0

ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ

Настоящите правила за допустимо използване („ПДИ“) са част от условията за използване („Условията за използване на уеб сайта“), регулиращи използването от Ваша страна на който и да е уеб сайт („Уеб сайт“), контролиран от компанията HP Inc. и нейните дъщерни дружества (наричани заедно „HP“). Всички думи, които са с главни букви в настоящите ПДИ, са дефинирани в Условията за използване на уеб сайта, освен ако HP не предоставя определение тук. Настоящите ПДИ описват случаите, когато не разполагате с правомощия да използвате някои Уеб сайтове или Материали (както са дефинирани в Условията за използване на уеб сайта), които се появяват на тези Уеб сайтове, и някои услуги или продукти, предлагани от който и да е Уеб сайт („Услугите“).

Освен ако не разполагате с писмено разрешение от HP, указващо нещо друго, нямате право да използвате който и да е Уеб сайт по някой от следните начини (това са само примери и списъкът по-долу не е изчерпателен списък на всичко, което нямате право да извършвате):


 • Нарушава който и да е местен, държавен, национален, чуждестранен или международен закон, наредба, правило, заповед, спогодба или друг нормативен акт (всеки документ е наречен „Закон“);
 • Е злоупотребяващ, измамен, порнографски, непристоен, опозоряващ, клеветнически, обиден или неуместен по друг начин;
 • Нрушава или по друг начин посяга на правата на други лица, включително, но не само, нарушава или злоупотребява с каквато и да е интелектуална собственост или право на интелектуална собственост на друго лице;
 • Защитава или подбужда незаконна дейност;
 • Преследва, тормози или вреди на някого;
 • Въплъщава което и да е физическо или юридическо лице или по друг начин представя неточно Вашата връзка с дадено физическо или юридическо лице;
 • Модифицира, изменя, поправя (и злонамерено) или по друг начин създава производни разработки на какъвто и да е софтуер, включен в Услугите (освен до степента, до която Софтуерът, включен в Услугите, се предоставя на Клиента съгласно отделен лиценз, който изрично позволява създаването на производни разработки);
 • Освен както е позволено от местното законодателство, проектира обратно, реасемблира или декомпилира Услугите или софтуера, включен в тях;
 • Възпрепятства или нарушава работата на който и да е Уеб сайт или някои Услуги, или сървъри/мрежи, свързани към Услугите;
 • Използва крупномащабни автоматични средства (включително роботи, паяци, скриптове или подобни методи за събиране/автоматично извличане на данни) за достъп до който и да е Уеб сайт или Услуга, или всеки друг акаунт, компютърна система или мрежа, свързана с Услугите (всяко от тях е наречено „Система“);
 • Опитва да получи неоторизиран достъп до която и да е част на Услугите или която и да Система чрез хакерство, разбиване на пароли или чрез други средства;
 • Нарушава защитата или целостта на дадена Система.

1

КОНТРОЛ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Независимо че няма задължение да извършва разследвания, HP има право да:


 • Разследва нарушения на настоящите ПДИ или неправилното използване на който и да е Уеб сайт или Услуга;
 • Разследва и помага при предоствратяването на заплахи за защитата, изммани дейности или друга незаконна, злонамерена или неправомерна дейностInvestigate and help prevent security threats, fraud, or other illegal, malicious, or inappropriate activity;
 • Премахва, забранява достъпа до или променя каквото и да е съдържание или източник, който HP счита, че нарушава настоящите ПДИ или Други споразумения между Вас и HP; или
 • Преустановява временно или прекратява предоставянето на Услуги към Вас заради използване, което нарушава настоящите ПДИ или някакво Друго споразумение между Вас и HP.

От HP зависи дали да забрани дадено Подаване на потребителска информация, реализирано при Вашето използване на даден Уеб сайт или Услуга. Всички Подавания на потребителска информация, предоставени на HP, или действия, извършени чрез Вашия акаунт, независимо дали са подадени или извършени от Вас или от друго лице, свързано с Вашия бизнес (например Ваши служители, контрагенти, клиенти или крайни потребители), са изцяло Ваша отговорност.

HP има право да докладва всяка дейност, за която подозира, че нарушава даден закон или наредба, на съответните длъжностни лица на правоохранителните органи, регулатори или други компетентни трети лица. Докладването от страна на HP може да включва разкриване на съответна информация, която е възможно да сте предоставили. HP също така има право да съдейства на съответните правоохранителни органи, регулатори или други компетентни трети лица, за да подпомага разследвания и преследване на незаконно поведение, като предоставя мрежова и системна информация, свързана с предполагаеми нарушения на настоящите ПДИ.

ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

Клиентите могат да докладват злоупотреба с настоящите ПДИ на cloudsupport@hp.com.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако даден Клиент има каквито и да въпроси или предложения относно настоящите ПДИ, може да се свърже с HP на cloudsupport@hp.com.

Връщане в началото
21

Related links: