které nám sdělíte, tak údaje vyvozené z dalších informací, které o vás máme k dispozici) a o upřednostňovaném způsobu komunikace s námi.
 • Údaje o sociálních médiích – můžeme poskytovat funkce pro sociální média, které umožní sdílet informace na sociálních sítích a interagovat s námi na různých stránkách sociálních médií. Vaše použití těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení údajů o vás, v závislosti na konkrétní funkci. Doporučujeme vám projít si zásady ochrany osobních údajů a nastavení na stránkách sociálních médií, které používáte, abyste věděli, jaké údaje tyto stránky shromažďují, používají a sdílejí.
 • Tělesné a biometrické údaje – Během používání našich produktů nám můžete poskytnout přístup k informacím o vašem těle, jako je vaše výška nebo váha, nebo se rozhodnout vytvořit osobní předměty pomocí naší technologie 3D tisku. S vaším svolením mohou některé z našich produktů shromažďovat biometrické informace (například otisk prstu), aby mohly v zařízení používat odpovídající funkce.
 • Další jednoznačně identifikující údaje – Příklady dalších údajů, které od vás shromažďujeme, zahrnují sériová čísla produktů, informace uvedené při osobní, online nebo telefonické či poštovní komunikaci se servisními středisky, technickou podporou nebo jinými kanály zákaznické podpory, vaše písemné, hlasové či video odpovědi v zákaznických průzkumech nebo soutěžích a další informace, které jste nám dodali za účelem usnadnění poskytování služeb HP a vyřizování vašich dotazů. Pokud zažádáte o okamžitý úvěr, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších osobních údajů, například výše platu, rodného čísla, údajů o bankovním účtu a jiných údajů (například od subjektů podávajících informace o úvěrové spolehlivosti) pro ověření vaši identity a úvěruschopnosti..
 • Shromažďování dat určitými službami HP – Některé služby společnosti HP, například HP Gaming and Immersive Applications, mohou shromažďovat další druhy dat, aby bylo možné povolit funkcionalitu a speciální funkce. Více informací o konkrétní službě HP zjistíte kliknutím sem.

 

INFORMACE AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ

 • Údaje o používání tiskárny – Shromažďujeme údaje o používání tiskárny, jako je počet vytištěných stránek, režim tisku, použitá média, typ inkoustové/tonerové kazety (zejména zda používáte neoriginální kazety nebo kazety s čipem nebo s elektronickými obvody jiného výrobce než HP), typ souboru určeného k tisku (PDF, JPG apod.), aplikace používaná pro tisk (Word, Excel, Adobe Photoshop atd.), velikost souboru, časové razítko a využívání a stav dalšího spotřebního materiálu tiskárny. Nesledujeme ani neshromažďujeme obsah souborů ani žádné informace zobrazené v aplikaci.
 • Údaje o zařízení – shromažďujeme informace o vašem počítači, tiskárně nebo zařízení, jako je operační systém, firmware, množství paměti, region, jazyk, časové pásmo, číslo modelu, datum prvního spuštění, stáří zařízení, datum výroby zařízení, verze prohlížeče, výrobce počítače, port připojení, stav záruky, jedinečné identifikátory zařízení, identifikátory reklamy a další technické údaje, které se liší u jednotlivých produktů.
 • Údaje o aplikacích – shromažďujeme údaje spojené s aplikacemi HP, jako je umístění, jazyk, verze softwaru, volby sdílení dat a podrobnosti o aktualizacích. Tam, kde využíváme technologie poskytnuté třetí stranou, může společnost HP s touto třetí stranou sdílet údaje. V aplikaci o tom bude poskytnuto odpovídající upozornění.
 • Údaje o výkonu – shromažďujeme údaje o výkonu jednotlivých zařízení, hardwarových komponent, firmwaru, softwaru a aplikací. Mezi údaje, které shromažďujeme, patří například informace o paměti a výkonu procesoru, o podmínkách prostředí, o systémových selháních, tiskových událostech, funkcích a upozorněních (jako jsou například varování, že dochází inkoust), užívání pohlednic, faxu, skenování, informace o integrovaném webovém serveru, a další technické informace, které se liší u jednotlivých zařízení.
 • Údaje o prohlížení webových stránek – Shromažďujeme údaje o vašich návštěvách a aktivitě na našich webových stránkách HP, aplikacích nebo webových stránkách provozovaných jinou společností naším jménem, například o obsahu (včetně reklam), který zobrazíte a se kterým interagujete, adrese webové stránky, z níž jste přišli, a další činnosti „clickstream“ (například zobrazené stránky, kliknutí na odkazy nebo položky přidané do košíku). Některé z těchto informací jsou získávány pomocí souborů cookie, webových majáků, vložených webových odkazů a jiných podobných technologií. Více informací zjistíte v části Používání souborů cookie.
 • Anonymní nebo agregované údaje – shromažďujeme anonymní odpovědi v průzkumech a agregované údaje o používání našich služeb HP Services. V rámci své činnosti v některých případech používáme proces anonymizace nebo pseudonymizace vašich údajů, který zajistí, že bude vysoce nepravděpodobné, aby vás někdo na základě těchto údajů s pomocí dostupné technologie identifikoval.

Upozornění: Některé webové prohlížeče obsahují funkci „Do Not Track“ (Nesledovat). V tuto chvíli neexistuje žádný oborový standard pro zpracování žádostí „Do Not Track“, proto naše webové stránky nemusejí na žádosti nebo hlavičky „Do Not Track“ reagovat.

 

INFORMACE Z EXTERNÍCH ZDROJŮ

 

Shromažďujeme údaje z následujících externích zdrojů:

 • Zprostředkovatelé dat, sociální sítě a reklamní sítě – Komerčně dostupné údaje, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa, preference, zájmy a některé demografické údaje. Můžeme například shromažďovat osobní údaje, když k našim aplikacím přistupujete prostřednictvím sociálních médií (např. přihlásíte se k našim aplikacím pomocí účtu na portálu Facebook nebo na jiných sociálních médiích). Základní údaje, které získáme, závisí na vašem nastavení ochrany osobních údajů v účtu na sociální síti.
 • Partneři společnosti HP – Pokud zakoupíte služby HP Services od partnera HP, můžeme od něj získat určité údaje o nákupu. Můžeme také přijímat data souborů cookie a další informace.
 • Subjekty pro prevenci podvodů nebo subjekty podávající informace o úvěrové spolehlivosti – Údaje jsou sbírány z důvodu prevence podvodného jednání a ve spojitosti s úvěrovou spolehlivostí.
 • Firemní zákazníci společnosti HP – Ve spojení s poskytováním určitých služeb HP Services na firemní úrovni mohou být společnosti HP poskytnuty vaše kontaktní údaje pověřenou osobou v rámci vašeho podniku nebo organizace (například členem vašeho oddělení IT).
 • Poskytovatelé analytických služeb – Dále získáváme neosobní údaje, jako jsou agregované nebo anonymizované demografické/profilové údaje, od zdrojů třetích stran, včetně vybraných partnerů a společností zabývajících se dodáváním podnikových dat, analytických služeb a softwaru jako služby.

Abychom mohli zajistit správnost údajů a nabídnout zákazníkům kvalitní zážitek prostřednictvím lepšího přizpůsobení služeb, obsahu, marketingu a reklam, v některých případech propojujeme nebo slučujeme údaje, které shromažďujeme z různých výše uvedených zdrojů s údaji, které shromažďujeme přímo od vás. Porovnáváme například údaje o zeměpisné poloze získané z komerčních zdrojů s adresou IP získanou našimi, a tak získáváme informaci o vaší přibližné zeměpisné poloze. Údaje mohou být také provázané jedinečným identifikátorem, jako je soubor cookie nebo číslo účtu.

 

Tam, kde je to nutné, získáváme informace, které potřebujeme k provedení hloubkové prověrky obchodních kontaktů v rámci našeho programu souladu s protikorupčními zákony.

 

ROZHODNETE-LI SE ÚDAJE NEPOSKYTNOUT

 

Tyto osobní údaje nemusíte uvést. Pokud se však rozhodnete je s námi nesdílet, v některých případech nebude možné vám poskytovat služby HP Services, určité specializované funkce nebo efektivně řešit vaše případné dotazy.

Ochrana soukromí dětí

Pokud u konkrétního produktu nebo služby není uvedeno jinak,Služby HP byly vytvořeny pro širokou veřejnost. Společnost HP vědomě neshromažďuje data od dětí (jak je definováno místním zákonem) bez předchozího souhlasu rodičů nebo zákonných opatrovníků nebo jinak v souladu se zákonem.

Jak vaše osobní údaje uchováváme

Používáme přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy pro zabezpečení shromažďovaných a zpracovávaných údajů, abychom zabránili jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich zneužití či zpřístupnění a zajistili, že vaše údaje budou využity jen oprávněným způsobem. Společnost HP uchovává údaje tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon, a to tak dlouho, dokud mají legitimní obchodní účel.

 

Při shromažďování, předávání nebo ukládání citlivých údajů, jako jsou finanční údaje, využíváme celou řadu dalších bezpečnostních technologií a postupů, které přispějí k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Při přenášení vysoce důvěrných údajů (například čísla kreditních karet nebo hesla) přes internet používáme ochranu šifrováním, jako jsou nejnovější verze protokolu Transport Layer Security („TLS“).

 

Jako součást zpracování plateb v reálném čase také využíváme služby prevence podvodů. Tato služba nám poskytuje dodatečnou úroveň zabezpečení proti podvodům prostřednictvím kreditních karet a chrání vaše platební údaje v souladu s průmyslovými normami.

 

Vaše osobní údaje uchováme tak dlouho, jak je to nutné pro poskytování služeb HP, pro legitimní a nezbytné obchodní účely, jako je například vytváření obchodních rozhodnutí založených na datech, dodržování našich zákonných povinností a řešení sporů. Retenční periody pro obchodní záznamy HP se liší v závislosti na typu záznamu a řídí se zásadami uchovávání záznamů společnosti HP.

 

Obchodní záznamy, včetně záznamů týkajících se transakcí se zákazníky a dodavateli, jsou uchovávány po dobu, kdy jsou aktivní, a podle požadavků místního zákona.

 

vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu pro poskytování služeb HP, pro legitimní a nezbytné obchodní účely, jako je přijímání obchodních rozhodnutí založených na dostupných datech, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Společnost HP se zavazuje chránit soukromí u všech uchovávaných osobních údajů s cílem zajistit, aby osobní údaje nebyly uchovávány déle, než je nezbytné pro účel jejich shromažďování, uchování a zpracování. Délka uchování osobních údajů shromážděných společností HP se liší v závislosti na tom, zda jsou tyto údaje uchovávány v rámci zákonem požadovaného obchodního záznamu. Osobní údaje obsažené v obchodních záznamech, včetně záznamů týkajících se transakcí se zákazníky a dodavateli, jsou uchovávány po dobu, kdy jsou aktivní, a podle požadavků místních zákonů. Osobní údaje obsažené v dokumentech jiných, než jsou záznamy, jsou spravovány v souladu se zásadami uchovávání osobních údajů, které definují časové omezení doby uchovávání. Po uplynutí příslušné doby uchovávání jsou údaje trvale vymazány a zničeny způsobem, který neumožňuje jejich pozdější reprodukci..

 

Na vaši žádost odstraníme nebo anonymizujeme vaše osobní údaje (tedy je nebude možné použít k identifikaci vaší osoby) mimo případy, kdy nám zákon povoluje nebo vyžaduje uchování určitých osobních údajů. .

Jak údaje sdílíme

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze následujícím způsobem a s uplatněním případných odpovídajících smluvních závazků:

 

Sdílení se společnostmi HP

 

Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším subjektům HP v USA a po celém světě k účelům uvedeným tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Abychom zaručili, že vaše osobní údaje budou v bezpečí, a v rámci naší účasti v programech APEC Cross Border Privacy RulesBinding Corporate Rules a Privacy Shield jsou subjekty HP smluvně zavázány dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů. Dále jsou zaměstnanci HP každoročně seznámeni s našimi pravidly ochrany osobních údajů v rámci povinného školení o integritě ve společnosti HP.

 

Rozhodnete-li se při registraci produktu nebo služby, při vytváření účtu či jakémkoliv jiném poskytnutí dat přijmout prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HP tam, kde výše jmenované mezinárodní programy pro bezpečnost osobních údajů neplatí, udělujete tím souhlas s předáváním vašich osobních údajů napříč řetězcem subjektů HP po celém světě.

 

SDÍLENÍ S POSKYTOVATELI SLUŽEB A PARTNERY

 

Najímáme si poskytovatele služeb nebo partnery, kteří pro nás řídí určité aspekty naší obchodní činnosti nebo je podporují. Tito poskytovatelé služeb či partneři mohou sídlit v USA nebo jinde na světě a mohou poskytovat služby, jako je zpracování kreditních karet a služby prevence podvodu, zákaznická podpora, obchodní činnosti jako naši zástupci, plnění objednávek, dodávání produktů, přizpůsobení obsahu, reklamní a propagační činnosti (včetně digitální a přizpůsobené reklamy), služby IT, poskytování e-mailových služeb, hostování dat, poskytování okamžité pomoci, vymáhání dluhů a správa, průzkum spokojenosti zákazníků nebo podpora webových stránek HP. Naši poskytovatelé služeb a partneři jsou smluvně zavázáni zabezpečit osobní údaje, které od nás přijmou, a nesmí je využít k jiným účelům než poskytování služeb podle pokynů společnosti HP. V některých případech vás může společnost HP kontaktovat za účelem zhodnocení vaší spokojenosti s poskytováním našich produktů a služeb prostřednictvím těchto poskytovatelů služeb a partnerů.

 

SDÍLENÍ DALŠÍCH INFORMACÍ S INZERENTY

 

Informace o vás můžeme také předávat reklamním partnerům (včetně reklamních sítí, společností nabízejících reklamy a dalších poskytovatelů služeb, s nimiž by mohli spolupracovat) tak, aby mohli rozpoznat vaše zařízení a nabízet vám obsah a reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Může jít o vaše jméno, poštovní adresu, e-mail, ID zařízení nebo jiný identifikátor v šifrované podobě. Poskytovatelé mohou údaje zpracovávat v hashované nebo anonymizované podobě. Tito poskytovatelé od vás mohou shromažďovat také další informace, jako je vaše IP adresa či informace o vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto informace o vás pak mohou kombinovat s informacemi získanými od jiných společností v rámci družstev pro sdílení dat, jichž jsme součástí. Více informací zjistíte v dokumentu o souborech Sekce pro komunikaci se společností HP .

 

SDÍLENÍ S DALŠÍMI TŘETÍMI STRANAMI

 

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s: (i) subjekty podávajícími informace o úvěrové spolehlivosti a subjekty pro prevenci podvodů; (ii) subjekty vymáhajícími dluhy (v případě nesplacených pohledávek); nebo (iii) pojišťovnami, jestliže jste naším prostřednictvím zakoupili pojistku (např. služby Care Pack); Jestliže se rozhodnete poskytnout osobní údaje jiným společnostem, bude s těmito údaji zacházeno podle zásad ochrany osobních údajů daných společností, které se mohou od zásad a postupů společnosti HP lišit.

 

FIREMNÍ TRANSAKCE

 

Může dojít k situaci, kdy se společnost HP ze strategických nebo jiných obchodních důvodů rozhodne prodat, sloučit nebo jinak reorganizovat své podniky. V rámci takových transakcí můžeme zpřístupnit nebo předat vaše osobní údaje potenciálním či skutečným kupujícím nebo získat osobní údaje od prodávajících. Naším postupem je zajistit při těchto typech transakcí odpovídající ochranu vašich osobních údajů.

 

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

 

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že máme povinnost: (i) reagovat na oprávněné požadavky ze strany orgánů činných v trestním řízení, regulačních úřadů, soudů nebo jiných veřejných orgánů, mimo jiné za účelem splnění požadavků na zajištění národní bezpečnosti; (ii) jednat v souladu se zákonem, nařízením, předvoláním nebo soudním příkazem; (iii) vyšetřovat a pomoci předcházet ohrožení zabezpečení, podvodu nebo jiné nezákonné či škodlivé činnosti; (iv) uplatnit nebo chránit práva a majetek společnosti HP nebo jejích dceřiných společností; (v) chránit práva nebo osobní bezpečnost společnosti HP, svých zaměstnanců a třetích stran, pokud jde o používání majetku společnosti, v souladu s požadavky platných zákonů.

 

Nebudeme a nebudeme prodávat osobní údaje třetím stranám. Dovolujeme třetím stranám, aby shromažďovaly osobní údaje uvedené výše prostřednictvím našich služeb a sdíleli osobní údaje s třetími stranami pro účely podnikání, jak je popsáno v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, včetně, ale nikoli výhradně v poskytování reklamy na naše služby a jinde na základě online aktivit uživatelů v čase a mezi různými sítěmi, službami a zařízeními (tzv. reklama založená na zájmech). Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se nevztahuje na informační praktiky těchto třetích stran.

 

Rychlou kontrolu toho, jak a s kým sdílíme vaše údaje, můžete provést v Tabulce shromažďování a využití údajů.

Informační sdělení od společnosti HP

Volby týkající se přihlášení k odběru nebo obecných sdělení od společnosti HP můžete provést nebo změnit v místě shromažďování údajů nebo jinými způsoby, které jsou popsané v následujícím oddílu. Tyto možnosti se nevztahují na sdělení, jejichž primárním účelem je dokončení objednávky, smlouvy, podpora, varování o bezpečnosti produktů, aktualizace ovladačů nebo jiné administrativní a transakční oznámení, jejichž primární účel není propagační povahy.

 

MARKETING A KOMUNIKACE S ODBĚRATELI

 

Marketingová sdělení firmy HP poskytují informace o produktech, službách a podpoře. Můžete si vybrat, jakým způsobem tato sdělení budete dostávat: e-mailem, poštou, telefonicky, faxem, či na mobilní zařízení. Marketingová sdělení mohou zahrnovat informace o nových produktech nebo službách, zvláštní nabídky, přizpůsobený obsah, cílenou reklamu nebo pozvánky k účasti v marketingovém průzkumu či hodnocení souladu. Odebíraná sdělení zahrnují e-mailové zpravodaje, softwarové aktualizace atd., o které jste buď výslovně požádali, nebo s jejichž přijímáním jste souhlasili.

 

Přijímání těchto obecných sdělení můžete zakázat jedním z následujících způsobů:

 

 • Použijte odkaz pro vyřazení (Opt-out, Unsubscribe) v e-mailové zprávě nebo postupujte podle pokynů uvedených v příslušném e-mailu s odebíraným sdělením.
 • Chcete-li zrušit odběr zpráv doručovaných na mobilní telefony, odpovězte na zprávu slovem „STOP“ nebo „END“.

Automatické nástroje na shromažďování údajů, jako například webové majáky, můžete v e-mailových zprávách zakázat také tím, že nebudete stahovat obrázky ve zprávách přijatých od společnosti HP (tato funkce se liší v závislosti na tom, jaký e-mailový software v počítači používáte). Deaktivace shromažďování údajů v e-mailové zprávě nemusí při použití tohoto postupu vždy fungovat. Závisí to na funkcích konkrétního softwaru. Další informace získáte v dokumentaci k e-mailovému softwaru nebo u poskytovatele služeb.

 

VOLBY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE A REKLAMY

 

Společnost HP vám poskytuje volby týkající se nastavení souborů cookie a jiných nástrojů pro automatické shromažďování dat prostřednictvím centra předvoleb souborů cookie. Více informací o použití těchto nástrojů zjistíte v našem prohlášení o volbách týkajících se souborů cookie a reklamy. Své předvolby můžete upravit pomocí našeho centra předvoleb souborů cookie.

 

Uplatnění vašich práv a kontakt s námi

Máte právo nás požádat o kopii jakýchkoliv osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo které o vás uchováváme, a právo na žádost o vysvětlení jejich zpracování. Kromě toho máte právo odvolat dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, doplnění, omezení, anonymizaci či odstranění svých osobních údajů; a právo získat osobní údaje, které jste poskytli svým souhlasem nebo v souvislosti se smlouvou, a to ve strukturované, strojově čitelné podobě a požádat o předání těchto údajů jinému správci údajů.

 

Máte také právo v některých případech nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů, mimo jiné v případech, kdy bychom vaše údaje používali k přímému marketingu nebo k vytvoření marketingového profilu. V části Komunikace HP naleznete pokyny k tomu, jak uplatňovat svá práva a spravovat své předvolby marketingové komunikace a komunikace ve věci předplatného.

 

Kromě správy ochrany osobních údajů, která je vám k dispozici prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete také řídit shromažďování dat z vašeho zařízení. V některých případech jsou data o použití produktu (nikoli obsah samotných souborů) shromažďována a zpracovávána s cílem zajistit vám přístup k základním funkcím služby HP, jako je vzdálený tisk, HP Instant Ink nebo další webové služby. Shromažďování dat ze zařízení můžete spravovat sami prostřednictvím předvoleb a nastavení zařízení. Společnost HP nemá možnost upravit vaše nastavení shromažďování dat bez vašeho aktivního zapojení. Zákaz shromažďování údajů může ovlivnit dostupnost nebo funkční podobu těchto služeb. Data shromážděná za účelem plnění této základní funkce nebudou zpracována pro účely přímého marketingu. Pokud budete potřebovat pomoc s úpravou nastavení shromažďování vašich údajů, obraťte se na zákaznickou podporu HP s podrobnostmi o vašem zařízení. .

 

Tato práva mohou být v některých případech omezena, například pokud by splnění vaší žádosti znamenalo odtajnění osobních údajů jiné osoby nebo pokud byste nás požádali o smazání informací, které jsme povinni uchovat podle zákona nebo v souvislosti se závažnými oprávněnými zájmy.

 

Nebudeme diskriminovat vaše práva a volby, ačkoli některé funkce a funkce, které jsou k dispozici na službách HP, se mohou změnit nebo již nebudou k dispozici. Jakýkoli rozdíl ve službách souvisí s poskytovanou hodnotou.

 

Chcete-li uplatnit svá práva nebo máte-li jakékoli dotazy či obavy ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a používání vašich údajů nebo možného porušení místních zákonů o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu adresovaného Kanceláři pro ochranu osobních údajů společnosti HP, nebo nám napište na příslušnou adresu níže:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEXIKO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Čínská lidová republika
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Peking, China

 

ZBYTEK SVĚTA
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Veškerá komunikace bude zpracována jako důvěrně. Po obdržení vaší komunikace vás náš zástupce kontaktoval v rozumné době, aby odpovídal na vaše otázky nebo obavy. V některých případech můžeme požadovat další informace, aby bylo možné ověřit vaši totožnost. Další informace o procesu ověřování klepněte sem Chceme zajistit, aby vaše obavy byly vyřešeny včas a vhodným způsobem

 

Pokud nebudeme schopni vaše obavy rozptýlit, jste oprávněni se obrátit na úřad, který dohlíží na ochranu údajů v zemi, ve které žijete nebo pracujete či ve které se domníváte, že došlo k porušení pravidel o ochraně údajů, případně se obrátit na soud. Máte-li otázky, obavy či stížnosti ohledně rámce EU-US Privacy Shield, APEC CBPR, či uplatňování ZPP společnosti HP, přečtěte si o našem mezinárodním předávání údajů.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, revidovaná verze s datem změny bude zveřejněna zde. Pokud v našem prohlášení o ochraně osobních údajů dojde k zásadním změnám, které podstatným způsobem změní naše postupy ochrany soukromí, můžeme vás také upozornit dalšími prostředky, například zasláním e-mailu či zveřejněním oznámení na podnikových webových stránkách nebo na stránkách sociálních médií.

 

Datum zveřejnění:listopad 2021.

 

Stáhnout prohlášení společnosti HP o ochraně osobních údajů

 

Archív předchozích zásad ochrany osobních údajů

Související odkazy:

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro jiné země/oblasti

Další informace

Moje předvolby ochrany soukromí

Další informace

HP Upozornění na práva spojená s osobními údaji

Další informace