ขยายตัวและปรับขนาดไปสู่การผลิตระดับกลาง

โซลูชันการพิมพ์ 3D รุ่น Jet Fusion 5200 Series ของ HP

โซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 5200 Series 3D ที่สมบูรณ์แบบ

วัสดุ

การแปรรูปชิ้นงานหลังจากการผลิต

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ HP

ซอฟต์แวร์

ผสานการทำงานกับโซลูชันชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม

อุปกรณ์เสริม

บริการ

การรับรองที่ได้รับการยอมรับมอบความไว้วางใจยิ่งขึ่น

HP 3D High Reusability PA 12 นั้นสอดคล้องกับจำนวนการรับรองที่สำคัญที่ให้ความมั่นใจว่าชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกดังกล่าวเป็นไปตามข้อจำกัดด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ความเข้ากันทางชีวภาพ12

ฟิวซิงและดีเทลลิงเอเจนต์ของ HP 3D High Reusability PA 12 และ HP 3D600/3D700 นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ USP Class I-VI และคำแนะนำของ US FDA สำหรับ Intact Skin Surface Devices ผลสรุปนี้อ้างอิงตามการทดสอบดังต่อไปนี้รวมถึงแนวปฏิบัติที่ใช้:

  1. USP คลาส I—VI ซึ่งรวมถึงการระคายเคือง, ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อระบบทั่วๆไปในร่างกาย และการฝังตัวของเซลล์มะเร็ง
  2. ซัยโตท็อกซิกซิตีย์—ISO 10993-5, การประเมินผลทางชีววิทยาของอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 5: ทดสอบกับซัยโตท็อกซิกซิตีย์ในหลอดแก้วทดลอง และ
  3. ภาวะภูมิไวเกินทางผิวหนัง—ISO 10993-10, การประเมินผลทางชีววิทยาของอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 10: ทำการทดสอบสำหรับอาการการระคายเคืองและภาวะภูมิไวเกินทางผิวหนัง

การรับรอง

REACH

HP 3D High Reusability PA 12 สอดคล้องกับ REACH REACH (บันทึกประวัติทะเบียน, ประเมินผล, อนุญาต และทำการควบคุมสารเคมี) นั้นเป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรป โดยทำการลงมติเพื่อพัฒนาการให้ความคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากภัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากสารเคมี

การรับรอง

RoHS

HP 3D High Reusability PA 12 สอดคล้องกับ RoHS แนวทาง RoHS นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการใช้งานสารประกอบที่เป็นอันตรายบางตัวที่ใช้งานทั่วๆ ไปกับงานไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบ RoHS ใดๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นถูกนำไปทดสอบเพื่อให้แสดงการปรากฏของสารตะกั่ว (Pb), แคดเมียม(Cd), ปรอท (Hg), โครเมียมเฮกซาวาเลน (Hex-Cr), โพลีโบรมิเนทเต็ด ไบเฟนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนทเต็ด ไบเฟนิล อีเธอร์ (PBDE)

การรับรอง

PAH (EU REACH)

ชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ของ HP โดยใช้เอเจนท์ HP 3D600/700 และ HP 3D HR PA 12 นั้นได้ทำการทดสอบกับ PAH ไม่มี PAH ที่ระบุไว้ด้านล่างถูกตรวจพบว่าสูงกว่าขีดจำกัดการตรวจหาปริมาณ 1 ppb โดยที่ใช้ GC/MS

• แนฟทาลีน, อะซีแนปทิลลีน, อะซีแนปทีน, ฟลูออรีน, ฟีแนนทรีน, แอนทราซีน, ฟลูออแรนทีน, ไพรีน, เบนโซ[ซี]ฟีแนนทรีน, เบนโซ[เอ]แอนทราซีน, ไครซีน, เบนโซ[บี]ฟลูออแรนทีน, เบนโซ[เค]ฟลูออแรนทีน, เบนโซ[เจ]ฟลูออแรนทีน, เบนโซ[เอ]ไพรีน, เบนโซ[อี]ไพริน, 3-เมธิลโคแลนธรีน, ไดเบนโซ [เอ เอช]แอนทราซีน, อินดีโน[1,2,3-ซีดี]ไพริน, เบนโซ[จี เอช ไอ]เพอรีลีน

การรับรอง

ใบรับรอง UL 94 และ UL 746A

HP 3D High Reusability PA 12 พร้อมกับฟิวซิงและดีเทลลิงเอเจนต์ของ HP 3D600/3D700/3D710 ได้รับการรับรองโดย UL ตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดไฟของวัสดุพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ UL 94 และมาตรฐานสำหรับวัสดุโพลีเมอร์ UL 746A เพื่อวัดการประเมินคุณสมบัติระยะสั้น และได้รับใบรับรองพลาสติก UL สำหรับการผลิตสารเติมแต่ง (แผ่นสีน้ำเงิน) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการเผยแพร่บนฐานข้อมูล UL IQ™ ในปัจจุบัน

การรับรอง

ข้อชี้แจงส่วนประกอบสำหรับของเล่น

ฟิวซิงและดีเทลลิงเอเจนต์ 3D600/3D700/3D710 และข้อชี้แจงส่วนประกอบสำหรับของเล่นของ HP 3D High Reusability PA 12

ดูข้อความ

คำพูดของลูกค้า

1. การนำผงวัสดุชั้นนำในงานพิมพ์ 3 มิติที่เหลือมาใช้ซ้ำนั้นอ้างอิงตาม HP 3D High Reusability PA 11 และ PA 12 ที่ความหนาแน่นการบรรจุที่แนะนำ และเปรียบเทียบกับการพิมพ์โดยอาศัยเทคโนโลยีการหลอมผงวัสดุ (SLS) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อย่างยอดเยี่ยม โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ ผ่านการทดสอบแล้วตามมาตรฐาน ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790 และ ASTM D648 และโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติ ติดตามการตรวจสอบโดยใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

2. การปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อการพิมพ์ชิ้นส่วนต่ำเมื่อพิมพ์ด้วย HP Multi Jet Fusion ในปริมาณ 1500 หรือต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยการฉีด อ้างอิงข้อมูลจากมาตรฐาน ISO 14040/44 และจากการศึกษา LCA ที่ตรวจทานแล้วโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

3. รูปภาพ HP 3D High Reusability PA 11 เป็นการเอื้อเฟื้อข้อมูลโดย NACAR

4. โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 3D ที่ใช้ HP 3D High Reusability PA 11 มีอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำสูงสุดถึง 70% โดยทำการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงแบบชุดต่อชุด สำหรับการทดสอบนั้น วัสดุได้ถูกกำหนดให้มีอายุเทียบเท่ากับสภาวะการพิมพ์จริง และมีการติดตามผงหมึกเป็นรุ่น (เพื่อทดสอบกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการนำกลับมาใช้ซ้ำได้) จากนั้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นในแต่ละรุ่น และทดสอบเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติด้านกลไกและความแม่นยำ

5. การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D638, ASTM D256 และ ASTM D648 โดยใช้ HDT ในปริมาณที่ต่างกันด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ เพื่อตรวจสอบความแม่นยำในเชิงมิติ ติดตามการตรวจสอบโดยใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

6. รูปภาพ HP 3D High Reusability PA 12 ได้รับการการเอื้อเฟื้อข้อมูลโดย EEBE e-Tech Racing

7. โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 3D ที่ใช้ HP 3D High Reusability PA 12 มีอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำสูงสุดถึง 80% โดยทำการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงแบบชุดต่อชุด สำหรับการทดสอบนั้น วัสดุได้ถูกกำหนดให้มีอายุเทียบเท่ากับสภาวะการพิมพ์จริงและมีการติดตามผงหมึกเป็นรุ่น (เพื่อทดสอบกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการนำกลับมาใช้ซ้ำได้) จากนั้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นในแต่ละรุ่น และทดสอบเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติด้านกลไกและความแม่นยำ

8. ราคาวัสดุพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามที่แนะนำโดยผู้ผลิต เกณฑ์ต้นทุน: การพิมพ์ 1.4 เต็มช่องการผลิตต่อวัน หรือ 5 วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี โดยพิมพ์ชิ้นส่วนที่ปริมาตร 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ความหนาแน่นการบรรจุในโหมดการพิมพ์ด่วน 10% โดยใช้วัสดุ HP 3D High Reusability PA 12 และอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำตามที่แนะนำโดยผู้ผลิต และทำการพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขการผลิตตามรูปแบบและรูปทรงตามเรขาคณิตของชิ้นส่วนตามกำหนด

9. รูปภาพ HP 3D High Reusability PA 12 GB ได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลโดย NACAR

10. โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 3D ที่ใช้ HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads มีอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำสูงสุดถึง 70% โดยทำการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงแบบชุดต่อชุด สำหรับการทดสอบนั้น วัสดุได้ถูกกำหนดให้มีอายุเทียบเท่ากับสภาวะการพิมพ์จริงและมีการติดตามผงหมึกเป็นรุ่น (เพื่อทดสอบกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการนำกลับมาใช้ซ้ำได้) จากนั้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นในแต่ละรุ่น และทดสอบเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติด้านกลไกและความแม่นยำ

11. รูปภาพ BASF UltrasintTM TPU01 ได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลโดย Kupol

12. อ้างอิงตามการทดสอบภายในองค์กรของ HP ในเดือนมิถุนายน 2017 ว่าด้วยสารเชื่อมพลาสติกประเภทเชื่อม (Fusing) และคลาย (Detailing) ของ HP 3D600/3D700/3D710 ผงหมึก HP 3D High Reusability PA 11 และผงหมึก HP 3D High Reusability PA 12 ที่สอดคล้องกับ USP Class I-VI และแนวทางของ US FDA ที่เกี่ยวข้องกับ Intact Skin Surface Devices ทดสอบแล้วตาม USP Class I-VI ซึ่งรวมถึงการระคายเคือง ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อระบบทั่วไปในร่างกาย และการฝังตัวของเซลล์มะเร็ง การประเมินผลทางชีววิทยาของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ว่าด้วยความเป็นพิษต่อเซลล์ตาม ISO 10993-5 ส่วนที่ 5: การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ในหลอดแก้วทดลอง การประเมินผลทางชีววิทยาของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และภาวะการไวต่อสิ่งเร้าตามมาตรฐาน ISO 10993-10 ส่วนที่ 10: การทดสอบอาการการระคายเคืองและภาวะการไวต่อสิ่งเร้า เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ในการกำหนดการใช้งานสารเชื่อมพลาสติกประเภทเชื่อม (Fusing) และคลาย (Detailing) และผงหมึกนั้นอย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานทางเทคนิค และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อกำหนด FDA) ในการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์จริงที่จำหน่ายให้กับลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/go/biocompatibilitycertificate/PA11 และ hp.com/go/biocompatibilitycertificate/PA12


12. HP ไม่ได้ออกแบบ ผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Girbau หรือให้การรับประกันใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ Girbau HP เชื่อว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องตามองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน และในวันที่เผยแพร่ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย HP ปฏิเสธต่อการเป็นผู้แทนและการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ต่อความแม่นยำ ความสมบูรณ์ การไม่ละเมิดกฎหมาย ความสามารถในการทำการค้า และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (แม้ว่า HP ตระหนักในวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ตาม) อันเนื่องมาจากข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ เว้นแต่ในขอบเขตที่ได้การยกเว้นให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย HP จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดทางเทคนิค หรือบทความ หรือการละเว้น และความเสียหาย หรือความสูญเสียประเภทใด ๆ หรือจากธรรมชาติที่มาจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Girbau ต้องรับผิดชอบต่อการพิจารณา และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ Girbau กับผลิตภัณฑ์ HP Jet Fusion 3D ให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ และตระหนักถึงความปลอดภัยหรือการพิจารณาประสิทธิภาพอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน จัดการ หรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์


13. อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ HP เมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 พบว่า โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion ที่ใช้ฟังก์ชัน HP 3D High Reusability PP ที่ขับเคลื่อนโดย BASF นั้นให้ผลการนำผงพิมพ์กลับมาใช้ซ้ำได้อีกในอัตราที่สูงถึง 100% โดยผลิตชิ้นส่วนเพื่อการใช้งานต่าง ๆ แบบชุดต่อชุด สำหรับการทดสอบนั้น วัสดุพิมพ์ได้ถูกทำให้มีอายุเทียบเท่ากับสภาวะการพิมพ์จริง และมีการติดตามผงพิมพ์ที่กู้คืนได้เป็นรายรุ่น (เพื่อทดสอบการนำกลับมาใช้ซ้ำได้หากเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด) จากนั้นชิ้นส่วนต่าง ๆ จะถูกประกอบสร้างจากวัสดุรุ่นถัดมาและเข้ารับการทดสอบคุณสมบัติด้านกลไกและความแม่นยำ ซึ่งได้พบว่า หลังจากนำผงกลับมาใช้ซ้ำได้สามครั้ง ชิ้นส่วนที่ผลิตยังคงไม่มีการเสื่อมสภาพของคุณสมบัติ

14. อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ HP เมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 ซึ่งมีการทดสอบการคงสภาพของคุณสมบัติด้านกลไก เสถียรภาพเชิงมิติ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักหลังจาก 7 วัน และ 30 วันเมื่อต้องแช่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด เบส ตัวทําละลายอินทรีย์ และสารละลายในน้ำ