0

Претенции за нарушаване на права в Уеб сайтове на HP

HP уважава правата на интелектуална собственост на другите лица и ги насърчава да проявяват същото уважение. В съответствие с това HP разполага с правила за премахване на Подавания на потребителска информация, които нарушават права на интелектуална собственост на други лица, да преустановява временно достъпа да Този Уеб сайт (или на някоя негова част) за всеки потребител, който използва Този Уеб сайт в нарушение на нечии права на интелектуална собственост, и/или да прекратява при наличие на съответните условия акаунта на всеки потребител, който използва Този Уеб сайт в нарушение на нечии права на интелектуална собственост.

Съгласно Член 512 на Раздел 17 на Кодекса на САЩ HP е внедрила процедури за получаване на писмено уведомление за претендирани нарушения на авторски права и за възбуждане на съдебно преследване при подобни претенции съгласно същия закон. Ако считате, че Ваше авторско право или друго право на интелектуална собственост се нарушава от потребител на Този Уеб сайт, изпратете писмено известие на следния Представител на HP за уведомления при претенции за нарушение:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


За да си гарантирате, че ще се заемем незабавно с въпроса, писменото Ви известие трябва да:


 • Съдържа Вашия физически или електронен подпис;
 • Посочва разработката, която е обект на авторско право, или друга интелектуална собственост, за която се предполага, че е нарушена;
 • Посочва материала, за който се предполага, че нарушава съответното право, по толкова прецизен начин, че позволява на HP да го открие;
 • Съдържа надлежна информация, чрез която HP може да се свърже с Вас (включително пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес);
 • Съдържа изявление, че вярвате добросъвестно, че използването на материала, защитен с авторско право или друго право на интелектуална собственост, не е разрешено от собственика, представителя на собственика или по закон;
 • Съдържа изявление, че информацията в писменото уведомление е точна; и
 • Съдържа изявление под отговорност за предоставяне на невярна информация, че разполагате с правомощия да действате от името на носителя на авторското право или другото право на интелектуална собственост.

Ако уведомлението не се отнася до нарушаване на авторско право или друго право на интелектуална собственост, Представителят няма да може да адресира посоченото притеснение.

Подаване на насрещно уведомление съгласно Закона за авторското право в цифровата епоха (DMCA)

Ще ви уведомим, че сме премахнали или забранили достъпа до защитен с авторско право материал, който сте предоставили, ако това премахване е съгласно получено от Нас валидно уведомление за сваляне на материала съгласно DMCA. Ако получите такова известие от Нас, Вие можете да Ни предоставите насрещно уведомление в писмена форма, отправено към посочен от Нас представител, което включва цялата долуизброена информация:


 • Вашия физически или електронен подпис;
 • Посочване на материала, който е премахнат или до който е забранен достъпът, както и местоположението, на което се е появявал материалът преди премахването му или забраната на достъпа до него;
 • Изявление от Вас под отговорност за предоставяне на невярна информация, че добросъвестно вярвате, че материалът е премахнат или забранен в резултат на грешка или погрешно идентифициране на материала за премахване или забрана; и
 • Вашето име, физически адрес и телефонен номер, както и изявление, че се съгласявате с юрисдикцията на даден съд в съдебния окръг, в който се намира физическият Ви адрес, или ако физическият Ви адрес е извън САЩ, във всеки съдебен окръг, в който е възможно да имаме офис, и че приемате действията по възбуждане на съдебно преследване от страна на лицето, което е предоставило уведомлението за материала, за който се предполага, че нарушава дадено право, или от представителя на това лице.

Прекратяване за повторни нарушители

Запазваме си правото по собствено усмотрение да прекратяваме акаунта или достъпа на всеки потребител на Този Уеб сайт и/или на услуга, който е субект на нееднократни уведомления за нарушение съгласно DMCA или други известия за нарушаване на права.

Връщане в началото