Sveiki atvykę į HP svetainę

Sveiki atvykę į „HP Inc“. (toliau vadinama „HP“, „Mūsų“, „Mes“ arba „Mus“) svetainę. Ačiū, kad lankotės! Tikimės, kad naudotis šia svetaine jums bus malonu!

 

Šios Naudojimo sąlygos („šios Sąlygos“) yra teisinė sutartis tarp jūsų ir HP (bendrai – „Visų“) ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi šia svetaine ir kitomis svetainėmis, kurias gali valdyti HP, taip pat visu tekstu, duomenimis, informacija, programomis, grafika, fotografijomis ir kt. (visa tai kartu vadinama „Medžiaga“), prie kurių prieigą jums gali suteikti HP ir HP patronuojamosios įmonės, taip pat paslaugomis, kurias jums galime suteikti per Mūsų svetaines (visa tai kartu šiose Sąlygose vadinama „ši Svetainė“).

 

PRIEŠ NARŠYDAMI ŠIOJE SVETAINĖJE ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS. NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE ŠIAS SĄLYGAS IR SU JOMIS SUTINKATE. JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NEGALITE NAUDOTIS ŠIA SVETAINE.

Šios svetainės prieiga

Naudodamiesi šia Svetaine, esate atsakingi už šių Sąlygų laikymąsi ir už bet kokius ir visus šios Svetainės panaudojimo būdus per bet kokias paskyras, kurias galite susikurti per šią Svetainę ar joje; tam tikra Medžiaga jums bus prieinama tik tokiu atveju, jei turite paskyrą. Kol naudojatės šia Svetaine, sutinkate nurodyti teisingą, tikslią, aktualią ir visą informaciją. Paskyra yra jūsų, todėl šiai Svetainei pasiekti ir naudoti reikalingos įrangos, paslaugų ir programinės įrangos įsigijimas ir išlaikymas bei susijusių mokesčių mokėjimas yra jūsų atsakomybė. Jūsų slaptažodžio (-ų) konfidencialumo užtikrinimas taip pat yra jūsų atsakomybė. Jei kiltų įtarimas, kad jūsų slaptažodis ar kita saugumo informacija, susijusi su šia Svetaine, buvo kaip nors pažeista, nedelsdami privalote Mus informuoti.

 

Kartais rinksime asmeninę informaciją apie jus. Ši informacija bus susijusi tik su prisijungimu prie šios Svetainės ir jos naudojimu. Šios informacijos naudojimą reglamentuoja  HP internetinio privatumo patvirtinimo nuostatos.

 

Mes pasiliekame teisę pareikalauti pakeisti slaptažodį arba apriboti jūsų prieigą prie šios Svetainės, jei nuspręstume, kad tai pagrįstai reikalinga.

Leistinas šios Svetainės naudojimas

Jūs galite naudotis šia Svetaine asmeniniais ir verslo tikslais pirkdami HP produktus ir paslaugas naudoti savo versle („Leistini naudojimo būdai“).

 

Šiuo dokumentu suteikiame jums ribotą, asmeninę, neišimtinę ir neperleidžiamą licenciją naudoti ir rodyti Medžiagą. Jūsų teisė naudotis Medžiaga suteikiama su sąlyga, kad laikysitės šių Sąlygų. Jūs neturite jokių kitų teisių į šią Svetainę ar bet kokią Medžiagą. Taip pat negalite keisti, redaguoti, kopijuoti, atgaminti, kurti išvestinių produktų, taikyti apgrąžos inžinerijos, keisti, tobulinti ar kitaip neteisėtai naudotis šia Svetaine ar jos Medžiaga.

Neteisėtas šios Svetainės naudojimas, priimtino naudojimo strategija

Mes leidžiame jums ribotai naudotis šia Svetaine. Bet koks naudojimasis šia Svetaine, neatitinkantis leistinų naudojimo būdų, yra draudžiamas ir laikomas neteisėtu šios Svetainės naudojimo būdu. Taip yra todėl, kad visos teisės į šią Svetainę yra HP nuosavybė.

 

Neteisėtas šios Svetainės naudojimas gali pažeisti įvairius Jungtinių Amerikos Valstijų ir tarptautinius autoriaus teisių įstatymus. Mes nenorime, kad tai įvyktų, todėl toliau esančioje Priimtinoje naudojimo strategijoje pateikėme vengtinų veiksmų pavyzdžių  HP priimtina naudojimo strategija . Naudodamiesi šia Svetaine ar jos teikiamomis paslaugomis, privalote laikytis HP priimtino naudojimo strategijos.

Šios svetainės naudojimo nutraukimas

Mes galime arba jūs galite bet kada nutraukti naudojimąsi šia Svetaine. Jūsų naudojimasis šia Svetaine bus automatiškai nutrauktas, jei pažeisite kurią nors iš šių Sąlygų. Išsamiau:

 

 • išskyrus atvejus, kai su jumis esame kitaip sutarę raštiškai, Mes galime bet kada nutraukti, sustabdyti ar pakeisti jūsų registraciją šioje Svetainėje ir prieigą prie visos Svetainės ar jos dalies be išankstinio pranešimo bet kada ir dėl bet kokios priežasties.
 • Jūs bet kada galite nutraukti prieigą prie šios Svetainės ir naudojimąsi ja. Jei dėl pažeidimo būtų automatiškai nutrauktas naudojimas, privalote nedelsdami sunaikinti atsisiųstą ar atspausdintą medžiagą (ir visas jos kopijas).

Atsakomybės apribojimas

ŠI SVETAINĖ YRA TEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“ IR „SU VISAIS TRŪKUMAIS“; JŪS PRISIIMATE VISĄ SU SVETAINĖS KOKYBE IR VEIKIMU SUSIJUSIĄ RIZIKĄ.

 

HP AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ BET KOKIO POBŪDŽIO GARANTIJŲ (IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR ĮSTATYMINIŲ) ŠIOS SVETAINĖS ATŽVILGIU, ĮSKAITANT (BE APRIBOJIMO) BET KOKIAS NUMANOMAS AR ĮSTATYMINES TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM PANAUDOJIMUI AR TIKSLUI, PAVADINIMO IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.

 

TAI REIŠKIA, KAD HP NEPAŽADA, KAD ŠIOJE SVETAINĖJE NĖRA PROBLEMŲ. Neapribodama aukščiau pateiktų nuostatų visuotinumo, HP negarantuoja, kad ši Svetainė patenkins jūsų reikalavimus, veiks nepertraukiamai, laiku, bus saugi ir be klaidų ar kad šios Svetainės klaidos bus ištaisytos. HP neatsako už rezultatus, gautus naudojantis šia Svetaine, ar informacijos, gautos per šią Svetainę, tikslumą ir patikimumą. Patarimas ar informacija (raštu ar žodžiu), gauti per šią svetainę ar iš HP, HP patronuojamųjų įmonių ar kitų susijusių bendrovių, HP arba šių bendrovių tiekėjų (ar šių subjektų vadovų, direktorių, darbuotojų ar agentų, kartu vadinamų „HP šalimis“), nėra garantijos suteikimas. HP atsisako bet kokio žalos atlyginimo teisingumo pagrindais.

Atsakomybės ribojimas

JOKIA HP ŠALIS JOKIAIS ATVEJAIS NEBUS ATSAKINGA UŽ (A) BET KOKIUS NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, PASEKMINIUS, BAUDINIUS AR ATGRASOMUOSIUS NUOSTOLIUS ARBA (B) NUOSTOLIUS, KURIŲ SUMA VIRŠIJA ŠIMTĄ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ DOLERIŲ (100,00 USD) (ĮSKAITANT (BE APRIBOJIMO) NUOSTOLIUS, KILUSIUS DĖL PAJAMŲ PRARADIMO, PRARASTO PELNO, PRARASTOS REPUTACIJOS, NEGALĖJIMO NAUDOTIS, VERSLO SUTRIKDYMO AR KITŲ NEMATERIALIŲ NUOSTOLIŲ), KILUSIUS DĖL ŠIOS SVETAINĖS AR SUSIJUSIUS SU ŠIA SVETAINE (ĮSKAITANT (BE APRIBOJIMO) SVETAINĖS NAUDOJIMĄ, NEGALĖJIMĄ JA NAUDOTIS AR SVETAINĖS NAUDOJIMO PASEKMES), NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR ŠIE NUOSTOLIAI YRA PAGRĮSTI GARANTIJA, SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU, ĮSTATYMU AR KITU TEISINIU PAGRINDU, NET JEI KURI NORS HP ŠALIS BUVO ĮSPĖTA (AR TURĖJO ŽINOTI) APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

 

IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI: kai kuriose jurisdikcijose tam tikrų garantijų atsisakymas arba atsakomybės už tam tikras žalas apribojimas arba atsisakymas yra neleistinas. Todėl kai kurie iš aukščiau išvardytų atsakomybės atsisakymų ir apribojimų jums gali būti netaikomi. Tiek, kiek HP šalys dėl galiojančių įstatymų negali atsisakyti kokios nors numanomos garantijos ar apriboti atsakomybės pagal ją, tokios garantijos apimtis, trukmė ir HP šalies atsakomybė neviršys minimalaus dydžio, leidžiamo tokių galiojančių įstatymų.

Išimtys ir apribojimai

kai kuriose jurisdikcijose tam tikrų garantijų atsisakymas arba atsakomybės už tam tikras žalas apribojimas arba atsisakymas yra neleistinas. Atitinkamai kai kurie iš aukščiau išvardytų atsakomybės atsisakymų ir apribojimų jums gali būti netaikomi. Tiek, kiek HP šalys dėl galiojančių įstatymų negali atsisakyti kokios nors numanomos garantijos ar apriboti atsakomybės pagal ją, tokios garantijos apimtis, trukmė ir HP šalies atsakomybė atitiks minimalų leistiną dydį pagal tokius galiojančius įstatymus.

Kitos sutartys; Programinė įranga, paslaugos ir prieiga

HP gali teikti produktus (pavyzdžiui, techninę ir programinę įrangą), paslaugas (pavyzdžiui, programinės įrangos prenumeratos paslaugas, techninės įrangos priežiūrą ar taisymą arba programinės įrangos priežiūrą, įdiegimą arba mokymus) arba prieigą per šią Svetainę pagal atskirą sutartį tarp jūsų ir HP, pavyzdžiui, licencijos sutartį ar atskiras pardavimo sąlygas ir garantijos sąlygas (kiekvienu atveju: „Kita sutartis“). HP įsipareigojimus produkto, paslaugos ar prieigos, suteiktos jums pagal Kitą sutartį, atžvilgiu reglamentuoja išskirtinai tik Kita sutartis, pagal kurią toks produktas, paslauga ar prieiga yra teikiami. Šios Sąlygos nėra laikomos ar aiškinamos kaip pakeičiančios tokios Kitos sutarties sąlygas. Jei tarp šių Sąlygų ir Kitos sutarties yra neatitikimų, Kita sutartis yra viršesnė.

 

Pavyzdžiui, programinės įrangos, kuri yra prieinama atsisiųsti iš HP svetainių („Programinė įranga“), naudojimą reglamentuoja galutinio naudotojo licencijos sutartis (jei yra), pridedama prie Programinės įrangos ar įtraukta į ją („Licencijos sutartis“). Programinės įrangos su pridėta ar įtraukta Licencijos sutartimi negalite įdiegti tol, kol nesutiksite su Licencijos sutartimi. Jei Licencijos sutarties nėra, jūsų naudojimąsi tokia Programine įranga reglamentuos šios Sąlygos.

HP gali keisti šią Svetainę

HP pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Svetainę ar sustabdyti arba nutraukti jos veikimą iš anksto jums nepranešus. Tačiau norėtume, kad atkreiptumėte dėmesį į toliau aprašytus dalykus.

 

 • HP gali keisti šią Svetainę arba šioje Svetainėje aprašytus produktus, paslaugas ir kainas bet kada ir be pranešimo.
 • Ši Svetainė gali būti pasenusi. HP niekaip neįsipareigoja atnaujinti šios Svetainės.
 • Informacijoje, skelbiamoje šioje Svetainėje, gali būti minimi produktai, programos ar paslaugos, kurios yra neprieinamos jūsų šalyje.

 

 

Dėl informacijos apie jums per šią Svetainę galimai prieinamus produktus, programas ir paslaugas siūlome pasitarti su vietos HP verslo kontaktiniu asmeniu.

Jūsų pateiktis (-ys) šioje Svetainėje

Tam tikrose šios Svetainės srityse (pvz., pokalbių svetainėse, vartotojų įvertinimuose, apžvalgų srityse, bendruomenės ir palaikymo forumuose) jūs galimai galėsite pateikti grįžtamąjį ryšį, informaciją, duomenis, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, grafiką, vaizdo žinutes ar kitą medžiagą (kiekvienu atveju: „Naudotojo pateiktis“). Jūs sutinkate, kad esate vienintelis už visas savo Naudotojo pateiktis atsakingas asmuo ir kad tokios Naudotojo pateiktys laikomos nekonfidencialiomis ir nepatentuotomis. Be to, HP negarantuoja, kad galėsite per HP ar trečiąją šalį redaguoti ar ištrinti pateiktą Naudotojo pateiktį.

 

 

 

Pateikdami Naudotojo pateiktį, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

 

 • esate bent 13 metų amžiaus;
 • jums priklauso visos Naudotojo pateikčių teisės (įskaitant (be apribojimo) visas teises į garso, vaizdo ar skaitmeninius įrašus ir veiklą, esančią Naudotojo pateiktyse) arba įsigijote visas reikiamas teises į Naudotojo pateiktis, kurios įgalina jus suteikti HP teises į Naudojo pateiktis pagal šias Sąlygas;
 • sumokėjote ir sumokėsite visus licencijų mokesčius, įforminimo mokesčius ir kitus bet kokio pobūdžio finansinius įsipareigojimus, kylančius iš Naudotojo pateikčių naudojimo ar komercinio panaudojimo;
 • esate Naudotojo pateiktyse vaizduojamas ir (ar) girdimas asmuo arba gavote leidimą iš visų Naudotojo pateiktyse pasirodančių ar girdimų asmenų (įskaitant tėvų ar globėjų sutikimą, jei asmuo yra jaunesnis kaip aštuoniolikos (18) metų) suteikti HP teises pagal šias Sąlygas;
 • jūsų Naudotojo pateiktys nepažeidžia trečiosios šalies autoriaus teisių, prekės ženklo, patento, komercinės paslapties, kitų intelektinės nuosavybės teisių, privatumo teisių ar kitų teisinių ir moralinių teisių;
 • savanoriškai sutinkate atsisakyti visų „moralinių teisių“, kurias galite turėti į Naudotojo pateiktį;
 • bet kokia informacija, esanti jūsų Naudotojo pateiktyje, jūsų žiniomis nėra neteisinga, netiksli ar klaidinanti;
 • jūsų Naudotojo pateiktis nepažeidžia jokių įstatymų (įskaitant (be apribojimo) įstatymus, reglamentuojančius eksporto kontrolę, vartotojų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją, kovą su diskriminacija ar melagingą reklamą);
 • jūsų Naudotojo pateiktis nėra ir negali būti pagrįstai laikoma įžeidžiančia, šmeižikiška, skleidžiančia neapykantą, šališka ar įžeidžiančia rasiniu, etniniu, religiniu ar kitu atžvilgiu, neteisėtai grasinančia ar neteisėtai įžeidžiančia asmens, bendrijos ar bendrovės atžvilgiu, taip pat vulgaria, pornografine, nepadoria ar pažeidžiančia kito asmens privatumą;
 • tretieji asmenys nesuteikė ir nesuteiks jums atlyginimo ar privilegijų už tai, kad įkėlėte savo Naudotojo pateiktį;
 • į jūsų Naudotojo pateiktį neįtraukta medžiaga iš trečiosios šalies svetainės, adresai, el. pašto adresai, kontaktinė informacija ar telefono numeriai (išskyrus jūsų pačių);
 • jūsų Naudotojo pateiktyje nėra virusų, kirminų, šnipinėjimo programų, reklamos programų ar kitų potencialiai žalingų programų ar failų;
 • jūsų Naudotojo pateiktyje nėra informacijos, kurią jūs laikote konfidencialia, patentuota ar asmenine; ir
 • jūsų Naudotojo pateiktyse nėra ar jos pačios nėra nepageidaujama ar neteisėta reklama, reklaminė medžiaga, nepageidaujamas paštas, grandininiai laiškai, piramidinės schemos ar kitų nepageidaujamų paslaugų siūlymas.

 

 

 

Pateikdami Naudotojo pateiktį, suteikiate HP neatšaukiamą, galutinę, perleidžiamą, neišskirtinę, visiškai apmokėtą, pasaulinę, neatlygintiną licenciją (sublicencijuojamą įvairiais lygiais) atlikti šiuos veiksmus:

 

 • naudoti, platinti, kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, skelbti, išversti, viešai atlikti ir viešai rodyti jūsų Naudotojo pateiktis (ar jų modifikacijas), visas ar jų dalį, bet kokiu dabar žinomu ar ateityje atsirasiančiu formatu ar priemone;
 • naudoti (ir leisti kitiems naudoti) jūsų Naudotojo pateiktį bet kokiu būdu ir bet kokiam tikslui (įskaitant, be apribojimo, komerciniais tikslais), kuris HP nuožiūra yra tinkamas (įskaitant, be apribojimo, jūsų Naudotojo pateikties ar jos pakeisto varianto dalinį ar visą įtraukimą į technologiją, produktą ar paslaugą);
 • rodyti su jūsų Naudotojo pateiktimis susijusias reklamas ir naudoti jūsų Naudotojo pateiktis reklamos ir reklaminės veiklos tikslais.

 

HP gali, bet neprivalo, iš anksto patikrinti Naudotojo pateiktis arba stebėti kurią nors šios Svetainės sritį, per kurią gali būti pateikiamos Naudotojo pateiktys. HP neprivalo laikyti, rodyti ar platinti Naudotojo pateikčių šioje Svetainėje ar per ją ir gali bet kada išimti Naudotojo pateiktis arba jų nepriimti dėl bet kokios priežasties. HP neatsako už Naudotojo pateikčių praradimus, vagystę ar bet kokio pobūdžio žalą joms. Be to, jūs sutinkate, kad HP gali laisvai atskleisti jūsų Naudotojo pateiktį tretiesiems asmenims be jokių konfidencialumo įsipareigojimų iš jų pusės.

Intelektinės nuosavybės teisės

HP gerbia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisės. Prašome ir jūsų elgtis taip pat. HP gali savo nuožiūra tinkamomis aplinkybėmis nutraukti paslaugas ir (arba) prieigą prie šios Svetainės naudotojams, pažeidusiems kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Jei manote, kad jūsų darbas yra autoriaus teisių ir (arba) prekės ženklo teisių pažeidimo objektas ir šis darbas yra šioje Svetainėje, praneškite mums apie tai laikydamiesi čia nurodytos tvarkos Skundai apie teisių pažeidimą HP Svetainėse.

Prekės ženklai

„HP Inc.“ priklauso teisės registruotiesiems prekės ženklams, „HP“ ir „HP“ logotipui (parodyta žemiau) ir kitiems registruotiems ir neregistruotiems prekės ženklams.

Galite naudoti „HP“ prekės ženklus tekste, sąžiningai ir tiksliai apibūdindami „HP“, jos produktus ir paslaugas, laikydamiesi žemiau pateiktų gairių.

 

 

Teisė naudoti „HP“ logotipą yra palikta „HP“ ir „HP“ partneriams ir licencijos turėtojams, turintiems raštišką „HP“ sutikimą, konkrečiai leidžiantį naudoti logotipą.  Jokie kiti „HP“ logotipo naudojimai neleidžiami.

 

 

Negalite naudoti „HP“ prekės ženklų būdais, galinčiais suklaidinti klientus dėl jūsų santykių su „HP“, „HP“ paramos arba pritarimo jūsų kompanijai, produktų arba paslaugų ir dėl jūsų produktų arba paslaugų kilmės.  Bet koks „HP“ prekės ženklų naudojimas, galintis supainioti arba suklaidinti visuomenę, yra neteisėtas ir aiškiai uždraustas.

Įgaliotų „HP“ partnerių ir licencijos turėtojų prekės ženklų naudojimas

Jei šiuo metu bendradarbiaujate su „HP“, laikykitės rašytiniame susitarime pateiktų konkrečių prekės ženklų naudojimo gairių ir terminų.

 

 

 

Jei esate „HP Partner First“ partneris, žr. šias nuorodas, jei norite gauti papildomos informacijos, įskaitant konkrečias jūsų „HP Partner First“ programos prekės ženklų naudojimo gaires:

 

 

 

„HP Partner First“ programa: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Jei dabartinis jūsų susitarimas su „HP“ įgalioja jus demonstruoti „HP“ prekės ženklus, tačiau nenurodo jokių konkrečių prekės ženklų naudojimo gairių, vadovaukitės šiame puslapyje esančiomis prekės ženklų naudojimo gairėmis.

 

 

 

Jei turite klausimų, susisiekite su savo paskyros atstovu arba kitu „HP“ verslo kontaktiniu asmeniu.

„HP“ bendrosios prekės ženklų gairės

Šios bendrosios prekės ženklų gairės skirtos kompanijoms, įgaliotoms naudoti „HP“ prekės ženklus, įskaitant ir „HP“ partnerius, licencijų turėtojus, sąjungas ir įgaliotuosius perpardavinėtojus pagal sutartį su „HP“.

 

 • „HP“ nenaudoja ir nereikalauja naudoti prekės ženklų simbolių, legendų arba patvirtinimų su „HP“ prekės ženklais, nebent raštiškai susitarta priešingai.
 • „HP“ prekės ženklai turi būti pateikti kaip būdvardžiai, apibūdinantys bendrinius daiktavardžius pvz.: „HP“ kompiuteriai, „HP“ pagalbos paslaugos, „LASERJET“ spausdintuvai.
 • Nenaudokite „HP“ prekės ženklų variacijų, daugiskaitinių arba savybinių formų.
 • Nenaudokite „HP“ prekės ženklų būdais, galinčiais suklaidinti arba supainioti visuomenę dėl prekių ir paslaugų kilmės arba dėl „HP“ paramos ar pritarimo.
 • Nenaudokite „HP“ prekės ženklų melagingiems pareiškimams apie HP arba jos produktus arba paslaugas.
 • Neįtraukite „HP“ prekės ženklų į prekinius, verslo, produktų, paslaugų, socialinės medijos naudotojų ir domenų pavadinimus.
 • Nesisavinkite ir neimituokite „HP“ išskirtinio produktų dizaino, pakuočių, firminio stiliaus, reklaminių medžiagų, šūkių, reklaminių frazių ir tinklalapių išdėstymų.
 • Kalbant apie „HP“ formaliuose dokumentuose (t. y. metinėse ataskaitose, finansinėse ataskaitose), pageidautinas pilnas „HP Inc.“ pavadinimas. Kitame kontekste pageidautina „HP“.

Papildomos gairės įgaliotiems „HP“ logotipo naudotojams

SVARBU:  ŠIS DOKUMENTAS NESUTEIKIA TEISĖS NAUDOTI LOGOTIPĄ.  NORINT DEMONSTRUOTI „HP“ LOGOTIPĄ, REIKALINGAS ATSKIRAS RAŠTIŠKAS SUSITARIMAS SU „HP“, AIŠKIAI LEIDŽIANTIS NAUDOTI LOGOTIPĄ.  TOKIE SUSITARIMAI GALIMI TIK SU PASIRINKTAIS PARTNERIAIS IR LICENCIJŲ TURĖTOJAIS.

 

 

 

Baltame fone, mūsų pageidaujamo HP logotipas yra:

Ant spalvoto arba tamsaus fono, mūsų pageidaujamo HP logotipas yra:

Juodai baltas mūsų logotipas turėtų būti naudojamas, kai spalvotas spausdinimas negalimas:

Atskirkite logotipą nuo teksto, vaizdų ir grafikų, palikdami mažiausiai 20 procentų tuščios vietos perimetrą visose logotipo pusėse:

Mažiausias „HP“ logotipo dydis spausdinimui yra 0,25” kvadratu arba 6,35 kvadratinių mm:

Mažiausias „HP“ logotipo dydis skaitmeniniam naudojimui yra 20 x 20 taškų, esant 72 taškams colyje:

„HP“ logotipo negalima niekaip keisti.

Draudžiama:

 • naudoti „HP“ logotipą kitaip, nei pagal aiškų raštišką „HP“ įgaliojimą;
 • logotipui pritaikyti atspindžius arba gradientus;
 • su logotipu elgtis kaip su erdviniu objektu;
 • keisti logotipo formą;
 • pakreipti arba pasukti logotipą;
 • prie logotipo pridėti raktines linijas;
 • atskirti „HP“ raidžių formas nuo apskritiminio logotipo elemento;
 • pritaikyti spalvą „HP“ raidžių formoms logotipe;
 • apibrėžti logotipą;
 • keisti logotipo spalvą;
 • animuoti logotipą;
 • logotipe arba jo tuščioje vietoje patalpinti tekstą; arba
 • logotipe patalpinti vaizdą.

 

 

KARTAIS ŠIOS GAIRĖS GALI BŪTI PERŽIŪRIMOS BE ĮSPĖJIMO.  „HP“ PARTNERIAI, LICENCIJŲ TURĖTOJAI, SUSIVIENIJIMAI IR ĮGALIOTI PERPARDAVINĖTOJAI YRA ATSAKINGI UŽ REGULIARŲ ŠIO PUSLAPIO TIKRINIMĄ IR PASITIRKINIMĄ SU ATITINKAMAIS „HP“ VERSLO KONTAKTINIAIS ASMENIMIS, SIEKIANT UŽTIKRINTI TOLIMESNĮ „HP“ PREKĖS ŽENKLŲ NAUDOJIMO GAIRIŲ LAIKYMĄSI.

 

JAV Vyriausybės apribotos teisės

Bet kokia medžiaga, atsisiunčiama Jungtinių Amerikos Valstijų, jų agentūrų ir (arba) subjektų („JAV Vyriausybės“) ar jų vardu, yra reglamentuojama Federalinio įsigijimo reglamento 12.211 punkto – „Techniniai duomenys“ ir 12.212 punkto – „Kompiuterinė programinė įranga“ ar sąlygų, suteikiančių HP lygiavertę apsaugą pagal Gynybos federalinio įsigijimo reglamento priedą ar pagal kitus konkrečias institucijas reglamentuojančius dokumentus.

 

 

Tarptautiniai ir eksporto klausimai

HP administruoja šią Svetainę iš savo biuro Palo Alte, Kalifornijoje. HP neteigia, kad ši Svetainė yra tinkama ar prieinama naudoti už JAV ribų. Prieiga prie šios Svetainės iš teritorijų, kuriose jos turinys yra nelegalus ar ribojimas, yra draudžiama.

 

Prieiga prie šios svetainės už JAV ribų yra jūsų pačių iniciatyva. Taikomų įstatymų laikymasis yra jūsų atsakomybė.

 

Jūs sutinkate laikytis visų Komercijos departamento ir kitų JAV ar užsienio agentūrų ir valdžios institucijų eksporto ir pakartotinio eksporto apribojimų ir nuostatų, susijusių su HP Svetainių naudojimu. Jūs taip pat sutinkate neperkelti Medžiagos, nesutikti su jos perkėlimu į uždraustą šalį ar kitaip pažeidžiant bet kokius įstatymus. Medžiaga ypač (tačiau be apribojimo) negali būti pažeidžiant įstatymus eksportuojama ar pakartotinai eksportuojama:

 

 

 

Naudodami medžiagą, kuriai taikomi tokie apribojimai, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad neesate tokių šalių pilietis ar gyventojas, neesate įtraukti į tokius sąrašus ir neesate tokių asmenų kontroliuojami.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti HP Šalims žalą, ginti jas ir laikyti neatsakingomis pretenzijų, atsakomybės, žalos, nuostolių, išlaidų ar mokesčių (įskaitant pagrįstus advokato mokesčius), kuriuos šios šalys gali patirti dėl to, kad jūs (ar asmenys, naudojantys jūsų paskyrą (-s)) pažeidėte šias Sąlygas, atžvilgiu. HP pasilieka teisę imtis išskirtinės gynybos ir kontrolės bet kokiu klausimu, dėl kurio jūs potencialiai turėtumėte atlyginti žalą. Tokiu atveju jūs sutinkate bendradarbiauti su HP ginantis nuo pretenzijos.

Elektroninė komunikacija

Kai lankotės šioje Svetainėje ar siunčiate el. laiškus HP, jūs komunikuojate su HP elektroniškai. Mes galime jums atsakyti el. paštu arba paskelbdami pranešimus šioje Svetainėje. Jūs sutinkate, kad visi pranešimai, informacijos atskleidimas ar kita komunikacija, vykstanti tarp jūsų ir HP, atitinka visus teisinius reikalavimus, pagal kuriuos tokia komunikacija turi būti raštiška.

Nuosavybės teisė

Nebent šiose Sąlygose nurodyta kitaip, visa Medžiaga, taip pat jos išdėstymas šioje Svetainėje, yra išskirtinė mūsų nuosavybė; autoriaus teisės © [sukūrimo data] priklauso „HP Development Company, L. P.“. Visos teisės, aiškiai nesuteiktos pagal šią sutartį, yra saugomos. Nebent galiojantys įstatymai reikalauja ar riboja kitaip, autoriaus teisėmis apsaugotos medžiagos dauginimas, platinimas, modifikacija, retransliacija ar paskelbimas griežtai draudžiami be aiškaus raštiško autoriaus teisių turėtojo sutikimo ar licencijos.

Visa sutartis Visiems

Šios Sąlygos, kartu su kitomis papildomomis sąlygomis, su kuriomis sutinkate naudodami konkrečius šios Svetainės elementus, sudaro visą, išskirtinę ir galutinę susitarimo tarp Visų dėl šios sutarties objekto formuluotę. Ši sutartis pakeičia ankstesnius susitarimus tarp jūsų ir HP dėl sutarties objekto. Šių Sąlygų nuostatose minimos HP šalys tų nuostatų kontekste yra tretieji asmenys naudos gavėjai.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šias Sąlygas reglamentuoja Kalifornijos valstijos įstatymai, kaip jie taikomi sutartims, sudarytoms, patvirtintoms ir vykdomoms išimtinai Kalifornijoje ir Kalifornijos gyventojų, nepriklausomai nuo jūsų faktinės gyvenamosios vietos ar jūsų verslo vietos. Šioms Sąlygoms netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių ir Vientisasis kompiuterinės informacijos sandorių įstatymas. Visi ieškiniai, kilę iš ar susiję su šiomis Sąlygomis ar jūsų naudojimusi šia Svetaine, bus nagrinėjami federaliniuose arba valstijos teismuose Santa Klaros apygardoje, Kalifornijoje. Šiuo dokumentu jūs neatšaukiamai sutinkate, kad šie teismai turi išskirtinę kompetenciją šiuo klausimu.

Įvairios nuostatos

HP nepasinaudojimas kuria nors šių Sąlygų nuostata ar suteikta teise ar jos laikymosi neužtikrinimas nereiškia, kad HP atsisako tokios teisės ar nuostatos. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nuspręstų, kad kuri nors iš šių Sąlygų nuostatų yra negaliojanti, jūs vis tiek sutinkate, kad teismas mėgintų įgyvendinti nuostatoje atsispindinčius jūsų ir HP ketinimus ir kad kitos šios sutarties nuostatos tokiu atveju liktų galioti visa apimtimi. Šių Sąlygų skyrių pavadinimai yra tik dėl patogumo ir neturi teisinio ar sutartinio poveikio. Šios sąlygos liks galioti visa apimtimi nepriklausomai nuo to, ar baigsite naudotis šia Svetaine. Šios Sąlygos bus aiškinamos netaikant griežtos pažodinės teksto interpretacijos principo jūsų ar HP naudai ar nenaudai. Šios Sąlygos ir pagal šią sutartį suteikiamos teisės ir licencijos negali būti Jūsų perleistos ar patikėtos kitam asmeniui, bet gali būti HP patikėtos kitam asmeniui be apribojimų.

Kalifornijos pranešimas vartotojui

Pagal Kalifornijos Civilinio kodekso 1789.3 skyrių, Kalifornijos naudotojai privalo būti informuoti apie šias vartotojų teises: Šią Svetainę teikia HP. Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl šios Svetainės, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Jūs taip pat galite su mumis susisiekti paštu adresu HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Kalifornijos gyventojai gali kreiptis į Kalifornijos vartotojų reikalų departamento vartotojų paslaugų skyriaus skundų pagalbos poskyrį pašto adresu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 arba telefonu (916) 445-1254 or (800) 952-5210 arba į Telefoninių paslaugų neįgaliesiems, turintiems klausos sutrikimų, skyrių (800) 326-2297 arba į Telefonines paslaugas neįgaliesiems (916) 322-1700.

HP gali keisti šias Naudojimo sąlygas

HP turi išskirtinę ir visišką teisę laikas nuo laiko pakeisti šias Sąlygas (įskaitant bet kokius kitus dokumentus, kurie minimi ar nurodomi šiose Sąlygose). Apie tokius pakeitimus HP atitinkamai skelbs pranešimus šioje Svetainėje. Jei jūs prieštarausite tokiems pakeitimams, vienintelė išeitis bus nebesinaudoti šia Svetaine. Jei po pranešimo apie tokius pakeitimus toliau naudojatės šia Svetaine, parodote, kad žinote apie pakeitimus ir sutinkate laikytis pakeitimų sąlygų. Kai kurios šių Sąlygų nuostatos gali būti pakeistos aiškiai paskirtų teisinių pranešimų ar sąlygų, esančių tam tikruose šios Svetainėse puslapiuose. Tokiomis aplinkybėmis, aiškiai paskirtas teisinis pranešimas ar sąlyga bus laikomi įtrauktais į šias Sąlygas ir pakeičiančias šių Sąlygų nuostatas, kurios yra nurodytos būti pakeistomis.

 

 

 

Peržiūrėta 2015 m. kovo mėn.

 

 

Atgal į viršų