การสร้างชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนขั้นสุดท้าย

โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 4200 3D

โซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 4200 3D ที่สมบูรณ์แบบ

วัสดุ

การแปรรูปชิ้นงานหลังจากการผลิต

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ HP

ซอฟต์แวร์

ผสานการทำงานกับโซลูชันชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม

การบริการ

การรับรองที่ได้รับการยอมรับมอบความไว้วางใจยิ่งขึ่น

HP 3D High Reusability PA 12 นั้นสอดคล้องกับจำนวนการรับรองที่สำคัญที่ให้ความมั่นใจว่าชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกดังกล่าวเป็นไปตามข้อจำกัดด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ความเข้ากันทางชีวภาพ16

ฟิวซิงและดีเทลลิงเอเจนต์ของ HP 3D High Reusability PA 12 และ HP 3D600/3D700 นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ USP Class I-VI และคำแนะนำของ US FDA สำหรับ Intact Skin Surface Devices ผลสรุปนี้อ้างอิงตามการทดสอบดังต่อไปนี้รวมถึงแนวปฏิบัติที่ใช้:

  1. USP คลาส I—VI ซึ่งรวมถึงการระคายเคือง, ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อระบบทั่วๆไปในร่างกาย และการฝังตัวของเซลล์มะเร็ง
  2. ซัยโตท็อกซิกซิตีย์—ISO 10993-5, การประเมินผลทางชีววิทยาของอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 5: ทดสอบกับซัยโตท็อกซิกซิตีย์ในหลอดแก้วทดลอง และ
  3. ภาวะภูมิไวเกินทางผิวหนัง—ISO 10993-10, การประเมินผลทางชีววิทยาของอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 10: ทำการทดสอบสำหรับอาการการระคายเคืองและภาวะภูมิไวเกินทางผิวหนัง

การรับรอง

REACH

HP 3D High Reusability PA 12 สอดคล้องกับ REACH REACH (บันทึกประวัติทะเบียน, ประเมินผล, อนุญาต และทำการควบคุมสารเคมี) นั้นเป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรป โดยทำการลงมติเพื่อพัฒนาการให้ความคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากภัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากสารเคมี

การรับรอง

RoHS

HP 3D High Reusability PA 12 สอดคล้องกับ RoHS แนวทาง RoHS นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการใช้งานสารประกอบที่เป็นอันตรายบางตัวที่ใช้งานทั่วๆ ไปกับงานไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบ RoHS ใดๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นถูกนำไปทดสอบเพื่อให้แสดงการปรากฏของสารตะกั่ว (Pb), แคดเมียม(Cd), ปรอท (Hg), โครเมียมเฮกซาวาเลน (Hex-Cr), โพลีโบรมิเนทเต็ด ไบเฟนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนทเต็ด ไบเฟนิล อีเธอร์ (PBDE)

การรับรอง

PAH (EU REACH)

ชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ของ HP โดยใช้เอเจนท์ HP 3D600/700 และ HP 3D HR PA 12 นั้นได้ทำการทดสอบกับ PAH ไม่มี PAH ที่ระบุไว้ด้านล่างถูกตรวจพบว่าสูงกว่าขีดจำกัดการตรวจหาปริมาณ 1 ppb โดยที่ใช้ GC/MS

• แนฟทาลีน, อะซีแนปทิลลีน, อะซีแนปทีน, ฟลูออรีน, ฟีแนนทรีน, แอนทราซีน, ฟลูออแรนทีน, ไพรีน, เบนโซ[ซี]ฟีแนนทรีน, เบนโซ[เอ]แอนทราซีน, ไครซีน, เบนโซ[บี]ฟลูออแรนทีน, เบนโซ[เค]ฟลูออแรนทีน, เบนโซ[เจ]ฟลูออแรนทีน, เบนโซ[เอ]ไพรีน, เบนโซ[อี]ไพริน, 3-เมธิลโคแลนธรีน, ไดเบนโซ [เอ เอช]แอนทราซีน, อินดีโน[1,2,3-ซีดี]ไพริน, เบนโซ[จี เอช ไอ]เพอรีลีน

การรับรอง

ใบรับรอง UL 94 และ UL 746A

HP 3D High Reusability PA 12 พร้อมกับฟิวซิงและดีเทลลิงเอเจนต์ของ HP 3D600/3D700/3D710 ได้รับการรับรองโดย UL ตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดไฟของวัสดุพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ UL 94 และมาตรฐานสำหรับวัสดุโพลีเมอร์ UL 746A เพื่อวัดการประเมินคุณสมบัติระยะสั้น และได้รับใบรับรองพลาสติก UL สำหรับการผลิตสารเติมแต่ง (แผ่นสีน้ำเงิน) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการเผยแพร่บนฐานข้อมูล UL IQ™ ในปัจจุบัน

การรับรอง

ข้อชี้แจงส่วนประกอบสำหรับของเล่น

ฟิวซิงและดีเทลลิงเอเจนต์ 3D600/3D700/3D710 และข้อชี้แจงส่วนประกอบสำหรับของเล่นของ HP 3D High Reusability PA 12

ดูข้อความ

คำพูดของลูกค้า

1. การพิมพ์ต่อเนื่องต้องเพิ่มถังบรรจุวัสดุพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 3D (ในชุดเครื่องพิมพ์มาตรฐานจะมีถังบรรจุวัสดุพิมพ์ HP Jet Fusion 3D หนึ่งชุด)

2. เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการรับงานพิมพ์ด้วยตนเองที่ใช้โดยเทคโนโลยีแบบใช้ผงพิมพ์อื่น ๆ คำว่า “สะอาดขึ้น” ไม่ได้รวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศในอาคาร และ/หรือ กฎข้อบังคับหรือการทดสอบด้านคุณภาพอากาศที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ ผงและสารประกอบของ

3. การนำผงวัสดุชั้นนำในงานพิมพ์ 3 มิติที่เหลือมาใช้ซ้ำนั้นอ้างอิงตาม HP 3D High Reusability PA 11 และ PA 12 ที่ความหนาแน่นการบรรจุที่แนะนำและเปรียบเทียบกับการพิมพ์โดยอาศัยเทคโนโลยีการหลอมผงวัสดุ (SLS) ซึ่งให้ความสามารถในการใช้งานซ้ำได้อย่างยอดเยี่ยม โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ ผ่านการทดสอบแล้วตามมาตรฐาน ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790 และ ASTM D648 และโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติ ติดตามการตรวจสอบโดยใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

4. สำหรับคุณลักษณะข้อมูลขั้นสูง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคต

5. การพิมพ์ต่อเนื่องต้องถังบรรจุวัสดุพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 3D (ในชุดเครื่องพิมพ์มาตรฐานจะมีถังบรรจุวัสดุพิมพ์ HP Jet Fusion 3D หนึ่งชุด)

6. รูปภาพ HP 3D High Reusability PA 11 เป็นการเอื้อเฟื้อข้อมูลโดย NACAR

7. โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 3D ที่ใช้ HP 3D High Reusability PA 11 มีอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำได้สูงสุดถึง 70% โดยทำการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงแบบชุดต่อชุด สำหรับการทดสอบนั้น วัสดุได้ถูกกำหนดให้มีอายุเทียบเท่ากับสภาวะการพิมพ์จริง และมีการติดตามผงหมึกเป็นรุ่น (เพื่อทดสอบกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่มีต่อการนำกลับมาใช้ซ้ำได้) จากนั้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นในแต่ละรุ่น และทดสอบเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติด้านกลไกและความแม่นยำ

8. การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D638, ASTM D256 และ ASTM D648 โดยใช้ HDT ในปริมาณที่ต่างกันด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ เพื่อตรวจสอบความแม่นยำในเชิงมิติ ติดตามการตรวจสอบโดยใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

9. โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 3D ที่ใช้ HP 3D High Reusability PA 12 มีอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำได้สูงสุดถึง 80% โดยทำการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงแบบชุดต่อชุด สำหรับการทดสอบนั้น วัสดุได้ถูกกำหนดให้มีอายุเทียบเท่ากับสภาวะการพิมพ์จริง และมีการติดตามผงหมึกเป็นรุ่น (เพื่อทดสอบกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่มีต่อการนำกลับมาใช้ซ้ำได้) จากนั้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นในแต่ละรุ่น และทดสอบเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติด้านกลไกและความแม่นยำ

10. ราคาวัสดุพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามที่แนะนำโดยผู้ผลิต เกณฑ์ต้นทุน: การพิมพ์ 1.4 เต็มช่องการผลิตต่อวัน หรือ 5 วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี โดยพิมพ์ชิ้นส่วนที่ปริมาตร 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ความหนาแน่นการบรรจุในโหมดการพิมพ์ด่วน 10% โดยใช้วัสดุ HP 3D High Reusability PA 12 และอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำตามที่แนะนำโดยผู้ผลิต และทำการพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขการผลิตตามรูปแบบและรูปทรงตามเรขาคณิตของชิ้นส่วนตามกำหนด

11. รูปภาพ HP 3D High Reusability PA 12 GB ได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลโดย NACAR

12. โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ HP Jet Fusion 3D ที่ใช้ HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads มีอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำสูงสุดถึง 70% โดยทำการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงแบบชุดต่อชุด สำหรับการทดสอบนั้น วัสดุได้ถูกกำหนดให้มีอายุเทียบเท่ากับสภาวะการพิมพ์จริง และมีการติดตามผงหมึกเป็นรุ่น (เพื่อทดสอบกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่มีต่อการนำกลับมาใช้ซ้ำได้) จากนั้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นในแต่ละรุ่น และทดสอบเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติด้านกลไกและความแม่นยำ

13. รูปภาพ ESTANE ® 3D TPU M95A เป็นการเอื้อเฟื้อข้อมูลจาก HP-Lubrizol

14. พร้อมจำหน่ายสำหรับโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 4200 3D

15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวที่ควบคุมการจำหน่ายโซลูชันการพิมพ์ 3 มิติของ HP คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อตกลงการขาย การรับประกันเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ได้ระบุไว้ในคำแถลงการณ์การรับประกันอย่างชัดเจนของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว การตีความในเอกสารนี้ ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม หรือการผูกมัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิค หรือบทความ หรือละเว้นข้อความใดในเอกสารนี้ และข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า วัสดุที่ได้รับการรับรองให้ใช้งานกัน HP Jet Fusion 3D นั้น ไม่ได้ทำการออกแบบ ผลิต หรือทดสอบโดย HP เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบตัดสินใจด้วยตัวเองในความเหมาะสมของการนำ Vestosint 3D Z2773 ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด การประยุกต์ใช้งานที่มีการสัมผัสกับอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

16. HP ไม่ได้ออกแบบ ผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Girbau หรือให้การรับประกันใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ Girbau HP เชื่อว่าข้อมูลในที่นี้ถูกต้องตามองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและในวันที่เผยแพร่ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย HP ปฏิเสธต่อการเป็นผู้แทนและการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย ต่อความแม่นยำ ความสมบูรณ์ การไม่ละเมิดกฎหมาย ความสามารถในการทำการค้า และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (แม้ว่า HP ตระหนักในวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ตาม) อันเนื่องมาจากข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ เว้นแต่ในขอบเขตการยกเว้นให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย HP จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดทางเทคนิค หรือบทความ หรือการละเว้น และความเสียหาย หรือความสูญเสียประเภทใด ๆ หรือจากธรรมชาติที่มาจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Girbau ต้องรับผิดชอบต่อการพิจารณา และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ Girbau กับผลิตภัณฑ์ HP Jet Fusion 3D ให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ และตระหนักถึงความปลอดภัย หรือการพิจารณาประสิทธิภาพอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ จัดการ หรือเก็บผลิตภัณฑ์

17. เปรียบเทียบกับ HP Jet Fusion 4200 3D Processing Station ที่มี HP 3D High Reusability PA 12 สำหรับแบบครบชุด