HP Obaveštenje o pravima kupca vezanim za hardver i tehničku podršku u celom svetu

HP Obaveštenje o pravima kupca vezanim za hardver („Obaveštenje“)

Period trajanja

Ovim HP Obaveštenjem, proizvođač, vas, kao kupca, obaveštava o pravima čije je trajanje navedeno na stranici sa opisom proizvoda i/ili u Izjavi o HP garanciji (tj. Garantnom listu) ili Izjavi o saobraznosti proizvoda (u daljem tekstu „HP Izjava“) koju ste dobili uz proizvod. Kompanija HP može nuditi 90 dana besplatne ograničene tehničke podrške preko telefona. Nakon toga, HP telefonska podrška se može dodatno naplaćivati, dok su ostali vidovi podrške—uključujući ćaskanje, veb-lokaciju za podršku ili kontaktiranje HP prodavca ili ovlašćenog servisera kompanije HP—dostupni bez naknade u toku čitavog trajanja odnosnog perioda. Na stranici sa opisom proizvoda potražite spisak dostupnih proizvoda i/ili HP Izjavu koju ste dobili uz proizvod.

Opšti uslovi

Ovim Obaveštenjem kompanija HP daje vama, krajnjem korisniku, određena obaveštenja o vašim (pojedinim) pravima. Detaljan opis vaših prava na osnovu ovog Obaveštenja potražite na veb-lokaciji kompanije HP. Ako imate zaseban pismeni ugovor sa kompanijom HP, možda imate i druga zakonska prava koje ovo Obaveštenje ne isključuje, ograničava niti opoziva. Za više informacija o vašim pravima, pogledajte odeljak „Uslovi za određene zemlje“ na kraju ovog Obaveštenja, ako je primenljivo.

 

Ovo Obaveštenje se odnosi samo na hardverske proizvode sa brendom HP ili Compaq, što bez ograničenja obuhvata HP potrošni materijal za štampanje (u ovom Obaveštenju „Hardverski proizvodi kompanije HP“) koji prodaje ili iznajmljuje HP Inc. i njene globalne filijale (u ovom Obaveštenju „HP“), podružnicama, ovlašćenim prodavcima, ovlašćenim distributerima ili distributerima za određenu zemlju. Termin „Hardverski proizvodi kompanije HP“ odnosi se samo na hardverske komponente i potreban firmver. Termin „Hardverski proizvodi kompanije HP“ NE obuhvata softverske aplikacije ili programe, proizvode drugih proizvođača i periferne uređaje koje nemaju brend HP. U meri u kojoj dozvoljava lokalni zakon, svi proizvodi drugih proizvođača i periferni uređaji koji nemaju brend HP i koriste se sa Hardverskim proizvodom kompanije HP kao spoljni uređaji—kao što su spoljni uređaji za skladištenje, ekrani, štampači i drugi periferni uređaji—daju se na korišćenje „u viđenom stanju“ i nisu pokriveni ovim Obaveštenjem. Međutim, možda ćete direktno dobiti garanciju drugih proizvođača, dobavljača ili izdavača sadržaja. Periferni uređaji sa HP brendom i drugi proizvodi sa HP brendom koje ne pokriva ovo Obaveštenje možda su takođe pokriveni Obaveštenjem za taj određeni periferni uređaj ili proizvod sa HP brendom. Vaša prava i obaveze potražite u HP Izjavi za taj proizvod.

 

U meri u kojoj dozvoljava lokalni zakon, kompanija HP garantuje da će popraviti, zameniti ili izvršiti povraćaj novca, u skladu sa lokalnim zakonom, ako se za Hardverski proizvod kompanije HP u periodu navedenom u odnosnoj HP Izjavi (dalje: „Period saobraznosti“) pokaže da postoji nedostatak u materijalu ili izradi ako vi, krajnji korisnik, obavestite kompaniju HP o nedostatku kod vašeg Hardverskog proizvoda kompanije HP u toku Perioda saobraznosti. Obaveza kompanije HP da, u skladu sa lokalnim zakonom, popravi, zameni ili izvrši povraćaj novca za Hardverski proizvod kompanije HP kod kojeg se pokaže da postoji nedostatak u materijalu ili izradi prestaje po isteku Perioda saobraznosti.

 

Period saobraznosti počinje od datuma prelaska rizika na potrošača u skladu sa lokalnim zakonom. Račun (ili drugi dokaz o kupovini) koji ste dobili prilikom kupovine ili isporuke sa datumom kupovine ili iznajmljivanja Hardverskog proizvoda kompanije HP predstavlja vaš dokaz kupovine ili iznajmljivanja, osim ako vas kompanija HP ili ovlašćeni prodavac pismeno ne obaveste o suprotnom. Od vas se može očekivati da podnesete dokaz kupovine ili iznajmljivanja kao uslov za korišćenje prava po osnovu saobraznosti proizvodausluge saobraznosti. Prava po osnovu saobraznosti koja su ovde navedena predstavljaju ponudu osnovnog nivoa. Vaš Hardverski proizvod kompanije HP možda podrazumeva i proširenja ovih prava. Najnovije informacije o ovome zatražite od kompanije HP ili ih potražite na veb-lokaciji HP.com. Za HP kertridže sa mastilom Period saobraznosti traje dok se ne potroši HP mastilo ili do datuma „Prestanak perioda saobraznosti“, šta god da je prvo. Za HP glave štampača, Period saobraznosti traje do datuma „Prestanak perioda saobraznosti“ ili do maksimalnog broja korišćenja koje je pokriveno pravima kupca u pogledu saobraznosti HP proizvoda, šta god da je prvo. Za HP LaserJet kertridže za štampanje Period saobraznosti traje do maksimalnog broja korišćenja koje je pokriveno pravima kupca u pogledu saobraznosti HP proizvoda.

 

U nekim državama ili zemljama nisu dozvoljena sledeća izuzimanja ili ograničenja, pa se ta izuzimanja i ograničenja možda ne odnose u celosti na vas.

 

KOMPANIJA HP NE DAJE DRUGE IZRIČITE GARANCIJE ILI USLOVE, KAKO PISMENE, TAKO NI USMENE, I, U MERI KOJU ZAKON DOZVOLJAVA, HP SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA ILI USLOVA KOJI NISU NAVEDENI U OVOM OBAVEŠTENJU. U MERI U KOJOJ TO LOKALNI ZAKONI VAN SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA DOZVOLJAVAJU, HP SE ODRIČE SVIH PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI USLOVA, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. ZA SVE TRANSAKCIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI USLOVI O PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, KVALITETU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU OGRANIČENI SU NA TRAJANJE U NAPRED NAVEDENOM PERIODU. U NEKIM DRŽAVAMA ILI ZEMLJAMA NISU DOZVOLJENA OGRANIČENJA TRAJANJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI USLOVA, ILI NIJE DOZVOLJENO IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE U SLUČAJU ODREĐENE VRSTE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI SLUČAJNU I POSLEDIČNU ŠTETU ZA PROIZVODE NAMENJENE ŠIROKOJ PRODAJI. U TIM DRŽAVAMA ILI ZEMLJAMA, NEKA IZUZIMANJA, ODRICANJA ILI OGRANIČENJA OVOG OBAVEŠTENJA MOŽDA SE NEĆE ODNOSITI NA VAS. U MERI U KOJOJ JE OVO OBAVEŠTENJE ILI BILO KOJI NJEGOV DEO U SUPROTNOSTI SA LOKALNIM ZAKONOM, OVO OBAVEŠTENJE ILI ODGOVARAJUĆI DEO SMATRAĆE SE IZMENJENIM TAKO DA BUDE U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM LOKALNIM ZAKONOM.

 

KOD TRANSAKCIJA SA POTROŠAČIMA, ŠTO BEZ OGRANIČENJA UKLJUČUJE EVROPSKU UNIJU, AUSTRALIJU I NOVI ZELAND, USLOVI IZ OVOG OBAVEŠTENJA, OSIM U MERI KOJA JE DOZVOLJENA ZAKONOM, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU VAŽEĆA ZAKONSKA PRAVA KOJA VAŽE ZA PRODAJU OVOG HARDVERSKOG PROIZVODA KOMPANIJE HP VAMA, VEĆ PREDSTAVLJAJU NJIHOV DODATAK.

 

Ovo Obaveštenje važi u svim zemljama i može se sprovoditi u zemljama ili regionima u kojima kompanija HP ili njeni ovlašćeni dobavljači servisnih usluga pružaju garantnu uslugu za isti broj modela, u skladu sa uslovima i odredbama iz ovog Obaveštenja. Ovo Obaveštenje podleže svim važećim državnim zakonima i propisima u vezi sa izvozom i uvozom. Po ovom Obaveštenju, Hardverski proizvodi kompanije HP kupljeni u jednoj zemlji ili regionu mogu biti preneti u drugu zemlju ili region u kojoj kompanija HP ili njen ovlašćeni dobavljač usluga servisiranja pruža garantnu uslugu za proizvode sa istom oznakom modela. Prava po osnovu saobraznosti proizvoda, dostupnost usluga i vreme do pružanja usluge mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje i regiona. Standardno vreme do pružanja usluge po osnovu otklanjanja nesaobraznosti proizvoda zavisi od lokalne dostupnosti delova. Ako delovi nisu dostupni, dodatne informacije moći ćete da dobijete od ovlašćenog dobavljača usluga servisiranja kompanije HP. HP neće menjati oblik, strukturu ili funkciju ovog Hardverskog proizvoda kompanije HP da bi on radio u zemlji za koji nikada nije bio namenjen. Kompanija HP ne snosi odgovornost za bilo kakve tarife ili poreze koji vam mogu biti naplaćeni prilikom prenosa proizvoda. Prenos proizvoda može biti regulisan i za njega mogu važiti svi primenljivi zakoni o izvozu i uvozu, propisi i provere koje uspostavlja vlada u toj državi.

 

U zemljama ili regionima u kojima važeći zakon propisuje da usluge saobraznosti vezane za nesaobraznost proizvoda (dalje: „usluge saobraznosti“) za uvezene proizvode mora da pruža lokalni uvoznik ili u oblastima u kojima važeći zakon ne propisuje da usluge saobraznosti mora da pruža proizvođač, sve usluge saobraznosti za HP proizvode u tim zemljama i regionima pružaće isključivo uvoznik, a ne kompanija HP, osim ako kompanija HP ili njena lokalna podružnica nisu izričito ovlastili lokalnog uvoznika da uveze proizvode, a da usluge saobraznosti prepusti kompaniji HP.

 

Imate pravo na uslugu saobraznosti za hardver u skladu sa uslovima i odredbama ovog dokumenta ako je servisiranje Hardverskog proizvoda kompanije HP potrebno zbog propusta u materijalu ili izradi koji se javio u toku Perioda saobraznosti. Kompanija HP će popraviti ili zameniti, u skladu sa lokalnim zakonom, bilo koju komponentu ili hardverski proizvod kod kojeg se u Periodu saobraznosti pokaže da postoji nedostatak u materijalu ili izradi ako vi, krajnji korisnik, obavestite kompaniju HP o tom nedostatku u toku Perioda saobraznosti. Osim ako nije drugačije navedeno, i u meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, novi Hardverski proizvodi kompanije HP mogu biti proizvedeni od novih materijala ili novih i recikliranih materijala koji su funkcionalno jednaki novim po performansama i pouzdanosti. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, (a) Hardverski proizvodi kompanije HP koji se donesu na servisiranje, umesto servisiranja, mogu biti zamenjeni prerađenim Hardverskim proizvodima kompanije HP iste vrste i (b) prerađeni delovi se mogu koristiti za servisiranje Hardverskih proizvoda kompanije HP, (c) zamenjeni ili servisirani Hardverski proizvodi kompanije HP biće po performansama i pouzdanosti funkcionalno jednaki originalnim proizvodima koji se više ne proizvode. Osim ako važeći lokalni zakon ne određuje drugačije, ako se kod ovih zamenjenih ili popravljenih Hardverskih proizvoda kompanije HP ili delova pojavi greška u materijalu ili izradi (1) u periodu od devedeset (90) dana nakon servisiranja i/ili zamene ili (2) u toku preostalog Perioda saobraznosti Hardverskog proizvoda kompanije HP koji ti proizvodi zamenjuju ili u kojem su instalirani, kompanija HP će ponovo popraviti ili zameniti te Hardverske proizvode kompanije HP ili delove.

 

Sve komponente ili hardverski proizvodi koji su uklonjeni po ovom Obaveštenju postaju vlasništvo kompanije HP, osim ako lokalni zakon ne određuje drugačije. U malo verovatnom slučaju da se kod vašeg Hardverskog proizvoda često pojavljuju kvarovi ili kompanija HP utvrdi da nije u mogućnosti da popravi ili zameni Hardverski proizvod kompanije HP, HP, ako to dozvoljava lokalni zakon, može odlučiti da vam ponudi (a) zamenski uređaj koji kompanija HP izabere koji je isti ili funkcionalno ekvivalentan kao vaš Hardverski proizvod kompanije HP kada je reč o performansama ili (b) da izvrši povraćaj ili pruži mogućnost kupovine u vrednosti kupovine cene ili iznosa rata za proizvod (bez kamate) umesto da zameni proizvod. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, ovo je vaš isključiv pravni lek u slučaju problema sa proizvodima.

 

U nekim državama ili zemljama, gore navedena izuzimanja ili ograničenja ne važe, pa se ta izuzimanja ili ograničenja možda ne odnose u potpunosti na vas.

 

Svi sporovi do kojih dođe u vezi sa ovim Obaveštenjem ili vašom kupovinom Hardverskih proizvoda kompanije HP na koje se odnosi ovo Obaveštenje—bilo na osnovu ugovora, delikta, zakonskih odredbi ili druge pravne teorije—rešavaće se u skladu sa zakonom u zemlji, odnosno državi, pokrajini ili teritoriji u kojoj trenutno živite, bez obzira na sukob zakonskih odredbi.

Izuzeci

HP NE GARANTUJE DA ĆE OVAJ HP HARDVERSKI PROIZVOD FUNKCIONISATI BEZ PREKIDA I GREŠAKA. KOMPANIJA HP NE ODGOVARA ZA ŠTETU DO KOJE DOĐE AKO SE NE PRIDRŽAVATE UPUTSTAVA ZA KORIŠĆENJE HARDVERSKOG PROIZVODA KOMPANIJE HP.

 

Ovo Obaveštenje ne odnosi se na potrošne delove, sa izuzetkom HP potrošnog materijala za štampanje i određenih punjivih baterija kao što je navedeno ispod, i ne odnosi se na Hardverske proizvode kompanije HP sa kojih je uklonjen serijski broj ili su oštećeni i pokvareni:

 • kao posledica nezgode, pogrešne upotrebe, prosute tečnosti, zloupotrebe, zaraze, nepravilnog ili neadekvatnog održavanja ili kalibracije ili drugih spoljnih uzroka;
 • korišćenjem koje nije u skladu sa parametrima upotrebe navedenim u korisničkoj dokumentaciji koju ste dobili uz Hardverski proizvod kompanije HP;
 • korišćenjem softvera, interfejsa, delova ili potrošnog materijala koje nije proizvela kompanija HP;
 • nepravilnom pripremom lokacije, održavanjem ili okolnim uslovima koji nisu u skladu sa specifikacijama za lokaciju kompanije HP;
 • virusom, zarazom, crvom ili drugim sličnim zlonamernim kodom koji nije dobijen od kompanije HP;
 • gubljenjem ili oštećenjem u transportu;
 • modifikovanjem ili servisiranjem od strane lica koja nisu predstavnici kompanije HP ili ovlašćenog dobavljača usluga servisiranja kompanije HP; ili
 • nepravilnom instalacijom delova za zamenu od strane korisnika koje je proizvela ili odobrila kompanija HP ako je ta mogućnost dostupna za vaš Hardverski proizvod kompanije HP u zemlji ili regionu na koji se garancija odnosi.

 

Svi Hardverski proizvodi kompanije HP za koje se utvrdi da im je povećavan radni takt nakon što ih je kompanija HP isporučila, neće biti pokriveni uslovima ovog Obaveštenja, osim u slučaju oštećenih ili neispravnih komponenti kod kojih oštećenje ili kvar nemaju veze sa povećanjem radnog takta.

 

Kompanija HP ne snosi odgovornost za probleme sa zajedničkim radom i kompatibilnošću do kojih može doći ako se:

 • koriste proizvodi, softver ili opcionalni dodaci koje kompanija HP ne podržava;
 • koriste konfiguracije koje ne podržava kompanija HP ili
 • delovi namenjeni jednom sistemu instaliraju u drugi sistem drugog proizvođača ili modela.

 

PREPORUČUJEMO DA POVREMENO PRAVITE REZERVNU KOPIJU PODATAKA SAČUVANIH NA ČVRSTOM DISKU ILI DRUGIM UREĐAJIMA ZA SKLADIŠTENJE KAO MERU PREDOSTROŽNOSTI ZA SLUČAJ POTENCIJALNIH KVAROVA, IZMENE ILI GUBITKA PODATAKA. PRE VRAĆANJA BILO KOG HARDVERSKOG PROIZVODA KOMPANIJE HP NA SERVISIRANJE, VODITE RAČUNA DA NAPRAVITE REZERVNU KOPIJU PODATAKA I DA UKLONITE SVE POVERLJIVE, VLASNIČKE ILI LIČNE INFORMACIJE. U MERI KOJU LOKALNI ZAKON DOZVOLJAVA, KOMPANIJA HP NE ODGOVARA ZA OŠTEĆENJE ILI GUBITAK BILO KOG PROGRAMA, PODATAKA ILI PRENOSNIH MEDIJUMA ZA SKLADIŠTENJE. U MERI KOJU LOKALNI ZAKON DOZVOLJAVA, KOMPANIJA HP NIJE ODGOVORNA ZA VRAĆANJE ILI PONOVNU INSTALACIJU PROGRAMA ILI PODATAKA OSIM SOFTVERA KOJE JE KOMPANIJA HP INSTALIRALA PRILIKOM PROIZVODNJE HARDVERSKOG PROIZVODA KOMPANIJE HP, SA SVIM POSTOJEĆIM ISPRAVKAMA. PRILIKOM SERVISIRANJA MOŽE DOĆI DO BRISANJA PODATAKA IZ MEMORIJE.

Izuzeci za određene proizvode

Punjive baterije

Ovaj Hardverski proizvod kompanije HP možda sadrži unutrašnju punjivu bateriju kojoj korisnik ne može da pristupi i koju mora da zameni kompanija HP ili ovlašćeni dobavljač usluga servisiranja kompanije HP. Unutrašnja punjiva baterija pokrivena je ovim Obaveštenjem kao standardna komponenta Hardverskog proizvoda kompanije HP u Periodu saobraznosti, osim ako nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju.

 

Ovaj Hardverski proizvod kompanije HP možda sadrži punjivu bateriju koja je dizajnirana tako da korisnik može da je izvadi i zameni. HP će obezbediti zamensku bateriju ako se kod baterije pokaže da postoji nedostatak u materijalu ili izradi u periodu od jedne (1) godine od datuma kupovine Hardverskog proizvoda kompanije HP u kojem se baterija nalazi, osim ako lokalni zakoni ne nalažu drugačije ili ako nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju.

 

Kao što je to slučaj sa svim baterijama, maksimalni kapacitet svih baterija iz Hardverskih proizvoda kompanije HP smanjiće se tokom vremena ili korišćenja, a ciklus trajanja baterije se može razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda, konfiguracije, učitanih aplikacija, funkcija, korišćenja, bežične veze i postavki za upravljanje napajanjem, Stoga, smanjenje maksimalnog kapaciteta baterije ili skraćenje ciklusa trajanja baterije ne predstavlja nedostatak u materijalu ili izradi, pa se ovo Obaveštenje ne odnosi na promene kapaciteta baterije ili ciklusa trajanja baterije. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, jedina odgovornost za bateriju postoji u slučaju nedostataka u materijalima ili izradi usled kojih baterija nije u mogućnosti da funkcioniše u napred navedenom periodu ili u slučaju da radni vek baterije prekorači nominalni broj ciklusa korišćenja baterije, šta god je prvo, osim ako nije drugačije navedeno ovim Obaveštenjem. Da biste utvrdili da li je kvar baterije pokriven ovim Obaveštenjem, možda će biti potrebno da pokrenete dijagnostički test kompanije HP.

HP proizvodi za štampanje

Korišćenje kertridža drugog proizvođača ili dopunjenih kertridža ne utiče na ovo Obaveštenje koje se daje korisniku niti na ugovor o podršci kompanije HP sa krajnjim korisnikom štampača. Međutim, ako su kvar ili oštećenje štampača ili glave štampača prouzrokovani korišćenjem kertridža drugog proizvođača ili dopunjenog kertridža, HP će naplatiti svoju standardnu tarifu za utrošeno vreme i materijal za servisiranje štampača ili će naplatiti zamenu glave štampača. Za HP kertridže sa mastilom i potrošni materijal i HP LaserJet potrošni materijal, ovo Obaveštenje ne odnosi se na proizvode koji su, pored ostalih izuzimanja navedenih u ovom Obaveštenju, dopunjeni, obnovljeni, prerađeni ili na neki drugi način neovlašćeno izmenjeni. Ovo Obaveštenje odnosi se na HP kertridže sa mastilom, glave štampača i HP LaserJet kertridže za štampanje kada se koriste u predviđenom uređaju za štampanje kompanije HP ili ovlašćenom OEM uređaju za štampanje.

Isključivi pravni lek

U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA LOKALNI ZAKON, OVO OBAVEŠTENJE PREDSTAVLJA VAŠ ISKLJUČIVI PRAVNI LEK U VEZI SA HARDVERSKIM PROIZVODOM KOMPANIJE HP KOJI STE KUPILI ILI IZNAJMILI. U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA LOKALNI ZAKON, OVI USLOVI I ODREDBE ZAMENJUJU SVE PRETHODNE UGOVORE, REKLAME ILI DRUGE TVRDNJE—UKLJUČUJUĆI TVRDNJE IZ HP PRODAJNE LITERATURE ILI SAVETE KOJE STE DOBILI OD KOMPANIJE HP, AGENTA ILI ZAPOSLENOG KOMPANIJE HP ILI BILO KOG AGENTA ILI ZAPOSLENOG—KOJE IMAJU VEZE SA VAŠOM KUPOVINOM ILI IZNAJMLJIVANJE HARDVERSKOG PROIZVODA KOMPANIJE HP, A NISU DEO ZASEBNOG PISMENOG UGOVORA SA KOMPANIJOM HP ILI OVLAŠĆENIM PRODAVCEM. Nijedna promena uslova iz ovog Obaveštenja nije važeća osim ako nije u pismenoj formi i sa potpisom ovlašćenog predstavnika kompanije HP.

Ograničenje odgovornosti

Neke zemlje ili države ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti prodavca odnosno proizvođača po osnovu saobraznosti ili posebne, slučajne ili posledične štete, tako da se ovde navedena ograničenja ili isključenja možda ne odnose u potpunosti na vas. SLEDEĆA OGRANIČENJA PRIMENJUJU SE U MERI KOJA JE DOZVOLJENA LOKALNIM ZAKONOM. U SLUČAJU DA KOMPANIJA HP U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONOM ODLUČI DA IZVRŠI POVRAĆAJ NOVCA ILI DA VAM PONUDI KARTICU ZA ZAMENU PROIZVODA ZA KORIŠĆENJE NA VEB-LOKACIJI HP.COM, MAKSIMALNA ODGOVORNOST KOMPANIJE HP PO OVOMOBAVEŠTENJU IZRIČITO JE OGRANIČENA NA CENU KOJU STE PLATILI ZA HARDVERSKI PROIZVOD KOMPANIJE HP. OSIM KAO ŠTO JE NAVEDENO IZNAD, KOMPANIJA HP NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVO OŠTEĆENJE KOJE IZAZOVE HARDVERSKI PROIZVOD KOMPANIJE HP ILI NJEGOVA NEMOGUĆNOST DA PRAVILNO FUNKCIONIŠE, UKLJUČUJUĆI SVE GUBITKE ZARADE ILI UŠTEDE, ILI GUBITKA KORIŠĆENJA, IZGUBLJENIH PODATAKA ILI SOFTVERA, ILI BILO KAKVIH TROŠKOVA VRAĆANJA PROGRAMA ILI REPRODUKOVANJA PROGRAMA ILI PODATAKA SAČUVANIH NA PROIZVODU, ILI POSEBNE, SLUČAJNE I POSLEDIČNE ŠTETE. KOMPANIJA HP NE SNOSI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA ILI POTRAŽIVANJA KORISNIKA U IME TREĆIH STRANA. KOMPANIJA HP NE SNOSI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU DO KOJE MOŽE DOĆI USLED TOGA ŠTO KOMPANIJA HP ISPUNJAVA SVOJE OBAVEZE U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONOM. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI VAŽI BILO DA SE ZAHTEV ZA OBEŠTEĆENJEM ILI SPOR ZASNIVAJU NA OVOM OBAVEŠTENJU ILI PREDSTAVLJAJU ZAHTEV U SLUČAJU DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NAMERU I KRAJNJU NEPAŽNJU), POTRAŽIVANJA PO UGOVORU ILI DRUGO POTRAŽIVANJE. U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA LOKALNI ZAKON NIJEDNO FIZIČKO LICE NE MOŽE DA SE ODREKNE OVOG OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ILI DA GA IZMENI. U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA LOKALNI ZAKON OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI VAŽIĆE ČAK I AKO STE KOMPANIJU HP ILI NJENOG OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA OBAVESTILI O MOGUĆNOSTI DA DOĐE DO TAKVE ŠTETE. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, MEĐUTIM, NE VAŽI U SLUČAJU ZAHTEVA ZBOG TELESNIH POVREDA.

 

OVO OBAVEŠTENJE DAJE VAM ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA. MOŽDA IMATE JOŠ PRAVA KOJA SE MOGU RAZLIKOVATI U ZAVISNOSTI OD ZEMLJE ILI DRŽAVE. DA BISTE SAZNALI SVA VAŠA PRAVA, PROČITAJTE VAŽEĆE ZAKONE U VAŠOJ ZEMLJI ILI DRŽAVI.

Obaveštenje u vezi sa opcionalnim dodacima i priborom

Uslovi i odredbe ovog Obaveštenja za proizvode i opcionalne uređaje sa brendom HP (u ovom Obaveštenju „Opcionalni HP uređaji“) navedeni su u obaveštenju koje važi za opcionalni HP uređaj i koje se dobija uz Hardverski proizvod kompanije HP. Ako je vaš opcionalni HP uređaj instaliran u Hardverskom proizvodu kompanije HP, HP će pružiti uslugu saobraznosti u Periodu saobraznosti koje ste dobili uz opcionalni HP uređaj ili tokom preostalog Perioda saobraznosti Hardverskog proizvoda kompanije HP u kojem je opcionalni HP uređaj instaliran, šta god da je duže, ali ne duže od tri (3) godine od dana prelaska rizika na kupca opcionalnog HP uređaja u skladu sa lokalnim zakonom. Period saobraznosti za opcionalne HP uređaje počinje da važi od dana prelaska rizika na kupca HP proizvoda. Račun (ili drugi dokaz o kupovini) koji ste dobili prilikom kupovine ili isporuke sa datumom kupovine (odnosno isporuke) opcionalnog HP uređaja predstavlja dokaz početka važenja garancije. Više informacija potražite u obaveštenju za opcionalne HP uređaje. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, ostali opcionalni uređaji drugih proizvođača daju se na korišćenje „u viđenom stanju“, ali njihovi proizvođači i dobavljači mogu vam direktno pružiti garanciju.

Ekrani

Uređaji za digitalni prikaz

Ovo Obaveštenje ne odnosi se na usluge saobraznosti koje obuhvataju uklanjanje ili ponovnu instalaciju uređaja za digitalne prikaze koji su montirani na zid ili instalirani na drugi poseban način, osim ukoliko lokalni zakon ne nalaže drugačije, ovo Obaveštenje ne pokriva štetu do koje dođe usled montiranja na zid ili druge posebne instalacije ili uklanjanja uređaja za digitalni prikaz. HP preporučuje da koristite kvalifikovanog instalatora za montiranje na zid ili drugu posebnu instalaciju ili uklanjanje ekrana. Ako kompanija HP utvrdi da se ekran za digitalni prikaz ne može popraviti daljinski, HP će isporučiti zamenski proizvod direktno kupcu. Kompanija HP snosi sve troškove slanja i osiguranja tako što obezbeđuje kurirsku službu za bezbedno pakovanje i transport uređaja u kompaniju HP. U skladu sa lokalnim zakonom, ako ne vratite neispravan uređaj, kompanija HP vam može naplatiti zamenski proizvod.

Monitori

Nisu svi modeli monitora prikladni za primene koje podrazumevaju prikazivanje statičnih, pokretnih ili nepromenljivih slika. Prikazivanje statičnih slika može izazvati oštećenje u vidu zadržavanja slike koje može izgledati kao mrlja ili vodeni žig na ekranu. Ovo Obaveštenje ne odnosi se na monitore koji se koriste za primene koje podrazumevaju prikazivanje statičnih, nepokretnih ili nepromenljivih slika u dužim vremenskim periodima ili 24 časa na dan i usled čega je došlo do oštećenja u vidu zadržavanja slike. Da ne bi došlo do oštećenja u vidu zadržavanja slike, isključite monitor kada se ne koristi ili koristite postavku za upravljanje energijom, ako ga vaš sistem podržava, kako bi se ekran isključivao kada je sistem neaktivan.

Saobraznost za komplet koji se sastoji od multimedijalnog monitora i PC računara

Ako ste kupili multimedijalni monitor zajedno sa PC računarom kao deo kompleta (sa istim SKU brojem), Period saobraznosti za multimedijalni monitor, u meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, trajaće koliko i Period saobraznosti PC računara. Više detalja potražite u HP Izjavi za PC računar.

Dužnosti korisnika

Da vam ne bi bili naplaćeni problemi koje ne pokriva ovo Obaveštenje (problemi koji nisu posledica nedostataka u materijalu ili izradi Hardverskih proizvoda kompanije HP), od vas će se tražiti da pomognete kompaniji HP ili ovlašćenom dobavljaču usluga saobraznosti kompanije HP na sledeći način:

 

 • Tako što pružate tačne, precizne i potpune informacije kada popunjavate zahtev za korišćenjem usluge saobraznosti.
 • Obezbediti okruženje koje ispunjava zahteve kompanije HP, što uključuje zaštitu proizvoda od korozije, zaraze i prosipanja tečnosti. Na primer, za usklađivanje sa zahtevima kompanije HP u vezi sa korozijom, okruženje ne sme da izaziva više od 300 angstroma korozije mesečno na srebru i bakru.1
 • Potvrdite konfiguraciju, učitate najnoviji firmver, instalirate softverske zakrpe i pokrećete HP dijagnostiku i pomoćne programe.
 • Primenite privremene procedure ili načine zaobilaženja problema koje kompanija HP preporuči dok kompanija HP radi na nalaženju trajnog rešenja.
 • Koristite usluge daljinske podrške kompanije HP kad god je to moguće. Kompanija HP vam preporučuje da koristite dostupne tehnologije za podršku koje pruža kompanija HP. Ako ne želite da koristite dostupne mogućnosti za daljinsku podršku, možda ćete snositi dodatne troškove zbog povećane zauzetosti resursa tehničke podrške.
 • Sarađujete sa kompanijom HP u rešavanju problema preko ćaskanja na mreži, e-pošte ili telefona. To može podrazumevati obavljanje rutinskih dijagnostičkih procedura, instaliranje dodatnih softverskih ispravki ili zakrpa, uklanjanje opcionalnih dodataka drugih proizvođača i/ili zamenu opcionalnih dodataka.
 • HP preporučuje da povremeno napravite rezervnu kopiju vaših datoteka, podataka i programa sa čvrstog diska ili drugih uređaja za skladištenje kao meru predostrožnosti od potencijalnih kvarova, menjanja ili gubitaka. Pre vraćanja Hardverskog proizvoda kompanije HP radi usluge saobraznosti, napravite rezervnu kopiju vaših datoteka, podataka i programa i uklonite sve poverljive, vlasničke i lične podatke.
 • Uklonite sve spoljne opcionalne uređaje i pribor koji bi mogao da se izgubi u toku usluge saobraznosti.
 • Obavite sve dodatne zadatke koji su definisani odgovarajućim tipom usluge saobraznosti kao što je opisano ispod i obavite sve ostale zadatke koje kompanija HP u razumnoj meri može očekivati kako bi što bolje obavila uslugu saobraznosti.
 • Da biste iskoristili uslugu saobraznosti HP LaserJet kertridže za štampanje, vratite proizvod u prodavnicu u kojoj ste ga kupili i priložite pisani opis problema i uzorke štampanja ili se obratite korisničkoj podršci kompanije HP.

* Zahtevi kompanije HP zasnivaju se na ISA G1 (blagim) zahtevima koji su opisani u standardu ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. Ovaj ISA standard dostupan je na adresi http://www.isa.org. Kada se proizvodi koriste u okruženjima koji odgovaraju ISA G1 (blagom) standardu, korozija ne bi trebalo da predstavlja faktor koji negativno utiče na pouzdanost proizvoda.

Vrste usluge saobraznosti za hardver

Vrste usluge saobraznosti za hardver koje mogu biti dostupne za Hardverski proizvod kompanije HP koji ste kupili opisane su ispod. Neke usluge možda neće biti dostupne u svim zemljama ili regionima.. U MERI U KOJOJ SLEDEĆE USLUGE SAOBRAZNOSTI I USLOVI ILI BILO KOJI NJIHOV DEO NISU U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONOM, USLUGE SAOBRAZNOSTI I USLOVI ILI NJIHOV DEO SMATRAĆE SE IZMENJENIM TAKO DA BUDU USKLAĐENI SA LOKALNIM ZAKONOM.

Popravke od strane korisnika

Hardverski proizvodi kompanije HP dizajnirani su tako da sadrže veliki broj delova koje korisnik može sam da popravi (Customer Self Repair, CSR delovi) kako bi se skratilo vreme usluga saobraznosti i omogućila veća fleksibilnost pri zameni neispravnih delova. Ako u toku perioda dijagnostikovanja kompanija HP zaključi da se popravka može obaviti korišćenjem CSR dela, kompanija HP može taj deo poslati direktno vama kako biste obavili zamenu. Postoje dve kategorije CSR delova:

 • Delovi za koje je popravka od strane korisnika obavezna—Ako želite da vam kompanija HP ili njen ovlašćeni dobavljač usluga saobraznosti zameni te delove, za ovu uslugu biće vam naplaćeni troškovi putovanja i rada.
 • Delovi za koje je popravka od strane korisnika opcionalna—Ovi delovi su takođe namenjeni za popravke od strane korisnika. Ako ipak želite da kompanija HP ili ovlašćeni dobavljač usluga saobraznosti kompanije HP zameni te delove, ova usluga vam neće biti naplaćena ako je pokrivena HP Izjavom.

 

Dužni ste da sarađujete sa kompanijom HP ili ovlašćenim dobavljačem usluga saobraznosti kompanije HP u pokušaju rešavanja problema putem trenutnih poruka, e-pošte ili telefona. To može podrazumevati obavljanje rutinskih dijagnostičkih procedura, instaliranje softverskih ispravki ili zakrpa, uklanjanje opcionalnih dodataka drugih proizvođača i/ili zamenu opcionalnih dodataka. Ako vam je potrebna pomoć, možete pozvati HP tehničku podršku kako bi vam tehničko lice pomoglo preko trenutnih poruka na mreži, e-pošte ili telefona. U materijalima kompanije HP koji se šalju uz rezervni CSR deo navedeno je da li je potrebno da neispravan deo vratite kompaniji HP, osim ako važeći lokalni zakon ne određuje drugačije. Ako se neispravan deo vraća kompaniji HP, morate ga poslati kompaniji HP u određenom vremenskom roku, najčešće u roku od pet (5) do petnaest (15) radnih dana. Neispravan deo ne mora se vratiti u isporučenom materijalu za pakovanje, zajedno sa svom dokumentacijom. Ako neispravan deo ne vratite kompaniji HP, izlažete se riziku da vam kompanija HP naplati zamenu dela. U slučaju popravke od strane korisnika, kompanija HP snosi sve troškove slanja i vraćanja neispravnog dela, a određuje i koja će se kurirska/transportna služba koristiti. Klasifikacija CSR delova može se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili regiona.

Usluga sa naprednom zamenom

Ovo Obaveštenje može obuhvatati uslugu sa naprednom zamenom. U skladu sa uslovima usluge saobraznosti sa naprednom zamenom, HP će vam direktno isporučiti zamenski proizvod ako se za Hardverski proizvod kompanije HP koji ste kupili ispostavi da je neispravan. Nakon prijema zamenskog proizvoda, od vas će se očekivati da vratite neispravan Hardverski proizvod kompanije HP kompaniji HP u pakovanju koje dobijete sa zamenskom jedinicom u predviđenom vremenskom periodu, obično od pet (5) do petnaest (15) dana. Kompanija HP snosi sve troškove slanja i osiguranja za Hardverski proizvod kompanije HP koji se vraća. Ako neispravan Hardverski proizvod kompanije HP ne vratite kompaniji HP, kompanija HP vam može naplatiti zamenski proizvod. Usluga sa naprednom zamenom pruža se u toku standardnog radnog vremena. Standardno radno vreme je obično od 8:00 do 5:00 (08:00 do 17:00) od ponedeljka do petka, ali se može razlikovati u zavisnosti od lokalnih poslovnih običaja. U skladu sa lokalnim zakonom, vreme do pružanja usluge saobraznosti može se razlikovati, a mogu postojati i dodatni troškovi u zavisnosti od logističkih ograničenja i udaljenosti od najbližeg servisa kompanije HP ili ovlašćenog dobavljača usluga saobraznosti kompanije HP. .

 

Brojeve telefona i, u nekim slučajevima, mape najbližeg HP servisa ili ovlašćenog dobavljača usluga saobraznosti kompanije HP potražite na veb-lokaciji kompanije HP na adresi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

Usluga sa preuzimanjem i vraćanjem

Ovo Obaveštenje možda obuhvata preuzimanje i vraćanje proizvoda. U skladu sa uslovima preuzimanja i vraćanja, kompanija HP će preuzeti neispravan Hardverski proizvod kompanije HP sa vaše lokacije, popraviti ga i vratiti na vašu lokaciju. Kod ove usluge, kompanija HP snosi sve troškove usluga saobraznosti, logistike i osiguranja.

Usluga sa donošenjem proizvoda

U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, ovo Obaveštenje možda podrazumeva uslugu saobraznosti sa donošenjem proizvoda. U skladu sa uslovima usluge saobraznosti sa donošenjem proizvoda, od vas će se očekivati da Hardverski proizvod kompanije HP pošaljete na lokaciju ovlašćenog servisa kompanije HP radi servisiranja u okviru garancije. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, morate unapred platiti sve troškove slanja, poreze ili naknade koji su povezani sa transportom Hardverskog proizvoda kompanije HP na lokaciju na kojoj se obavlja servisiranje i sa nje. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, sami ste odgovorni za osiguravanje Hardverskog proizvoda kompanije HP koji se šalje i vraća sa lokacije ovlašćenog servisa kompanije HP i preuzimate rizik od gubitka prilikom transporta.

Usluga sa slanjem poštom

U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, ovo Obaveštenje može da obuhvata uslugu saobraznosti sa slanjem poštom. U skladu sa uslovima usluge slanja poštom, od vas će se očekivati da Hardverski proizvod kompanije HP pošaljete na lokaciju ovlašćenog servisa kompanije HP radi servisiranja u okviru Perioda saobraznosti. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, morate unapred platiti sve troškove slanja, poreze ili naknade koje su povezane sa transportom Hardverskog proizvoda kompanije HP na lokaciju na kojoj se obavlja servisiranje. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, sami ste odgovorni za osiguravanje Hardverskog proizvoda kompanije HP koji šaljete i preuzimate rizik od gubitka prilikom slanja. Kompanija HP će vam vratiti popravljeni Hardverski proizvod kompanije HP i preuzeti sve logističke troškove i troškove osiguranja.

Usluga sa slanjem i vraćanjem

U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, ovo Obaveštenje može da obuhvata uslugu saobraznosti sa slanjem i vraćanjem. U skladu sa uslovima usluge slanja i vraćanja, kompanija HP će vam o svom trošku poslati materijal za pakovanje u kojem ćete Hardverski proizvod kompanije HP poslati kompaniji HP na servisiranje. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, dužni ste da platite troškove transporta i osiguranje za slanje Hardverskog proizvoda kompanije HP kompaniji HP. Sa kompanijom HP možete se dogovoriti oko plaćanja troškova povratnog transporta. Za više informacija pozovite 1-800-474-6836 (800-HP-invent) u Sjedinjenim Američkim Državama za detaljne podatke o troškovima i uputstva ili idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html da biste pronašli brojeve HP podrške u drugim zemljama. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, takođe, možete i sami izabrati kurirsku službu i platiti troškove slanja. Ako sami izaberete kurirsku službu, dužni ste da osigurate Hardverski proizvod kompanije HP koji se šalje u servis i preuzimate rizik od gubitka ili oštećenja prilikom slanja. HP će popraviti Hardverski proizvod kompanije HP i vratiti ga vama. Kompanija HP snosi sve troškove servisiranja i vraćanja popravljenog Hardverskog proizvoda kompanije HP vama.

Usluga na terenu

Ovo Obaveštenje možda obuhvata uslugu saobraznosti na terenu. U skladu sa uslovima usluge saobraznosti na terenu, kompanija HP može, po izboru, odrediti da li se Hardverski proizvod kompanije HP može popraviti:

 

 • daljinski,
 • korišćenjem CSR dela, ili
 • dolaskom servisera na lokaciju na kojoj se nalazi neispravan Hardverski proizvod kompanije HP.

 

Ako kompanija HP utvrdi da je dolazak servisera na lokaciju neophodan da bi se kvar otklonio, dolazak će biti zakazan u toku standardnog radnog vremena, osim ako nije drugačije navedeno za Hardverski proizvod kompanije HP koji ste kupili. Standardno radno vreme je obično od 8:00 do 5:00 (08:00 do 17:00) od ponedeljka do petka, ali se može razlikovati u zavisnosti od lokalnih poslovnih običaja. Vreme do pružanja usluge saobraznosti može se razlikovati i mogu postojati dodati troškovi, u zavisnosti od ograničenja sadržaja i udaljenosti od najbližeg servisa kompanije HP ili ovlašćenog dobavljača usluga servisiranja kompanije HP. Brojeve telefona i, u nekim slučajevima, mape najbližeg HP servisa ili ovlašćenog dobavljača usluga servisiranja kompanije HP potražite na veb-lokaciji kompanije HP na adresi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Da biste iskoristili uslugu saobraznosti na terenu, potrebno je da:

 • vaš ovlašćeni predstavnik bude prisutan kada kompanija HP bude pružala usluge saobraznosti na vašoj lokaciji;
 • obavestiti kompaniju HP ako se Hardverski proizvod kompanije HP koristi u okruženju koje predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje ili bezbednost zaposlenih ili podugovarača kompanije HP.
 • ispunite razumne bezbednosne zahteve kompanije HP, da omogućite kompaniji HP adekvatan,slobodan i bezbedan pristup i korišćenje svih sredstava, informacija i sistema za koje kompanija HP proceni da su neophodni kako bi se obezbedila pravovremena podrška;
 • vodite računa da sve proizvođačeve oznake (kao što su serijski brojevi) budu na svom mestu, pristupačne i čitljive;
 • održavate okruženje tako da bude u skladu sa specifikacijama i podržanim konfiguracijama proizvoda.

Usluga sa zamenom

Ovo Obaveštenje možda obuhvata uslugu saobraznosti sa zamenom. U skladu sa uslovima usluge saobraznosti sa zamenom, kompanija HP će preuzeti neispravni uređaj sa vaše lokacije i direktno vam doneti zamensku jedinicu koja je ekvivalentna novoj. Kod ove usluge, kompanija HP snosi sve troškove servisiranja, logistike i osiguranja.

Vreme do pružanja usluge saobraznosti

Vreme do pružanja usluge saobraznosti zavisi od lokalnih standardnih radnih dana i radnog vremena. Osim ako nije drugačije navedeno, vreme do pružanja usluge saobraznosti meri se od trenutka poziva krajnjeg korisnika, osim ako se kompanija HP ne dogovori sa vama oko vremena obavljanja podrške koje odgovara obema stranama ili je kompanija HP već počela da pruža podršku ili daljinsku dijagnostiku. Vreme do pružanja usluge saobraznosti, uključujući uslugu saobraznosti za sledeći radni dan, ako je dostupna, zasniva se na trudu koji je ostvarljiv u komercijalnom smislu. U nekim zemljama i u slučaju određenih ograničenja od strane dobavljača, vreme do pružanja usluge saobraznosti može se razlikovati. Ako je vaša lokacija van uobičajene zone za pružanje usluge saobraznosti, vreme do pružanja usluge saobraznosti može biti duže ili se usluga saobraznosti može dodatno naplaćivati, u meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava. Obratite se ovlašćenom prodavcu HP proizvoda ili ovlašćenom dobavljaču usluga saobraznosti kompanije HP da biste dobili podatke o vremenu pružanja usluge saobraznosti u vašoj oblasti.

Nadogradnja usluge saobraznosti

Kompanija HP pruža različite vrste dodatne podrške i usluga saobraznosti za vaš Hardverski proizvod kompanije HP koje se mogu kupiti lokalno. Međutim, neke vrste podrške i povezani proizvodi možda nisu dostupni u svim zemljama. Više informacija o dostupnosti nadogradnji usluge saobraznosti i cenama potražite u alatki za pretragu HP Care Pack usluga na adresi http://www.hp.com/go/lookuptool/

Softver koji se dobija u kompletu

Jedine obaveze kompanije HP u vezi sa softverom koji kompanija HP distribuira pod svojim imenom ili ga obezbeđuje u kompletu sa Hardverskim proizvodima kompanije HP navedene su u odgovarajućoj licenci za krajnjeg korisnika ili ugovoru o licenciranju proizvoda koji ste dobili uz taj softver. U meri u kojoj to lokalni zakon dozvoljava, ako se na prenosnom medijumu na kojem kompanija HP distribuira softver pojavi nedostatak u materijalu ili izradi u roku od devedeset (90) dana od datuma kupovine, vaš jedini pravni lek biće da vratite prenosni medijum kompaniji HP radi zamene. Usluge saobraznosti za proizvode drugih proizvođača ili dobavljača dužni ste da zatražite od tih kompanija.

Besplatna ograničena tehnička podrška

Besplatnu ograničenu tehničku podršku za vaš Hardverski proizvod kompanije HP, HP softver, unapred instaliran softver drugih proizvođača i softver drugih proizvođača koji je kupljen od kompanije HP, uključujući podršku za početnu instalaciju, možete zahtevati od kompanije HP na više načina, uključujući elektronske medije i telefon u periodu od devedeset (90) dana od datuma kupovine, Resurse na mreži i informacije o brojevima telefona za podršku potražite u odeljku „Kontaktiranje kompanije HP“. Svi izuzeci od ovoga biće navedeni u vašem Ugovoru o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA).

 

Podrška obuhvata pomoć oko:

 • answering your installation questions (prerequisites, first steps, and basic “how to” information);
 • setting up and configuring the software and options supplied or purchased with HP Hardware Products such as how-to and first steps (excludes system optimization, customization, and network configuration);
 • interpreting system error messages;
 • isolating system problems and software usage problems; and
 • obtaining HP Care Pack information or updates for software supplied or purchased with HP Hardware Products.

 

Support does NOT include assistance with

 • odgovaranja na vaša pitanja u vezi sa instalacijom (preduslovi, prvi koraci i osnovna detaljna uputstva);
 • podešavanja i konfigurisanja softvera i opcionalnih dodataka koji su dobijeni ili kupljeni sa Hardverskim proizvodom kompanije HP, kao što su detaljna uputstva i prvi koraci (ne obuhvata optimizaciju sistema, prilagođavanje i konfigurisanje mreže);
 • tumačenja sistemskih poruka o greškama;
 • utvrđivanja problema sa sistemom i problema sa korišćenjem softvera; i
 • dobijanja informacija o HP Care Pack uslugama ili ispravkama za softver koji je kupljen ili dobijen uz Hardverske proizvode kompanije HP.
 • Podrška NE obuhvata pomoć oko sledećeg:
 • generisanja ili dijagnostikovanja programa ili izvornog koda koji je generisao korisnik;
 • instalacije zasebno kupljenog softvera drugih proizvođača; i
 • tumačenja sistemskih poruka o greškama;
 • optimizacije sistema, prilagođavanja i konfigurisanja mreže.

Operativni sistemi i aplikacije koji su besplatni ili sa otvorenim kodom

HP ne pruža tehničku podršku za softver koji se daje pod javnom licencom od strane trećih strana (besplatni softver i softver otvorenog koda), uključujući operativne sisteme i aplikacije. Tehničku podršku za besplatni softver i softver otvorenog koda koji se dobija uz Hardverske proizvode kompanije HP pruža njihov proizvođač. Za kontakt informacije za podršku, pogledajte pomoć, dokumentaciju ili drugu izjavu o podršci za besplatni softver i operativne sisteme otvorenog koda ili aplikacije koji ste dobili uz Hardverski proizvod kompanije HP.

Kako da proverite svoja prava i prava na podršku

Svoja prava možete proveriti tako što ćete uneti broj modela i serijski broj vašeg proizvoda na veb-lokaciji http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Status registracije za usluge HP Care Pack možete proveriti na veb-lokaciji Care Pack Central na adresi http://www.hp.com/go/cpc

Kontaktiranje kompanije HP

Ako se u Periodu saobraznosti pokaže da postoji nedostatak u materijalu ili izradi Hardverskog proizvoda kompanije HP, a predlozi iz dokumentacije proizvoda ne pomognu da se problem reši, možete zatražiti podršku na neki od sledećih načina:

 • Potražite dodatne informacije o podršci i rešavanju problema ili ažurirani softver i upravljačke programe na veb-lokaciji za podršku kompanije HP na adresi http://www.hp.com/support
 • Pronađite i kontaktirajte najbližu lokaciju za podršku kompanije HP preko veb-lokacije na adresi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Kontaktiranje ovlašćenog prodavca HP proizvoda ili ovlašćenog dobavljača usluga saobraznosti kompanije HP. Pre pozivanja kompanije HP ili ovlašćenog dobavljača usluga saobraznosti kompanije HP, pripremite sledeće informacije:
  1. Serijski broj proizvoda, ime modela i broj modela proizvoda,
  2. Postojeće poruke o greškama,
  3. Podatke o opcionalnim dodacima,
  4. Operativni sistem,
  5. Hardver ili softver drugih proizvođača,
  6. Detaljna pitanja.

Specifični uslovi za državu

Obaveštenje predstavlja komercijalnu informaciju koju dobrovoljno pruža HP. Naziv i adresa kompanije HP odgovorne za pružanje usluga po ovom Obaveštenju u vašoj državi su:

HP Computing and Printing d.o.o. Beograd-Novi Beograd,
Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Beograd, Republika Srbija

Koristi iz ovog Obaveštenja primenjuju se pored svih zakonskih prava koja se odnose na dvogodišnju odgovornost prodavca za nesaobraznost robe po osnovu ugovora o kupoprodaji; međutim različiti faktori mogu uticati na vašu kvalifikovanost da se koristite ovim pravima. Potrošačeva zakonska prava nisu ni na koji način ograničena ili povređena ovim Obaveštenjem. Za dalje informacije, molimo posetite sledeći link: http://support.hp.com/gb-en/document/c03922002 ili možete posetiti http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

Potrošači imaju pravo da izaberu da li će zahtevati uslugu u skladu sa ovim Obaveštenjem ili prema prodavcu u skladu sa dvogodišnjim periodom odgovornosti za nesaobraznost robe.

© Copyright 2016 HP Development Company, LP

Informacije sadržane u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za HP proizvode i usluge date su u izričitim izjavama o garanciji koje se dobijaju uz te proizvode i usluge. Ni jedna izjava iz ovog dokumenta ne može predstavljati dopunsku garanciju. Kompanija HP ne snosi odgovornost za tehničke i uređivačke greške ili propuste u ovom dokumentu.

Prvo izdanje: februar 2016.

764442-001

Back to top