HP izjava o privatnosti

Preduzeće HP je svesno da je privatnost osnovno ljudsko pravo i priznaje važnost zaštite privatnosti, bezbednosti i podataka za naše klijente i partnere širom sveta. Kao globalna organizacija sa pravnim entitetima, poslovnim procesima, strukturama upravljanja i tehničkim sistemima koji prevazilaze međunarodne granice, težimo ka tome da obezbedimo zaštitu u svim operacijama koje premašuju zakonske minimume i da primenimo usaglašene, stroge smernice i procedure.

 

Ova izjava o privatnosti obaveštava vas o našim praksama privatnosti i izborima koje možete da napravite i pravima koja možete da ostvarite u vezi sa svojim ličnim podacima, uključujući informacije koje se mogu prikupljati iz vaše aktivnosti na mreži, korišćenja uređaja i interakcije koju imate sa preduzećem HP van mreže, kao što je kada se obratite našim predstavnicima za korisničku podršku. Ova izjava o privatnosti odnosi se na sva HP preduzeća, kao i veb lokacije koje pripadaju preduzeću HP, domene, usluge (uključujući upravljanje uređajima), aplikacije, pretplate (npr. Instant Ink) i proizvode, kao i one naših podružnica (zajedničkim imenom „HP usluge“).Ova Izjava o privatnosti se ne odnosi na lične podatke koje obrađujemo u ime naših poslovnih korisnika kada pružamo usluge. Ugovori koje imamo sa našim poslovnim korisnicima kontrolišu način na koji obrađujemo vaše lične podatke u ovom kontekstu. Ako ste korisnik, zaposleni ili ugovarač nekog od HP-ovih poslovnih korisnika i imate pitanja u vezi sa svojim ličnim podacima, preporučujemo da se prvo obratite HP-ovom poslovnom korisniku i ako je potrebno, pružićemo im pomoć u odgovaranju na vaša pitanja.

Naši principi privatnosti

Imamo program zasnovan na odgovornosti i posvećeni smo sledećim principima koji se zasnivaju na međunarodno priznatim okvirima i principima zaštite privatnosti i podataka:

ZAKONITOST, PRAVIČNOST I TRANSPARENTNOST

ZAKONITOST, PRAVIČNOST I TRANSPARENTNOST

 

Lične podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i transparentnošću i pravičnošću prema vama. Naše aktivnosti obrade podataka sprovode se: 1) uz vaš pristanak 2) u cilju ispunjavanja naših obaveza prema vama; 3) u legitimne svrhe rada našeg preduzeća, unapređenje inovacija i obezbeđivanje besprekornog korisničkog iskustva; ili 4) drugačije u skladu sa zakonom.

OBAVEŠTENJE I IZBOR KORIŠĆENJA PODATAKA

OBAVEŠTENJE I IZBOR KORIŠĆENJA PODATAKA

 

Transparentni smo i pružamo jasna obaveštenja i izbor u vezi sa tipovima ličnih podataka koje prikupljamo i svrhe u koje ih prikupljamo i obrađujemo. Lične podatke nećemo koristiti u svrhe koje nisu usaglašene sa ovim principima, našoj izjavom o privatnosti ili specifičnim obaveštenjima povezanim sa HP uslugama.

PRISTUP PODACIMA

PRISTUP PODACIMA

 

Pružamo vam razuman pristup podacima zajedno sa mogućnošću pregleda, ispravljanja, izmene ili brisanja ličnih podataka koje ste delili sa nama.

INTEGRITET PODATAKA I OGRANIČENJE NAMENE

INTEGRITET PODATAKA I OGRANIČENJE NAMENE

 

Lične podatke koristimo u svrhe opisane u vreme prikupljanja ili u dodatne svrhe usaglašene sa zakonom. Preduzimamo razumne korake da bismo obezbedili tačnost, potpunost i aktuelnost ličnih podataka i prikupljamo samo lične podatke koji su relevantni i ograničeni na ono što je neophodno za svrhe za koje se prikupljaju. Nećemo zadržavati lične podatke duže nego što je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni, a zatim ćemo ih bezbedno izbrisati ili uništiti.

BEZBEDNOST PODATAKA

BEZBEDNOST PODATAKA

 

Da bismo zaštitili lične podatke od neovlašćenog korišćenja ili otkrivanja, primenjujemo stroge kontrole informacija u našim operacijama i pružamo vrhunske proizvode i rešenja uz visok nivo zaštite bezbednosti podataka.

ODGOVORNOST ZA DALJI PRENOS

ODGOVORNOST ZA DALJI PRENOS

 

Svesni smo potencijalne odgovornosti za prenose ličnih podataka među HP entitetima ili prema nezavisnim proizvođačima. Delićemo lične podatke samo kada su treće strane obavezane ugovorom da pruže odgovarajuće nivoe zaštite.

PRAVNA ZAŠTITA, KONTROLA I SPROVOĐENJE

PRAVNA ZAŠTITA, KONTROLA I SPROVOĐENJE

 

Posvećeni smo rešavanju svih nedoumica u vezi sa vašim ličnim podacima. Dobrovoljno učestvujemo u nekoliko međunarodnih programa privatnosti koji pružaju naknadu pojedincima ako smatraju da kompanija HP nije na odgovarajući način poštovala njihova prava.

Prenos podataka među državama

Moguće je da će sve informacije koje navedete biti prenete HP entitetima širom sveta ili će im oni pristupiti u skladu sa ovom izjavom o privatnosti i na osnovu sledećih međunarodnih programa privatnosti.

 

ŠTIT PRIVATNOSTI IZMEĐU EU I SAD

 

Iako se ne koristi za prenos podataka od 16 jula 2020, HP je još uvek se slaže sa radnim okvirom štita privatnosti između EU i SAD koji je postavilo Ministarstvo trgovine SAD u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem ličnih informacija iz zemalja članice Evropske unije. HP potvrđuje da se pridržava principa štita privatnosti kada su u pitanju principi obaveštavanja, izbor, odgovornost za dalji prenos, bezbednost, integritet podataka i ograničenje svrhe, pristup i resursi, sprovođenje i odgovornost. Ukoliko se javi neusaglašenost između smernica u ovim smernicama za privatnost i principa štita privatnosti, principi štita privatnosti će biti merodavni. Da biste saznali više o programu Štit privatnosti i da biste prikazali našu stranicu certifikacije, posetite lokaciju www.privacyshield.govlokacija koja nije HP-ova.

 

U saglasnosti sa principima Štita privatnosti između EU i SAD, HP se obavezuje da će rešavati žalbe u vezi sa privatnošću i prikupljanjem ili korišćenjem vaših ličnih informacija. Pojedinci iz Evropske unije sa upitima ili žalbama u vezi sa ovim smernicama za privatnost prvo bi trebalo da se obrate na HP PRIVACY OFFICE

 

Kompanija HP se dodatno obavezala da prosleđuje nerešene žalbe u vezi sa privatnošću u okviru principa Štita privatnosti između EU i SAD kompaniji BBB EU PRIVACY SHIELD, neprofitnom dobavljaču za alternativno rešavanje sporova koji se nalazi u Sjedinjenim Državama i kojim upravlja Biro za bolje poslovanje. Ako potvrdu o žalbi ne dobijete na vreme ili vaša žalba nije rešena na zadovoljavajući način, posetite lokaciju https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintslokacija koja nije HP-ova za više informacija i za ulaganje žalbe.

 

Ako vaša žalba ne bude rešena putem gorepomenutih kanala, u određenim okolnostima moći ćete da pokrenete arbitražu pred odborom štita privatnosti.

 

HP podleže nadležnostima istrage i sprovođenja Federalne trgovinske komisije SAD ili bilo kog drugog ovlašćenog zakonskog tela u SAD.

 

** PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

OBAVEZUJUĆA KORPORATIVNA PRAVILA

 

HP obavezujuća korporativna pravila („BCR“) obezbeđuju da će lični podaci preneti iz Evropskog ekonomskog prostora („EEA“) biti adekvatno zaštićeni prilikom obrade od strane bilo kojeg HP globalnog entiteta. HP prenosi lične podatke iz EU u skladu sa sledećim odobrenim BCR pravilima.

 • HP BCR za kontrolor („BCR-C“). Na snazi od 2011. HP BCR-C obuhvata prenose ličnih podataka postojećih i potencijalnih HP korisnika iz kategorije potrošača, kao i zaposlenih i kandidata za zaposlenje u kompaniji HP.
 • HP BCR za obrađivača (“BCR-P”) – odobren od strane većine regulatora za zaštitu podataka u EEA-u i Švajcarskoj, na snazi od 2018. HP BCR-P dostupan je velikim poslovnim korisnicima kompanije HP radi olakšavanja prenosa njihovih ličnih podatka iz EEA-a.

Više informacija o našim BCR pravilima možete naći ovde (na engleskom).

 

APEC PREKOGRANIČNA PRAVILA ZA PRIVATNOST

 

Prakse zaštite privatnosti kompanije HP koje su opisane u ovoj Izjavi usaglašene su sa APEC sistemom pravila za zaštitu privatnosti izvan granica (Cross Border Privacy Rules System, CBPR), uključujući transparentnost, odgovornost i izbor kada je u pitanju prikupljanje i korišćenje vaših ličnih informacija, kao i sistem za prepoznavanje privatnosti za obrađivače podataka (Privacy Recognition for Processors, PRP). CBPR i PRP certifikati ne pokrivaju informacije koje mogu biti prikupljene putem softvera koji se preuzima na platformama treće strane.  ovde. APEC CBPR i PRP sistemi pruža organizacijama okvir koji obezbeđuje zaštitu ličnih informacija koje se prenose između APEC entiteta koji u tome učestvuju. Više informacija o APEC okviru možete pronaći.

 

Ukoliko imate nerazrešenu nedoumicu u vezi sa privatnošću ili korišćenjem podataka a koja se odnosi na APEC certifikat kompanije HP koji nismo uspešno razrešili, obratite se našem nezavisnom dobavljaču usluga razrešenja sporova, sa sedištem u SAD (besplatno).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Kako koristimo podatke

Prikupljamo i koristimo lične podatke radi upravljanja vašim odnosom s kompanijom HP i pružanja kvalitetnije usluge putem personalizacije i poboljšanja vašeg doživljaja korišćenja HP usluga. Vaše podatke koristimo i na drugi način obrađujemo za sledeće poslovne svrhe:

 

KORISNIČKO ISKUSTVO

 

Pružamo vam besprekorno korisničko iskustvo održavanjem tačnih podataka o kontaktima i registraciji, pružanjem sveobuhvatne korisničke podrške putem brojnih medijuma, uključujući centre za poruke na mreži i ćaskanje, komuniciranjem s vama o ponudi proizvoda, usluga, pretplata i funkcija koje bi vas mogle zanimati i omogućavanjem da učestvujete u takmičenjima, pozivima i anketama o zadovoljstvu, podsticajima za klijente, pogodnostima i nagradama za lojalnost. Takođe koristimo vaše podatke radi pružanja prilagođenog iskustva, personalizovanja HP usluga i komunikacija koje dobijete i kreiranja preporuka na osnovu vašeg korišćenja HP usluga.

 

PODRŠKA ZA TRANSAKCIJE

 

Pomažemo vam u dovršavanju transakcija i poručivanja naših proizvoda i usluga, administriranju vašeg naloga, obradi plaćanja, organizovanju pošiljki i isporuka i omogućavanju popravki i povraćaja.

 

PODRŠKA ZA PROIZVODE I POBOLJŠANJA PROIZVODA

 

Komuniciranje s vama kako bismo vas informisali ili upoznali sa ne-transakcionim karakteristikama proizvoda kojima se ne bavimo putem korisničke službe ili administrativne komunikacije.Poboljšavamo performanse i rad naših proizvoda, rešenja, usluga i podrške, uključujući podršku garancije i blagovremena ažuriranja firmvera i softvera i obaveštenja radi obezbeđivanja neprekidnog rada uređaja ili usluge. Više informacija potražite u odeljku o Podacima koji se automatski prikupljaju .

 

ADMINISTRATIVNA KOMUNIKACIJA

 

Komunikacija sa vama o HP uslugama. Primeri administrativne komunikacije mogu da obuhvataju odgovore na vaše upite ili zahteve, dovršavanje usluga ili komunikacija koje se odnose na garancije, obaveštenja o povraćaju iz bezbednosnih razloga, komunikaciju koju zahteva zakon ili primenjiva korporativna ažuriranja koja se odnose na spajanja, nabavke ili prodaju.

 

BEZBEDNOST

 

Održavanje integriteta i bezbednosti naših veb lokacija, proizvoda, funkcija i usluga i sprečavanje i otkrivanje bezbednosnih pretnji, prevara ili drugih kriminalnih ili zlonamernih aktivnosti koje mogu da ugroze vaše informacije. Kada ste u interakciji sa nama, pre odobravanja pristupa vašim podacima, preduzećemo osnovane korake da potvrdimo vaš identitet kao što je zahtevanje lozinke i ID-a korisnika. Možemo preduzeti i dodatne bezbednosne mere, kao što je CCTV, da bismo obezbedili naše fizičke lokacije.

 

POSLOVNE OPERACIJE

 

Sprovođenje uobičajenih poslovnih operacija, provera identiteta, donošenje odluka o kreditiranju ukoliko aplicirate za kredit, sprovođenje poslovnih istraživanja, analitika, planiranje i strategija, korporativno izveštavanje i upravljanje, aktivnosti vezane za prodaju, obuka osoblja i u cilju obezbeđivanja kvaliteta (što može obuhvatiti nadgledanje ili snimanje poziva upućenih korisničkoj podršci) i doseg.

 

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

 

Osmišljavanje novih i uzbudljivih proizvoda, funkcija i usluga pomoću alatki za istraživanje i razvoj i uključivanje aktivnosti za analizu podataka.

 

MARKETING I REKLAMIRANJE

 

Pružanje personalizovanih promotivnih ponuda (u skladu sa vašim odabranim postavkama privatnosti )) na veb lokacijama HP usluga putem e-pošte, SMS/tekstualnih poruka, marketinga u aplikaciji i na platformama drugih proizvođača i drugim izabranim partnerskim veb lokacijama (na primer, možete na partnerskoj lokaciji videti reklamu za proizvod koji ste nedavno pregledali na HP lokaciji). U skladu sa vašim izraženim željenim postavkama komunikacije, neke vaše informacije možemo deliti i sa izabranim partnerima, dobavljačima marketinških usluga i mrežama za digitalni marketing, da bismo vam predstavili reklame koje vas mogu interesovati na drugim lokacijama i u drugim aplikacijama za mobilne uređaje.

 

USAGLAŠENOST SA ZAKONOM

 

Prikupljene informacije se mogu takođe koristiti za istraživanje bezbednosnih incidenata i potencijalnih curenja ličnih podataka, obaveštavanje pojedinaca i trećih lica o curenju i pripremu za odbranu tužbi.

 

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA / MAŠINSKO UČENJE

 

Kako korisnički interfejsi postaju složeniji i personalizovaniji, HP može da koristi podatke kako bi uređajima omogućio da bolje prilagode usluge klijentu u smislu načina na koji su informacije ili zadaci predstavljeni. Na primer, korišćenje telesnih i biometrijskih podataka (uz vaš pristanak) za poboljšanje korisničkog iskustva i usluga oko naših proizvoda i usluga, kao što su bezbednost uređaja i aplikacije za virtuelnu stvarnost.ISPORUKA USLUGE

 

Tamo gde je automatsko prikupljanje podataka strogo neophodno za pružanje HP usluga ili isporuku proizvoda koji ste zatražili. Bez prikupljanja telemetrije (kao što su podaci o upotrebi štampača) i ličnih podataka ne možemo pružiti određene usluge sa funkcionalnošću za koje smo se složili da pružimo klijentu. Pored toga, možemo koristiti automatsko prikupljanje podataka da bismo podržali i poboljšali HP usluge i podržali poslovne operacije povezane sa HP uslugama.UPRAVLJANJE NALOGOM

 

Kada koristite naše proizvode i usluge, uključujući naše internet prodavnice, možete da kreirate akreditive za prijavljivanje ili nalog kod HP-a. Kada ove akreditive kreirate pomoću adrese e-pošte i lozinke, kreira se jedinstveni identifikator koji vam omogućava da koristite iste akreditive za sve naše usluge. U zavisnosti od usluga koje koristite, informacije povezane sa vašim akreditivima ili nalogom mogu takođe da uključuju adresu za isporuku, podatke o platnoj kartici i istoriju, detalje o kupljenim i povezanim uređajima, podešavanja uređaja i veze, podatke o korišćenju usluge uređaja, kao i željene postavke za preporuke i ponude od HP-a. .

 

Pogledajte našu matricu prikupljanja i korišćenja podataka za kratak referentni vodič o tome kako koristimo podatke koje prikupljamo i pravnoj osnovi za obradu tih podataka.

Podaci koje prikupljamo

Lični podaci su sve informacije koje vas lično identifikuju ili iz kojih možete direktno ili indirektno biti identifikovani. Možemo prikupljati vaše lične podatke prilikom vašeg korišćenja HP usluga ili tokom interakcija sa HP predstavnicima.

 

Kategorije ličnih podataka koje prikupljamo od vas zavise od vaše interakcije sa nama ili od HP usluga koje koristite, ali mogu da obuhvataju sledeće:

 

INFORMACIJE KOJE SE PRIKUPLJAJU O VAMA

 • Kontakt podaci – Možemo da prikupljamo lične i/ili poslovne kontakt podatke uključujući vaše ime, prezime, poštansku adresu, broj telefona, broj faksa, e-adresu i druge slične kontakt informacije i identifikatore.
 • Podaci o plaćanjima – Prikupljamo podatke koji su neophodni za obradu plaćanja i sprečavanje prevara, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, brojeve bezbednosnih kodova i druge informacije koje se odnose na plaćanje.
 • Podaci o nalozima – prikupljamo podatke kao što su način vaše kupovine ili registrovanja za HP usluge, vašu istoriju transakcija, plaćanja i podrške, HP usluge koje koristite i svega ostalog što se odnosi na nalog koji napravite.
 • Podaci o lokaciji – Prikupljamo podatke o geografskoj lokaciji kada omogućite usluge zasnovane na lokaciji ili kada odaberete da pružate informacije koje se odnose na lokaciju tokom registracije proizvoda ili prilikom vršenja interakcije sa našom veb lokacijom.
 • Podaci o bezbednosnim akreditivima– Prikupljamo ID-ove korisnika, lozinke, podsetnike za lozinke i slične bezbednosne informacije neophodne za potvrdu identiteta i pristup HP nalozima.
 • Demografski podaci – Prikupljamo ili od trećih strana pribavljamo određene demografske podatke, kao što su npr. podaci o državi, polu, uzrastu, željenom jeziku i opštim interesovanjima.
 • Željene postavke – Prikupljamo informacije o vašim željenim opcijama i interesovanjima koji se odnose na HP usluge (bilo da nam ih saopštite ili da mi zaključimo iz onoga što znamo o vama) i kako želite da dobijate poruke od nas.
 • Podaci o društvenim medijima – Možemo obezbediti funkcije društvenih medija koje vam omogućavaju da delite informacije sa društvenim mrežama i vršite interakciju sa nama na raznim lokacijama društvenih medija. Vaša upotreba ovih funkcija može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o vama, u zavisnosti od funkcije. Podstičemo vas da pregledate smernice za privatnost i postavke na lokacijama društvenih medija koje koristite da biste se uverili da razumete koje informacije te lokacije mogu da prikupljaju, koriste i dele.
 • Telo i biometrijski podaci – Prilikom korišćenja naših proizvoda, možete nam obezbediti informacije o svom telu, na primer visinu, težinu ili način hodanja radi kreiranja personalizovanih objekata pomoću naše tehnologije 3D štampanja. Uz vašu dozvolu, neki od naših proizvoda mogu prikupljati biometrijske informacije (na primer, otisak prsta) radi vršenja funkcija na uređaju.
 • Ostale jedinstvene informacije koje vas identifikuju – Primeri ostalih jedinstvenih informacija koje možemo prikupljati od vas obuhvataju serijske brojeve proizvoda, informacije koje navodite prilikom lične interakcije, na mreži, telefonom ili poštom sa našim servisnim centrima, službama pomoći ili drugim kanalima za podršku korisnika, vaše pisane, glasovne ili video odgovore na korisničke ankete ili takmičenja ili dodatne informacije koje nam navedete da biste olakšali isporuku HP usluga i da bismo vam lakše odgovorili na upite. Ukoliko aplicirate za trenutni kredit, možemo zatražiti od vas da navedete dodatne lične podatke kao što su plata, JMBG, bankarske/finansijske informacije o računu i druge informacije (na primer od kreditnih službi) u cilju potvrde identiteta i provere kreditne sposobnosti.
 • Prikupljanje podataka određenih HP usluga – Pojedine HP usluge, na primer HP Gaming and Immersive Applications, mogu da prikupljaju dodatne vrste podataka da bi omogućile funkcionalnost i specijalizovane funkcije. Da biste saznali više o određenoj HP usluzi, kliknite ovde.

 

INFORMACIJE KOJE SE AUTOMATSKI PRIKUPLJAJU

 • Podaci o korišćenju štampača – Prikupljamo podatke o upotrebi štampača kao što su odštampane stranice, način štampanja, korišćeni mediji, vrsta kertridža sa mastilom ili tonerom (naročito da li se koriste neoriginalni kertridži ili kertridži sa čipom ili elektronskim kolom koji nije HP), tip datoteke koja se štampa (.pdf, .jpg itd.), aplikacija koja se koristi za štampanje (Word, Excel, Adobe Photoshop itd.), veličina datoteke, vremenska oznaka i korišćenje i status drugog pribora za štampanje. Ne skeniramo niti prikupljamo sadržaj bilo koje datoteke ili informacije koje neka aplikacija možda prikaže.
 • Podaci o uređaju – Prikupljamo informacije o računaru, štampaču i/ili uređaju kao što je operativni sistem, firmver, količina memorije, region, jezik, vremenska zona, broj modela, datum prvog pokretanja, starost uređaja, datum proizvodnje uređaja, verzija pregledača, proizvođač uređaja, port veze, status garancije, jedinstveni identifikatori uređaja, identifikatori reklamiranja i dodatne tehničke informacije koje se razlikuju po proizvodu.
 • Podaci o aplikaciji – Prikupljamo informacije povezane sa HP aplikacijama kao što su lokacija, jezik, verzije softvera, izbori deljenja podataka i detalji ažuriranja. U slučajevima kada uključujemo tehnologije trećih strana, ta treća strana i HP mogu da dele podatke, a odgovarajuće obaveštenje o tome će biti istaknuto na nivou aplikacije.
 • Podaci o performansama – Prikupljamo informacije vezane za performanse pojedinih hardverskih komponenti uređaja, firmver, softver i aplikacije. Primeri podataka koje prikupljamo obuhvataju informacije u vezi sa performansama memorije i procesora, uslove okoline i sistemske kvarove, događaje vezane za štampanje, funkcije i upozorenja kao što je upozorenje niskom nivou mastila, upotrebu foto-kartica, faksa, skeniranja i ugrađenog veb servera, kao i dodatne tehničke informacije koje variraju od uređaja do uređaja.
 • Podaci o pregledanju veb lokacije – Prikupljamo podatke o vašim posetama i aktivnostima na HP veb lokacijama, u HP aplikacijama ili na veb lokacijama koje druga kompanija „obezbeđuje“ u naše ime, uključujući sadržaj (i sve reklame) koje pregledate i sa kojima imate interakciju, adresu veb lokacije sa koje ste došli i ostala ponašanja u vezi sa putanjom biranja (kao što su stranice koje pregledate, veze na koje kliknete ili stavke koje ste dodali u korpu za kupovinu). Neke od ovih informacija se prikupljaju pomoću kolačića, veb monitora, ugrađenih veb veza i sličnih tehnologija. Da biste saznali više, pročitajte Opcije za Korišćenje kolačića.
 • Anonimni ili prikupljeni podaci – Možemo prikupljati anonimne odgovore na ankete ili anonimne i prikupljene informacije o načinu na koji se koriste naše HP usluge. U toku našeg poslovanja možemo primeniti i proces uklanjanja identifikacionih podataka ili pseudonimizacije za vaše podatke kako bismo otežali identifikovanje putem upotrebe tih podataka sa dostupnom tehnologijom.

Imajte na umu sledeće: Neki veb pregledači obuhvataju i funkcije „Ne prati“. Trenutno ne postoji nijedan industrijski standard za rukovanje zahtevima „Ne prati“, stoga u ovom trenutku naše veb lokacije možda neće odgovoriti na zahteve „Ne prati“ ili zaglavlja iz ovih pregledača.

 

INFORMACIJE IZ NEZAVISNIH IZVORA

 

Prikupljamo podatke od sledećih trećih strana:

 • Brokeri podacima, društvene medijske mreže i reklamne mreže – komercijalno dostupni podaci kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, preference, interesovanja i određeni demografski podaci. Na primer, lični podaci se mogu prikupljati kada pristupite našim aplikacijama putem prijavljivanja na društvene medije (npr. prijavljivanje u aplikacije putem usluge Facebook ili akreditiva drugih društvenih medija). Osnovni detalji koje dobijemo mogu da zavise od postavki privatnosti naloga društvene mreže.
 • HP partneri – Ako kupite HP usluge od HP partnera, možemo dobiti određene informacije o vašoj kupovini od tog partnera. Možemo dobiti i podatke o kolačićima i uvide.
 • Agencije za sprečavanje zloupotrebe ili za kreditna izveštavanja – podaci prikupljeni radi sprečavanja zloupotreba i u vezi s odlukama koje se odnose na kreditiranje.
 • Veliki poslovni korisnici kompanije HP – U cilju pružanja određenih HP usluga na nivou velikog preduzeća, određeni entitet u okviru vašeg preduzeća ili organizacije (npr. član IT odseka) može pružiti kompaniji HP vaše poslovne kontakt podatke.
 • Dobavljači analitičkih usluga – Takođe dobijamo podatke koje nisu lični, kao što su prikupljeni ili deidentifikovani demografski/profilni podaci, iz nezavisnih izvora, uključujući pojedine partnere i kompanije koje su specijalizovane za pružanje poslovnih podataka, analitiku i softver kao uslugu.

Da bismo obezbedili tačnost podataka i pružili vrhunsko korisničko iskustvo pružanjem boljih personalizovanih usluga, sadržaja, marketinga i reklama, u nekim slučajevima možemo povezati ili kombinovati informacije koje prikupljamo iz različitih izvora navedenih iznad s informacijama dobijenim direktno od vas. Na primer, možemo uporediti geografske podatke dobijene iz komercijalnih izvora sa IP adresom prikupljenom pomoću da bismo saznali vašu širu geografsku oblast. Informacije mogu biti povezane preko jedinstvenog identifikatora kao što je kolačić ili broj naloga.

 

Kada je to neophodno, prikupljamo informacije potrebne za proveru pouzdanosti poslovnih kontakata u sklopu našeg programa usklađenosti s borbom protiv korupcije i u skladu s našim zakonskim obavezama.

 

AKO ODABERETE DA NE PRUŽITE PODATKE

 

Niste u obavezi da delite lične podatke koje zahtevamo, međutim, ukoliko odaberete da ne delite informacije, u nekim slučajevima nećemo moći da vam pružimo HP usluge, određene specijalizovane funkcije ili da efikasno odgovorimo na vaše upite.

Privatnost dece

Osim ako nije drugačije naznačeno za određeni proizvod ili uslugu,HP usluge su predviđene za javnu upotrebu. HP svesno ne prikuplja podatke od dece, kao što je definisano lokalnim zakonom, bez prethodnog pristanka njihovih roditelja ili zakonskih staratelja, odnosno na drugi način koji dozvoljava primenljivi zakon.

Kako zadržavamo vaše podatke i čuvamo njihovu bezbednost

Da bismo sprečili gubitak, neovlašćeni pristup, korišćenje ili otkrivanje i da bismo obezbedili odgovarajuće korišćenje informacija, koristimo razumne i odgovarajuće fizičke, tehničke i administrativne procedure za obezbeđivanje informacija koje prikupljamo i obrađujemo. HP zadržava podatke u skladu sa zakonom dok podaci i dalje imaju legitimnu poslovnu svrhu.

 

Kada prikupljamo, prenosimo ili čuvamo osetljive informacije kao što su finansijske informacije, koristimo mnoštvo dodatnih tehnologija i postupaka bezbednosti da bismo zaštiti vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Kada prenosimo veoma poverljive informacije (kao što su broj kreditne kartice ili lozinka) preko interneta, štitimo ih pomoću šifrovanja, na primer najnovije verzije protokola Transport Layer Security („TLS“).

 

Kao deo obrade plaćanja u realnom vremenu vršimo pretplatu na usluge za upravljanje prevarama. Ova usluga nam pruža dodatni nivo bezbednosti u cilju zaštite od prevara koje se odnose na kreditne kartice i za zaštitu vaših finansijskih podataka u skladu sa industrijskim standardima.

 

Lične podatke zadržavamo koliko god je potrebno da bismo vam obezbedili HP usluge, za legitimne i suštinske poslovne svrhe, kao što su donošenje poslovnih odluka koje se bave podacima, ispunjavanje naših zakonskih obaveza i rešavanje sporova. Periodi zadržavanja za HP poslovne zapise razlikuju se u zavisnosti od tipa zapisa i upravlja je HP smernicama za zadržavanje zapisa.

 

Poslovni zapisi, uključujući zapise koji se odnose na transakcije sa klijentima i dobavljačima, čuvaju se sve dok su aktivni i u skladu sa zahtevima lokalnog zakona.

 

Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo vam pružili HP usluge u legitimne i ključne poslovne svrhe, poput donošenja poslovnih odluka zasnovanih na podacima, poštovanja naših zakonskih obaveza i rešavanja sporova. HP je posvećen zaštiti privatnosti svih obrađenih ličnih podataka i ima za cilj da obezbedi da se lični podaci ne čuvaju duže nego što je potrebno za svrhu u koju su prikupljeni, čuvani i obrađeni. Periodi čuvanja ličnih podataka koje HP ima variraju u zavisnosti od toga da li se ti podaci čuvaju kao deo zakonski obaveznog poslovnog zapisa. Lični podaci sadržani u zapisima, uključujući zapise koji se odnose na transakcije sa klijentima i dobavljačima, čuvaju se sve dok su aktivni i u skladu sa zahtevima lokalnog zakona. Ličnim podacima sadržanim u ne-zapisima upravlja se u skladu sa Politikom zadržavanja ličnih podataka koja određuje ograničenja zadržavanja. Po isteku relevantnog perioda čuvanja, informacije se trajno brišu i uništavaju na način da se ne mogu reprodukovati.

 

Na vaš zahtev ćemo izbrisati ili anonimizirati vaše lične podatke tako da vas više neće identifikovati, osim ako nam zakonski nije dozvoljeno ili zahtevano da sačuvamo određene lične podatke.

Kako delimo podatke

Delićemo vaše lične podatke samo u sledećim situacijama i, kada je primenjivo, samo uz odgovarajuće ugovorne obaveze:

 

Deljenje sa HP kompanijama

 

Možemo preneti vaše lične podatke drugim HP entitetima u SAD i širom sveta u svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti. Da bi obezbedili sigurnost vaših ličnih podataka i kao deo našeg učešća u APEC prekograničnim sistemom pravila za privatnostobavezujućim korporativnim pravilima i programima Štita privatnosti, HP entiteti se ugovorno obavezuju na usaglašavanje sa našim zahtevima privatnosti. Pored toga, naše smernice za privatnost se šalju zaposlenima u kompaniji HP na godišnjoj osnovi kao deo obavezne obuke o integritetu u kompaniji HP:

 

U slučajevima u kojima se gorenavedeni međunarodni programi zaštite privatnosti ne primenjuju, pristankom i prihvatanjem HP izjave o privatnosti prilikom registracije proizvoda ili registracije za uslugu, kreiranja naloga ili nekog drugog oblika davanja ličnih podataka, dajete pristanak na prenos vaših ličnih podataka kroz globalnu HP mrežu entiteta.

 

DELJENJE SA DOBAVLJAČIMA USLUGA I PARTNERIMA

 

Angažujemo dobavljače usluga ili partnere kako bi umesto nas upravljali ili podržavali određene aspekte naših poslovnih operacija. Ovi dobavljači usluga ili partneri mogu se nalaziti u SAD ili drugim lokacijama širom sveta i mogu pružati usluge kao što su obrada kreditnih kartica i usluge kontrolisanja prevara, korisnička podrška, prodajni napori u naše ime, ispunjavanje porudžbine, isporuka proizvoda, personalizacija sadržaja, reklamne i marketinške aktivnosti (uključujući digitalno i personalizovano reklamiranje), IT usluge, dobavljači usluga e-pošte, hosting podataka, pomoć uživo, naplata dugovanja i upravljanje, ankete o zadovoljstvu klijenata ili podrška za HP veb lokacije. Naši dobavljači usluga i partneri obavezuju se ugovorom da će čuvati lične podatke koje dobiju od nas i zabranjeno je korišćenje ličnih podataka u bilo koje druge svrhe osim vršenja usluga po nalogu kompanije HP. U nekim slučajevima HP vas može kontaktirati kako bi izmerio vaše zadovoljstvo isporukom naših proizvoda i usluga koje pružaju ti dobavljači usluga i partneri. .

 

DELJENJE DRUGIH INFORMACIJA SA OGLAŠIVAČIMA

 

Informacije o vama možemo da prenesemo partnerima za reklamiranje (uključujući mreže reklama, kompanije za oglašavanje i druge dobavljače usluga koje oni možda koriste), tako da oni mogu da prepoznaju vaše uređaje i pruže vam sadržaj i reklame zasnovane na interesovanju. Te informacije mogu da uključe vaše ime, poštansku adresu, e-adresu, ID uređaja i druge identifikacione podatke u šifrovanom obrascu. Dobavljači mogu da obrade informacije u heširanoj ili deidentifikacionoj formi. Ovi dobavljači mogu da prikupljaju dodatne informacije od vas, kao što su IP adresa i informacije o pregledaču ili operativnom sistemu; mogu da kombinuju informacije o vama sa informacijama od drugih kompanija u saradnjama deljenja podataka u kojima učestvujemo. Da biste pronašli dodatne informacije, pročitajte Opcije za Odeljak Komunikacija kompanije HP .

 

DELJENJE SA DRUGIM NEZAVISNIM PROIZVOĐAČIMA

 

Vaše lične podatke možemo deliti sa: (i) kreditnim biroima i agencijama za sprečavanja prevara; (ii) agencijama za naplatu dugovanja (za neizmireni dug prema nama); Ili (iii) dobavljačima osiguranja ako ste kupili polisu osiguranja preko nas (npr. Care paketi). Ako odaberete da pružite lične podatke drugim kompanijama, ti lični podaci će biti korišćeni u skladu sa smernicama za privatnost tih kompanija, koje se mogu razlikovati od HP smernica i praksi

 

KORPORATIVNE TRANSAKCIJE

 

Može doći do situacije u kojoj, bilo iz strateških ili drugih poslovnih razloga, HP odluči da proda, kupi, objedini ili na neki drugi način reorganizuje preduzeća. U takvim transakcijama možemo otkriti ili preneti vaše lične podatke potencijalnim ili stvarnim kupcima ili dobiti lične podatke od prodavaca. Naša praksa je da tražimo odgovarajuću zaštitu za vaše lične podatke u ovakvim tipovima transakcija.

 

USAGLAŠENOST SA ZAKONOM

 

Vaše lične podatke možemo deliti kada u najboljoj nameri smatramo da imamo obavezu da uradimo sledeće: (i) odgovorimo na adekvatno ovlašćene zahteve za informacijama agencija za sprovođenje zakona, regulatornih tela, sudova i drugih državnih organa, uključujući ispunjavanje zahteva nacionalne bezbednosti ili drugih zahteva za sprovođenje zakona; (ii) usaglasimo se sa bilo kojim zakonom, propisom, sudskim pozivom ili nalogom; (iii) istražimo i sprečimo bezbednosne pretnje, prevaru ili drugu kriminalnu ili zlonamernu aktivnost; (iv) nametnemo/zaštitimo prava i imovinu kompanije HP ili njenih podružnica; ili (v) zaštitimo prava ili ličnu bezbednost kompanije HP, naših zaposlenih i nezavisnih proizvođača ili korišćenje HP imovine kada je dozvoljeno i u skladu sa zahtevima važećeg zakona.

 

Mi ne i nećemo, prodajemo lične podatke trećim licima. Mi dozvoljavamo trećim licima da prikupe lične podatke opisane preko naših usluga i podelite lične podatke sa trećim licima u poslovne svrhe kao što je opisano u ovoj izjavi o privatnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na pružanje reklamiranja na naše usluge i na druge delove na osnovu aktivnosti korisnika na mreži tokom vremena i na različitim lokacijama, uslugama i uređajima (takozvana "reklama zasnovana na interesovanju"). Ova izjava o privatnosti ne pokriva informacije o praksama ovih trećih lica.

 

Pogledajte našu matricu prikupljanja i korišćenja podataka za više detalja o tome kako delimo podatke i sa kojim entitetima.

Obaveštenja kompanije HP

Možete da izaberete ili promenite izbor opcija o obaveštenjima o pretplati ili opštim obaveštenjima koje šalje HP na mestu prikupljanja podataka ili pomoću drugih metoda koji su opisani u sledećem odeljku. Ove opcije ne važe za obaveštenja koja se pre svega odnose na upravljanje izvršenjem porudžbina, ugovore, podršku, upozorenja o bezbednosti proizvoda, ažuriranja upravljačkog programa ili druga administrativna obaveštenja i obaveštenja o transakcijama, pri čemu osnovna svrha tih obaveštenja nije promotivne prirode.

 

MARKETINŠKA OBAVEŠTENJA I OBAVEŠTENJA ZA PRETPLATNIKE

 

HP marketinška obaveštenja pružaju informacije o proizvodima, uslugama i/ili podršci i vi možete da izaberete kako će vam ova obaveštenja stizati – npr. putem pošte, e-pošte, telefonom, faksom ili na mobilni uređaj. Marketinška obaveštenja mogu da obuhvate informacije o novom proizvodu ili usluzi, posebne ponude, personalizovani sadržaj, ciljano reklamiranje ili pozive za učestvovanje u tržišnom istraživanju ili pregledima usaglašenosti. Obaveštenja u vezi sa pretplatom obuhvataju biltene e-pošte, ažuriranja softvera itd. koja ste izričito tražili ili ste pristali da ih dobijate.

 

Možete odbiti saglasnost za prijem ovih opštih obaveštenja tako što ćete koristiti neki od sledećih metoda:

 

 • U e-poruci kliknite na vezu „Odbij saglasnost“ ili „Otkaži pretplatu“ ili pratite uputstva koja se nalaze u svakoj e-poruci koja se odnosi na pretplatu.
 • Da biste otkazali prijavu za poruke koje stižu na mobilne telefone, na poruku odgovorite rečima „STOP“ ili „END“.

Alatke za automatsko prikupljanje podataka, kao što su veb monitori, možete takođe da onemogućite u e-porukama tako što nećete preuzimati slike koje se nalaze u porukama koje dobijate od kompanije HP (ova funkcija se razlikuje u zavisnosti od softvera za e-poštu koji koristite na ličnom računaru). Međutim, ovo neće uvek onemogućiti prikupljanje podataka u e-poruci zbog određenih mogućnosti softvera za e-poštu. Više informacija o ovome potražite u okviru podataka koje ste dobili od dobavljača softvera za e-poštu ili dobavljača usluga.

 

OPCIJE ZA KOLAČIĆE I REKLAME

 

HP vam pruža opcije za podešavanje kolačića i drugih alatki za automatsko prikupljanje podataka putem Centra za željene postavke kolačića, Više o tome kako koristimo ove alatke možete da saznate u našoj Izjavi o opcijama za kolačiće i reklame. Željene postavke možete da prilagodite ako posetite Centar za željene postavke kolačića.

 

Ostvarivanje vaših prava i obraćanje nama

Imate pravo da zatražite kopiju svih ličnih podataka koje smo dobili od vas ili ih sami održavamo, kao i objašnjenje o njihovoj obradi. Pored toga, imate pravo da povučete svaki pristanak koji ste prethodno dali ili da zahtevate ispravku, dopunu, ograničenje, anonimizaciju ili brisanje ličnih podataka; kao i da lične podatke koje ste dali svojim pristankom ili u vezi s nekim ugovorom dobijete u strukturiranom, mašinski čitljivom obliku i da zatražite da ih prenesemo nekom drugom kontroloru podataka.

 

Imate i pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka u nekim okolnostima, uključujući situacije kada te podatke koristimo za direktni marketing ili kreiranje marketinškog profila. Pogledajte odeljak „Komunikacija kompanije HP“ za smernice o korišćenju prava i upravljanje željenim postavkama koje se odnose na marketinška i pretplatnička obaveštenja.

 

Osim kontrola privatnosti dostupnih putem ove izjave o zaštiti privatnosti, možete da kontrolišete i prikupljanje podataka s uređaja. U nekim slučajevima, podaci o korišćenju uređaja (ne i sadržaj datoteka) prikupljaju se i obrađuju radi pružanja ključnih funkcija HP usluge, na primer daljinskog štampanja, funkcije Instant Ink ili druge veb usluge. Prikupljanje podataka s uređaja možete sami da kontrolišete putem postavki uređaja. HP ne može da prilagodi postavke prikupljanja podataka bez vašeg aktivnog učešća. Onemogućavanje prikupljanja podataka može uticati na dostupnost ili funkcionalnost takvih usluga. Podaci prikupljeni za osnovne funkcije neće se obrađivati za direktne marketinške svrhe. Ako vam je za podešavanje postavki prikupljanja podataka potrebna pomoć, obratite se HP korisničkoj podršci i obezbedite detalje o uređaju.

 

U određenim slučajevima ta prava mogu biti ograničena, npr. ako bi ispunjavanje vašeg zahteva razotkrilo lične podatke o nekoj drugoj osobi ili ako zatražite da izbrišemo informacije koje smo zakonski obavezni da čuvamo, ili one za čije čuvanje imamo uverljive i legitimne interese.

 

Nećemo se diskriminisati zbog vašeg prava i izbora, iako su neke funkcije i funkcije dostupne na HP uslugama mogle da se promene ili da vam više ne budu dostupne. Sve razlike u uslugama su povezane sa obezbeđkom vrednošću.

 

Da biste iskoristili svoja prava ili ako imate pitanja ili nedoumice koje se odnose na izjavu o privatnosti, naše prikupljanje i korišćenje vaših podataka ili moguću povredu lokalnih zakona o zaštiti privatnosti, možete se obratiti putem e-pošte na HP Privacy Office ili nam pisati na neku od dolenavedenih adresa:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEKSIKO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Narodna Republika Kina
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Peking, Kina

 

OSTALE ZEMLJE
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Sve komunikacije će biti tretirane kao samouvereni. Po prijemu vaše komunikacije, naš predstavnik će vas kontaktirati u razumnom roku kako biste odgovorili na vaša pitanja ili nedoumice. U nekim slučajevima, možemo da zatražimo dodatne informacije kako bismo verifikovali vaš identitet. Za više informacija o procesu verifikacije, kliknite ovde Nameravamo da osiguramo da se vaše brige rešavaju na blagovremeni i prikladan način.

 

Ako ne možemo da rešimo vaše nedoumice, imate pravo da se obratite nadređenoj službi za privatnost podataka u državi u kojoj živite ili radite ili onde gde smatrate da je došlo do povrede pravila o zaštiti podataka, kao i da potražite pravni lek putem suda. U vezi pitanja, nedoumica ili prigovora koji se odnose na naše učešće u Štitu privatnosti između EU i SAD, APEC CBPR-ovima ili primeni HP BCR pravila pročitajte više o tome u odeljku Prenos podataka među državama.

Izmene izjave o privatnosti

Ako izmenimo izjavu o privatnosti, objavićemo izmenjenu izjavu ovde, sa datumom ažurirane revizije. Ukoliko izvršimo znatne promene u izjavi o privatnosti koje dovode do materijalnih promena naših praksi privatnosti, možemo vas obavestiti i drugim sredstvima, na primer slanjem e-poruke ili objavljivanjem obaveštenje na korporativnoj veb lokaciji i/ili stranicama društvenih medija pre nego što promene stupe na snagu.

 

Datum objavljivanja: новембар 2021

 

Preuzmite HP izjavu o privatnosti

 

Arhiva prethodnih smernica za privatnost

Srodne veze privatnosti :

Izjave o privatnosti za druge zemlje/regione

Saznajte više

Željene postavke privatnosti

Saznajte više

HP Prava u vezi sa ličnim podacima

Saznajte više