Ограничена гаранция и техническа поддръжка на HP в световен мащаб

Ограничена гаранция на HP за хардуер

Период на ограничената гаранция

Тази Ограничена гаранция за хардуер на HP предоставя на вас, клиента, изрични ограничени гаранционни права от HP, производителя, за срока, посочен на страницата с описание на продукта и/или на Декларацията за ограничена гаранция на HP, предоставена с вашия продукт. HP може да предложи 90 дни безплатна ограничена техническа поддръжка по телефона без такса. Ето защо може да има допълнителна такса за обслужване за поддръжка по телефона на HP, докато други методи на поддръжка – включително чат, уеб сайтът за поддръжка на HP или като се чрез свързване с вашия търговец на HP или упълномощен от HP доставчик на услуги – са достъпни безплатно през целия период на настоящата Ограничена гаранция на HP. Моля, вижте страницата с описание на продукта за приложими продукти и/или декларацията за Ограничена гаранция на HP, предоставена с вашия продукт.

Общи условия

Настоящата Ограничена гаранция на HP предоставя на вас, крайния потребител, изрични ограничени гаранционни права от HP – производителят. Вижте уеб сайта на HP относно подробно описание на вашите ограничени гаранционни права. В случай че имате отделно писмено споразумение с HP, вие може също да имате и други законови права, които настоящата Ограничена гаранция на HP не изключва, не ограничава или не прекратява. Вижте „Специфични за всяка страна условия“, ако е приложимо, на гърба на тази гаранция за повече информация относно вашите права.

 

Настоящата Ограничена гаранция на HP се отнася само за хардуерни продукти с марката HP и Compaq, включително, без ограничение, консумативи за печат на HP (наричани заедно „Хардуерен продукт на HP“ в настоящата „Ограничена гаранция на HP“), продавани от или давани под наем от HP Inc., нейни дъщерни дружества по целия свят (наричани заедно „HP“ в настоящата „Ограничена гаранция на HP“), филиали, упълномощени търговци, упълномощени дистрибутори или дистрибутори в страната с тази ограничена гаранция на HP. Терминът „Хардуерен продукт на HP“ е ограничен до хардуерни компоненти и съответния фърмуер. Терминът „Хардуерен продукт на HP“ НЕ включва софтуерни приложения или програми, продукти или периферни устройства, които не са с марката HP. До степента, позволена от местния закон, всички продукти или периферни устройства, които не са с марката HP, външни за Хардуерния продукт на HP – като външни подсистеми за съхранение, дисплеи, принтери и други периферни устройства – се предоставят „КАКТО СА“ и не се покриват от настоящата ограничена гаранция на HP. Въпреки това производителите и доставчиците или издателите, които не са от HP, могат да ви предоставят директно свои собствени гаранции. Периферни устройства или други продукти с марката HP, които не се покриват от настоящата Ограничена гаранция на HP, могат също да бъдат обхванати от Ограничената гаранция на HP за това конкретно периферно устройство или продукт с марката HP. Вижте вашата Ограничена гаранция на HP за този продукт, за да установите вашите права и задължения.

 

До степента, позволена от местния закон, HP гарантира, че ще ремонтира, подмени или възстанови сумата, при опция от HP, на Хардуерен продукт на HP, който проявява дефект в материала или изработката по време на периода на Ограничената гаранция, ако вие, крайният потребител, се обърнете към HP с уведомление за дефект във вашия Хардуерен продукт на HP по време на периода на Ограничената гаранция. Задължението на HP по силата на тази Ограничена гаранция на HP, по свой избор, за ремонтиране, подмяна или възстановяване на сумата за Хардуерен продукт на HP, който проявява дефект в материала или изработката, приключва след изтичане на периода на Ограничената гаранция.

 

Периодът на Ограничената гаранция започва на датата на закупуване или отдаване под наем от HP или от датата, на която HP или, ако е приложимо, упълномощения от HP доставчик на услуга приключи инсталацията. Вашите датирани продажби или разписки за доставка, които показват датата на закупуване или отдаване под наем на Хардуерен продукт на HP, са вашето доказателство за датата на покупката или отдаването под наем, освен ако HP или вашият упълномощен търговец не ви информират за друго в писмена форма. Може да се наложи да предоставите доказателство за покупка или отдаване под наем като условие за получаване на гаранционно обслужване. Гаранционното обслужване, посочено тук, отразява гаранционни предложения от основно ниво. Подобрения към основната гаранция може да бъдат включени към вашия Хардуерен продукт на HP. За текуща гаранционна информация се свържете с HP или отидете на HP.com. За касети с мастило на HP гаранционното покритие се простира до изчерпване на мастилото на HP или до достигане на датата на „Края на гаранцията“, което от двете възникне първо. За печатащи глави на HP покритието се простира до достигане на „Края на гаранцията“ или до достигане на лимита на гаранционно използване, което от двете възникне първо. За печатащи касети HP LaserJet гаранционното покритие се простира до достигане на лимита на гаранционно използване.

 

Някои щати или държави не позволяват следните изключения или ограничения, така че прилагането спрямо вас на тези изключения или ограничения може да бъде ограничено.

 

HP НЕ ДАВА ДРУГИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПИСМЕНИ ИЛИ УСТНИ И ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, HP ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ СА ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА HP. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЮРИСДИКЦИИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ ИЗВЪН САЩ, HP ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ НА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. ЗА ВСИЧКИ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ В САЩ, ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ НА ПРОДАВАЕМОСТ, КАЧЕСТВО ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗРИЧНАТА ГАРАНЦИЯ, ПОСОЧЕНА ПО-ГОРЕ. НЯКОИ ЩАТИ И СТРАНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО, ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА КОНКРЕТЕН ТИП ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОДУКТИ. В ПОДОБНИ ЩАТИ ИЛИ СТРАНИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА HP МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. ДО СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА HP ИЛИ ВСЯКА ЧАСТ ОТ НЕЯ Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МЕСТЕН ЗАКОН, ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА HP ИЛИ СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ЩЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗМЕНЕНИ, ЗА ДА БЪДАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ МЕСТЕН ЗАКОН.

 

ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ, УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗМЕНЯТ, НО СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ТОЗИ ХАРДУЕРЕН ПРОДУКТ НА HP НА ВАС.

 

Тази Ограничена гаранция на HP е приложима във всички страни и може да бъде приложена във всяка една страна или регион, където HP или нейни упълномощени доставчици на услуги предлагат гаранционно обслужване за същия номер на модел на продукт, който подлежи на правилата и условията, посочени в настоящата Ограничена гаранция на HP. Настоящата Ограничена гаранция на HP е обект на всички приложими национални закони и разпоредби за внос и износ. По силата на тази Ограничена гаранция на HP, Хардуерни продукти на HP, които са закупени в една страна или регион могат да бъдат прехвърляни в друга страна или регион, където HP или нейни упълномощени доставчици на услуги предлагат гаранционно обслужване за същите номера на модела на продукта. Гаранционните условия, наличността на услугата и времената за реакция на обслужване могат да варират в зависимост от страната или региона. Стандартното време за реакция на гаранционно обслужване подлежи на промяна в зависимост от местната наличност на части. Ако частите не са налични, вашият упълномощен от HP доставчик на обслужване може да ви предостави повече информация. HP няма да променя формата, възможностите или функциите на този Хардуерен продукт на HP, за да може той да работи в страна, за която не е бил предназначен да функционира. HP не носи отговорност за тарифи или такси, които биха могли да възникнат при прехвърлянето на продуктите. Прехвърлянето на продуктите може да е обект на, и подлежи на, всички приложими закони, разпоредби и органи за контрол за внос и износ, издадени от различните правителства.

 

В страни или региони, където приложимото законодателство определя, че гаранционните услуги за вносни продукти трябва да се предоставят от местния вносител или в които приложимото законодателство не определя задължително, че гаранционните услуги за вносни продукти трябва да се предоставят от производителя, всички гаранционни услуги за продукти на HP в тези страни или региони ще се предоставят единствено от вносителя, а не от HP, освен когато местният вносител не е специално упълномощен от HP или от местен филиал да внася продуктите и да отнася гаранционните услуги към HP.

 

Вие имате право на гаранционно обслужване на хардуерни продукти в съответствие с правилата и условията на настоящия документ, ако вашият Хардуерен продукт на HP има нужда от ремонт поради проява на дефект в материала и изработката в рамките на периода на Ограничената гаранция. HP ще извършва, по свое собствено усмотрение, ремонт или подмяна на всеки компонент или хардуерен продукт, който проявява дефект в материала или изработката по време на периода на Ограничената гаранция, ако HP получи известие от вас, крайния потребител, относно проява на подобен дефект по време на периода на Ограничената гаранция. Освен ако не е посочено друго и до степента, разрешена от местното законодателство, новите Хардуерни продукти на HP могат да бъдат произведени с помощта на нови материали или нови и използвани материали, които са функционално еквивалентни на нови по отношение на производителност и надеждност. До степента, в съответствие с местното законодателство, (а) Хардуерните продукти на HP, представени за ремонт могат да бъдат подменени от ремонтирани Хардуерни продукти на HP от същия тип, вместо да бъдат ремонтирани и (б) ремонтираните продукти могат да се използват за ремонт на Хардуерни продукти на HP. (в) подменените или ремонтираните Хардуерни продукти на HP ще бъдат функционално еквивалентни по отношение на производителност и надеждност на оригиналните продукти, които са били спрени от поддръжка. Освен ако не се изисква изрично от местното законодателство, ако тези подменени или ремонтирани Хардуерни продукти или части на HP проявят дефект в материала или изработката (1) по време на деветдесетте (90) дни след техния ремонт и/или подмяна (2) през останалата част от периода на Ограничената гаранция на Хардуерния продукт на HP, в който са подменени или през който са инсталирани, HP гарантира, че отново ще ремонтира или подмени тези Хардуерни продукти или части на HP.

 

Всички компоненти или хардуерни продукти, които са отстранени по силата на настоящата Ограничена гаранция на HP, стават собственост на HP, освен ако не е установено друго от приложимото местно законодателство. В малко вероятния случай че възникне повтаряща се неизправност на вашия Хардуерен продукт на HP или ако HP установи, че не е в състояние да ремонтира или подмени Хардуерния продукт на HP, HP, по свое усмотрение, може да избере да ви предостави (а) заместващо устройство, избрано от HP, което е същото или функционално еквивалентно на вашия Хардуерен продукт на HP по отношение на производителност или (б) да ви възстанови средствата или кредита на вашата покупна цена или лизингови плащания (по-малка лихва), вместо подмяна. До степента, позволена от местното законодателство, това е вашето изключително право на обезщетение за дефектни продукти.

 

Някои щати или държави не позволяват горепосочените изключения или ограничения, така че прилагането им спрямо вас може да бъде ограничено.

 

Споровете, произтичащи от настоящата Ограничена гаранция на HP или по отношение на вашата покупка на Хардуерен продукт на HP, подлежащи на тази Ограничена гаранция на HP – независимо дали на базата на договор, непозволено увреждане, устав, измама или друга правна теория – се уреждат от законодателството на страната и щата, провинцията или територията, в която пребивавате към момента, без оглед на принципите за стълкновението на закони.

Изключения

HP НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ РАБОТАТА НА ТОЗИ ХАРДУЕРЕН ПРОДУКТ НА HP ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. HP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХАРДУЕРНИЯ ПРОДУКТ НА HP.

 

Ограничената гаранция на HP не се отнася за заменими части или консумативи, с изключение на консумативите за печат на HP и определени презареждащи се батерии, както е посочено по-долу и не се простира до Хардуерен продукт на HP, от който е премахнат серийния номер или е повреден, или е станал дефектен

 • в резултат на инцидент, неправилна употреба, разливания на течности, злоупотреба, замърсяване, неправилна или недостатъчна поддръжка или калибриране, или други външни причини;
 • поради експлоатация извън параметрите на ползване, посочени в потребителските документи, доставени с Хардуерния продукт на HP;
 • от софтуер, интерфейс, части или консумативи, които не са доставени от HP;
 • поради неправилна подготовка на мястото, поддръжка или условия на околната среда, които не отговарят на спецификациите на HP;
 • от вирус, инфекция, червей или подобен зловреден код, който не е въведен от HP;
 • от загуба или повреда при транспортиране;
 • чрез модификация или обслужване от някой, различен от HP или упълномощен от HP доставчик на услуга; или
 • чрез неправилна инсталация на заменими части на HP или одобрени от HP части на крайния потребител, ако са налични за вашия Хардуерен продукт на HP в страната или региона на обслужване.

 

Всеки Хардуерен продукт на HP, който е овърклокнат след доставка от HP ще бъде изключен от условията на Ограничената гаранция, с изключение на повредени или дефектни компоненти, където повредата или дефектът не са свързани с овърклокването.

 

HP не носи отговорност за каквито и да е проблеми с оперативната съвместимост или проблеми със съвместимостта, които могат да възникнат, когато

 • се използват продукти, софтуер или опции, които не се поддържат от HP;
 • се използват конфигурации, които не се поддържат от HP; или
 • части предназначени за една система се инсталират в друга система от различна марка или модел.

 

ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ПЕРИОДИЧНИ АРХИВНИ КОПИЯ НА ДАННИТЕ, СЪХРАНЯВАНИ НА ВАШИЯ ТВЪРД ДИСК ИЛИ ДРУГО УСТРОЙСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ, КАТО ПРЕДПАЗНА МЯРКА СРЕЩУ ЕВЕНТУАЛНИ НЕИЗПРАВНОСТИ, НАРУШЕНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ. ПРЕДИ ДА ВЪРНЕТЕ ХАРДУЕРЕН ПРОДУКТ НА HP ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА АРХИВИРАТЕ ДАННИТЕ И ДА ПРЕМАХНЕТЕ ЦЯЛАТА ПОВЕРИТЕЛНА, ЧАСТНА ИЛИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, HP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДА НА ИЛИ ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ, ДАННИ ИЛИ СМЕНЯЕМ НОСИТЕЛ ЗА СЪХРАНЕНИЕ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, HP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИЛИ ПРЕИНСТАЛАЦИЯТА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДАННИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ИНСТАЛИРАН ОТ HP СОФТУЕР, КОГАТО ХАРДУЕРНИЯТ ПРОДУКТ НА HP Е БИЛ ПРОИЗВЕДЕН И КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА ПРИЛОЖИМИ АКТУАЛИЗАЦИИ. ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТА МОЖЕ ДА ЗАГУБИТЕ ДАННИ ОТ ПАМЕТТА.

Специфични изключения за продукта

Презареждащи се батерии

Този Хардуерен продукт на HP може да включва вградена презареждаща се батерия, която не е достъпна за потребителя и трябва да бъде заменена от HP или от упълномощен от HP доставчик на услуги. Вградената презареждаща се батерия се покрива от тази ограничена гаранция като стандартен компонент на Хардуерния продукт на HP за същия период от време, освен ако не е посочено друго в настоящата Ограничена гаранция на HP.

 

Този Хардуерен продукт на HP може да включва презареждаща се батерия, която е предназначена да бъде изваждана и подменяна от потребителя. HP гарантира, че ще осигури резервна батерия, ако батерията проявява дефект в материала или изработката през периода от една (1) година от датата на закупуване на Хардуерния продукт на HP, в който е инсталирана батерията, освен ако не е посочено друго в настоящата Ограничена гаранция на HP.

 

Както при всички батерии, максималният капацитет на всяка една батерия, която е включена в Хардуерния продукт на HP ще намалява с времето или използването и жизненият цикъл на батерията ще варира в зависимост от модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и настройките за управление на захранването. Съответно намаляването на максималния капацитет на батерията или жизнения цикъл на батерията не е дефект в материала или изработката и тази Ограничена гаранция на HP не покрива промените в капацитета на батерията или жизнения цикъл на батерията. До степента , позволена от местното законодателство, гаранцията на батерията е само срещу дефекти в материала или изработката, които водят до невъзможност на батерията да работи в рамките на периода на Ограничената гаранция за батерията, както е посочено по-горе или в случай че жизненият цикъл на батерията надвиши номиналния брой цикли на батерията, което от двете възникне първо, освен ако не е посочено друго в тази Ограничена гаранция на HP. За да определите дали вашата батерия е имала гаранционна неизправност, може да се наложи да извършите диагностичен тест на HP.

Продукти за печат на HP

Използването на касета, която не е на HP, или повторно напълнена касета не засяга нито Ограничената гаранция на HP към крайния потребител, нито договор за поддръжка на HP с крайния потребител за принтера. Въпреки това, ако неизправност или повреда на принтера или печатащата глава се дължи на използването на касета, която не е на HP, или повторно напълнена касета, HP ще приложи стандартни тарифи за време и материали за обслужване на принтера за конкретната неизправност или повреда, или за разходите за подмяна на печатащата глава. За касети за мастило и консумативи на HP и консумативи за HP LaserJet, настоящата Ограничена гаранция на HP не се отнася за продукти, които, в допълнение към други изключения, описани в тази Ограничена гаранция на HP, са били презаредени, ремонтирани, преработени или подправени по какъвто и да е начин. Настоящата Ограничена гаранция на HP се отнася за касети за мастило на HP, печатащи глави или консумативи за печат за HP LaserJet, които се използват в своето печатащо устройство на упълномощен производител на оригинално оборудване или на HP.

Изключително право на обезщетение

ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПЪЛНОТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И HP, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХАРДУЕРНИЯ ПРОДУКТ НА HP, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ ИЛИ ОТДАВАТЕ ПОД НАЕМ. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗАМЕСТВАТ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, РЕКЛАМИ ИЛИ ДРУГИ ИЗЯВЛЕНИЯ – ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЕНИ В ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА HP ИЛИ ПРЕДОСТАВЕН ВИ СЪВЕТ ОТ HP, АГЕНТ ИЛИ СЛУЖТЕЛ НА HP, ИЛИ АГЕНТ ИЛИ СЛУЖИТЕЛ, КОЙТО НЕ Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА HP – КОИТО СА БИЛИ ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКУПКАТА ИЛИ ОТДАВАНЕТО ВИ ПОД НАЕМ НА ХАРДУЕРНИЯ ПРОДУКТ НА HP, РАЗЛИЧНИ ОТ ЧАСТ ОТ ОТДЕЛЕН ПИСМЕН ДОГОВОР С HP ИЛИ НЕГОВИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ТЪРГОВЦИ. Никаква промяна в условията на настоящата Ограничена гаранция на HP не е валидна, освен ако не е направена писмено и подписана от упълномощен представител на HP.

Ограничение на отговорността

Някои щати или страни не позволяват изключването или ограничението на подразбиращи се гаранции или ограничаването на специални, случайни или последващи щети (посочени по-долу), така че прилагането спрямо вас на тези ограничения и изключения може да бъде ограничено. СЛЕДНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. В СЛУЧАЙ ЧЕ HP ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ВИ ПРЕДОСТАВИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ КАРТА ЗА ПОДМЯНА НА ПРОДУКТ, КОЯТО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НА HP.COM, МАКСИМАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА HP ПО СИЛАТА НА НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА HP СЕ ОГРАНИЧАВА ИЗРИЧНО ДО ЦЕНАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ЗА ХАРДУЕРНИЯ ПРОДУКТ НА HP. ОСВЕН В ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СЛУЧАИ, HP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ХАРДУЕРНИЯ ПРОДУКТ НА HP ИЛИ НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА ХАРДУЕРНИЯ ПРОДУКТ НА HP, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПОЛЗИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ЗАГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ СОФТУЕР, ИЛИ РАЗХОДИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА, ИЛИ ДАННИ, СЪХРАНЕНИ В ПРОДУКТА, ИЛИ СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. HP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛЕН ИСК, ОТПРАВЕН ОТ ТРЕТА СТРАНА ИЛИ ОТПРАВЕН ОТ ВАС ЗА ТРЕТА СТРАНА. HP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, КОИТО СА ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА HP НА СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА Е В СИЛА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ПРЕТЕНДИРА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ СЕ ПОДАВА РЕКЛАМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ОГРАНИЧЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА НР ИЛИ КАТО ИСК ЗА НАНЕСЕНИ ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ЧИСТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА), ДОГОВОРНА РЕКЛАМАЦИЯ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА РЕКЛАМАЦИЯ. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ ИЗМЕНЕНО ОТ НИТО ЕДНО ЛИЦЕ. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ БЪДЕ В СИЛА ДОРИ АКО СТЕ УВЕДОМИЛИ HP ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА HP ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ЩЕТИ. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ИСКОВЕ ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ.

 

НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА HP ВИ ПРЕДОСТАВЯ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА. ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЩАТА ИЛИ СТРАНАТА. СЪВЕТВАМЕ ВИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СЪОТВЕТНИЯ ЩАТ ИЛИ СТРАНА ЗА ЦЯЛОСТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА.

Ограничена гаранция за аксесоари и опции на HP

Правилата и условията на Ограничената гаранция на HP за опции и аксесоари с марката HP (наричано заедно в настоящата ограничена гаранция на HP като „Опция на HP“) са изложени в ограничената гаранция на HP, приложима за Опцията на HP, и включена с Хардуерния продукт на HP. Ако вашата Опция на HP е инсталирана в Хардуерен продукт на HP, HP ще осигури гаранционно обслужване или за посочения период в гаранционните документи (период на ограничената гаранция на Опция на HP), които са доставени с Опцията на HP за останалия гаранционен период на Хардуерния продукт на HP, в който е инсталирана Опцията на HP, който от двата периода е по-дълъг, но не трябва да надвишава три (3) години от датата на закупуване на Опцията на HP. Периодът на ограничената гаранция на опция на HP започва от датата на закупуване от HP или от упълномощен търговец на HP. Вашите датирани продажби или разписки за доставка, които показват датата на закупуване на Опция на HP, е началната дата на вашата гаранция. Вижте вашата Ограничена гаранция за опция на HP за подробности. До степента, позволена от местното законодателство, опции, които не са на HP, се предоставят „КАКТО СА“. Въпреки това производители и доставчици, различни от HP, могат да предоставят гаранции директно на вас.

Дисплеи

Цифрови табели

Настоящата Ограничена гаранция не покрива услуга за премахване или повторно монтиране на монтирана към стена или монтирана по поръчка цифрова табела. Настоящата Ограничена гаранция не покрива щети, причинени от монтиран към стена или друг монтиран или отстранен по поръчка дисплей. HP препоръчва използването на квалифициран монтажник за монтаж към стената или друго монтиране или отстраняване на дисплей. Ако HP установи, че проблемът с цифровата табела не може да бъде разрешен дистанционно, HP ще изпрати резервен продукт директно на клиента. HP ще поеме всички разходи за транспортиране и застраховки чрез осигуряване на куриерска помощ за пакетиране и безопасно връщане на устройството до HP. Неуспешното връщане на дефектното устройство може да доведе до фактуриране на клиента от страна на HP за резервния продукт.

Монитори

Не всички модели монитори са подходящи за приложения, които проявяват статични, стационарни или фиксирани изображения. Статичните изображения могат да причинят повреда поради остатъчно изображение, което би могло да се появи като петна или водни знаци върху екрана. Настоящата Ограничена гаранция на HP не покрива монитори, които се използват за приложения, които проявяват статични, стационарни или фиксирани изображения за дълъг период от време или за 24 часа на ден, което води до остатъчно изображение. За да избегнете повреда от остатъчното изображение, изключете монитора, когато не го използвате или използвайте настройка за управление на захранването, ако се поддържа от вашата система, за да изключите дисплея, когато системата е в покой.

Пакетна съпътстваща гаранция за компютър и мултимедиен монитор

Ако сте закупили мултимедиен монитор заедно с персонален компютър като част от продуктов пакет (закупен като една складова единица), продължителността на гаранционния период за мултимедийния монитор е, до степента, разрешена от местното законодателство, еднакво измерима с тази на гаранционния период на персоналния компютър. Вижте декларацията за гаранция на персоналния компютър за подробности.

Отговорности на клиента

За да избегнете опасността от такси за проблеми, които не се покриват от вашата Ограничена гаранция на HP (проблеми, които не се дължат на дефекти в материала и изработката на хардуерни продукти на HP), вие ще бъдете помолени да съдействате на HP или на упълномощен доставчик на услуги на HP, както следва:

 

 • Да предоставите вярна, точна и пълна информация, когато попълвате гаранционен иск.
 • Да предоставите среда, която отговаря на изискванията на HP, включително да предпазвате продуктите от корозия, замърсяване и разливи. Например, за да отговаря на изискванията на HP за корозия, средата не трябва да причинява повече от 300 ангстрьома от корозия на месец за сребро и мед.1
 • Да проверите конфигурациите, да заредите най-новия фърмуер, да инсталирате софтуерни пачове и да стартирате HP диагностика и помощни програми.
 • Да прилагате временни процедури или заобиколни решения, предоставени от HP, докато HP работи върху трайни решения.
 • Да използвате решенията на HP за дистанционна поддръжка, където е приложимо. HP силно ви съветва да използвате наличните технологии за поддръжка, предоставени от HP. Ако решите да не използвате наличните възможности за дистанционна поддръжка, може да понесете допълнителни разходи поради повишените изисквания за ресурси за поддръжка.
 • Да сътрудничите с HP при опитите за разрешаване на проблем с помощта на онлайн чат, имейл или телефон. Това може да включва извършване на рутинни диагностични процедури, инсталиране на допълнителни софтуерни актуализации или пачове, премахване на опции на трети страни, и/или заместване на опции.
 • HP ви препоръчва да правите периодични архивни копия на вашите файлове, данни или програми, съхранени на вашия твърд диск или други устройства за съхранение, като предпазна мярка срещу евентуални неизправности, промени или загуби. Преди връщане на хардуерен продукт на HP за гаранционна поддръжка или ремонтни дейности архивирайте файловете си, данните и програмите и изтрийте цялата поверителна, частна или лична информация.
 • Премахнете всички външни опции или аксесоари, които биха могли да бъдат загубени по време на ремонт или подмяна.
 • Извършвайте допълнителни задачи, както е определено в рамките на всеки тип гаранционно обслужване, описано по-долу и всички други действия, които HP може с основание да поиска за най-добро извършване на гаранционната поддръжка.
 • За да получите гаранционно обслужване за печатащи касети за HP LaserJet, върнете продукта на мястото на покупката с писмено описание на проблема и мостри от печата или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на HP.

* HP's requirements are based on ISA G1 (mild) requirements as described in ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. This ISA standard is available at http://www.isa.org. When products are used in ISA G1 (mild) environments, corrosion should not be a factor in equipment reliability.

Видове гаранционно обслужване на хардуер

Видовете услуги за гаранционно обслужване, които могат да са приложими за хардуерния продукт на HP, който сте закупили са описани по-долу. Не всички услуги може да са достъпни за всички страни или региони. ДО СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО СЛЕДНИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ИЛИ ВСЯКА ЧАСТ ОТ ТЯХ Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МЕСТЕН ЗАКОН, ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ИЛИ СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ЩЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗМЕНЕНИ, ЗА ДА БЪДАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ МЕСТЕН ЗАКОН.

Гаранционни услуги за самостоятелен ремонт от клиента

Хардуерните продукти на HP са създадени с много части за самостоятелен ремонт от клиента (CSR), за да се намали времето за ремонт и да се даде възможност за по-голяма гъвкавост при извършване на подмяна на дефектни части. Ако по време на диагностичния период, HP установи, че ремонтът може да се извърши с помощта на CSR част, HP ще изпрати тази част директно до вас за подмяна. Има две категории CSR части:

 • Части, за които самостоятелният ремонт от клиента е задължителен – ако подадете заявка до HP или до упълномощен от HP доставчик на услуги за подмяна на тези части, вие ще бъдете таксувани за разходи за доставка и труд за тази услуга.
 • Части, за които самостоятелният ремонт от клиента е опция – Тези части също са създадени за самостоятелен ремонт от клиента. Ако въпреки това вие поискате от HP или от упълномощен от HP доставчик на услуги да подмени частта вместо вас, това може да бъде извършено без допълнително заплащане според типа гаранционно обслужване, предназначено за вашия Хардуерен продукт на HP.

 

Вие сте длъжни да сътрудничите на HP или на упълномощен от HP доставчик на услуги при опитите за разрешаване на проблема чрез чат, имейл или по телефона. Това може да включва извършване на рутинни диагностични процедури, инсталиране на софтуерни актуализации или пачове, премахване на опции на трети страни и/или заместване на опции. Ако е необходима помощ, можете да се свържете с отдела за техническа поддръжка на HP и техник ще ви помогне с помощта на онлайн чат, имейл или по телефона. Документите на HP, доставени с резервна CSR (самостоятелен ремонт от клиента) част определят дали дефектната част трябва да бъде върната на HP, освен ако не е посочено друго от приложимото местно законодателство. В случаите, когато е необходимо да върнете дефектната част на HP, вие трябва да я изпратите на HP в рамките на посочения период, обикновено пет (5) до петнадесет (15) работни дни. Дефектната част трябва да бъде върната със съответните документи в предоставения материал за изпращане. Неуспешното връщане на дефектната част може да доведе до фактуриране на клиента от страна на HP за резервната част. С помощта на Самостоятелен ремонт от клиента HP ще понесе всички разходи за изпращане и връщане на частта и ще определи използвания куриер/превозвач. Класификацията на CSR части може да се различава в зависимост от страната или региона.

Разширено гаранционно обслужване за подмяна на устройство

Вашата Ограничена гаранция на HP може да включва разширено гаранционно обслужване за подмяна на устройство. Съгласно условията на разширеното гаранционно обслужване за подмяна на устройство, HP ще изпрати заместващото устройство директно до вас, ако Хардуерният продукт на HP, който сте закупили, се диагностицира като дефектен. При получаване на заместващото устройство, може да се наложи да върнете дефектния Хардуерен продукт на HP на HP в опаковката, която пристига с заместващото устройство в рамките на определен период от време, обикновено от пет (5) до петнадесет (15) дена. HP ще поеме разходите за изпращане и застраховки за връщане на дефектния Хардуерен продукт на HP до HP. Неуспешното връщане на дефектния Хардуерен продукт на HP може да доведе до таксуване на клиента от страна на HP за заместващото устройство. HP предоставя разширено обслужване за подмяна на устройството през стандартните работни часове. Стандартните работни часове обикновено са 08:00. до 17:00 часа. (08.00 до 17.00 часа) понеделник до петък, но може да се различават в зависимост от местните бизнес практики. Времето за реакция може да се различава и могат да бъдат наложени допълнителни такси в зависимост от логистичните ограничения и разстоянието от най-близкия сервиз на HP или упълномощен от HP доставчик на услуги.

 

За да намерите телефонните номера и в някои случаи карти на най-близкия сервиз на HP или упълномощен от HP доставчик на услуги, вижте уеб сайта на HP на адрес http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Гаранционна услуга за вземане и връщане

Вашата Ограничена гаранция на HP може да включва гаранционна услуга за вземане и връщане. По силата на услугата за вземане и връщане, HP ще вземе дефектния Хардуерен продукт на HP от вашето местоположение, ще го ремонтира и ще го върне до вашето местоположение. При тази услуга HP ще поеме всички разходи за ремонт, логистика и застраховка.

Гаранционна услуга за лично занасяне в сервиз

До степента, позволена от местното законодателство, вашата Ограничена гаранция на HP може да включва гаранционна услуга за лично занасяне в сервиз. Съгласно условията на услугата за лично занасяне в сервиз, вие ще трябва да доставите вашия Хардуерен продукт на HP до упълномощен сервиз на HP за гаранционно обслужване. Вие трябва да платите предварително всички такси за изпращане, данъци или мита, свързани с транспортирането на Хардуерния продукт на HP до и от местоположението на сервиза. Вие носите отговорност за застраховането на Хардуерния продукт на HP, изпратен или върнат до упълномощен сервиз на HP, и вие поемате риска от загубването му по време на доставката.

Гаранционна услуга за изпращане по пощата

До степента, позволена от местното законодателство, настоящата Ограничена гаранция на HP може да включва гаранционна услуга за изпращане по пощата. Съгласно условията на услугата за изпращане по пощата, вие ще трябва да изпратите вашия Хардуерен продукт на HP до упълномощен сервиз на HP за гаранционно обслужване. Вие трябва да платите предварително всички такси за изпращане, данъци или мита, свързани с транспортирането на Хардуерния продукт на HP до местоположението на сервиза. Вие носите отговорност за застраховането на Хардуерния продукт на HP, който сте изпратили, и поемате рисковете от загуба по време на изпращането. HP ще ви върне ремонтирания Хардуерен продукт на HP и ще поеме всички разходи за логистика и застраховка.

Гаранционна услуга за изпращане и връщане

До степента, позволена от местното законодателство, вашата Ограничена гаранция на HP може да включва гаранционна услуга за изпращане и връщане. Съгласно условията на услугата за изпращане и връщане, HP ще ви изпрати, за сметка на HP, опаковка за изпращане на вашия Хардуерен продукт на HP до HP за обслужване. Вие носите отговорност за транспортните разходи и застраховката за изпращане на хардуерния продукт на HP до HP. Можете да организирате с HP входящ превоз и свързаните с това разходи. За повече информация се обадете на телефон 1-800-474-6836 (800-HP-invent) в САЩ за подробни разходи и инструкции или отидете на адрес http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html , за да намерите номерата за Поддръжка на HP в други страни. Можете също да изберете и собствен куриер и да заплатите транспортните разходи. Ако изберете собствен куриер, вие носите отговорност за застраховането на Хардуерния продукт на HP, изпратен до сервиза, и вие поемате риска от загубването му по време на доставката. HP ще ремонтира Хардуерния продукт на HP и ще ви го върне. HP ще поеме всички разходи за ремонт и транспортиране за изпращането на ремонтирания Хардуерен продукт на HP.

Гаранционна услуга на място

Вашата Ограничена гаранция на HP може да включва гаранционна услуга на място. Съгласно условията на услугата за обслужване на място, HP може по свое собствено усмотрение да определи дали даден дефект в Хардуерен продукт на HP може да бъде ремонтиран

 

 • дистанционно,
 • с помощта на CSR част или
 • чрез сервизно обаждане на мястото на дефектния Хардуерен продукт на HP.

 

Ако в крайна сметка HP реши, че е необходимо сервизно обаждане на място за ремонтиране на дефект, обаждането ще бъде планирано по време на стандартните работни часове, освен ако не е посочено друго за закупения от вас Хардуерен продукт на HP. Стандартните работни часове обикновено са 08:00. до 17:00 часа. (08.00 до 17.00 часа) понеделник до петък, но може да се различават в зависимост от местните бизнес практики. Времето за реакция може да се различава и могат да бъдат наложени допълнителни такси, в зависимост от пътните ограничения и разстоянието от най-близкия сервиз на HP или упълномощен от HP доставчик на услуги. За да намерите телефонните номера и в някои случаи карти на най-близкия сервиз на HP или упълномощен от HP доставчик на услуги, вижте уеб сайта на HP на адрес http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html. За да получите обслужване на място, вие трябва

 • да разполагате с упълномощен представител, когато HP предоставя гаранционни услуги на вашия обект;
 • да уведомите HP дали Хардуерният продукт на HP е използван в среда, която представлява потенциална опасност за здравето и безопасността на служители или подизпълнители на HP;
 • съгласно разумните изисквания за сигурност на HP, да предоставите на HP достатъчен, свободен и безопасен достъп до и използване на всички съоръжения, информация и системи, които са необходими на HP, за да осигури своевременно обслужване;
 • да гарантирате, че всички етикети на производителя (като серийните номера) са на мястото си и са достъпни и четливи;
 • да поддържате среда, която е в съответствие със спецификациите на продукта и поддържаните конфигурации.

Гаранционна услуга за размяна

Вашата Ограничена гаранция на HP може да включва гаранционна услуга за размяна. Съгласно условията на гаранционната услуга за размяна, HP ще вземе дефектното устройство от вашето местоположение и ще ви изпрати директно заместващо устройство, което е еквивалентно на новото. HP ще поеме всички разходи за ремонт, логистика и застраховка за тази услуга.

Времена за реакция

Времената за реакция са базирани на местните стандартни работни дни и работно време на мястото където се извършва услугата. Освен ако не е посочено друго, всички реакции се измерват от часа, в който се обади крайният потребител, докато HP установи взаимно приемливо време за извършване на поддръжка, или HP започне да предоставя поддръжка или дистанционна диагностика. Времената за реакция, включително гаранционна услуга на следващия работен ден, ако е налична, се основават на разумни търговски усилия. В някои страни и при определени ограничения от доставчика, времето за реакция може да различава. Ако вашето местоположение е извън обичайната зона на обслужване, времето за реакция може да бъде по-дълго или може да има допълнително заплащане. Свържете се с вашия упълномощен търговец на HP или упълномощен доставчик на услуга на HP относно време за реакция във вашия район.

Надстройки на услугата

HP разполага с допълнителна поддръжка и покритие на услугата за вашия Хардуерен продукт на HP, които могат да бъдат закупени на местно ниво. Въпреки това, определени поддръжки и съответните продукти може да не са достъпни във всички страни. За информация относно наличността на надстройки на услуги и цени вижте инструмента за търсене HP Care Pack на адрес http://www.hp.com/go/lookuptool/

Включен софтуер

Единствените задължения на HP по отношение на софтуер, разпространяван от HP с марката на HP или включен в Хардуерен продукт на HP са изложени в приложимото лицензионно споразумение за програма или лиценз за крайния потребител, предоставено с този софтуер. До степента, позволена от местното законодателство, ако преносимият носител, на който HP разпространява софтуера се окаже дефектен в материала или изработката в рамките на деветдесет (90) дни от закупуването, вашето право на обезщетение ще бъде да върнете преносимия носител на HP за подмяна. Ваша е отговорността да се свържете с производители или доставчици, различни от HP, относно тяхното гаранционно обслужване.

Безплатна ограничена техническа поддръжка

Безплатна ограничена техническа поддръжка за вашия Хардуерен продукт на HP, Софтуер на HP, предварително инсталиран софтуер на HP на трета страна и софтуер на трета страна, закупен от HP чрез множество методи на контакт, включително електронни медии и телефон, за деветдесет дни (90) от датата на закупуване. Вижте „Свържете се с HP“ за онлайн ресурси и поддръжка по телефона. Всички изключения от това ще бъдат посочени във вашето Лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП).

 

Поддръжката включва помощ при

 • отговор на вашите въпроси относно инсталация (предпоставки, първи стъпки и основна информация „Как да“);
 • настройка и конфигуриране на софтуера и опциите, предоставени или закупени с Хардуерните продукти на HP като например „как да“ и първи стъпки (изключва оптимизация на системата, персонализиране и конфигурация на мрежата);
 • интерпретиране на съобщения за системни грешки;
 • изолиране на системни проблеми и проблеми при използване на софтуер; и
 • получаване на информация от HP Care Pack или актуализации за софтуер, предоставен или закупен с хардуерните продукти на HP.

 

Поддръжката НЕ включва помощ при

 • генериране или диагностика на генерирани от потребителя програми или изходни кодове;
 • инсталиране на закупен отделно софтуер, който не е с марката HP; и
 • оптимизиране на системата, персонализиране и конфигурация на мрежата.

Безплатни операционни системи и приложения и такива с отворен код

HP не предоставя техническа поддръжка за софтуер, предоставен посредством публичен лиценз от трети страни (безплатен софтуер или такъв с отворен код), включително операционни системи и приложения. Техническа поддръжка за безплатен софтуер и такъв с отворен код, предоставен с Хардуерни продукти на HP, се осигурява от търговеца на безплатния софтуер (с отворен код). За контактна информация за поддръжка вижте раздела за помощ, документацията или друга декларация за поддръжка на приложението на безплатната операционна система или тази с отворен код, включени с вашия Хардуерен продукт на HP.

Как можете да проверите правото на гаранция и поддръжка

Можете да проверите вашето право на гаранция като въведете номера на модела или серийния номер на вашия продукт на адрес http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Регистрацията за услугата HP Care Pack може да бъде проверена на Care Pack Central на адрес http://www.hp.com/go/cpc

Свържете се с HP

Ако вашият Хардуерен продукт на HP проявява дефект в материала и изработката по време на периода на ограничената гаранция и предложенията в документацията на продукта не разрешават проблема, можете да получите поддръжка по един от следните начини:

 • Потърсете допълнителна поддръжка и информация за отстраняване на неизправности или актуализиран софтуер и драйвери от уеб сайта на Поддръжка на HP на адрес http://www.hp.com/support
 • Намерете и се свържете с най-близкия отдел за поддръжка на HP чрез уеб сайта на адрес http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Свържете се с вашия упълномощен търговец на HP или упълномощен доставчик на услуги на HP. Преди да се обадите на HP или на упълномощен доставчик на услуги на HP, трябва да разполагате със следната информация:
  1. Сериен номер на продукта, име на модела и номер на модела на продукта
  2. Приложими съобщения за грешка
  3. Опции за добавяне
  4. Операционна система
  5. Хардуер или софтуер на трета страна
  6. Подробни въпроси

Специфични за всяка страна условия

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

 

Ейч Пи Инк България ЕООД, с ЕИК 203392583, със седалище и адрес на управление:
Район Младост,
Бизнес Парк София, Сграда 10,
София, 1766, България.
Асен Георгиев

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правна гаранция на потребителяwww.hp.com/go/eu-legal или посетете уебсайта на Европейските потребителски центрове: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

 

 

 

© Copyright 2016 HP Development Company, LP

Информацията, съдържаща се в това ръководство, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изложени изрично в съответните декларации за гаранция, придружаващи продуктите или услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.

Първо издание: февруари 2016 г.

764442-001

Back to top