HP Planet Partners Program

Quy Trình Tái Chế Phần Cứng của HP

Người Tiêu Dùng / Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa

Việt Nam Tái Chế

Vietnam Recycles là một chương trình thu hồi miễn phí đối với thiết bị điện tử đã qua sử dụng hoặc bị lỗi để ủng hộ Quyết Định 16 của Thủ Tướng Chính Phủ sẽ có hiệu lực vào tháng 7, 2016.

 

HP là một trong các thành viên sáng lập của Vietnam Recycling Platform (VRP).

 

Để biết thêm thông tin về việc bạn có thể mang các thiết bị điện và điện tử mang thương hiệu của HP đến với chương trình, vui lòng truy cập trang web của chương trình VRP - Việt Nam Tái Chế tại www.vietnamrecycles.com tiếng Anh (tiếng Anh) hoặc www.vietnamtaiche.com.vn tiếng Việt(tiếng Việt).

More on Recycling

Để biết thêm thông tin về tái chế hoặc thắc mắc khác về môi trường, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Dịch vụ tái chế cho khách hàng thương mại, bao gồm nhận hàng, tái chế miễn phí và chứng nhận tiêu hủy cho thiết bị đã qua sử dụng.

Bắt đầu