Üdvözöljük a HP webhelyén!

Üdvözöljük a HP Inc. (a továbbiakban: HP, mi és ezek ragozott alakjai) webhelyén! Köszönjük, hogy felkeresett minket, bízunk abban hasznosnak találja majd webhelyünket.

 

A jelen Használati feltételek (a továbbiakban: a jelen feltételek) szerződést képeznek Ön és a HP (a továbbiak együttesen: a Felek) között, és azt szabályozzák, hogyan használhatja a jelen Webhelyet és a HP ellenőrzése alatt álló esetleges egyéb webhelyeket, továbbá azokat a szövegeket, adatokat, információkat, szoftvereket, ábrákat, fényképeket és egyebeket (a továbbiakban együttesen: Anyagok), amelyeket a HP és leányvállalatai az Ön rendelkezésére bocsátanak, valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyeket webhelyeinken (a jelen feltételekben együttesen: a jelen Webhely) keresztül nyújtunk.

 

A WEBHELY BÖNGÉSZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN FELTÉTELEKET. A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL KINYILVÁNÍTJA, HOGY A FELTÉTELEKET ELOLVASTA, ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL. NEM HASZNÁLHATJA A WEBHELYET, HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET.

Hozzáférés a jelen Webhelyhez

A Webhelyhez való hozzáféréskor köteles betartani a jelen feltételeket, és felelősséggel tartozik a Webhely mindennemű használatáért, amely az Ön webhelyen vagy azon keresztül létrehozott fiókjával történik. Bizonyos Anyagokat csak akkor érhet el, ha rendelkezik fiókkal. Vállalja, hogy a jelen Webhely használata során mindig valós, helytálló, naprakész és hiánytalan információkat közöl. A saját fiókja tekintetében Ön felelős azért, hogy beszerezzen és fenntartson minden olyan berendezést, szolgáltatást és szoftvert, amely a jelen Webhely eléréséhez és használatához, valamint a kapcsolódó díjak megfizetéséhez szükséges. Szintén Ön felel jelszava(i) titokban tartásáért. Amennyiben úgy véli, hogy a jelen Webhelyen használt jelszavának vagy egyéb biztonsági információinak titkossága bármilyen módon sérült, haladéktalanul értesítsen minket.

 

Esetenként előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől, de erre kizárólag a jelen Webhely elérésével és használatával összefüggésben kerülhet sor. Ezeknek az információknak a felhasználását  a HP Online adatvédelmi nyilatkozata szabályozza..

 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelszava módosítására vagy a jelen Webhelyhez való hozzáférése korlátozására kötelezzük Önt, amennyiben ezt ésszerűen szükségesnek ítéljük meg.

A webhely megengedett használata

Szabadon használhatja a jelen Webhelyet magán- és üzleti célra, amennyiben a HP termékeit és szolgáltatásait kívánja beszerezni a vállalkozásában való használatra (a továbbiakban: megengedett felhasználási módok).

 

A jelen feltételek értelmében korlátozott, személyre szóló, nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt adunk Önnek az Anyagok használatára és megjelenítésére. Az Anyagok használatának joga akkor illeti meg, ha betartja a jelen feltételeket. A jelen Webhely vagy az Anyagok tekintetében egyéb joga nem áll fenn, tehát nem jogosult a jelen Webhelyet és az Anyagokat semmilyen módon módosítani, szerkeszteni, sokszorosítani, azokból származékos művet létrehozni, azokat visszafejteni, bővíteni vagy bármilyen egyéb formában hasznosítani.

A webhely jogosulatlan használata; Felhasználói szabályzat

Ön a jelen Webhely korlátozott használatára kap engedélyt. A jelen Webhely megengedett felhasználási módokon túlmenő használata tilos, és a Webhely jogosulatlan használatának minősül. Ennek oka, hogy a jelen Webhelyhez fűződő összes jog változatlanul a HP-t illeti meg.

 

A jelen Webhely jogosulatlan használata egyesült államokbeli és nemzetközi szerzői jogi jogszabályokba ütközhet. Ennek megelőzése érdekében kerülendő cselekményekre vonatkozó példákkal szolgálunk Felhasználói szabályzatunkban, amely itt érhető el:  a HP Felhasználói szabályzata . A jelen Webhely használata vagy a Webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele során be kell tartania a HP Felhasználói szabályzatát.

A webhely használatának beszüntetése

Ön bármikor beszüntetheti a Webhely használatát, mi pedig bármikor megszüntethetjük használati jogosultságát. A Webhely használatára való jogosultsága a jelen feltételek megsértése esetén automatikusan megszűnik. Világosabban fogalmazva:

 

 • amennyiben írásban eltérően nem állapodunk meg Önnel, előzetes bejelentés nélkül, bármikor és bármilyen okból megszüntethetjük, felfüggeszthetjük vagy módosíthatjuk a jelen Webhely egészére vagy bármely részére szóló regisztrációját vagy hozzáférését.
 • Ön bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem nyitja meg és használja a Webhelyet. Amennyiben a használati jogosultság a feltételek megsértése miatt automatikus megszűnik, Ön köteles haladéktalanul megsemmisíteni a letöltött vagy kinyomtatott anyagokat (és azok másolati példányait).

Felelősségkizáró nyilatkozat

A WEBHELYET JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN, HIBÁIVAL EGYÜTT BIZTOSÍTJUK, A MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS ÖSSZES KOCKÁZATOT ÖN VISELI.

 

A HP A JELEN WEBHELY TEKINTETÉBEN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN – KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ – SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT A PIACKÉPESSÉGRE, EGY ADOTT FELHASZNÁLÁSI MÓDRA VAGY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGCÍMRE ÉS SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.

 

MINDEZ AZT JELENTI, HOGY A HP NEM ÁLLÍTJA, HOGY A WEBHELY PROBLÉMÁKTÓL MENTES. A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül a HP nem szavatolja, hogy a jelen Webhely megfelel az Ön elvárásainak, elérhetősége megszakításoktól mentes, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz, vagy az esetlegesen előforduló hibák kijavításra kerülnek. A HP nem vállal szavatosságot a Webhely használatával elérhető eredményekért és a Webhelyen keresztül szerzett információk pontosságáért és megbízhatóságáért. A webhelyen keresztül, a HP-től, a HP leányvállalataitól, egyéb kapcsolt vállalkozásaitól, a HP, leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai beszállítóitól vagy ezek tisztségviselőitől, igazgatóitól, alkalmazottaitól vagy megbízottjaitól (együttesen: a HP-hez kötődő felek) szóban vagy írásban kapott tanács vagy információ sem keletkeztet semmiféle szavatosságot. A HP továbbá kizár mindennemű méltányos kártérítést.

A felelősség korlátozása

A HP-HEZ KÖTŐDŐ FELEK SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL (A) A KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY ELRETTENTŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT VAGY (B) A SZÁZ (100) USA-DOLLÁRT MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ, A JELEN WEBHELYBŐL (IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT ANNAK HASZNÁLATÁT, HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉT VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉT) EREDŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT (IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT A BEVÉTELKIESÉSBŐL, ELMARADT HASZONBÓL, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉBŐL, A HASZNÁLAT ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL, AZ ÜZEMKIESÉSBŐL FAKADÓ KÁRTÉRÍTÉST), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRTÉRÍTÉS SZAVATOSSÁG, SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, JOGSZABÁLY VAGY EGYÉB JOGINTÉZMÉNY ALAPJÁN JÁRNA-E, MÉG AKKOR IS, HA A HP-HEZ KÖTŐDŐ VALAMELY FELET TÁJÉKOZTATTÁK A KÁRVESZÉLYRŐL (VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA RÓLA).

 

KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁS: Egyes jogrendszerek nem engedik meg bizonyos szavatosságok kizárását, illetve egyes károk iránti felelősség korlátozását vagy kizárását. Emiatt előfordulhat, hogy a fenti felelősségkizárások és -korlátozások Önre nem vonatkoznak. Amennyiben a HP-hez kötődő felek az alkalmazandó jog alapján nem zárhatnak ki bizonyos hallgatólagos szavatosságot, vagy nem korlátozhatják felelősségüket, a szavatosság terjedelme és időtartama, valamint a HP-hez kötődő fél felelősségének összege az alkalmazandó jogban megengedett minimumra korlátozódik.

Kizárás és korlátozás

Egyes jogrendszerek nem engedik meg bizonyos szavatosságok kizárását, illetve egyes károk iránti felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fenti felelősségkizárások és -korlátozások Önre nem vonatkoznak. Amennyiben a HP-hez kötődő valamely fél az alkalmazandó jog alapján nem zárhat ki bizonyos hallgatólagos szavatosságot, vagy nem korlátozhatja felelősségét, a szavatosság terjedelme és időtartama, valamint a HP-hez kötődő fél felelősségének terjedelme az alkalmazandó jogban megengedett minimumra korlátozódik.

Külön szerződések; szoftverek, szolgáltatások vagy hozzáférés

A HP jogosult az Önnel kötött különálló megállapodás, például licencszerződés vagy külön értékesítési vagy szavatossági feltételek (a továbbiakban mindegyik: külön szerződés) alapján termékeket (például hardvereket vagy szoftvereket), szolgáltatásokat (például szoftver-előfizetési, hardverkarbantartási vagy -javítási vagy szoftverkarbantartási, -telepítési vagy felhasználói képzési szolgáltatásokat) vagy hozzáférést nyújtani a jelen Webhelyen keresztül. A HP külön szerződés alapján Önnek biztosított termék, szolgáltatás vagy hozzáférés tekintetében fennálló kötelezettségeit kizárólag a termék, szolgáltatás vagy hozzáférés nyújtásáról szóló külön szerződés szabályozza, és a jelen feltételek nem értelmezhetők az ilyen külön szerződés feltételeinek módosításaként. Amennyiben ellentmondás van a jelen feltételek és valamely külön szerződés között, akkor a külön szerződés lesz az irányadó.

 

Például a HP webhelyéről letölthető valamely szoftver (a továbbiakban: szoftver) használatát az adott esetben a szoftvert kísérő vagy abba belefoglalt végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: licencszerződés) szabályozza. A szoftverhez mellékelt vagy abba belefoglalt licencszerződés elfogadása előtt tilos telepíteni a szoftvert. Licencszerződés hiányában a jelen feltételek irányadók a szoftver használatára.

A HP jogosult a jelen Webhelyet módosítani

A HP fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Webhelyet az Ön előzetes értesítése nélkül bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét a következőkre:

 

 • A HP előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja a jelen Webhelyet vagy az ott ismertetett termékeket, szolgáltatásokat és árakat.
 • Előfordulhat, hogy a jelen Webhely nem naprakész, és a HP nem vállal kötelezettséget a Webhely frissítésére.
 • A jelen Webhelyen nyilvánosságra hozott információ vonatkozhat olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra is, amelyek az Ön országában nem állnak rendelkezésre.

 

 

Azt javasoljuk, hogy kérjen tájékoztatást a HP helyi üzleti képviselőjétől arról, hogy melyek azok a termékek, programok és szolgáltatások, amelyekhez Ön is hozzájuthat a Webhelyen keresztül.

A jelen Webhelyre beküldött tartalmak

A webhely bizonyos területein (például csevegőszobák, vásárlói értékelések, véleményezési területek, közösségi és támogatási fórumok) lehetősége van visszajelzést, információkat, adatokat, szöveget, szoftvereket, zenét, hangokat, fényképeket, ábrákat, videókat, üzeneteket és egyén anyagokat küldhet be (a továbbiakban mindegyik: beküldött felhasználói tartalom). Ön kizárólagos felelősséget vállal az Ön által beküldött felhasználói tartalomért, és tudomásul veszi, hogy az ilyen tartalmak nem minősülnek bizalmasnak vagy védettnek. A HP emellett nem garantálja, hogy az Ön által beküldött felhasználói tartalom szerkesztése vagy törlése érdekében a HP-hez vagy valamilyen harmadik félhez fordulhat.

 

 

 

Ön felhasználói tartalom beküldésével kijelenti és szavatolja a következőket:

 

 • 13. életévét betöltötte;
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalomhoz fűződő minden jog (ideértve egyebek mellett a hang-, video- vagy digitális felvételekhez, illetve a beküldött felhasználói tartalmaiban foglalt teljesítményhez fűződő jogokat) Önt illeti, ellenkező esetben megszerzett minden olyan jogot a beküldött felhasználói tartalmai tekintetében, amely ahhoz szükséges, hogy az e tartalmakhoz fűződő jogokat a jelen feltételeknek megfelelően átruházza a HP-re;
 • Maradéktalanul megfizette és megfizeti a beküldött felhasználói tartalmának használatából vagy kereskedelmi hasznosításából eredő összes licencdíjat és elszámolási díjat, továbbá teljesített és teljesít minden egyéb kapcsolódó pénzügyi kötelezettséget;
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalomban látható, illetve hallható személy Ön, ellenkező esetben beszerezte az ilyen tartalmakban látható, illetve hallható összes személy (tizennyolc [18] év alatti személyek esetén a szülő vagy gyám) engedélyét annak érdekében, hogy az e tartalmakhoz fűződő jogokat a jelen feltételeknek megfelelően átruházza a HP-re;
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmak nem sértik semmilyen harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, üzleti titkát vagy egyéb szellemitulajdon-jogait, magánélethez való jogait vagy egyéb, jogszabályban biztosított vagy személyhez fűződő jogait;
 • Önként vállalja, hogy lemond a beküldött felhasználói tartalmai tekintetében esetlegesen fennálló, személyhez fűződő jogairól;
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmakban foglalt információk a tudomása szerint nem tévesek, pontatlanok vagy félrevezetőek;
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmak nem ütköznek semmilyen jogszabályba (ideértve egyebek mellett az exportellenőrzésre, a fogyasztóvédelemre, a tisztességtelen versenyre, a megkülönböztetésmentességre vagy a félrevezető hirdetésre vonatkozó jogszabályokat);
 • Az Ön által beküldött egyik felhasználói tartalom sem becsületsértő, rágalmazó, gyűlöletkeltő, faji, etnikai, vallási alapon vagy egyéb módon előítéletes vagy bántó, jogellenesen nem fenyeget vagy zaklat semmilyen személyt, szervezetet vagy vállalkozást, nem közönséges, pornográf vagy szeméremsértő, és nem sérti mások magánélethez való jogát, és indokoltan nem tekinthető ilyen jellegű anyagnak;
 • A felhasználói tartalmak beküldéséért nem részesült és nem részesül ellenszolgáltatásban semmilyen harmadik féltől;
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmak nem foglalnak magukban külső webhelyekről származó anyagokat, továbbá címeket, e-mail címeket, elérhetőségeket vagy telefonszámokat (az Önén kívül);
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmak vírusoktól, férgektől, kémprogramoktól, reklámprogramoktól vagy egyéb, potenciálisan káros programoktól és fájloktól mentes;
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmakban nem szerepelnek olyan információk, amelyeket bizalmasnak, védettnek vagy személyesnek ítél; és
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmak nem foglalnak magukban kéretlen vagy engedély nélküli hirdetést, reklámanyagokat, levélszemetet, spamet, lánclevelet, piramisjátékot vagy egyéb tolakodó kérelmet, és nem minősül annak.

 

 

 

Felhasználói tartalom beküldésével Ön visszavonhatatlan, állandó, átruházható, nem kizárólagos, tehermentes, az egész világra érvényes, jogdíjmentes (több szinten újra átruházható) engedélyt ad az alábbiakra:

 

 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmak (vagy módosításuk) részének vagy egészének felhasználása, terjesztése, sokszorosítása, módosítása, átdolgozása, közzététele, nyilvános előadása és megjelenítése a jelenleg ismert vagy később kifejlesztendő bármely formátumban vagy adathordozón;
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmak felhasználása (és felhasználásának engedélyezése mások számára) minden olyan módon és célra (ideértve egyebek mellett a kereskedelmi célokat is), amelyet a HP saját belátása szerint helyénvalónak ítél (ideértve egyebek mellett az Ön által beküldött felhasználói tartalmak vagy módosításaik részének vagy egészének a HP technológiáiban, termékeibe vagy szolgáltatásaiba való beépítését);
 • Az Ön által beküldött felhasználói tartalmakhoz kapcsolódó hirdetések megjelenítése és e tartalmak felhasználása hirdetési és reklámcélokra.

 

 

A HP jogosult, de nem köteles előzetesen szűrni a beküldött felhasználói tartalmakat, és figyelni a Webhely azon területeit, ahogy felhasználói tartalmak küldhetők be. A HP nem köteles beküldött felhasználói tartalmakat a Webhelyen vagy azon keresztül tárolni, megjeleníteni vagy terjeszteni, és jogosult e tartalmakat bármikor eltávolítani, vagy tetszőleges okból visszautasítani. A HP nem vállal semmilyen felelősséget a beküldött felhasználói tartalmak elvesztéséért, eltulajdonításáért vagy bármilyen károsodásáért. Ön ezen túlmenően elfogadja, hogy a HP bármilyen harmadik féllel szabadon közölheti az Ön által beküldött felhasználói tartalmakat anélkül, hogy a címzettet titoktartási kötelezettség terhelné.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A HP tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és Öntől is ugyanezt várjuk el. A HP adott körülmények között, saját belátása szerint megszüntetheti a szolgáltatás nyújtását, illetve a jelen webhelyhez való hozzáférést azon felhasználók számára, akik mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait megsértik. Amennyiben Ön úgy véli, hogy a jelen Webhelyen szereplő műve tekintetében szerzői, illetve védjegyjogait megsértették, értesítsen minket a következő eljárás szerint:  A HP webhelyein előforduló jogsértés bejelentése.

Védjegyek

A bejegyzett védjegyek, a HP és a HP logó (lásd lent), illetve az egyéb bejegyzett és nem bejegyzett védjegyek feletti jogokkal a HP Inc. rendelkezik.

Szövegesen használhatja a HP védjegyeket, és ezekkel korrekt és pontos módon utalhat a HP vállalatra, a termékeire és a szolgáltatásaira, amelyekre az alábbi útmutatások vonatkoznak.

 

 

A HP logót kizárólag a HP, illetve azok a HP partnerek és licencigénylők használhatják, akik olyan írásbeli megállapodást kötöttek a HP vállalattal, amely konkrétan engedélyezi a logóhasználatot.  A HP logóknak más jellegű használata nem engedélyezett.

 

 

Nem használhatja a HP védjegyeit úgy, hogy az nagy valószínűséggel félrevezesse a fogyasztókat Ön és a HP kapcsolatáról, vagy arról, hogy a HP szponzorálja-e vagy jóváhagyja-e az Ön vállalatát, termékeit vagy szolgáltatásait, illetve a termékeinek vagy szolgáltatásainak eredetéről.  A HP védjegyek bármilyen használata, amely valószínűleg félrevezető lehet a közönség számára, törvénytelen és kifejezetten tilos.

A HP hivatalos partnereinek és licencigénylőinek védjegyhasználata

Ha Ön már kapcsolatban áll a HP vállalattal, tartsa be az írásbeli megállapodásban szereplő konkrét védjegyhasználati útmutatásokat és feltételeket.

 

 

 

Ha Ön a HP Partner First program tagja, az alábbi linkeken találhat további információkat, beleértve az Ön HP Partner First programjára vonatkozó konkrét védjegyhasználati útmutatásokat:

 

 

 

HP Partner First program: https://partner.hp.com/

 

 

 

Ha a HP vállalattal kötött megállapodása engedélyezi az Ön számára a HP védjegyek megjelenítését, de nem tartalmaz konkrét útmutatásokat a védjegyhasználattal kapcsolatban, kövesse az ezen az oldalon található védjegyhasználati útmutatásokat.

 

 

 

Ha kérdése van, forduljon a fiókképviselőjéhez vagy a HP más üzleti kapcsolattartójához.

A HP általános útmutatója a védjegyekkel kapcsolatban

Az alábbi általános védjegyhasználati útmutatások azon vállalatok számára készültek, amelyek a HP védjegyeinek jogosult felhasználói, beleértve például a HP partnereit, licencigénylőit, szövetségeseit és a HP vállalattal szerződéses kapcsolatban álló hivatalos viszonteladókat.

 

 

 • A HP nem használja a védjegyszimbólumokat, jelmagyarázatokat vagy köszönetnyilvánításokat a HP védjegyeivel, és nem is követeli meg azok használatát, kivéve, ha az írásos megállapodásban más szerepel.
 • A HP védjegyeit gyűjtőneveket módosító melléknevekként kell használni, például: HP számítógépek, HP támogatási szolgáltatások, LASERJET nyomtatók.
 • A HP védjegyeket ne módosítsa, azokat ne tegye többes számba vagy birtokos alakba.
 • Ne használja a HP védjegyeit olyan módon, amely félrevezetheti vagy összezavarhatja a közönséget bármely áru vagy szolgáltatás eredetével, illetve a HP szponzori tevékenységével vagy jóváhagyásával kapcsolatban.
 • A HP védjegyeit felhasználva ne állítson valótlanságokat a HP vállalatról, annak termékeiről vagy szolgáltatásairól.
 • A HP védjegyeit ne építse bele a saját védjegyeibe, üzleti neveibe, termékneveibe, szolgálatásneveibe, a közösségi oldalakon használt felhasználónevébe vagy tartománynevébe.
 • Ne vegye át vagy utánozza a HP jellegzetes termékdizánjait, termékcsomagolását, kereskedelmi megjelenítését, reklámanyagait, szlogenjeit, jelmondatait vagy a weboldal elrendezését.
 • Amikor hivatalos dokumentumokban utal a HP vállalatra (vagyis éves jelentésekben, pénzügyi jelentésekben), a HP Inc. teljes nevet kell használni. Más kontextusokban a helyes forma a HP.

További útmutatás a HP logó jogosult felhasználói számára

FONTOS:  EZ A DOKUMENTUM NEM ENGEDÉLYEZI A LOGÓHASZNÁLATOT.  A HP LOGÓ MEGJELENÍTÉSÉHEZ KÜLÖN ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGES A HP VÁLLALATTAL, ÉS A MEGÁLLAPODÁSNAK KONKRÉTAN ENGEDÉLYEZNIE KELL A LOGÓHASZNÁLATOT.  AZ ILYEN MEGÁLLAPODÁSOK CSAK BIZONYOS PARTNEREK ÉS LICENCIGÉNYLŐK SZÁMÁRA ELÉRHETŐK.

 

 

 

A fehér háttér, a preferált HP logó:

A színes vagy sötét hátterek, a preferált HP logó:

A fekete-fehér logót akkor kell használni, amikor a színes nyomtatás nem elérhető:

Annak érdekében, hogy a logóban ne legyen más szöveg, kép és grafika, legalább 20 százaléknyi szabad helyet kell hagyni a logónak mind a négy oldala körül:

A HP logó minimális mérete nyomtatási használathoz 0,25” négyzet vagy 6,35 mm-es négyzet:

A HP logó minimális mérete digitális használathoz 20 x 20 pixel 72 dpi esetén:

A HP logó máshogy nem módosítható.

Tilos:

 • a HP logót a HP kifejezett írásbeli engedélyétől eltérő módon használni;
 • a logó visszatükrözött vagy dőlt változatát alkalmazni;
 • a logót térbeli objektumként kezelni;
 • megváltoztatni a logó alakját;
 • a logót elferdíteni vagy elforgatni;
 • a logóhoz jelkulcsot adni;
 • elkülöníteni a HP betűformáit a logó körelemétől;
 • a HP betűformáinál a logón belül színt alkalmazni;
 • a logót körvonalazni;
 • a logó színeit módosítani;
 • a logót animálni;
 • a logón vagy a tiszta részén belül betűtestet vagy szöveget elhelyezni; vagy
 • a logón belül képet elhelyezni.

 

 

EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT A VÁLLALAT IDŐRŐL IDŐRE ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL FELÜLVIZSGÁLHATJA.  A HP PARTNEREINEK, LICENCIGÉNYLŐINEK, SZÖVETSÉGESEINEK ÉS HIVATALOS VISZONTELADÓINAK FELELŐSSÉGE, HOGY EZT AZ OLDALT RENDSZERESEN ELLENŐRIZZÉK, ILLETVE HOGY A MEGFELELŐ HP ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓVAL EGYEZTESSENEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY FOLYAMATOSAN MEGFELELJENEK A HP VÉDJEGYHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÁSAINAK.

 

Az Amerikai Egyesült Államok kormányának korlátozott jogai

Az Amerikai Egyesült Államok, annak ügynökségei, illetve szervei (a továbbiakban együttesen: az USA kormánya) által vagy nevében letöltött Anyagokra a Szövetségi Közbeszerzési Rendelet 12.211. (Műszaki adatok) és 12.212. (Számítógépes szoftverek) pontja vagy a Szövetségi Közbeszerzési Rendelet Védelmi Kiegészítésének a HP számára az előzőekkel egyenértékű védelmet biztosító rendelkezései vagy az egyes ügynökségek saját szabályozása vonatkozik.

 

 

Nemzetközi és exporttal kapcsolatos kérdések

[A HP a jelen Webhelyet a kaliforniai Palo Altóban található székhelyén üzemelteti. A HP nem szavatolja, hogy a jelen Webhely megfelel és elérhető az Egyesült Államokon kívüli használatra, és hogy a Webhelyhez való hozzáférés tiltott azokon a területeken, ahol tartalma törvénysértő vagy korlátozott.]

 

A jelen Webhelyhez az Egyesült Államokon kívülről való hozzáférést Ön kezdeményezi, és Ön tartozik felelősséggel a vonatkozó jogszabályok betartásáért.

 

Vállalja, hogy a HP webhelyeinek használatával összefüggésben tiszteletben tartja a Kereskedelmi Minisztérium és más egyesült államokbeli vagy külföldi ügynökség és hatóság exportálásra és újraexportálásra vonatkozó korlátozásait és előírásait, és jogsértő módon nem továbbít semmilyen Anyagot tilalommal érintett országba vagy egyéb, jogszabályba ütköző módon, illetve nem engedélyez ilyen továbbítást. Az Anyagok jogsértő módon nem exportálhatók vagy újraexportálhatók különösen, de nem kizárólagosan:

 

 

 

Az ilyen korlátozások és előírások hatálya alá tartozó Anyagok használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem ilyen országban tartózkodik, nem tartozik annak fennhatósága alá, annak nem állampolgára vagy lakosa, és nem szerepel valamely említett listán.

Kártérítés

Vállalja, hogy a HP-hez kötődő feleket megvédi, mentesíti és kártalanítja minden olyan, követelés, felelősség, kár, veszteség, költség, kiadás vagy díj (ideértve a méltányos ügyvédi díjat is), amely e feleknél amiatt vagy azzal összefüggésben merül fel, hogy Ön (vagy a fiókját használó személy) megsérti a jelen feltételeket. A HP fenntartja a jogot arra, hogy kizárólagos védelmet és irányítást gyakoroljon olyan ügyben, amelyben egyébként önt terheli kártérítési felelősség. Ez esetben Ön vállalja, hogy közreműködik a kártérítési igény ügyében a HP által biztosított védelemben.

Elektronikus kommunikáció

Amikor felkeresi a jelen Webhelyet, vagy e-mailt küld a HP-nek, akkor elektronikusan kommunikál a HP-vel. E-mail vagy a jelen Webhelyen közzétett értesítések útján kommunikálhatunk Önnel. Tudomásul veszi, hogy ezek a HP-től elektronikusan kapott értesítések, közlések és egyéb kommunikációk minden olyan jogi követelménynek, amelynek értelmében az ilyen kommunikációt írásban kell folytatni.

Tulajdonjog

A jelen feltételekben foglalt eltérő rendelkezés hiányában minden Anyag, valamint azoknak a jelen Webhelyen való elrendezése a HP kizárólagos tulajdonát képezi. Copyright © [létrehozás dátuma] HP Development Company, L.P. A HP fenntart az összes jogot, amelyet a jelen feltételek kifejezetten nem biztosítanak. Amennyiben a vonatkozó jogszabályokban nem szerepelnek eltérő rendelkezések vagy korlátozások, a szerzői jogi védelem alatt álló anyagok sokszorosítása, továbbadása vagy közzététele a szerzői jog tulajdonosának írásbeli hozzájárulása vagy engedély hiányában szigorúan tilos.

Az összes félre vonatkozó megállapodás teljessége

A jelen feltételek a Webhely meghatározott elemeinek használatakor elfogadott további feltételekkel együtt a felek közötti teljes, kizárólagos és végleges megállapodást képezik a jelen tárgyban, és hatálytalanítják az Ön és a HP közötti összes korábbi megállapodást vagy tárgyalást e tárgyban. A HP-hez kötődő felek a jelen feltételek rájuk vonatkozó rendelkezései tekintetében kedvezményezett harmadik félnek minősülnek.

Irányadó jog

A jelen feltételekre az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának jogszabályai vonatkoznak, amelyeket kaliforniai illetékességűek által teljes egészében Kaliforniában létrehozott, meg kötött és teljesített megállapodásokra kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy az Ön lakóhelye vagy vállalkozásának székhelye hol található. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye és az USA számítógépes információs ügyletekről szóló egységes törvénye nem vonatkozik a jelen feltételekre. A jelen feltételekből vagy a jelen Webhely használatából fakadó peres ügyeket Kalifornia állam Santa Clara megyéjének szövetségi vagy állami bíróságai előtt kell rendezni. E célból Ön visszavonhatatlanul hozzájárul e bíróságok illetékességének kikötéséhez.

Egyéb rendelkezések

A jelen feltételekben foglalt jogok vagy rendelkezések gyakorlásának vagy érvényesítésének a HP részéről történő elmulasztása nem értelmezhető az e jogokról vagy rendelkezésekről való lemondásként Amennyiben valamely illetékes bíróság a jelen feltételekben foglalt egyik rendelkezést érvénytelennek találja, Ön ennek ellenére tudomásul veszi, hogy a bíróság igyekszik a HP és az Ön érintett rendelkezéssel kifejezett szándékának érvényt szerezni, és a jelen feltételekben foglalt többi rendelkezés teljes hatállyal fennmarad. A jelen feltételekben szereplő szakaszcímek csak az átláthatóságot könnyítik meg, jogi vagy szerződéses hatásuk nincs. A jelen feltételek teljes hatállyal fennmaradnak akkor is, ha Ön beszünteti a jelen Webhely használatát. A jelen feltételek tekintetében nem követhető szigorú értelmezés az Ön vagy a HP javára vagy ellenében. A jelen feltételeket, továbbá az általuk biztosított jogokat vagy engedélyeket Ön nem jogosult átruházni, a HP viszont korlátozás nélkül átruházhatja.

Kaliforniai fogyasztók tájékoztatása

A Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1789.3. szakasza értelmében a kaliforniai felhasználókat a következő fogyasztói jogi tájékoztatás illeti meg: A jelen Webhelyet a HP bocsátja rendelkezésre. A jelen Webhellyel kapcsolatos kérdés vagy panasz esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a következő hivatkozáson keresztül. Írásban is felveheti a kapcsolatot velünk a következő címen: HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. A kaliforniai lakosok a Kaliforniai Fogyasztóügyi Hivatal fogyasztói szolgáltatásokkal foglalkozó osztályának panaszügyi segítségnyújtó részlegéhez is fordulhatnak a következő postacímen: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834; vagy telefonon: (916) 445-1254 or (800) 952-5210 vagy a hallássérülteknek fenntartott számon: (800) 326-2297 vagy: (916) 322-1700.

HP jogosult a jelen Használati feltételeket módosítani

A HP jogosult a saját kizárólagos belátása szerint időről időre módosítani a jelen feltételeket (ideértve a jelen feltételekben említett vagy hivatkozott egyéb dokumentumokat is). A HP az ilyen módosításokról értelemszerűen értesítést tesz közzé a jelen Webhelyen. Amennyiben Ön valamely módosítással nem ért egyet, egyedüli lehetőségként a jelen Webhely használatának beszüntetése áll rendelkezésére. Amennyiben a módosításokról szóló értesítést követően tovább használja a Webhelyet, azzal kifejezi, hogy a módosításokat tudomásul vette, és a módosításokban foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Előfordulhat, hogy a jelen feltételekben foglalt bizonyos rendelkezéseket kifejezetten e célra rendelt jogi közlemények vagy a jelen Webhely meghatározott oldalain szereplő feltételek hatálytalanítják; ilyen esetben a kifejezetten e célra rendelt jogi közleményt vagy a feltételt úgy kell tekinteni, hogy beépül a jelen feltételekbe, és hatályon kívül helyezi a jelen feltételek hatálytalanítani rendelt rendelkezését vagy rendelkezéseit.

 

 

 

Utolsó változat: 2015. március

 

 

Vissza a lap tetejére