0

Claims inzake inbreuk op HP Websites

HP respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en stimuleert anderen dat ook te doen. Daarom heeft HP als beleid dat het Gebruikersinzendingen verwijdert die inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht van anderen en elke gebruiker die deze Website gebruikt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders de toegang tot deze Website (of een gedeelte daarvan) ontzegt en/of in bepaalde omstandigheden het account van een gebruiker die deze Website gebruikt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders beëindigt.

Overeenkomstig Title 17 van de United States Code, Section 512, hanteert HP procedures voor het ontvangen van schriftelijke meldingen van claims inzake inbreuk op auteursrecht en voor het afhandelen van dergelijke claims volgens die wet. Indien u meent dat een gebruiker van deze Website inbreuk maakt op uw auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht, verzoeken wij u een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de volgende HP Agent voor melding van inbreukclaims:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Om er zeker van te zijn dat de zaak direct in behandeling wordt genomen dient uw schriftelijke kennisgeving het volgende te bevatten:


 • Uw fysieke of elektronische handtekening;
 • Een beschrijving van het door auteursrecht beschermde werk of het intellectueel eigendom dat naar uw mening geschonden is;
 • Een voldoende exacte identificatie van het materiaal dat inbreuk maakt om HP in staat te stellen het betreffende materiaal te vinden;
 • Accurate informatie om HP in staat te stellen contact met u op te nemen (postadres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Een verklaring dat u in goed vertrouwen handelt en dat de eigenaar, de vertegenwoordiger van de eigenaar of de wet geen toestemming heeft gegeven voor gebruik van het door auteursrecht beschermde materiaal of het intellectueel eigendom;
 • Een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving accuraat is; en
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat u gerechtigd bent op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht.

De agent kan de zaak alleen in behandeling nemen als de kennisgeving betrekking heeft op een schending van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht; andere zaken kunnen niet worden behandeld.

Indienen van een DMCA contra-kennisgeving

Wij stellen u op de hoogte als wij door u verstrekt materiaal dat door auteursrecht wordt beschermd hebben verwijderd of de toegang daartoe hebben uitgeschakeld, indien de verwijdering conform een geldige DMCA take-down kennisgeving is die wij hebben ontvangen. Indien u een dergelijke kennisgeving van ons ontvangt, hebt u het recht een schriftelijke contra-kennisgeving in te dienen bij de door ons aangewezen Agent met alle volgende informatie:


 • Uw fysieke of elektronische handtekening;
 • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de plaats waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang werd uitgeschakeld;
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat u er in goed vertrouwen van uitgaat dat het materiaal ten onrechte is verwijderd of uitgeschakeld of door onjuiste identificatie van het materiaal dat moest worden verwijderd of waartoe de toegang moest worden uitgeschakeld; en
 • Uw naam, fysieke adres en telefoonnummer, plus een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van de rechtbank in het rechtsgebied waarin uw fysieke adres zich bevindt of, als uw fysieke adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor de het rechtsgebied waarin wij ons bevinden, en dat u de betekening van de persoon die de vermeende inbreuk op materiaal heeft gemeld of van een vertegenwoordiger van die persoon accepteert.

Beëindiging van het account van personen die herhaaldelijk inbreuk maken

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht het account of de toegang van gebruikers van deze Website en/of service die herhaaldelijk DMCA of andere kennisgevingen van inbreuk ontvangen te beëindigen.

Terug naar begin