Dobro došli na HP veb lokaciju

Dobro došli na HP Inc. („HP“, „našu“, „mi“ ili „nas“) veb lokaciju – i hvala vam na poseti. Nadamo se da ćete uživati!

 

Ovi uslovi korišćenja („ovi uslovi“) predstavljaju pravni ugovor između vas i kompanije (pod zajedničkim imenom „svi“) i upravljaju vašom upotrebom ove veb lokacije, kao i drugih veb lokacija koje kontroliše HP, i kompletnog teksta, podataka, informacija, softvera, grafike, fotografija i drugog materijala (koji zajedničkim imenom nazivamo „materijal“) koji vam pružaju HP i njegove podružnice, kao i bilo kojim uslugama koje možda pružamo putem bilo koje od naših veb lokacija (koje se sve u ovim uslovima vode pod nazivom „ova veb lokacija“.

 

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE PRE PREGLEDANJA OVE VEB LOKACIJE. KORIŠĆENJE OVE VEB LOKACIJE UKAZUJE NA TO DA STE PROČITALI OVE USLOVE I DA IH PRIHVATATE. NE MOŽETE KORISTITI OVU VEB LOKACIJU AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE.

Pristup ovoj veb lokaciji

Kad pristupate ovoj veb lokaciji, vi ste odgovorni za poštovanje ovih uslova, kao i za bilo kakvu upotrebu ove veb lokacije putem bilo kog naloga koji podešavate putem ove lokacije ili na njoj; neki materijali će vam biti dostupni samo ako imate nalog. Slažete se da ćete navoditi istinite, tačne, aktuelne i kompletne informacije dok god koristite ovu veb lokaciju. Pošto je u pitanju vaš nalog, vaša je odgovornost da nabavite i održavate svu opremu, usluge i softver koji su potrebni za pristup ovoj veb lokaciji i njenu upotrebu, kao i plaćanje odgovarajućih naknada. Takođe je vaša odgovornost da održavate poverljivost svojih lozinki. Ukoliko smatrate da su vaša lozinka ili druge bezbednosne informacije za ovu veb lokaciju na bilo koji način ugrožene, morate nas odmah obavestiti.

 

Ponekad prikupljamo lične informacije o vama, isključivo u vezi sa pristupom ovoj veb lokaciji i njenom upotrebom. Načinom na koji HP koristi te informacije upravljaju odredbe HP izjave o privatnosti na mreži.

 

Zadržavamo pravo da zahtevamo da promenite lozinku ili da vam zabranimo pristup ovoj veb lokaciji ukoliko to budemo smatrali razumno neophodnim.

Dozvoljena upotreba ove veb lokacije

Pozivamo vas da ovu veb lokaciju koristite u svoje lične i poslovne svrhe kad kupujete HP proizvode i usluge za upotrebu u poslovanju („dozvoljene upotrebe“).

 

Ovim vam dajemo ograničenu, ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu dozvolu da koristite i prikazujete materijal. Pravo na upotrebu materijala uslovljeno je vašim poštovanjem ovih uslova. Nemate nikakva druga prava na ovoj veb lokaciji ili nad materijalom i ne smete da menjate, uređujete, kopirate, reprodukujete, kreirate izvedena dela, vršite inverzni inženjering, poboljšavate ili na bilo koji drugi način koristite ovu veb lokaciju ili materijal.

Neovlašćena upotreba ove veb lokacije, smernice o prihvatljivoj upotrebi

Odobravamo vam ograničenu upotrebu ove veb lokacije. Bilo kakva druga upotreba ove veb lokacije izvan dozvoljene upotrebe zabranjena je i, samim tim, predstavlja neovlašćenu upotrebu ove veb lokacije. To je zbog toga što sva prava na ovoj veb lokaciji ostaju u vlasništvu kompanije HP.

 

Neovlašćeno korišćenje ove veb lokacije može dovesti do kršenja različitih američkih i međunarodnih zakona o autorskim pravima. Ne želimo da se to desi pa smo vam zbog toga izneli primere stvari koje treba izbegavati u našim smernicama za prihvatljivu upotrebu koje možete pronaći ovde HP smernice za prihvatljivu upotrebu. HP smernice za prihvatljivu upotrebu morate pratiti kad god koristite ovu veb lokaciju ili bilo kakve usluge koje se na njoj nude.

Okončavanje upotrebe ove veb lokacije

Mi ili vi možemo okončati vašu upotrebu ove veb lokacije u bilo kom trenutku. Vaša upotreba ove veb lokacije automatski će se okončati u slučaju da prekršite bilo koji od ovih uslova. Da pojasnimo:

 

 • Osim ukoliko se pismenim putem drugačije ne dogovorimo s vama, možemo okončati, suspendovati ili izmeniti vašu registraciju ili pristup celoj ovoj veb lokaciji odnosno nekom njenom delu bez obaveštenja, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.
 • Pristup ovoj veb lokaciji i njenu upotrebu možete prekinuti u bilo kom trenutku. U slučaju automatskog okončanja zbog kršenja uslova, morate odmah uništiti sve preuzete ili štampane materijale (i njihove kopije).

Odricanja odgovornosti

OVA VEB LOKACIJA SE OBEZBEĐUJE „KAKVA JESTE“ I „SA SVIM MANAMA“ I POTPUNI RIZIK ZBOG KVALITETA I UČINKA OVE VEB LOKACIJE SNOSITE VI.

 

HP SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI (IZRIČITE, IMPLICIRANE ILI ZAKONSKE) U VEZI SA OVOM VEB LOKACIJOM, ŠTO OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA SVE IMPLICIRANE ILI ZAKONSKE GARANCIJE POGODNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU ILI SVRHU, NASLOV I NEKRŠENJE PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU.

 

TO ZNALI DA VAM HP NE OBEĆAVA DA NA VEB LOKACIJI NEMA NIKAKVIH PROBLEMA. Bez ograničavanja generalnih prethodnonavedenih napomena, HP ne daje garanciju da će ova veb lokacija ispuniti vaše zahteve ili da će ova veb lokacija biti neprekidna, pravovremena, bezbedna odnosno lišena ikakvih grešaka ili da će problemi na ovoj veb lokaciji biti ispravljeni. HP ne daje garancije u vezi sa rezultatima koji se mogu dobiti upotrebom ove veb lokacije ili tačnošću odnosno pouzdanošću informacija dobijenih putem ove veb lokacije. Nikakvi saveti ni informacije, bilo usmeni ili pisani, koje ste dobili putem ove veb lokacije ili od kompanije HP, njenih podružnica ili drugih povezanih kompanija ili njenih odnosno njihovih snabdevača (ili određenih službenika, direktora, zaposlenih ili agenata bilo kojih takvih entiteta) (pod zajedničkim imenom „HP strane“) ne dovode do stvaranja bilo kakve garancije. HP se odriče svih pravičnih odšteta.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU NIJEDNA OD HP STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA (A) BILO KAKVU INDIREKTNU, SPECIJALNU, POSLEDIČNU, KAZNENU ILI PRIMERNU ŠTETU ILI (B) ŠTETE KOJE UKUPNO IZNOSE VIŠE OD STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD) (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ONE PROISTEKLE IZ GUBITKA PRIHODA, IZGUBLJENOG PROFITA, GUBITKA DOBRE VOLJE, GUBITKA UPOTREBE, PREKIDA U POSLOVANJU ILI DRUGI NEMATERIJALNI GUBICI), PROISTEKLE IZ ILI U VEZI SA OVOM VEB LOKACIJOM (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, UPOTREBU, NEMOGUĆNOST UPOTREBE ILI REZULTATE UPOTREBE OVE VEB LOKACIJE), BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU TAKVE ŠTETE ZASNOVANE NA GARANCIJI, UGOVORU, DELIKTU, ZAKONU ILI NEKOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORILI I ČAK I AKO JE BILO KOJA HP STRANA UPOZORENA (ILI JE TREBALO DA ZNA ZA NJIH) NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.

 

IZUZECI I OGRANIČENJA: Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje određenih garancija ili ograničenje odnosno izuzetak odgovornosti za određena oštećenja. Zbog toga se neka od gorenavedenih odricanja i ograničenja odgovornosti možda ne primenjuju na vas. U određenoj meri HP strane ne mogu, u skladu s važećim zakonom, da se odreknu bilo kakve implicirane garancije ili da ograniče svoju odgovornost, a opseg i trajanje takve garancije i mera odgovornosti HP strane ograničavaju se na minimalnu meru dozvoljenu takvim važećim zakonom.

Izuzeci i ograničenja

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje određenih garancija ili ograničenje odnosno izuzetak odgovornosti za određena oštećenja. U skladu s time, neka od gorenavedenih odricanja i ograničenja odgovornosti možda se ne primenjuju na vas. U određenoj meri HP strane ne mogu, u skladu s važećim zakonom, da se odreknu bilo kakve implicirane garancije ili da ograniče svoju odgovornost, a opseg i trajanje takve garancije i mera odgovornosti HP strane ograničavaju se na minimalnu meru dozvoljenu takvim važećim zakonom.

Drugi ugovori; softver, usluge ili pristup

HP može da obezbedi proizvode (kao što su hardver ili softver), usluge (kao što su usluge pretplate na softver, održavanja ili popravke hardvera ili održavanje ili instalacija softvera odnosno obuka) ili pristup putem ove veb lokacije pod uslovima posebnog ugovora između vas i kompanije HP, kao što je ugovor o licenciranju ili posebni uslovi prodaje i uslovi garancije (svaki od njih, „drugi ugovor“). Obaveze kompanije HP u vezi sa bilo kojim proizvodom, uslugom ili pristupom koji vam učini dostupnim po bilo kom drugom ugovoru određuje isključivo taj drugi ugovor pod kojim se taj proizvod, usluga ili pristup obezbeđuju i ne treba smatrati da ovi uslovi na bilo koji način menjaju uslove tog drugog ugovora. Ukoliko postoji neka neusaglašenost između ovih uslova i bilo kog drugog ugovora, drugi ugovor će imati veću snagu.

 

Na primer, upotreba bilo kog softvera koji je dostupan za preuzimanje sa HP veb lokacija („softver“) podleže uslovima ugovora o licenciranju s krajnjim korisnikom, ako postoji, koji prati ili je uključen uz softver („ugovor o licenciranju“). Ne smete instalirati nikakav softver koji prati ugovor o licenciranju ili ga uključuje osim ukoliko prvo ne pristanete na taj ugovor o licenciranju. Ako nema ugovora o licenciranju, onda ovi uslovi određuju vašu upotrebu tog softvera.

HP može da izmeni ovu veb lokaciju

HP zadržava pravo da izmeni, suspenduje ili prekine rad ove veb lokacije u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Međutim, želimo da budete svesni sledećeg:

 

 • HP može da promeni ovu veb lokaciju ili proizvode, usluge i cene opisane na ovoj veb lokaciji u bilo kom trenutku bez obaveštenja.
 • Ova veb lokacija može da bude zastarela i HP se ni na koji način ne obavezuje da će ažurirati ovu veb lokaciju.
 • Informacije objavljene na ovoj veb lokaciji mogu da se odnose na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji.

 

 

Predlažemo vam da se obratite lokalnom HP poslovnom kontaktu za informacije u vezi sa proizvodima, programima i uslugama koji su vam možda dostupni putem ove veb lokacije.

Vaša prosleđivanja na ovu veb lokaciju

Određene oblasti ove veb lokacije (npr. sobe za ćaskanje, ocene korisnika, oblasti za prikaz, forumi zajednice i podrške) mogu vam dozvoliti da prosleđujete povratne informacije, informacije, podatke, tekst, softver, muziku, zvuk, fotografije, grafike, video, poruke ili drugi materijal (svaki od njih, „korisničko prosleđivanje“). Slažete se s time da snosite isključivu odgovornost za sva svoja korisnička prosleđivanja i da se nijedno takvo prosleđivanje neće smatrati poverljivim i privatnim. Pored toga, HP ne garantuje da ćete imati bilo kakvu pomoć putem kompanije HP ili neke treće strane prilikom uređivanja ili brisanja bilo kog korisničkog prosleđivanja koje ste prosledili.

 

 

 

Kad pošaljete neko korisničko prosleđivanje, tvrdite i garantujete da:

 

 • Imate barem 13 godina;
 • Vlasnik ste svih prava na svoja korisnička prosleđivanja (uključujući, bez ograničenja, sva prava na audio, video ili digitalni snimak i izvođenje sadržano u korisničkim prosleđivanjima) ili, alternativno, pribavili ste sva neophodna prava za svoja korisnička prosleđivanja koja vam omogućavaju da kompaniji HP odobrite prava na vaša korisnička prosleđivanja kao što je opisano u ovim uslovima;
 • Platili ste i platićete u potpunosti sve naknade za licence, naknade za odobrenja i druge finansijske obaveze bilo koje vrste proistekle iz upotrebe ili komercijalnog korišćenja vaših korisničkih prosleđivanja;
 • Vi ste pojedinac koji je predstavljen na slici i/ili se čuje u vašim korisničkim prosleđivanjima ili, alternativno, dobili ste dozvolu od svake osobe (uključujući saglasnost od roditelja ili staralaca za svakog pojedinca mlađeg od osamnaest (18) godina) koja se pojavljuje i/ili se čuje u vašim korisničkim prosleđivanjima da biste odobrili prava kompaniji HP kao što je opisano u ovim uslovima;
 • Vaša korisnička prosleđivanja ne krše autorska prava, robnu marku, patent, trgovinsku tajnu ili druga prava na intelektualnu svojinu, prava privatnosti ili bilo koja druga zakonska ili moralna prava neke treće strane;
 • Svojom voljom pristajete da se odreknete svih „moralnih prava“ koja možda imate u svom korisničkom prosleđivanju;
 • Sve informacije sadržane u korisničkom prosleđivanju za koje ne znate da li su netačne, neprecizne ili navode na pogrešan zaključak;
 • Vaše korisničko prosleđivanje ne krši nijedan zakon (uključujući, ali ne ograničavajući se na one koji upravljaju kontrolom izvoza, zaštitom korisnika, nefer konkurencijom, antidiskriminacijom ili lažnim oglašavanjem);
 • Vaše korisničko prosleđivanje nije, i ne može se razumno smatrati da jeste, klevetničko, pogrdno, puno mržnje, rasno, etnički, religiozno ili na drugi način obojeno ili uvredljivo, nezakonito preteće ili nezakonito maltretirajuće za bilo kog pojedinca, partnerstvo ili korporaciju, vulgarno, pornografsko, opsceno ili ugrožava privatnost neke osobe;
 • Niste i nećete dobiti bilo kakvu kompenzaciju ili postići razmatranje neće treće strane time što ste poslali korisničko prosleđivanje;
 • Vaše korisničko prosleđivanje ne uključuje materijal sa veb lokacije neke treće strane, adrese, e-adrese, kontakt informacije ili brojeve telefona (osim vaših vlastitih);
 • Vaše korisničko prosleđivanje ne sadrži nikakve viruse, crve, špijunski softver, adver ili druge potencijalno štetne programe ili datoteke;
 • Vaše korisničko prosleđivanje ne sadrži bilo kakve informacije koje smatrate poverljivim, privatnim ili ličnim; i
 • Vaše korisničko prosleđivanje ne sadrži i ne predstavlja bilo kakvo neželjeno ili neovlašćeno reklamiranje, promotivni materijal, neželjenu poštu, bezvrednu poštu, lance pisama, piramidalne šeme ili bilo kakav drugi oblik neželjenog sadržaja.

 

 

 

Slanjem korisničkog prosleđivanja, kompaniji HP dajete neopozivu, stalnu, prenosivu, neekskluzivnu, potpuno plaćenu, važeću u celom svetu i oslobođenu svih obaveza, licencu (koja se može višeslojno podlicencirati) za:

 

 • Upotrebu, distribuiranje, reprodukovanje, izmene, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, javno izvođenje i javni prikaz vašeg korisničkog prosleđivanja (ili bilo kakve njegove modifikacije), u celini ili delimično, u bilo kom formatu ili na bilo kom medijumu, poznatom ili koji će biti razvijen kasnije;
 • Upotrebu (i dozvolu drugima za upotrebu) vašeg korisničkog prosleđivanja na bilo koji način i za bilo koju svrhu (uključujući, bez ograničenja, komercijalne svrhe) koju HP, na osnovu vlastite odluke, smatra prikladnom (uključujući, bez ograničenja, uključivanje vašeg korisničkog prosleđivanja ili neke njegove modifikacije, u celini ili delimično, u bilo koju tehnologiju, proizvod ili uslugu);
 • Prikaz oglasa u vezi sa vašim korisničkim prosleđivanjima i upotrebu korisničkih prosleđivanja za oglašavanje i u promotivne svrhe.

HP može, ali nije u obavezi, da pregleda korisnička prosleđivanja ili da nadgleda bilo koju oblast ove veb lokacije kroz koju se šalju korisnička prosleđivanja. HP nije u obavezi da hostuje, prikaže ni distribuira bilo koje korisničko prosleđivanje na ovoj veb lokaciji ili njenim putem i u bilo kom trenutku može da ukloni ili odbije bilo koje korisničko prosleđivanje iz bilo kog razloga. HP nije odgovoran za bilo kakav gubitak, krađu ili bilo kakvo oštećenje bilo kog korisničkog prosleđivanja. Pored toga, slažete se da HP može slobodno da otkrije vaše korisničko prosleđivanje bilo kojoj trećoj strani bez ikakvih obaveza poverljivosti od strane primaoca

Prava na intelektualnu svojinu

HP poštuje prava na intelektualnu svojinu drugih i tražimo da ih i vi poštujete. HP može, u odgovarajućim okolnostima i na osnovu vlastite odluke, obustaviti uslugu i/ili pristup ovoj veb lokaciji za korisnike koji krše prava na intelektualnu svojinu drugih. Ako smatrate da je u vezi s vašim delom došlo do kršenja autorskih prava i/ili kršenja zaštitnog žiga, a ono se pojavljuje na ovoj veb lokaciji, obavestite nas putem ovde navedenih procedura Tvrdnje o kršenju na HP veb lokacijama.

Zaštitni znaci

HP Inc. je nosilac prava na registrovane zaštitne znakove, HP i HP logotip (prikazane u nastavku), kao i ostale registrovane i neregistrovane zaštitne znakove.

Možete koristiti HP zaštitne znakove u tekstu da biste se pravilno i precizno pozivali na HP, kao i na njegove proizvode i usluge, u skladu sa smernicama navedenim u nastavku.

 

 

Korišćenje HP logotipa rezervisano je za HP, HP partnere i korisnike licence koji su potpisali ugovor sa kompanijom HP u kojem se izričito daje ovlašćenje za korišćenje logotipa.  Nije dozvoljen nikakav drugi način korišćenja HP logotipa.

 

 

HP zaštitne znakove ne smete da koristite na način koji potrošače zavarava o prirodi vašeg odnosa sa kompanijom HP, o pokroviteljstvu kompanije HP ili njenom pružanju podrške vašoj kompaniji, proizvodima ili uslugama, kao ni o poreklu vaših proizvoda ili usluga.  Svako korišćenje HP zaštitnih znakova na način koji bi mogao zbuniti javnost ili je dovesti u zabludu nezakonito je i izričito zabranjeno.

Korišćenje zaštitnih znakova od strane ovlašćenih HP partnera i korisnika licence

Ako je odnos između vas i kompanije HP već definisan, pridržavajte se posebnih uslova i smernica za korišćenje zaštitnih znakova navedenih u pisanom ugovoru.

 

 

 

Ako ste partner programa HP Partner First, pratite sledeće veze da biste saznali više, na primer o smernicama za korišćenje zaštitnih znakova karakterističnih za program HP Partner First:

 

 

 

Program HP Partner First: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Ako ste na osnovu postojećeg ugovora sa kompanijom HP dobili ovlašćenje za prikaz HP zaštitnih znakova, ali u njemu nisu navedene posebne smernice za korišćenje zaštitnih znakova, pratite smernice za korišćenje zaštitnih znakova navedene na ovoj stranici.

 

 

 

Ako imate pitanja, obratite se predstavniku za klijente ili nekom drugom HP poslovnom kontaktu.

Opšte smernice za zaštitne znakove kompanije HP

Sledeće opšte smernice za zaštitne znakove namenjene su kompanijama koje su ovlašćeni korisnici HP zaštitnih znakova, uključujući, na primer, HP partnere, korisnike licence, saradnike i ovlašćene distributere koji imaju ugovor sa kompanijom HP.

 

 

 • HP ne koristi simbole, legende ili potvrde zaštitnih znakova uz HP zaštitne znakove i ne zahteva njihovu upotrebu, osim ako to nije drugačije dogovoreno pisanim putem.
 • HP zaštitni znakovi bi trebalo da budu prikazani kao pridevi koji modifikuju generičke imenice, na primer: HP računari, HP usluge za podršku, LASERJET štampači.
 • Nemojte koristiti varijacije, množinu ili prisvojne oblike HP zaštitnih znakova.
 • Nemojte koristiti HP zaštitne znakove na način koji javnost može da zavara ili dovede u zabludu po pitanju porekla robe ili usluga ili po pitanju pokroviteljstva ili podrške kompanije HP.
 • Nemojte koristiti HP zaštitne znakove za pružanje lažnih izjava o kompaniji HP, njenim proizvodima ili uslugama.
 • Nemojte uključivati HP zaštitne znakove u trgovačka imena, imena preduzeća, nazive proizvoda, nazive usluga, korisnička imena na društvenim mrežama ili imena domena.
 • Nemojte usvajati ili oponašati prepoznatljivi HP dizajn proizvoda, pakovanje proizvoda, opremu, reklamne materijale, slogane, motoe ili izglede veb lokacije.
 • Prilikom pominjanja kompanije HP u formalnoj dokumentaciji (na primer, u godišnjim ili finansijskim izveštajima), prednost se daje punom nazivu HP. Inc. U ostalim kontekstima prednost se daje nazivu HP.

Dodatne smernice za ovlašćene korisnike HP logotipa

VAŽNO:  OVAJ DOKUMENT NE DAJE OVLAŠĆENJE ZA KORIŠĆENJE LOGOTIPA.  DA BISTE PRIKAZALI HP LOGOTIP, POTREBAN JE ZASEBAN, PISANI UGOVOR SA KOMPANIJOM HP, A U NJEMU MORA BITI IZRIČITO NAVEDENO DA SE DAJE OVLAŠĆENJE ZA KORIŠĆENJE LOGOTIPA.  TAKVI UGOVORI SU DOSTUPNI SAMO ODABRANIM PARTNERIMA I KORISNICIMA LICENCE.

 

 

 

Na beloj pozadini, Logo Preferirani HP je:

Na boju ili tamne pozadine, Logo Preferirani HP je:

Naš crno-beli logotip bi trebalo da se koristi kada štampanje u svim bojama nije dostupno:

Logotip postavite podalje od teksta, slika i grafičkih elemenata uz barem 20% praznog prostora sa sve četiri strane logotipa:

Minimalna veličina za štampanje HP logotipa iznosi 0,25 kvadratnih inča ili 6,35 kvadratnih mm:

Minimalna veličina za digitalni prikaz HP logotipa iznosi 20x20 piksela sa 72 tpi:

HP logotip se ne sme menjati ni na koji način.

Nemojte:

 • koristiti HP logotip bez izričitog, pisanog ovlašćenja kompanije HP
 • primenjivati odraze ili prelive na logotip
 • tretirati logotip kao dimenzionalni objekat
 • menjati oblik logotipa
 • kriviti ili rotirati logotip
 • dodavati ivicu između različitih boja logotipa
 • odvajati slova HP od kružnog elementa logotipa
 • primenjivati boju na slova HP unutar logotipa
 • dodavati ivicu oko logotipa
 • menjati boje logotipa
 • animirati logotip
 • postavljati ili upisivati tekst unutar logotipa ili praznog prostora oko njega ili
 • postavljati sliku unutar logotipa.

 

 

OVE SMERNICE SE MOGU POVREMENO REVIDIRATI BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA.  ODGOVORNOST JE PARTNERA, KORISNIKA LICENCE, SARADNIKA I OVLAŠĆENIH DISTRIBUTERA KOMPANIJE HP DA REDOVNO POSEĆUJU OVU STRANICU I DA BUDU U KOMUNIKACIJI SA ODGOVARAJUĆIM HP POSLOVNIM KONTAKTIMA RADI ODRŽAVANJA USKLAĐENOSTI SA SMERNICAMA KOMPANIJE HP ZA KORIŠĆENJE ZAŠTITNOG ZNAKA.

 

Ograničena prava vlade SAD

Bilo koji materijal koji preuzmu SAD, agencije ili instrumenti („Vlada SAD“) ili je preuzet u njihovo ime podleže odredbama dokumenata FAR 12.211 – „Tehnički podaci“ i FAR 12.212 – „Računarski softver“ ili odredbama koje obezbeđuju kompaniji HP ekvivalentne zaštite u DFARS-u ili drugim propisima specifičnim za agenciju.

 

Međunarodni i izvozni problemi

[HP administrira ovu veb lokaciju iz kancelarija u Palo Altu, u Kaliforniji. HP ne daje nikakve tvrdnje da je ova veb lokacija odgovarajuća ili dostupna za upotrebu izvan SAD i pristup ovoj veb lokaciji sa teritorija na kojima je njen sadržaj ilegalan ili ograničen je zabranjen.]

 

Ako ovoj veb lokaciji pristupate izvan SAD, to radite na osnovu vlastite odluke i snosite odgovornost za poštovanje važećih zakona.

 

Slažete se da ćete poštovati sva ograničenja i propise za izvoz i ponovni izvoz Ministarstva trgovine i bilo kojih drugih američkih ili stranih agencija i vlasti u vezi sa vašom upotrebom HP veb lokacija, kao i da nećete, kršeći bilo koje zakone, prenositi ili ovlastiti prenos bilo kog materijala u zabranjenu zemlju ili na bilo koji drugi način prekršiti bilo koji zakon. Pogotovo, ali bez ograničenja, materijal se ne sme izvoziti ili ponovo izvoziti, uz kršenje bilo kakvih zakona:

 

 

 

Koristeći materijal koji podleže takvim ograničenjima i propisima, tvrdite i garantujete da se ne nalazite u, niste pod kontrolom, niti ste državljanin ili stanovnik bilo koje od takvih zemalja ili na bilo kojoj od navedenih lista.

Obeštećenje

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i smatrati nevinima HP strane od bilo kakvih tužbi, odgovornosti, oštećenja, gubitaka, cena, troškova ili naknada (uključujući razumne advokatske naknade) koje takve strane mogu tražiti kao rezultat ili proisteklo iz vašeg kršenja ovih uslova (ili bilo koga ko koristi vaš nalog). HP zadržava pravo da preuzme ekskluzivnu odbranu i kontrolu nad bilo kojim predmetom koji bi u nekom drugom slučaju podlegao vašem obeštećenju i, u tom slučaju, vi pristajete da sarađujete sa odbranom kompanije HP povodom te tvrdnje.

Elektronska komunikacija

Kad posećujete ovu veb lokaciju ili šaljete e-poruke kompaniji HP, vi komunicirate s kompanijom HP elektronskim putem. Možemo vam odgovoriti putem e-pošte ili postavljanjem obaveštenja na ovu veb lokaciju. Slažete se da sva takva obaveštenja, otkrivanja i druga komunikacija koju vam HP pruži elektronskim putem zadovoljava sve pravne zahteve koji bi tražili da takva komunikacija bude pisana.

Vlasništvo

Osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovim uslovima, sav materijal, kao i njegov raspored na ovoj veb lokaciji, predstavlja naše isključivo vlasništvo, Copyright © [datumi kreiranja] HP Development Company, L.P. Zadržana su sva prava koja ovde nisu izričito dodeljena. Osim ukoliko nije drugačije zahtevano ili ograničeno važećim zakonom, bilo kakvo reprodukovanje, distribucija, modifikacija, ponovni prenos ili objavljivanje materijala zaštićenog autorskim pravima strogo je zabranjeno bez izričitog pisanog odobrenja vlasnika autorskih prava ili licence.

Ugovor u celini za sve

Ovi uslovi, zajedno sa bilo kojim dodatnim uslovima na koje pristanete dok koristite određene elemente ove veb lokacije, predstavljaju kompletan , ekskluzivan i konačni ugovor između svih strana u vezi sa datom temom, čime zamenjuje sve starije ugovore ili pregovore između vas i kompanije HP u vezi sa istom temom. HP strane su nezavisni korisnici kad je reč o odredbama u ovim uslovima u kojima se one referenciraju.

Važeći zakon

Ovim uslovima rukovode zakoni države Kalifornije primenjivi na sklapanje ugovora koji se zasnivaju i u potpunosti odvijaju u Kalforniji od strane državljana Kalifornije, bez obzira na vaše stvarno mesto stanovanja ili poslovanja. Konvencija Ujedinjenih nacija za ugovore za međunarodnu prodaju robe i Jednoobrazni zakon o transakcijama računarskih informacija ne primenjuju se na ove uslove. Sve tužbe proistekle iz ili u vezi sa ovim uslovima vaše upotrebe ove veb lokacije biće iznete pred federalne ili državne sudove koji se nalaze u okrugu Santa Klara, u Kaliforniji, i vi neopozivo pristajete na ekskluzivnu ličnu jurisdikciju tih sudova za datu svrhu.

Ostalo

Ukoliko HP ne sprovede u delo ili ne nametne neko pravo ili odredbu ovih uslova, to ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe. Ako sud ili kompetentna jurisdikcija zaključe da je neka odredba ovih uslova nevažeća, vi se svejedno slažete s time da bi sud trebalo da nastoji da uvaži namere kompanije HP i vas koje su odražene u toj odredbi, kao i da ostale odredbe ovih uslova ostaju na snazi. Naslovi odeljaka u ovim uslovima su tu samo kao pogodnost i nemaju nikakvog pravnog ni ugovornog značaja. Ovi uslovi će ostati važeći u punoj snazi čak i kad prekinete da koristite ovu veb lokaciju. Ove uslove treba tumačiti bez primene bilo kog strogog tumačenja u korist ili protiv vas ili kompanije HP. Ove uslove i bilo koja prava i licence koji se u njima dodeljuju vi ne možete preneti ili dodeliti, ali ih HP može dodeljivati bez ograničenja.

Obaveštenje za korisnike iz Kalifornije

Na osnovu kalifornijskog građanskog zakonika, odeljak 1789.3, korisnici iz Kalifornije imaju prava na sledeće obaveštenje o pravima potrošača: Ovu veb lokaciju obezbeđuje HP. Ukoliko imate neko pitanje ili žalbu u vezi sa ovom veb lokacijom, obratite se korisničkoj službi na https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Možete da nam se obratite i tako što ćete pisati na adresu HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, SAD. Stanovnici Kalifornije mogu da se obrate Jedinici za pomoć sa žalbama Odeljenja korisničke službe kalifornijskog Ministarstva za poslove s potrošačima, putem adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ili na telefon (916) 445-1254 or (800) 952-5210 odnosno, za osobe oštećenog sluha, na TDD (800) 326-2297 ili TDD (916) 322-1700.

HP može da izmeni ove uslove korišćenja

HP može, na osnovu svoje isključive i apsolutne odluke, s vremena na vreme menjati ove uslove (uključujući i bilo koje druge dokumente za koje postoje reference ili veze u ovim uslovima). HP će po potrebi postavljati obaveštenja o takvim promenama na ovoj veb lokaciji. Ako vam smetaju te promene, jedino što možete da uradite jeste da prestanete da koristite ovu veb lokaciju. Ukoliko nastavite da koristite ovu veb lokaciju i posle obaveštenja o takvim promenama, to će značiti da pristajete na promene i slažete se da ćete biti obavezani uslovima i odredbama iz tih promena. Neke odredbe iz ovih uslova mogu da imaju manju snagu od izričito naznačenih pravnih napomena ili uslova koji se nalaze na određenim stranicama ove veb lokacije i, u takvim slučajevima, izričito naznačena pravna napomena ili uslov smatraće se delom ovih uslova i imaće veću snagu od odredbi iz ovih uslova koje zamenjuju.

 

 

 

Revidirano u martu 2015.

 

Nazad na vrh