HP:s integritetsmeddelande

På HP betraktar vi integritet som en grundläggande mänsklig rättighet och förstår hur viktigt det är med integritet, säkerhet och dataskydd för våra kunder och samarbetspartner över hela världen. Som en global organisation med juridiska enheter, verksamhetsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som spänner över internationella gränser eftersträvar vi att ge alla våra verksamheter ett skydd utöver lagstiftningens minimikrav och att implementera konsekventa och strikta policyer och rutiner.

 

Detta integritetsmeddelande ger dig information om våra integritetsrutiner samt dina valmöjligheter och rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive sådan information som kan samlas in från din aktivitet online, din enhetsanvändning och de interaktioner du har med HP offline, till exempel i dina kontakter med vår kundtjänst. Detta integritetsmeddelande omfattar alla HP-företag såväl som HP-ägda webbplatser, domäner, tjänster (inklusive enhetshantering), applikationer, abonnemang (till exempel Instant Ink) och produkter, samt våra dotterbolags (sammantaget ”HP Services”).

 

Detta integritetsmeddelande gäller inga personuppgifter som vi behandlar på uppdrag av våra affärskunder då vi tillhandahåller tjänster. Avtalen med våra affärskunder styr vår behandling av personuppgifter i detta sammanhang. Om du är kund, anställd eller entreprenör hos någon av HP:s affärskunder och har frågor om dina personuppgifter rekommenderar vi att du i första hand kontaktar HP:s affärskund. Vid behov hjälper vi affärskunden att besvara dina frågor.

Våra sekretessprinciper

Vi tillämpar ett program som baseras på ansvarsskyldighet och följande principer, som bygger på internationellt erkända ramverk och grundregler avseende integritet och dataskydd:

 

LAGLIGHET, KORREKTHET OCH ÖPPENHET

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med lagen och med öppenhet och korrekthet gentemot dig. Vi utför vår databehandling: 1) med ditt samtycke 2) för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig 3) för att främja våra berättigade affärsändamål, bli mer innovativa och kunna erbjuda en smidig kundupplevelse 4) i enlighet med lagstiftningen i övrigt.

 

INFORMATION OCH VALMÖJLIGHETER AVSEENDE DATAANVÄNDNING

 

Vi är transparenta och ger dig tydlig information och valmöjligheter avseende vilka typer av personuppgifter som samlas in, och varför de samlas in och behandlas. Vi använder inte personuppgifter för ändamål som inte är kompatibla med dessa principer, vårt integritetsmeddelande eller specifika meddelanden avseende HP Services.

 

DATA ACCESS

TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

 

Vi ger dig en rimlig tillgång till de personuppgifter som du har delat med oss, samt möjlighet att granska, rätta, ändra eller radera dessa uppgifter.

 

UPPGIFTERNAS INTEGRITET OCH ÄNDAMÅLSBEGRÄNSNING

 

Vi använder personuppgifter endast för de ändamål som beskrivs vid tidpunkten för deras insamling, eller för andra kompatibla ändamål i enlighet med lagen. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna är exakta, kompletta och aktuella, och vi samlar bara in personuppgifter som är relevanta och begränsade till vad som krävs för de ändamål för vilka de samlas in. Vi behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och raderar eller förstör uppgifterna på ett säkert sätt.

 

DATA SECURITY

DATASÄKERHET

 

För att skydda personuppgifter mot obehörig användning eller offentliggörande implementerar vi robusta informationssäkerhetskontroller i våra egna verksamheter och erbjuder marknadsledande produkter och lösningar med avancerat datasäkerhetsskydd.

 

ACCOUNTABILITY FOR ONWARD TRANSFER

ANSVAR VID VIDAREBEFORDRAN

 

Vi är medvetna om vårt potentiella ansvar vid överföring av personuppgifter mellan HP-enheter eller till tredje parter. Personuppgifter delas bara när tredje parter genom avtal är bundna att erbjuda motsvarande skyddsnivåer..

 

RÄTTIGHETER, TILLSYN OCH TILLÄMPNING

 

Vi eftersträvar att lösa alla eventuella problem som du kan ha avseende dina personuppgifter. Vi har valt att delta i flera internationella integritetsprogram som du kan vända dig till om du anser att HP inte respekterar dina rättigheter på ett adekvat sätt.

Internationella dataöverföringar

Eftersom HP är ett globalt företag kan information som du tillhandahåller komma att överföras till, eller göras tillgänglig för, HP-enheter i hela världen i enlighet med detta integritetsmeddelande och följande internationella integritetsprogram..

 

PRIVACY SHIELD-AVTALET MELLAN EU OCH USA

 

Även om det inte gäller för dataöverföringar efter 16 juli 2020 följer HP fortfarande Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA som lagts fram av USA:s handelsdepartement och avser insamling, användning och lagring av personuppgifter från medlemsländerna i EU. HP intygar att man följer Privacy Shield-principerna om information, valmöjligheter, ansvar vid överföring, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, åtkomst och rättslig prövning, tillämpning och ansvar. Om motsättningar skulle finnas mellan denna integritetspolicy och Privacy Shield-avtalet ska Privacy Shield-avtalet råda. Du kan läsa mer om Privacy Shield-avtalet och se vår certifieringssida på www.privacyshield.govicke-HP-webbplats.

 

I enlighet med principerna i Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA åtar sig HP att lösa klagomål som gäller integritet och insamling eller användning av personuppgifter. Personer i EU som har frågor eller klagomål gällande denna integritetspolicy ska i första hand kontakta  HP PRIVACY OFFICE

 

Vidare har HP åtagit sig att hänvisa olösta integritetsklagomål under Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA till BBB EU PRIVACY SHIELD, en ideell organisation för tvistlösning som är baserad i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om ditt klagomål inte bekräftas inom rimlig tid, eller om klagomålet inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, ber vi dig besöka ;https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsicke-HP-webbplats mer information och för att lämna in klagomål..

 

Om ditt klagomål inte kan lösas via kanalerna som nämns ovan kan du under vissa förhållanden åberopa bindande skiljeförfarande inför en Privacy Shield-jury.;

HP omfattas av de utrednings- och verkställandebefogenheter som innehas av USA:s federala konkurrensmyndighet eller andra tillsynsmyndigheter i USA..

 

 

BINDANDE FÖRETAGSREGLER

 

HP:s bindande företagsregler (Binding Corporate Rules, BCR) säkerställer att personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skyddas på ett adekvat sätt när de behandlas av någon av HP:s globala enheter. HP-överföringar av personuppgifter från EU sker i enlighet med följande godkända bindande företagsregler:

  • •HP:s BCR för personuppgiftsansvariga (”BCR-C”) trädde i kraft 2011 och omfattar överföringar av personuppgifter avseende befintliga och potentiella HP-konsumentkunder, såväl som HP-anställda och platssökande..
  • •HP:s bindande företagsregler för personuppgiftsbiträden (”BCR-P”) är godkända av flertalet av dataskyddsmyndigheterna i EES och Schweiz och trädde i kraft 2018. HP:s BCR-P är tillgängliga för HP:s företagskunder för att underlätta överföringen av deras personuppgifter från EES..

Mer information om våra bindande bolagsregler (BCR:er) finns här (på Svenska).

 

APEC-REGLER FÖR INTEGRITET ÖVER GRÄNSER

 

HP:s sekretesspraxis som beskrivs i detta avtal följer APEC:s system för gränsöverskridande integritet (”CBPR”), inklusive öppenhet, ansvarsskyldighet och val när det gäller insamling och användning av din personliga information, liksom integritetsigenkänning för processorer (”PRP”). CBPR- och PRP-certifieringarna omfattar inte information som kan samlas in via nedladdningsbar programvara på tredjepartsplattformar. Systemen APEC CBPR och PRP utgör en ram för organisationer som garanterar skydd av personlig information som överförs mellan de deltagande APEC-ekonomierna. Mer information om APEC-ramverket finns här.

 

Om du har ett olöst sekretess- eller dataanvändningsärende relaterat till HP:s APEC-certifiering, som vi inte har åtgärdat tillfredställande kontaktar du  vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistelösning (gratis).

 


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Vår dataanvändning

Vi samlar in och använder personuppgifter för att hantera din relation med HP och HP Services, och för att förbättra din upplevelse så att vi kan erbjuda en bättre tjänst när du använder HP Services. Vi använder dina data och behandlar dem på andra sätt för följande affärsändamål:

 

KUNDUPPLEVELSE

För att ge dig en smidig kundupplevelse genom att alltid ha exakta kontakt- och registreringsuppgifter, ge heltäckande kundsupport via ett antal olika medier, däribland meddelande- och chattjänster online, kommunicera med dig om vårt utbud av produkter, tjänster, prenumerationer och funktioner som skulle kunna intressera dig, och ge dig tillgång till tävlingar, telefonsamtal och enkäter om kundnöjdhet, kundincitament, förmåner och bonusar. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna leverera en skräddarsydd upplevelse, personalisera de HP-tjänster och meddelanden du tar emot samt skapa rekommendationer utifrån din HP Services-användning.

 

TRANSAKTIONSSTÖD

 

För att hjälpa dig med transaktioner och beställningar av våra produkter eller tjänster, administrera ditt konto, behandla betalningar, arrangera leveranser och underlätta reparationer och returer.

 

PRODUKTSUPPORT OCH PRODUKTFÖRBÄTTRINGAR

 

För att kommunicera med dig för att hålla dig informerad om eller uppmärksamma dig på icke-transaktionella funktioner som inte hanteras via vår kundtjänst eller administrativa kommunikation. För att förbättra prestandan och funktionen hos våra produkter, lösningar, tjänster och vår support, däribland vår garantisupport och support för uppdateringar i rätt tid av inbyggd programvara och program för att säkerställa enhetens eller tjänstens fortsatta funktion. Mer information finns i avsnittet om automatiskt insamlad information.

 

ADMINISTRATIV KOMMUNIKATION

 

För att kommunicera med dig om HP Services. Några exempel på administrativ kommunikation kan vara svar på frågor eller förfrågningar, meddelanden som gäller utförande av tjänster, garantier eller produktåterkallelser, meddelanden som lagen föreskriver eller tillämpliga företagsuppdateringar om sammanslagningar, förvärv eller avyttringar.

 

SÄKERHET

 

För att upprätthålla integriteten och säkerheten hos våra webbplatser, produkter, funktioner och tjänster, samt förebygga och detektera säkerhetsrisker, bedrägerier och annan kriminell eller skadlig verksamhet som kan äventyra personuppgifternas säkerhet. När du interagerar med oss vidtar vi även rimliga åtgärder för att verifiera din identitet, till exempel genom att begära lösenord och användar-ID innan vi ger dig åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan också tillämpa ytterligare skyddsåtgärder, till exempel övervakningssystem, för att skydda våra fysiska anläggningar.

 

AFFÄRSVERKSAMHET

 

För att bedriva vår vanliga affärsverksamhet, verifiera din identitet, fatta kreditbeslut om du gör en kreditansökan, utföra företagsforskning, analysera, planera och upprätta strategier, samt utföra företagsrapportering, företagsadministration, säljrelaterade aktiviteter, personalutbildning och kvalitetssäkring (vilket kan inkludera att övervaka eller spela in samtal med vår kundtjänst) och uppsökande verksamhet.

 

 

 

FORSKNING OCH INNOVATION

 

Med hjälp av undersöknings- och utvecklingsverktyg samt införda dataanalysaktiviteter tar vi fram nya, och innoverar befintliga, produkter, funktioner och tjänster.

 

MARKNADSFÖRING OCH ANNONSERING

 

För att tillhandahålla personaliserade kampanjerbjudanden (i enlighet med dina integritetspreferenser) för HP Services via e-post, SMS-/textmeddelanden, i appmarknadsföring och på tredje parters plattformar och andra utvalda partnerwebbplatser (på en partnerwebbplats kan du till exempel se en annons för en produkt som du nyligen har visat på en HP-webbplats). I enlighet med dina angivna kommunikationspreferenser kan vi även dela vissa av dina uppgifter med utvalda samarbetspartner, leverantörer av marknadsföringstjänster samt digitala marknadsföringsnätverk för att visa annonser som kan intressera dig på andra webbplatser eller i andra mobilappar.

 

EFTERLEVA LAGSTIFTNING

 

Vi följer tillämpliga lagar, bestämmelser, domstolsbeslut samt myndighets- och brottsbekämpningskrav för att kunna erbjuda våra tjänster och produkter på ett korrekt sätt och för att skydda oss själva, våra användare och våra kunder, samt för att lösa eventuella tvister med kunder. Insamlad information kan också användas då säkerhetshändelser och potentiella personuppgiftsincidenter utreds, för att underrätta individer och tredje parter om incidenten och när försvar inför rättsprocesser förbereds.

 

ARTIFICIELL INTELLIGENS/MASKININLÄRNING

 

Eftersom användargränssnitten blir alltmer komplexa och personaliserade kan HP komma att använda data i syfte att bättre kunna anpassa sina tjänster på kundens enhet, när det gäller sättet som information eller uppgifter presenteras på. Till exempel kan användning av kropps- och biometridata (med ditt samtycke) förbättra kundupplevelsen och tjänsterna i samband med våra produkter och tjänster, däribland appar för enhetsskydd och virtuell verklighet.

 

TJÄNSTELEVERANS

 

När automatisk datainsamling är absolut nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla HP Services eller leverera en produkt som du har efterfrågat. Utan insamling av telemetridata (såsom skrivaranvändning) och personuppgifter kan vi inte tillhandahålla vissa tjänster som vi har avtalat att leverera till kunden. Vidare kan vi använda automatisk datainsamling för att stödja och förbättra HP Services och stödja affärsverksamhet som relaterar till HP Services.

 

KONTOHANTERING

 

När du använder våra produkter och tjänster, inklusive våra webbutiker, kan du skapa inloggningsuppgifter eller ett HP-konto. När du skapar dessa inloggningsuppgifter med din e-postadress och ett lösenord skapas en unik identifierare som ger dig möjlighet att använda samma inloggningsuppgifter för alla våra tjänster. Beroende på vilka tjänster du använder kan informationen som förknippas med dina inloggningsuppgifter eller ditt konto även innefatta leveransadress, betalkortsuppgifter och betalningshistorik, information om köpta och anslutna enheter, enhets- och anslutningsinställningar, data om enhetens serviceanvändning och dina preferenser för rekommendationer och erbjudanden från HP.

 

Vår datainsamlings- och dataanvändningsmatris ger dig en snabb vägledning om hur vi använder de uppgifter som vi samlar in, och på vilka grunder vi behandlar dessa uppgifter.

Uppgifterna som vi samlar in

Personuppgifter är all information som identifierar dig som person eller som skulle kunna identifiera dig direkt eller indirekt. Vi kan samla in dina personuppgifter via din användning av HP Services och när du interagerar med HP-representanter.

 

Vilka personuppgiftskategorier som vi samlar in från dig beror på hur du interagerar med oss eller på vilka HP-tjänster du använder, och kan bland annat vara följande:

 

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

Kontaktuppgifter – vi kan samla in personliga och/eller yrkesrelaterade kontaktuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och andra liknande uppgifter och identifierare.

Betalningsuppgifter – Vi samlar in de uppgifter som krävs för att hantera betalningar och förebygga bedrägerier, däribland kredit-/betalkortsnummer, CVV-kod och andra uppgifter som relaterar till betalningar.

Kontouppgifter – Vi samlar in information såsom på vilket sätt du köpte eller registrerade dig för HP Services, din transaktions-, fakturerings- och supporthistorik, vilka HP-tjänster du använder och allt annat som relaterar till kontot du har skapat.

Platsdata – Vi samlar in geografisk information när du aktiverar platsbaserade tjänster och när du väljer att tillhandahålla platsrelaterad information vid produktregistreringen eller då du använder vår webbplats.

Säkerhetsuppgifter – Vi samlar in användar-ID, lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsuppgifter som krävs för autentisering och åtkomst till HP-konton.

Demografidata – Vi samlar in vissa demografiska uppgifter, eller hämtar dem från tredje part, till exempel om land, kön, ålder, språkpreferens och allmänna intressen.

Preferenser – Vi samlar in information om dina preferenser och intressen när de relaterar till HP Services (både när du själv informerar oss om dem och när vi härleder dem från vad vi vet om dig) och om hur du föredrar att ta emot meddelanden från oss.

Uppgifter från sociala medier – Vi kan tillhandahålla funktioner för sociala medier som ger dig möjlighet att dela information med dina sociala nätverk och interagera med oss på olika sociala medieplattformar. Vid användning av en del av dessa funktioner kan uppgifter om dig samlas in eller delas. Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyn och inställningarna på de sociala medieplattformar du använder för att förstå hur uppgifterna samlas in, används och delas på dessa plattformar.

Kropps- och biometridata – När du använder våra produkter kan du ge oss information om din kropp, till exempel din längd eller vikt, eller skapa personaliserade objekt med vår teknik för 3D-utskrifter. Med din tillåtelse kan vissa av våra produkter samla in biometrisk information (till exempel fingeravtryck) för att utföra enhetsfunktioner.

Andra unika identifieringsuppgifter – Några exempel på annan unik information som vi samlar in från dig är bland andra produktens serienummer, information som du tillhandahåller när du interagerar med oss personligen, online, per telefon, via e-post till våra servicecenter, vår helpdesk eller andra kundsupportkanaler, dina skriftliga svar eller inspelade audio- eller videosvar i samband med kundenkäter eller tävlingar, samt annan information som du ger oss för att hjälpa oss leverera HP-tjänster och besvara dina frågor. Om du ansöker om direktkredit kan vi efterfråga ytterligare personuppgifter såsom lön, personnummer, kontonummer hos bank/finansinstitut och annan information (till exempel från kreditupplysningsföretag) i autentiseringssyfte och för att verifiera din kreditvärdighet.

Specifik datainsamling för HP-Service – Vissa HP-tjänster, såsom spel och VR-applikationer, kan samla in ytterligare uppgiftstyper för att kunna aktivera funktionalitet och specialfunktioner. Mer information om specifika HP-tjänster hittar du här.

 

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN AUTOMATISKT

Skrivaranvändningsdata – Vi samlar in användningsdata från skrivare, till exempel antal utskrivna sidor, utskriftsläge, använda medier, typ av bläck- eller tonerpatron (i synnerhet om eventuell användning av piratpatroner eller patroner som saknar HP-chip eller HP-kretselektronik), utskrivna filtyper (.pdf, .jpg etc.), utskriftsprogram (Word, Excel, Adobe Photoshop etc.), filstorlek, tidsstämpel samt användning och status avseende andra skrivartillbehör. Vi skannar inte och samlar inte in innehåll i någon fil eller några uppgifter som kan visas i en app.

Enhetsdata – Vi samlar in information om din dator, skrivare och/eller enhet, däribland operativsystem, inbyggd programvara, minneskapacitet, region, språk, tidszon, modellnummer, första användningsdatum, tillverkningsdatum, webbläsarversion, tillverkare, anslutningsport, garantistatus, unika enhetsidentifierare, annonsidentifierare och ytterligare teknisk information som varierar från produkt till produkt.

Appdata – Vi samlar in information som relaterar till HP-appar, däribland plats, språk, programvaruversioner, delningsval för data samt uppdateringsinformation. Om tredjepartsteknologier används kan data delas mellan tredjeparten och HP, och i sådana fall kommer ett meddelande att visas på appnivå.

Prestandadata – Vi samlar in information om prestandan hos enskilda maskinvarukomponenter, inbyggd programvara, program och appar. Några exempel på uppgifter som vi samlar in kan vara information som relaterar till minnes- och processorprestanda, miljövillkor och systemfel, utskriftshändelser, funktioner och varningar såsom ”Låg bläcknivå”, användning av fotokort, fax, skanner, inbäddad webbserver och ytterligare teknisk information som varierar från enhet till enhet.

Surfningsdata från webbplats – Vi samlar in information om dina besök och aktiviteter på HP:s webbplatser och appar samt webbplatser som på vårt uppdrag drivs av ett annat företag, däribland innehåll (och eventuella annonser) som du visar och interagerar med, webbadressen som du kom ifrån och andra klickströmsbeteenden (till exempel vilka sidor du visar, vilka länkar du klickar på eller vilka artiklar du har lagt i din kundkorg). En del av denna information samlas in med cookies, spårpixlar, inbäddade webblänkar och liknande teknologier. Mer information finns på Användning av cookies.

Anonym eller sammanställd data – Vi samlar in anonyma enkätsvar eller anonym och sammanställd information om hur HP Services används. I vissa fall tillämpar vi avidentifiering eller pseudonymisering på dina data så att du med rimlig sannolikhet inte kan identifieras genom din användning av denna data med tillgängliga teknologier.

Obs! Vissa webbläsare har ”spåra inte”-funktioner. Idag finns ingen branschstandard för hantering av ”spåra inte”-krav, och därför kan det tills vidare hända att våra webbplatser inte svarar på dessa webbläsares krav på att inte spåra.

 

INFORMATION FRÅN TREDJEPARTER

 

Vi samlar in data från följande tredjeparter:

Datamäklare, sociala medier och annonseringsnätverk – Kommersiellt tillgängliga uppgifter såsom namn, adress, preferenser, intressen och vissa demografiska uppgifter. Till exempel kan personuppgifter samlas in när du får åtkomst till våra appar via inloggning från sociala medier (till exempel om du loggar in på våra appar med dina inloggningsuppgifter för Facebook eller andra sociala medier). Vilken grundläggande information som vi tar emot kan bero på dina integritetsinställningar hos det sociala nätverket.

HP:s samarbetspartners – Om du köper HP Services från någon av HP:s samarbetspartners kan vi få viss information om ditt köp från den aktuella samarbetspartnern. Vi kan även ta emot data och insikter från cookies.

Företag som erbjuder bedrägeriprevention eller kreditupplysningar – Data samlas in för att förebygga bedrägerier och i samband med kreditbedömning.

HP:s företagskunder – För att vissa HP-tjänster på företagsnivå ska kunna tillhandahållas kan en särskild enhet på ditt företag eller i din verksamhet (till exempel en medarbetare på IT-avdelningen) behöva lämna ut företagets kontaktuppgifter till HP.

Analysleverantörer – Vi tar även emot uppgifter som inte kan knytas till någon person, till exempel sammanställda eller avidentifierade uppgifter, från tredjeparter, däribland vissa samarbetspartners och företag som specialiserar sig på att tillhandahålla tjänster för företagsdata, analyser och programvara.

För att säkerställa uppgifternas korrekthet och kunna erbjuda en förstklassig kundupplevelse genom att tillhandahålla tjänster, innehåll, marknadsföring och annonser med högre personaliseringsgrad länkar eller sammanställer vi i vissa fall informationen som vi samlar in från de källor som anges ovan med den information som vi tar emot direkt från dig. Till exempel jämför vi den geografiska information som inhämtas från kommersiella källor med IP-adressen för att kunna avgöra ditt geografiska område. Information kan också länkas via en unik identifierare såsom en cookie eller ett kontonummer.

 

Vid behov inhämtar vi information för att genom vårt program för korruptionsbekämpning och i enlighet med rättsliga skyldigheter utföra due diligence-kontroller av företagskontakter.

OM DU VÄLJER ATT INTE TILLHANDAHÅLLA NÅGRA UPPGIFTER

 

Du har ingen skyldighet att dela de personuppgifter som vi efterfrågar, men om du inte delar uppgifterna kan vi i vissa fall inte tillhandahålla HP Services eller vissa specialfunktioner till dig, eller på ett effektivt sätt besvara dina eventuella frågor.

Personuppgifter om barn

Om inget annat anges för en specifik produkt eller tjänst är HP Services avsedda för allmänheten. HP samlar inte medvetet in data från barn enligt den lokala lagstiftningens definition utan förhandsgodkännande av föräldrar eller vårdnadshavare, eller om insamling på annat sätt tillåts i enlighet med lokal lagstiftning.

Så lagrar och skyddar vi dina uppgifter

För att förhindra förlust, obehörig åtkomst, användning eller offentliggörande avseende dina uppgifter och för att säkerställa att de används korrekt har vi infört rimliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa rutiner för att skydda informationen som vi samlar in och behandlar. HP lagrar uppgifter på det sätt som lagen föreskriver och tillåter, och så länge ett legitimt affärsändamål finns för uppgifterna.

 

Vid insamling, överföring och lagring av känslig information, till exempel av finansiell art, använder vi ytterligare säkerhetsteknologier och rutiner för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller offentliggörande. Vid överföring av konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi uppgifterna genom kryptering med exempelvis de senare versionerna av TLS-protokollet (Transport Layer Security).

 

Som ett led i realtidshanteringen av betalningar abonnerar vi också på en tjänst för bedrägerihantering. Med denna tjänst får vi en extra säkerhetsnivå för att förhindra kreditkortsbedrägerier och skydda dina finansiella uppgifter i enlighet med branschstandarden.

 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla HP Services till dig, samt för våra legitima och väsentliga affärsändamål, till exempel för att fatta datadrivna affärsbeslut, efterleva våra rättsliga skyldigheter och lösa tvister. HP åtar sig att skydda integriteten för alla behandlade personuppgifter och strävar efter att säkerställa att personuppgifterna inte sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med deras insamling, lagring och behandling. Hur länge HP lagrar personuppgifter varierar beroende på huruvida uppgifterna sparas som lagstadgade affärshandlingar. Arkiverade personuppgifter, däribland uppgifter som relaterar till kund- och återförsäljartransaktioner, behålls så länge de är aktiva och i enlighet med lokal lagstiftning. Personuppgifter som inte arkiveras hanteras i enlighet med GDPR, som anger hur länge de får behållas. När den relevanta lagringstiden har löpt ut raderas informationen permanent och förstörs på ett sätt som innebär att den inte kan återställas.

 

På din begäran raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan identifiera dig, såvida vi inte har en rättslig skyldighet eller befogenhet att behålla vissa personuppgifter.

Så delar vi data

Vi delar endast dina personuppgifter enligt följande och, när det är tillämpligt, endast med lämpliga avtalsenliga skyldigheter på plats:

 

Delning med hp-företag

 

Vi kan komma att föra över dina personuppgifter till andra HP-enheter i USA och andra länder i världen, i de syften som anges i denna integritetspolicy. För att garantera att dina personuppgifter skyddas och som en del av vårt deltagande i programmen APEC Cross Border Privacy Rules (APEC:s gränsöverskridande regler gällande sekretess), Bindande bolagsregler och Privacy Shield är alla HP-enheter förbundna, enligt avtal, att följa alla krav gällande integritet. Dessutom informeras alla anställda på HP om våra riktlinjer gällande integritet varje år som en del av vår obligatoriska sekretessutbildning på HP.

 

I de fall där de internationella sekretessprogram som nämns ovan inte är tillämpliga, när du godkänner HPs integritetspolicy när du registrerar dig för en produkt eller en tjänst, när du skapar ett konto, eller när du på annat vis ger oss dina personuppgifter, samtycker du till att överföra dina personuppgifter via det globala HP-enhetsnätverket.

 

DELA MED TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH PARTNER

 

Vi anlitar tjänsteleverantörer eller partners för att hantera eller stödja vissa aspekter av våra affärsverksamheter för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer eller partners kan ha sin verksamhetsbas i USA eller på andra platser i världen och kan tillhandahålla tjänster såsom kontokortsbearbetning och tjänster för att hantera bedrägerier, kundsupport, försäljningsverksamhet för vår räkning, fullföljande av beställningar, produktleveranser, anpassning av innehåll, annonserings- och marknadsföringsaktiviteter (inklusive digital och anpassad annonsering), IT-tjänster, tjänsteleverantörer för e-post, datahosting, hjälp i realtid, skuldindrivning och -hantering, kundundersökningar eller support för HP-webbplatser. Våra tjänsteleverantörer och partners är enligt avtal skyldiga att skydda alla personuppgifter som de får från oss och de förbjuds att använda dem i något annat syfte än för att utföra tjänsterna i enlighet med anvisningarna från HP. I vissa fall kan HP komma att kontakta dig för att mäta din tillfredsställelse beträffande leveransen av våra produkter och tjänster som tillhandahålls av dessa tjänsteleverantörer och partners. .

 

DELNING AV ANNAN INFORMATION MED ANNONSERINGSFÖRETAG

 

Vi kan även överföra information om dig till annonseringspartner (inklusive annonsnätverk, annonsservningsföretag och andra tjänsteleverantörer de kan använda) så att de kan känna igen dina enheter och leverera intressebaserat innehåll och annonser till dig. Denna information kan inbegripa namn, postadress, e-post, enhets-ID eller andra identifierare i krypterad form. Leverantörerna kan behandla informationen i hashkodad eller avidentifierad form. Dessa leverantörer kan samla in ytterligare information från dig, som din IP-adress och information om din webbläsare eller operativsystem och kan kombinera information om dig med information från andra företag i datadelningskooperativ där vi deltar. Läs om HP-kommunikation .

 

DELNING MED ANDRA TREDJEPARTER

 

Vi kan också dela dina personuppgifter med: (i) Företag som arbetar med kreditupplysning eller bedrägeriförebyggande; (ii) Skuldindrivningsföretag (vid utestående skulder till vårt företag); Eller (iii) försäkringsbolag, om du har tecknat en försäkring via oss (t.ex. Care Packs). Om du väljer att tillhandahålla personuppgifter till andra företag kommer dessa personuppgifter att hanteras i enlighet med integritetspolicyn för dessa företag. Denna policy kan skilja sig från de riktlinjer och den praxis som HP använder.

 

BOLAGSTRANSAKTIONER

 

Det kan uppstå situationer där HP, av strategiska skäl eller några andra verksamhetsrelaterade orsaker, beslutar sig för att sälja, köpa, slå samman eller på något sätt omorganisera sin affärsverksamhet. Vid sådana transaktioner kan vi komma att röja eller föra över personuppgifter till tilltänkta eller faktiska köpare eller ta emot personuppgifter från säljare. Vår praxis är att vidta åtgärder för ett lämpligt skydd av dina personuppgifter under dessa typer av transaktioner.

 

EFTERLEVNAD AV LAGAR

 

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när vi anser, i god tro, att vi är skyldiga att göra detta: (i) Besvara en vederbörlig begäran om utlämnande av information från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, domstolar och andra offentliga myndigheter; detta gäller även i fall där man måste uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav från brottsbekämpande myndigheter. (ii) Efterleva alla lagar, föreskrifter, kallelser eller domstolsbeslut; (iii) Undersöka och försöka förhindra säkerhetshot, bedrägerier eller andra kriminella och försåtliga aktiviteter; (iv) Upprätthålla/skydda HPs rättigheter och egendomar, eller de som tillhör dess dotterbolag; (v) Skydda rättigheterna och den personliga säkerheten för HP, våra anställda och tredjepart som finns på eller använder HPs egendomar; i enlighet med kraven i tillämpliga lagar.

 

Vi säljer inte och kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part. Vi tillåter tredje part att samla in de personuppgifter som beskrivs ovan genom våra tjänster och dela personuppgifter med tredje part för affärsändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, inklusive men inte begränsat till att tillhandahålla reklam på våra tjänster och på annat håll baserat på användarnas onlineaktiviteter över tid och mellan olika webbplatser, tjänster och enheter (s.k. "intressebaserad annonsering"). Dessa tredje parters informationspraxis omfattas inte av denna integritetspolicy.

 

Läs vår Matris om datainsamling och dataanvändning för en snabb överblick över hur och med vem vi delar dina uppgifter.

HP-kommunikation

Du kan göra eller ändra dina val avseende prenumerationer eller allmänna meddelanden från HP vid datainsamlingspunkten eller på andra sätt som beskrivs i följande avsnitt. Dessa alternativ gäller dock inte kommunikation i syfte att administrera beställningar, avtal, support, varningar om produktsäkerhet, uppdateringar av drivrutiner eller andra administrations- och transaktionsmeddelanden, där sådana meddelanden primärt inte är marknadsföringsrelaterade.

 

MARKNADSFÖRING- OCH PRENUMRATIONSMEDDELANDEN

 

HP:s marknadsföringsmeddelanden tillhandahåller information om produkter, tjänster och/eller support, och du kan välja hur dessa meddelanden ska levereras – till exempel via post, e-post, telefon, fax eller mobil enhet. Marknadsföringsmeddelanden kan vara information om nya produkter eller tjänster, specialerbjudanden, personaliserat innehåll, målinriktad annonsering eller inbjudningar till marknadsundersökningar eller efterlevnadsgranskningar. Prenumerationsinformation kan vara nyhetsbrev via e-post, programuppdateringar etc. som du har begärt eller accepterat att få.

 

Du kan välja bort dessa allmänna meddelanden på de följande sätten:

 

·       Välj länken ”opt out” (välj bort) eller ”unsubscribe” (avbryt prenumerationen) i e-postmeddelandet eller följ anvisningarna som ingår i all prenumerationsinformation som skickas via e-post.

·       För att avbryta prenumerationen på meddelanden som levereras till mobiltelefoner besvarar du meddelandet med orden ”STOP” (STOPPA) eller ”END” (AVBRYT).

 

Du kan också inaktivera verktyg för automatisk datainsamling, till exempel spårpixlar, i e-postmeddelanden genom att inte ladda ner bilder som finns i meddelanden som du tar emot från HP (denna funktion varierar beroende på det e-postprogram som används i din persondator). Detta inaktiverar emellertid inte alltid datainsamlingen i e-postmeddelandet beroende på specifika funktioner i e-postprogrammet. Om du vill veta mer om detta kan du läsa informationen om ditt e-postprogram eller informationen från din tjänsteleverantör.

 

COOKIES OCH VALMÖJLIGHETER

 

HP ger dig möjlighet att ställa in dina preferenser för cookies och andra verktyg för automatisk datainsamling i vårt center för cookiepreferenser. Mer information om vår användning av dessa verktyg finns i vår policy om cookies och deras användning. Du kan ändra dina preferenser genom att besöka vårt center för cookiepreferenser.

Utöva dina rättigheter och kontakta oss

Du har rätt att begära en kopia av alla personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi innehar om dig, och du kan också begära att vi förklarar hur vi behandlar dem. Du har också rätt att återkalla alla samtycken som du tidigare har lämnat, och kan begära att vi ändrar, rättar, begränsar, anonymiserar eller raderar dina personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar till oss med ditt samtycke eller i samband med ett avtal kan överföras till dig i ett strukturerat, maskinläsbart format, och du kan även be oss att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.

 

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa sammanhang, till exempel när vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller för att skapa en marknadsföringsprofil. Se avsnittet HP-kommunikation för vägledning om hur du utövar dina rättigheter och hanterar dina preferenser för marknadsförings- och prenumerationsmeddelanden.

 

Förutom de integritetsalternativ som är tillgängliga för dig genom denna integritetspolicy kan du styra datainsamlingen i din enhet. I vissa fall samlar vi in och behandlar produktanvändningsdata (inte innehåll i filer) för att kunna leverera den väsentliga funktionaliteten hos en HP-tjänst till dig, till exempel fjärrutskrifter, Instant Ink eller andra webbaktiverade tjänster. Du kan själv kontrollera enhetens datainsamling i enhetsinställningarna och preferenserna. HP har ingen möjlighet att ändra dina inställningar för datainsamling utan din aktiva medverkan. Att inaktivera datainsamlingen kan påverka tillgången till eller funktionaliteten hos sådana tjänster. Data som samlas in för att uppfylla sådan grundläggande funktionalitet behandlas inte för direktmarknadsföringsändamål. Om du behöver hjälp med att ändra dina inställningar för datainsamling kan du kontakta HP:s kundtjänst och ge dem din enhetsinformation.

I vissa fall kan dessa rättigheter begränsas, till exempel om din begäran skulle innebära att vi offentliggör en annan persons personuppgifter eller om du ber oss att radera information som vi har en laglig skyldighet att behålla, eller om vi har ett legitimt intresse att behålla den.

 

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter och valmöjligheter, även om vissa HP Service-funktioner kan förändras eller inte längre vara tillgängliga för dig. Alla tjänsteskillnader relaterar till det tillhandahållna värdet.

 

För att utöva dina rättigheter, eller om du har några frågor eller bekymmer i samband med vår integritetspolicy, vår insamling och behandling av data eller en eventuell överträdelse av lokala integritetslagar kan du kontakta HP:s dataskyddsombud eller skicka ett brev till oss på adressen nedan:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
Att: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012–92197
Meudon cedex
Frankrike

 

 

MEXIKO
HP Inc.
Global Legal Affairs
Att: Privacy Office
AV. Vasco de Quiroga nr 2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 Mexiko D.F.

Folkrepubliken Kina
HP Inc.
Global Legal Affairs
Att: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Peking, Kina

 

ÖVRIGA VÄRLDEN
HP Inc.
Global Legal Affairs
Att: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, Kalifornien 94304
USA

 

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. När vi har tagit emot ditt meddelande kommer en HP-representant att kontakta dig inom en viss tid för att besvara dina frågor eller bemöta dina bekymmer. I vissa fall kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet. Mer information om verifieringsprocessen hittar du här. Vi strävar efter att lösa alla dina problem inom rimlig tid och på ett lämpligt sätt.

 

Om vi inte kan lösa dina problem har du rätt att kontakta en dataskyddsmyndighet i landet där du bor eller arbetar, eller där du anser att överträdelsen mot dataskyddsreglerna har skett, eller söka gottgörelse i en domstol. Om du har frågor eller klagomål som relaterar till vårt deltagande i Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA, APEC:s regler för integritet över internationella gränser eller tillämpningen av HP:s bindande företagsregler kan du läsa mer om våra internationella dataöverföringar.

Ändringar av vår integritetspolicy

Om villkoren i HP:s integritetspolicy skulle ändras kommer HP att publicera den ändrade policyn här med uppgift om datum för ändringen. Om HP gör några väsentliga ändringar i policyn kan vi också komma att meddela dig på annat sätt, exempelvis genom att skicka e-post eller publicera ett meddelande på HP:s webbplats och/eller i sociala medier innan ändringarna träder i kraft.

 

Tillagd i november 2021.

 

Ladda ner HP:s integritetspolicy

 

Arkiv över tidigare integritetspolicyer

Relaterade integritetslänkar:

Integritetspolicyer för andra länder/regioner

 
 

Läs mer

HP:s avtalsbundna dataskyddsåtagande

 

Läs mer

HP-rättigheter för personuppgifter

 

Läs mer