HPs globala fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti för HP-maskinvara

Garantins giltighetsperiod

Denna fabriksgaranti för HP-maskinvara ger dig, kunden, uttryckliga garantirättigheter i förhållande till HP, tillverkaren, under den tid som anges på produktbeskrivningssidan och/eller i den fabriksgaranti som tillhandahålls tillsammans med produkten. HP kan erbjuda 90 dagars kostnadsfri teknisk support per telefon. Därefter kan telefonsupport komma att debiteras medan andra former av support – bl a via chat, HPs supportwebbplats eller genom att kontakta av HP auktoriserad återförsäljare eller av HP auktoriserat serviceställe – är tillgängliga utan extra kostnad under fabriksgarantins hela giltighetsperiod. Vänligen se produktbeskrivningssidan och/eller den fabriksgaranti som tillhandahålls tillsammans med produkten.

Allmänna villkor

Denna fabriksgaranti ger dig som slutkund uttömmand begränsade rättigheter till felavhjälpningfrån HP i egenskap av tillverkare. En utförlig beskrvning av dina rättigheter enligt HPs fabriksgaranti återfinns på HPs webbplats. I den mån du har ett separat skriftligt avtal med HP kan du också ha andra lagliga rättigheter, vilka inte inskränks av HPs denna garanti.

 

HPs fabriksgaranti gäller enbart maskinvaruprodukter som distribueras av HP under HPs och Compaqs varumärken, inklusive bl a HP-skrivartillbehör (i denna garanti benämns dessa gemensamt som”HP-maskinvara”) som säljs av eller leasas från Hewlett-Packard Company, dess dotterbolag (i denna garanti gemensamt benämnda som ”HP”), auktoriserade återförsäljare och auktoriserade distributörer i enskilda länder. Begreppet ”HP-maskinvara” omfattar endast maskinvarukomponenter och erforderlig firmware. Begreppet ”HP-maskinvara” omfattar INTE programvaror eller produkter som inte tillverkats av HP. I den utsträckning det är förenligt med lokal lagstiftning tillhandahålls alla produkter eller kringutrustning som härrör från andra tillverkare och leverantörer, t ex externa lagringsenheter, bildskärmar, skrivare och annan kringutrustning ”I BEFINTLIGT SKICK” och omfattas inte av HPs fabriksgaranti. Det är däremot möjligt att andra tillverkare och leverantörer tillhandahåller egna garantier direkt till dig. Kringutrustning eller andra produkter som distribueras av HP under HPs och Compaqs varumärken men som inte omfattas av denna garanti kan däremot omfattas av annan HP fabriksgaranti avsedd för sådan kringutrustning eller produkt. Läs igenom HPs tillämpliga fabriksgaranti för att informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

 

I den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lagstiftning kommer HP efter eget gottfinnande, att reparera, ersätta eller återbetala en HP-maskinvara som uppvisar en defekt i material eller utförande under garantitiden, om du som slutanvändare meddelar HP att fel föreligger i din HP-maskinvara under garantins giltighetsperiod. HPs skyldighet enligt HPs fabriksgaranti att efter eget gottfinnande, reparera, ersätta eller tillhandahålla återbetalning för en HP-maskinvara som uppvisar fel i material eller utförande upphör vid utgången av garantiperioden.

 

Garantiperioden inleds på inköpsdagen (eller startdagen för leasingen) eller, i förekommande fall, på slutförandedagen för installation utförd av HPs auktoriserade tjänsteleverantör, beroende på vilken dag som infaller senast. Det datumförsedda försäljningskvittot eller leveransbeskedet för HP-maskinvara utgör ditt inköpsbevis eller bevis på leasingdatum om inte HP eller HPs auktoriserade återförsäljare skriftligen meddelar annat. Du kan bli ombedd att uppvisa inköpsbeviset innan garantiservice kan utföras. Den garantiservice som beskrivs i garantivillkoren utgör ett erbjudande om grundgaranti. HP-maskinvaran kan omfattas av en utökad grundgaranti som medföljer HP-maskinvaran. Kontakta HP eller besök HP.com för aktuell information om garantin. För bläckpatroner från HP gäller garantin fram till dess bläcket från HP tar slut eller slutdatum för garantin nåtts, beroende på vilket som inträffar först. För -skrivarhuvuden från HP gäller garantin fram till dess att garantins slutdatum har nåtts eller fram till dess att den garanterade användningsgränsen är nådd, beroende på vilket som inträffar först. För tonerkassetter av typen HP LaserJet gäller garantin fram till dess att den garanterade användningsgränsen är nådd. Vissa stater eller länder tillåter inte följande undantag eller begränsningar varför dessa undantag och begränsningar i sådant fall inte är tillämpliga.

 

UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DENNA FABRIKSGARANTI OCH I DEN MÅN DET ÄR FÖRENLIGT MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING, UTLOVAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA. HP FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA ÖVRIGT ANSVAR FÖR FELAVHJÄLPNING FÖRUTOM VAD SOM ANGES I DEN HÄR FABRIKSGARANTIN. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR FÖRENLIGT MED LOKALA LAGAR UTANFÖR USA, FRÅNSKRIVER SIG HP ALLA UNDERFÖRSTÅDDA ÅTAGANDEN, GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUDERAT SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. FÖR TRANSAKTIONER SOM SKER I USA BEGRÄNSAS EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE TILL GARANTINS GILTIGHETSTID ENLIGT OVAN. I VISSA LÄNDER ELLER REGIONER ÄR DET FÖR KONSUMENTPRODUKTER INTE TILLÅTET ATT TIDSBEGRÄNSA EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER ATT UNDANTA VISSA TYPER AV SKADOR SÅSOM OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FRÅN GARANTIN. I SÅDANA LÄNDER ELLER REGIONER KAN DELAR AV DENNA FABRIKSGARANTI DÄRFÖR VARA OGILTIGA. I DEN MÅN DENNA FABRIKSGARANTI STRIDER MOT TVINGANDE LAG, KAN DELAR AV DEN VARA OGILTIGA.

 

VILLKOREN I DENNA FABRIKSGARANTI INSKRÄNKER INTE DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER VID KONSUMENTKÖP, UTAN DESSA GARANTIVILLKOR GÄLLER UTÖVER SÅDANA LAGLIGA RÄTTIGHETER TILLÄMPLIGA PÅ KÖPET AV HP-MASKINVARA.

 

Den här garantin från HP gäller i alla länder och kan åberopas där HP eller dess auktoriserade servicetekniker erbjuder garantiservice för samma produktmodellnummer enligt villkoren i HPs fabriksgaranti. HPs fabriksgaranti omfattas av och är föremål för alla tillämplig nationel export- och importlagstiftning. Enligt HPs fabriksgaranti kan du köpa en HP-maskinvara i ett land eller en region och sedan åberopa fabriksgarantin i ett annat land eller region där HP eller dess auktoriserade återförsäljare kan erbjuda service för samma produktmodellnummer. Garantivillkoren, servicetillgänglighet och svarstider för service kan variera mellan olika länder och regioner. Normal svarstid för garantiservice kan variera beroende på tillgång till reservdelar. Om det fattas reservdelar kan din, av HP auktoriserade, serviceleverantör tillhandahålla ytterligare information. HP kommer inte att ändra maskinvaruproduktens utformning eller funktion för att få den att fungera i ett land där den aldrig varit avsedd att fungera. HP ansvarar inte för eventuella avgifter som kan uppstå i samband med transporten av produkterna. Överföring av produkter kan omfattas av, och är föremål för, alla tillämpliga amerikanska eller andra länders export- och importlagar, förordningar och kontroller.

 

Du är, inom garantins giltighetsperiod, berättigad till garantiservice på HP-maskinvara enligt villkoren i det här dokumentet om en reparation av din maskinvara krävs på grund av att den är behäftad med fel eller brist i material eller utförande. HP kan efter eget gottfinnande, reparera eller byta ut komponent i, eller byta hela hårdvaruprodukten som uppvisar ett fel i material eller utförande under garantins giltighetsperiod, om du som slutanvändare meddelar HP angående förekomsten av ett sådant fel under fabriksgarantins giltighetsperiod. Om annat inte anges och om förenligt med tvingande lagstiftning, kan nya HP-maskinvaror tillverkas med nya material eller med nya och begagnade delar som i funktion motsvarar nya sådana när det gäller prestanda och tillförlitlighet. HP kan reparera eller byta ut HP-maskinvaror med (a) nya eller begagnade produkter eller delar som i funktion motsvarar nya sådana när det gäller prestanda och tillförlitlighet eller (b) i funktion motsvarande produkter i stället för originalprodukter som inte längre tillverkas. Om inte annat uttryckligen krävs enligt lokal lagstiftning, åtar sig HP att ånyo reparera eller byta utbytta eller reparerade HP-maskinvaror eller delar som uppvisar fel eller brist i material eller utförande (1) under nittio (90) dagar efter reparation och/eller utbyte, eller (2) under återstoden av garantitiden för den HP-maskinvara som de ersätter eller i vilken de är installerade.

 

Alla utbytta komponenter eller maskinvaruprodukter under HPs fabriksgaranti tillfaller HP, förutsatt att det är förenligt med tillämplig tvingande lagstiftning. Om din HP-maskinvara trots allt får återkommande fel eller om HP fastställer att det inte går att reparera eller byta ut maskinvaruprodukten, kan HP, efter eget gottfinnande, välja att tillhandahålla dig (a) en ersättningsenhet som väljs av HP och som är likadan som eller i funktion motsvarar din HP-maskinvaras prestanda eller (b) återbetala eller kreditera inköpsbeloppet eller leasingavgifterna (minus ränta) istället för en utbytesprodukt. I den utsträckning det är tillåtet enligt tvingande lagstiftning, utgör detta din enda gottgörelse för fel eller brist i HP-maskinvara under HPs fabriksgaranti. För invånare i USA skall tvister som härrör från denna garanti eller på annat sätt är förknippade med ditt köp av den HP-maskinvara som är föremål för denna fabriksgaranti, regleras av lagen i den stat där du för närvarande bor utan hänsyn till dess lagvalsregler. Detta gäller ovsett om anspråken baseras på kontrakt, kränkning, bedrägeri eller någon annat rättsligt förhållande

 

I vissa stater eller länder tillåts inte ovan nämnda inskränkning eller begränsning och kan därför vara begränsat tillämplig i sådana länder.

Undantag

HP GARANTERAR INTE ATT DENNA MASKINVARUPRODUKT FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER FELFRITT. HP ANSVARAR INTE FÖR SKADA SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA ANVISNINGARNA FÖR HP-MASKINVARA.

 

HPs fabriksgaranti omfattar inte förbrukningskomponenter, med undantag av HP-skrivartillbehör och vissa laddningsbara batterier som anges nedan, och omfattar inte HP-maskinvara vars serienummer har avlägsnats eller HP-maskinvara som skadats eller blivit behäftad med fel eller brist

 • till följd av olyckshändelse, felaktig användning, vätskespill, felaktigt eller otillräckligt underhåll eller kalibrering eller andra yttre orsaker;
 • genom användning utanför de användningsparametrar som anges i dokumentationen som medföljde HP-maskinvaran;
 • på grund av programvara, gränssnitt, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits av HP;
 • på grund av felaktig förberedelse, underhåll eller miljömässiga förhållanden eller annan bristande efterlevnad av anvisningar i HPs specifikationer beträffande installationsplatsen,
 • på grund av virus, infektion, mask eller liknande skadlig kod som inte har tillförts av HP;
 • på grund av förlust eller skada under transport, eller
 • genom modifikation eller tjänst som utförts av annan än HP eller HPs auktoriserade serviceleverantör
 • genom felaktig installation av reservdelar från HP eller reservdelar som är godkända av HP som kan installeras av slutanvändaren, om de är tillgängliga för din HP-maskinvara i aktuellt land eller region.

 

HP-maskinvaror som visar sig ha överklockats efter leverans från HP omfattas inte av denna fabriksgaranti med undantag för skadade eller defekta delar där skadan eller bristen inte visar sig ha något samband med överklockningen.

 

HP ansvarar inte för eventuella samverkans- eller kompatibilitetsproblem som kan uppstå när:

 • produkter, programvara eller alternativ som inte stöds av HP används;
 • konfigurationer som inte stöds av HP används; eller
 • delar avsedda för ett system installeras i ett annat system av annat fabrikat eller modell.

 

DU BÖR GÖRA REGELBUNDNA SÄKERHETSKOPIOR AV DATA PÅ HÅRDDISKEN OCH ANDRA LAGRINGSENHETER SOM EN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD FÖR ATT UNDVIKA FÖRVANSKNING ELLER FÖRLUST AV DATA. INNAN DU LÄMNAR EN HP-MASKINVARA PÅ SERVICE BÖR DU SÄKERHETSKOPIERA DATA OCH TA BORT EVENTUELL KONFIDENTIELL, SKYDDAD ELLER PERSONLIG INFORMATION. I DEN MÅN DET ÄR FÖRENLIGT MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING ANSVARAR HP INTE FÖR SKADA PÅ, ELLER FÖRLUST AV, PROGRAM, DATA ELLER FLYTTBARA LAGRINGSMEDIER. I DEN MÅN DET ÄR FÖRENLIGT MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING ANSVARAR HP INTE FÖR ÅTERSTÄLLNING OCH OMINSTALLATION AV NÅGRA PROGRAM ELLER DATA ANNAT ÄN DEN PROGRAMVARA SOM INSTALLERAS AV HP DÅ MASKINVARAN TILLVERKAS, MED FÖRBEHÅLL FÖR TILLÄMPLIGA UPPDATERINGAR. LAGRADE DATA KAN GÅ FÖRLORADE UNDER REPARATIONEN.

Produktspecifika undantag

Laddningsbara batterier

HP-maskinvaror kan innehålla ett inbyggt uppladdningsbart batteri som inte är tillgängligt för användaren och som måste bytas av HP eller dess auktoriserade servicetekniker. Det interna uppladdningsbara batteriet utgör en standardkomponent i HP-maskinvara och omfattas av dess garanti under samma period, om inte annat anges i HPs fabriksgaranti. HP-maskinvara kan inkludera ett uppladdningsbart batteri som är utformat för att kunna tas bort och bytas ut av användaren. HP garanterar att HP kommer att tillhandahålla ett nytt batteri om batteriet uppvisar ett fel i material eller utförande under ett (1) år från inköpsdatum av den HP-maskinvara, i vilken batteriet är installerat, om inte annat anges i denna garanti från HP.

 

Som med alla batterier kommer den maximala kapaciteten av ett batteri som medföljer HP-maskinvaror att minska med tiden eller efter användning, och batteriets livslängd kan variera beroende på produktmodell, konfiguration, uppladdade program, funktioner, användning, trådlös funktionalitet och inställningar för energisparläge. Därför utgör en minskning av den maximala batterikapaciteten eller batteriets livslängd inget fel i material eller utförande, och HPs fabriksgaranti täcker inte förändringar när det gäller batterikapacitet eller batteriets livslängd. I den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lagstiftning gäller batteriets garanti endast mot fel i material eller utförande som resulterar i funktionsfel i batteriet under garantiperioden för batteriet som anges ovan eller i händelse av att batteriets livslängd överstiger batteriets specificerade cykelvärde, vilket som inträffar först, om inte annat anges i denna garanti. För att avgöra om ditt batteri har haft ett fel som täcks av garantin kan du behöva köra HPs diagnostiska test.

 

As with all batteries, the maximum capacity of any battery included in the HP Hardware Product will decrease with time or use, and battery cycle life will vary depending on product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. Accordingly, a decrease in maximum battery capacity or battery cycle life is not a defect in materials or workmanship, and this HP Limited Warranty does not cover changes in battery capacity or battery cycle life. To the extent permitted by local law, the battery is only warranted against defects in materials or workmanship resulting in failure of the battery to operate for the duration of the Limited Warranty Period for the battery as specified above or in the event that the battery cycle life exceeds the battery rated cycle count, whichever comes first, unless otherwise specified in this HP Limited Warranty. To determine whether your battery has had a warranted failure, you may be required to run an HP diagnostic test.

HPs utskriftsprodukter

Användningen av en icke-HP eller en påfylld bläckpatron påverkar vare sig denna garanti till slutanvändaren eller eventuellt HP-supportavtal med slutanvändaren för skrivaren. Om skrivaren eller skrivarhuvud däremot skulle skadas eller upphöra att fungera beroende på användning av en bläckpatron som inte tillverkats av HP eller användning av en återfylld patron, debiterar HP kostnad för arbetstid och material enligt gällande taxa för den del av skrivarreparationen som kan hänföras till denna skada eller för kostnaden för byte av skrivarhuvud. För HP-bläckpatroner och tillbehör samt tillbehör för HP LaserJet gäller denna fabriksgaranti inte för produkter som, förutom andra undantag som beskrivs i denna garanti, har fyllts på, renoverats, gjorts om eller manipulerats på något sätt. Denna fabriksgaranti gäller för HP-bläckpatroner, skrivarhuvuden och tonerkassetter av typen HP LaserJet när de används i dess avsedda HP-skrivare eller auktoriserade Original Equipment Manufacturer (OEM)-skrivare.

Exklusiv ersättning

I DEN MÅN DET ÄR FÖRENLIGT MED GÄLLANDE LAG UTGÖR DE HÄR VILLKOREN DET FULLSTÄNDIGA OCH ENDA GARANTIAVTALET MELLAN DIG OCH HP AVSEENDE DEN HP-MASKINVARA SOM DU KÖPT ELLER LEASAT. I DEN MÅN DET ÄR FÖRENLIGT MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ERSÄTTER DENNA GARANTI TIDIGARE AVTAL, ANNONSER ELLER ANDRA UTFÄSTELSER, INKLUSIVE UTFÄSTELSER GJORDA I HPs SÄLJMATERIAL ELLER RÅD SOM TILLHANDAHÅLLITS TILL DIG AV HP, EN FÖRETRÄDARE FÖR HP ELLER ANSTÄLLD AV HP, ELLER NÅGON SOM INTE FÖRETRÄDER ELLER ÄR ANSTÄLLD AV HP, SOM KAN HA LÄMNATS I SAMBAND MED KÖP ELLER LEASING AV HP-MASKINVAROR ANNAT ÄN SOM DEL AV ETT SEPARAT SKRIFTLIGT AVTAL MED HP ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE. Inga ändringar av villkoren i denna garanti från HP är giltiga om de inte gjorts skriftligen och undertecknats av en behörig företrädare för HP.

Ansvarsbegränsning

Vissa stater eller länder tillåter inte uteslutande eller begränsning av underförstådda garantier eller begränsning av särskilda skador, oförutsedda skador eller följdskador (enligt nedan), och och i sådant fall kan dessa begränsningar och undantag inte gälla dig. FÖLJANDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER I DEN MÅN DE ÄR FÖRENLIGA MED TVINGANDE LAGSTIFTNING. I HÄNDELSE AV ATT HP EFTER EGET GOTTFINNANDE TILLHANDAHÅLLER EN ÅTERBETALNING TILL DIG ELLER EN VÄRDEKUPONG SOM KAN ANVÄNDAS PÅ HP.COM ÄR DET MAXIMALA SKADESTÅNDSANSVARET UNDER DENNA FABRIKSGARANTI UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAT TILL PRISET DU BETALAT FÖR HP-MASKINVARAN. FÖRUTOM DET SOM ANGES OVAN, KOMMER HP UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIG FÖR NÅGRA SKADOR SOM ORSAKAS AV HP-MASKINVARAN ELLER FÖR BRISTANDE FUNKTION AV HP-MASKINVARAN, INKLUSIVE EVENTUELL FÖRLORAD VINST ELLER BESPARINGAR, ELLER OTILLGÄNGLIGHET , FÖRLORAD ELLER FÖRVANSKAD DATA ELLER PROGRAMVARA, ELLER KOSTNADER FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV PROGRAMMERING ELLER DATA SOM LAGRATS PÅ PRODUKTEN ELLER FÖR SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR. HP ANSVARAR INTE FÖR ANSPRÅK STÄLLDA AV TREDJE MAN ELLER AV DIG FÖR TREDJE MANS RÄKNING. HP ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM KAN UPPKOMMA TILL FÖLJD AV ATT HP FULLGÖR SINA SKYLDIGHETER ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM SKADESTÅND BEGÄRS ELLER ETT ANSPRÅK HAR STÄLLTS ENLIGT HPs FABRIKSGARANTI ELLER SOM SKADESTÅNDSANSPRÅK AVSEENDE FEL (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET OCH STRIKT PRODUKTANSVAR), ETT AVTALSANSPRÅK ELLER ANNAT ANSPRÅK. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING KAN INTE FRÅNGÅS ELLER ÄNDRAS AV NÅGON. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM DU I FÖRVÄG HAR PÅTALAT RISKEN FÖR HP ELLER EN BEHÖRIG FÖRETRÄDARE FÖR HP OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANT SKADESTÅNDSANSPRÅK. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER DOCK INTE FÖR ANSPRÅK FÖR PERSONSKADOR. DENNA FABRIKSGARANTI GER DIG VISSA SÄRSKILDA LAGLIGA RÄTTIGHETER. UTÖVER DENNA GARANTI KAN DU DESSUTOM HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER OCH REGIONER. VI REKOMMENDERAR ATT DU INFORMERAR DIG OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING I DITT LAND FÖR EN FULLSTÄNDIG ÖVERSIKT AV DINA RÄTTIGHETER.

HPs fabriksgaranti beträffande tillval och tillbehör

För tillval och tillbehör som distribueras av HP under HPs och Compaqs varumärken (i denna garanti gemensamt benämnda som ”HP-tillval”) framgår garantivillkoren av HPs fabriksgaranti som gäller för HP-tillvalet och som medföljer HP-maskinvaran. Om ditt HP-tillval har installerats i en HP-maskinvara, kommer HP att tillhandahålla garantiservice under den tidsperiod som anges i garantidokumenten (giltighetstiden för HP-tillvalets fabriksgaranti) som medföljde HP-tillvalet eller för den återstående garantiperioden för den HP-maskinvara som HP-tillvalet installerats i (beroende på vilken period som är längst), men högst i tre (3) år från det datum du köpte HP-tillvalet. Giltighetsperioden för HP-tillvalets fabriksgaranti inleds på dagen för inköpet från HP eller dess auktoriserade återförsäljare. Ditt daterade försäljningskvitto eller leveranskvitto är garantins startdatum. Mer information finns i HPs fabriksgaranti för HP-tillvalet. I den mån det medges enligt gällande lagstiftning, tillhandahålls tillval som inte utgör HP-tillval i ”befintligt skick”. Det är däremot möjligt att andra tillverkare och leverantörer tillhandahåller egna garantier direkt till dig.

Bildskärmar

Bildskärmsmodeller med ”in-plane switching” (”IPS”)-teknik är inte lämpliga för applikationer som uppvisar statiska, stillastående eller fasta bilder under långa perioder. Statiska bilder kan orsaka skador på grund av bildretention (fastbränning) som kan visas som fläckar eller vattenmärken på skärmen. Denna garanti från HP gäller inte för skärmar med IPS-teknik som resulterat i skador på grund av bildretention. För att undvika skador på grund av bildretention ska bildskärmen stängas av när den inte används eller så ska en strömsparinställning användas, om sådan stöds av ditt system, för att stänga av bildskärmen när systemet är inaktivt.

 

HP rekommenderar att en kvalificerad installatör används vid väggmontering eller andra anpassade monteringar av HP Digital Signage Displays. Skador som uppstått genom en installation av kunden täcks inte av denna fabriksgaranti för produkten.Fabriksgarantin täcker inte avmontering eller montering på nytt av en väggmonterad eller anpassat monterad Digital Signage Display för garantiservice. Digital Signage Display måste avlägsnas från väggen eller det infällda utrymmet innan en service- och garantitekniker på plats kan repareraeller byta ut en Digital Signage Display.

Gemensam garanti för Multimedia-skärm och datorpaket

Om du har köpt en multimediaskärm tillsammans med en personlig dator som en del av ett produktpaket (inköpt som en enda SKU), sammanfaller längden på garantiperioden för multimediaskärmen, i den mån det är förenligt med tvingande lagstiftning, med garantiperioden för datorn. Kontrollera garantibeviset för datorn för att få mer information.

Kundens skyldigheter

För att undvika risken att debiteras för problem som inte täcks av HPs fabriksgaranti (problem som inte beror på fel i material och utförande beträffande HP-maskinvaror), ombeds du att assistera HP eller dess auktoriserade serviceleverantör enligt följande:

 

 • Tillhandahålla en miljö som uppfyller HPs krav, vilket bland annat innebär att skydda produkter från korrosion, föroreningar och spill. För att möta HPs krav t ex beträffande korrosion får miljön inte orsaka mer korrosion än 300 ångström per månad på silver och koppar.1
 • Kontrollera konfigurationer, hämta den senaste programvaran, installera programfixar och köra HPs diagnostiska program och verktyg.
 • Implementera tillfälliga rutiner eller lösningar (s k workarounds) som tillhandahålls av HP under tiden som HP arbetar på permanenta lösningar.
 • Använda HPs fjärrsupportlösningar i förekommande fall. HP uppmanar dig att använda tillgängliga supporttekniker som tillhandahålls av HP. Om du väljer att inte använda tillgängliga fjärrsupportfunktioner kan det medföra ytterligare kostnader för dig p.g.a. ökade supportresurskrav.
 • Samarbeta med HP för att försöka lösa problemet genom att använda chat, e-post eller telefon. Detta kan innebära att köra rutinprocedurer för diagnos, installera ytterligare programvaruuppdateringar eller korrigeringar, avinstallera tredjepartsalternativ och/eller ersättningsalternativ.
 • HP rekommenderar att du gör regelbundna säkerhetskopior av dina filer, information/data eller program som lagras på din hårddisk eller andra lagringsenheter som en försiktighetsåtgärd mot eventuella fel, förändringar eller förlust. Innan du lämnar in någon HP-maskinvara för support eller reparation som täcks av garantin, ska du säkerhetskopiera dina filer, information/data och program och ta bort all konfidentiell, patentskyddad, eller personlig information.
 • Ta bort alla externa tillval eller tillbehör som kan gå förlorade under reparations- eller utbytesprocessen.
 • Utföra ytterligare uppgifter som fastställs inom varje typ av garantiservice som beskrivs nedan och andra åtgärder som HP rimligen kan begära för att på bästa sätt kunna utföra garantiservice.
 • För att få garantiservice för tonerkassetter av typen HP LaserJet, ska du returnera produkten till inköpsstället med en skriftlig beskrivning av problemet och utskriftsprover eller kontakta HP-kundsupport.

* HP:s krav baseras på ISA G1 (mild) krav enligt beskrivningen i ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminations. Denna ISA-standard finns tillgänglig på http://www.isa.org. Om produkter används i ISA G1 (mild) miljöer, bör korrosioner inte påverka funktionen av utrustningen.

Typer av garantiservice för maskinvara

Nedan anges de typer av garantisupportservice som kan komma ifråga för den HP-maskinvara du köpt. Vissa tjänster är eventuellt inte tillgängliga i samtliga länder eller regioner. I DEN MÅN FÖLJANDE GARANTIVILLKOR I NÅGON DEL STRIDER MOT TVINGANDE LAGSTIFTNING, SKA GARANTIVILLKOREN ANSES VARA MODIFIERADE I MOTSVARANDE UTSTRÄCKNING SÅ ATT DESSA ÖVERENSSTÄMMER MED SÅDAN LAGSTIFTNING.

Garantiservice Customer Self-repair

HP-maskinvara är konstruerad med ett flertal delar av typen ”Customer Self-Repair (CSR) för att minimera reparationstiden och för att tillhandahålla större flexibilitet vid byte av defekta delar. Om HP under diagnostiseringen fastställer att reparation kan utföras med hjälp av en CSR-del, levererar HP den delen direkt till dig för utbyte. Det finns två typer av CSR-delar:

 

 • Delar för vilka Customer Self-Repair är obligatorisk. Om du begär att HP eller dess en auktoriserade tjänsteleverantör ska byta ut dessa delar kommer du att debiteras för rese- och arbetskostnader för denna tjänst.
 • Delar för vilka Customer Self-Repair är valfri. Dessa delar är också utformade för Customer Self-Repair. Om du däremot begär att HP eller en av HP auktoriserad tjänsteleverantör byter ut delen åt dig, kan det ske utan extra kostnad under den typ av garantiservice som gäller för din HP-maskinvara .

 

Du måste samarbeta med HP eller dess auktoriserade tjänsteleverantör för att försöka lösa problemet per telefon. Detta kan innebära att köra rutinprocedurer för diagnos, installera programvaruuppdateringar eller korrigeringar, avinstallera tredjepartstillval och/eller ersättningstillval. Om det behövs hjälp, kan du kontakta HPs tekniska support och en tekniker kommer att hjälpa dig med hjälp av online chat, e-post eller per telefon. HPs dokumentation som medföljde en CSR-del anger om en defekt del måste returneras till HP, om inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning. I de fall då den defekta delen ska returneras till HP måste du skicka tillbaka den defekta delen till HP inom en viss tid, vanligen fem (5) till femton (15) dagar. Den defekta delen måste medföljas av tillhörande dokumentation i det tillhandahållna förpackningsmaterialet. Underlåtenhet att returnera den defekta delen kan leda till att HP debiterar dig för utbytesdelen. I det här fallet bekostar HP alla fraktkostnader och avgör vilken speditör som ska användas. Klassificeringen av CSR-delar kan variera mellan olika länder och regioner.

Garantiservice med ersättning av enhet

Fabriksgarantin kan innefatta en ”Garantiservice med ersättning av enhet”. Enligt villkoren i ”Garantiservicen med ersättning av enhet”, levererar HP en ersättningsenhet direkt till dig om HP-maskinvaran som du köpt diagnostiseras som defekt. När du mottagit ersättningsenheten kan du bli ombedd att skicka tillbaka den defekta maskinvaruprodukten till HP, i förpackningen som ersättningsprodukten skickades i, inom angiven tid, vanligtvis fem (5) till femton (15) dagar. HP står för frakt- och försäkringskostnaderna för att returnera den defekta maskinvaruprodukten till HP. Underlåtenhet att returnera den defekta HP-maskinvarann kan leda till att HP debiterar dig för utbytesdelen. HP tillhandahåller ”Garantiservice med ersättning av enhet” under normala kontorstider. Normala kontorstider är vanligtvis mellan kl 8-17, måndag till fredag, men det kan variera mellan olika platser. Svarstiden kan variera och ytterligare avgifter kan tillkomma, beroende på logistikbegränsningar och avstånd från närmaste av HP auktoriserad serviceleverantör eller av HP auktoriserat serviceställe. För att hitta telefonnummer och i vissa fall, kartor över närmaste auktoriserade serviceställe eller tjänsteleverantör, se HPs webbplats http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Garanti med upphämtning

Fabriksgarantin kan innefatta hämtning och leverans av enheter (”Garanti med upphämtning”). Enligt villkoren för ”Garanti med upphämting” hämtar HP den defekta HP-maskinvaran hos dig, reparerar den och skickar sedan tillbaka den till dig. HP står för alla kostnader för reparationen, logistik och försäkring för denna service.

Garantiservice på serviceplats

I den mån det medges enligt gällande lagstiftning, kan HPs fabriksgaranti inkludera en ”Garantiservice på serviceplats”. Enligt villkoren för ”Garantiservice på serviceplats” måste du lämna HP-maskinvaran till en av HP auktoriserad serviceplats för att kunna erhålla garantireparation. Du måste betala eventuella leveranskostnader, skatter eller tullkostnader som kan tillkomma vid frakt av HP-maskinvaran till och från serviceplatsen. Du är ansvarig för att försäkra alla HP-maskinvaror som fraktas till en av HP auktoriserad serviceplats och du ansvarar för eventuell förlust under frakt.

Skicka-in-garanti

I den mån det medges enligt gällande lagstiftning, kan HPs fabriksgaranti inkludera en ”Skicka-in-garanti”. Enligt villkoren för servicen måste du skicka HP-maskinvaran till en av HP auktoriserad serviceplats för att kunna erhålla en garantireparation. Du måste betala eventuella leveranskostnader, skatter eller tullkostnader som kan tillkomma vid frakt av

 

HP-maskinvaran till serviceplatsen. Du är ansvarig för att försäkra alla HP-maskinvaror som du skickar och du står risken för eventuell förlust under frakt. HP kommer att returnera den reparerade HP-maskinvaran till dig och ansvarar för samtliga logistik- och försäkringskostnader.

Skicka-in-garanti med retur

I den mån det medges enligt gällande lagstiftning, kan HPs fabriksgaranti inkludera en ”Skicka-in-garanti med retur.” Enligt villkoren i ”Skicka-in-garantin med retur”, kommer HP att till dig skicka, på HPs bekostnad, förpackningar för transport av din HP-maskinvara till HP för service. Du är ansvarig för fraktkostnaderna och försäkringar för transport av HP-maskinvaran till HP. Du kan komma överens med HP om den ankommande leveransen och tillhörande kostnader. För mer information, kan du ringa +1 800 474 6836 (800-HP-invent) i USA för detaljerade kostnader och instruktioner eller besök http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html för att hitta HPs supportnummer i andra länder. Du kan också välja din egen kurir och betala fraktkostnader. Om du väljer din egen kurir är du ansvarig för att försäkra samtliga HP-maskinvaror som skickas till serviceplatsen och du står risken för förlust eller skada under transporten. HP reparerar HP-maskinvaran och återlämnar den till dig. HP ansvarar för samtliga reparationskostnader och fraktkostnader för retur av den reparerade HP-maskinvaran.

Garantiservice på plats

HPs fabriksgaranti kan omfatta garantiservice på plats. Enligt villkoren för ”Garantiservice på plats”, kan HP efter eget gottfinnande, avgöra om en defekt i en HP-maskinvara kan repareras:

 

 • på distans,
 • genom användning av en CSR-del, eller
 • genom ett servicebesök på platsen av den defekta HP-maskinvaran.

 

Om HP i slutändan anser att ett servicebesök på plats behövs för att reparera en defekt kommer besöket att planeras under normal kontorstid om inte annat anges för HP-maskinvaran som du köpt. Normala kontorstider är vanligtvis mellan kl 8-17, måndag till fredag, men det kan variera mellan olika platser. Svarstiden kan variera och ytterligare avgifter kan tillkomma, beroende på logistikbegränsningar och avstånd från närmaste av HP aukoriserat serviceställe eller av HP auktoriserad serviceleverantör. För att hitta telefonnummer och, i vissa fall, kartor över närmaste HP-serviceställe eller en auktoriserad HP-tjänsteleverantör, se HP:s webbplats http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html. För att få service på plats måste du:

 • ha en behörig företrädare närvarande när HP utför garantiservice på plats;
 • meddela HP om HP-maskinvaran används i en miljö som utgör en potentiell hälso- eller säkerhetsrisk för HPs anställda eller underleverantörer;
 • med beaktande av HPs rimliga säkerhetskrav, tillhandahålla HP med tillräcklig, fri och säker tillgång till, och användning av, all utrustning, information och system som bedöms vara nödvändiga för att HP ska kunna tillhandahålla lämplig support;
 • se till att alla tillverkares etiketter (t.ex. serienummer) är på plats, tillgängliga och läsbara;
 • upprätthålla en miljö som är förenlig med produktspecifikationerna och understödda konfigurationer.

Garantiservice för utbyte

HPs fabriksgaranti kan innehålla garantiservice för utbyte. Enligt villkoren för denna garantiservice för utbyte hämtar HP den defekta enheten hos dig och kommer att direkt till dig lämna en ersättningsenhet som motsvarar en ny enhet. HP står för alla kostnader för reparationen, logistik och försäkring för denna service.

Svarstider

Svarstiderna baseras på lokala normala arbetsdagar och tider där tjänsten begärs. Om inget annat anges räknas alla svarstider från den tidpunkt då slutkunden ringer in tills HP antingen har fastställt en överenskommen tidpunkt för när supporten ska utföras eller då HP har börjat ge support eller fjärrdiagnostik. Svarstider, inklusive nästa-arbetsdag-garantiservice, om möjligt, baseras på kommersiellt rimliga ansträngningar. I vissa länder och under vissa leverantörsbegränsningar kan svarstiderna variera. Om du bor utanför den normala servicezonen kan svarstiden vara längre och det kan tillkomma en extra avgift. Kontakta din av HP auktoriserade återförsäljare eller av HPauktoriserad tjänsteleverantör för information om svarstider inom ditt område.

Serviceuppgraderingar

HP har flera ytterligare support- och servicelösningar för din HP-maskinvara som kan inköpas lokalt. Det kan däremot hända att vissa supportlösningar och motsvarande produkter inte är tillgängliga i alla länder. För information om tillgänglighet av tjänsteuppgraderingar och kostnader finns HPs Care Pack-sökverktyg på http://www.hp.com/go/lookuptool/

Medföljande programvara

HPs enda åtagande för den programvara som distribueras av HP under varumärket HP (”HP-programvara”), och som medföljer en maskinvaruprodukt, fastställs i tillämpligt licensavtal för slutanvändare eller i det programlicensavtal som medföljer programvaran. I den mån det medges enligt gällande lagstiftning, om det flyttbara medium som HP distribuerar programvaran på visar sig vara defekt (material eller tillverkning), kan du inom nittio (90) dagar efter inköpet returnera den till HP och få den ersatt. Det är ditt ansvar att kontakta andra tillverkare och leverantörer än HP för deras garantisupport.

Teknisk support för programvara

Begränsad teknisk support för din HP-programvara och programvara från andra tillverkare som installerats eller köpts av HP, inklusive support vid första installation, kan erhållas från HP via flera kontaktvägar, inklusive elektroniska media eller telefon, under ett år från inköpsdagen. Se ”Kontakta HP” för onlineresurser och telefonsupport. Eventuella undantag till detta anges i ditt EULA (licensavtal för slutanvändare).

 

Supporten kan stå till tjänst med följande:

 • svara på dina frågor om installation (förutsättningar, första stegen och grundläggande "hur-man-gör" information);
 • installera och konfigurera programvara och tillval som medföljer eller köps in tillsammans med HP-maskinvaror som hur-man-gör och första stegen (utesluter systemoptimering, anpassning och nätverkskonfiguration);
 • tolkning av systemfelmeddelanden;
 • isolering av systemproblem och fel vid programanvändning; och
 • få information om HP-Care Pack eller uppdateringar för programvara som medföljer eller köps in tillsammans med HP-maskinvaror.

 

Supporten för programvara tillhandahåller INTE hjälp med

 • att generera eller felsöka användargenererade program eller källkoder,
 • installation av program som inte distribueras av HP under varumärket HP som köpts separat; och
 • systemoptimering, anpassning och nätverkskonfiguration.

Operativsystem och programvara för freeware och öppen källkod

HP ger ingen teknisk support för programvara som införskaffats via allmän licens av tredje part (programvara för freeware och öppen källkod), inklusive operativsystem eller program. Teknisk support för programvara för öppen källkod och freeware som medföljer HP-maskinvaror tillhandahålls av leverantören av öppen källkod och freeware. För supportkontaktinformation, se under ”hjälp” i operativsystemet eller programmet för freeware eller öppen källkod, dokumentation eller annat programsupport meddelande som medföljer HP-maskinvaruprodukten.

Kontrollera din rätt till felavhjälpning under HPs fabriksgaranti.och till support

Du kan kontrollera din rätt till felavhjälpning genom att ange produktens modellnummer och serienummer på http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Registrering av HP Care Pack-tjänster kan kontrolleras på Care Pack Central http://www.hp.com/go/cpc

Kontakta HP

Om din maskinvara uppvisar ett i fel i material eller utförande under fabriksgarantins giltighetsperiod, och du inte kan lösa problemet med hjälp av anvisningarna i produktdokumentationen, kan du erhålla support på ett av följande sätt:

 • Leta efter ytterligare stöd och information om felsökning eller uppdaterade program och drivrutiner från HPs supportwebbplats på http://www.hp.com/support
 • Leta rätt på och kontakta din närmaste HP-supportplats på webben på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Kontakta din av HP auktoriserade återförsäljare eller av HP auktoriserat serviceställe. Innan du ringer HP eller en av HP auktoriserad HP tjänsteleverantör, se till att ha följande information tillgänglig:
  1. Produktens serienummer, modellnamn och modellnummer
  2. Eventuella felmeddelanden
  3. Installerade tillval
  4. Operativsystem
  5. Maskin- och programvara från andra leverantörer
  6. Utförliga frågor

Landsspecifika villkor

HPs fabriksgaranti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HPs fabriksgaranti i ditt land är som följer:

 

HP PPS Sverige AB
Gustav III:s boulevard 30
169 73 Solna
Sverige
Org. No. 559001-9385

 

Fördelarna som ingår i HPs fabriksgaranti gäller utöver den lagstadgade treåriga reklamationsrätt för fel i varan som du som konsument har i förhållande till säljaren enligt gällande konsumentlagstiftning (notera dock att olika faktorer påverkar dina möjligheter att tillgodogöra dig dessa rättigheter). HPs fabriksgaranti varken begränsar eller påverkar på något sätt dina lagstadgade rättigheter som konsument. För vidare information, se https://support.hp.com/se-sv/document/c03805199 eller besök https://www.konsumenteuropa.se/en/.

 

Konsumenter har rätt att välja om de vill ta i anspråk fabriksgarantin eller istället vill vända sig mot säljaren enligt konsumenters lagstadgade rättigheter.

 

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, LP

 

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga garantivillkor som medföljer dessa produkter och tjänster. Ingenting i denna text ska anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text.

 

Första utgåvan: Mars 2012

676336-101

Back to top