HP:n maailmanlaajuiset rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot

HP:n rajoitettu laitteistotakuu

Rajoitetun takuun voimassaoloaika

Tämä tuotteen valmistajan eli HP:n rajoitettu laitteistotakuu antaa asiakkaalle erityiset takuuoikeudet. Takuu on voimassa tuotekuvaussivulla ja/tai tuotteen mukana toimitetussa HP:n rajoitetun takuun ehdoissa mainitun ajan. HP saattaa tarjota maksutonta rajoitettua teknistä tukea puhelimitse 90 päivän ajan. Sen jälkeen HP-puhelintuesta saatetaan veloittaa lisämaksu. Muut tukimuodot, mukaan lukien chat -tuki, HP-tukisivusto sekä HP-jälleenmyyjien ja valtuutettujen HP-huoltopalveluiden tarjoajien antama tuki, ovat käytettävissä maksutta koko tämän HP:n rajoitetun takuun voimassaolon ajan. Takuuseen kuuluvat tuotteet on lueteltu tuotekuvaussivulla ja/tai tuotteen mukana toimitetussa HP:n rajoitetun takuun ehdoissa.

Yleiset ehdot

Tämä tuotteen valmistajan eli HP:n rajoitettu takuu antaa loppukäyttäjälle erityiset takuuoikeudet. Laaja kuvaus rajoitetun takuun myötä tulevista oikeuksista on HP:n verkkosivustolla. Asiakkaalla voi olla myös muita lakiin perustuvia oikeuksia, joita tämä HP:n rajoitettu takuu ei sulje pois, rajoita tai keskeytä. Lisätietoja asiakkaan oikeuksista on näiden takuuehtojen lopussa olevissa maakohtaisissa ehdoissa.

 

Tämä HP:n rajoitettu takuu koskee ainoastaan HP- ja Compaq-merkkisiä laitteita, mukaan lukien HP-tulostustarvikkeet (joihin viitataan näissä takuuehdoissa yhteisnimellä HP-tuotteet), joiden myyjä tai vuokraaja on Hewlett-Packard Company tai joku sen tytäryhtiöistä (joihin viitataan näissä takuuehdoissa yhteisnimellä HP), valtuutetuista jälleenmyyjistä tai maahantuojista. Termillä ”HP-tuote” tarkoitetaan ainoastaan laitteistokomponentteja ja niihin kuuluvaa laiteohjelmistoa. Termi ”HP-tuote” EI kata ohjelmistosovelluksia tai ohjelmia tai muiden valmistajien tuotteita tai oheislaitteita. Paikallisen lainsäädännön niin salliessa kaikki muut kuin HP-tuotteet ja ulkoiset HP-oheislaitteet – kuten ulkoiset tallennusjärjestelmät, näytöt, tulostimet ym. – tarjotaan sellaisenaan, eikä tämä HP:n rajoitettu takuu kata niitä. HP:n ulkopuoliset valmistajat, jälleenmyyjät tai julkaisijat voivat kuitenkin myöntää omat takuunsa suoraan asiakkaalle. Tämän HP:n rajoitetun takuun piiriin kuulumaton HP-merkkinen oheislaite tai muu HP-merkkinen tuote saattaa kuulua kyseisen tuotteen tai oheislaitteen oman HP:n rajoitetun takuun piiriin. Lisätietoja asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista on kyseisen tuotteen kattavan HP:n rajoitetun takuun ehdoissa.

 

HP takaa paikallisen lainsäädännön rajoissa, että se harkintansa mukaan korjaa, korvaa uudella tuotteella tai korvaa rahallisesti sellaisen HP-totuotteen, jossa ilmenee rajoitetun takuun voimassaoloaikana materiaali- tai valmistusvirhe. Tämä edellyttää, että loppukäyttäjäasiakas ilmoittaa HP:lle HP-tuotteessa ilmenneestä puutteesta rajoitetun takuun voimassaoloaikana. HP:n tämän rajoitetun takuun mukainen velvollisuus harkintansa mukaan korjata, korvata uudella tuotteella tai korvata rahallisesti sellainen HP-tuote, jossa ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe, lakkaa rajoitetun takuun voimassaolon päättyessä.

 

Rajoitettu takuu astuu voimaan sinä päivänä, kun tuote ostetaan tai vuokrataan HP:lta tai kun HP tai sen valtuutettu huoltopalveluiden tarjoaja on asentanut tuotteen käyttökuntoon. Takuu alkaa näistä päivistä myöhempänä. Ellei HP tai valtuutettu jälleenmyyjä ilmoita toisin kirjallisesti, asiakkaan todistuksena HP-tuotteen osto- tai vuokrausajankohdasta toimii myynti- tai toimituskuitti, josta ilmenee tuotteen osto- tai vuokrauspäivämäärä. Takuuhuollon ehtona asiakkaalta voidaan vaatia osto- tai vuokraustodistus. Tässä tarkoitettu takuuhuolto vastaa perustason takuuhuoltoa. HP-ltuotteen takuu voi olla perustakuuta parempi. Ajan tasalla olevat takuutiedot ovat saatavilla HP:lta tai osoitteesta HP.com. HP-mustekasettien takuu on voimassa, kunnes HP-muste on loppunut tai takuun viimeinen voimassaolopäivä on mennyt. Takuu päättyy, kun jompikumpi ehdoista täyttyy. HP-tulostuspäiden takuu on voimassa, kunnes takuun viimeinen voimassaolopäivä on mennyt tai takuuseen liittyvä käyttöraja on saavutettu. Takuu päättyy, kun jompikumpi ehdoista täyttyy. HP LaserJet -tulostuskasettien takuu päättyy, kun takuuseen liittyvä käyttöraja on saavutettu.

 

Seuraavia rajoituksia ja poikkeuksia ei sallita kaikissa maissa ja valtioissa, joten ne eivät välttämättä päde kaikkien asiakkaiden tapauksiin kaikilta osin.

 

HP EI MYÖNNÄ MUITA SUULLISIA TAI KIRJALLISIA TAKUITA TAI EHTOJA. HP SANOUTUU LAINSÄÄDÄNNÖN RAJOISSA IRTI KAIKISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, JOITA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA. HP SANOUTUU IRTI KAIKISTA OLETETUISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, KUTEN OLETETUISTA TAKUISTA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIINÄ MÄÄRIN KUIN YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLISTEN LAINSÄÄDÄNTÖALUEIDEN PAIKALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ SEN SALLII. YHDYSVALLOISSA TEHTÄVISSÄ KAUPOISSA KAIKKI TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA, LAATUA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT JA EHDOT ON RAJOITETTU EDELLÄ MAINITTUJEN EHTOJEN MUKAISESTI. JOISSAKIN MAISSA JA VALTIOISSA OLETETUN TAKUUN TAI TILAN KESTON RAJOITTAMINEN TAI KULUTTAJATUOTTEIDEN TIETYNLAISIA VIKOJA – MUKAAN LUKIEN SATUNNAISIA TAI SEURAAMUKSELLISIA VAHINKOJA – KOSKEVAN VAHINGONKORVAUSVASTUUN POIS SULKEMINEN TAI RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA. TÄMÄN HP:N RAJOITETUN TAKUUN POIKKEUKSET, VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE VOIMASSA TÄLLAISISSA MAISSA JA VALTIOISSA. JOS HP:N RAJOITETUN TAKUUN EHDOT OVAT KOKONAAN TAI OSITTAIN RISTIRIIDASSA PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN KANSSA, NE KATSOTAAN MUOKATUIKSI NIIN, ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET.

 

MUIDEN MUASSA EUROOPAN UNIONIN, AUSTRALIAN JA UUDEN-SEELANNIN ALUEELLA TEHTÄVIEN KULUTTAJAKAUPPOJEN OSALTA TÄSSÄ TAKUUEHDOISSA ESITETYT RAJOITETUN TAKUUN EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA ASIAKKAAN OIKEUKSIA MUUTEN KUIN LAIN RAJOISSA. EHTOJA SOVELLETAAN NIIDEN PAKOLLISTEN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN LISÄKSI, JOTKA KOSKEVAT TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIÄ ASIAKKAALLE.

 

Tämä HP:n rajoitettu takuu pätee kaikissa maissa, ja sitä noudatetaan takuuehtojen mukaan kaikissa niissä maissa tai niillä alueilla, joissa HP tai valtuutettu huoltopalvelu tarjoaa takuuhuoltoa sille tuotemallille, jota tämä HP:n rajoitettu takuu koskee. Tämä HP:n rajoitettu takuu on kaikkien sovellettavien vienti- ja tuontilakien ja -säädösten alainen. Tämän HP:n rajoitetun takuun mukaan tietyssä maassa tai tietyllä alueella ostettu HP-laitteistotuote voidaan siirtää toiseen maahan tai toiselle alueelle, jossa HP tai valtuutettu huoltopalvelu tarjoaa takuuhuoltoa kyseiselle tuotemallille. Takuuehdot, palvelun saatavuus ja palvelun vasteajat saattavat vaihdella maittain ja alueittain. Takuuhuoltoon normaalisti kuluva aika vaihtelee paikallisesti osien saatavuuden mukaan. Jos osia ei ole saatavilla, lisätietoja saa valtuutetusta HP-huollosta. HP ei muuta tämän HP-tuotteen mallia, muotoa tai käyttötarkoitusta, jotta tuote toimisi maassa, jossa sen ei ole tarkoituskaan toimia. HP ei vastaa tulleista tai maksuista, joita tuotteiden siirtämisestä saattaa aiheutua. Tuotteiden siirtoon saattaa liittyä vienti- ja tuontilakeja ja -säädöksiä sekä eri hallitusten määräämiä rajoituksia.

 

Sellaisissa maissa ja sellaisilla alueilla, joissa paikallisen maahantuojan täytyy sovellettavan lain mukaan tarjota tuontituotteille takuuhuoltoa tai joissa sovellettava laki ei edellytä, että valmistaja tarjoaa tuontituotteille takuuhuoltoa, kaikki HP-tuotteiden takuuhuoltopalvelut tarjoaa maahantuoja eikä HP. Poikkeuksen muodostavat ne tapaukset, joissa HP tai sen paikallinen tytäryhtiö on nimenomaisesti valtuuttanut paikallisen maahantuojan tuomaan maahan tuotteita ja siirtämään takuuhuoltopalveluiden tuottamisen HP:lle.

 

Asiakas on oikeutettu laitteen takuuhuoltoon tämän asiakirjan ehtojen mukaisesti, jos asiakkaan HP-tuote tarvitsee huoltoa materiaali- tai valmistusvian vuoksi rajoitetun takuun voimassaoloaikana. HP harkintansa mukaan joko korjaa tai korvaa toisella tuotteella sellaisen komponentin tai tuotteen, jossa ilmenee rajoitetun takuun voimassaoloaikana materiaali- tai valmistusvirhe. Tämä edellyttää, että loppukäyttäjäasiakas ilmoittaa ilmenneestä puutteesta rajoitetun takuun voimassaoloaikana. Ellei toisin ole mainittu ja jos se on paikallisessa lainsäädännössä sallittu, uusien HP-laitteistotuotteiden valmistuksessa voidaan käyttää uusien osien ohella käytettyjä osia, jotka toimivat uuden veroisesti.

 

Paikallisen lainsäädännön sallimassa laajuudessa (a) korjattaviksi tuodut HP-tuotteet voidaan korjaamisen sijaan korvata samantyyppisellä kunnostetulla HP-tuotteella ja (b) HP-tuotteiden korjaamisessa voidaan käyttää kunnostettuja osia. (c) Korvatut tai korjatut HP-tuotteet vastaavat suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan alkuperäisiä tuotteita, joita ei enää valmisteta. Jos näissä korvatuissa tai korjatuissa HP-tuotteissa tai osissa ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe (1) 90 päivän kuluessa korjauksesta ja/tai tuotteen korvaamisesta toisella tai (2) korvatun HP-laitteistotuotteen tai korvatun osan sisältävän tuotteen rajoitetun takuun jäljellä olevan voimassaoloajan kuluessa, HP korjaa tai korvaa tuotteen tai osan uudelleen. Näin toimitaan, ellei paikallinen lainsäädäntö nimenomaisesti edellytä muuta.

 

Ellei sovellettavassa paikallisessa lainsäädännössä määrätä toisin, kaikki tämän rajoitetun takuun perusteella poistetut komponentit tai tuotteet siirtyvät HP:n omistukseen. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että HP-tuotteessa ilmenee toistuva vika tai että HP ei pysty korjaamaan tai korvaamaan tuotetta, HP voi oman harkintansa mukaan (a) antaa asiakkaalle HP:n valitseman korvaavan tuotteen, jonka toiminta ja suorituskyky ovat samat tai vastaavat kuin alkuperäisellä tuotteella, tai (b) hyvittää ostohinnan tai vuokran (ilman korkoa) korvaavan tuotteen antamisen sijaan. Paikallisen lainsäädännön niin salliessa nämä ovat ainoat asiakkaan saatavilla olevat korjaustoimet siinä tapauksessa, että tuotteessa ilmenee vika.

 

Edellä mainittuja rajoituksia ja poikkeuksia ei sallita kaikissa maissa ja valtioissa, joten ne eivät välttämättä päde kaikkien asiakkaiden tapauksiin kaikilta osin.

 

Tähän HP:n rajoitettuun takuuseen tai takuun piiriin kuuluvan tuotteen ostoon liittyvät kiistat ratkaistaan asiakkaan nykyisen asuinmaan, -osavaltion, -maakunnan tai -alueen lakien mukaisesti ottamatta huomioon sen lakiristiriitaperiaatteita. Tämä koskee niin sopimuksiin, oikeuksien loukkaamiseen, lakeihin, petokseen kuin muuhunkin oikeusteoriaan liittyviä kiistoja.

Poikkeukset

HP EI TAKAA, ETTÄ TÄMÄ HP-TUOTE TOIMII KESKEYTYKSITTÄ TAI ONGELMITTA. HP EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ ASIAKAS EI NOUDATA HP-TUOTTEESEEN LIITTYVIÄ OHJEITA.

 

Tämä HP:n rajoitettu takuu ei koske kuluvia osia, lukuun ottamatta HP-tulostustarvikkeita ja tiettyjä akkuja, jotka on mainittu jäljempänä. Takuu ei myöskään kata sellaisia HP-tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai jotka ovat vaurioituneet tai muuttuneet käyttökelvottomiksi

 • onnettomuuden, väärinkäytön, nesteen läikkymisen, saastumisen, riittämättömän tai epäasianmukaisen kunnossapidon tai kalibroinnin tai muun ulkoisen syyn johdosta
 • siksi, että tuotetta on käytetty sen mukana tulevan dokumentaation ilmoittamien käyttöolosuhteiden vastaisesti
 • muun tahon kuin HP:n ohjelmiston, liittymän, osien tai tarvikkeiden vuoksi
 • epäasianmukaisen ja HP:n ohjeiden vastaisen käyttöpaikan valmistelun, kunnossapidon tai ympäristöolojen vuoksi
 • sellaisen viruksen, tartunnan, madon tai vastaavan haittakoodin vuoksi, joka ei ole lähtöisin HP:lta
 • kuljetuksen aikaisen katoamisen tai vaurioitumisen vuoksi
 • muun tahon kuin HP:n tai HP:n valtuuttaman huoltopalvelun tekemien muutosten tai suorittaman huollon johdosta
 • loppukäyttäjän vaihdettavissa olevan HP:n osan tai HP:n hyväksymän osan väärän asennuksen vuoksi (jos käyttäjän maassa tai alueella on saatavana tällaisia kyseiselle HP-tuotteelle).

 

Tämä rajoitettu takuu ei kata toimituksen jälkeen ylikellotettuja HP-tuotteita muutoin kuin sellaisten vaurioituneiden tai puutteellisten komponenttien osalta, joiden vaurio tai vika ei liity ylikellotukseen.

 

HP ei ota vastuuta yhteensopivuusongelmista, jotka ilmenevät

 • käytettäessä tuotteita, ohjelmia tai asetuksia, joita HP ei tue
 • käytettäessä kokoonpanoja, joita HP ei tue
 • kun tiettyyn järjestelmään tarkoitettuja osia asennetaan toiseen, erimerkkiseen tai -malliseen järjestelmään.

 

ASIAKKAAN ON AJOITTAIN VARMUUSKOPIOITAVA KIINTOLEVYLLÄ TAI MUILLA TIETOVÄLINEILLÄ SÄILYTETTÄVÄT TIEDOT MAHDOLLISTEN VIKOJEN, MUUTOSTEN JA TIETOJEN HÄVIÄMISEN VARALTA. ENNEN HP-TUOTTEEN LÄHETTÄMISTÄ HUOLTOON ASIAKKAAN TULEE VARMISTAA, ETTÄ TIEDOT ON VARMUUSKOPIOITU JA KAIKKI LUOTTAMUKSELLISET, OMISTUSOIKEUDELLISET JA HENKILÖTIEDOT ON POISTETTU. HP EI VASTAA OHJELMIEN, TIETOJEN TAI SIIRRETTÄVIEN TIETOVÄLINEIDEN VAHINGOITTUMISESTA TAI MENETYKSESTÄ MUUTOIN KUIN PAIKALLISEN LAIN VAATIMASSA LAAJUUDESSA. PAIKALLISEN LAIN NIIN SALLIESSA HP VASTAA AINOASTAAN NIIDEN OHJELMIEN JA TIETOJEN PALAUTTAMISESTA TAI UUDELLEENASENTAMISESTA, JOTKA HP ON ASENTANUT HP-TUOTTEEN VALMISTUKSEN YHTEYDESSÄ, SOVELLETTAVIEN PÄIVITYSTEN MUKAISESTI. MUISTITIEDOT SAATTAVAT HÄVITÄ KORJAUKSEN AIKANA.

Tuotekohtaiset poikkeukset

Akut

Tämä HP-tuote saattaa sisältää akun, johon käyttäjä ei pääse käsiksi ja jonka saa vaihtaa vain HP tai sen valtuuttama huoltopalveluiden tarjoaja. Tällainen sisäinen akku on HP-tuotteen peruskomponentti. Ellei näissä takuuehdoissa toisin mainita, takuu kattaa tällaisen akun koko takuun voimassaoloajan.

 

Tähän HP-tuotteeseen saattaa kuulua akku, joka on käyttäjän irrotettavissa ja vaihdettavissa. Ellei näissä takuuehdoissa toisin mainita, HP korvaa akun toisella, jos akussa ilmenee materiaali- tai valmistusvika yhden vuoden kuluessa sen HP-laitteistotuotteen ostamisesta, johon akku on asennettu.

 

Muiden akkujen tavoin HP-tuotteen mukana toimitettavan akun enimmäiskapasiteetti heikkenee ajan ja käytön myötä. Akun kesto vaihtelee tuotemallin, asetusten, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetin tai keston heikkeneminen ei ole materiaali- eikä valmistusvika. Tämä rajoitettu takuu ei kata akun kapasiteetin tai keston muutoksia. Jos paikallinen laki niin sallii eikä näissä takuuehdoissa toisin mainita, akulle myönnetään ainoastaan sellaisia materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva takuu, joiden vuoksi akku lakkaa toimimasta ennen rajoitetun takuun voimassaolon päättymistä tai akun latauskiertoina laskettavan nimellisen käyttöiän päättymistä. Takuu päättyy, kun jompikumpi ehdoista täyttyy. HP-vianmääritystestiä saatetaan tarvita sen määrittämiseen, onko akussa takuun piiriin kuuluva virhe.

HP-tulostustuotteet

Muun kuin HP:n valmistaman värikasetin tai uudelleentäytetyn kasetin käyttö ei vaikuta HP:n tulostinta koskevaan takuuseen tai loppukäyttäjän kanssa tehtyyn HP-tukipalvelusopimukseen. Jos kuitenkin tulostimen tai tulostuspään toimintahäiriö tai vahingoittuminen johtuu muun valmistajan kuin HP:n kasetin tai uudelleentäytetyn kasetin käytöstä, HP laskuttaa tulostimen huollosta kyseisen virhetoiminnon tai vahingoittumisen vuoksi normaalin aika- ja materiaalihinnastonsa mukaisesti. Tulostuspään vaihdon yhteydessä laskutetaan vaihdosta koituneet kustannukset Muiden näissä takuuehdoissa mainittujen poikkeusten lisäksi tämä rajoitettu takuu ei kata sellaisia HP-mustekasetteja, -tarvikkeita ja HP LaserJet -tarvikkeita, jotka on täytetty uudelleen, kunnostettu tai valmistettu uudelleen tai joita on käsitelty epäasianmukaisesti. Tämä rajoitettu takuu koskee kaikkia HP-mustekasetteja, -tulostuspäitä ja HP LaserJet -kasetteja, joita käytetään HP:n tai valtuutetun laitevalmistajan (OEM) tulostuslaitteessa.

Korvausvelvollisuus

NÄMÄ EHDOT MUODOSTAVAT PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA ASIAKKAAN JA HP:N VÄLILLE KOKONAISEN JA TYHJENTÄVÄN SITÄ HP-TUOTETTA KOSKEVAN TAKUUSOPIMUKSEN, JONKA ASIAKAS ON OSTANUT TAI VUOKRANNUT. NÄMÄ EHDOT KORVAAVAT PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA OSTETTUUN TAI VUOKRATTUUN HP-TUOTTEESEEN LIITTYVÄT MAHDOLLISET AIEMMAT SOPIMUKSET, MAINOKSET YM. – MUKAAN LUKIEN HP:N MYYNTIKIRJALLISUUDESSA ESITETYT LAUSUNNOT SEKÄ HP:N, SEN EDUSTAJAN TAI TYÖNTEKIJÄN TAI MUUN KUIN HP:N EDUSTAJAN TAI TYÖNTEKIJÄN ANTAMAT NEUVOT – ELLEIVÄT NE OLE OSA ERILLISTÄ KIRJALLISTA SOPIMUSTA HP:N TAI SEN VALTUUTTAMAN JÄLLEENMYYJÄN KANSSA. Tähän HP:n rajoitettuun takuuseen tehdyt muutokset ovat pätemättömiä, ellei niitä ole tehty kirjallisesti ja ellei HP:n valtuuttama edustaja ole allekirjoittanut niitä.

Vastuunrajoitus

Joissakin maissa ja valtioissa ei sallita oletetun takuun pois sulkemista tai rajoittamista eikä erityisiin, epäsuoriin tai välillisiin vahinkoihin (selitetty jäljempänä) liittyvän takuun rajoittamista. Siksi rajoitukset ja poikkeukset eivät välttämättä päde kaikkien asiakkaiden tapauksiin kaikilta osin. SEURAAVIA RAJOITUKSIA SOVELLETAAN PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA. MIKÄLI HP HARKINTANSA MUKAAN KORVAA TUOTTEEN RAHALLISESTI TAI OSOITTEESSA HP.COM KÄYTETTÄVÄLLÄ LAHJAKORTILLA, HP:N TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN MUKAINEN VASTUU RAJOITTUU ENIMMILLÄÄN ASIAKKAAN HP-TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN. EDELLÄ MAINITTUJA POIKKEUKSIA LUKUUN OTTAMATTA HP EI VASTAA VAHINGOISTA, JOITA HP-TUOTE TAI SEN TOIMIMATTOMUUS AIHEUTTAA. TÄMÄ KOSKEE MYÖS TULOJEN TAI VAROJEN MENETYSTÄ, TIETOJEN TAI OHJELMIEN HÄVIÄMISTÄ, OHJELMOINNIN PALAUTTAMISTA, TUOTTEELLE TALLENNETTUJEN TIETOJEN TAI OHJELMAN UUDELLEEN TUOTTAMISTA SEKÄ ERITYISIÄ, SATUNNAISIA JA SEURAAMUKSELLISIA VAHINKOJA. HP EI VASTAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TEKEMISTÄ VAATEISTA EIKÄ VAATEISTA, JOTKA ASIAKAS TEKEE KOLMANNEN OSAPUOLEN PUOLESTA. HP EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ, ETTÄ HP TÄYTTÄÄ PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISET VELVOLLISUUTENSA. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS ON VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, HAETAANKO VAHINGONKORVAUSTA TAI TEHDÄÄNKÖ VAADE TÄHÄN RAJOITETTUUN TAKUUSEEN PERUSTUEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN PERUSTUVANA VAATEENA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA ANKARA TUOTEVASTUU), SOPIMUSVAATEENA VAI MUUNTYYPPISENÄ VAATEENA. KUKAAN HENKILÖ EI VOI LUOPUA TÄSTÄ VASTUUNRAJOITUKSESTA TAI TEHDÄ SIIHEN LISÄYKSIÄ. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS ON VOIMASSA, VAIKKA ASIAKAS OLISI ILMOITTANUT HP:LLE TAI SEN VALTUUTTAMALLE EDUSTAJALLE VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄTÄ VASTUUNRAJOITUSTA EI KUITENKAAN SOVELLETA HENKILÖVAHINKOJA KOSKEVIIN VAHINGONKORVAUSVAATEISIIN.

 

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE MÄÄRÄTTYJÄ OIKEUKSIA. ASIAKKAALLA SAATTAA MYÖS OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAITTAIN JA VALTIOITTAIN. ASIAKASTA KEHOTETAAN SELVITTÄMÄÄN OMAT OIKEUTENSA SOVELTUVASTA PAIKALLISESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ.

HP-lisävarusteiden ja -tarvikkeiden rajoitettu takuu

HP-merkkisiä lisävarusteita ja tarvikkeita (joista näissä takuuehdoissa käytetään yhteisnimitystä "HP-lisävarusteet") koskevan rajoitetun takuun ehdot on määritetty kyseisen HP-lisävarusteen takuuehdoissa, jotka on toimitettu HP-tuotteen mukana. Jos HP-lisävaruste on asennettu HP-tuotteeseen, HP tarjoaa takuuhuollon joko HP-lisävarusteen mukana toimitetuissa takuuasiakirjoissa määritetyn ajan (HP-lisävarusteen rajoitetun takuun voimassaoloaika) tai sen HP-tuotteen, johon HP-lisävaruste on asennettu, rajoitetun takuun jäljellä olevan voimassaoloajan. Takuuhuoltoa tarjotaan näistä ajoista pidemmän ajan. Takuukausi ei kuitenkaan voi olla enemmän kuin kolme vuotta HP-lisävarusteen ostopäivästä. HP-lisävarusteen rajoitettu takuu astuu voimaan sinä päivänä, jona tuote ostetaan HP:lta tai HP:n valtuutetulta jälleenmyyjältä. Asiakkaan saama päivätty osto- tai vastaanottokuitti, jossa on HP-lisävarusteen ostopäivämäärä, on tosite takuun alkamispäivästä. Lisätietoja on HP-lisävarusteen rajoitetun takuun ehdoissa. Muut kuin HP:n lisävarusteet toimitetaan sellaisenaan paikallisen lain niin salliessa. Muut valmistajat ja toimittajat saattavat kuitenkin myöntää omia takuitaan.

Näytöt

Digital Signage -näyttö

Tämä rajoitettu takuu ei kata seinälle asennetun tai mukautetusti asennetun Digital Signage -näytön irrottamista tai asentamista uudelleen. Tämä rajoitettu takuu ei kata näytön seinälle asennuksesta tai muusta mukautetusta asennuksesta tai irrotuksesta aiheutuvia vaurioita. HP suosittelee, että näytön seinälle asennukseen tai muuhun mukautettuun asennukseen sekä näytön irrottamiseen käytetään pätevää asentajaa. Jos Digital Signage -näyttöön liittyvää ongelmaa ei HP:n päätöksen mukaan voida ratkaista etäyhteyden kautta, HP toimittaa korvaavan tuotteen suoraan asiakkaalle. HP maksaa kaikki toimitus- ja vakuutusmaksut ja tarjoaa kuljetuspalvelun apua tuotteen pakkaamiseen ja palauttamiseen HP:lle turvallisesti. Jos asiakas ei palauta viallista tuotetta, HP:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta vaihtolaitteen hinta.

Näytöt

Kaikki näyttömallit eivät sovellu sellaisiin käyttökohteisiin, joissa esitetään staattisia tai liikkumattomia kuvia. Staattiset kuvat saattavat aiheuttaa jäännöskuvia, jotka voivat näkyä näytöllä laikkuina. Tämä rajoitettu takuu ei kata sellaisissa käyttökohteissa käytettäviä näyttöjä tai niiden jäännöskuvavikoja, joissa esitetään staattisia tai liikkumattomia kuvia pitkiä aikoja kerrallaan. Jäännöskuvien välttämiseksi näyttö tulee sammuttaa, kun sitä ei käytetä. Jos järjestelmä tukee virranhallinta-asetuksia, näyttö voidaan myös määrittää sammumaan sen ollessa käyttämättömänä.

Multimedianäyttöjen ja tietokonepakettien yhteistakuu

Jos asiakas ostaa multimedianäytön yhdessä tietokoneen kanssa tuotepakettina (tuotteet ostetaan yhtenä myyntiartikkelina), multimedianäytön takuu on paikallisen lainsäädännön rajoissa voimassa yhtä kauan kuin tietokoneen takuu. Lisätietoja on tietokoneen takuuilmoituksessa.

Asiakkaan velvollisuudet

Jotta asiakkaalle ei koidu kustannuksia ongelmista, joita HP:n rajoitettu takuu ei kata (ongelmista, jotka eivät johdu HP-tuotteen materiaali- tai valmistusvirheistä), häntä pyydetään avustamaan HP:ta tai valtuutettua huoltopalveluiden tarjoajaa seuraavilla tavoilla:

 

 • antamalla todenmukaiset ja täydelliset tiedot takuuvaatimuslomaketta täyttäessään
 • huolehtimalla, että ympäristö täyttää HP:n vaatimukset, mukaan lukien tuotteiden korroosiolta, saastumiselta ja nesteroiskeilta suojaamista koskevat vaatimukset (esimerkiksi HP:n korroosiosuojausvaatimusten täyttämiseksi ympäristö saa aiheuttaa hopeaan ja kupariin enintään 300 ångströmin korroosion kuukaudessa).1
 • tarkistamalla asetukset, lataamalla uusin laiteohjelmisto, asentamalla ohjelmistopäivitykset ja suorittamalla HP-vianmääritystestejä ja apuohjelmia
 • ottamalla käyttöön HP:n määrittämiä väliaikaisia menetelmiä siksi aikaa, kun HP hakee pysyvää ratkaisua
 • käyttämällä tarvittaessa HP:n etätukiratkaisuja (HP suosittelee HP:n toimittamien tukitekniikoiden käyttämistä. Jos asiakas ei halua hyödyntää tarjolla olevia etätukimahdollisuuksia, siitä johtuvat asiakastuen lisäresurssivaatimukset voivat lisätä kustannuksia.)
 • tekemällä yhteistyötä HP:n kanssa sen yrittäessä ratkaista ongelman verkkokeskusteluiden, sähköpostin tai puhelimen välityksellä (Tällöin saatetaan tehdä rutiiniluonteisia vianmääritystoimia, asentaa lisäohjelmistopäivityksiä tai - korjauksia ja poistaa kolmannen osapuolen ja/tai muiden valmistajien lisälaitteita.)
 • noudattamalla HP:n suositusta ottaa varmuuskopiot kiintolevylle tai muille tallennusvälineille tallennetuista tiedostoista, tiedoista ja ohjelmista mahdollisten häiriöiden, muutosten ja tietohävikkien varalta (Asiakkaan tulee ottaa varmuuskopiot omista tiedostoistaan, tiedoistaan ja ohjelmistaan sekä poistaa luottamukselliset, yksityiset ja henkilötiedot ennen HP-tuotteen palauttamista takuutukipalveluja tai korjausta varten.)
 • poistamalla ulkoiset lisävarusteet ja tarvikkeet, jotka voivat hävitä korjauksen tai vaihdon aikana
 • suorittamalla jäljempänä mainittujen takuuhuoltolajien mukaiset lisätoimet ja muut HP:n mahdollisesti pyytämät kohtuulliset toimet, jotta takuutuen avulla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset
 • HP LaserJet -tulostuskasettien tapauksessa palauttamalla tuote ostopaikkaan ja liittämällä mukaan ongelman kirjallinen kuvaus sekä näytetulosteita tai ottamalla yhteyttä HP:n asiakastukeen takuuhuollon saamiseksi.

* HP:n vaatimukset perustuvat ISA G1 -vaatimuksiin, jotka on kuvattu asiakirjassa ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. Tämä ISA-standardi on saatavilla osoitteesta http://www.isa.org. Kun tuotteita käytetään ISA G1 -ympäristöissä, korroosion ei pitäisi vaikuttaa laitteiston toimintavarmuuteen.

Laitteen takuuhuollon tyypit

Seuraavassa luetellaan asiakkaan ostamaa HP- tuotetta koskevan takuusopimuksen mahdolliset tukipalvelutyypit. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. JOS SEURAAVAT TAKUUEHDOT OVAT KOKONAAN TAI OSITTAIN RISTIRIIDASSA PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN KANSSA, NE KATSOTAAN MUOKATUIKSI NIIN, ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET.

Asiakkaan omia korjauksia koskeva takuuhuolto

Jotta korjausajat olisivat mahdollisimmat lyhyet ja viallisten osien vaihtaminen sujuisi joustavasti, HP-tuotteissa on käytetty useita asiakkaan vaihdettavissa olevia osia (Customer Self-Repair- eli CSR-osia). Jos HP havaitsee vianmäärityksen aikana, että käyttäjä voi suorittaa korjauksen itse vaihtamalla CSR-osan, HP lähettää kyseisen osan käyttäjälle vaihdettavaksi. CSR-osat jaetaan kahteen luokkaan:

 • Osiin, jotka asiakkaan täytyy vaihtaa itse. Jos asiakas pyytää HP:ta tai sen valtuutettua palveluntarjoajaa vaihtamaan osat, häneltä veloitetaan palvelun suorittaminen sekä siihen liittyvät matkakustannukset.
 • Osiin, joita asiakkaan ei ole pakko vaihtaa itse. Myös nämä osat on suunniteltu asiakkaan itse vaihdettaviksi. Jos asiakas kuitenkin pyytää HP:ta tai sen valtuutettua jälleenmyyjää vaihtamaan nämä osat, vaihto voidaan tehdä ilman lisäkustannuksia HP-tuotteelle määritetyn takuuhuoltotyypin ehtojen mukaisesti.

 

Asiakkaan tulee tehdä yhteistyötä HP:n tai sen valtuutetun jälleenmyyjän kanssa sen yrittäessä ratkaista ongelman verkkokeskusteluiden, sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tällöin saatetaan tehdä rutiiniluonteisia vianmääritystoimenpiteitä, asentaa ohjelmistopäivityksiä tai ‑korjauksia ja poistaa kolmannen osapuolen ja/tai muiden valmistajien lisävarusteita. Apua tarvitessaan asiakas voi ottaa yhteyttä HP:n tekniseen tukeen. Teknikko neuvoo asiakasta verkkokeskustelun, sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Ellei sovellettava paikallinen lainsäädäntö muuta edellytä, korvaavan CSR-osan mukana toimitetuissa HP:n asiakirjoissa määritetään, tuleeko viallinen osa palauttaa HP:lle. Jos viallinen osa on palautettava, se on toimitettava HP:lle määrätyssä ajassa, tavallisesti 5–15 arkipäivän kuluessa. Viallinen osa siihen kuuluvine asiakirjoineen on palautettava HP:n lähettämässä pakkausmateriaalissa. Jos asiakas ei palauta viallista osaa, HP:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta vaihto-osan hinta. Asiakkaan tehdessä korjauksen itse HP maksaa kaikki osista johtuvat kuljetus- ja palautuskustannukset. HP päättää myös, mitä kuljetustapaa käytetään. CSR-osien luokittelu voi vaihdella maan tai alueen mukaan.

Vaihtotakuupalvelu

HP:n rajoitettuun takuuseen saattaa sisältyä vaihtotakuu. Jos HP-tuote havaitaan vialliseksi, HP toimittaa korvaavan laitteen suoraan asiakkaalle vaihtotakuun ehtojen mukaisesti. Kun asiakas on vastaanottanut korvaavan tuotteen, hänen täytyy ehkä palauttaa viallinen HP-tuote HP:lle korvaavan tuotteen mukana toimitetussa pakkauksessa määritetyn ajan kuluessa. Yleensä määritetty aika on 5–15 päivää. HP maksaa viallisen HP-tuotteen palautuksesta koituvat toimitus- ja vakuutuskustannukset. Jos asiakas ei palauta viallista HP-tuotetta, HP:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta vaihtolaitteen hinta. HP tarjoaa vaihtopalveluita normaalina työaikana. Normaali työaika on yleensä maanantaista perjantaihin kello 8.00 –17.00. Normaali työaika voi kuitenkin vaihdella paikallisten käytäntöjen mukaan. Vasteaika voi vaihdella, ja palvelusta saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Asiaan vaikuttavat logistiikkarajoitukset sekä etäisyys lähimpään HP-huoltoon tai valtuutettuun HP-palvelupisteeseen.

 

Lähimmän HP-huollon tai valtuutetun HP-palveluntarjoajan puhelinnumero ja joissakin tapauksessa myös paikan sijainnin osoittava kartta ovat saatavilla HP:n verkkosivuilla osoitteessa http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Takuuhuoltoon liittyvä nouto ja palautus

HP:n rajoitettuun takuuseen saattaa sisältyä noudon ja palautuksen korvaava vaihtotakuu. Nouto- ja palautuspalvelun ehtojen mukaan HP noutaa viallisen HP-tuotteen sen käyttöpaikasta, korjaa laitteen ja palauttaa sen takaisin sen käyttöpaikkaan. HP vastaa kaikista korjaus-, logistiikka- ja vakuutusmaksuista, jotka tästä palvelusta aiheutuvat.

Korjaamohuolto

HP:n rajoitettuun takuuseen voi sisältyä korjaamohuolto paikallisen lainsäädännön rajoissa. Korjaamohuollon takuuehtojen mukaisesti asiakkaan on toimitettava HP-tuote valtuutettuun huoltopalveluun takuukorjausta varten. Asiakkaan on maksettava ennalta kaikki HP-tuotteen huoltoon lähettämisestä ja sieltä palauttamisesta aiheutuvat toimituskulut, mahdolliset verot ja tullimaksut. Lisäksi asiakas vastaa toimitettavan HP-tuotteen vakuuttamisesta valtuutettuun huoltopalveluun toimittamisen tai palauttamisen ajaksi. Hänen vastuullaan on myös se riski, että laite katoaa kuljetuksen aikana.

Postin välityksellä toimivat takuuhuollot

HP:n rajoitettuun takuuseen voi paikallisen lainsäädännön rajoissa sisältyä postin välityksellä tapahtuva takuuhuolto. Postin kautta tapahtuvan takuuhuollon ehtojen mukaisesti asiakkaan on toimitettava HP-tuote valtuutettuun huoltopalveluun takuukorjausta varten. Asiakkaan on maksettava ennalta kaikki HP-tuotteen huoltoon lähettämisestä aiheutuvat toimituskulut, mahdolliset verot ja tullimaksut. Lisäksi asiakas vastaa toimitettavan HP-tuotteen vakuuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös se riski, että laite katoaa kuljetuksen aikana. HP palauttaa korjatun HP-otuotteen asiakkaalle ja maksaa kaikki logistiikka- ja vakuutusmaksut.

Takuuhuoltoon liittyvä lähetys ja palautus

HP:n rajoitettuun takuuseen voi paikallisen lainsäädännön rajoissa sisältyä palvelu, jossa tuote lähetetään huoltoon ja palautetaan sieltä. Lähetys- ja palautushuollon ehtojen mukaan HP lähettää asiakkaalle omalla kustannuksellaan pakkauksen, jossa HP-tuote lähetetään HP:lle huollettavaksi. Asiakas vastaa lähetettävän tuotteen toimituskustannuksista ja vakuutusmaksuista. Lähetyskustannuksista ja muista lähetykseen liittyvistä maksuista voidaan sopia HP:n kanssa. Lisätietoja kustannuksista ja muita ohjeita saa Yhdysvalloissa numerosta 1-800-474-6836 (800-HP-invent). Osoitteessa HYPERLINK http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html kerrotaan muiden maiden HP-tuen puhelinnumerot. Asiakas voi myös valita haluamansa kuljetustavan ja maksaa kustannukset. Jos asiakas käyttää itse valitsemaansa kuljetustapaa, hän vastaa HP-tuotteen vakuuttamisesta huoltopisteeseen kuljetuksen ajaksi. Hänen vastuullaan on myös riski tuotteen katoamisesta tai vaurioitumisesta kuljetuksen aikana. HP korjaa tuotteen ja palauttaa sen asiakkaalle. HP maksaa kaikki korjatun laitteen korjaus- ja palautuskustannukset.

Paikan päällä suoritettava takuuhuolto

HP:n rajoitettuun takuuseen saattaa sisältyä takuuhuolto paikan päällä. Paikan päällä tapahtuvan huollon ehtojen mukaisesti HP voi harkintansa mukaan päättää, onko HP-tuotteen vika korjattavissa

 

 • etäyhteyden kautta
 • CSR-osaa käyttäen
 • huoltopuhelulla viallisen HP-tuotteen sijaintipaikkaan.

 

Mikäli HP päättää, että vian korjaaminen edellyttää huoltokäyntiä paikan päälle, huoltokäynti ajoitetaan normaaliin työaikaan, ellei HP-tuotteen ehdoissa toisin mainita. Normaali työaika on yleensä maanantaista perjantaihin kello 8.00 –17.00. Normaali työaika voi kuitenkin vaihdella paikallisten käytäntöjen mukaan. Vasteaika voi vaihdella, ja palvelusta saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Näihin vaikuttavat matkustusrajoitukset sekä etäisyys lähimpään HP-huoltoon tai valtuutettuun HP-palvelupisteeseen. Lähimmän HP-huollon tai valtuutetun HP-huoltopalveluiden tarjoajan puhelinnumero ja joissakin tapauksissa myös paikan sijainnin osoittava kartta ovat saatavilla HP:n verkkosivuilla osoitteessa http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html. Huolto paikan päällä edellyttää, että

 • HP:n suorittaessa takuuhuoltoa paikan päällä paikalla on valtuutettu asiakkaan edustaja
 • asiakas ilmoittaa HP:lle, jos HP-tuotetta käytetään ympäristössä, joka voi aiheuttaa HP:n työntekijöille tai alihankkijoille terveys- tai turvallisuusriskin
 • asiakas täyttää HP:n kohtuulliset turvallisuusvaatimukset, takaa riittävän, vapaan ja turvallisen pääsyn kaikkiin tiloihin ja antaa HP:n käyttöön kaikki tukea varten tarvittavat tilat, tiedot ja järjestelmät
 • asiakas varmistaa, että kaikki valmistajan etiketit ja kilvet (kuten sarjanumero) ovat paikoillaan ja luettavissa
 • ympäristö on tuotetietojen ja tuettujen asetusten ja kokoonpanojen mukainen.

Vaihtotakuupalvelu

HP:n rajoitettuun takuuseen saattaa sisältyä vaihtotakuu. Vaihtotakuun ehtojen mukaisesti HP noutaa viallisen tuotteen sen sijaintipaikasta ja toimittaa asiakkaalle uutta vastaavan korvaavan tuotteen. HP vastaa kaikista korjaus-, logistiikka- ja vakuutusmaksuista, jotka tästä palvelusta aiheutuvat.

Vasteajat

Vasteajat voivat vaihdella paikallisten normaalien työaikojen mukaan. Ellei toisin mainita, kaikki vasteajat mitataan asiakkaan soitosta siihen, kun HP on joko saanut sovittua molemmille osapuolille sopivan ajan tukipalvelujen tarjoamiseksi tai on aloittanut tukipalvelun tai käynnistänyt etävianetsinnän. Vasteajat – mukaan lukien seuraavana arkipäivänä tapahtuvan takuuhuollon vasteajat – pohjautuvat kohtuullisiin ponnisteluihin. Vasteajat voivat vaihdella maittain ja tiettyjen maahantuojien rajoitusten mukaan. Jos asiakkaan sijainti on vakiopalvelualueen ulkopuolella, vasteaika voi olla mainittua pidempi tai huoltopalvelu voi veloittaa lisämaksun. Tietoja kunkin alueen vasteajoista saa HP:n valtuutetulta jälleenmyyjältä tai huoltopalveluiden tarjoajalta.

Lisäpalvelut

HP tarjoaa tuotteilleen ylimääräisiä tuki- ja huoltopalveluita, joita voi ostaa paikalliselta palveluntarjoajalta. Kaikkia tukipalveluja ja niihin liittyviä tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Tietoja lisäpalveluista ja niiden kustannuksista saa HP Care Pack -hakutyökalun avulla. Työkalun osoite on http://www.hp.com/go/lookuptool/

Mukana toimitettu ohjelmisto

HP:n ainoat takuuvelvoitteet niihin ohjelmiin liittyen, joita HP välittää HP-nimellä tai jotka toimitetaan HP-tuotteen mukana, on määritetty ohjelmien mukana tulevissa loppukäyttäjälisensseissä tai käyttöoikeussopimuksissa. Jos siirrettävässä tietovälineessä, jolla HP toimittaa ohjelmiston, ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe 90 päivän sisällä tuotteen ostamisesta, asiakkaan ainoa ja yksinomainen korvaus on, että HP toimittaa asiakkaalle uuden tietovälineen, kun asiakas palauttaa viallisen HP:lle. Tämä pätee paikallisen lain rajoissa. Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä muiden kuin HP:n valmistamien laitteiden valmistajiin tai jälleenmyyjiin saadakseen heiltä tarvitsemiaan takuupalveluja.

Maksuton rajoitettu tekninen tuki

HP-tuotteille, -ohjelmille ja HP:n valmiiksi asentamille kolmannen osapuolen ohjelmille on saatavana rajoitettua teknistä tukea – mukaan lukien tukea alkumäärityksiin – maksutta eri yhteydenpitokanavien kautta 90 päivän ajan tuotteen ostamisesta. Käytettävissä oleviin kanaviin kuuluvat elektroniset viestintävälineet ja puhelin. Lisätietoja yhteydenpitokanavista ja puhelintuesta on kohdassa ”Näin otat yhteyden HP:hen”. Mahdolliset poikkeukset mainitaan käyttöoikeussopimuksessa.

 

Tukipalveluun kuuluvat

 • asiakkaan asennusta (vaatimuksia, ensimmäisiä vaiheita ja peruskäyttöä) koskeviin kysymyksiin vastaaminen
 • HP-tuotteiden mukana toimitettujen tai niiden kanssa ostettujen ohjelmien ja lisävarusteiden käyttöönotto ja asetusten määrittäminen (pois lukien järjestelmän optimointi, mukautus ja verkkomääritysten tekeminen)
 • järjestelmän virhesanomien tulkitseminen
 • järjestelmän ongelmien ja ohjelmien käyttöongelmien syiden selvittäminen
 • HP Care Pack -palveluun liittyvien tietojen sekä HP-tuotteiden mukana toimitettujen tai ostettujen ohjelmien päivitysten hankkiminen. Tukipalveluun EIVÄT kuulu:

 

Tukipalveluun EIVÄT kuulu:

 • käyttäjän omien ohjelmien ja lähdekoodien luominen tai niihin liittyvä vianmääritys
 • muiden valmistajien kuin HP:n erikseen ostettujen ohjelmien asentaminen
 • järjestelmän optimointi ja mukautus tai verkkomääritysten tekeminen.

Ilmaisohjelmat ja avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmät ja sovellukset

HP ei anna teknistä tukea kolmansien osapuolten julkisella lisenssillä tarjoamille ohjelmille (ilmaisohjelmille ja avoimen lähdekoodin ohjelmille). Näihin kuuluvat sekä käyttöjärjestelmät että sovellukset. HP-tuotteiden mukana toimitetuille ilmaisohjelmille ja avoimen lähdekoodin ohjelmille on saatavana teknistä tukea ohjelman toimittajalta. Tuen yhteystiedot saa HP-tuotteen mukana toimitetuista ilmaisohjelman tai avoimen lähdekoodin ohjelman ohjeista, asiakirjoista tai muusta tuki-ilmoituksesta.

Takuu- ja tukioikeuden tarkistaminen

Takuuoikeuden voi tarkistaa osoitteessa http://www.hp.com/go/warrantychecksyöttämällä tuotteen malli- ja sarjanumerot.

 

HP Care Pack -palvelurekisteröinnin voi tarkistaa osoitteessa http://www.hp.com/go/cpc

Näin otat yhteyden HP:hen

Jos HP-tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe rajoitetun takuun voimassaoloaikana eikä ongelma ratkea tuoteasiakirjoissa olevien ehdotusten perusteella, tukea on saatavilla seuraavilla tavoilla:

 • Asiakas voi etsiä lisää tuki- ja vianmääritystietoja tai ohjelma- ja ajuripäivityksiä HP:n tukisivustolta, jonka osoite on http://www.hp.com/support
 • Asiakas voi ottaa yhteyttä lähimpään HP-tukipisteeseen. Lähimmän tukipisteen yhteystiedot voi katsoa osoitteesta http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Asiakas voi ottaa yhteyttä valtuutettuun HP-jälleenmyyjään tai HP-huoltopalveluiden tarjoajaan. Ennen yhteyden ottamista HP:hen tai sen valtuutettuun huoltopalveluiden tarjoajaan asiakkaan tulee selvittää seuraavat tiedot:
  1. tuotteen sarjanumero, mallin nimi ja mallin numero
  2. näytetyt virheviestit
  3. liitetyt lisävarusteet
  4. käyttöjärjestelmä
  5. kolmannen osapuolen laitteet ja ohjelmat
  6. tarkat kysymykset.

Maakohtaiset ehdot

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n rajoitetusta takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: Hewlett-Packard Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n rajoitetun takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajan laillinen takuu: www.hp.com/go/eu-legal tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskusen sivustossa: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Kuluttajilla on oikeus vaatia huolto HP:n rajoitetun takuun tai myyjää vastaan kahden vuoden takuun perusteella.

 

© 2014–2015 Hewlett-Packard Development Company, LP

Tässä julkaisussa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos helmikuussa 2014.

764442-001

Back to top