Download 2021 Report

Earth,

we hear you

ทุกสิ่งล้วนก่อให้เกิดผลกระทบ เรามีเป้าหมายในการลดผลกระทบในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ทั้งหมดของเรา หนึ่งในเป้าหมายการดำเนินการด้านสภาพอากาศของเรา คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas - GHG) สุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2040

ติดตามความคืบหน้าของเรา

เป้าหมาย:

บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยเป็นศูนย์

บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สุทธิให้เป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ HP ภายในปี 20401

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

2.93 ล้าน

ตัน CO2e คือปริมาณของก๊าซที่เราลดได้จากตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ HP ตั้งแต่ปี 2019

เป้าหมาย:

ฟุตพรินต์ที่ลดลง

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในแผนงานที่ 1 และแผนงานที่ 2 จากการดำเนินงานทั่วโลกลง 60% ภายในปี 2025 เมื่อเทียบกับปี 20151

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

59% ↓ 

น้อยกว่าเส้นฐานในปี 2015 ของเรา ตั้งแต่ปี 2019

เป้าหมาย:

การหมุนเวียน

บรรลุเป้าหมายการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ HP 75% ภายในปี 20302

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

39%

โดยน้ำหนักอยู่ในระบบหมุนเวียน³

เป้าหมาย:

ช่วยลดขยะ

บรรลุเป้าหมายการลดขยะให้เป็นศูนย์ทั่วทุกการดำเนินงานของ HP ภายในปี 2025

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

86%

คืออัตราการนำขยะกลับมาแปรรูปแทนที่การฝังกลบของ HP ทั่วโลกในปี 2021

เราเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีเพียงแห่งเดียวที่ได้รับเรตติ้งทริปเปิ้ล “A”ในกลุ่มบริษัทที่ใส่ใจในสภาพอากาศ น้ำ และป่าไม้ของ CDP และอยู่ในอันดับชั้นนำด้านการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน)

ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเราให้เหลือน้อยที่สุด

9%

คือคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ลดลง (ตันของ CO2e) ในปี 2021 เทียบกับปี 20194

สาเหตุของการลดลงมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณ์ให้มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เราจึงลดคาร์บอนฟุตพรินต์ลงได้ถึง 28,459,500 ตันของ CO2e

วิทยาศาสตร์นั้นชัดเจน เป้าหมายของเราก็เช่นกัน

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของเราในปี 2025 สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ Science Based Targets

ดูเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของลูกค้า และลดปริมาณฟุตพรินต์ของคาร์บอนและน้ำ

ดูเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานที่ยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติงานแบบหลายด้านของเรา ช่วยจัดการกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน พลังงาน ขยะ และการใช้น้ำ ทั่วทั้งระบบการดำเนินงานของเรา

ดูเพิ่มเติม

เราตั้งใจที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ถึง 100% เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานทั่วโลกของเราภายในปี 2025

ตัวเลขความคืบหน้า

54%

ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกของเรา ที่จัดหาและผลิตโดยการดำเนินงานของ HP ในปี 2021 มาจากระบบพลังงานหมุนเวียน

39%

คืออัตตราของการปล่อยก๊าซ CO2e ที่ลดลงระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์จนถึงปี 2021 เมื่อเทียบกับปี 2015 

1.46 ล้าน

ตัน CO2e คือปริมาณก๊าซที่ลดลงได้โดยซัพพลายเออร์ ผ่านโครงการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ HP และพันธมิตรในปี 20215

8% 

คือฟุตพรินต์ของน้ำ (ลูกบาศก์เมตร) ของ HP ที่ลดลงในปี 2021 เทียบกับปี 2020

โดยหลักแล้ว ลดลงผ่านการลดการใช้น้ำทางอ้อมจากการผลิตไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ HP โดยเราสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงเหลือ 146.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

ดูเพิ่มเติม

สิ่งที่เรากำลังดำเนินการเพื่อลดฟุตพรินต์ของคาร์บอนและน้ำลง และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริงภายในปี 2040 

ดูเพิ่มเติม

วงจร
ปิด

110 ล้าน+

ของขวดพลาสติกในทะเลได้รับการนำกลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ของ HP6

เรานำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (และนำออกจากทะเล) ด้วยการนำพลาสติกรีไซเคิลจากระบบหมุนเวียนกับขยะพลาสติกจากทะเล เข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเรา6 ทำความรู้จักกระบวนการทำงานนี้เพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

แนวทางการในการพัฒนาระบบหมุนเวียน

ดูเพิ่มเติม

ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์และวัสดุ

โครงการ เช่น HP Device Recovery Service ที่สนับสนุนให้ส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

การออกแบบอย่างรับผิดชอบเพื่อลดขยะ

โซลูชันการออกแบบอย่างชาญฉลาดที่มีครบ 3 หลักการสำคัญ: กำจัดขยะ สร้างสรรค์วัสดุใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถหมุนเวียนใช้ใหม่ได้

การสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติขึ้นใหม่

การอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติของโลก หมายถึงฟื้นฟูและหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและการนำพลาสติกในทะเลกลับมาใช้ใหม่

นำทางไปสู่การใช้ป่าไม้ในเชิงบวก 

ความมุ่งมั่นในการจัดการและการฟื้นคืนสภาพป่าไม้อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้แหล่งทรัพยากรในการผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ  

บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงวัสดุในเฮติ

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมคู่กันไป ในเฮติ เราใช้เงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อล้างพลาสติกที่ใช้แล้ว และนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของ HP เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และยังช่วยป้องกันมลพิษในมหาสมุทรได้ในขณะเดียวกัน

ดูเพิ่มเติม

ชมวิดีโอ

สหกรณ์เพื่อการรีไซเคิลที่ยอมรับความแตกต่าง

รับฟังความเห็นของ Renilda และ Marly สตรีชาวบราซิลสองท่าน ณ ศูนย์กลางสหกรณ์เพื่อการรีไซเคิลกัน 

ชมวิดีโอ

การรีไซเคิลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างชีวิตใหม่

ในลอสแอนเจลิส บริษัทกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หัวก้าวหน้า ได้มอบอาชีพที่ดีให้แก่ผู้คนที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการจ้างงาน

ชมวิดีโอ

Tackling Ocean Plastics in Indonesia

HP has sourced more than 1.7 million pounds (771 tonnes) of ocean-bound plastic for use in our supplies and hardware and are collaborating within our industry and beyond to help grow the market for ocean-bound plastic.

Watch Video

เราใช้ขวดพลาสติกมากกว่า 1 ล้านขวดในการผลิตตลับหมึกพิมพ์ใหม่ของ HP ทุกวัน7

วิธีที่เราดำเนินการ

85%

ของตลับหมึก HP แท้มีส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้งานแล้วและนำมารีไซเคิลอยู่ระหว่าง 4-75%8

95%

ของพีซีและฮารด์แวร์สำหรับพิมพ์งานในบ้านและสำนักงานของ HP ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2020 ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 5 กรัม9 

765,500

ตันของฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลืองถูกนำไปรีไซเคิล ตั้งแต่ปี 2016

ต่อสู้เพื่อรักษาป่า

ประมาณ 950,000

เอเคอร์เป็นส่วนหนึ่งของป่าไม้ที่เรามุ่งมั่นรักษาสภาพไว้

เราดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และให้การสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบ10

ดูเพิ่มเติม

ชมวิดีโอ

HP และ WWF ร่วมกันป้องกันผืนป่า

เราร่วมมือกันเพื่อแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับป่าไม้จากกระดาษที่ใช้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ HP โดยช่วยกันป้องกัน ฟื้นฟู และปรับปรุงการจัดการป่าไม้ในผืนป่าประมาณ 950,000 เอเคอร์ให้ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ความร่วมมือเพื่อป่าไม้ที่ยั่งยืน

ป่าไม้ที่สมบูรณ์และสามารถฟื้นคืนสภาพได้นั้นสำคัญต่ออนาคตในธุรกิจของ HP เราจึงทำงานร่วมกับผู้ผลิตกระดาษรายอื่น เพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงขึ้นมา 

ดูเพิ่มเติม

นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา วัตถุดิบในการผลิตกระดาษแบรนด์ HP ได้มาจากวัสดุ รีไซเคิลหรือแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองแล้ว และตั้งแต่ปี 2020 ก็เริ่มใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อการใช้งานในบ้านและในสำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง พีซี และจอภาพ11

ความคืบหน้า จนถึงปี 2021

11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อเป้าหมายด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟูผืนป่าของ WWF สำหรับผืนป่าแอตแลนติกของประเทศบราซิล

80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปฏิญาณว่าจะช่วยจัดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับป่าไม้จาก
กระดาษที่ใช้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ HP ภายในปี 2030

1.1 ล้าน

ต้นปลูกขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง Arbor Day Foundation และ Eden Reforestation Project