Nahlásit online

Společnost HP vás chrání před padělaným tiskovým spotřebním materiálem

Zjistěte, jak rozpoznat padělky a postupovat v případě, že máte podezření

Nejste si jisti, zda máte originální kazetu HP nebo Samsung?

Ověření pomocí bezpečnostních štítků inkoustových nebo tonerových kazet

Zkontrolujte holografické prvky na štítku:

Nakloňte krabici zepředu dozadu. Prvek nebo „OK“ a „“ by se měly pohybovat v PROTICHŮDNÉM směru.

Natočte krabici zleva doprava. Prvek nebo „OK“ a „“ by se měly pohybovat ve STEJNÉM směru.

*Štítek zcela vlevo je nejnovější verzí bezpečnostního štítku HP. Ostatní štítky jsou předchozími verzemi
bezpečnostního štítku HP, které mohou být na některých trzích stále platné.

Zkontrolujte holografické prvky na štítku:

Nakloňte krabici zepředu dozadu. Prvek nebo „OK“ a „“ by se měly pohybovat v PROTICHŮDNÉM směru.

Natočte krabici zleva doprava. Prvek nebo „OK“ a „“ by se měly pohybovat ve STEJNÉM směru.

*Štítek zcela vlevo je nejnovější verzí bezpečnostního štítku HP. Ostatní štítky jsou předchozími verzemi
bezpečnostního štítku HP, které mohou být na některých trzích stále platné.

Zkontrolujte holografické prvky na štítku:

Nakloňte krabici zepředu dozadu. Prvek nebo „OK“ a „“ by se měly pohybovat v PROTICHŮDNÉM směru.

Natočte krabici zleva doprava. Prvek nebo „OK“ a „“ by se měly pohybovat ve STEJNÉM směru.

*Štítek zcela vlevo je nejnovější verzí bezpečnostního štítku HP. Ostatní štítky jsou předchozími verzemi
bezpečnostního štítku HP, které mohou být na některých trzích stále platné.

Jiné způsoby ověření

Ověřit pomocí QR kódu

Jednoduše pomocí chytrého telefonu naskenujte QR kód ze štítku a ověřte svůj produkt.

Požádat o kontrolu dodávky u zákazníka

U středně velkých až velkých dodávek tiskového spotřebního materiálu HP
mohou zákazníci žádat o bezplatnou kontrolu na místě.

Kontaktujte nás

Proč by vám to nemělo být jedno?

Padělané kazety se mohou jevit jako skutečná alternativa. Představují však vážná rizika
a hrozby.

Padělky jsou hrozbou pro

Padělky jsou hrozbou pro

 • vaši tiskárnu

  Padělané kazety mohou poškodit hardware vaší tiskárny HP LaserJet1, což může způsobit odstávku v rámci tiskové infrastruktury celé společnosti a narušit celkový provoz.

 • vaši pověst

  Výroba a distribuce padělaného zboží jsou nezákonné. Takže nákupem padělků můžete vy a vaše organizace přijít do kontaktu s pochybnou firmou, která může být řízená velkými kriminálními skupinami.

 • vaše pracoviště

  Padělané tonerové kazety mohou pozměnit fungování vaší tiskárny HP2. Jen při použití originálních tonerových kazet HP mohou tiskové systémy HP3 fungovat v rámci limitů požadavků směrnic Blue Angel.

 • vaše prostředí

  Při použití padělků, které často nabízí nízkou kvalitu tisku a vyžadují opakování tisku, dochází k plýtvání cennými zdroji, jako je například papír nebo energie.5,6 Také je pravděpodobné, že padělky nejsou po skončení životnosti recyklovány.5

Ujistěte se, že máte originální kazety HP

Kvalita

Precizní výstup, stránku po stránce6

Udržitelnost

Navrženo s ohledem na životní prostředí

Kvalita vzduchu v interiérech

Splňuje emisní podmínky dle ekoznačení3

Bezpečnost

Zajištění zabezpečení

Najít a koupit originální kazety HP

Nejčastější dotazy

Co je padělaný produkt?

Padělané nebo falešné zboží je produkt, který vypadá stejně jako daný originální produkt. Toho je obvykle dosaženo použitím ochranných známek a designu balení originálního produktu, čímž dochází k porušení práv platných pro ochrannou známku daného produktu. Účelem padělaných produktů je přesvědčit zákazníky, že si kupují originální produkty, a obvykle se jeví jako velmi výhodná nabídka. Padělané produkty jsou často vyráběné s úmyslem zneužít výhod výjimečné hodnoty napodobovaného produktu.
 

Obchodování s padělky je nezákonné ve většině zemí, mimo jiné v zemích Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku.10
 

K padělání tiskových spotřebních materiálů obvykle dochází, když je kazeta jiného původu než HP (např. doplněná, repasovaná nebo napodobená kazeta) určená pro nějakou tiskárnu HP a prodávaná v neoprávněném balení HP, které vypadá jako originální balení společnosti HP. Spotřebitelé se pak domnívají, že kupují originální produkty HP. Namísto toho však získají padělky, jejichž kvalita je podřadná nebo které často nefungují správně, například předčasně selžou nebo poškozují tiskárny.

Proč bychom si měli dávat na padělané kazety pozor?

I když se padělané kazety mohou jevit jako originální kazety HP, neposkytují vysokou kvalitu tisku, spolehlivost a výtěžnost – vlastnosti, které zákazníci očekávají od originálních produktů HP.
 

Namísto toho představuje použití padělaných kazet významná rizika. Jedná se například o tato rizika: tisk podřadné kvality, nižší výtěžnost stránek, předčasné selhání kazet nebo zcela nefunkční kazety. Dokonce hrozí i poškození tiskáren kvůli unikajícímu inkoustu nebo toneru, což může vést k dodatečným nákladům na opravu nebo servis a narušení provozu firmy.
 

Z nedávné studie11 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví vyplývá, že mezinárodní obchod s padělaným a pirátským zbožím představuje až 3,3 % světového obchodu (až 509 miliard USD). Podíl importu padělaného a pirátského zboží v Evropské unii činí až 6,8 % (až 121 miliard EUR). Ve zprávě se také uvádí, že padělky způsobují společnostem ztráty zisku, což vede k přímým a nepřímým ztrátám pracovních míst a snížení vládních příjmů.

Jaký je rozdíl mezi padělanými, doplněnými/repasovanými kazetami a kazetami z šedého trhu?

Nezaměňujte prosím produkty z šedého trhu a padělané produkty s legitimními doplněnými a repasovanými produkty.
 

Šedý trh, který je též označován jako paralelní dovoz, označuje import produktů značky HP (neautorizovaný společností HP, jakožto vlastníkem značky) do zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP)1 a Švýcarska. Šedé obchodování porušuje zákony pro ochranné známky v zemích EHP a Švýcarsku. Za šedé obchodování však není považován přeshraniční prodej legitimních produktů HP v rámci zemí EHP a Švýcarska. Šedé obchodování představuje pro obchodníky a zákazníky několik rizik. Může navíc sloužit k maskování dalšího podvodného jednání, jako je například padělání nebo daňové podvody.
 

Doplňování a repasování kazet je obecně považováno za legitimní obchodní činnost, avšak za předpokladu, že jsou dané produkty odpovídajícím způsobem prezentovány. Například za legitimní doplněnou kazetu lze považovat produkt, který je jasně označený jako „doplněný“, nezneužívá logo HP, používá název nebo značku společnosti doplňující tyto kazety a u kterého není zneužíván design, název atp. originální kazety HP. Upozorňujeme však, že balení nebo prodej takových produktů způsobem, na jehož základě se zákazníci domnívají, že kupují zcela novou originální kazetu HP nebo produkt spojený se společností HP nebo schválený společností HP, která jej však nevyrábí (nebo v případě, že produkt využívá duševní vlastnictví společnosti HP bez jejího souhlasu), může znamenat porušení práv na duševní vlastnictví společnosti HP a/nebo zákonů na ochranu spotřebitelů, jako jsou například zákony o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům a klamavé reklamě.12

Jak zákazníci poznají, že jejich kazeta může být padělek?

Společnost HP uplatňuje na kvalitu všech svých produktů, včetně tiskových spotřebních materiálů, náročné standardy. Obecně platí, že originální tiskový spotřební materiál HP je dodáván v neotevřeném a vysoce kvalitním obalu. Padělané kazety lze rozpoznat podle těchto ukazatelů (výčet není úplný): Bezpečnostní štítek HP na krabici od kazety neobsahuje správné prvky. Kazeta je dodána v obalu, který se jeví jako porušený, je nízké kvality, případně se liší od originálního obalu HP. Kazeta poskytuje nízkou kvalitu tisku, případně zcela selže.
 

Pokud se zákazník domnívá, že si zakoupil padělek, může také požádat o bezplatnou kontrolu dodávky na pracovišti zákazníka (CDI) pro velké a středně velké dodávky kazet HP.

Co dělá společnost HP pro to, aby její obchodní partneři distribuovali originální zboží?

Společnost HP zavádí různá opatření k zajištění spolehlivosti nákupů zboží od jejích obchodních partnerů. Společnost HP například provádí u partnerů systematické audity, aby se ujistila, že v jejich zásobách nejsou padělky (audity na ochranu obchodních partnerů). Společnost HP navíc své obchodní partnery informuje o tom, jak mohou chránit sebe a své zákazníky před padělky. Například poskytuje pokyny k rozpoznání podezřelého tiskového spotřebního materiálu a aktuální informace o ochraně proti padělkům.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Průzkum organizace Ecalent zadaný společností HP v oblasti EMEA pro rok 2020. Výsledky jsou založené na 246 průzkumech v 26 zemích od partnerů HP ServiceOne s minimálně 6měsíční zkušeností, kteří během uplynulých 12 měsíců nechali provádět servis tiskáren HP LaserJet s originálními tonerovými kazetami HP i kazetami od jiných výrobců. Kazety od jiných výrobců než HP zahrnují renovované, znovu plněné a nově sestavené imitace kazet, viz www.escalent.co/hp/EMEA-Technician2020.pdf
 2. Studie kvality vzduchu v interiérech z listopadu 2019 WKI Blue Angel zadaná společností HP, v souladu se standardem DE-UZ 205: 21 značek napodobenin a 5 značek repasovaných tonerových kazet, které jsou kompatibilní s barevnou multifunkční tiskárnou HP LaserJet Pro M477fdw (CF410A, 411A, 412A, 413A) a byly zakoupeny v oblastech EMEA, Latinské Ameriky a Severní Ameriky. Další informace naleznete na webové stránce hp.com/go/IAQnonhpWKI2019
 3. Tiskový systém HP je tvořen tiskárnou, papírem a originálním spotřebním materiálem HP. Emisní kritéria Blue Angel DE-UZ 205 nebo starší verze platné v době uvedení tiskového systému na trh.
 4. Studie Hodnocení životního cyklu (LCA) provedená v roce 2019 společností Four Elements Consulting v oblasti EMEA a zadaná společností HP srovnávala originální černobílé tonerové kazety HP 55A a 26A se vzorkem alternativních napodobenin napříč osmi kategoriemi negativního dopadu na životní prostředí. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. Studie LCA využívá studii společnosti SpencerLab z roku 2019, zadanou společností HP, která porovnává originální tonerové kazety HP LaserJet a dvě značky napodobených tonerových kazet prodávaných v oblasti EMEA. Viz dokument www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf
 5. Studie na téma recyklace spotřebních materiálů organizace InfoTrends objednaná společností HP v oblasti EMEA pro rok 2020 a vycházející z průměrných výsledků rozhovorů s 20 výrobci repasovaných produktů a prodejci NBC ve 12 zemích. Další informace naleznete na stránce www.hp.com/go/EMEA-2020InfoTrends
 6. Studie spolehlivosti barevných kazet organizace SpencerLab objednaná společností HP v oblasti EMEA pro rok 2019 ve srovnání s originálními barevnými kazetami HP LaserJet se šesti značkami kazet od jiných výrobců než HP zahrnují renovované, znovu plněné a nově sestavené imitace kazet prodávané v Evropě, na Středním východě a v Africe. Podrobnosti naleznete v dokumentu www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. Studie spolehlivosti barevných kazet organizace SpencerLab objednaná společností HP pro rok 2019 ve srovnání s originálními kazetami HP s 12 značkami kazet od jiných výrobců než HP zahrnují renovované, znovu plněné a nově sestavené imitace kazet prodávané v Evropě, na Středním východě a v Africe. Viz dokument www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf
 7. Dostupnost programu se může lišit. Viz hp.com/recycle.
 8. Kancelářské tiskové systémy HP zahrnují vybraná podniková a spravovaná zařízení s firmwarem FutureSmart verze 4.5 a vyšší, profesionální zařízení, modely LaserJet 200 a novější, navíc s příslušnými originálními tonery HP, PageWide a inkoustovými kazetami. Kazety HP s integrovanou tiskovou hlavou nejsou součástí. Nabídka funkcí digitálního sledování dodavatelského řetězce, hardwaru a zabezpečení obalů se liší podle oblasti a skladové jednotky. Viz hp.com/go/SuppliesThatProtect a hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 9. Evropský hospodářský prostor zahrnuje členské státy Evropské unie (europa.eu/ european-union/about-eu/countries_en) a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
 10. OECD/EUIPO (2019), Trendy v obchodu s padělaným a pirátským zbožím, nezákonný obchod, publikování OECD, úřad Evropské unie v Paříži pro duševní vlastnictví.
 11. V závislosti na dané zemi/legislativě.