DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẢO MẬT IN ẤN

Đổi Mới Bảo Mật

1. Bao gồm khả năng bảo mật thiết bị, dữ liệu và tài liệu của các nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ in ấn được quản lý. Dựa trên đánh giá thông tin công khai năm 2019 của HP về các đề xuất trong thỏa thuận cấp độ dịch vụ, dịch vụ bảo mật, phần mềm bảo mật và quản lý cũng như các tính năng bảo mật tích hợp trên các máy in cạnh tranh cùng loại của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: hp.com/go/MPSsecurityclaims hoặc hp.com/go/securemps.