Välkommen till HPs webbplats

Välkommen till webbplatsen för HP Inc. (”HP” eller ”vår” eller ”vi” eller ”oss”). Vi hoppas att du ska uppskatta ditt besök!

 

De här användningsvillkoren (”villkoren”) är ett juridiskt avtal mellan dig och HP (kollektivt kallat ”alla”) och reglerar din användning av den här webbplatsen samt andra webbplatser under HPs kontroll samt all text, data, information, programvara, grafik, bilder med mera (allt detta kallar vi ”material”) som HP och dess dotterbolag kan göra tillgängligt för dig såväl som eventuella tjänster som vi kan tillhandahålla via våra webbplatser (som sammantaget kallas ”den här webbplatsen” i de här villkoren).

 

LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN. ATT DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN INNEBÄR ATT DU HAR LÄST OCH GODTAGIT VILLKOREN. DU KAN INTE ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN OM DU INTE GODTAR VILLKOREN.

Använda den här webbplatsen

När du använder den här webbplatsen ansvarar du för att följa villkoren, inklusive vid all användning av den här webbplatsen via alla konton som du skapar via eller på den här webbplatsen. Vissa material är endast tillgängliga för dig om du har ett konto. Du samtycker till att lämna sanna, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter så länge du använder den här webbplatsen. Eftersom det är ditt konto är det du som ansvarar för att införskaffa och underhålla alla utrustningar, tjänster och programvaror som krävs för att få tillgång till och använda den här webbplatsen samt för att betala relaterade kostnader. Det är även ditt ansvar att hålla dina lösenord hemliga. Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till ditt lösenord eller annan säkerhetsinformation för den här webbplatsen på något sätt måste du omedelbart meddela oss.

Ibland samlar vi in viss personlig information om dig när du ansluter till eller använder vår webbplats. HPs användning av denna information styrs av bestämmelserna i HPs Sekretesspolicy online.

 

Vi förbehåller oss rätten att kräva att du byter lösenord eller begränsar din åtkomst till den här webbplatsen om vi anser det vara nödvändigt.

Din tillåtelse att använda webbplatsen

Du erbjuds att använda webbplatsen för personligt bruk och i affärssyfte om du har köpt HPs produkter och tjänster för att använda inom företagets verksamhet (”tillåtna användningar”).

 

Vi ger dig härmed en begränsad, personlig, icke exklusiv och icke överförbar licens att använda och visa materialen. Din rätt att använda materialen förutsätter att du uppfyller villkoren. Du har inga andra rättigheter på den här webbplatsen eller till något material och du får inte modifiera, redigera, kopiera, återskapa, skapa härledda verk av, bakåtkompilera, ändra, förbättra eller på något sätt exploatera den här webbplatsen eller materialen på något vis.

Obehörig användning av den här webbplatsen och policy för godtagbar användning

Vi ger dig tillåtelse till begränsad användning av den här webbplatsen. All annan användning av den här webbplatsen utöver de tillåtna användningarna är förbjuden och utgör därför obehörig användning av den här webbplatsen. Det beror på att alla rättigheter till den här webbplatsen tillhör HP.

 

Obehörig användning av den här webbplatsen kan bryta mot upphovsrättslagstiftning i USA och andra länder. För att undvika detta har vi gett exempel på handlingar som ska undvikas i vår policy för godtagbar användning som visas här. HPs policy för godtagbar användning. Du måste följa HPs policy för godtagbar användning när du använder den här webbplatsen eller eventuella tjänster som erbjuds från den här webbplatsen.

Sluta använda webbplatsen

Vi eller du kan när som helst avbryta din användning av den här webbplatsen. Din tillgång till den här webbplatsen avslutas automatiskt om du bryter mot något av villkoren. Förtydligande:

 

 • Om vi inte skriftligt avtalar något annat med dig kan vi avsluta, avbryta eller ändra din registrering på eller tillgång till hela eller delar av den här webbplatsen utan föregående meddelande, när som helst och efter eget gottfinnande.
 • Du kan säga upp din åtkomst till och användning av den här webbplatsen när som helst. Vid en automatisk uppsägning på grund av brott mot villkoren måste du omedelbart förstöra allt hämtat eller utskrivet material (och alla kopior av detta).

Friskrivning

DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”MED ALLA FEL” OCH DU ANSVARAR FÖR HELA RISKEN MED ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN NÄR DET GÄLLER DESS KVALITET OCH PRESTANDA.

 

HP FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER (UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE) NÄR DET GÄLLER DEN HÄR WEBBPLATSEN, VILKET INNEFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OM SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÄGANDERÄTT OCH UNVIKANDE AV INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

 

DET INNEBÄR ATT HP INTE GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM ATT WEBBPLATSEN KAN ANVÄNDAS PROBLEMFRITT. Utan att begränsa allmängiltigheten i ovanstående lämnar HP inga garantier om att den här webbplatsen uppfyller dina krav eller att webbplatsen ska ha oavbruten tillgänglighet, snabb responstid, vara säker eller felfri eller att fel på webbplatsen ska åtgärdas. HP lämnar inga garantier om de resultat som kan uppnås genom användning av den här webbplatsen eller när det gäller korrektheten eller tillförlitligheten hos uppgifter som inhämtas via den här webbplatsen. Inga rekommendationer eller uppgifter, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, som du inhämtar via den här webbplatsen eller från HP, dess dotterbolag eller andra närstående företag, eller från deras leverantörer (eller respektive styrelseledamöter, chefer, anställda eller ombud för sådana organisationer) (sammantaget ”HP-parterna”) ska utgöra någon garanti. HP frånsäger sig allt ansvar för rätt till gottgörelse.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON AV HP-PARTERNA VARA ANSVARIG FÖR (A) NÅGRA INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, BESTRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER (B) SKADESTÅND SOM UPPGÅR TILL MER ÄN ETT HUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR (100,00 USD) TOTALT (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM FÖRLORAD INKOMST, FÖRLORAD VINST, SKADAT ANSEENDE, FÖRLORAD TILLGÅNG, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖLUSTER), SOM UPPKOMMER GENOM ELLER I SAMBAND MED DEN HÄR WEBBPLATSEN (INKUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER RESULTATEN AV ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN), OAVSETT OM SÅDANA SKADOR BASERAS PÅ GARANTI, AVTAL, SKADESTÅND, LAGSTIFTNING ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSTEORI OCH ÄVEN OM NÅGON HP-PART HAR UPPLYSTS OM (ELLER SKULLE HA KÄNT TILL) MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

 

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR: Inom vissa jurisdiktioner tillåts inte undantag från vissa garantier eller begränsning eller ansvarsbefrielse från vissa skador. Därför gäller vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar och begränsningar av skadeståndsskyldighet eventuellt inte dig. I den utsträckning HP-parterna på grund av tillämplig lag inte kan frånsäga sig eventuella underförstådda garantier eller begränsa sitt ansvar, ska omfattningen av eller varaktigheten för sådana garantier och beloppet för HP-partens skadeståndsskyldighet begränsas till det lägsta tillåtna beloppet enligt sådan tillämplig lag.

Undantag och begränsningar

Inom vissa jurisdiktioner tillåts inte undantag från vissa garantier eller begränsning eller ansvarsbefrielse från vissa skador. Därför gäller vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar och begränsningar av skadeståndsskyldighet eventuellt inte dig. I den utsträckning som HP-parterna på grund av tillämplig lag inte kan frånsäga sig eventuella underförstådda garantier eller begränsa sitt ansvar, ska omfattningen av och varaktigheten för sådana garantier och omfattningen för HP-partens skadeståndsskyldighet begränsas till det lägsta tillåtna beloppet enligt sådan tillämplig lag.

Övriga avtal Programvara, tjänster eller åtkomst

HP kan tillhandahålla produkter (som maskinvara eller programvara), tjänster (som abonnemangstjänster för programvara, underhåll eller reparation av maskinvara eller underhåll, installation eller utbildning för programvara) eller ge åtkomst via den här webbplatsen enligt villkoren i ett separat avtal mellan dig och HP, som ett licensavtal eller separata försäljningsvillkor och garantivillkor (kallas båda ”annat avtal"). HPs skyldigheter när det gäller produkter, tjänster eller åtkomst som du får enligt något annat avtal ska endast regleras genom detta andra avtal enligt vilket sådan produkt, tjänst eller åtkomst ges, och villkoren i det här avtalet ska inte anses ändra villkoren i något sådant annat avtal. Vid avvikelser mellan de här villkoren och villkoren i ett annat avtal ska det andra avtalet ha företräde.

 

Till exempel regleras användningen av all programvara som tillhandahålls för hämtning från HPs webbplatser (”programvara”) av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, i förekommande fall, som medföljer eller ingår i programvaran (”licensavtal"). Du har inte rätt att installera programvara som åtföljs av eller inbegriper ett licensavtal såvida du inte har läst igenom och godtagit villkoren i licensavtalet. Om det saknas ett licensavtal regleras din användning av programvaran av de här villkoren.

HP kan ändra den här webbplatsen

HP förbehåller sig rätten att ändra, dra in eller ta bort den här webbplatsen utan föregående meddelande. Vi vill dock att du ska vara medveten om följande:

 

 • HP kan utan föregående meddelande när som helst införa ändringar på den här webbplatsen, eller i produkterna, tjänsterna och priserna som beskrivs på denna.
 • Webbplatsen kan vara föråldrad och HP har inget åtagande att uppdatera den här webbplatsen.
 • Information som publiceras på den här webbplatsen kan hänvisa till produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i ditt land.

 

Vi rekommenderar att du kontaktar den lokala HP-återförsäljaren för information om vilka produkter, program och tjänster som finns tillgängliga för dig via den här webbplatsen.

Information som du har lämnat på den här webbplatsen

Inom vissa områden på den här webbplatsen (t.ex. diskussionsgrupper, kundomdömen, recensionssidor, grupper och supportforum) har du möjlighet att bidra med feedback, information, data, text, programvara, musik, ljud, bilder, grafik, videoklipp, meddelanden eller annat material (varje sådan företeelse kallas ett ”användarbidrag"). Du samtycker till att du ensam är ansvarig för alla dina användarbidrag och att alla sådana användarbidrag ska anses vara både icke-konfidentiella och inte upphovsrättsskyddade. Dessutom garanterar HP inte att du har har möjlighet att via HP eller tredje part redigera eller ta bort eventuella användarbidrag som du har lämnat in.

 

Genom att skicka in användarbidrag intygar du att:

 

 • Du är minst 13 år gammal;
 • Du äger alla rättigheter till dina användarbidrag (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter till ljud-, video-, eller digitalinspelningar samt framträdanden som ingår i dina användarbidrag) eller att du har inhämtat alla nödvändiga rättigheter till dina användarbidrag så att du kan ge HP rättigheterna till dina användarbidrag enligt beskrivningen i de här villkoren;
 • Du har betalat och kommer att betala alla licensavgifter, tillståndsavgifter och andra ekonomiska förpliktelser, oavsett slag, som uppkommer genom användning eller kommersiellt utnyttjande av dina användarbidrag;
 • Du är den person som syns och/eller hörs i dina användarbidrag, eller du har inhämtat tillåtelse från varje person (inklusive samtycke från föräldrar eller förmyndare för personer under arton (18) års ålder) som syns och/eller hörs i dina användarbidrag att överlåta rättigheterna till HP enligt beskrivningen i de här villkoren;
 • Dina användarbidrag inte gör intrång i upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, eller eventuella andra lagstadgade eller ideella rättigheter som tillhör tredje part;
 • Du frivilligt avsäger dig alla ideella rättigheter som du kan ha till ditt användarbidrag;
 • Ingen information i ditt användarbidrag, så vitt du vet, är falsk, vilseledande eller felaktig;
 • Ditt användarbidrag inte bryter mot någon lag (inklusive, men inte begränsat till, lagar om exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, antidiskriminering eller vilseledande reklam);
 • Ditt användarbidrag inte är, och inte rimligtvis kan anses vara, ärekränkande, nedsättande, hatiskt, rasistiskt, etniskt, religiöst eller på annat vis vinklat eller stötande, olagligt hotfullt eller trakasserande mot någon person, något företag eller någon organisation, vulgärt, pornografiskt, obscent eller att det inte gör intrång på någon annan persons integritet;
 • Du inte har fått eller kommer att få kompensation eller ersättning av någon tredje part för att skicka in ditt användarbidrag;
 • Ditt användarbidrag inte innefattar material från en tredjepartswebbplats, eller adresser, e-postadresser, kontaktuppgifter eller telefonnummer (med undantag för dina egna);
 • Ditt användarbidrag inte innehåller några virus, maskar, spionprogram, annonsprogram eller andra potentiellt skadliga program eller filer;
 • Ditt användarbidrag inte innehåller någon information som du anser vara konfidentiell, skyddad eller personlig; och
 • Ditt användarbidrag inte innehåller eller utgör någon oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidsystem eller någon annan form av kundvärvning.

 

Genom att skicka in ett användarbidrag ger du HP oåterkalleligt, permanent, överlåtbart, icke exklusivt, fullt betalt, globalt, royaltyfritt tillstånd (som kan upplåtas genom underlicens i flera steg) att:

 

 • Använda, distribuera, återskapa, modifiera, anpassa, publicera, översätta, uppträda offentligt med och offentligt visa ditt användarbidrag (eller bearbetningar av detta) helt eller delvis, i valfritt format eller medium som är känt nu eller som utvecklas i framtiden;
 • Använda (och tillåta andra att använda) ditt användarbidrag på valfritt sätt och för valfritt syfte (inklusive, utan begränsning, kommersiella syften) som HP efter eget gottfinnande anser lämpligt (inklusive,utan begränsning, att införliva ditt användarbidrag eller valfri modifiering av det, helt eller delvis, i valfri teknik, produkt eller tjänst);
 • Visa annonser i anslutning till dina användarbidrag samt att använda dina användarbidrag i marknadsförings- och kampanjsyfte.

HP kan, men är inte skyldiga att, förhandsgranska användarbidrag eller övervaka områden på den här webbplatsen där användarbidrag kan lämnas. HP är inte skyldiga att ge utrymme för, visa eller distribuera eventuella användarbidrag på eller genom den här webbplatsen och kan ta bort eller när som helst avvisa användarbidrag efter eget gottfinnande. HP ansvarar inte för förlust eller stöld av eller skador av något slag på eventuella användarbidrag. Dessutom godkänner du att HP fritt kan skicka ditt användarbidrag till valfri tredje part utan något krav på konfidentialitet hos mottagaren.

Immateriella rättigheter

HP respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att du också gör det. HP kan, under vissa omständigheter efter eget gottfinnande, avbryta tjänsten och/eller åtkomsten till den här webbplatsen för användare som gör intrång i andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt arbete har utsatts för upphovsrättsintrång och/eller varumärkesintrång och visas på den här webbplatsen, ska du meddela oss om detta genom att följa de rutiner som visas här Intrångsanspråk på HPs webbplatser.

Varumärken

HP Inc. har rättighet till de registrerade varumärkena, HP och HP-logotypen (visas nedan) samt andra registrerade och oregistrerade varumärken.

Du får använda HPs varumärken i text för att hänvisa på ett rättvist och korrekt sätt till HP, dess produkter och dess tjänster enligt riktlinjerna nedan.

 

 

HP-logotypen är reserverad för användning av HP och de HP-partner och licensinnehavare som har ett skriftligt avtal med HP där användning av logotypen uttryckligen medges.  Ingen annan användning av HPs logotyper är tillåten.

 

 

Du får inte använda HPs varumärken på ett sätt som kan tänkas vilseleda konsumenter gällande din relation med HP, HPs sponsring av eller stöd för ditt företag, dina produkter eller dina tjänster eller gällande dina produkters eller tjänsters ursprung.  All användning av HPs varumärken som kan tänkas förvilla eller vilseleda allmänheten är olaglig och uttryckligen förbjuden.

Varumärkesanvändning av auktoriserade HP-partner och licensinnehavare

Om du har en befintlig relation med HP ska du följa de specifika riktlinjerna och villkoren för användning av varumärket som anges i ditt skriftliga avtal.

 

 

 

Om du är en HP Partner First-partner får du ytterligare information genom följande länkar, inklusive specifika varumärkesriktlinjer för ditt HP Partner First-program:

 

 

 

HP Partner First-program: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Om ditt befintliga avtal med HP medger att du visar HPs varumärken men inte innehåller specifika riktlinjer för användning av varumärken följer du riktlinjerna för användning av varumärken på den här sidan.

 

 

 

Om du har frågor kontaktar du den kontoansvariga personen eller en annan HP-företagskontakt.

HPs allmänna riktlinjer för varumärken

Följande allmänna riktlinjer för varumärken är avsedda för användning av företag som är auktoriserade användare av HPs varumärken, t.ex. HPs partner, licensinnehavare, samarbetspartner och auktoriserade återförsäljare enligt avtal med HP.

 

 • HP använder inte och kräver inte användning av varumärkessymboler, text eller tillkännagivanden tillsammans med HPs varumärken om inget annat skriftligen har överenskommits.
 • HPs varumärken ska presenteras som adjektiv som modifierar generiska substantiv, till exempel: HP datorer, HP supporttjänster, LASERJET-skrivare.
 • Använd inte variationer, pluralform eller genitivformer av HPs varumärken.
 • Använd inte HPs varumärken på ett sätt som kan tänkas vilseleda eller förvilla allmänheten gällande ursprunget för varor eller tjänster eller gällande sponsring eller stöd av HP.
 • Använd inte HPs varumärken för att göra falska uttalanden om HP eller dess produkter eller tjänster.
 • Lägg inte till HPs varumärken i dina varumärken, företagsnamn, produktnamn, tjänstnamn, användarnamn på sociala medier eller domännamn.
 • Anpassa eller imitera inte HPs utpräglade produktdesign, produktförpackningar, utstyrselmärke, reklammaterial, reklamfraser, sloganer eller webbplatslayouter.
 • Vid hänvisning till HP i formell dokumentation (dvs. årsrapporter, ekonomirapporter) är det fullständiga namnet HP Inc. att föredra. I andra sammanhang är HP att föredra.

Ytterligare riktlinjer för auktoriserade användare av HP-logotypen

VIKTIGT!  DET HÄR DOKUMENTET AUKTORISERAR INTE ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN.  FÖR ATT VISA HP-LOGOTYPEN KRÄVS ETT SEPARAT SKRIFTLIGT AVTAL MED HP OCH I AVTALET MÅSTE EN SPECIFIK TILLÅTELSE GÄLLANDE ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN INGÅ.  SÅDANA AVTAL GÖRS ENDAST TILLGÄNGLIGA FÖR UTVALDA PARTNER OCH LICENSINNEHAVARE.

 

 

 

På vit bakgrund är vår föredragna HP-logotyp:

På färg eller mörk bakgrund är vår föredragna HP-logotyp:

Vår svartvita logotyp ska användas om fullfärgsutskrift inte är tillgänglig:

Håll logotypen fri från konkurrerande text, bilder och grafik genom att lämna ett tomt utrymme på minst 20 procent på alla fyra sidorna runt logotypen:

Minsta storlek för en tryckt HP-logotyp är en kvadrat med sidan 6,35 mm (0,25”):

Minsta storlek för en digital HP-logotyp är 20 × 20 pixlar vid 72 dpi:

HP-logotypen får inte ändras på något sätt.

Du får inte:

 • använda HP-logotypen på annat sätt än enligt uttryckligt, skriftligt tillstånd från HP,
 • använda reflexeffekter eller gradienter på logotypen,
 • behandla logotypen som ett dimensionellt objekt,
 • ändra logotypens form,
 • vinkla eller rotera logotypen,
 • lägga till en slogan till logotypen,
 • separera bokstäverna HP från logotypens cirkelelement,
 • färglägga bokstäverna HP i logotypen,
 • konturera logotypen,
 • ändra färgerna på logotypen,
 • animera logotypen,
 • placera text på logotypen eller det tomma utrymmet runt den eller
 • placera en bild inom logotypen.

 

DE HÄR RIKTLINJERNA KAN REVIDERAS DÅ OCH DÅ UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.  HPS PARTNER, LICENSINNEHAVARE, SAMARBETSPARTNER OCH AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ANSVARAR FÖR ATT REGELBUNDET STUDERA DEN HÄR SIDAN SAMT RÅDFRÅGA TILLÄMPLIGA AFFÄRSKONTAKTER HOS HP I SYFTE ATT GARANTERA FORTSATT EFTERLEVNAD AV HPS RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV VARUMÄRKET.

 

Begränsade rättigheter för myndigheter i USA

Eventuellt material som hämtas av eller på uppdrag av USA, dess myndigheter och/eller organ (”amerikanska regeringen”) faller under bestämmelserna i FAR 12.211 – ”Technical Data” och 12.212 – ”Computer Software” eller klausuler som ger HP motsvarande skydd i DFARS eller andra myndighetsspecifika förordningar.

 

 

Internationella frågor och exportfrågor

[HP administrerar den här webbplatsen från sina kontor i Palo Alto i Kalifornien. HP gör inga utfästelser om att den här webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning utanför USA. Åtkomst till den här webbplatsen är förbjuden i områden där innehållet är olagligt.]

 

Åtkomst till den här webbplatsen utanför USA sker på ditt eget initiativ och du ansvarar för att uppfylla gällande lagar.

 

Du samtycker till att följa alla begränsningar och bestämmelser för export och återexport från det amerikanska handelsdepartementet och alla andra amerikanska eller övriga länders myndigheter i samband med din användning av HPs webbplatser och att inte, i strid med några lagar, överföra eller ge tillstånd att överföra, något material till ett förbjudet land eller i strid med några lagar. Framförallt, men utan begränsningar, får materialet inte, i strid med några lagar, exporteras eller återexporteras:

 

 

 

Genom att använda material som omfattas av sådana begränsningar och bestämmelser garanterar du att du inte vistas i, är utsatt för kontroll från, eller är medborgare eller bosatt i något sådant land eller finns på någon sådan lista.

Skadeersättning

Du förbinder dig att ersätta, försvara och hålla HP-parterna skadefria från alla anspråk, ansvar, skadestånd, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som sådana parter kan förorsakas som en följd av eller som uppstår genom att du (eller någon annan person som använder ditt konto) bryter mot de här villkoren. HP förbehåller sig rätten att exklusivt hantera försvaret av och kontrollen över alla ärenden som annars gäller skadeersättningskrav på dig, och i sådana fall förbinder du dig att samarbeta med HPs försvar av sådana anspråk.

Elektronisk kommunikation

När du besöker den här webbplatsen eller skickar e-post till HP kommunicerar du elektroniskt med HP. Vi kan svara via e-post eller genom att publicera meddelanden på den här webbplatsen. Du samtycker till att alla sådana meddelanden, upplysningar och andra kommunikationer som HP lämnar till dig elektroniskt uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska lämnas skriftligt.

Äganderätt

Om inget annat anges i de här villkoren är allt material och ordnandet av det på den här webbplatsen vår exklusiva egendom, Copyright © [tillkomstdatum] HP Development Company, L.P. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i det här avtalet förbehålls. Varje form av återskapande, distribution, modifiering, vidaresändning eller publicering av upphovsrättsskyddat material är strängt förbjuden utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren eller licensgivaren med undantag för de fall där det krävs av eller begränsas av tillämplig lag.

Hela avtalet för alla

De här villkoren, tillsammans med eventuella ytterligare villkor som du godkänner när du använder särskilda delar av den här webbplatsen, utgör det hela, exklusiva och slutgiltiga avtalet mellan alla i förhållande till föremålet för avtalet och ersätter alla tidigare avtal eller förhandlingar mellan dig och HP för samma ändamål. HP-parterna är mottagande tredje man när det gäller de bestämmelserna i de här villkoren som hänvisar till dem.

Tillämplig lag

De här villkoren regleras av gällande lagar i delstaten Kalifornien som tillämpas för avtal som har upprättas, ingåtts och utförts helt i Kalifornien av bofasta i Kalifornien, oavsett din verkliga bostads- eller verksamhetsort. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och den amerikanska Uniform Computer Information Transactions Act ska inte gälla för dessa villkor. Alla tvister som uppstår av eller som gäller de här villkoren eller din användning av den här webbplatsen ska tas upp i de federala domstolarna eller delstatsdomstolarna i Santa Clara County i Kalifornien och du ger härmed oåterkalleligen dessa domstolar exklusiv behörighet i detta syfte.

Diverse

HPs underlåtenhet att utnyttja eller tillämpa rättigheter eller bestämmelser i de här villkoren ska inte utgöra ett avstående av sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon bestämmelse i de här villkoren bedöms vara ogiltig av en behörig domstol godtar du dock att domstolen ska sträva efter att ge effekt till HPs och dina avsikter enligt bestämmelsen och att övriga bestämmelser i de här villkoren ska förbli giltiga och i kraft. Avsnittsrubrikerna i de här villkoren är endast avsedda för tydlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig verkan. De här villkoren ska förbli giltiga och i kraft oavsett om du slutar att använda den här webbplatsen. De här villkoren ska tolkas utan tillämpning av någon strikt läsning till fördel för eller emot dig eller HP. De här villkoren, samt eventuella rättigheter och licenser som tilldelas enligt avtalet, får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av HP utan begränsning.

Meddelande till konsumenter i Kalifornien

Enligt California Civil Code Section 1789.3 gäller följande meddelande om konsumenträttigheter för användare i Kalifornien: Den här webbplatsen tillhandahålls av HP. Om du har frågor eller anmärkningar om den här webbplatsen kontaktar du kundtjänst på https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Du kan även kontakta oss skriftligen på adressen HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Boende i Kalifornien kan kontakta Complaint Assistance Unit på Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs via post på adressen 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller via telefon på (916) 445-1254 or (800) 952-5210 eller för personer med hörselnedsättning på texttelefon (800) 326-2297 eller texttelefon (916) 322-1700.

HP kan ändra de här användningsvillkoren

HP kan emellanåt efter eget gottfinnande komma att ändra de här villkoren (inklusive eventuella andra dokument som det hänvisas eller länkas till från de här villkoren). HP meddelar sådana ändringar på den här webbplatsen i aktuella fall. Om du motsätter dig några sådana ändringar är din enda möjlighet att sluta använda den här webbplatsen. Fortsatt användning av den här webbplatsen efter att sådana ändringar har meddelats ska utgöra en bekräftelse att du uppmärksammat dessa ändringar och godtar att följa villkoren för sådana ändringar. Vissa bestämmelser i de här villkoren kan ersättas av uttryckligen fastställda rättsliga meddelanden eller villkor på särskilda sidor på den här webbplatsen, och under sådana omständigheter ska det uttryckligen fastställda rättsliga meddelandet eller villkoret anses ingå i de här villkoren och ersätta de bestämmelser i de här villkoren som utpekas som ersatta.

 

 

 

Reviderat i mars 2015

 

 

Till toppen av sidan