รับของขวัญพิเศษช่วงเทศกาลวันพ่อ โทรหาเรา

SPECIAL OFFER

เครื่องเก่าไป เครื่องใหม่มา
รับมูลค่าสูงสุดถึง 8,000 บาท

นำคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณ มาแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่

โทรหาเราได้ที่: 1800-012-214

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เครื่องเก่าไป เครื่องใหม่มา คืออะไร

รับมูลค่าสูงสุด฿ 8,000 เมื่อคุณนำแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป HP เครื่องเก่า มาแลกกับเครื่องใหม่

แล้วต้องทำอย่างไร

STEP 1

เพื่อยื่นคำขอเครื่องเก่าไป เครื่องใหม่มา

โทรหาเราที่ 1800-012-214

STEP 2

บอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์และนำเครื่องเก่า มาแลกกับเครื่องใหม่กับเราผ่านทางอีเมลเพื่อดำเนินการประเมิน

STEP 3

เมื่อดำเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันการเสนอราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์

STEP 4

ยอมรับต่อการเสนอราคาจาก HP เพื่อดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์

พูดคุยกับเราเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม!

โทรหาเราได้ที่: 1800-012-214

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างรอบคอบ

เกี่ยวกับโปรแกรมนี้ โปรแกรมแลกเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊คของ HP (“โปรแกรมแลกเปลี่ยน”) ถูกจัดทำโดย บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (“HP”) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้ทุกรายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ HP อาจกำหนด (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) HP ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกรายทราบและโดยปราศจากความรับผิดใดๆ ต่อ HP โดยการเข้าร่วม โปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้ (โดยการยื่นคำขอแลกเปลี่ยนและ/หรือการยอมรับใบเสนอราคาตามข้อ 2 ด้านล่าง) จะถือว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้เห็นชอบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกแก้ไขในภายหลัง

1. คำจำกัดความ

"ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ" หมายถึง คอมพิวเตอร์ HP เครื่องใหม่และเครื่องเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย HP ขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ตามในระหว่างระยะเวลาของโปรแกรมเพื่อกำหนดและยกเว้นผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ HP เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติภายใต้โปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้

“ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแลกเปลี่ยน” หมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของผู้ผลิตรายใดๆ

“มูลค่าการแลกเปลี่ยน” หมายถึง มูลค่าเป็นเงินบาทของผลิตภัณฑ์ที่นำมาแลกเปลี่ยนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6(vi) ด้านล่าง มูลค่าการแลกเปลี่ยนจะถูกนำมาใช้ทันทีเพื่อหักราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามใบเสนอราคาที่มอบให้โดย HP แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม

“คำขอแลกเปลี่ยน” หมายถึง คำขอที่ทำขึ้นโดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

"ผู้ใช้" คือผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการขายต่อ การจัดส่งหรือการส่งออก

"HP Direct" คือการดำเนินการเกี่ยวกับการขายตรงระหว่างผู้เข้าร่วมโปรแกรมและ HP ประเทศไทย Online Store เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การดำเนินการดังกล่าวไม่รวมการจัดซื้อที่อยู่ภายในข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการทางการเงิน บริการตามสัญญาหรือบริการดูแลระบบ

"ผู้เข้าร่วมโปรแกรม" หมายถึง ผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยซึ่งจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติจาก HP Direct ในระหว่างระยะเวลาของโปรแกรมและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติซึ่งเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้ HP หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายผลิตภัณฑ์ของ HP และหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ พนักงานและครอบครัวของพนักงานเหล่านี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม

"ระยะเวลาของโปรแกรม" คือระยะเวลาที่โปรแกรมแลกเปลี่ยนจะมีผลบังคับ โปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้จะมีผลบังคับนับจากวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และจะเป็นโปรแกรมสืบเนื่องหรือต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจนกว่า HP จะยกเลิกโปรแกรม HP อาจยกเลิกโปรแกรมนี้เมื่อใดก็ตามตามดุลพินิจของตนและโดยปราศจากการบอกกล่าว

2. ขั้นตอนปฏิบัติของโปรแกรม เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้อง

a) ยื่นคำขอแลกเปลี่ยนโดยติดต่อศูนย์บริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 1800-012-214 หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นใดตามที่ HP กำหนดเป็นคราวไป

b) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่นำมาแลกเปลี่ยนทางอีเมลตามที่ HP กำหนด รายละเอียดที่ HP กำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถใช้งานได้ คำอธิบายและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่นำมาแลกเปลี่ยนและรายละเอียดอื่นๆ ที่ HP เห็นว่าจำเป็นสำหรับ HP เพื่อประเมินและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำมาแลกเปลี่ยน

c) หลังสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลิตภัณฑ์ที่นำมาแลกเปลี่ยน HP จะยืนยันและแจ้งมูลค่า การแลกเปลี่ยนแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม โดยในใบเสนอราคาจะระบุราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ (ซึ่งได้หักมูลค่าการแลกเปลี่ยนแล้ว) (“ใบเสนอราคา”)

d) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมยอมรับใบเสนอราคาจาก HP, HP/ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของ HP

Compare Models /4
เลือกร้านค้า
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์