Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη ΗΡ

Περιορισμένη εγγύηση υλικού εξοπλισμού HP

Περίοδος ισχύος περιορισμένης εγγύησης

Δια της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης υλικού εξοπλισμού HP, η HP (κατασκευαστής), παρέχει ρητώς σε εσάς (πελάτη), περιορισμένα δικαιώματα για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στη σελίδα περιγραφής του προϊόντος ή/και στη Δήλωση περιορισμένης εγγύησης HP που συνοδεύει το προϊόν σας. Η HP ενδέχεται επίσης να παρέχει πρόσθετη περιορισμένη τεχνική υποστήριξη 90 ημερών μέσω τηλεφώνου χωρίς χρέωση. Κατόπιν αυτού του διαστήματος, ενδέχεται να ισχύει χρέωση για τις υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης HP, ενώ οι υπόλοιπες μέθοδοι υποστήριξης, όπως η online συνομιλία, η τοποθεσία web Υποστήριξης της HP ή η επικοινωνία με ένα μεταπωλητή προϊόντων HP ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ, παρέχονται χωρίς χρέωση για όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης HP. Για να δείτε τα προϊόντα που αφορά ή/και τη Δήλωση περιορισμένης εγγύησης HP που συνοδεύει το προϊόν σας, ανατρέξτε στη σελίδα περιγραφής του προϊόντος.

Γενικοί όροι

Δια της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ, παρέχονται ρητώς σε εσάς, τον πελάτη-τελικό χρήστη, δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης από την ΗΡ, τον κατασκευαστή. Για μια εκτενέστερη περιγραφή των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την περιορισμένη εγγύηση, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της ΗΡ. Εφόσον έχετε συνάψει μια ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία με την HP, ενδέχεται να έχετε άλλα νομικά δικαιώματα που δεν αποκλείονται, δεν περιορίζονται και δεν καταργούνται από την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Συγκεκριμένοι όροι ανά χώρα", στο τέλος της παρούσας εγγύησης, εάν ισχύουν.

 

Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP ισχύει μόνο για προϊόντα εξοπλισμού που φέρουν την εμπορική επωνυμία HP και Compaq, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αναλωσίμων εκτύπωσης HP (που στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP αναφέρονται συλλογικά ως "Προϊόντα εξοπλισμού HP"), τα οποία πωλεί ή μισθώνει η Hewlett-Packard Company, οι θυγατρικές εταιρείες της σε όλο τον κόσμο (που στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση HP αναφέρονται συλλογικά ως "HP"), οι συνδεόμενες εταιρείες, οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές, οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς ή οι διανομείς χώρας με την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP. Ο όρος "Προϊόν εξοπλισμού HP" περιορίζεται στα στοιχεία υλικού εξοπλισμού και στο απαιτούμενο υλικολογισμικό. Ο όρος "Προϊόν εξοπλισμού HP" ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει εφαρμογές λογισμικού ή προγράμματα, καθώς και προϊόντα ή περιφερειακά που δεν έχουν κατασκευαστεί από την HP. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, όλα τα προϊόντα ή οι εξωτερικές περιφερειακές συσκευές τρίτων κατασκευαστών για Προϊόντα εξοπλισμού HP - όπως εξωτερικά υποσυστήματα αποθήκευσης, οθόνες, εκτυπωτές και άλλες περιφερειακές συσκευές - παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και δεν καλύπτονται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση HP. Ωστόσο, οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές ή οι εκδότες άλλων εταιρειών εκτός της HP ενδέχεται να σας παρέχουν απευθείας τις δικές τους εγγυήσεις. Οποιεσδήποτε περιφερειακές συσκευές ή άλλα προϊόντα HP που δεν καλύπτονται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση ενδέχεται επίσης να συνοδεύονται από την Περιορισμένη εγγύηση HP για την αντίστοιχη περιφερειακή συσκευή ή το προϊόν ΗΡ. Ανατρέξτε στην Περιορισμένη εγγύηση HP του αντίστοιχου προϊόντος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

 

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, η HP εγγυάται την επισκευή, αντικατάσταση ή αποζημίωση, κατά την προαίρεσή της, οποιουδήποτε Προϊόντος εξοπλισμού της HP, το οποίο παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής εντός της περιόδου ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης και εφόσον εσείς, ο πελάτης-τελικός χρήστης, παρέχετε στην HP μια ειδοποίηση σχετικά με το ελάττωμα του Προϊόντος εξοπλισμού HP στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης. Σύμφωνα με την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ, η HP δεν υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες επισκευής, αντικατάστασης ή σχετική αποζημίωση, κατά την προαίρεσή της, για οποιοδήποτε Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ που παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής, εάν η περίοδος ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ έχει λήξει.

 

Η περίοδος ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς ή εκχώρησης άδειας από την ΗΡ ή από την ημερομηνία κατά την οποία η ΗΡ ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ, αν ισχύει, ολοκληρώσουν την εγκατάσταση του προϊόντος. Η απόδειξη αγοράς ή παράδοσης στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς ή μίσθωσης του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ συνιστά το αποδεικτικό αγοράς ή εκμίσθωσης του προϊόντος, εκτός εάν ορίζεται γραπτώς διαφορετικά από την ΗΡ ή τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσετε το αποδεικτικό αγοράς ή μίσθωσης, ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης. Στο παρόν αναφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες εγγύησης βασικού επιπέδου. Το προϊόν εξοπλισμού ΗΡ που έχετε αγοράσει μπορεί να περιλαμβάνει βελτιώσεις της βασικής εγγύησης. Για να ενημερωθείτε με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επικοινωνήστε με την HP ή μεταβείτε στη διεύθυνση HP.com. Στην περίπτωση των δοχείων μελάνης HP, η περίοδος της εγγύησης εκτείνεται μέχρι την εξάντληση της μελάνης HP ή την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, εάν αυτή η περίοδος είναι συντομότερη. Στην περίπτωση των κεφαλών εκτύπωσης HP, η περίοδος της εγγύησης εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της εγγύησης ή την εξάντληση του ορίου χρήσης που καλύπτει η εγγύηση, εάν αυτή η περίοδος είναι συντομότερη. Η περίοδος εγγύησης για δοχεία μελάνης HP LaserJet εκτείνεται μέχρι την εξάντληση του ορίου χρήσης που καλύπτει η εγγύηση.

 

Σε ορισμένες πολιτείες ή χώρες δεν επιτρέπεται η εφαρμογή των παρακάτω εξαιρέσεων ή περιορισμών, επομένως οι εν λόγω εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 

Η HP ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΣΥΝΘΗΚΗ, ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΝΩ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η HP ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ HP. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, Η ΗΡ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ Ή ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΗΡ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ HP Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ HP Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΡ ΣΕ ΕΣΑΣ.

 

Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP ισχύει σε όλες τις χώρες και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή, στην οποία η ΗΡ ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν τμήματα τεχνικής υποστήριξης προσφέρουν υπηρεσίες εγγύησης για τον ίδιο αριθμό μοντέλου προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP υπόκειται σε όλους τους νόμους και κανονισμούς εισαγωγών και εξαγωγών που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Βάσει της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης HP, τα Προϊόντα εξοπλισμού HP που αγοράζονται σε μια χώρα ή περιοχή δύναται να μεταφέρονται σε άλλες χώρες ή περιοχές στις οποίες η HP ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν τμήματα τεχνικής υποστήριξης προσφέρουν υπηρεσίες εγγύησης για τους ίδιους αριθμούς μοντέλου προϊόντων. Οι όροι της εγγύησης, η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Ο συνήθης χρόνος απόκρισης για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών στη συγκεκριμένη χώρα/περιοχή. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά, θα ενημερωθείτε αναλυτικότερα από το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της HP. Η HP δεν θα τροποποιήσει τη μορφή, τις προδιαγραφές ή τη λειτουργία του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ, ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του σε χώρα για την οποία δεν προοριζόταν να λειτουργήσει. Η HP δεν ευθύνεται για δασμούς ή τέλη που ενδέχεται να ισχύουν για τη μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά των προϊόντων μπορεί να καλύπτεται από και να υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και ελέγχους εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρμόζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.

 

Σε χώρες ή περιοχές όπου η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι οι υπηρεσίες εγγύησης για εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται από τον τοπικό εισαγωγέα ή δεν επιβάλλει την υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών για εισαγόμενα προϊόντα από τον αντίστοιχο κατασκευαστή, όλες οι υπηρεσίες εγγύησης για προϊόντα ΗΡ στις εν λόγω χώρες ή περιοχές θα παρέχονται αποκλειστικά από τον εισαγωγέα και όχι από την ΗΡ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο τοπικός εισαγωγέας έχει λάβει ειδική την εντολή από την ΗΡ ή την τοπική συνδεόμενη εταιρεία της να προωθεί τις υπηρεσίες εγγύησης στην HP.

 

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος εγγράφου, δικαιούστε υπηρεσίες εγγύησης υλικού εξοπλισμού, εάν απαιτείται η επισκευή του Προϊόντος εξοπλισμού HP που διαθέτετε λόγω της παρουσίασης ελαττώματος υλικού ή κατασκευής εντός της περιόδου ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης. Η HP θα προβεί, κατά την προαίρεσή της, στην επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή προϊόντος εξοπλισμού που παρουσιάζει ελάττωμα υλικού ή κατασκευής στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης, εφόσον λάβει από εσάς, τον πελάτη-τελικό χρήστη, σχετική ειδοποίηση για την εμφάνιση ανάλογου ελαττώματος εντός της περιόδου ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, τα καινούργια Προϊόντα εξοπλισμού HP είναι δυνατό να κατασκευάζονται με τη χρήση νέων υλικών ή με ένα συνδυασμό νέων και μεταχειρισμένων υλικών, που ισοδυναμούν σε απόδοση και αξιοπιστία με καινούργια υλικά. Στο βαθμό που συνάδει με την τοπική νομοθεσία, (α) τα Προϊόντα εξοπλισμού HP προς επισκευή μπορούν να αντικατασταθούν από επιδιορθωμένα Προϊόντα εξοπλισμού HP του ιδίου τύπου αντί να επισκευαστούν και (β) είναι δυνατή η χρήση επιδιορθωμένων ανταλλακτικών για την επισκευή Προϊόντων εξοπλισμού HP. (γ) Τα Προϊόντα εξοπλισμού HP που έχουν επισκευαστεί ή αντικατασταθεί θα είναι ισοδύναμα όσον αφορά στην απόδοση και την αξιοπιστία λειτουργίας με τα αρχικά προϊόντα. Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία, σε περίπτωση που τα εν λόγω Προϊόντα εξοπλισμού HP που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί παρουσιάσουν κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής (1) εντός ενενήντα (90) ημερών μετά από την επισκευή ή/και την αντικατάστασή τους ή (2) στη διάρκεια της υπολειπόμενης περιόδου ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης για το Προϊόν εξοπλισμού HP που έχουν αντικαταστήσει ή στο οποίο έχουν εγκατασταθεί, η HP δεσμεύεται να προβεί εκ νέου στην επισκευή ή αντικατάσταση αυτών των Προϊόντων εξοπλισμού HP ή των ανταλλακτικών.

 

Όλα τα εξαρτήματα ή τα προϊόντα υλικού που αφαιρούνται βάσει της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης περιέρχονται στην ιδιοκτησία της HP, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Στην απίθανη περίπτωση που το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα σφάλματα ή η ΗΡ αποφασίσει ότι δεν είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ, η ΗΡ δύναται, κατά την προαίρεσή της, να σας παρέχει (α) μια μονάδα αντικατάστασης (που θα επιλέξει η ίδια η ΗΡ), η οποία θα έχει την ίδια ή παρόμοια λειτουργία και απόδοση με το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ που διαθέτετε ή (β) μια αποζημίωση ή πίστωση αντίστοιχη με την τιμή αγοράς ή τα μισθώματα (μείον τόκων) που έχετε καταβάλει για το προϊόν σας, αντί να προβεί στην αντικατάστασή του. Αυτές είναι οι αποκλειστικές αποζημιώσεις που παρέχονται για ελαττωματικά προϊόντα, στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία.

 

Σε ορισμένες πολιτείες ή χώρες δεν επιτρέπεται η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων ή περιορισμών, επομένως οι εν λόγω εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 

Οποιεσδήποτε διενέξεις προκύπτουν από την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP ή σε σχέση με την αγορά Προϊόντων εξοπλισμού ΗΡ που υπόκεινται στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ - είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, καθεστώτος, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης νομικής βάσης - διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας και της πολιτείας, της περιοχής ή της επικράτειας στην οποία κατοικείτε επί του παρόντος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σχετικές αρχές σύγκρουσης δικαίου.

Εξαιρέσεις

Η HP ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HP. Η HP ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΑΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HP.

 

Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ δεν ισχύει για αναλώσιμα προϊόντα ή υλικά, με εξαίρεση τα αναλώσιμα εκτύπωσης ΗΡ και ορισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, όπως καθορίζονται παρακάτω, και δεν καλύπτει επίσης οποιοδήποτε Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή το οποίο έχει υποστεί ζημιά ή έχει καταστεί ελαττωματικό

 • ως αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης, επαφής με υγρά, κατάχρησης, ρύπων, ακατάλληλης ή ανεπαρκούς συντήρησης ή βαθμονόμησης ή εξαιτίας άλλων εξωτερικών αιτιών,;
 • εξαιτίας λειτουργίας εκτός των παραμέτρων χρήσης, όπως ορίζονται στην τεκμηρίωση χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ,
 • εξαιτίας λογισμικού, διασύνδεσης, ανταλλακτικών ή αναλώσιμων που δεν παρέχονται από την ΗΡ,
 • λόγω ακατάλληλης προετοιμασίας του χώρου εγκατάστασης ή εξαιτίας εργασιών συντήρησης ή περιβαλλοντικών συνθηκών που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές τοποθεσίας της ΗΡ,
 • εξαιτίας ιών, μολύνσεων, ιών τύπου worm ή αντίστοιχου επιβλαβή κώδικα που δεν έχει εισαχθεί από την HP,
 • λόγω απώλειας ή ζημιάς κατά τη μεταφορά,
 • εξαιτίας τροποποιήσεων ή επισκευών που δεν πραγματοποιήθηκαν από την ΗΡ ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της HP και
 • εξαιτίας ακατάλληλης εγκατάστασης ανταλλακτικών ΗΡ τελικού χρήστη ή εγκεκριμένων εξαρτημάτων ΗΡ, εάν είναι διαθέσιμα για το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ στη χώρα ή στην περιοχή παροχής των εργασιών επισκευής.

 

Κάθε Προϊόν εξοπλισμού HP που βρέθηκε να είναι υπερχρονισμένο μετά την παράδοση από την HP θα εξαιρείται από τους όρους της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης, εκτός από οποιαδήποτε κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα, εφόσον οι σχετικές βλάβες ή τα ελαττώματα αποδειχθεί ότι δεν σχετίζονται με τον υπερχρονισμό.

 

Η HP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα διαλειτουργικότητας ή συμβατότητας που ενδεχομένως προκύπτουν, όταν

 • χρησιμοποιούνται προϊόντα, λογισμικό ή προαιρετικά εξαρτήματα που δεν υποστηρίζονται από την ΗΡ,
 • χρησιμοποιούνται διαμορφώσεις που δεν υποστηρίζονται από την ΗΡ ή
 • τοποθετούνται ανταλλακτικά που προορίζονται για άλλο σύστημα σε σύστημα διαφορετικής κατασκευής ή διαφορετικού μοντέλου.

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΡ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ Η ΗΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΡ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ. ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ.

Συγκεκριμένες εξαιρέσεις προϊόντων

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Αυτό το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ ενδέχεται να περιλαμβάνει μια εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην οποία ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση. Η αντικατάσταση αυτής της μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται από την ΗΡ ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ. Η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία καλύπτεται από αυτήν την Περιορισμένη εγγύηση για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης ως τυπικό εξάρτημα του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ.

 

Αυτό το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ μπορεί να περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα αφαίρεσης και αντικατάστασης από το χρήστη. Η ΗΡ εγγυάται ότι θα παρέχει μια μπαταρία αντικατάστασης, σε περίπτωση που η αρχική μπαταρία παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ.

 

Όπως όλες οι μπαταρίες, η μέγιστη ισχύς οποιασδήποτε μπαταρίας ενός Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση της, ενώ η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, τη διαμόρφωση, τις εγκατεστημένες εφαρμογές, τις δυνατότητες, τη χρήση, την ασύρματη λειτουργία και τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας του προϊόντος. Κατά συνέπεια, η μείωση της μέγιστης ισχύος ή της διάρκειας ζωής της μπαταρίας δεν συνιστά ελάττωμα υλικού ή κατασκευής και η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ δεν καλύπτει αλλαγές στην ισχύ ή τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, η μπαταρία καλύπτεται από την εγγύηση μόνο στην περίπτωση ελαττωμάτων υλικού ή κατασκευής, τα οποία προκαλούν την αδυναμία λειτουργίας της στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης για την μπαταρία, όπως ορίζεται παραπάνω, ή στην περίπτωση που ο κύκλος ζωής της μπαταρίας υπερβαίνει τον ονομαστικό αριθμό των κύκλων φόρτισης, ανάλογα με το τι θα επέλθει πρώτα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ. Για να καθορίσετε εάν η μπαταρία σας παρουσιάζει σφάλμα που καλύπτεται από την εγγύηση, ίσως θα πρέπει να εκτελέσετε ένα διαγνωστικό έλεγχο ΗΡ.

Προϊόντα εκτύπωσης HP

Η χρήση ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης ή δοχείων μελάνης τρίτου κατασκευαστή δεν επηρεάζει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ για τον τελικό χρήστη-πελάτη ούτε οποιοδήποτε συμβόλαιο υποστήριξης ΗΡ για τον εκτυπωτή του τελικού χρήστη-πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια αποτυχία ή βλάβη της κεφαλής εκτύπωσης αποδίδεται στη χρήση δοχείου μελάνης τρίτου κατασκευαστή ή ξαναγεμισμένου δοχείου μελάνης, θα ισχύει η κανονική χρέωση της HP για τον απαραίτητο χρόνο και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την επισκευή της συγκεκριμένης αποτυχίας ή βλάβης του εκτυπωτή ή για το κόστος αντικατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης. Όσον αφορά τα δοχεία μελάνης και τα αναλώσιμα HP καθώς και τα αναλώσιμα HP LaserJet, η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία, εκτός από άλλες εξαιρέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP, είναι ξαναγεμισμένα, επιδιορθωμένα, ανακατασκευασμένα ή έχουν υποστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάποια παρέμβαση. Αυτή η Περιορισμένη εγγύηση HP αφορά δοχεία μελάνης και κεφαλές εκτύπωσης HP ή δοχεία μελάνης HP LaserJet, όταν χρησιμοποιούνται με την ενδεδειγμένη συσκευή εκτύπωσης της HP ή άλλου εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM).

Αποκλειστικές αποζημιώσεις

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ HP ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HP ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ή ΜΙΣΘΩΣΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΡ Ή ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΣΕ ΕΣΑΣ Η ΗΡ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΗΡ - ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΡ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΡ Ή ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ. Καμία αλλαγή των όρων της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης HP δεν είναι έγκυρη, εάν δεν είναι γραπτή και δεν φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της HP.

Περιορισμός ευθύνης

Ορισμένες πολιτείες ή χώρες δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς για ειδικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές (όπως ορίζονται παρακάτω), επομένως αυτοί οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ενδέχεται να έχουν περιορισμένη εφαρμογή στην περίπτωσή σας. ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η HP, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ, ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ HP.COM, Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ HP ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΡ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η HP ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΡ Ή ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Η HP ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ. Η HP ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΡ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ή ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΡ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ), ΑΞΙΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΝΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ HP Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ.

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΡ ΣΑΣ ΕΚΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ.

Περιορισμένη εγγύηση αξεσουάρ και προαιρετικών εξαρτημάτων HP

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ για αξεσουάρ και προαιρετικά εξαρτήματα που φέρουν την επωνυμία ΗΡ (και τα οποία αναφέρονται συλλογικά στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ ως "Προαιρετικό εξάρτημα ΗΡ") ορίζονται στην ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ για το Προαιρετικό εξάρτημα ΗΡ και περιλαμβάνονται στο Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ. Εάν το Προαιρετικό εξάρτημα HP έχει εγκατασταθεί σε ένα Προϊόν εξοπλισμού HP, η HP θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης είτε για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα της εγγύησης (Περίοδος ισχύος Περιορισμένης εγγύησης προαιρετικού εξαρτήματος ΗΡ) και τα οποία συνοδεύουν το Προαιρετικό εξάρτημα ΗΡ είτε για την υπολειπόμενη περίοδο εγγύησης του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Προαιρετικό εξάρτημα ΗΡ, ανάλογα με το ποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Ωστόσο, αυτό το διάστημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προαιρετικού εξαρτήματος ΗΡ. Η περίοδος ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης για το Προαιρετικό εξάρτημα ΗΡ ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του Προαιρετικού εξαρτήματος από την HP ή έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της ΗΡ. Η απόδειξη αγοράς ή παράδοσης στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς του Προαιρετικού εξαρτήματος ΗΡ ορίζει την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Περιορισμένη εγγύηση του Προαιρετικού εξαρτήματος HP. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα που δεν φέρουν την επωνυμία ΗΡ παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Ωστόσο, οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές άλλων εταιρειών εκτός της HP ενδέχεται να σας παρέχουν απευθείας τις δικές τους εγγυήσεις.

Οθόνες

Οθόνη ψηφιακής σήμανσης

Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει εργασίες για την αφαίρεση ή εκ νέου εγκατάσταση επιτοίχιας ή προσαρμοσμένης εγκατάστασης μιας μονάδας οθόνης ψηφιακής σήμανσης. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από την επιτοίχια ή άλλη προσαρμοσμένη εγκατάσταση ή την αφαίρεση οθόνης. Για την επιτοίχια εγκατάσταση ή άλλη προσαρμοσμένη εγκατάσταση ή αφαίρεση οθόνης, η ΗΡ συνιστά στους πελάτες να απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης. Εάν η ΗΡ θεωρεί ότι το πρόβλημα μιας οθόνης ψηφιακής σήμανσης δεν μπορεί να επιλυθεί με απομακρυσμένο τρόπο, θα αποστείλει ένα προϊόν αντικατάστασης απευθείας στον πελάτη. Η HP θα αναλάβει όλα τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης, παρέχοντας βοήθεια για τη συσκευασία και την ασφαλή μεταφορά της μονάδας στην HP. Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής της ελαττωματικής μονάδας στην ΗΡ, η ΗΡ ενδέχεται να επιβάλλει στον πελάτη χρεώσεις για το προϊόν αντικατάστασης.

Οθόνες

Δεν είναι όλα τα μοντέλα οθονών κατάλληλα για εφαρμογές που εμφανίζουν στατικές και σταθερές εικόνες ή φωτογραφίες. Οι στατικές εικόνες ενδέχεται να προκαλέσουν φαινόμενα παραμονής ειδώλων, που εμφανίζονται ως λεκέδες ή υδατογραφήματα στην οθόνη. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ δεν καλύπτει οθόνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για εφαρμογές που εμφανίζουν στατικές και σταθερές εικόνες ή φωτογραφίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή για 24 ώρες στη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα την πρόκληση φαινομένων παραμονής ειδώλων. Για την αποφυγή του φαινομένου παραμονής ειδώλων, φροντίστε να απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν χρησιμοποιείται ή πραγματοποιήστε μια ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας, εφόσον υποστηρίζεται από το σύστημά σας, που θα απενεργοποιεί την οθόνη όταν το σύστημα βρίσκεται σε αδράνεια.

Ταυτόχρονη εγγύηση οθόνης πολυμέσων και πακέτου υπολογιστή

Εάν έχετε αγοράσει μια οθόνη πολυμέσων μαζί με έναν προσωπικό υπολογιστή ως πακέτο προϊόντων (αγορασμένα με ένα ενιαίο SKU), η διάρκεια της περιόδου εγγύησης για την οθόνη πολυμέσων θα συμπίπτει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, με την περίοδο εγγύησης του προσωπικού υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη δήλωση εγγύησης του προσωπικού υπολογιστή.

Υποχρεώσεις πελάτη

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο χρεώσεων σχετικά με προβλήματα που δεν καλύπτονται από την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ (προβλήματα που δεν οφείλονται σε ελαττώματα υλικού ή κατασκευής των Προϊόντων εξοπλισμού ΗΡ), θα σας ζητηθεί να βοηθήσετε την ΗΡ ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ ως εξής:

 

 • Παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση ενός αιτήματος για παροχή υπηρεσιών εγγύησης.
 • Διασφαλίστε ένα περιβάλλον λειτουργίας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της HP, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προϊόντων από διαβρώσεις, ρύπους και υγρά. Για παράδειγμα, προκειμένου να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις της HP σχετικά με την προστασία από διαβρώσεις, το περιβάλλον δεν θα πρέπει να προκαλεί διάβρωση άνω των 300 angstroms ανά μήνα σε εξαρτήματα αργυρού και χαλκού.1
 • Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων, πραγματοποιήστε φόρτωση του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού, εγκαταστήστε προγράμματα ενημέρωσης κώδικα λογισμικού και εκτελέστε διαγνωστικούς ελέγχους και βοηθητικά προγράμματα της HP.
 • Εφαρμόστε προσωρινές διεργασίες ή διαδικασίες επίλυσης που παρέχονται από την HP, ενώ η HP αναλαμβάνει την εύρεση των μόνιμων λύσεων.
 • Χρησιμοποιείτε λύσεις απομακρυσμένης υποστήριξης της HP, όπου είναι δυνατό. Η HP συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών υποστήριξης που παρέχει η ίδια. Εάν επιλέξετε να μην αξιοποιήσετε τις διαθέσιμες δυνατότητες απομακρυσμένης υποστήριξης, ενδέχεται να σας επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις, εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων σε πόρους υποστήριξης.
 • Συνεργαστείτε με την HP επιχειρώντας να επιλύσετε το πρόβλημα μέσω συνομιλίας online, email ή τηλεφώνου. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση συνηθισμένων διαδικασιών διαγνωστικού ελέγχου, την εγκατάσταση επιπλέον ενημερώσεων λογισμικού ή προγραμμάτων ενημέρωσης κώδικα, την αφαίρεση των προαιρετικών εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών ή/και την αντικατάστασή τους.
 • Η ΗP συνιστά να δημιουργείτε περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων, των δεδομένων ή των προγραμμάτων που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο ή σε άλλες συσκευές αποθήκευσης, για να αποφύγετε ενδεχόμενα σφάλματα, αλλαγές ή απώλεια δεδομένων. Πριν να επιστρέψετε οποιοδήποτε Προϊόν εξοπλισμού HP στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης βάσει εγγύησης, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων, των δεδομένων και των προγραμμάτων σας και διαγράψτε οποιαδήποτε εμπιστευτική, κατοχυρωμένη ή προσωπική πληροφορία.
 • Αφαιρέστε οποιονδήποτε εξωτερικό προαιρετικό εξοπλισμό ή αξεσουάρ που θα μπορούσαν να χαθούν κατά τη διαδικασία επισκευής ή αντικατάστασης.
 • Φροντίστε να εκτελείτε πρόσθετες εργασίες, όπως αυτές ορίζονται σε κάθε κατηγορία υπηρεσίας εγγύησης που παρατίθενται κατωτέρω, και τυχόν άλλες ενέργειες που μπορεί να ζητήσει η HP, εντός εύλογων πλαισίων, προκειμένου να παρέχει την υποστήριξη βάσει εγγύησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης για δοχεία εκτύπωσης HP LaserJet, επιστρέψτε το προϊόν στο σημείο αγοράς συνοδευόμενο από μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος και δείγματα εκτύπωσης ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της HP.

* Οι απαιτήσεις της HP βασίζονται στις απαιτήσεις για (ήπιες) συνθήκες ISA G1, όπως περιγράφονται στο πρότυπο ISA-71.04-1985: Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. Αυτό το πρότυπο ISA είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.isa.org. Κατά τη χρήση προϊόντων σε (ήπιες) συνθήκες ISA G1, η διάβρωση δεν λαμβάνεται υπόψη ως παράγοντας που επηρεάζει την αξιοπιστία του εξοπλισμού.

Κατηγορίες υπηρεσιών εγγύησης για εξοπλισμό

Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες υπηρεσιών εγγύησης που ενδεχομένως ισχύουν για το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ που έχετε αγοράσει. Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή περιοχές.. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Υπηρεσία εγγύησης για επισκευές από τον ίδιο τον πελάτη

Τα Προϊόντα εξοπλισμού της HP έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να διαθέτουν πολλά ανταλλακτικά με δυνατότητα επισκευής από τον πελάτη (CSR), προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος επισκευής και να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων. Εάν στη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου η HP διαπιστώσει ότι η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός ανταλλακτικού CSR, θα αποστείλει το εν λόγω ανταλλακτικό απευθείας σε εσάς για αντικατάσταση. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανταλλακτικών CSR:

 • Ανταλλακτικά για υποχρεωτική επισκευή από τον πελάτη - εάν ζητήσετε την αντικατάσταση αυτών των ανταλλακτικών από την ΗΡ ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της HP, θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα μεταφοράς και εργασίας για αυτήν την υπηρεσία.
 • Ανταλλακτικά για προαιρετική επισκευή από τον πελάτη - πρόκειται για ανταλλακτικά που έχουν σχεδιαστεί επίσης για επισκευή από τον ίδιο τον πελάτη. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του ανταλλακτικού από την ΗΡ ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ χωρίς να σας επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις, βάσει του τύπου της υπηρεσίας εγγύησης που καθορίζεται για το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ.

 

Θα πρέπει να συνεργάζεστε με την ΗΡ ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ για την επίλυση του προβλήματος μέσω online συνομιλίας, email ή τηλεφώνου. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση συνηθισμένων διαδικασιών διαγνωστικού ελέγχου, την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού ή προγραμμάτων ενημέρωσης κώδικα, την αφαίρεση προαιρετικών εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών ή/και την αντικατάστασή τους. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της HP και να συνομιλήσετε online, μέσω email ή τηλεφώνου με έναν τεχνικό που θα σας εξυπηρετήσει. Η τεκμηρίωση HP που αποστέλλεται μαζί με τα ανταλλακτικά CSR καθορίζει εάν κάποιο ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να επιστραφεί στην ΗΡ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις που το ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να επιστραφεί στην HP, οφείλετε να το αποστείλετε εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, συνήθως εντός πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Το ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να επιστραφεί μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση μέσα στα παρεχόμενα υλικά αποστολής. Εάν παραλείψετε να επιστρέψετε το ελαττωματικό εξάρτημα, ενδέχεται να σας επιβληθούν χρεώσεις από την HP για την αντικατάσταση. Στην περίπτωση επισκευής από τον ίδιο τον πελάτη, η HP αναλαμβάνει όλα τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του εξαρτήματος και επιλέγει το μεταφορέα ή την εταιρεία αποστολής που θα χρησιμοποιηθεί. Η ταξινόμηση των ανταλλακτικών CSR ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Προηγμένη υπηρεσία εγγύησης αντικατάστασης μονάδας

Η Περιορισμένη εγγύηση HP μπορεί να περιλαμβάνει μια προηγμένη υπηρεσία εγγύησης αντικατάστασης μονάδας. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της προηγμένης υπηρεσίας εγγύησης αντικατάστασης μονάδας, εάν διαπιστωθεί ότι το Προϊόν εξοπλισμού HP που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, η HP θα σας αποστείλει απευθείας μια μονάδα αντικατάστασης. Μόλις παραλάβετε τη μονάδα αντικατάστασης, ίσως σας ζητηθεί να επιστρέψετε το ελαττωματικό Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ στην ΗΡ χρησιμοποιώντας τη συσκευασία της μονάδας αντικατάστασης και εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, που συνήθως κυμαίνεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ημέρες. Η ΗΡ θα αναλάβει όλα τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης για την επιστροφή του ελαττωματικού Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ στην ΗΡ. Σε περίπτωση που δεν επιστρέψετε το ελαττωματικό Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ, η ΗΡ ενδέχεται να σας επιβάλλει χρεώσεις για τη μονάδα αντικατάστασης. Η HP παρέχει προηγμένες υπηρεσίες αντικατάστασης κατά τις τυπικές εργάσιμες ώρες. Οι τυπικές εργάσιμες ώρες είναι συνήθως από τις 8:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. (08:00 έως 17:00) Δευτέρα-Παρασκευή, ωστόσο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές εμπορικές πρακτικές. Ο χρόνος απόκρισης ίσως διαφέρει, ενώ μπορεί να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις ανάλογα με τους περιορισμούς διακίνησης και την απόσταση από το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της ΗΡ ή το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ.

 

Για να βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χάρτες για το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της ΗΡ, στη διεύθυνση http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Υπηρεσία εγγύησης παραλαβής και επιστροφής

Η Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ ενδέχεται να περιλαμβάνει μια υπηρεσία εγγύησης παραλαβής και επιστροφής. Σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας παραλαβής και επιστροφής, η ΗΡ παραλαμβάνει το ελαττωματικό Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ από την τοποθεσία σας, το επισκευάζει και σας το επιστρέφει. Η HP αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για την επισκευή, τη διακίνηση και την ασφάλιση που ενέχει αυτή η διαδικασία.

Υπηρεσία εγγύησης παράδοσης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, η Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ ενδέχεται να περιλαμβάνει μια υπηρεσία εγγύησης παράδοσης. Σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας παράδοσης, οφείλετε να παραδώσετε το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ. Θα πρέπει επίσης να προκαταβάλετε όλα τα έξοδα αποστολής, τους φόρους ή τους δασμούς που σχετίζονται με τη μεταφορά του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ από και προς την τοποθεσία τεχνικής υποστήριξης. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια οποιουδήποτε Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ κατά τη μεταφορά του από και προς την τοποθεσία ενός εξουσιοδοτημένου τμήματος τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ, ενώ αναλαμβάνετε επίσης τον κίνδυνο απώλειας του προϊόντος κατά την αποστολή.

Υπηρεσία εγγύησης ταχυδρομικής αποστολής

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, η Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ ενδέχεται να περιλαμβάνει μια υπηρεσία εγγύησης ταχυδρομικής αποστολής. Σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας ταχυδρομικής αποστολής, οφείλετε να αποστείλετε το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ. Θα πρέπει επίσης να προκαταβάλετε όλα τα έξοδα αποστολής, τους φόρους ή τους δασμούς που σχετίζονται με τη μεταφορά του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ προς την τοποθεσία τεχνικής υποστήριξης. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια οποιουδήποτε Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ που αποστέλλετε, ενώ αναλαμβάνετε επίσης τον κίνδυνο απώλειας του προϊόντος κατά την αποστολή. Η HP θα σας επιστρέψει το επισκευασμένο Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα διακίνησης και ασφάλισης.

Υπηρεσία εγγύησης αποστολής και επιστροφής

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, η Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ ενδέχεται να περιλαμβάνει μια υπηρεσία εγγύησης αποστολής και επιστροφής. Σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας αποστολής και επιστροφής, η ΗΡ θα σας αποστείλει, αναλαμβάνοντας τα σχετικά έξοδα, τη συσκευασία και τα υλικά που απαιτούνται προκειμένου να αποστείλετε το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ για επισκευή στην ΗΡ. Εσείς αναλαμβάνετε το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης για την αποστολή του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ στην ΗΡ. Μπορείτε να συνεννοηθείτε με την ΗΡ για την εισερχόμενη αποστολή και τις σχετικές δαπάνες. Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλέστε στο 1-800-474-6836 (800-HP-invent), για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες και οδηγίες ή μεταβείτε στη διεύθυνση http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html για να βρείτε τους αριθμούς του τμήματος υποστήριξης ΗΡ σε άλλες χώρες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το μεταφορέα που επιθυμείτε και να καταβάλετε τις σχετικές δαπάνες αποστολής. Εάν επιλέξετε το μεταφορέα που επιθυμείτε, είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ που αποστέλλετε στην τοποθεσία τεχνικής υποστήριξης, ενώ αναλαμβάνετε επίσης τον κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς στο προϊόν κατά την αποστολή. Η HP θα επισκευάσει το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ και θα σας το επιστρέψει. Η HP θα αναλάβει όλα τα έξοδα επισκευής και αποστολής του επισκευασμένου Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ.

Υπηρεσία εγγύησης επιτόπου εξυπηρέτησης

Η Περιορισμένη εγγύηση HP μπορεί να περιλαμβάνει μια υπηρεσία εγγύησης επιτόπου εξυπηρέτησης. Σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας επιτόπου εξυπηρέτησης, η ΗΡ δύναται, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να καθορίσει εάν το ελάττωμα ενός Προϊόντος εξοπλισμού ΗΡ μπορεί να επισκευαστεί

 

 • με απομακρυσμένο τρόπο,
 • χρησιμοποιώντας ένα ανταλλακτικό CSR ή
 • με την επίσκεψη στην τοποθεσία του πελάτη όπου βρίσκεται το ελαττωματικό Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ.

 

Εάν η HP αποφασίσει ότι για την επισκευή της ελαττωματικής μονάδας απαιτείται επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, η επίσκεψη θα προγραμματιστεί εντός του τυπικού ωραρίου εργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για το Προϊόν εξοπλισμού HP που έχετε αγοράσει. Οι τυπικές εργάσιμες ώρες είναι συνήθως από τις 8:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. (08:00 έως 17:00) Δευτέρα-Παρασκευή, ωστόσο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές εμπορικές πρακτικές. Ο χρόνος απόκρισης ίσως διαφέρει, ενώ μπορεί να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις ανάλογα με τους περιορισμούς μετακίνησης και την απόσταση από το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της ΗΡ ή το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ. Για να βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χάρτες για το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της ΗΡ, στη διεύθυνση http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.Για να επωφεληθείτε από την υπηρεσία επιτόπου εξυπηρέτησης, θα πρέπει

 • να υπάρχει ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας κατά την παροχή υπηρεσιών επιτόπου εξυπηρέτησης από την ΗΡ στην τοποθεσία σας,
 • να ενημερώσετε την ΗΡ εάν το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που ενέχει κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων ή των υπεργολάβων της ΗΡ,
 • να παρέχετε στην HP επαρκή, ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, τις πληροφορίες και τα συστήματα καθώς και τη δυνατότητα χρήσης τους, εφόσον η HP θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας εγκαίρως, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι απαιτήσεις ασφάλειας είναι εύλογες,
 • να διασφαλίσετε ότι όλες οι ετικέτες των κατασκευαστών (όπως οι σειριακοί αριθμοί) βρίσκονται στη θέση τους, είναι προσβάσιμες και ευανάγνωστες,
 • να διατηρείτε ένα περιβάλλον λειτουργίας που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις υποστηριζόμενες διαμορφώσεις.

Υπηρεσία εγγύησης ανταλλαγής

Η Περιορισμένη εγγύηση HP μπορεί να περιλαμβάνει μια υπηρεσία εγγύησης ανταλλαγής. Σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας εγγύησης ανταλλαγής, η ΗΡ θα παραλάβει την ελαττωματική μονάδα από την τοποθεσία σας και θα παραδώσει μια ισοδύναμη μονάδα αντικατάστασης απευθείας σε εσάς. Η HP αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για την επισκευή, τη διακίνηση και την ασφάλιση που ενέχει αυτή η διαδικασία.

Χρόνοι απόκρισης

Οι χρόνοι απόκρισης εξαρτώνται από τις τυπικές εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τις οποίες λαμβάνονται τα αιτήματα εξυπηρέτησης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι χρόνοι απόκρισης υπολογίζονται από τη στιγμή καταγραφής της κλήσης του πελάτη-τελικού χρήστη μέχρι τον προσδιορισμό μιας αμοιβαίας αποδεκτής ώρας για την παροχή της υποστήριξης από την ΗΡ ή μέχρι την έναρξη της παροχής υποστήριξης ή του απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου από την ΗΡ. Οι χρόνοι απόκρισης, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας εγγύησης κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εάν ισχύει, εξασφαλίζονται καταβάλλοντας κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια. Σε ορισμένες χώρες και σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται ο προμηθευτής, ο χρόνος απόκρισης μπορεί να διαφέρει. Αν η τοποθεσία σας βρίσκεται εκτός της συνηθισμένης ζώνης παροχής υπηρεσιών, ο χρόνος απόκρισης μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους διαθέσιμους χρόνους απόκρισης στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ.

Αναβαθμίσεις υπηρεσιών

Η HP διαθέτει μια σειρά από πρόσθετες καλύψεις υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών για το Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ, τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε τοπικά. Ωστόσο, ορισμένα προϊόντα υποστήριξης και σχετικά προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος για τις αναβαθμίσεις υπηρεσιών, ανατρέξτε στο εργαλείο αναζήτησης HP Care Pack, στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/lookuptool/

Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό

Οι μοναδικές υποχρεώσεις της HP, όσον αφορά το λογισμικό που διανέμεται από την ίδια με το εμπορικό σήμα HP ή περιλαμβάνεται σε κάποιο Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ, καθορίζονται ρητά στη σχετική άδεια τελικού χρήστη ή στην άδεια χρήσης προγράμματος που συνοδεύουν το εν λόγω λογισμικό. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, εάν τα αφαιρούμενα μέσα με τα οποία η HP διανέμει το λογισμικό παρουσιάσουν ελαττώματα υλικού ή κατασκευής εντός μιας περιόδου ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η μόνη αποζημίωση που θα λάβετε είναι η αντικατάσταση των αφαιρούμενων μέσων από την HP, εφόσον τα επιστρέψετε. Η επικοινωνία με τους κατασκευαστές ή τους προμηθευτές άλλων εταιρειών εκτός της HP σχετικά με την υποστήριξη βάσει εγγύησης αποτελεί δική σας ευθύνη.

Δωρεάν περιορισμένη τεχνική υποστήριξη

Η HP παρέχει δωρεάν περιορισμένη τεχνική υποστήριξη για το Προϊόν εξοπλισμού HP που διαθέτετε και για λογισμικό HP, προεγκατεστημένο λογισμικό ΗΡ τρίτων κατασκευαστών, καθώς και λογισμικό τρίτων κατασκευαστών που παρέχεται για αγορά από την HP, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης αρχικής διαμόρφωσης, μέσω πολλαπλών μεθόδων επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικών μέσων και τηλεφώνου, για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής αγοράς. Για online πόρους και τηλεφωνική υποστήριξη, ανατρέξτε στην ενότητα "Επικοινωνία με την ΗΡ". Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις σχετικά με τα ανωτέρω διευκρινίζονται στην Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA) που διαθέτετε.

 

Η βοήθεια υποστήριξης περιλαμβάνει τα εξής

 • παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σας σχετικά με την εγκατάσταση (προϋποθέσεις, αρχικά βήματα και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης),
 • ρύθμιση και διαμόρφωση του λογισμικού και των προαιρετικών εξαρτημάτων που παρέχονται ή αγοράζονται μαζί με Προϊόντα εξοπλισμού ΗΡ, όπως οδηγίες και αρχικά βήματα (εξαιρείται η βελτιστοποίηση συστήματος, η προσαρμογή και η διαμόρφωση δικτύου),
 • ερμηνεία των μηνυμάτων σφάλματος του συστήματος,
 • απομόνωση προβλημάτων συστήματος και προβλημάτων χρήσης λογισμικού και
 • παροχή πληροφοριών HP Care Pack ή ενημερώσεων για λογισμικό που παρέχεται ή αγοράζεται με Προϊόντα εξοπλισμού HP.

 

Η βοήθεια υποστήριξης ΔΕΝ περιλαμβάνει τα εξής

 • δημιουργία ή διαγνωστικό έλεγχο προγραμμάτων ή πηγαίου κώδικα που δημιουργήθηκαν από το χρήστη,
 • εγκατάσταση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή που πωλείται ξεχωριστά και
 • βελτιστοποίηση συστήματος, προσαρμογή και διαμόρφωση δικτύου.

Δωρεάν λογισμικό, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές ανοικτού κώδικα

Η HP δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη για λογισμικό που παρέχεται με δημόσια άδεια χρήσης από τρίτα μέρη (δωρεάν λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα), συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων ή εφαρμογών. Την τεχνική υποστήριξη για δωρεάν λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα που παρέχεται με Προϊόντα εξοπλισμού ΗΡ αναλαμβάνει ο προμηθευτής του δωρεάν λογισμικού ή του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Για πληροφορίες επικοινωνίας με την υπηρεσία υποστήριξης, ανατρέξτε στο δωρεάν λογισμικό ή στο λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα ή στη βοήθεια, την τεκμηρίωση εφαρμογής ή σε άλλα έγγραφα υποστήριξης της εφαρμογής που περιλαμβάνονται στο Προϊόν εξοπλισμού ΗΡ.

Τρόπος ελέγχου των δικαιωμάτων εγγύησης και υποστήριξης που διαθέτετε

Μπορείτε να δείτε τα δικαιώματα εγγύησης που διαθέτετε καταχωρώντας τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό του προϊόντος σας στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Για να ελέγξετε την εγγραφή σας σε υπηρεσίες HP Care Pack, επισκεφτείτε το Care Pack Central, στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/cpc

Επικοινωνία με την HP

Εάν το Προϊόν εξοπλισμού HP παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής στη διάρκεια ισχύος της Περιορισμένης εγγύησης και οι προτάσεις στην τεκμηρίωση του προϊόντος δεν επιλύουν το πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη με έναν από τους εξής τρόπους:

 • αναζητήστε πρόσθετες πληροφορίες υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων ή ενημερωμένο λογισμικό και προγράμματα οδήγησης από την τοποθεσία web Υποστήριξης της ΗΡ, στη διεύθυνση http://www.hp.com/support
 • εντοπίστε και επικοινωνήστε με την πλησιέστερη τοποθεσία τεχνικής υποστήριξης της HP από την τοποθεσία web της ΗΡ, στη διεύθυνση http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ. Πριν καλέσετε την HP ή ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ, φροντίστε να έχετε διαθέσιμες τις εξής πληροφορίες:
  1. τον σειριακό αριθμό, το όνομα μοντέλου και τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος
  2. τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται
  3. τα πρόσθετα προαιρετικά εξαρτήματα
  4. το λειτουργικό σύστημα
  5. το υλικό ή το λογισμικό τρίτων κατασκευαστών
  6. λεπτομερείς ερωτήσεις

Συγκεκριμένοι όροι ανά χώρα

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76,151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή www.hp.com/go/eu-legal. Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web για τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

 

© Copyright 2014 – 2015 Hewlett-Packard Development Company, LP

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2014

764442-001

Back to top