0

LUBATUD KASUTUSE POLIITIKA

Käesolev Lubatud kasutuse poliitika ("LKP") on kasutustingimuste ("Veebisaidi kasutustingimused") osa, mis reguleerib teiepoolset veebisaidi ("Veebisait") kasutust, mida haldab ettevõte HP Inc. ning selle tütarettevõtted ja partnerettevõtted (kokkuvõetult "HP"). Kõik suure algustähega kirjutatud mõisted käesolevas LKP-s on defineeritud Veebisaidi kasutustingimustes, kui HP ei esita definitsiooni siin. Käesolev LKP kirjeldab viise, kuidas ei tohi kasutada Veebisaiti ega Materjale (nagu defineeritud Veebisaidi kasutustingimustes), mis sellel Veebisaidil avaldatakse, samuti teenuseid või tooteid, mida Veebisait pakub ("Teenused").

Kui teil pole kirjalikku HP luba, mis sätestab teisiti, ei tohi te kasutada Veebisaiti ühelgi järgmistest viisidest (need on üksnes näited ja allolev nimekiri pole täielik loend kõigest, mida on keelatud teha):


 • viisil, mis rikub ükskõik millist kohalikku, maakondlikku, riiklikku, välismaist või rahvusvahelist statuuti, määrust, reeglit, korraldust, lepingut või muud seadust (kõik tähistatud kui "seadus");
 • teotaval, ahistaval, pornograafilisel, siivutul, laimaval, alandaval, solvaval või muul sobimatul viisil;
 • viisil, mis kahjustab või rikub muul moel teiste isikute õigusi, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, teiste isikute autoriõiguste ja omandiõiguste rikkumine või seadusevastane omandamine;
 • viisil, mis toetab ebaseaduslikku tegevust või ärgitab sellele;
 • kellegi jälitamiseks, ahistamiseks või kahjustamiseks;
 • mõne isiku või üksusena esinemiseks või muul viisil enda ja muu isiku või üksuse vahelise suhte vääralt esitamiseks;
 • modifitseerida, muuta, võltsida, parandada Teenustega kaasnevat tarkvara või luua sellest muul viisil tuletatud teoseid (välja arvatud juhul, kui Teenustega kaasnev tarkvara on antud kliendile kasutamiseks eraldi litsentsi alusel, mis lubab selgesõnaliselt tuletatud teoste loomist);
 • pöördkonstrueerida, lahti võtta või dekompileerida Teenuseid või Teenustega kaasnevat tarkvara, välja arvatud juhtudel, kui see on lubatud kohaliku seadusega;
 • häirida või katkestada Veebisaidi või Teenuste või Teenustega seotud serverite või võrkude tööd;
 • kasutada suuremahulisi automatiseeritud vahendeid (sealhulgas roboteid, ämblikke, skripte või sarnaseid andmete kogumise või väljavõtte meetodeid), et saada juurdepääsu Veebisaidile või mistahes Teenustele või teistele kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele, mis on Teenustega ühendatud (igaüks tähistatud kui "Süsteem");
 • üritada saada volitamata juurdepääsu ükskõik millisele Teenuste või Süsteemi osale, kas läbi häkkimise, paroolikaevandamise või muude meetodite abil.
 • viisil, mis rikub süsteemi turvalisust või terviklikkust.

1

JÄLGIMINE JA JÕUSTAMINE

Ehkki HP pole kohustatud läbi viima uurimisi, võib HP teha järgmist:


 • uurida käesoleva LKP rikkumist või Veebisaidi või Teenuse kuritarvitust;
 • uurida ja aidata ära hoida selliseid turvariske, pettust või muud ebaseaduslikku, kuritahtlikku või kohatut tegevust;
 • eemaldada sisu või ressurssi, piirata sellele juurdepääsu või muuta seda, kui HP leiab, et see rikub LKP-d või mõnd muud lepet, mille HP on teiega sõlminud; või
 • peatada või lõpetada Teenuste osutamise teile, kui rikute LKP-d või mõnda muud lepet, mille HP on teiega sõlminud.

HP otsustada jääb, kas mõni teie kasutaja esitis, veebisaidi või teenuse kasutamise viis on keelatud. Te vastutate ainuisikuliselt kõikide HP-le esitatud kasutaja esitiste eest või teie konto kaudu tehtud toimingute eest, olgu teie endi või teie äris osaleva isiku poolt (nagu näiteks töötajad, lepingulised partnerid, kliendid ja lõpptarbijad).

HP võib teatada mistahes tegevusest, mis meie arvates rikub mõnda seadust või määrust, vastavatele õiguskaitseametnikele, järelevalveasutusele või muudele kolmandatele osapooltele. HP teatamine võib sisaldada vastava teie poolt esitatud info avaldamist. Samuti võib HP teha koostööd vastavate õiguskaitseasutustega, järelevalveasutustega või muude kolmandate osapooltega, et aidata läbi viia ebaseadusliku tegevuse uurimist ja selle eest vastutusele võtmist, esitades infot võrgu ja süsteemide kohta, mis on seotud käesoelva LKP väidetava rikkumisega.

RIKKUMISTEST TEATAMINE

Kliendid võivad teatada meile käesoleva LKP rikkumisest järgmisel moel cloudsupport@hp.com.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui kliendil on küsimusi või ettepanekuid seoses LKP-ga, võtke HP-ga ühendust aadressil cloudsupport@hp.com.

Tagasi üles
21

Related links: