ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กำลังโหลด ...
ข้อกำหนดในการให้บริการของร้านค้าออนไลน์

ข้อควรระวัง กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้งาน (“เงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์ (“ไซต์) การใช้งานไซต์นี้แสดงว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์นี้หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้  การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เนื้อหาทั้งหมด (เช่นข้อความ ข้อมูล รายละเอียด ซอฟต์แวร์ กราฟฟิก หรือรูปภาพ) ว่า บริษัท Hewlett-Packard และบริษัทในเครือ (เรียกโดยรวมว่า “HP”) ที่อาจมีในไซต์นี้ (เรียกโดยรวมว่า “การบริการ”) ไซต์ วัตถุดิบ และการบริการนั้นเรียกรวมกันในข้อกำหนดนี้ว่า “เว็บไซต์ HP”

สินค้าและบริการทั้งหมดที่ซื้อผ่าน HP เว็บไซต์ถูกขายและจัดจำหน่ายโดยบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 275 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย (“ผู้ให้บริการ”)

โดยการสั่งซื้อทางออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์ท่านได้ยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงการซื้อขาย. HP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้ให้บริการผ่านทาง HP เว็บไซต์และหรือเงื่อนไขข้อตกลงทั้ง

หมดนี้ได้ทุกเมื่อ. HP ถือสิทธิที่จะปฎิเสธบุคคลใดก็ตามที่เราเชื่อว่าได้กระทำการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ HP นำเสนอ “แบบที่เป็นอยู่” และ “พร้อมด้วยข้อผิดพลาดทั้งหมด” และความเสี่ยงทั้งหมดต่อคุณภาพและการทำงานของ HP เว็บไซต์ทั้งหมดตกอยู่กับคุณ  ยกเว้นหากมีการแจ้งไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้  หากวัตถุดิบหรือการบริการมีข้อบกพร่อง คุณ และไม่ใช่ HP จะต้องเป็นคนรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมและการให้บริการ  HP ปฏิเสธการรับประกันทุกชนิด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง เป็นนัย หรือตามสิทธิ ตามเว็บไซต์ HP (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความเป็นเจ้าของ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา)  โดยไม่จำกัดความครอบคลุมของข้องความที่กล่าวมาแล้ว  HP ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ HP จะตรงตามความต้องการของคุณหรือว่าเว็บไซต์ HP จะไม่มีการขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือว่าข้อบกพร่องบนเว็บไซต์ HP จะถูกแก้ไข   HP ไม่รับประกันผลจากการนำเว็บไซต์ HP ไปใช้หรือความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ HP  คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้มาจากเว็บไซต์ HP หรือจาก HP บริษัทแม่ หรือหน่วยงานย่อย หรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ส่งมอบของบริษัทเหล่านั้น (หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน หรือตัวแทนขององค์กรเหล่านั้น  (เรียกรวมกันว่า “ฝ่าย HP”) ไม่สามารถนำมาเป็นการสร้างการรับประกันได้  HP ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนทุกประการ     

บทบาทของ HP และผู้ให้บริการ

เว็บท่าของ HP นั้นได้ถูกพัฒนา ซ่อมบำรุง และอัพเดทโดย HP ขั้นตอนในการชำระเงิน การอนุมัติ และใบเสร็จรับเงิน  การยอมรับคำสั่งซื้อและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และการทำรายการส่วนที่เป็นทางกายภาพนั้นถูกจัดการโดยผู้ให้บริการ  ตามที่กล่าวมาแล้วว่าผู้ให้บริการนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้สำเร็จลุล่วงตามคำสั่งซื้อที่ส่งมาทาง Store รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การส่งใบแจ้งหนี้ การดำเนินการชำระเงิน และการส่งสินค้าให้กับลูกค้า  ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม HP ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ฯลฯ จะมีส่วนในการรับผิดชอบในการสั่งซื้อใดๆ ผ่าน HP Online Store  ด้วยประการฉะนี้ คุณยอมละทิ้งข้อกล่าวหาใดๆ ทุกข้อตามขอบเขตสูงสุด ที่คุณมีต่อ HP Online Store หรือตัวแทน ที่เป็นผลจากหรือเป็นความเกี่ยวเนื่องจาก HP Online Store หรือการสั่งซื้อผ่าน HP Online Store รวมถึงการกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ 

ราคาและค่าจัดส่ง
 • ราคา ค่าจัดส่ง และการชำระเงิน นั้นเป็นไปตามที่ HP Store กำหนดเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์  HP จะแยกค่าบริการจัดส่งไว้เป็นบรรทัดต่างหากบนใบเรียกเก็บ/ ใบเสร็จรับเงิน  ราคาได้คำนวณรวมภาษีสินค้าและค่าบริการ ณ วันที่ HP ได้รับคำสั่งซื้อและดำเนินการตามคำสั่งซื้อจนเสร็จสิ้น
 • HP สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาบนเว็บไซต์ HP Store ได้ทุกเมื่อ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อก่อนการยอมรับคำสั่งซื้อนั้นๆ จาก HP
 • HP สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาได้ทุกเมื่อก่อนการจัดส่งสินค้าหากมีการพิมพ์ผิดหรือหากราคามีความผิดพลาดอื่นๆ  HP จะแจ้งให้คุณทราบถึงราคาที่ถูกต้อง คุณสามารถเลือกที่จะชำระค่าสินค้าในราคาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะไม่ชำระค่าสินค้าในราคาที่ถูกแก้ไข HP มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยไม่มีภาระผูกพันอื่นใด (ยกเว้นการคืนเงินค่าสินค้าสู่บัญชีหรือบัตรเครดิตของคุณ และจะเป็นไปเช่นนั้นก็ต่อเมื่อคุณได้ชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น)
 • สำหรับระบบที่ต้องการการประกอบขึ้นมานั้น  ออปชั่นและ/หรืออุปกรณ์เสริมที่ประกอบแล้วจะถูกจัดส่งพร้อมกันกับระบบ  ออปชั่นและ/หรืออุปกรณ์เสริมพร้อมด้วยราคาที่แยกต่างหากจะส่งไปในกล่องอีกกล่องหนึ่ง
 • ราคาประเมินไม่รวมค่าบริการติดตั้ง  หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้ง  คุณสามารถสั่งซื้อบริการติดตั้งและการจัดเตรียมได้เมื่อทำการสั่งซื้อระบบ หรือคุณสามารถไปที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำสั่งซื้อ
 • ทุกๆ คำสั่งซื้อจะต้องได้รับการยอมรับจาก HP โดย HP จะส่งคำยืนยันหรือคำยกเลิกการสั่งซื้อให้คุณ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • คุณจะต้องกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น  นอกจากมีการตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • สินค้า HP ที่ซื้อในประเทศไทยจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  คุณไม่สามารถส่งสินค้า HP ที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้ออกนอกประเทศ
การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
 • ผู้ให้บริการจะเริ่มดำเนินตามคำสั่งซื้อของคุณเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์สำหรับทุกคำสั่งซื้อที่ไม่ใช้วิธีการชำระเงินปลายทาง  หากมีปัญหาใดๆ เช่น ที่อยู่จัดส่งไม่ครบ  จำนวนที่ชำระไม่ตรงกับยอดสั่งซื้อ  สินค้าไม่มีในคลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง หรือทั้งเซตของคำสั่งซื้อ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ที่อาจมีผลทำให้การจัดส่งล่าช้า คำสั่งซื้อเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตัวแทนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โดยตัวแทนฯ จะทำการติดต่อคุณเพื่อแจ้งปัญหา  เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว  คำสั่งซื้อจึงจะถูกดำเนินการ
 • ผู้ให้บริการจะพยายามทุกวิถีทางในการจัดการส่งสินค้าตามที่สั่งภายใน 48 ชั่วโมง ในเมืองส่วนใหญ่ที่มีการคมนาคมดีหรือครอบคลุมเขตการให้บริการโดยบริษัทจัดส่งชั้นนำ  ในสภาพการณ์ปกติโดยขึ้นอยู่กับการมีของในคลังในเมืองของคุณ  หากที่อยู่ในการจัดส่งเป็นที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มีการเชื่อมต่อที่ดีกับบริษัทจัดส่ง อาจใช้เวลาในการจัดส่งนานยิ่งขึ้น  ถึงแม้ผู้ให้บริการมีความพยายามที่จะทำการจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง  ผู้ให้บริการไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น 
 • การจัดส่งสินค้า

  ฉันจะได้รับของที่สั่งซื้อตอนไหน
  สำหรับสินค้าที่มีสต๊อค จะทำการจัดส่งภายใน 1 วัน หลังจากที่ได้รับการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  โปรดทราบว่าทุกรายการจัดส่งของเราจะต้องมีการลงลายมือชื่อ

  คุณมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังนอกอาณาเขตประเทศไทยหรือไม่
  ขณะนี้ เราไม่มีการจัดส่งไปยังที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

  อัตราค่าจัดส่งอยู่ที่เท่าใด
  จัดส่งฟรีทุกการสั่งซื้อ
การยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • HP สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่รับมาก่อนที่จะทำการจัดส่งโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ HP ในกรณีที่ราคามีการผิดพลาด หรือมีวัตถุดิบที่ผิดพลาดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคำสั่งซื้อของคุณหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์มีความเกี่ยวเนื่องกับคำสั่งซื้อของคุณ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครดิตหรือข้อมูลของคุณ  เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยดังกล่าว  HP จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดของราคาหรือวัตถุดิบตามที่แจ้งไว้ข้างต้น หากคุณได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วแค่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก  HP จะทำการคืนเงินค่าสินค้าตามความเหมาะสม
 • เมื่อคุณยื่นยันคำสั่งแล้ว จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและเป็นการผูกมัด โดยไม่สามารถใช้เงื่อนไขข้างต้นได้ กรณีที่ท่านขอยกเลิกการสั่งซื้อหรือการคืนสินค้าก่อนการจัดส่งสินค้าเอชพีจะพิจารณาคำขอของคุณและการตัดสินใจของเอชพีถือเป็นที่สิ้นสุด
การชำระเงิน
 • กำหนดการชำระเงินค่าสินค้านั้นถึงก่อนการจัดส่งสินค้า  กำหนดการชำระเงินค่าบริการสินค้าถึงก่อนกำหนดการส่งสินค้าที่ได้รับบริการเรียบร้อยแล้วคืนให้คุณ  การชำระค่าบริการสินค้านั้นถึงกำหนดเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้  ในกรณีใดก็ตามคุณต้องทำการชำระในเงินรูปแบบและเวลาที่ HP สามารถยอมรับได้  ในกรณีที่คุณทำการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 นั้น การยอมรับคำสั่งซื้อจาก HP จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ที่ให้เครดิตสำหรับทำการสั่งซื้อกับคุณ  HP ไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ไม่สามารถให้เครดิตเพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อ
 • HP สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการชำระเงินหรือเครดิตได้ทุกเวลา  หากในความเห็นของ HP  สถานการณ์ทางการเงินของคุณ  ข้อมูลในอดีต และความสัมพันธ์ระหว่าง HP  มีหลักฐานบ่งชี้   
การชำระเงินปลายทาง

การชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า COD หากและเมื่อเริ่มใช้วิธีนี้ในการชำระเงินอาจใช้ได้สำหรับสินค้าบางอย่างและไม่จำเป็นที่จะใช้ได้สำหรับสินค้าทุกชนิด  คำสั่งซื้อที่เลือกวิธีการชำระเงินเป็น COD นั้น จะได้รับการยอมรับและดำเนินการด้วยความเชื่อที่ว่า ในเวลาที่จัดส่งสินค้า จะได้รับการชำระเงินสดเต็มจำนวน ตามที่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อเกิดขึ้น 

แพ็คเกจการพิมพ์
 • โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าใน จังหวัด กรุงเทพ, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร และนครปฐม เท่านั้น หากท่านอยุ่นอกเขต กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพื่อความช่วยเหลือ ที่ เบอร์ 02-021-5559
 • ค่าบริการชำระเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา 36 เดือน
 • หมึกที่อยุ่ในแพคเกจ จะส่งให้ในเดือนที่กำหนดไว้ในแต่ละแพคเกจ
 • เมื่อจบสัญญา, หากหมึกเหลือ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหรือส่วนลดใดๆ
 • สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น
 • HP ได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย บริษัท VST ECS (THAILAND) จำกัด เป็นผู้ให้บริการและประสานงานด้านการขายกับลูกค้า สำหรับโปรแกรมนี้
 • การติดตั้งและบริการหลังการขายเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง VST ECS และลูกค้า
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาท HP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินขั้นสุดท้าย
ความเป็นเจ้าของและความเสี่ยงในการสูญหาย

ความเป็นเจ้าของสินค้าจะถูกโอนเป็นของคุณเมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนและมีการส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ความเสี่ยงในการสูญหายและความเสียหายจะถูกโอนให้เป็นของคุณเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

การมีสินค้าจำหน่ายและการยุติการผลิตสินค้า HP
 • ข้อเสนอพิเศษและราคาโปรโมชั่นมีเวลาจำกัด  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงข้อกำหนด  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย  ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ณ ที่นี้อาจแตกต่างกันไป  มีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกแทนที่ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่โปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ HP
 • สินค้า HP มีจำนวนจำกัด  และอาจไม่มีสินค้าสำหรับทำการจัดส่งในทันที  HP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการจำหน่ายสินค้า โดยไม่มีความรับผิดชอบหรือต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด  หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติ HP จะทำการติดต่อคุณเพื่อทำการพูดคุยว่ามีสินค้าอื่นใด (ถ้ามี) ทดแทนได้  คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือแก้ไขคำสั่งซื้อ  หากคุณได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและคำสั่งซื้อของคุณได้ถูกยกเลิก HP จะทำการคืนเงินค่าสินค้าหรือคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตคุณตามความเหมาะสม  หากคำสั่งซื้อของคุณได้ถูกแก้ไขและราคาที่สั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไป  คุณจะต้องชำระส่วนต่างให้ HP ตามข้อกำหนดการชำระเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์  หรือ HP จะทำการคืนเงินค่าสินค้าหรือคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณแล้วแต่กรณี
การใช้งานส่วนตัว

การซื้อสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและมิได้มีจุดประสงค์เพื่อนำไปขายต่อในทันที หรือการให้เช่าใบอนุญาตต่อ

ความรับผิดชอบของคุณ
 • คุณควรต้องทำการสำรองข้อมูล ไฟล์ และโปรแกรม ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นระยะๆ รวมถึงฮาร์ดไดรฟ์และหน่วยความจำสำรองของคุณ เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นไปได้ในความล้มเหลว การเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายของข้อมูล
 • ก่อนการส่งคืนสินค้าเพื่อการซ่อมบำรุง  กรุณาสำรองข้อมูลและลบข้อมูลลับเฉพาะ ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า หรือข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลอาจเกิดการสูญหายระหว่างการซ่อมบำรุง
 • คุณควรมีระบบสำรองที่แยกต่างหาก  หรือกระบวนการที่ไม่ขึ้นอยู่กับสินค้า เพื่อให้คุณสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ ข้อมูลและโปรแกรมที่สูญหายได้
การรับประกัน
 • สินค้าของ HP ทั้งหมดนั้นถูกคุ้มครองด้วยการรับประกันสินค้าอย่างจำกัด  ตามข้อกำหนดและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการรับประกันที่มาพร้อมกับสินค้านั้นๆ คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ โดยชอบตามกฎหมาย
 • สินค้าอาจถูกผลิตด้วยชิ้นส่วนที่ผ่านการซ่อมบำรุงหรือที่ผ่านการใช้งานภายในเพื่อการทดสอบความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน
 • สินค้าหรือชิ้นส่วนทดแทน อาจเป็นสินค้าใหม่ สินค้าที่เสมือนใหม่ สินค้าที่ผ่านการซ่อมบำรุง หรือเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้าที่เสีย
 • HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของสินค้าจะเป็นไปโดยไม่การสะดุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง
 • เว้นตามที่กฎหมายกำหนด HP ไม่มีความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานสำหรับสินค้านั้นๆ
 • หากสินค้าไม่สามารถทำงานตามที่ระบุไว้ในการรับประกันแบบจำกัด โดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Hewlett- Packard สินค้าอาจถูกส่งคืนได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือระยะเวลาอื่นที่อาจมีระบุไว้ในข้อกำหนดการรับประกัน  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การคืนสินค้าจะต้องเป็นสินค้ายี่ห้อ HP เท่านั้น
HP Care Pack

หากคุณซื้อบริการ HP Care Pack ทาง HP จะส่งคำอธิบายพร้อมข้อมูลในการเข้ารับบริการแพคเกจที่คุณซื้อรวมถึงให้ที่อยู่เว็บไซต์ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง  HP จะให้การบริการซ่อมบำรุงและให้ความช่วยเหลือตามที่คุณสั่งซื้อตามคำอธิบายการให้บริการที่เกี่ยวข้องและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานของ HP Care Pack  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ Care Pack Finder

ใบอนุญาตซอฟท์แวร์

ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดใบอนุญาตตามมาตรฐานของ HP ที่แสดงไว้ใน HP Store  ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่ไม่ใช่ของ HP และ ในกรณียกเว้น ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ HP บางอย่างอาจมีข้อกำหนดใบอนุญาตที่แตกต่างกันไปตามที่มาพร้อมกับสินค้านั้นๆ

การสื่อสารกับลูกค้า
 • HP จะสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการสั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านโหมดใดก็ได้โดยใช้อีเมล SMS และโทรศัพท์ คุณได้รับการร้องขอให้ระบุที่อยู่อีเมลและโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องในขณะลงทะเบียน HP อาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลเพื่อแนะนำข้อเสนอใหม่ของ HP หากคุณไม่ต้องการให้ HP ติดต่อคุณ คุณจะได้รับการร้องขอให้ยกเลิกโดยเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในขณะที่ลงทะเบียนตัวคุณเองบนเว็บไซต์
 • เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์หรือส่งอีเมลไปยัง HP คุณสื่อสารกับ HP ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเราอาจตอบกลับคุณทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ คุณตกลงว่าการแจ้ง การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่ HP มอบให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ขอบเขตความรับผิดชอบ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบของ HP ตามที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ HP ทุกอย่าง  และ HP ไม่มีการรับประกัน ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ผูกมัดอื่นใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้   การรับประกันใดๆ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ HP ซึ่งอาจจะมีนัยยะหรือรวมอยู่ในข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัติ ประมวลกฎหมาย หรือในทางตรงกันข้าม (รวมถึงนัยยะของข้อกำหนดที่บ่งชี้ถึงคุณภาพหรือความเหมาะกับวัตถุประสงค์โดยไม่มีข้อจำกัด) ไม่ได้ถูกรวมถึง ณ ที่นี้
 • ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต  HP ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความสูญหายของข้อมูลเนื่องจากมีความคาดหวังว่าคุณจะจัดการทำการสำรองข้อมูลตามความเหมาะสม
 • HP ไม่รวมถึงหรือจำกัดความรับผิดชอบหากมีการการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล (รวมถึงขอบเขตที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ) หรือสำหรับความรับผิดชอบอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดด้วยกฎหมาย 
 • HP ไม่มีส่วนรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนด  ถึงความสูญเสียของรายได้  ผลกำไร  สัญญา ข้อมูล หรือการสูญเสียโดยตรง หรือเป็นผลจาก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ และไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำผิด (รวมถึงความประมาท) การละเมิดสัญญาหรือในทางตรงกันข้าม
 • ความรับผิดชอบสูงสุดโดยรวมของ HP ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนด ไม่ว่าจะในสัญญา การกระทำผิด (รวมถึงความประมาท) หรือในทางตรงกันข้าม  ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไม่เกินกว่าจำนวนที่คุณจ่ายให้เราสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ HP ที่กล่าวถึงนี้
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว
 • คุณได้ยอมรับว่าข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ความเป็นตัวตนของคุณที่ให้เราโดยเกี่ยวข้องกับ HP Store จะถูกจัดการโดย HP โดยทำตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HP ซึ่งอยู่บนด้านล่างสุดของเว็บไซต์หน้า HP Store
 • คุณยอมรับว่า HP อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มาเพื่อทำการตรวจสอบการทุจริต  ช้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มาอาจถูกใช้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต  หรือหน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริตอาจมีการเก็บบันทึกข้อมูลของคุณ
คำยืนยันเกี่ยวกับการส่งออก

สินค้าที่ซื้อภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับกฎหมายประเทศไทย และกฎหมายและการควบคุมอื่นๆ ของรัฐบาล  คุณจะต้องทำตามกฎการควบคุมเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งออกหรือส่งออกสินค้าควบคุมอีกครั้ง  หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้จาก HP หรือสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตโดยตรงจากข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกควบคุม

ข้อกำหนดอื่นๆ
 • คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ประมวลกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอาจมีแนวทางการแก้ไขอื่นๆ ให้คุณ  ซึ่งอาจทำให้ข้อกำหนดการรับประกันแบบจำกัด ใบอนุญาตมาตรฐานหรือ ข้อกำหนด Support Pack นั้นไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีนี้ข้อกำหนดจะถูกเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น
 • สินค้าถูกผลิตเพื่อการใช้งานทางการค้าตามมาตรฐานทั่วไป  และมิได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้งานขายหรือให้ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานในระบบความปลอดภัยขั้นวิกฤต ในโรงพยาบาลหรือในสถานการณ์ที่การทำงานที่ไร้ความขัดข้อง หรือในโรงงานพลังงานนิวเคลียร์
 • HP ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการทำงานภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยที่เหนือการควบคุม
 • แต่ละฝ่ายจะปฏิบัติต่อและเก็บข้อมูลลับเฉพาะที่อีกฝ่ายหนึ่งให้มาและมีการระบุว่าลับเฉพาะหรือเป็นความลับทางการค้า
 • HP อาจมีการทำสัญญาการให้บริการต่อให้กับผู้ให้บริการอื่นที่ได้รับใบอนุญาต
 • เอกสารที่อ้างอิงถึงในข้อกำหนดเหล่านี้ได้ถูกรวมไปกับข้อกำหนดและคุณสามารถยื่นคำขอเอกสารนี้ได้จาก HP
 • ความต้องการในการเข้าสู่เว็บไซต์ของลูกค้า  จะไม่เป็นการบังคับในการเพิ่มภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบหรือลดสิทธิภายใต้ข้อกำหนดของ HP เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้ที่ทำสัญญาต่อ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำสั่งซื้อของคุณ  หากมีความคลาดเคลื่อนกับหรือเพิ่มเติมจากข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าไม่มีการผูกมัดหรือใช้ได้กับ HP นอกจากจะมีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและ HP การไม่โต้แย้งของ HP จะไม่ถือเป็นการทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นโมฆะ
กฎหมายคุ้มครอง

สัญญาหรือการโต้แย้งที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย 

Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers and/or software to take full advantage of Windows functionality. See www.microsoft.com

The following applies to HP systems with Intel Skylake or next-generation silicon chip-based system shipping with Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10 Pro systems downgraded to Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, or Windows 8.1: This version of Windows running with the processor or chipsets used in this system has limited support from Microsoft. For more information about Microsoft’s support, please see Microsoft’s Support Lifecycle FAQ at www.support.microsoft.com/lifecycle
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
0/4
 • เพิ่ม
  ผลิตภัณฑ์
 • ล้าง
  ไม่มีสินค้าเพิ่มในรายการเปรียบเทียบ
เลือกร้านค้า
โทรหาเรา
โทรหาเรา
ฝ่ายขาย
1800-012-214
การสนับสนุนด้านเทคนิค
02 787 3344
6627873344

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

( ยกเว้นวันหยุดราชการ )

แชทกับเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ
แชทสด
Sales
6623284555(WhatsApp)
@hpthailand (Line)

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

( ยกเว้นวันหยุดราชการ )

ค้นหาร้านค้า ค้นหาร้านค้าของเรา
ส่งข้อเสนอแนะ เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ!
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์