Tere tulemast HP veebisaidile

Tere tulemast HP Inc. ("HP" või "meie" või "me") veebisaidile ja täname külastuse eest. Loodame, et teile siin meeldib!

 

Need kasutustingimused ("käesolevad tingimused") on juriidiline leping teie ja HP vahel (kokkuvõtvalt "igaüks") ning need reguleerivad selle veebisaidi ja muude HP poolt hallatavate veebisaitide ning kogu teksti, andmete, info, tarkvara, graafika, fotode ja muu sisu kasutust (millele kokkuvõtvalt viidatakse mõistega "materjalid"), mida HP ja selle tütarettevõtted võivad teile kättesaadavaks teha, samuti kõikide teenuste kasutust, mida võime oma veebisaitide kaudu pakkuda (millele kokkuvõtvalt viidatakse käesolevates tingimustes mõistega "see veebisait").

 

LUGEGE NEID TINGIMUSI HOOLIKALT ENNE VEEBISAIDI SIRVIMIST. SELLE VEEBISAIDI KASUTAMINE VIITAB, ET OLETE NEID TINGIMUSI LUGENUD JA NÕUSTUTE NENDEGA. KUI TE EI NÕUSTU ANTUD TINGIMUSTEGA, EI OLE TE VOLITATUD SEDA VEEBISAITI KASUTAMA.

Juurdepääs veebisaidile

Kui kasutate seda veebisaiti, vastutate nende tingimuste täitmise eest ning veebisaidi igasuguse kasutamise eest kõikide teie loodud kontode kaudu kogu veebisaidil; mõned materjalid on kättesaadavad ainult siis, kui teil on olemas konto. Seda veebisaiti kasutades nõustute andma õiget, täpset, kehtivat ja täielikku teavet. Kuna tegu on teie kontoga, vastutate teie kõigi seadmete, teenuste ja tarkvara omandamise ja hooldamise eest, mida läheb vaja sellele veebisaidile juurdepääsuks ja selle kasutamiseks, ning kõigi sellega seonduvate kulude tasumise eest. Samuti vastutate oma parooli(de) salajas hoidmise eest. Kui arvate, et teie parooli või muud veebisaidi turvainfot on volitamata kasutatud, peate meid sellest viivitamatult teavitama.

 

Vahel kogume teie kohta seoses selle veebisaidi kasutamisega teie poolt teatud isikuandmeid. HP kasutab seda infot vastavalt reeglitele, mis on sätestatud dokumendis  HP privaatsusavaldus Internetis.

 

Jätame endale õiguse nõuda teilt oma parooli vahetamist või piirata teie juurdepääsu veebisaidile, kui peame seda vajalikuks.

Veebisaidi lubatud kasutus

Olete teretulnud kasutama seda veebisaiti teie isiklikeks vajadusteks ja ärilistel eesmärkidel, ostes HP tooteid ja teenuseid oma äri otstarbeks ("Lubatud kasutus").

 

Käesolevaga anname teile piiratud, isikliku, mittevälistava ja edasiantamatu loa materjalide kasutamiseks ja esitamiseks. Teie kasutusõigus on piiratud käesolevate tingimustega. Teil pole mingeid teisi õigusi sellele veebisaidile ega materjalidele ning te ei tohi seda kohandada, redigeerida, kopeerida, reprodutseerida, luua sellest tuletatud teoseid, seda pöördkonstrueerida, muuta, täiustada ega mingil muul moel seda veebisaiti või selle materjale ära kasutada.

Veebisaidi volitamata kasutus; Lubatud kasutuse poliitika

Anname teile piiratud õiguse selle veebisaidi kasutamiseks. Igasugune muu kasutus väljaspool lubatud kasutust on keelatud ja liigitub seega veebisaidi volitamatuks kasutuseks. Seda seetõttu, et kõik veebisaidiga seotud õigused jäävad HP omandusse.

 

Selle veebisaidi volitamata kasutamine võib olla erinevate USA ja rahvusvaheliste autoriõiguste rikkumine. Me ei soovi seda ning seetõttu oleme toonud oma Lubatud kasutuse poliitikas mõned näiteid selle kohta, mida tuleks vältida  HP lubatud kasutuse poliitika . Veebisaidi või selle poolt pakutud teenuste kasutamisel peate järgima HP Lubatud kasutuse poliitikat.

Veebisaidi kasutamise lõpetamine

Veebisaidi kasutamise võib igal ajal lõpetada nii meie kui teie poolt. Teie õigus veebisaiti kasutada lõpeb automaatselt, kui rikute mõnda neist tingimustest. Selgituseks:

 

 • Kui pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, võime igal ajal ja ükskõik millisel põhjusel ette teatamata lõpetada, seisata või muuta teie registreerimise või juurdepääsu osadele või kõikidele veebilehtedele.
 • Te võite lõpetada selle veebisaidi liikmesuse ja juurdepääsu igal ajal. Automaatse lõpetamise korral rikkumise tõttu peate koheselt hävitama igasugused alla laaditud või prinditud materjalid (ja nende koopiad).

Lahtiütlemised

VEEBISAIT ON SAADAVAL "NAGU ON" JA "KÕIGI PUUDUSTEGA" NING KOGU RISKI SEOSES SELLE VEEBISAIDI KVALITEEDI JA OMADUSTEGA KANNATE TEIE.

 

HP ÜTLEB KINDLALT LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST (SÕNASELGETEST, KAUDSETEST VÕI KOHUSTUSLIKEST) SEOSES SELLE VEEBISAIDIGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT IGASUGUNE KAUDNE VÕI KOHUSTUSLIK MÜÜGIKÕLBULIKKUSE GARANTII, SOBIVUS TEATUD KASUTUSVIISI VÕI EESMÄRGI JAOKS, NIMETUS JA INTELLEKTUAALSE OMANDIÕIGUSE MITTERIKKUMINE.

 

SEE TÄHENDAB, ET HP EI ANNA TAGATIST, ET VEEBISAIDIL EI ESINE PROBLEEME. Piiramata eelneva üldkehtivust ei anna HP mingit garantiid, et see veebisait vastab teie nõudmistele või et see veebisait püsib katkematult üleval, on õigeaegne, turvaline või veatu, või et defektid sellel veebisaidil parandatakse. HP ei anna mingit garantiid tulemustele, mis saadakse selle veebisaidi kasutamisest, ega selle veebisaidi kaudu saadud info õigsusele või usaldusväärsusele. Ükski nõuanne või teave, olgu suuline või kirjalik, mille olete saanud selle veebisaidi kaudu või HP-lt, selle tütarettevõtetelt või muudelt partnerettevõtetelt või nende tarnijatelt (või vastavatelt ametnikelt, juhtidelt, töötajatelt või selliste üksuste esindajatelt) (kokkuvõtvalt "HP osapooled"), ei anna mingit garantiid. HP ütleb lahti kõikidest õiglastest hüvitistest.

Vastutuse ulatus

MITTE MINGIL JUHUL POLE ÜKSKI HP OSAPOOLTEST VASTUTAV A) MIS TAHES KAUDSE, ERILISE, TEGEVUSEST TULENEVA, HÜVITISE VÕI ERAKORRALISE KAHJU EEST VÕI B) ÜKSKÕIK MILLISTE KAHJUDE EEST, MIS ÜLETAVAD VÄÄRTUSE ÜKSSADA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE (100,00 USD) DOLLARIT (SEALHULGAS TULUDE KAOTSIMINEKUST, KAOTATUD KASUMIST, HEA TAHTE KADUMISEST, KASUTUSE KAOTAMISEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI MUUST IMMATERIAALSEST KAHJUST), MIS TULENEB OTSESELT VÕI SEOSES HP VEEBILEHTEDEST (SEALHULGAS HP VEEBILEHTEDE KASUTAMISEST, KASUTAMISE MITTEVÕIMALDATAVUSEST VÕI KASUTAMISE TULEMUSEL), OLENEMATA SELLEST, KAS SELLINE KAHJU PÕHINEB GARANTIIL, LEPINGUL, LEPINGUVÄLISEL KAHJUL, STATUUDIL VÕI ÜKSKÕIK MILLISEL MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAL JA ISEGI KUI MÕNI HP OSAPOOL ON OLNUD TEAVITATUD (VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA) SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

 

VÄLISTAMISED JA PIIRANGUD Mõningates jurisdiktsioonides pole lubatud teatud garantiide välistamine või teatud kahjude vastutuse piirang või välistamine. Seetõttu ei pruugi mõned ülaltoodud lahtiütlemised ja piirangud teile laieneda. Juhul kui HP osapool ei tohi seoses kehtivate seadustega öelda lahti kaudsest garantiist või piirata oma vastutust, siis sellise garantii ulatus ja kestvus ning HP osapoole vastutuse ulatus on väikseim, mis kehtiva seadusega on lubatud.

Välistamised ja piirangud

Mõningates jurisdiktsioonides pole lubatud teatud garantiide välistamine või teatud kahjude vastutuse piirang või välistamine. Vastavalt sellele ei pruugi mõned ülaltoodud lahtiütlemised ja piirangud teile laieneda. Juhul kui mõni HP osapool ei tohi seoses kehtivate seadustega öelda lahti kaudsest garantiist või piirata oma vastutust, siis sellise garantii ulatus ja kestvus ning HP osapoole vastutuse ulatus on väikseim, mis kehtiva seadusega on lubatud.

Muud lepped Tarkvara, teenused või juurdepääs

HP võib pakkuda tooteid (nagu riistvara või tarkvara), teenuseid (nagu tarkvara tellimise teenus, riistvara hooldus või parandus või tarkvara hooldus, installimine või väljaõpe) või juurdepääsu sellele veebisaidile eraldiseisva leppe tingimuste alustel teie ja HP vahel, nagu näiteks litsentsileping või eraldi müügi- ja garantiitingimused (kõik "Muu lepe"). HP kohustused seoses ükskõik millise toote, teenuse või juurdepääsuga, mis tehakse teile saadavaks mõne muu leppe alusel, on reguleeritud üksnes muu leppega, mille alusel pakutakse seda toodet või teenust, ja käesolevad tingimused ei tühista ega muuda võimalike muude lepete tingimusi. Kui tekib vastuolu käesolevate tingimuste ja muu leppe tingimuste vahel, kehtivad muu leppe tingimused.

 

Näiteks on igasuguse tarkvara, mis on alla laadimiseks saadaval HP veebisaidil ("Tarkvara"), reguleeritud lõppkasutaja litsentsilepinguga, kui üldse, mis on tarkvaraga kaasas ("Litsentsileping"). Te ei tohi installida tarkvara, millega on kaasas või mis sisaldab litsentsilepingut, kui te pole eelnevalt litsentsilepingu tingimustega nõustunud. Kui litsentsileping puudub, siis reguleerivad selle tarkvara kasutust käesolevad tingimused.

HP võib käesolevat veebisaidi muuta

HP jätab endale õiguse ilma teile sellest teatamata mis tahes ajal seda veebisaiti muuta, see veebisait peatada või sulgeda Sellegipoolest soovime teada anda järgmist:

 

 • HP võib muuta seda veebisaiti või sellel kirjeldatud tooteid, teenuseid ja hindu igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.
 • See veebisait võib olla aegunud ja HP ei võta mingit kohustust seda veebisaiti uuendada.
 • Veebisaidil avaldatud teave võib viidata toodetele, programmidele või teenustele, mis pole teie riigis saadaval.

 

 

Konsulteerige oma kohaliku HP ärikontaktiga, et saada teavet teile selle veebisaidi kaudu kättesaadavate toodete, programmide ja teenuste kohta.

Teie esitised veebisaidile

Selle veebisaidi teatud osad (nt jututoad, klientide hinnangud, arvustused, kogukonna ja abi foorumid) võivad teile võimaldada tagasiside andmist, info, andmete, teksti, tarkvara, muusika, heli, fotode, graafika, videote, sõnumite või muude materjalide esitamist (kõik "Kasutaja esitis"). Te nõustute, et vastutate ainuisikuliselt kõikide kasutaja esitiste eest ning iga sellist kasutaja esitist peetakse mittekonfidentsiaalseks ja mitte omandiõigusega kaitstuks. Lisaks ei garanteeri HP, et saate pöörduda abi saamiseks HP või mõne kolmanda osapoole poole tehtud kasutaja esitise muutmiseks või kustutamiseks.

 

 

Esitades kasutaja esitise, te väljendate ja kinnitate, et:

 

 • olete vähemalt 13 aastat vana;
 • omate kõiki õigusi oma kasutaja esitisele (sealhulgas, piiramata, kõiki õigusi helile, videole või digitaalsalvestisele ja esitusele, mida teie kasutaja esitis sisaldab) või siis alternatiivina, te omate kõiki vajalikke õigusi oma kasutaja esitistes, et anda HP-le õigused oma kasutaja esitiste üle, nagu käesolevates tingimustes kirjeldatud;
 • olete maksnud ja maksate täielikult kõik litsentsitasud, loatasud ja kõikvõimalikud muud rahalised kohustused, mis tulenevad ükskõik millisest teie kasutaja esitise kasutusest või kommertslikust ekspluatatsioonist;
 • teie olete isik, kes on piltidel ja/või kuuldav teie kasutaja esitistes või alternatiivselt, te olete omandanud loa igalt isikult (sealhulgas nõusoleku vanematelt või hooldajatelt isikute puhul vanusega alla kaheksateistkümne (18) eluaasta), kes on kujutatud ja/või kuuldav teie kasutaja esitistes, et anda HP-le käesolevates tingimustes kirjeldatud õigused;
 • teie kasutaja esitised ei riku autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse või muid intellektuaalseid omandiõigusi, eraelu puutumatust või mõnda muud õiguslikku või isiklikku kolmanda osapoole õigust;
 • te nõustute vabatahtlikult andma üle kõik "isiklikud õigused", mis teil võivad olla oma kasutaja esitisele;
 • igasugune teave teie kasutaja esitises ei ole teile teadaolevalt vale, ebatäpne ega eksitav;
 • teie kasutajaesitis ei riku ühtegi seadust (sealhulgas neid, mis reguleerivad ekspordi juhtimist, tarbijakaitset, ebaõiglast konkurentsi, diskrimineerimise vastasust või ebaõiget reklaami);
 • teie kasutaja esitis ei ole ega seda ei saa põhjendatult pidada laimavaks, teotavaks, vihkavaks rassiliselt, etniliselt, religioosselt või muidu kallutatuks või solvavaks, ebaseaduslikult ähvardavaks või ebaseaduslikult ahistavaks ühelegi isikule, partnerlusele või ühingule, see pole vulgaarne, pornograafiline ega riku kellegi privaatsust;
 • te ei ole ega saa kompenseeritud ega saa mingit tulu kolmandalt osapoolelt oma kasutaja esitise esitamise eest;
 • teie kasutaja esitis ei sisalda materjale kolmanda osapoole veebilehelt, aadresse, meiliaadresse, kontaktandmeid või telefoninumbreid (v.a. teie enda oma);
 • teie kasutaja esitis ei sisalda viirusi, ussviirusi, nuhkvara, reklaamvara või muid potentsiaalselt kahjutekitavaid programme ega faile;
 • teie kasutaja esitis ei sisalda mingit teavet, mida te peate konfidentsiaalseks, endale kuuluvaks või isiklikuks; ja
 • teie kasutaja esitis ei sisalda ega moodusta mingit omaalgatuslikku või volitamata reklaami, müügiedenduse materjale, rämpsposti, spämmi, ahelkirju, püramiidskeeme või muid müügiedenduse vorme.

 

 

 

Esitades kasutaja esitise, annate te HP-le pöördumatu, kestva, edasiantava, mittevälistava, täielikult tasustatud, ülemaailmse litsentsi (alllitsentseeritav läbi mitme astme)

 

 • kasutada, levitada, reprodutseerida, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida, avalikult esitada ja avalikult näidata teie kasutaja esitisi (või lisaks nende igasuguseid muudatusi) täies ulatuses või osaliselt, igasuguses formaadis või kandjal, mis on praegu tuntud või mis hilisemalt arendatakse;
 • kasutada (ja lubada teistel kasutada) teie kasutaja esitist ükskõik millisel viisil ja eesmärgil (sealhulgas, piiramata, kommertslikel eesmärkidel), mida HO peab kohaseks omal hinnangul (sealhulgas, piiramata, kaasata teie kasutaja esitist või selle muudetud kuju, tervikuna või osaliselt, ükskõik millises tehnoloogias, tootes või teenuses);
 • näidata reklaame seonduvalt kasutaja esitistega ja kasutada kasutaja esitisi reklaamiks ja müügiedenduse eesmärgil.

 

HP võib, aga pole kohustatud, eelvaadata kasutaja esitisi või jälgida kõiki alasid sellel veebisaidil, läbi mille kasutaja esitisi saab esitada. HP pole kohustatud hostima, näitama ega levitama ühtegi kasutaja esitist HP veebilehtedel või läbi HP veebilehtede ja võib igal ajal kasutaja esitisi eemaldada või neist keelduda mistahes põhjusel. HP ei vastuta mingi kahju, varguse ega kahjustuste eest kasutaja esitistele. Lisaks nõustute sellega, et HP võib vabalt avalikustada teie kasutaja esitist mistahes kolmandale osapoolele, millega ei kaasne konfidentsiaalsuse kohustust vastuvõtja poolt.

Intellektuaalse omandi õigused

HP austab teistele kuuluva intellektuaalse omandi õiguse ja palume teil teha sedasama. HP võib, teatud olukordades ja oma äranägemise järgi, lõpetada teenuse ja/või sellele veebisaidile juurdepääsu kasutajatele, kes rikuvad teiste intellektuaalse omandi õigusi. Kui arvate, et teie töö suhtes on rikutud autoriõigusi ja/või kaubamärgiga seotud õigusi, avaldades seda sellel veebisaidil, andke meile sellest teada järgmiste siinkirjeldatud toimingute abil.  HP veebisaitidel autoriõiguse rikkumiste nõude esitamine.

Kaubamärgid

Ettevõttel HP Inc. on registreeritud kaubamärkide, HP ja HP logo (nähtav allpool) õigused ning muude registreeritud või registreerimata kaubamärkide õigused.

Kooskõlas allpool esitatud juhistega on teil luba kasutada HP kaubamärkide nimetusi, et ettevõttele HP ning selle toodetele ja teenustele täpselt ja õigesti viidata.

 

 

HP logo kasutusõigus kuulub ettevõttele HP ning ettevõtte HP partneritele ja loa omanikele, kel on kirjalik leping ettevõttega HP, mis tagab neile loa kasutamise õiguse.  HP logode kasutamine mõnel muul viisil ei ole lubatud.

 

 

HP kaubamärke on keelatud kasutada viisil, mis võiksid tarbijaid eksitada selles, mis puudutab teie ja ettevõtte HP vahelisi suheteid, HP sponsorlust või toetust teie ettevõttele, toodetele või teenustele või teie toodete või teenuste päritolule.  HP kaubamärkide mis tahes avalikkust eksitav kasutusviis on õigusvastane ja selgesõnaliselt keelatud.

Kaubamärkide kasutamine volitatud HP partnerite ja loa omanike poolt

Juhul kui teie ja ettevõtte HP vahel eksisteerib ärisuhe, siis järgige teie kirjalikus lepingus esitatud kindlaid kaubamärgi kasutamise juhiseid ja tingimusi.

 

 

 

Juhul kui kuulute programmi HP Partner First partnerite hulka, siis tutvuge lisateabe saamiseks järgmiste linkidega, sh teie HP Partner First programmile omaste kaubamärgi juhistega.

 

 

 

HP Partner First programm: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

juhul kui teie kehtiv leping ettevõttega HP tagab teile loa kuvada HP kaubamärke, kuid ei sisalda üksikasjalikke kaubamärkide kasutamise juhiseid, siis järgige käesoleval leheküljel esitatud kaubamärkide kasutamise juhiseid.

 

 

 

Küsimuste tekkimise korral võtke ühendust oma konto esindajaga või mõne muu ettevõtte HP ärikontaktiga.

Ettevõtte HP kaubamärkide üldjuhised

Järgmised kaubamärkide üldjuhised on mõeldud kasutamiseks ettevõtetele, kes on HP kaubamärkide volitatud kasutajad, sh ettevõttega HP sõlmitud lepingu alusel ettevõtte HP partnerid, loa omanikud, liitlased ja volitatud edasimüüjad.

 

 

 • Ettevõte HP ei kasuta ega nõua HP kaubamärkide sümbolite, legendide või kinnituste kasutamist juhul, kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud.
 • HP kaubamärgid peavad olema esitatud nimisõnadena; näiteks: HP arvutid, HP tugiteenused, LASERJET printerid.
 • HP kaubamärkide kirjutamine ei tohi varieeruda, kasutada ei tohi mitmust ega omastavat käänet.
 • HP kaubamärke ei tohi kasutada viisil, mis võib avalikkust eksitada toodete või teenuste päritolu või HP poolse sponsorluse või toetuste valdkonnas.
 • HP kaubamärke ei tohi kasutada valeavalduste tegemiseks ettevõtte HP või selle toodete ja teenuste kohta.
 • Teie kaubanimed, ärinimed, tootenimed, teenuste nimed, sotsiaalmeedias esinevad nimed ega domeeninimed ei tohi sisaldada HP kaubamärke.
 • Keelatud on kasutada või jäljendada ettevõttele HP eriomast tootekujundust, tootepakendeid, imagot, reklaammaterjali, loosungeid, reklaamlauseid või veebisaidi kujundust.
 • Viidates ametlikes dokumentides (majandusaasta aruannetes, finantsaruannetes) ettevõttele HP, on eelistatid täisnime HP Inc. kasutamine. Muudel juhtudel eelistatakse nimetust HP:

Lisajuhised HP logo volitatud kasutajatele

NB:  KÄESOLEV DOKUMENT EI TAGA LOGO KASUTAMISE VOLITUSI.  HP LOGO KASUTAMISEKS ON VAJA ERALDI KIRJALIKKU LEPINGUT ETTEVÕTTEGA HP NING LEPING PEAB ÜKSIKASJALIKULT TAGAMA LOGO KASUTAMISE VOLITUSED.  KÕNEALUSED LEPINGUD ON SAADAVAL VAID VALITUD PARTNERITELE JA LOA OMANIKELE.

 

 

 

Valgel taustal on meie eelistatud HP logo:

Värvi või tumeda taustaga, meie eelistatud HP logo on:

Mustvalget logo tuleks kasutada siis, kui täisvärvides printimine ei ole võimalik.

Logo ei tohi sisaldada lisateksti, -pilte ega -graafikat ning selle ümber peab kõigis neljas küljes olema vähemalt 20 % ulatuses tühja pinda.

Printimiseks on HP logo minimaalne suurus 0.25” ruut või 6,35 mm suurusega ruut.

Digitaalkasutuseks on HP logo minimaalne suurus 20 x 20 pikslit 72dpi juures.

HP logo ei tohi ühelgi viisil muuta.

Teha ei tohi järgmist:

 • Kasutada HP logo koos ettevõtte HP selgesõnalise kirjaliku volitusega.
 • Lisada logole peegeldusi või kaldeid.
 • Käsitleda logo kui mõõtmelist objekti.
 • Muuta logo kuju.
 • Logo pöörata või muuta selle asend viltuseks.
 • Lisada logole piirjooni.
 • Eraldada HP tähed logo ringielemendist.
 • Lisada logo sees olevatele HP tähtedele värvi.
 • Määrata logo piirjooned.
 • Muuta logo värve.
 • Muuta logo animeerituks.
 • Asetada logo sisse või selle tühjadele kohtadele teksti või
 • asetada logo sisse pilt.

 

 

VÕIMALIK, ET KÄESOLEVAID JUHISEID MUUDETAKSE ILMA ETTETEATAMISETA.  ETTEVÕTTE HP PARTNERID, LOA OMANIKUD, LIITLASED JA VOLITATUD EDASIMÜÜJAD ON VASTUTAVAD KÄESOLEVA LEHEKÜLJE KORRAPÄRASE KONTROLLIMISE EEST NING SELLE EEST, ET NENDE ASJAKOHASED ÄRIPARTNERID HOIAKSID END ETTEVÕTTE HP KASUTUSJUHISTEGA KURSIS.

 

Ameerika Ühendriikide valitsuse piiratud õigused

Kõigile materjalidele, mis on alla laetud Ameerika Ühendriikide, selle agentuuride ja/või ametite ("Ameerika Ühendriikide valitsus") poolt või nimel, kehtivad FAR 12.211 - "Technical Data" ja FAR 12.212 - "Computer Software" sätted või punktid, mis annavad HP-le võrdväärse kaitse DFARS-is või muudes agentuuripõhistes määrustes.

 

 

Rahvusvahelised ja ekspordiga seonduvad küsimused

[HP administreerib seda lehte oma kontoritest Palo Altos, Californias. HP ei väida. et HP veebilehed on sobivad või saadaval kasutuseks väljaspool Ameerika Ühendriike ja juurdepääs HP veebilehtedele territooriumidelt, kus nende sisu on ebaseaduslik või piiratud on keelatud.]

 

Kui te otsustate minna HP veebilehtedele väljastpoolt Ameerika Ühendriike, teete te seda omal initsiatiivil ja vastutate kehtivate seaduste järgimise eest.

 

Te nõustute järgima kõiki Kaubandusametkonna ja kõigi teiste Ameerika Ühendriikide või välisriikide ametite ja võimude ekspordi ja taasekspordi piiranguid ja määrusi, mis on seotud teie HP veebilehtede kasutusega ja mitte seadusi rikkudes edastama või volitama edastust ühelegi materjalile keelatud riiki või muul viisil seadusi rikkudes. Iseäranis, aga piiramata, ei tohi materjale, mittevastavuses seadustega, eksportida või taaseksportida:

 

 

 

Kasutades mingeid materjale, millele kehtivad sellised piirangud ja määrused, te kinnitate ja garanteerite, et te ei asu ega allu sellise riigi kontrollile, pole sellise riigi kodanik ega elanik ja ei ole üheski sellises nimekirjas.

Hüvitamine

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma ära kahju HP osapooltele tulenevalt kõigist nõuetest, kohustustest, kahjustustest, kahjudest, kulutustest, väljaminekutest või tasudest (sealhulgas põhjendatud kulud advokaadile), mida sellised osapooled võivad põhjustada tulenevalt sellest, et teie (või keegi, kes kasutab teie kontot) rikute käesolevaid tingimusi. HP säilitab õiguse eeldada eksklusiivset kaitset ja kontrolli igasuguse juhtumi üle, millele muidu kehtiks teiepoolne hüvitis ja sellisel puhul te nõustute tegema koostööd HP kaitsega sellisele nõudele.

Elektroonilised sidevahendid

Kui te külastate seda veebisaiti või saadate HP-le meile, siis te suhtlete HP-ga elektrooniliselt. Me võime teile vastata meilitsi või postitades teatisi sellele veebisaidile. Te nõustute, et kõik sellised teatised, avaldused ja muud suhtlusviisid, mida HP teile elektrooniliselt pakub, rahuldavad igasuguse õigusliku nõude, et selline suhtlus oleks kirjalik.

Omandiõigus

Kui käesolevates tingimustes pole teisiti sätestatud, on kõik materjalid ja nende paigutus sellel veebisaidil meie ainuomandis, kaitstud autoriõigusega © [loomise kuupäevad] HP Development Company, L.P. Kõik õigused, mida pole siin selgesõnaliselt nimetatud, jäävad kaitstuks. Kui kohalduv seadus ei nõua või sätesta teisiti, on autoriõigusega kaitstud materjali reprodutseerimine, levitamine, modifitseerimine, taasedastaminevõi avaldamine ilma autoriõiguse või litsentsi omaniku kirjaliku loata rangelt keelatud.

Täielik leping igale isikule

Käesolevad tingimused, ühes võimalike lisatingimustega, millega nõustute, kasutades selle veebisaidi teatud osi, moodustavad täieliku, välistava ja lõpliku avalduse kokkuleppe kohta kõikide isikutega seoses käesolevas käsitletud sisuga, ning tühistavad kõik eelnevad kokkulepped või läbirääkimised teie ja HP vahel samas küsimuses. HP osapooled on kolmandate osapoolte kasusaajad seoses käesolevate tingimuste sätetega, mis nendele viitavad.

Reguleeriv seadus

Käesolevaid tingimusi reguleerivad California osariigi seadused, mis kohalduvad Californias sõlmitud, jõustunud ja California residentide poolt sõlmitud kokkulepetele, sõltumata teie tegelikust elukohast või äri asukohast. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise müügi kohta ja Ühtne arvutiteabe-põhiste tehingute seadus ei kohaldu käesolevatele tingimustele. Kõik käesolevate tingimuste alusel tekkivad kohtuasjad lahendatakse föderaalses või riiklikus kohtus, mis asub Santa Clara maakonnas Californias, ning allute käesolevaga pöördumatult vastavate kohtute erandlikule isiklikule kohtualluvusele selliste juhtumite lahendamiseks.

Mitmesugust

Kui HP-l ei õnnestu rakendada või jõustada oma õigusi või käesolevate tingimuste sätteid, ei tähenda see vastavatest õigustest või tingimustest loobumist. Kui kompetentse jurisdiktsiooni kohus leiab, et mõni käesolevate tingimuste säte on kehtetu, nõustute sellegipoolest, et kohus peab taotlema HP ja teie kavatsuste jõustamist, nagu need on kajastatud vastavas sättes, ning et muud käesolevate tingimuste sätted jäävad endiselt täielikult kehtima. Käesolevate tingimuste jaotiste pealkirjad on toodud üksnes mugavama kasutamise jaoks ja neil pole mingit juriidilist või lepingulist toimet. Käesolevad tingimused jäävad täielikult jõusse ja kehtima, sõltumata teie võimalikust veebisaidi kasutamise lõpetamisest. Neid tingimusi tõlgendatakse, rakendamata karme nõudeid teie või HP poolt või vastu. Teie ei tohi käesolevaid tingimusi ning nendega antud õigusi ja kohustusi edastada ega üle anda, kuid seda võib teha HP, ilma igasuguste piiranguteta.

California tarbijamärkus

Vastavalt California tsiviilseadustiku jaotisele 1789.3 on California kasutajatel õigus järgmisele tarbijaõiguse märkusele: Antud veebisait on loodud HP poolt. Kui teil on seoses selle veebisaidiga küsimusi või kaebusi, võtke ühendust klienditeenindusega aadressil https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Samuti võite meiega ühendust võtta, kirjutades aadressil HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. California elanikud võivad pöörduda California tarbijakaitse osakonda Complaint posti teel, aadressil 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 või telefoni teel, helistades numbril (916) 445-1254 or (800) 952-5210 või kuulmispuudega isikud kurtide telekommunikatsiooniseadme kaudu (800) 326-2297 või kurtide telekommunikatsiooniseadme abil (916) 322-1700.

HP võib käesolevaid kasutustingimusi muuta

HP võib iseseisvalt ja ainuisikuliselt otsustades neid tingimusi (kaasa arvatud muid dokumente, millele käesolevates tingimustes viidatakse või lingitakse) mõne aja tagant muuta. HP postitab teatise sellistest muudatustest sellele veebisaidile, vastavalt vajadusele. Kui te olete selliste muudatuste vastu, siis on teie ainus tagasitee lõpetada HP veebisaidi kasutamine. Jätkuv HP veebisaidi kasutamine peale teatise postitamist nendest selliste muudatuste kohta viitab, et te tunnustate selliseid muudatusi ja nõustute ennast siduma nende tingimustega. Teatud sätteid nendes tingimustes võivad ületada spetsiaalselt loodud õiguslikud märkused või tingimused teatud lehtedel sellel veebisaidil ning sellisel puhul loetakse spetsiaalselt loodud õiguslik märkus liidetuks käesolevate tingimustega ja üleseks sätete suhtes nendes tingimustes, mida nad on mõeldud välistama.

 

 

 

Läbi vaadatud: märts 2015

 

 

Tagasi üles