0

Esiet sveicināti HP tīmekļa vietnē

Esiet sveicināti uzņēmuma HP Inc. (turpmākajā tekstā apzīmēts arī ar terminiem “HP”, “Mūsu”, “Mēs” vai “Mums”) tīmekļa vietnē. Pateicamies par apmeklējumu un ceram, ka gūsit patīkamu pieredzi.

Šie lietošanas noteikumi (“šie Noteikumi”) ir juridisks līgums starp Jums un HP (kopā — “Ikviens”) un regulē šīs Tīmekļa vietnes un citu tīmekļa vietņu izmantošanu, kuras var kontrolēt HP, kā arī visa teksta, datu, informācijas, programmatūras, grafikas, fotoattēlu u.c. materiālu (kopā — “Materiāli”) izmantošanu, kuriem piekļuvi Jums var sniegt HP un HP filiāles, un jebkādu to pakalpojumu izmantošanu, kurus Mēs varam sniegt caur jebkuru no Mūsu tīmekļa vietnēm (tās visas šajos Noteikumos ir apzīmētas ar terminu “šī Tīmekļa vietne”).

PIRMS ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES PĀRLŪKOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS. IZMANTOJOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, JŪS APLIECINĀT, KA ESAT IZLASĪJIS UN AKCEPTĒJIS ŠOS NOTEIKUMUS. JA NEAKCEPTĒJAT ŠOS NOTEIKUMUS, JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI.

1

Piekļūšana šai Tīmekļa vietnei

Piekļūstot šai Tīmekļa vietnei, Jūs uzņematies atbildību par atbilstību šiem Noteikumiem, kā arī par šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu, izmantojot jebkādus kontus, kurus varat iestatīt šajā Tīmekļa vietnē vai caur to; noteikti Materiāli Jums ir pieejami tikai gadījumā, ja Jums ir izveidots konts. Jūs piekrītat sniegt patiesu, precīzu, nenovecojušu un pilnīgu informāciju, kamēr izmantojat šo Tīmekļa vietni. Tā kā tas ir Jūsu konts, Jūs uzņematies atbildību par visa aprīkojuma, pakalpojumu un programmatūras, kas nepieciešama, lai piekļūtu šai Tīmekļa vietnei un to izmantotu, ieguvi un uzturēšanu, kā arī visu saistīto izdevumu apmaksu. Jūs arī uzņematies atbildību par savas(-u) paroles(-ļu) konfidencialitātes uzturēšanu. Ja pastāv iemesls uzskatīt, ka Jūsu parole vai cita ar šo Tīmekļa vietni saistītā drošības informācija ir nokļuvusi nepiederošu personu rīcībā, Jūsu pienākums ir nekavējoties par to paziņot Mums.

Dažreiz Mēs apkopojam noteiktu personisku informāciju par Jums tikai un vienīgi saistībā ar to, kā piekļūstat šai Tīmekļa vietnei un to izmantojat. To, kā HP izmanto šo informāciju, kontrolē HP Tiešsaistes paziņojumā par konfidencialitāti ietvertie nosacījumi..

Mēs paturam tiesības pieprasīt Jums mainīt savu pasoli vai ierobežot Jūsu piekļuvi šai Tīmekļa vietnei pēc Mūsu vienpusējiem ieskatiem.

2

Atļautais šīs Tīmekļa vietnes lietojums

Šo Tīmekļa vietni drīkst izmantot savām personiskajām vajadzībām, kā arī uzņēmējdarbības vajadzībām, iegādājoties HP produktus un pakalpojumus, lai tos izmantotu savā uzņēmējdarbībā (“Atļautais lietojums”).

Līdz ar šo Mēs piešķiram Jums ierobežotu, personisku, neekskluzīvu un nenododamu licenci attiecībā uz Materiālu izmantošanu un demonstrēšanu. Jūsu tiesības izmantot Materiālus ir atkarīgas no Jūsu rīcības atbilstības šiem Noteikumiem. Jums nav citu tiesību attiecībā uz šo Tīmekļa vietni un jebkādiem Materiāliem, un Jūs nedrīkstat jebkādā veidā modificēt, rediģēt, kopēt, reproducēt, izmantot atvasinātu darbu izveidei, dekonstruēt, mainīt, uzlabot un jebkādā veidā neatļauti izmantot šo Tīmekļa vietni vai Materiālus.


3

Šīs Tīmekļa vietnes nepilnvarota izmantošana, akceptējamas izmantošanas politika

Mēs pilnvarojam Jūs šīs Tīmekļa vietnes ierobežotai izmantošanai. Viss pārējais šīs Tīmekļa vietnes lietojums, kas nav Atļautais lietojums, ir aizliegts un ir uzskatāms par šīs Tīmekļa vietnes nepilnvarotu izmantošanu, jo visas tiesības šajā Tīmekļa vietnē ir HP īpašums.

Šīs Tīmekļa vietnes nepilnvarota izmantošana var izraisīt dažādu ASV un starptautisko autortiesību aizsardzības likumu pārkāpšanu. Mēs nevēlamies to pieļaut, tādēļ akceptējamās lietošanas politikā ir iekļauti piemēri, no kā ir jāizvairās. HP akceptējamas izmantošanas politika. Izmantojot šo Tīmekļa vietni vai caur to piedāvātos pakalpojumus, vienmēr ir jāievēro HP akceptējamās izmantošanas politika.


4

Šīs Tīmekļa vietnes izmantošanas izbeigšana

Jūsu šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu varam izbeigt Mēs vai Jūs jebkurā laikā. Jūsu šīs Tīmekļa vietnes izmantošana tiek automātiski izbeigta gadījumā, ja tiek pārkāpts jebkurš no šiem Noteikumiem. Skaidrojums.


 • Izņemot gadījumus, kad iepriekš ir noslēgta attiecīga rakstiska vienošanās, Mēs varam izbeigt, aizturēt vai modificēt Jūsu reģistrāciju šajā Tīmekļa vietnē vai Jūsu piekļuvi šai Tīmekļa vietnei daļēji vai pilnībā, bez iepriekšēja paziņojuma, jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ.
 • Jūs varat pārtraukt savu piekļuvi šai Tīmekļa vietnei un tās izmantošanu jebkurā laikā. Ja izmantošana tiek automātiski izbeigta pārkāpuma gadījumā, Jūsu pienākums ir nekavējoties iznīcināt visus lejupielādētos un drukātos materiālus (un visas to kopijas).
5

Atrunas

ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE TIEK NODROŠINĀTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR” UN “AR VISĀM NEPILNĪBĀM”, UN JŪS UZŅEMATIES VISUS RISKUS SAISTĪBĀ AR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES KVALITĀTI UN DARBĪBU.

HP SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM (IZTEIKTĀM, IETVERTĀM VAI AR LIKUMU NOTEIKTĀM) ATTIECĪBĀ UZ ŠO TĪMEKĻA VIETNI, TOSTARP, BET NE TIKAI, JEBKĀDĀM IETVERTĀM VAI AR LIKUMU NOTEIKTĀM GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM LIETOJUMAM VAI NOLŪKAM, NOSAUKUMU UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.

TAS NOZĪMĒ, KA HP NEAPSOLA, KA TĪMEKĻA VIETNĒ NAV PROBLĒMU. Neierobežojot iepriekšminētā vispārīgumu, HP nesniedz nekādas garantijas, ka šī Tīmekļa vietne atbildīs Jūsu prasībām, tās darbība netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša vai bez kļūdām, kā arī ka defekti šajā Tīmekļa vietnē tiks novērsti. HP nesniedz nekādas garantijas par rezultātiem, kas var tikt iegūti no šīs Tīmekļa vietnes izmantošanas, kā arī par jebkādas informācijas, kas iegūta caur šo Tīmekļa vietni, precizitāti vai uzticamību. Šādu garantiju neveido nekādi ieteikumi vai informācija, mutiska vai rakstiska, kas tiek saņemta caur šo tīmekļa vietni vai HP, tā filiālēm, sadarbības partneriem vai piegādātājiem (un šādu iestāžu amatpersonām, vadītājiem, darbiniekiem vai aģentiem) (kopā — “HP puses”). HP atsakās no jebkādas zaudējumu kompensēšanas.


6

Atbildības ierobežojumi

NEVIENA NO HP PUSĒM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVAR TIKT SAUKTA PIE ATBILDĪBAS PAR (A) JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, IZRIETOŠIEM VAI PIESPRIESTA SODA ZAUDĒJUMIEM VAI (B) ZAUDĒJUMIEM, KURU KOPSUMMA PĀRSNIEDZ VIENU SIMTU ASV DOLĀRU (100,00 USD) (TOSTARP, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, ZAUDĒJUMIEM, KURU CĒLONIS IR PEĻŅAS ZUDUMS, REPUTĀCIJAS ZUDUMS, LIETOJUMA ZUDUMS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTAUKŠANA VAI CITI NEMATERIĀLI ZAUDĒJUMI) UN KURI IR RADUŠIES NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS VAI SAISTĪBĀ AR TO (TOSTARP, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANU, NESPĒJU TO IZMANTOT VAI TĀS IZMANTOŠANAS REZULTĀTIEM), NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ŠIE ZAUDĒJUMI IZRAISĪTI SAISTĪBĀ AR GARANTIJĀM, LĪGUMIEM, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMIEM, LIKUMDOŠANAS AKTU PRASĪBĀM VAI CITĀM TIESĪBU NORMĀM ARĪ TAD, JA KĀDA NO HP PUSĒM IR BIJUSI INFORMĒTA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANOS IESPĒJAMĪBU (VAI ARĪ TAI BŪTU JĀAPZINĀS ŠĀDA IESPĒJAMĪBA).

IZSLĒGŠANA UN IEROBEŽOJUMI Dažās jurisdikcijās nav atļauta noteiktu garantiju izslēgšana vai atbildības par noteiktiem zaudējumiem ierobežošana vai izslēgšana. Līdz ar to dažas no iepriekšminētajām atrunām un atbildības ierobežojumiem var neattiekties uz Jums. Gadījumā, ja HP puses atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām nevar atteikties no konkrētām ietvertām garantijām vai ierobežot savu atbildību, šo garantiju tvērums un darbības termiņš, kā arī HP pušu atbildības apmērs tiek ierobežoti atbilstoši minimālajam apjomam, ko atļauj šie piemērojamie tiesību akti.


7

Izslēgšana un ierobežojumi

Dažās jurisdikcijās nav atļauta noteiktu garantiju izslēgšana vai atbildības par noteiktiem zaudējumiem ierobežošana vai izslēgšana. Tādējādi dažas no iepriekšminētajām atrunām un atbildības ierobežojumiem var neattiekties uz Jums. Gadījumā, ja HP puses atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām nevar atteikties no konkrētām ietvertām garantijām vai ierobežot savu atbildību, šo garantiju tvērums un darbības termiņš, kā arī HP pušu atbildības apmērs tiek ierobežoti atbilstoši minimumam, ko atļauj šie piemērojamie tiesību akti.


8

Citas vienošanās; Programmatūra, pakalpojumi un piekļuve

HP var nodrošināt produktus (piemēram, aparatūru vai programmatūru), pakalpojumus (piemēram, programmatūras abonēšanas pakalpojumus, aparatūras uzturēšanu vai remontu, programmatūras uzturēšanu, instalēšanu vai lietošanas apmācību) vai piekļuvi caur šo Tīmekļa vietni atbilstoši atsevišķa līguma noteikumiem, kurš noslēgts starp Jums un HP, piemēram, licencēšanas līgumam vai pārdošanas un garantijas nosacījumiem (ikviens no tiem — “Cits līgums”). HP pienākumi attiecībā un jebkuru produktu, pakalpojumu vai piekļuvi, kas Jums tiek nodrošināti saskaņā ar jebkādu Citu līgumu, tiek regulēti tikai un vienīgi atbilstoši attiecīgā Cita līguma nosacījumiem, kas attiecas uz konkrētā produkta, pakalpojuma vai piekļuves nodrošināšanu, un šie Noteikumi nav paredzēti vai veidoti, lai mainītu jebkāda Cita līguma noteikumus un nosacījumus. Ja pastāv neatbilstības starp šiem Noteikumiem un jebkādu Citu līgumu, prioritāte ir Citam līgumam.

Piemēram, jebkādas programmatūras, kas pieejama lejupielādei no HP Tīmekļa vietnēm (“Programmatūra”), izmantošanu regulē galalietotāja licences līgums (ja tāds pastāv), kas iekļauts komplektā ar Programmatūru (“Licences līgums”). Jebkādu Programmatūru, ar kuru komplektā ir iekļauts Licences līgums, nedrīkst instalēt, ja vispirms nav akceptēts Licences līgums. Ja komplektā ar Programmatūru nav iekļauts Licences līgums, šīs Programmatūras izmantošanu regulē šie Noteikumi.


9

HP drīkst modificēt šo tīmekļa vietni

HP patur tiesības modificēt šo Tīmekļa vietni, aizturēt tās darbību vai izbeigt tās pastāvēšanu jebkurā laikā, nesniedzot par to iepriekšēju paziņojumu. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību šai informācijai:


 • HP drīkst jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma veikt jebkādas šīs Tīmekļa vietnes izmaiņas, kā arī tajā norādīto produktu, pakalpojumu un cenu izmaiņas;
 • šī Tīmekļa vietne var būt novecojusi, un HP neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz tās satura atjaunināšanu;
 • šajā Tīmekļa vietnē publicētā informācija var attiekties uz produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kas nav pieejami Jūsu valstī.

Lai saņemtu informāciju par produktiem, programmām un pakalpojumiem, kas Jums pieejami caur šo Tīmekļa vietni, Mēs iesakām vērsties pie vietējās HP kontaktpersonas.

10

Jūsu iesniegtā informācija šajā Tīmekļa vietnē

Noteiktas šīs Tīmekļa vietnes daļas (piemēram, tērzētavas, klientu vērtējumi, atsauksmju zonas, kopienas un atbalsta forumi) var ļaut iesniegt atsauksmes, informāciju, datus, tekstu, programmatūru, mūziku, skaņu, fotoattēlus, grafiku, video, ziņojumus vai citus materiālus (kopā un atsevišķi — “Iesniegtais saturs”). Jūs piekrītat uzņemties pilnu atbildību par visu savu Iesniegto saturu un piekrītat, ka jebkāds šāda veida Iesniegtais saturs netiek uzskatīts par konfidenciālu un uz to neattiecas īpašumtiesības. HP arī negarantē, ka Jums būs iespējams rediģēt vai izdzēst jebkādu Iesniegto saturu caur HP vai jebkādu trešo pusi.


Iesniedzot jebkādu Iesniegto saturu, Jūs paziņojat un garantējat, ka:


 • Jūsu vecums ir vismaz 13 gadu;
 • Jums pieder visas tiesības attiecībā uz savu Iesniegto saturu (tostarp, bet ne tikai, visas tiesības uz audio, video vai digitālo ierakstu un priekšnesumu, kas ietilpst Jūsu Iesniegtajā saturā), vai arī esat ieguvis visas nepieciešamās tiesības, lai varētu HP piešķirt tiesības savā Iesniegtajā saturā atbilstoši šajos Noteikumos norādītajam;
 • Jūs esat pilnībā apmaksājis un apmaksāsit visas izmaksas, kas saistītas ar licencēšanu un iegādi, kā arī jebkādām citām finansiālajām saistībām, kas saistītas ar Jūsu Iesniegtā satura lietošanu vai komerciālu izmantošanu;
 • Jūs esat persona, kas attēlota un/vai dzirdama Jūsu Iesniegtajā saturā, vai arī esat ieguvis atļauju no katras personas (tostarp no 18 g.v. nesasniegušo personu vecākiem vai aizbildņiem), kas ir redzama un/vai dzirdama Jūsu Iesniegtajā saturā, lai piešķirtu tiesības HP atbilstoši šajos Noteikumos norādītajam;
 • Jūsu Iesniegtais saturs nepārkāpj autortiesības, īpašumtiesības attiecībā uz preču zīmi, patentu, komercnoslēpumu vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesībām, tiesībām uz konfidencialitāti vai jebkādām citām jebkādas trešās puses juridiskām vai morālām tiesībām;
 • Jūs brīvprātīgi piekrītat atteikties no visām “morālajām tiesībām”, kas var attiekties uz Jūsu Iesniegto saturu;
 • Jums nav zināms, ka jebkāda Jūsu Iesniegtajā saturā ietvertā informācija būtu nepareiza, neprecīza vai maldinoša;
 • Jūsu Iesniegtais saturs nepārkāpj nekādu likumdošanas aktu prasības (tostarp, bet ne tikai, uz eksporta kontroli, patērētāju aizsardzību, negodīgas konkurences ierobežošanu, pretdiskrimināciju vai melīgas reklāmas apkarošanu attiecināmo likumdošanas aktu prasības);
 • Jūsu Iesniegtais saturs nav un nedrīkst būt uzskatāms par apkaunojošu, apmelojošu, naidpilnu, rasistisku, etniski, reliģiski vai citādi diskriminējošu vai aizvainojošu, draudošu vai apspiedošu attiecībā un jebkādām personām, partnerattiecībām vai sabiedrību, kā arī par vulgāru, pornogrāfisku, piedauzīgu vai citu personu tiesības uz privātumu pārkāpjošu;
 • Jums netiks sniegta kompensācija vai atlīdzība no jebkādas trešās puses par Jūsu Iesniegto saturu;
 • Jūsu iesniegtajā saturā neietilpst materiāli no trešo pušu tīmekļa vietnēm vai arī adreses, e-pasta adreses, kontaktinformācija un tālruņa numuri, kas nav Jūsu;
 • Jūsu Iesniegtajā saturā neietilpst vīrusi, tārpi, spiegprogrammatūra, reklāmprogrammatūra vai citas potenciāli kaitīgas programmas vai faili;
 • Jūsu Iesniegtajā saturā neietilpst informācija, kuru uzskatāt par konfidenciālu, Jums piederošu vai personisku; un
 • Jūsu iesniegtais saturs nesatur un neveido jebkādu nesaskaņotu un nepilnvarotu reklāmu, surogātpastu, ķēdes vēstules, piramīdas shēmas un jebkādus citus šāda veida materiālus.

Iesniedzot saturu, Jūs piešķirat HP neatceļamu, beztermiņa, nododamu, neekskluzīvu, pilnībā apmaksātu, visā pasaulē derīgu bezmaksas licenci (apakšlicencējamu vairākās pakāpēs):


 • izmantot, izplatīt, reproducēt, modificēt, adaptēt, publicēt, pārraidīt un publiski izpildīt Jūsu Iesniegto saturu (vai jebkādas tā modifikācijas) pilnībā vai daļēji un izmantojot jebkādu formātu vai datu nesēju, kas pastāv tagad vai būs pieejams nākotnē;
 • izmantot (un ļaut to darīt citiem) Jūsu Iesniegto saturu jebkādā veidā un jebkādam nolūkam (tostarp, bez ierobežojumiem, komerciāliem nolūkiem), ko HP vienpusēji uzskata par atbilstošu (tostarp, bez ierobežojumiem, lai ietvertu Jūsu Iesniegto saturu vai tā modifikāciju pilnā apmērā vai daļēji, jebkādā tehnoloģijā, produktā vai pakalpojumā);
 • demonstrēt reklāmas saistībā ar Jūsu Iesniegto saturu un izmantot Jūsu Iesniegto saturu reklāmas mērķiem.

  • HP drīkst, bet tas nav HP pienākums, iepriekšēji pārskatīt lietotāju Iesniegto saturu vai pārraudzīt jebkuru šīs Tīmekļa vietnes apgabalu, caur kuru var iesniegt Iesniegto saturu. HP pienākums nav viesot, demonstrēt vai izplatīt jebkādu Iesniegto saturu šajā Tīmekļa vietnē vai caur to, un HP jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ var noņemt Iesniegto saturu vai noraidīt tā iesniegšanu. HP neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem jebkāda Iesniegtā satura zudumiem, zādzību vai bojājumiem. Jūs arī piekrītat, ka HP var brīvi atklāt Jūsu Iesniegto saturu jebkādai trešajai pusei bez jebkādiem pienākumiem ievērot konfidencialitāti no saņēmēja puses.


11

Intelektuālā īpašuma tiesības

HP respektē citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, un Mēs lūdzam Jūs rīkoties tāpat. Attiecīgos apstākļos un pēc mūsu ieskatiem HP var izbeigt pakalpojumu un/vai piekļuves sniegšanu šai Tīmekļa vietnei tiem lietotājiem, kas pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja Jūs uzskatāt, ka uz Jūsu darbu ir attiecināms autortiesību un/vai preču zīmes pārkāpums un šis darbs atrodas šajā Tīmekļa vietnē, informējiet Mūs, veicot procedūras, kas norādītas šeit: Pretenzijas attiecībā uz pārkāpumiem HP tīmekļa vietnēs.


12

Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

Mēs uzskatām, ka saites ir parocīgas, tādēļ šajā Tīmekļa vietnē ir ietvertas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Izmantojot šīs saites, Jūs pametat šo Tīmekļa vietni. HP pienākums nav pārskatīt jebkādas trešo pušu tīmekļa vietnes, kuru saites Jūs ievietojat šajā Tīmekļa vietnē, kā arī HP nekontrolē trešo pušu tīmekļa vietnes un neuzņemas atbildību par tām (vai produktiem, pakalpojumiem vai saturu, kas pieejams caur jebkuru no tām). Līdz ar to HP neapstiprina un nesniedz apgalvojumus par šādām trešo pušu tīmekļa vietnēm un jebkādu informāciju, programmatūru, produktiem, pakalpojumiem vai materiāliem, kas atrodami šādās tīmekļa vietnēs, kā arī par rezultātiem, kas iegūstami no to izmantošanas. Ja izlemjat piekļūt jebkādām trešo pušu tīmekļa vietnēm, izmantojot šajā Tīmekļa vietnē ievietotās saites, Jūs uzņematies visus ar to saistītos riskus un saistības, kuras uzliek uz šīm trešo pušu vietnēm attiecināmās konfidencialitātes politikas, kā arī noteikumi un nosacījumi; šie Noteikumi nav attiecināmi uz jebkādu trešo pušu tīmekļa vietņu izmantošanu.


13

Saites uz šo Tīmekļa vietni

Mēs uzskatām, ka saites ir parocīgas, tādēļ ļaujam arī trešo pušu tīmekļa vietnēs ievietot saites uz šo Tīmekļa vietni. Izņemot gadījumus, kad tiešā vienošanās nosaka citādi, Jums ir jānodrošina atbilstība tālāk norādītajiem nosacījumiem un visu attiecināmo likumdošanas aktu prasībām, ja sniedzat saiti uz šo Tīmekļa vietni:


 • Jūs drīkstat ievietot tikai saiti uz jebkādiem Materiāliem, bet nedrīkstat tos kopēt;
 • Jūs drīkstat izmantot un reproducēt HP logotipu vai preču zīmi tikai tad, ja rīkojaties atbilstoši mūsu logotipa un preču zīmju lietošanas politikai, kas atrodama šeit:
 • Jūs nedrīkstat izveidot pārlūkošanas vai robežas vidi ap Materiāliem;
 • Jūs nedrīkstat apgalvot, ka HP apstiprina vai ir saistīts ar jebkādu tīmekļa vietni, kurā ievietota saite uz šo Tīmekļa vietni, vai jebkādiem produktiem, pakalpojumiem vai saturu, kas pieejams caur šādu tīmekļa vietni;
 • Jūs nesniegsit maldinošu informāciju par savām saistībām ar HP;
 • Jūs nesniegsit nepatiesu vai maldinošu informāciju par HP, HP produktiem un HP pakalpojumiem;
 • tīmekļa vietne, kurā ievietota saite uz šo Tīmekļa vietni, nedrīkst saturēt materiālus, kas uzskatāmi par pretīgumu izraisošiem, aizskarošiem vai pretrunīgiem; un
 • tīmekļa vietne, kurā ievietota saite uz šo Tīmekļa vietni, drīkst saturēt tikai saturu, kas piemērots visām vecuma grupām.

25

Preču zīmes

Uzņēmumam „HP Inc.” pieder tiesības uz reģistrētajām preču zīmēm — HP un HP logotipu (redzams tālāk) —, kā arī citām reģistrētām un nereģistrētām preču zīmēm.


HPlogo

HP preču zīmes atļauts lietot tekstos, lai pareizi un pienācīgi atsauktos uz HP, tā produktiem un pakalpojumiem, ievērojot tālāk sniegtās pamatnostādnes.


HP logotipu drīkst lietot HP un tie HP sadarbības partneri un licences ņēmēji, kuri ar HP ir noslēguši rakstisku vienošanos, saņemot atļauju HP logotipa lietošanai.  HP logotipa lietošana citos gadījumos ir aizliegta.


HP preču zīmes aizliegts lietot veidā, kas varētu maldināt patērētājus par jūsu saistību ar HP, HP sniegto finansiālo vai cita veida atbalstu jūsu uzņēmumam, produktiem vai pakalpojumiem, kā arī jūsu produktu vai pakalpojumu izcelsmi.  HP preču zīmju lietošana veidā, kas varētu maldināt patērētājus vai radīt nepatiesu priekšstatu, ir nelikumīga un stingri aizliegta.


HP pilnvaroto partneru un licences ņēmēju tiesības lietot preču zīmes


Ja jums jau ir saistība ar HP, ievērojiet konkrētās preču zīmes lietošanas pamatnostādnes un nosacījumus, kas ietverti jūsu rakstiskās vienošanās dokumentā.


Ja esat programmas „HP Partner First” dalībnieks, papildinformāciju, tostarp jūsu programmai „HP Partner First” atbilstošās pamatnostādnes par preču zīmes lietošanu, skatiet tālāk norādītajās saitēs.


Programma „HP Partner First”:http://www.hp.com/partners/us


Ja pašreizējā vienošanās ar HP ļauj jums lietot HP preču zīmes, taču nesatur konkrētas preču zīmju lietošanas pamatnostādnes, ievērojiet šajā lapā sniegtos preču zīmju lietošanas norādījumus.


Ja jums radušies kādi jautājumi, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas speciālistu vai citām HP kontaktpersonām.


HP preču zīmju lietošanas vispārīgās pamatnostādnes


Tālāk norādītās preču zīmju lietošanas vispārīgās pamatnostādnes ir paredzētas uzņēmumiem, kas ir pilnvaroti lietot HP preču zīmes, piemēram, HP sadarbības partneriem, licences ņēmējiem, aliansēm un pilnvarotajiem tālākpārdevējiem, kuri ir noslēguši līgumu ar HP.


 • Uzņēmums HP kopā ar tā preču zīmēm neizmanto un nepieprasa izmantot preču zīmju simbolus, apzīmējumus vai apstiprinājumus, ja vien šāds lietojums nav atrunāts rakstiskā vienošanās.
 • HP preču zīmes ir jāatveido kā īpašības vārdi, kas raksturo vispārīgus lietvārdus, piemēram: HP datori, HP atbalsta pakalpojumi, LASERJET printeri.
 • Aizliegts lietot atšķirīgus HP preču zīmju atveidojuma variantus, kā arī to daudzskaitļa vai ģenitīva formas.
 • HP preču zīmes aizliegts lietot veidā, kas varētu maldināt sabiedrību par HP sniegto finansiālo vai cita veida atbalstu vai jebkādu preču vai pakalpojumu izcelsmi.
 • HP preču zīmes ir aizliegts lietot, lai izteiktu nepatiesus apgalvojumus par HP vai tā produktiem un pakalpojumiem.
 • Jūs nedrīkstat iekļaut HP preču zīmes savās tirdzniecības zīmēs, kā arī uzņēmumu, produktu, pakalpojumu, sociālo plašsaziņas līdzekļu kontu vai domēnu nosaukumos.
 • Nepārņemiet un neimitējiet HP īpašos produktu dizainus, produktu iepakojumu, noformējumu, reklāmas materiālus, saukļus, devīzes vai tīmekļa vietņu izkārtojumus.
 • Atsaucoties uz HP oficiālo dokumentāciju (piemēram, finanšu vai gada pārskatiem), vēlams izmantot uzņēmuma pilno nosaukumu „HP Inc.”. Citos gadījumos vēlams izmantot nosaukumu „HP”.

Papildu norādījumi pilnvarotiem HP logotipa lietotājiem


SVARĪGI!  ŠIS DOKUMENTS NESNIEDZ JUMS PILNVARAS LIETOT HP LOGOTIPU.  LAI JŪS DRĪKSTĒTU LIETOT HP LOGOTIPU, JUMS IR JĀNOSLĒDZ AR HP INDIVIDUĀLA RAKSTISKA VIENOŠANĀS, KURĀ IR SKAIDRI NORĀDĪTA ATĻAUJA LIETOT LOGOTIPU.  ŠĀDAS VIENOŠANĀS VAR NOSLĒGT TIKAI NOTEIKTI PARTNERI UN LICENCES ŅĒMĒJI.


Uz balta fona mūsu vēlamais HP logotips ir:


HPlogo

Ja krāsa vai tumšs fons ir, mūsu vēlamais HP logotips ir:


HPlogo

Mūsu melnbalto logotipu jāizmanto tikai tad, ja nav pieejama pilnkrāsu druka:


HPlogo

Logotipu nedrīkst nosegt konkurējošais teksts, attēli vai grafiskie elementi, un no visām četrām logotipa malām jānodrošina brīva vieta vismaz 20 % apmērā:


HPlogo

Izmantojot HP logotipu drukātajos materiālos, tas jāatveido kā kvadrāts ar minimālajiem izmēriem 0,25&#8221 vai 6,35 mm:


HPlogo

Izmantojot logotipu digitālajos materiālos, tas jāatveido 20 x 20 pikseļu izmērā ar 72 dpi izšķirtspēju:


HPlogo

HP logotipu ir aizliegts jebkādā veidā mainīt.


Tāpat ir aizliegts:


 • izmantot HP logotipu bez rakstveidā skaidri izteiktas HP atļaujas;
 • pievienot logotipam atspīdumu vai gradientus;
 • izmantot logotipu kā dimensionālu objektu;
 • mainīt logotipa formu;
 • sašķiebt vai pagriezt logotipu;
 • pievienot logotipam kontūrlīniju;
 • atdalīt burtus „HP” no logotipā ietvertā apļa elementa;
 • piešķirt logotipa burtiem „HP” krāsu;
 • ierāmēt logotipu, apvelkot ap to robežlīnijas;
 • mainīt logotipa krāsas;
 • pievienot logotipam animācijas;
 • ievietot vai ierakstīt tekstu logotipā vai brīvajā vietā ap to; vai
 • ievietot logotipā attēlu.

LAIKU PA LAIKAM ŠĪS PAMATNOSTĀDNES VAR BEZ BRĪDINĀJUMA TIKT MAINĪTAS.  HP SADARBĪBAS PARTNERU, LICENCES ŅĒMĒJU, ALIANŠU UN PILNVAROTO TĀLĀKPĀRDEVĒJU PIENĀKUMS IR REGULĀRI APMEKLĒT ŠO LAPU UN SAZINĀTIES AR SAVĀM HP KONTAKTPERSONĀM, LAI NODROŠINĀTU HP PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS PAMATNOSTĀDŅU NEPĀRTRAUKTU IEVĒROŠANU.


14

ASV valdības ierobežotās tiesības

Jebkādi materiāli, kurus lejupielādē ASV valdība, tās iestādes un/vai starpnieki (“ASV valdība”) vai kuri tiek lejupielādēti iepriekšminēto iestāžu vārdā, tiek pakļauti FAR 12.211 — “Tehniskie dati” un FAR 12.212 — “Datorprogrammatūra” prasībām vai tiesību aktu pantiem, kas sniedz HP līdzvērtīgu aizsardzību DFARS vai citu aģentūru specifiskajos normatīvajos aktos.


15

Starptautiska izmantošana un eksports

[HP veic šīs Tīmekļa vietnes administrēšanu no saviem birojiem, kas atrodas Palo Alto, Kalifornijā. HP nesniedz apgalvojumus par šīs Tīmekļa vietnes piemērotību vai pieejamību izmantošanai ārpus ASV, un piekļuve šai Tīmekļa vietnei no teritorijām, kur tās saturs ir aizliegts ar likumu vai ierobežots, ir aizliegta.]

Piekļuve šai Tīmekļa vietnei no teritorijām ārpus ASV tiek veikta pēc Jūsu personiskās iniciatīvas, un Jūs uzņematies atbildību par atbilstību piemērojamo likumdošanas aktu prasībām.

Jūs piekrītat ievērot visus eksportēšanas un atkārtotas eksportēšanas ierobežojumus un regulējošo tiesību aktu prasības, kuras nosaka ASV Tirdzniecības ministrija un citas ASV un ārzemju varas iestādes un kuras ir attiecināmas uz HP tīmekļa vietņu izmantošanu, kā arī nepārkāpt attiecināmo likumdošanas aktu prasības, nododot Materiālus uz valsti, kur šādu Materiālu nodošana ir aizliegta, vai pilnvarojot šādu nodošanu. It īpaši, bet bez ierobežojumiem, ir aizliegta Materiālu eksportēšana vai atkārtota eksportēšana, pārkāpjot jebkādu piemērojamo likumdošanas aktu prasības:Izmantojot Materiālus, uz kuriem attiecas šādi ierobežojumi un noteikumi, Jūs apstiprināt un garantējat, ka neatrodaties šādā valstī vai šādu prasību ietekmes sfērā, kā arī neesat iekļauts iepriekšminētajos sarakstos.


16

Atlīdzināšana

Jūs nodrošināt HP pušu aizsardzību pret visu veidu prasībām un saukšanu pie atbildības, kā arī bojājumu, zaudējumu un izmaksu (tostarp pārstāvju honorāru) atlīdzināšanu, kuras šīm pusēm var tikt izraisītas Jūsu (vai citu Jūsu kontu lietotāju) rīcības rezultātā. HP patur tiesības uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli attiecībā uz jebkādām prasībām, uz kurām citkārt attiektos Jūsu pienākums uzņemties atlīdzināšanu, un Jūs piekrītat šādā gadījumā sadarboties ar HP aizsardzībā pret šādām prasībām.


17

Elektroniskie sakari

Apmeklējot šo Tīmekļa vietni vai sūtot HP e-pastu, Jūs elektroniski sazināties ar HP. Mēs varam Jums atbildēt, izmantojot pa e-pastu vai sniedzot paziņojumus šajā Tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat, ka visi šādi ziņojumi, paziņojumi un pārējie elektroniskie sakari ar HP atbilst visām juridiskajām prasībām vienlīdzīgi ar rakstisku saziņu.


18

Īpašumtiesības

Izņemot gadījumus, kad šajos Noteikumos norādīts citādi, visi Materiāli un to izkārtojums šajā Tīmekļa vietnē pieder Mums. Autortiesības © [izveides datumi] HP Development Company, L.P.. Visas tiesības, kas līdz ar šo nav tieši piešķirtas, tiek paturētas. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa citādi vai ierobežo attiecināmo likumdošanas aktu prasības, jebkādu ar autortiesībām aizsargātu materiālu reproducēšana, izplatīšana, modificēšana, atkārtota pārraide vai publicēšana bez autortiesību vai licences turētāja iepriekšējas atļaujas ir stingri aizliegtai.


19

Līgums pilnā apmērā ikvienai personai

Šie Noteikumi kopā ar visiem papildu nosacījumiem, kuriem piekrītat, izmantojot noteiktus šīs Tīmekļa vietnes elementus, veido šī Līguma pilnīgu, ekskluzīvu un beidzamo versiju, kas saistoša ikvienai personai attiecībā uz šī līguma priekšmetu, un aizvieto visus iepriekšējos līgumus un vienošanās starp Jums un HP, kuras attiecināmas uz šī līguma priekšmetu. Šajos Noteikumos norādītās HP puses ir trešo pušu labuma guvēji.


20

Regulējošie likumdošanas akti

Šos noteikumus regulē Kalifornijas štatā spēkā esošā likumdošana, kas tiek piemērota Kalifornijas štata rezidentu slēgtajiem līgumiem Kalifornijas štatā, neņemot vērā Jūsu faktisko rezidences vai uzņēmējdarbības veikšanas vietu. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem un Vienotais datorinformācijas darījumu likums nav attiecināmi uz šiem Noteikumiem. Visa tiesvedība saistībā ar šiem Noteikumiem vai šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu ir jāveic federālajās vai valsts tiesās, kas atrodas Santa Klāras apgabalā Kalifornijas štatā, un līdz ar šo Jūs neatsaucami piekrītat šo tiesu ekskluzīvai personiskajai jurisdikcijai šādiem mērķiem.


21

Dažādi

Ja HP neizmanto šajos Noteikumos norādītās tiesības, tas nenozīmē, ka HP atsakās no šīm tiesībām. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa lemj, ka kādi no šiem Noteikumiem nav derīgi, Jūs tomēr piekrītat, ka tiesai jācenšas nodrošināt HP un Jūsu tiesību un pienākumu īstenošanu, kā norādīts šajos Noteikumos, un ka pārējie šo Noteikumu nosacījumi joprojām ir spēkā. Sadaļu virsraksti šajos Noteikumos ir sniegti tikai ērtības labad, un tiem nav juridiskas iedarbības. Šie noteikumi paliek pilnā spēkā arī gadījumā, ja tiek pārtraukta šīs Tīmekļa vietnes izmantošana no Jūsu puses. Šie Noteikumi ir jāinterpretē bez tiešas interpretācijas Jūsu vai HP labā vai pret Jums vai HP. Šo Noteikumu un visu tiesību un licenču, kas piešķirtas saskaņā ar tiem, pārnešanu vai piešķiršanu nedrīkstat veikt Jūs, bet to drīkst veikt HP bez jebkādiem ierobežojumiem.


22

Paziņojums patērētājiem Kalifornijas štatā

Atbilstoši Kalifornijas Civillikuma 1789.3. pantam uz lietotājiem Kalifornijā attiecas šāds paziņojums par patērētāju tiesībām: šo Tīmekļa vietni nodrošina HP. Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības saistībā ar šo Tīmekļa vietni, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestuhttps://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Varat arī sazināties ar mums, izmantojot adresi: HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Kalifornijas iedzīvotāji var sazināties ar Patērētāju apkalpošanas departamenta Kalifornijā Klientu apkalpošanas nodaļas Patērētāju sūdzību apakšnodaļu, izmantojot pasta adresi 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 vai tālruņa Nr. (916) 445-1254 or (800) 952-5210 vai vājdzirdīgajiem paredzēto TDD (800) 326-2297 vai TDD (916) 322-1700.


23

HP drīkst modificēt šos izmantošanas noteikumus

Vadoties pēc saviem vienpusīgiem ieskatiem, HP jebkurā laikā drīkst mainīt šos noteikumus (ieskaitot visus dokumentus, uz kuriem ir sniegtas atsauces vai saites šajos Noteikumos). Informāciju par šādām izmaiņām HP attiecīgi publicēs Tīmekļa vietnē. Ja iebilstat pret šādām izmaiņām, vienīgā Jums atļautā rīcība ir šīs Tīmekļa vietnes izmantošanas izbeigšana. Turpinot izmantot šo Tīmekļa vietni pēc šāda paziņojuma par izmaiņām, Jūs piekrītat šīm izmaiņām un uzņematies saistības, kuras uzliek ar šīm izmaiņām mainītie noteikumi un nosacījumi. Noteiktus šo Noteikumu nosacījumus var aizvietot tieši juridiski paziņojumi vai noteikumi, kas norādīti noteiktās šīs Tīmekļa vietnes lapās, un šādā gadījumā šie tiešie juridiskie paziņojumi vai nosacījumi tiek uzskatīti par šo Noteikumu daļu un aizvieto šo Noteikumu nosacījumus, kas paredzēti aizvietošanai.


Pārskatīta versija, 2015. gada marts


Atpakaļ uz sākumu
24

Saistītās saites: