Добре дошли в уеб сайта на HP

Добре дошли в уеб сайта на HP Inc. („HP“ или „Нашия“, или „Ние“, или „Нас“). Благодарим Ви за посещението и се надяваме да имате приятно изживяване!

 

Тези Условия за използване („Настоящите Условия“) са действителен от юридическа гледна точка договор между Вас и HP (събирателно – „Всички“) и регулират използването от Ваша страна на този уеб сайт, както и на други уеб сайтове, които може да се контролират от HP, и на всички текстове, данни, информация, софтуер, графики, снимки и други (всички тях Ние наричаме „Материали“), които HP и нейните Дъщерни дружества е възможно да направят налични за Вас, както и на всякакви услуги, които можем да предоставяме чрез които и да е други Наши уеб сайтове (всички те са наречени в Настоящите Условия „Този Уеб сайт“).

 

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И ПРИЕЛИ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ, АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

Осъществяване на достъп до Този Уеб сайт

Когато осъществявате достъп до Този Уеб сайт, Вие носите отговорност за спазването на Настоящите Условия, както и за всяко използване на Този Уеб сайт чрез какъвто и да е акаунт, който е възможно да създадете чрез или в Този Уеб сайт. някои Материали ще са налични за Вас само ако разполагате с акаунт. Вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация през целия период на използване на Този Уеб сайт. Тъй като това е Ваш акаунт, Вие носите отговорност за придобиването и поддръжката на всяко оборудване, услуги и софтуер, необходим за достъп до и използване на Този Уеб сайт, както и за заплащането на свързаните такси. Ваша е отговорността и за запазването на поверителността на Вашите пароли. Ако считате, че паролата Ви или друга информация за защита за Този Уеб сайт е била нарушена по какъвто и да е начин, трябва незабавно да Ни уведомите.

 

Понякога Ние събираме определена лична информация за Вас единствено във връзка с Вашия достъп и използването от Ваша страна на Този Уеб сайт. Използването на тази информация от HP се регулира от съдържанието на  Онлайн декларацията за конфиденциалност на HP.

 

Ние си запазваме правото да изискваме от Вас да промените паролата си или да ограничим достъпа Ви до Този Уеб сайт при оправдана необходимост за това.

Вашето разрешено използване на Този Уеб сайт

Вие сте добре дошли да използвате Този Уеб сайт за лични и бизнес цели при закупуване на продукти или услуги на HP с цел използването им във Вашия бизнес („Разрешени видове използване“).

 

С настоящия документ Ви предоставяме ограничен, личен, неизключителен и непрехвърлим лиценз за употреба и екранно визуализиране на Материалите. Правото Ви да използвате Материалите е обусловено от спазването от Ваша страна на Настоящите Условия. Не разполагате с други права в Този Уеб сайт или върху каквито и да Материали и нямате право да модифицирате, редактирате, копирате, репродуцирате, създавате производни разработки на, извършвате обратно проектиране, променяте, подобрявате или по какъвто и да е начин да експлоатирате някаква част от Този Уеб сайт или Материалите.

Неоторизирано ползване на Този Уеб сайт, Правила за допустимо използване

Ние потвърждаваме Вашето ограничено използване на Този Уеб сайт. Всяко друго използване на Този Уеб сайт извън Разрешените видове използване е забранено и следователно съставлява неоторизирано ползване на Този Уеб сайт. Причината за това е титуляр на всички права в Този Уеб сайт остава HP.

 

Неоторизираното ползване на Този Уеб сайт може да доведе до нарушаване на различни американски и международни закони за авторското право. Ние не искаме това да се случи, затова сме Ви предоставили примери за неща, които трябва да избягвате, в нашите Правила за допустимо използване, които можете да намерите тук  Правила за допустимо използване на HP . Трябва да спазвате Правилата за допустимо използване на HP при всяко използване на Този Уеб сайт или на които и да е услуги, предлагани от него.

Прекратяване на Вашето използване на Този Уеб сайт

Както Вие, така и Ние можем по всяко време да прекратим Вашето използване на Този Уеб сайт. Вашето използване на Този Уеб сайт ще се прекрати автоматично, ако нарушите което и да е от Настоящите Условия. За уточнение:

 

 • Освен ако не се споразумеем с Вас за нещо различно в писмен вид, Ние имаме право да прекратим, преустановим временно или модифицираме регистрацията Ви във или достъпа Ви до Този Уеб сайт изцяло или частично, без да сме задължени да Ви предупреждаваме за това, по всяко и поради каквато и да е причина.
 • Имате право да преустановите достъпа си до и използването на Този Уеб сайт по всяко време. В случай на автоматично прекратяване поради нарушение трябва незабавно да унищожите всички изтеглени или отпечатани материали (както и всички техни копия).

Декларации за отказ

ТОЗИ УЕБ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „В СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ“ И „С ВСИЧКИ ДЕФЕКТИ“, КАТО ЦЕЛИЯТ РИСК ДОСЕЖНО КАЧЕСТВОТО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ СЕ ПОЕМА ОТ ВАС.

 

HP ИЗРИЧНО ОТКАЗВА КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ (ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ) ОТНОСНО ТОЗИ УЕБ САЙТ, КОЕТО ВКЛЮЧВА, НО НЕ Е ОГРАНИЧЕНО ДО, ВСИЧКИ КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

 

ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ HP НЕ ВИ ОБЕЩАВА, ЧЕ УЕБ САЙТЪТ ЩЕ РАБОТИ БЕЗПРОБЛЕМНО. Без да се ограничава общоприложимостта на гореизложеното, HP не предоставя гаранция, че Този Уеб сайт ще отговаря на Вашите изисквания или че ще работи непрекъснато, навременно, защитено и безгрешно, или че дефектите в Този Уеб сайт ще се отстранят. HP не предоставя гаранция относно резултатите, които може да се постигнат от използването на Този Уеб сайт, или относно надеждността на каквато и да е информация, получена чрез Този Уеб сайт. Нито един съвет или информация, получена в устна или писмена форма от Вас чрез Този Уеб сайт или от HP, нейни дъщерни или други подконтролни дружества, или нейни/техни доставчици (или от съответните членове на ръководства, директори, служители или представители на такива юридически лица) (събирателно наричани „Участващи лица на HP“), няма да създава каквато и да е гаранция. HP отказва всякакви справедливи обезщетения.

Ограничение на отговорността

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КОЕТО И ДА Е УЧАСТВАЩО ЛИЦЕ НА HP НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (A) КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ НАЗИДАТЕЛНИ САНКЦИИ ИЛИ (Б) ЩЕТИ, КОИТО СА В ОБЩ РАЗМЕР, НАДВИШАВАЩ СТО ЩАТСКИ (100.00 $) ДОЛАРА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ТАКИВА, КОИТО СА В РЕЗУЛТАТ НА ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА РЕПУТАЦИЯ, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТТА ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ УЕБ САЙТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ИЗПОЛЗВАНЕТО, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ВРЕДИ СЕ БАЗИРАТ НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗАКОН ИЛИ ДРУГА ПРИЛОЖИМА ПРАВНА НОРМА И ДОРИ АКО НЯКОЕ УЧАСТВАЩО ЛИЦЕ НА HP Е БИЛО ПОСЪВЕТВАНО (ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕ) ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ.

 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ: Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или ограничаването/изключването на отговорността за конкретни щети. Затова някои от горните декларации за отказ и ограничения на отговорността може да не се прилагат за Вас. До степента, до която Участващите лица на HP нямат право съгласно приложимото право на отказ от каквито и да е косвени гаранции или на ограничаване на отговорностите, обхватът и продължителността на гаранциите, както и размерът на отговорността на съответното Участващо лице на HP ще са ограничени до минималните прагове съгласно приложимото законодателство.

Изключения и ограничения

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или ограничаването/изключването на отговорността за конкретни щети. Съответно някои от горните декларации за отказ и ограничения на отговорността може да не се прилагат за Вас. До степента, до която дадено Участващо лице на HP няма право съгласно приложимото право на отказ от каквито и да е косвени гаранции или на ограничаване на отговорностите, обхватът и продължителността на гаранцията, както и размерът на отговорността на съответното Участващо лице на HP ще са ограничени до минималните прагове, разрешени съгласно приложимия закон.

Други споразумения; Софтуер, услуги и достъп

HP има право да предоставя продукти (като например хардур или софтуер), услуги (като например услуги за софтуерен абонамент, хардуерно техническо обслужване или поправка, софтуерно техническо обслужване, инсталация или обучение) или достъп чрез Този Уеб сайт съгласно условията на отделно споразумение между Вас и HP, като например споразумение за лицензиране или отделни условия за продажба и гаранционни условия (всяко наречено „Друго споразумение“). Задълженията на HP относно всеки продукт, услуга или достъп, който прави наличен за Вас съгласно някое Друго споразумение, ще се регулират единствено от Другото споразумение, съгласно което се предоставя този продукт, услуга или достъп, като Настоящите Условия няма да се считат за или тълкуват като изменение на условията на подобно Друго споразумение. Ако е налице несъответствие между Настоящите Условия и което и да е Друго споразумение, превес ще има Другото споразумение.

 

Например използването на който и да е софтуер, който е направен наличен за изтегляне от Уеб сайтовете на HP („Софтуер“), се регулира от условията на споразумението за лицензиране на краен потребител, ако има такова, което придружава или е включено със Софтуера („Споразумение за лицензиране“). Нямате право да инсталирате софтуер, който е придружен от или включва Споразумение за лицензиране, освен ако първо сте приели условията на Споразумението за лицензиране. Ако няма Споразумение за лицензиране, тогава Настоящите Условия ще регулират използването от Ваша страна на този Софтуер.

HP има право да модифицира Този Уеб сайт

HP си запазва правото да модифицира, прекъсва временно или спира Този Уеб сайт по всяко време без известие до Вас. Но Ние искаме да сте информирани за следното:

 

 • HP има право да прави промени в Този Уеб сайт или в продуктите, услугите и цените, описани в него, по всяко време и без предупреждение.
 • Този Уеб сайт може да не е актуален и HP не се задължава по какъвто и да начин да го актуализира.
 • Информацията, публикувана на Този Уеб сайт, може да се отнася за продукти, програми или услуги, които не са налични във Вашата страна.

 

 

Препоръчваме Ви да се консултирате с местния бизнес контакт на HP за информация относно продуктите, програмите и услугите, които може да са налични за Вас чрез Този Уеб сайт.

Подаване на информация от Ваша страна към Този Уеб сайт

Някои области на Този Уеб сайт (например стаи за чат, клиентски оценки, области за отзиви, форуми на общности и за поддръжка) може да позволяват да подавате обратна информация, данни, текст, софтуер, музика, звуци, снимки, графики, видеоклипове, съобщения или други материали (всеки наречен „Подаване на потребителска информация“). Вие се съгласявате, че единствено Вие носите отговорност за всички Ваши Подавания на потребителска информация и че те не се считат нито за поверителни, нито за Ваша собственост. Също така HP не гарантира, че ще можете да прибегнете до помощта на HP или на което и да е трето лице с цел редактиране или изтриване на някакво Подаване на потребителска информация, което сте осъществили.

 

 

 

Чрез Подаването на потребителска информация Вие декларирате, че:

 

 • Сте поне на 13-годишна възраст;
 • Вие притежавате всички права във Вашите Подавания на потребителска информация (включително, но не само, всички аудио и видеоправа или цифрови записи и изпълнения, които се съдържат във Вашите Подавания на потребителска информация) или (алтернативно) сте придобили всички необходими права във Вашите Подавания на потребителска информация, за да направите възможно предоставянето им на HP, както е описано в Настоящите Условия;
 • Заплатили сте и ще заплащате в бъдеще пълния размер на всички лицензионни такси, такси за клирънс и всякакви други финансови задължения, произтичащи от каквото и да е използване или търговско експлоатиране на Вашите Подавания на потребителска информация;
 • Вие сте физическото лице, което се вижда и/или чува във Вашите Подавания на потребителска информация, или (алтернативно) сте получили разрешение от всяко лице (включително съгласие от родители или настойници на лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години), които се появяват и/или чуват във Вашите Подавания на потребителска информация, за да можете да предоставите правата на HP, както е описано в Настоящите Условия;
 • Вашите Подавания на потребителска информация не нарушават авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна или други права на интелектуална собственост, права, свързани с лични данни, или каквито и да е други законови или морални права на някое трето лице;
 • Вие доброволно се съгласявате да се откажете от всички „морални права“, с които е възможно да разполагате във Вашето Подаване на потребителска информация;
 • Всяка информация, която се съдържа във Вашето Подаване на потребителска информация, не Ви е известно да е грешна, неточна или подвеждаща;
 • Вашето Подаване на потребителска информация не нарушава нито един закон (включително, но не само, законите, регулиращи контрола на износа, законите за защита на потребителите, законите за защита срещу нелоялна конкуренция, антидискриминационните закони или законите за защита срещу недобросъвестна реклама);
 • Вашето Подаване на потребителска информация не е и не би могло по разумна преценка да се счете за клеветническо, позорящо, омразно, пристрастно или обидно на расистка, етническа, религиозна или друга основа, неправомерно заплашващо или тормозещо което и да е физическо лице, съдружие или корпорация, вулгарно, порнографско, непристойно или навлизащо в чуждо лично пространство;
 • Не сте и няма да получите компенсация или каквото и да е възнаграждение от което и да трето лице за подаването на Вашата потребителска информация;
 • Вашето Подаване на потребителска информация не включва материали от уеб сайт на трето лице или адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера на трети лица (различни от Вашите собствени);
 • Вашето Подаване на потребителска информация не съдържа каквито и да е вируси, червеи, шпиониращ софтуер, рекламен софтуер или други потенциално увреждащи програми или файлове;
 • Вашето Подаване на потребителска информация не съдържа каквато и да информация, която считате за поверителна, служебна или лична; и
 • Вашето Подаване на потребителска информация не съдържа и не представлява каквото и да е непоискано или неразрешено рекламиране, промоционални материали, нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидни схеми или каквато и да е друга форма на подстрекателство.

 

 

 

Чрез Подаването на потребителска информация Вие предоставяте на HP неотменим, постоянен, прехвърлим, неизключителен, напълно заплатен, световен, безплатен лиценз (подлежащ на подлицензиране на множество нива) да:

 

 • Използва, разпространява, репродуцира, модифицира, адаптира, публикува, превежда, изпълнява публично Вашите Подавания на потребителска информация (или всякакви техни модификации) изцяло или частично в произволен формат или носител, известен към момента или разработен по-късно;
 • Използва (и разрешава на други лица да използват) Вашите Подавания на потребителска информация по какъвто и да начин и с каквато и да е цел (включително, но не само, търговски цели), както HP счете за подходящо по собствено усмотрение (включително, но не само, да включва Вашето Подаване на потребителска информация или някоя негова модификация изцяло или частично в каквато и да е технология, продукт или услуга);
 • Визуализира реклами във връзка с Вашите Подавания на потребителска информация и да използва Вашите Подавания на потребителска информация с рекламни и промоционални цели.

 

HP има правото, но не и задължението, да проверява предварително Подаванията на потребителска информация или да наблюдава всяка област на Този Уеб сайт, чрез която може да са осъществени Подаванията на потребителска информация. От HP не се изисква да хоства, визуализира или разпространява каквито и да е Подавания на потребителска информация на или чрез Този Уеб сайт и компанията има право да премахва по всяко време или да отказва всякакви Подавания на потребителска информация поради каквато и да е причина. HP не носи отговорност за каквато и да е загуба, кражба или вреда, свързана с които и да е Подавания на потребителска информация. Допълнително Вие се съгласявате, че HP може свободно да разкрива Вашето Подаване на потребителска информация на всяко трето лице без наличие на каквото и да е задължение за поверителност от страна на получателя

Права на интелектуална собственост

HP уважава правата на интелектуална собственост на другите и Ви молим и Вие да ги уважавате. HP има право при подходящи условия и по собствено усмотрение да прекрати услугата и/или достъпа до Този Уеб сайт за потребители, които нарушават правата на интелектуална собственост на други лица. Ако считате, че Ваша разработка е обект на нарушаване на авторско право и/или нарушаване на търговска марка и се появява на Този Уеб сайт, Ни уведомете, като следвате процедурите, които можете да откриете тук  Претенции за нарушаване на права в Уеб сайтове на HP.

Търговски марки

HP Inc. има права върху регистрираните търговски марки, HP и емблемата на HP (показана по-долу), както и върху други регистрирани и нерегистрирани търговски марки.

Имате право да използвате търговските марки на HP вътре в текст, за да правите обективна и точна препратка към HP, нейните продукти и услугите й, които са предмет на указанията по-долу.

 

 

Емблемата на HP е запазена за използване от HP и тези партньори и лицензополучатели на HP, които имат писмено споразумение с HP, което специално разрешава използването на емблемата.  Не е позволена никаква друга употреба на емблеми на HP.

 

 

Нямате право да използвате търговски марки на НР по начин, който вероятно би подвел потребителите относно връзката ви с НР, че HP спонсорира или покровителства вашата фирма, продукти или услуги, или относно произхода на вашите продукти и услуги.  Всякаква употреба на търговски марки на HP, която вероятно би объркала или подвела обществеността, е незаконна и изрично забранена.

Използване на търговска марка от упълномощени партньори и лицензополучатели на HP

Ако имате съществуващи взаимоотношения с HP, съблюдавайте специфичните указания и условия за използване на търговска марка, посочени в писменото ви споразумение.

 

 

 

Ако сте партньор по HP Partner First, направете справка със следните връзки за допълнителна информация, включително указания за търговска марка, специфични за вашата програма HP Partner First:

 

 

 

Програма HP Partner First: https://partner.hp.com/

 

 

 

Ако съществуващото ви споразумение с HP ви оправомощава да показвате търговски марки на HP, но не съдържа специфични указания за използване на търговска марка, следвайте указанията за използване на търговска марка на тази страница.

 

 

 

Ако имате въпроси, трябва да се свържете със своя консултант за работа с клиенти или с друг бизнес контакт в HP.

Общи указания за търговска марка на HP

Общите указания за търговска марка по-долу са предназначени за използване от фирми, които са упълномощени потребители на търговски марки на HP, включително например партньори, лицензополучатели, обединения и оторизирани търговци на HP, които имат договор с HP.

 

 • HP не използва или изисква използването на символи на търговска марка, легенди или потвърждения с търговски марки на HP, освен ако няма писмено споразумение за друго.
 • Търговските марки на HP трябва да бъдат представени като прилагателни, променящи стандартни съществителни; например: HP компютри, HP услуги за поддръжка, LASERJET принтери.
 • Не използвайте вариации, множествено число или притежателни форми на търговски марки на HP.
 • Не използвайте търговски марки на HP по начин, който вероятно би подвел или объркал обществеността относно произхода на каквито и да било стоки или услуги или относно спонсориране или покровителство от HP.
 • Не използвайте търговски марки на HP, за да правите фалшиви изявления относно HP или нейните продукти или услуги.
 • Не включвайте търговски марки на HP в своите търговски имена, бизнес имена, имена на продукти, имена на услуги, потребителски имена в социални мрежи или имена на домейни.
 • Не си присвоявайте и не имитирайте отличаващи се продуктови конструкции, продуктови опаковки, външно оформление на изделията, рекламни материали, слогани, рекламни слогани или оформления на уеб сайтове на HP.
 • Когато споменавате HP в официална документация (например годишни отчети, финансови отчети), се предпочита пълното име HP Inc. В друг контекст се предпочита HP.

Допълнителни указания за упълномощени потребители на емблемата на HP

ВАЖНО:  ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕМБЛЕМА.  ЗА ДА ПОКАЗВАТЕ ЕМБЛЕМАТА НА HP, Е НЕОБХОДИМО ОТДЕЛНО ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ С HP И СПОРАЗУМЕНИЕТО ТРЯБВА СПЕЦИАЛНО ДА РАЗРЕШАВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕМБЛЕМАТА.  ПОДОБНИ СПРОАЗУМЕНИЯ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ САМО ЗА ИЗБРАНИ ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ.

 

 

 

На бял фон, нашето предпочитано лого на HP е:

На цвят или тъмен фон, нашето предпочитано лого на HP е:

Нашата емблема в черно и бяло трябва да се използва, когато не е достъпен пълноцветен печат:

Запазете емблемата чиста от встъпващ текст, изображения и графики, като поддържате минимум 20-процентова окръжност от чисто пространство около всички четири страни на емблемата:

Минималният размер за печатно използване на емблемата на HP е 0,25 кв. инча или 6,35 кв. мм:

Минималният размер за цифрово използване на емблемата на HP е 20 x 20 пиксела при 72dpi:

Емблемата на HP не трябва да се променя по никакъв начин.

Недейте да:

 • Използвате емблемата на HP по начин, различен от указания в изричното писмено разрешение от HP:
 • Прилагате отблясъци или градиенти към емблемата;
 • Третирате емблемата като обект с измерения;
 • Променяте формата на емблемата;
 • Изкривявате или завъртате емблемата;
 • Добавяте контур към емблемата;
 • Разделяте буквените форми HP от кръговия елемент на емблемата;
 • Прилагате цвят към буквените форми HP вътре в емблемата;
 • Очертавате емблемата;
 • Променяте цветовете на емблемата;
 • Анимирате емблемата;
 • Поставяте знаци/текст вътре в емблемата или чистото й пространство; или
 • Поставяте изображение вътре в емблемата.

 

ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА БЪДАТ РЕДАКТИРАНИ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.  ПАРТНЬОРИТЕ, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, ОБЕДИНЕНИЯТА И ОТОРИЗИРАНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА HP НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕДОВНАТА ПРОВЕРКА НА ТАЗИ СТРАНИЦА, А СЪЩО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВРЪЗКА С ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ НА HP, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА НЕПРЕКЪСНАТО СПАЗВАНЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА НА HP.

 

Ограничени права на правителството на САЩ

Всички Материали, които се изтеглят от или от името на Съединените американски щати, американските държавни учреждения и/или административни органи („Правителство на САЩ“), се подчиняват на разпоредбите на FAR 12.211 („Технически данни“) и FAR 12.212 („Компютърен софтуер“) или на клаузите, предоставящи на HP еквивалентни средства за защита в DFARS (Наредбата за Федералните придобивки на Министерство на отбраната на САЩ) или в други специфични наредби на държавни учреждения.

 

 

Международни въпроси и проблеми с износа

HP управлява Този Уеб сайт от офисите си в Пало Алто, Калифорния. HP не гарантира, че Този Уеб сайт е подходящ или достъпен за използване извън САЩ, и достъпът до Този Уеб сайт от територии, където съдържанието му е незаконно или ограничено, е забранен.

 

Достъпът до Този Уеб сайт извън Съединените американски щати се извършва по Ваша собствена инициатива и Вие носите отговорност за спазването на приложимите закони.

 

Вие се съгласявате да спазвате всички ограничения и наредби за износ и реекспорт на Министерството на търговията и на всяко друго американско или чуждо държавно учреждение или орган във връзка с Вашето използване на Уеб сайтовете на HP и да не (в нарушение на някой закон) прехвърляте или одобрявате прехвърлянето на каквито и да е Материали към забранена държава или по друг начин в нарушение на някои закони. В частност, но не само, Материалите не може (в нарушение на който и да е закон) да се изнасят или да се реекспортират:

 

 

 

Чрез използването на каквито и да е Материали, подчинени на подобни ограничения и наредби, Вие декларирате и гарантирате, че не се намирате във, не сте под контрола на и не сте гражданин на или лице със разрешение за постоянно пребиваване в която и да е държава, включена в такъв списък.

Обезщетяване

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и не допускате причиняването на вреди на Участващите лица на HP от и срещу всички претенции, отговорности, щети, загуби, разходи, разноски или такси (включително адвокатски хонорари в разумен размер), които за тези лица може да са възникнали в резултат на или произтекли от Вашето нарушаване на Настоящите Условия (или нарушаване от страна на друго лице, използващо Вашия акаунт). HP запазва правото да поеме изключителната защита и контрол по който и да е въпрос, който иначе подлежи на обезщетяване от Вас, като в този случай Вие се съгласявате да сътрудничите на защитата на HP при подобна претенция.

Електронна комуникация

Когато посещавате Този Уеб сайт или изпращате имейли на HP, Вие си комуникирате с HP по електронен път. Ние имаме право да Ви отговорим по имейл или чрез публикуване на известия на Този Уеб сайт. Вие се съгласявате, че всички подобни известия, разкривания на информация или други комуникации, които HP Ви предоставя по електронен път, удовлетворяват всички юридически изисквания подобни комуникации да се извършват в писмена форма.

Собственост

Освен ако не е указано друго в Настоящите Условия, всички Материали, както и подредбата им на Този Уеб сайт, са изключителна Наша собственост, Авторско право © [дати на създаване] HP Development Company, L.P. Всички права, които не са предоставени изрично в настоящия документ, се запазват. Освен ако не е изискуемо или ограничено по друг начин от приложимото право, всяко репродуциране, разпространение, модифициране, препредаване или публикуване на който и да е материал, защитен с авторско право, е строго забранено без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право или лиценза.

Цялост на споразумението за Всички

Настоящите Условия заедно с всички допълнителни условия, с които се съгласявате при използването на конкретни елементи на Този Уеб сайт, представляват цялото, единствено и окончателно волеизявление за споразумение между Всички относно въпросите, което са предмет на настоящия документ, като отменят всички предишни споразумения и преговори между Вас и HP по същите въпроси. Участващите лица на HP са трети лица-бенефициенти по отношение на клаузите в Настоящите Условия, които ги споменават.

Приложимо право

Настоящите Условия се подчиняват на законите на Щат Калифорния, както се прилагат за споразумения, изготвени, сключени и изпълнявани изцяло в Калифорния от лица, чието постоянно пребиваване в Калифорния, независимо от действителното местожителство на физическото лице или седалището на юридическото лице. Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки и Законът за уеднаквяване на транзакциите, свързани с компютърна информация, на ООН не се прилагат за Настоящите Условия. Всички искове, произтичащи от или свързани с Настоящите Условия или използването от Ваша страна на Този Уеб сайт, се подават пред федералните или щатски съдилища в Окръг Санта Клара, Калифорния, като Вие неотменимо се подчинявате на изключителната персонална юрисдикция на тези съдилища за тази цел.

Разни

Пропускът на HP да упражни или приведе в действие което и да е право или клауза на Настоящите Условия не представлява отказ от съответното право или клауза. Ако някоя клауза на Настоящите Условия се обяви от компетентния съд за нищожна, Вие независимо от това се съгласявате, че съдът следва да положи усилия да осъществи намеренията на HP и Вашите, както са отразени в клаузата, и че другите клаузи на Настоящите Условия остават в пълна юридическа сила и действие. Заглавията на разделите на Настоящите Условия са само за удобство и нямат юридическо или договорно значение. Настоящите Условия ще останат в пълна юридическа сила и действие независимо от каквото и да е прекратяване на Вашето използване на Този Уеб сайт. Настоящите Условия ще се интерпретират без прилагане на каквито и да е стриктни тълкувания в полза на/срещу Вас или HP. Настоящите Условия и всички права и лицензи, предоставени тук, не може да се прехвърлят или възлагат от Вас, но може да се назначават от HP без ограничения.

Бележка до потребителите на Калифорния

Съгласно Раздел 1789.3 на Гражданския кодекс на Калифорния потребителите от Калифорния имат право на следните бележки за потребителските права: Този Уеб сайт се предоставя от HP. Ако имате въпроси или оплаквания относно Този Уеб сайт, свържете се с Отдела за обслужване на клиенти на. Можете също така да се свържете с Нас в писмена форма на адрес: HP Inc., Attn (на вниманието на): Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Местните жители на Калифорния могат да се свържат със звеното за съдействие при оплаквания на калифорнийския отдел за клиентски въпроси, като пишат до следния адрес: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, или се обадят на следния телефон (916) 445-1254 or (800) 952-5210 или за лица с нарушения на слуха на TDD (800) 326-2297 или TDD (916) 322-1700.

HP има право да променя Настоящите Условия за използване

HP има право по собствено и неоспоримо усмотрение да променя Настоящите Условия (включително всякакви други документи, които се споменават в Настоящите Условия или към които препращат последните) от време на време. HP ще публикува известие за подобни промени на Този Уеб сайт в зависимост от конкретния случай. Ако имате възражения относно подобни промени, единственият Ви полезен ход ще бъде да спрете да използвате Този Уеб сайт. Ако продължите да използвате Този Уеб сайт след известието за тези промени, Вие показвате информираността си за промените и съгласието си да сте обвързани от техните правила и условия. Някои клаузи на Настоящите Условия може да се отменят от специално предназначени за това правни бележки или условия, намиращи се на конкретни страници на Този Уеб сайт, като в тези случаи специалните правни бележки или условия ще се считат за включени в Настоящите Условия и ще отменят клаузите на Настоящите Условия, за които са предназначени.

 

 

 

Редакция: март 2015 г.

 

 

Връщане в началото