Welkom op de website van HP

Welkom op de website van HP Inc. ('HP' of 'wij', 'ons' of 'onze') en hartelijk dank voor uw bezoek. Wij hopen dat u hier een prettige ervaring zult hebben!

 

Deze Algemene voorwaarden voor het gebruik ('deze Voorwaarden') vormen een wettig contract tussen u en HP (gezamenlijk: 'Alle partijen') waarin uw gebruik wordt geregeld van deze Website en van andere Websites waarover HP controle heeft en van alle tekst, data, informatie, software, afbeeldingen, foto's en meer (samen 'Materialen' genoemd) die HP en haar dochterondernemingen aan u ter beschikking stellen, alsmede voor alle diensten die wij leveren via onze Websites (in deze Voorwaarden gezamenlijk 'deze Website' genoemd).

 

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE VERKLAART U DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE INSTEMT. ALS U DE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, KUNT U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

Toegang tot deze Website

Wanneer u deze Website bezoekt, dient u zich aan deze Voorwaarden te houden. Dit geldt voor ieder gebruik van deze Website via ieder account dat u instelt via of op deze Website; sommige Materialen zijn alleen voor u beschikbaar als u een account hebt. U verplicht zich echter, juiste, actuele en complete informatie te verstrekken zolang u deze Website gebruikt. Omdat het uw account is, is het uw verantwoordelijkheid om alle apparatuur, services en software die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van deze Website te verwerven en te onderhouden en alle daarvoor vereiste vergoedingen te betalen. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) te waarborgen. Indien u meent dat uw wachtwoord of andere veiligheidsinformatie voor deze Website op enigerlei wijze geschonden is, dient u ons dit onmiddellijk te melden.

 

Soms verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie over u, uitsluitend met betrekking tot uw aanwezigheid op en uw gebruik van deze Website. De manier waarop HP deze informatie gebruikt, wordt geregeld door de bepalingen in de  HP online privacyverklaring.

 

Wij behouden ons het recht voor om, indien wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten, van u te eisen dat u uw wachtwoord wijzigt of uw toegang tot deze Website beperkt.

Het Toegestane Gebruik van deze Website

Wij nodigen u uit om deze Website voor persoonlijke en zakelijke doeleinden te gebruiken wanneer u producten en diensten van HP koopt voor gebruik in uw bedrijf ('Toegestaan Gebruik').

 

Wij verlenen u hierbij een beperkt, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de Materialen te gebruiken en weer te geven. Voor uw recht op het gebruik van deze Materialen geldt als voorwaarde dat u zich aan deze Algemene voorwaarden houdt. U hebt geen enkel ander recht op deze Website of de Materialen en u bent niet gerechtigd om de Materialen te wijzigen, te bewerken, te kopiëren, te reproduceren, als basis te gebruiken voor afgeleide Materialen, te decompileren of om iets van deze Website of Materialen op enigerlei wijze te exploiteren.

Ongeautoriseerd gebruik van deze Website, Policy voor acceptabel gebruik

Wij geven u toestemming voor beperkt gebruik van deze Website. Ieder ander gebruik van deze Website dat niet onder het Toegestane Gebruik valt, is verboden en geldt derhalve als ongeautoriseerd gebruik van deze Website. Dat is het geval omdat alle rechten op deze Website het eigendom van HP blijven.

 

Ongeautoriseerd gebruik van deze Website kan leiden tot schending van verschillende wetten op het auteursrecht in de Verenigde Staten en andere landen. Wij willen dat vermijden en geven u daarom hier een aantal voorbeelden van dingen die niet toegestaan zijn in onze hier beschreven Policy voor acceptabel gebruik  HP Policy voor acceptabel gebruik . U dient HP's Policy voor acceptabel gebruik altijd na te volgen wanneer u gebruikmaakt van deze Website of van diensten die op deze Website worden aangeboden.

Beëindiging van uw gebruik van deze Website

Zowel wij als u kunnen op elk moment uw gebruik van deze Website beëindigen. Uw gebruik van deze Website wordt automatisch beëindigd wanneer u op enigerlei wijze inbreuk maakt op deze Voorwaarden. Ter verduidelijking:

 

 • Tenzij wij schriftelijk anderszins met u overeenkomen, hebben wij het recht om uw registratie voor, of uw toegang tot, deze Website of een gedeelte daarvan op elk moment en wegens elke reden zonder kennisgeving te beëindigen, op te schorten of te wijzigen.
 • U kunt uw toegang tot, en uw gebruik, van deze Website op elk gewenst moment beëindigen. In het geval van automatische beëindiging wegens inbreuk dient u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte Materialen (en alle kopieën daarvan) te vernietigen.

Disclaimers

DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN 'AS IS' EN 'MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN' EN HET VOLLEDIGE RISICO INZAKE DE KWALITEIT EN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE LIGT BIJ U.

 

HP BIEDT UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE (EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR) MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE OF STATUTAIRE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, EIGENDOMSRECHT OF AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM.

 

DIT BETEKENT DAT HP NIET WAARBORGT DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN PROBLEMEN. Zonder de algemene geldigheid van het voorgaande te beperken, garandeert HP niet dat deze Website aan uw vereisten zal voldoen of dat deze Website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal functioneren of dat defecten in deze Website zullen worden opgelost. HP geeft geen garanties omtrent de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik van deze Website of omtrent de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van via deze Website verkregen informatie. Geen enkel advies en geen enkele informatie, mondeling of schriftelijk, die u verkrijgt via deze Website of van HP, haar dochterondernemingen of andere gelieerde bedrijven of hun toeleveranciers (of de respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers of agenten van de betreffende entiteiten) (gezamenlijk 'De HP Partijen') kan worden opgevat als garantie. HP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE HP PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN OF (B) SCHADEVERGOEDINGEN VAN TOTAAL MEER DAN HONDERD AMERIKAANSE (US$100,00) DOLLAR (INCLUSIEF, ZONDER UITZONDERING SCHADE TEN GEVOLGE VAN GEMISTE INKOMSTEN, WINTSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF ANDERE NIET-MATERIËLE VERLIEZEN), VOORTKOMEND UIT OF VERBANDHOUDEND MET DEZE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK VAN, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE), OP GROND VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHT, STATUUT OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ZELFS NIET ALS EEN HP Partij OP DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN (OF DIT HAD KUNNEN WETEN).

 

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN: In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor bepaalde schadegevallen niet toegestaan. Daarom zijn sommige van de bovenstaande disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing. In zoverre de HP Partijen onder de vigerende wetgeving niet gerechtigd zijn om een bepaalde impliciete garantie af te wijzen of de aansprakelijkheid te beperken, zullen de dekking en de duur van de betreffende garantie of de hoogte van de aansprakelijkheid van de HP Partij beperkt zijn tot het minimumbedrag dat in de betreffende wetgeving is bepaald.

Uitsluitingen en beperkingen

In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor bepaalde schadegevallen niet toegestaan. Derhalve zijn sommige van de bovenstaande disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing. In zoverre een HP Partij onder de vigerende wetgeving niet gerechtigd is om een bepaalde impliciete garantie af te wijzen of de aansprakelijkheid te beperken, zullen de dekking en de duur van de betreffende garantie en de aansprakelijkheid van de HP Partij beperkt zijn tot het minimum dat in de betreffende wetgeving is bepaald.

Andere overeenkomsten; Software, Diensten of Toegang

HP kan producten (zoals hardware of software), diensten (zoals softwareabonnementen, hardwareonderhoud of -reparatie of softwareonderhoud, installatie of training) of toegang bieden via deze Website onder een afzonderlijke overeenkomst tussen u en HP, zoals een licentieovereenkomst of aparte verkoop- of garantievoorwaarden (die elk als 'Andere overeenkomst' gelden). HP's verplichtingen ten aanzien van ieder product, elke dienst of toegang die u ter beschikking wordt gesteld onder een Andere overeenkomst worden uitsluitend geregeld door de Andere overeenkomst die het betreffende product, de dienst of toegang verleent en deze Voorwaarden zullen op geen enkele wijze de voorwaarden van de Andere overeenkomst wijzigen of aanvullen. In geval van conflicten tussen deze Voorwaarden en die van een Andere overeenkomst geldt de Andere overeenkomst.

 

Bijvoorbeeld: voor het gebruik van alle software die van de HP Websites kan worden gedownload ('Software') gelden de voorwaarden van de gebruikerslicentieovereenkomst, indien aanwezig, die de betreffende software vergezelt of daarbij wordt meegeleverd ('Licentieovereenkomst'). Het is u niet toegestaan om Software die een Licentieovereenkomst bevat of waarbij een Licentieovereenkomst wordt meegeleverd, te installeren zonder dat u de betreffende Licentieovereenkomst hebt geaccepteerd. Als er geen Licentieovereenkomst is, gelden deze Voorwaarden voor uw gebruik van de Software.

HP kan deze Website wijzigen

HP behoudt zich het recht voor om deze Website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Daarbij willen wij u wijzen op het volgende:

 

 • HP is gerechtigd om op elk gewenst moment en zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze Website of in de producten, diensten en prijzen die op de Website vermeld staan.
 • Deze Website kan verouderde informatie bevatten en HP heeft geen enkele verplichting om deze Website bij te werken.
 • De informatie op deze Website verwijst mogelijk naar producten, programma's of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn.

 

 

Raadpleeg uw lokale HP contactpersoon voor informatie over de voor u op deze Website beschikbare producten, programma's en diensten.

Uw inzending(en) op deze Website

In bepaalde gedeelten van deze Website (bijvoorbeeld chatrooms, beoordelingen en waarderingen van klanten, community- en supportforums) kunt u feedback geven, informatie verstrekken, data invoeren, tekst invoeren, software, muziek, geluiden, foto's, afbeeldingen, video's uploaden, berichten of andere Materialen achterlaten (samen 'Gebruikersinzending' genoemd). U aanvaardt dat u als enige verantwoordelijk bent voor al uw Gebruikersinzendingen, dat de betreffende inbreng niet vertrouwelijk is en dat er geen eigendomsrecht op rust. Daarbij garandeert HP niet dat u enige verhaalmogelijkheid hebt via HP of een derde partij om door u achtergelaten Gebruikersinzendingen te bewerken of te verwijderen.

 

 

 

Door het achterlaten van een Gebruikersinzending verklaart en garandeert u:

 

 • Dat u tenminste 13 jaar oud bent;
 • Dat u alle rechten bezit op uw Gebruikersinzending (met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten op de audio-, video- of digitale opnamen en de uitvoering daarvan die vervat zijn in uw Gebruikersinzending) of, als alternatief, dat u alle noodzakelijke rechten op uw Gebruikersinzending hebt verworven, die u in staat stellen HP de rechten op uw Gebruikersinzending te verlenen zoals beschreven in deze Voorwaarden;
 • Dat u alle licentievergoedingen, vergunningen en andere financiële verplichtingen voortkomend uit het gebruik of de commerciële exploitatie van uw Gebruikersinzending volledig hebt betaald en zult betalen;
 • Dat u de persoon bent die is afgebeeld en/of wordt gehoord in uw Gebruikersinzending of anders dat u toestemming hebt verworven van elke persoon die is afgebeeld en/of wordt gehoord in uw Gebruikersinzending (inclusief toestemming van ouders of voogden voor personen die jonger dan achttien (18) jaar zijn) om de rechten aan HP te verlenen zoals beschreven in deze Voorwaarden;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere juridische of morele rechten van een derde partij;
 • Dat u vrijwillig afstand doet van alle 'morele rechten' die u eventueel op uw Gebruikersinzending hebt;
 • Dat het u niet bekend is dat enige informatie in uw Gebruikersinzending onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 • Dat uw Gebruikersinzending niet in strijd is met enige wet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake export, bescherming van consumenten, onrechtmatige concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame);
 • Dat uw Gebruikersinzending niet redelijkerwijs gezien kan worden als onfatsoenlijk, lasterlijk, weerzinwekkend, racistisch, etnisch of religieus of anderszins bevooroordeeld of kwetsend, onwettig bedreigend of intimiderend voor enige persoon, samenwerkingsverband of bedrijf, platvloers, pornografisch, aanstootgevend of inbreuk makend op de privacy van anderen;
 • Dat u geen vergoeding of tegenprestatie hebt ontvangen of zult ontvangen van enige derde partij voor het indienen van uw Gebruikersinzending;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen materiaal van websites van derden en geen adressen, e-mail adressen, contactgegevens of telefoonnummers bevat (van anderen dan uzelf);
 • Dat uw Gebruikersinzending geen virussen, wormen, spyware, adware of andere potentieel schadelijke programma's of bestanden bevat;
 • Dat uw Gebruikersinzending geen informatie bevat die u als vertrouwelijk, persoonlijk of privé beschouwt; en
 • Dat uw Gebruikersinzending geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enig ander aanbod bevat of vormt.

 

 

 

Door het indienen van een Gebruikersinzending verleent u HP een onomkeerbare, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde, royaltyvrije licentie (waarvan op meerdere niveaus sublicenties worden kunnen worden afgegeven) voor het volgende:

 

 • Het gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, publiekelijk uitvoeren en in het openbaar vertonen van uw Gebruikersinzending (of een gewijzigde versie daarvan), geheel of gedeeltelijk, in elk formaat en op elk medium dat nu bekend is of later wordt ontwikkeld;
 • Het gebruiken (en toestemming geven voor het gebruik) van uw Gebruikersinzending op elke wijze en voor ieder doel (met inbegrip van, zonder beperking, commerciële doeleinden) dat HP naar eigen inzicht passend acht (met inbegrip van, zonder beperking, voor het geheel of gedeeltelijk opnemen van uw Gebruikersinzending of elke aanpassing daarvan in elke gewenste technologie, ieder product of iedere service);
 • Het tonen van advertenties in verband met uw Gebruikersinzending en het gebruiken van uw Gebruikersinzending voor reclame- en promotiedoeleinden.

 

HP kan, maar is daartoe niet verplicht, Gebruikersinzendingen van tevoren controleren of elk gedeelte van deze Website waar Gebruikersinzendingen wordt ingediend monitoren. HP is niet verplicht om Gebruikersinzending op of via deze Website te hosten, te tonen of te distribueren en is gerechtigd Gebruikersinzending wegens haar moverende redenen op ieder gewenst moment te verwijderen of te weigeren. HP is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, diefstal of beschadiging van welke vorm dan ook van een Gebruikersinzending. Bovendien gaat u ermee akkoord dat HP uw Gebruikersinzending onbeperkt bekend mag maken aan derden, zonder enige verplichting van vertrouwelijkheid van de kant van de ontvanger.

Intellectuele eigendomsrechten

HP respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij vragen van u om dat ook te doen. HP kan, onder de juiste omstandigheden en naar eigen inzicht de service van en/of de toegang tot deze Webite beëindigen voor gebruikers die inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht van anderen. Indien u meent dat uw werk het slachtoffer is geworden van inbreuk op auteursrecht en/of handelsmerken en op deze Website is verschenen, kunt u ons daarvan via de volgende procedures op de hoogte brengen Claims inzake inbreuk op HP Websites.

Handelsmerken

HP Inc. ontleent rechten aan de gedeponeerde handelsmerken, HP en het HP logo (hieronder afgebeeld), en aan andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken.

U heeft het recht om HP handelsmerken te gebruiken in tekst om eerlijk en accuraat te verwijzen naar HP, haar producten en diensten, mits u zich daarbij aan de onderstaande richtlijnen houdt.

 

 

Het HP logo is voorbehouden voor gebruik door HP en door HP partners en licentiehouders die een schriftelijke overeenkomst hebben met HP welke expliciet toestemming verleent om het logo te gebruiken.  Geen enkel ander gebruik van HP logo's is toegestaan.

 

 

U mag HP handelsmerken niet zo gebruiken dat consumenten worden misleid omtrent de aard van uw relatie met HP, ondersteuning of goedkeuring van uw bedrijf door HP, producten of diensten of over de herkomst van uw producten of diensten.  Elk gebruik van HP handelsmerken dat leidt tot verwarring of onduidelijkheid bij het publiek is onwettig en expliciet verboden.

Het gebruik van handelsmerken door geautoriseerde HP partners en licentiehouders

Als u een bestaande relatie met HP heeft, dient u de specifieke richtlijnen en voorwaarden voor het gebruik van het handelsmerk uit uw schriftelijke overeenkomst na te volgen.

 

 

 

Als u HP Partner First partner bent, kunt u via de volgende links extra informatie vinden, waaronder specifieke handelsmerkrichtlijnen voor uw HP Partner First programma:

 

 

 

HP Partner First programma: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Als uw bestaande overeenkomst met HP u het recht geeft HP handelsmerken weer te geven, maar geen specifieke richtlijnen voor het gebruik van het handelsmerk bevat, volg dan de richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken op deze pagina.

 

 

 

Neem als u vragen heeft contact op met uw accountmanager of uw contactpersoon voor deze aangelegenheden bij HP.

Algemene richtlijnen voor handelsmerken van HP

De volgende algemene handelsmerkrichtlijnen zijn bedoeld voor gebruik door bedrijven die geautoriseerde gebruikers zijn van HP handelsmerken, zoals bijvoorbeeld HP partners, licentiehouders, gelieerde bedrijven en geautoriseerde resellers die een contract hebben met HP.

 

 

 • HP maakt en vereist geen gebruik van handelsmerksymbolen, bijschriften of steunbetuigingen bij HP handelsmerken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • HP handelsmerken moeten worden gepresenteerd als bijvoeglijke naamwoorden die generieke zelfstandige naamwoorden kwalificeren; bijvoorbeeld: HP computers, HP supportservices, LASERJET printers.
 • Gebruik geen variaties, meervouden of tweede naamvalsvormen van HP handelsmerken.
 • Gebruik HP handelsmerken niet zo dat bij het publiek verwarring of onduidelijkheid kan ontstaan over de herkomst van goederen en diensten of omtrent aanbeveling of goedkeuring door HP.
 • Gebruik HP handelsmerken niet om valse beweringen te doen over HP of de producten of diensten van HP.
 • Neem HP handelsmerken niet op in uw handelsnamen, bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen, gebruikersnamen op social media of domeinnamen.
 • Adopteer of imiteer de onderscheidende productontwerpen, productverpakkingen, huisstijl, reclamematerialen, slogans, motto's of websitelay-outs van HP niet.
 • Gebruik bij voorkeur de volledige naam, HP Inc., als u in officiële documenten (bijvoorbeeld jaarrapporten, financiële verslagen) naar HP verwijst. In andere situaties verdient HP de voorkeur.

Aanvullende richtlijnen voor geautoriseerde gebruikers van het HP logo

BELANGRIJK:  DIT DOCUMENT VERLEENT GEEN RECHT OP HET GEBRUIK VAN HET LOGO.  OM HET HP LOGO TE MOGEN WEERGEVEN IS EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET HP VEREIST WAARIN SPECIFIEK TOESTEMMING WORDT GEGEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO.  DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN WORDEN SLECHTS MET GESELECTEERDE PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS GESLOTEN.

 

 

 

Op witte achtergrond, onze voorkeur HP-logo is:

Op kleur of donkere achtergronden, onze voorkeur HP-logo is:

Ons zwart-wit logo moet worden gebruikt als printen in kleur niet mogelijk is:

Houd het logo vrij van omringende tekst, afbeeldingen en grafieken door aan alle vier zijden van het logo tenminste 20 procent lege ruimte vrij te houden:

Het minimumformaat voor het HP logo in drukwerk is 6,35 vierkante millimeter:

De minimumgrootte bij digitaal gebruik van het HP logo bedraagt 20 x 20 pixels bij 72 dpi:

Het HP logo mag op geen enkele manier worden gewijzigd.

Vermijd het volgende:

 • Gebruik het HP logo uitsluitend overeenkomstig de expliciete, schriftelijke toestemming van HP;
 • Pas geen reflectie of kleurovergangen toe in het logo;
 • Gebruik het logo niet als 3D-object;
 • Wijzig de vorm van het logo niet;
 • Zet het logo niet schuin en draai het niet;
 • Voeg geen contourlijnen toe aan de onderdelen van het logo;
 • Scheid de letters HP niet van het cirkelelement in het logo;
 • Voeg geen kleur toe aan de letters HP in het logo;
 • Voeg geen contour toe aan het logo;
 • Wijzig de kleuren van het logo niet;
 • Voeg geen animatie toe aan het logo;
 • Plaats geen tekst in het logo of in de lege ruimte eromheen; en
 • Plaats geen afbeelding in het logo.

 

 

 

DEZE RICHTLIJNEN KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD ZONDER KENNISGEVING WORDEN HERZIEN.  HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HP PARTNERS, LICENTIEHOUDERS, GELIEERDE BEDRIJVEN EN GEAUTORISEERDE RESELLERS OM DEZE PAGINA REGELMATIG TE BEKIJKEN EN HUN HP CONTACTPERSOON TE RAADPLEGEN OM TE WAARBORGEN DAT ZIJ NOG STEEDS VOLDOEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET HP HANDELSMERK.

 

Beperkte rechten van Amerikaanse overheid

Voor alle Materialen die worden downloaded door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instellingen en/of organen ('Amerikaanse overheid') gelden de bepalingen van FAR 12.211 – 'Technische gegevens' en FAR 12.212 – 'Computersoftware', of clausules in DFARS of andere organisatiespecifieke regelgeving die HP vergelijkbare bescherming bieden.

 

 

Internationale en exportproblemen

[HP beheert deze Website vanuit haar vestiging in Palo Alto, Californië. HP impliceert op geen enkele wijze dat deze Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Het is u niet toegestaan deze Website te gebruiken vanuit rechtsgebieden waar de inhoud hiervan onwettig is.]

 

Indien u de HP Websites van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de geldende wetgeving.

 

U bent gehouden aan alle export- en herexportbeperkingen en voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Handel en andere instellingen en autoriteiten in de Verenigde Staten of daarbuiten in verband met uw gebruik van de HP Websites. Het is niet toegestaan om, in strijd met enige wet- of regelgeving, enig Materiaal over te brengen (of toestemming te geven voor het overbrengen) naar gesanctioneerde landen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het niet toegestaan de Materialen in strijd met enige wet-of regelgeving te exporteren of te herexporteren:

 

 

 

Door gebruik te maken van Materiaal dat onder de betreffende wetgeving valt, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in of onder controle staat van of staatsburger of ingezetene bent van een van deze landen of voorkomt op een van deze lijsten.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord HP Partijen te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheid, schadeclaims, verliezen, kosten, onkosten of vergoedingen (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor advocaatskosten) die voor deze Partijen kunnen ontstaan als gevolg van of voortkomend uit een schending van deze voorwaarden door uzelf (of iedereen die gebruikmaakt van uw account). HP behoudt zich het recht voor om als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen die anders onder vrijwaring door u valt. In dat geval gaat u ermee akkoord mee te werken met de verdediging van HP tegen een dergelijke vordering.

Elektronische communicatie

Wanneer u deze Website bezoekt of e-mails stuurt aan HP, communiceert u elektronisch met HP. Wij kunnen daarop reageren door u een e-mail te sturen of door kennisgevingen te posten op deze Website. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die HP u elektronisch toezendt, voldoen aan de wettelijke eis dat de betreffende communicaties schriftelijk zijn.

Eigendom

Tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden zijn alle Materialen en de presentatie daarvan op deze Website uitsluitend ons eigendom, Copyright © [aanmaakdatum] HP Development Company, L.P. Alle hierin niet expliciet verleende rechten zijn voorbehouden. Behalve indien anderszins vereist of beperkt door de geldende wetgeving is het ten strengste verboden om door auteursrecht beschermd materiaal te reproduceren, te distribueren, te wijzigen, door te sturen of te publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de copyrighthouder of licentie.

Volledige overeenkomst voor Alle partijen

Deze Voorwaarden, samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u instemt wanneer u bepaalde delen van deze Website gebruikt, vormt de volledige, exclusieve en definitieve overeenkomst tussen Alle Partijen met betrekking tot dit onderwerp, die alle eerdere overeenkomsten of afspraken tussen u en HP hierover vervangen. De HP Partijen zijn begunstigde derden met betrekking tot de bepalingen in deze Voorwaarden die op hen van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is de wetgeving van de staat Californië van toepassing zoals toegepast op overeenkomsten die volledig zijn opgesteld, afgesloten en uitgevoerd in Californië door ingezetenen van Californië, ongeacht uw werkelijke woonplaats of de vestigingsplaats van uw bedrijf. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet op deze Voorwaarden van toepassing. Alle rechtszaken die voortkomen uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van deze Website zullen worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in Santa Clara County, Californië en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve persoonlijke rechtsbevoegdheid van die rechtbanken voor dit doel.

Diversen

Het niet uitvoeren of niet afdwingen door HP van enig recht of bepaling uit deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt bevonden, gaat u ermee akkoord dat de rechtbank de intenties van HP en uzelf zoals vastgelegd in de bepaling poogt uit te voeren en dat de overige bepalingen in deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. De titels van de artikelen in deze Voorwaarden worden slechts gemakshalve gebruikt en hebben geen juridische of contractuele geldigheid. Deze Voorwaarden blijven onverkort van kracht, ook als uw gebruik van deze Website wordt beëindigd. Deze Voorwaarden worden neutraal geïnterpreteerd, zonder letterlijke opvatting ten gunste of ten nadele van uzelf of HP. Deze Voorwaarden en alle hierbij toegekende rechten en licenties kunnen door u niet worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperkingen door HP worden toegekend.

Kennisgeving voor consumenten in Californië

Op grond van Sectie 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben gebruikers in Californië recht op de volgende kennisgeving van de rechten van de consument: Deze Website wordt beschikbaar gesteld door HP. Als u vragen of klachten hebt over deze Website, kunt u contact opnemen met de klantenservice op https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. U kunt HP Inc. ook schriftelijk bereiken T.a.v.: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 Verenigde Staten. Inwoners van Californië kunnen de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs schriftelijk bereiken op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 of telefonisch op (916) 445-1254 or (800) 952-5210 of voor slechthorenden op TDD (800) 326-2297 of TDD (916) 322-1700.

HP kan deze algemene voorwaarden wijzigen

HP kan geheel naar eigen inzicht deze Voorwaarden (en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen in, of die een koppeling bevatten naar, deze Voorwaarden) van tijd tot tijd wijzigen. Indien van toepassing zal HP een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op deze Website posten. Als u bezwaar hebt tegen dergelijke veranderingen, is uw enige verhaalmogelijkheid deze Website niet langer te gebruiken. Als u deze Website blijft gebruiken na een kennisgeving omtrent dergelijke wijzigingen betekent dit dat u instemt met de wijzigingen en gebonden bent aan de voorwaarden van die wijzigingen. Bepaalde voorzieningen in deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke bepalingen of voorwaarden op specifieke pagina's van deze Website; in dergelijke gevallen zullen de expliciet aangegeven wettelijke bepalingen of voorwaarden geacht worden deel uit te maken van deze Voorwaarden en voorrang te hebben boven de betreffende bepaling(en) in deze Voorwaarden waarvan aangegeven is dat ze teniet worden gedaan.

 

 

 

Gereviseerd in maart 2015

 

 

Terug naar begin