0

HP veebisaitidel autoriõiguse rikkumiste nõude esitamine

HP austab teiste intellektuaalse omandi õigusi ja kutsub teisi üles tegema sedasama. Vastavalt sellele on HP poliitika eemaldada kasutaja esitised, mis rikuvad teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi, blokeerides juurdepääsu sellele veebisaidile (või selle mõnele osale) igal kasutajal, kes kasutab seda veebisaiti kellegi intellektuaalse omandi õiguste rikkumiseks, ja/või sulgedes teatud juhtudel kasutaja konto, kes kasutab seda veebisaiti kellegi intellektuaalse omandi õiguste rikkumiseks.

Vastavalt Ameerika Ühendriikide seadustiku jaotise 17 alljaotisele 512, on HP rakendanud meetmeid kirjalike teadete saamiseks väidetavate autoriõiguse rikkumiste kohta ja selliste teadete menetlemiseks vastavalt kohalduvale seadusele. Kui arvate, et selle veebisaidi kasutaja on rikkunud teie autoriõigusi või muid intellektuaalse omandi õigusi, esitage kirjalik teade järgmisele HP esindajale, kes tegeleb autoriõiguste rikkumise nõuetega:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Tagamaks teie küsimuse kiiret lahendamist peab teie kirjalik teade:


 • sisaldama teie füüsilist allkirja või digiallkirja;
 • määratlema autoriõigusega kaitstud töö või muu intellektuaalse omandi, mille autoriõigusi on väidetavalt rikutud;
 • määratlema väidetava rikkuva materjali piisavalt täpselt, võimaldamaks HP-l seda materjali leida;
 • sisaldama küllaldaselt andmeid, mille abil HP saab teiega ühendust võtta (kaasa arvatud sihtnumber, telefoninumber ja e-posti aadress);
 • sisaldama kinnitust, et olete heas usus ja teadmisel, et autoriõigusega kaitstud materjali või muu intellektuaalse omandi kasutamine pole lubatud omaniku, omaniku esindaja või seaduse poolt;
 • sisaldama kinnitust, et kirjalikus teates olev info on täpne; ja
 • sisaldama kinnitust, et olete (valevande karistuse ähvardusel) volitatud autoriõiguse või muu intellektuaalse omandi õiguse omaniku nimel et kinnitan, et teave käesolevas teatises on täpne ja vannun, et olen omanik või volitatud tegutsema omaniku nimel ja, et autoriõiguseid on rikutud.

Kui teade ei puuduta autoriõiguste või muu intellektuaalse omandi õiguste rikkumist, ei saa esindaja teid küsimuse lahendamisel aidata.

Ameerika Ühendriikide autorikaitse seaduse (DMCA) vastuväite esitamine

Anname teile teada, et oleme eemaldanud teie poolt esitatud autoriõigusega kaitstud materjali või tõkestanud juurdepääsu sellele, kui eemaldamine on nõutav vastavalt kehtivale Ameerika Ühendriikidele autorikaitse seadusele meile saabunud teatise alusel. Kui saate meilt sellise teate, võite esitada kirjalikul kujul meie vastavale esindajale vastuväite, mis peab sisaldama järgmist infot:


 • teie füüsiline allkiri või digiallkiri;
 • materjali määratlus, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on tõkestatud, ning asukoht, kus oli materjal avaldatud enne selle eemaldamist või juurdepääsu tõkestamist sellele;
 • teiepoolne kinnitus (valevande karistuse ähvardusel), et olete heas usus ja teadmisel, et materjal eemaldati või juurdepääs sellele tõkestati eksituse tõttu või eemaldatava või tõkestatava materjali vääriti määratlemise tõttu; ja
 • teie nimi, füüsiline aadress ja telefoninumber ning teiepoolne kinnitus selle kohta, et nõustute teie füüsilise aadressi piirkonna kohtu jurisdiktsiooniga või meie mistahes asukoha kohtu jurisdiktsiooniga, kui teie füüsiline aadress asub väljaspool Ameerika Ühendriike, ning et te aktsepteerite mentelusprotsessi isiku poolt, kes esitas teate väidetavalt rikkuvast materjalist või selle isiku esindaja poolt.

Korduvate rikkujate konto sulgemine

Jätame endale õiguse sulgeda oma äranägemisel kasutaja konto või keelata ligipääs sellele veebisaidile ja/või teenusele, kui kasutaja on korduvalt rikkunud Ameerika Ühendriikide autorikaitse seadust (DMCA) või kui kasutaja kohta on saabunud muid rikkumisteateid.

Tagasi üles