Kontakta en av våra produktspecialister angående denna företagsprodukt.

08-593 664 19

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP personalbutik.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP medlemsbutiken.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP studentbutik.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP familj och vänner.

Tack – du är nu registrerad för att ta emot våra nyhetsbrev.

Error

Ditt HP Store konto är nu skapat, välkommen!

Välkommen {{firstName}}! Du är nu medlem i HP Business Club.

Error

Allmänna villkor för konsumentköp

HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning vid konsumentköp

HP PPS Sverige AB
S-169 73 Stockholm
Sverige
Org. nr: 559001-9385

Omfattning
HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning för konsumentköp (”Allmänna villkor för konsumentköp”) gäller för beställningar från privatperson till HP, antingen via HPs internetbutik eller via telefon. De allmänna villkoren för konsumentköp avser produkter och tjänster som ingår i det sortiment som framgår i HPs internetbutik för Hem och hemmakontor (HHK). Genom att registrera dig som privatperson, antingen via internet eller telefon gäller HPs allmänna villkor för konsumentköp. För försäljning till underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.

Priser, fraktkostnader och betalning
Priser, fraktkostnader och betalningssätt är de som anges i HPs internetbutik vid beställningstillfället. Samtliga priser är inklusive moms och för produkter som omfattas av svensk kemikalieskatt enligt lag SFS 2016:1067, som trätt ikraft den 1:a juli 2017, inkluderar priset/fakturerat belopp sådan skatt. HP erbjuder för närvarande inget momsåterbetalningssystem för personer bosatta utanför EU, varken för internet- eller telefonköp. HP förbehåller sig rätten att när som helst ändra de priser och betalningsvillkor som publiceras i butiken. HP kan ändra kredit- eller betalningsvillkoren när som helst om HP bedömer att det är befogat på grund av din finansiella ställning eller tidigare betalningshistorik.

Beställning
Alla beställningar måste godkännas av HP. HP skickar en orderbekräftelse eller avslag på beställningen så snart det går. Avtal föreligger först när HP bekräftat beställningen med en orderbekräftelse.

Annullering av beställning
HP förbehåller sig rätten att annullera bekräftade beställningar före leverans (oavsett om ditt bank- eller kreditkort debiterats eller inte), i händelse av väsentligt fel i samband med din beställning, tekniska problem, tryckfel eller annan felaktighet avseende pris eller andra villkor som publicerats i HPs internetbutik och som är relevanta för din beställning eller om ytterligare verifiering av dina kreditförhållanden eller kredithistorik så föranleder. Om ditt bank- eller kreditkort redan debiterats och din beställning annulleras krediterar HP genast ditt kort.

Leverans
I HPs internetbutik finns olika fraktalternativ angivna och din beställning levereras i enlighet med det alternativ som du valt vid beställningstillfället. För ej utlösta paket debiteras en avgift om 350 kr för att täcka HPs kostnader för frakt och administration.

Äganderätt och risk under transport
Äganderätten för produkter övergår till dig vid leverans av produkterna förutsatt att du har erlagt full betalning. HP står för risken för skada och förlust under transport. Risken för förlust och skada övergår till dig vid leverans. Vid eventuell retur av produkt till HP står du för risken för eventuell förlust eller skada. Om du upptäcker att produkten är skadad när du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till HPs internetbutik och Posten enligt följande.

Gods som är transportskadat skall reklameras direkt till den part som lämnar ut godset, godset skall inte lösas ut. Om det visar sig att det är transportskadat först när det öppnas skall det omgående (samma dag som mottagandet) anmälas till transportören eller till HP via e-post: sestore.postsales@hp.com

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt som lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till HP lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, det vill säga oanvänd och ej förstörd eller skadad. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta HPs kundtjänst via e-post på sestore.postsales@hp.com och uppge order- eller fakturanummer för att få en fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Kostnaden för returen står du själv för. Vid retur med av HP utsänd adresslapp står HP för risken för varan från det att du lämnar den på posten, förutsatt att eventuell skada på grund av bristfälligt emballage ej uppstått. Varan skall förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från HP, eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Returer och ersättning
Om en vara är felaktig (angående transportskada, se ovan) skall du reklamera till HPs kundtjänst så snart som möjligt. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig. För produkter med fel som reklameras inom 14 dagar från leverans gäller att kunden använder tillhörande returfraktsedel och skickar tillbaka produkten. HP antingen ersätter med ny produkt eller återbetalar det belopp som betalats för produkterna. HP har rätt att testa produkterna vid sådan retur och debitera dig för eventuella uppkomna kostnader om det visar sig att du felaktigt hävdat att de returnerade produkterna inte fungerade eller var felaktiga. För fel som görs gällande efter 14 kalenderdagar från leverans hänvisas till produktens särskilda standardgaranti (se nedan). Du har som kund även lagstadgad reklamationsrätt avseende fel upp till 3 år från köptillfället, enligt vad som närmare anges i Konsumentköplagen.


Föreligger fel som HP ansvarar för, åtar sig HP att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation eller omleverans enligt vad som närmare stadgas i Konsumentköplagen. HPs ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932).

HP har rätt att testa produkterna vid retur och debitera eventuell uppkommen skälig kostnad om det visar sig att du felaktigt hävdat att de returnerade produkterna var behäftade med ett fel som HP svarar för.

Vi vill uppmärksamma dig på HP inte svarar för fel som uppkommit genom olyckshändelselse efter leverans, slitage, användning i strid med bruksanvisning eller andra instruktioner.

Alternativ tvistelösning
Vänligen notera att för det fall du har ett klagomål som inte kan lösas av oss, kan du vända dig tilll en onlineplattform (the Online Dispute Resultion (ODR) platform) på http://ec.europa.eu/odr. Onlineplattformen är en webbaserad plattform som är särskilt utformad för att hjälpa konsummenter som har köpt varor och tjänster online och som har ett klagomål rörande sådant köp. Den hjälper konsumenter att komma i kontakt med ett alternativt tvistlösningsorgan (Alternative Dispute Resolution (ADR)) online. Onlineplattformen hänskjuter tvister till nämnder som är utseda tvistelösningsorgan och som är inkluderade i den nationella listan över sådana nämnder. Nämnderna följer de bindande kvalitetskrav som fastställts av rådets direktiv om alternativ tvistelösning i konsumentförhållande (ADR Directive).

Du kan alltid kontakta HP PPS på följande email adress: sestore.postsales@hp.com

Ansvarsbegränsning
Du har som konsument under de i 14 och 30-32 §§ Konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada – t.ex. utgifter och förluster - som orsakas dig p.g.a. att varan är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte i något fall ersättning för förlust i näringsverksamhet. Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

Garanti
För HPs produkter gäller HPs särskilda garanti, i enlighet med de villkor och begränsningar som anges i garantisedeln som medföljer produkten. Produktgarantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantiperioden. Du har som kund även lagstadgad reklamationsrätt avseende fel upp till 3 år från köptillfället, enligt vad som närmare anges i Konsumentköplagen.

HP Care Pack

Villkoren för carepacks köpta via HP store finns här. Välj rätt land i fönstret nedan.

Programvarulicenser
För HPs programvaror gäller HPs standardlicensvillkor som framgår i HPs internetbutik om inte annat angivits i den information som följer med programvaran. Programvaror som inte tillverkats av HP kan omfattas av andra licensvillkor, enligt de programlicensvillkor som bifogats sådana programvaror.

Back-up: Tänk på att alltid ta back-up på viktig data. Kund är själv alltid ansvarig för att ta back-up. HP kan ej återskapa eller ta back-up på kunders data i händelse av reklamation eller serviceärende.

E-kuponger
HP kan vid olika tillfällen erbjuda elektroniska kuponger och andra rabattkoder för inlösen hos HP Store ("e-kuponger"). HPs e-kuponger är endast rabatt-kuponger. De särskilda villkor som görs tillgängliga för kunden i samband med utfärdande av varje enskild e-kupong gäller för sådant erbjudande. E-kuponger som inlöses hos HP Store levereras (direkt eller indirekt) av HP till kunden utan [extra] kostnad och kan inte bytas ut, överlåtas samt erbjuder inga kontantalternativ.

Skydd av personuppgifter
De identifierbara personuppgifter som du lämnar till oss på HP hanteras av HP för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte. För mer information, se vår sekretesspolicy längst ned på HPs webbplats.

Export och Import
Kund som exporterar, åter-exporterar eller importerar Produkter, teknik eller tekniska data som köpts enligt detta avtal ansvarar för att gällande lagar och förordningar efterlevs och för att nödvändiga export- och importtillstånd inhämtas. HP äger rätt att omgående avbryta fullgörande i) om Kunden inte följer sådana gällande lagar och förordningar och ii) i sådan utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av amerikanska eller andra tillämpliga lagar och förordningar avseende export eller motsvarande.

Övrigt
Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, felskrivningar ex vis i tekniska specifikationer eller motsvarande samt för slutförsäljning.

Viktigt: Om du av något skäl inte har tillgång till några av de villkor som anges i detta dokument, t.ex. HPs sekretessbestämmelse, HPs villkor för programlicenser eller andra villkor, ber vi dig kontakta HPs kundtjänst för att få en kopia av villkoren. Revideringar av dessa villkor och andra villkor som nämns i detta dokument, och som gäller vid den tid du gör beställningen, styr beställningen i fråga, och därför uppmanas du att skriva ut och spara en kopia av villkoren för framtida bruk.

Sekretess och integritet

HP och dess dotterbolag förbinder sig att respektera dina personuppgifter och integritet och strävar efter att skydda dem. HP tillhandahåller dessa sekretessbestämmelser för att informera dig om vår sekretesspolicy och våra rutiner, samt om de valmöjligheter du har när det gäller hur information om dig inhämtas online och hur de används. HP har utformat hemsidan så att du, vanligtvis, kan besöka HP på webben utan att behöva identifiera dig eller uppge någon personlig information. Vi publicerar dessa bestämmelser ("Sekretessbestämmelser") på vår hemsida samt längst ned på alla HPs webbsidor. HP är en av grundarna av och sponsor till den amerikanska organisationen Council of Better Business Bureau:s BBBOnLine Privacy Program, som fungerar som vägledande standard för sekretesscertifiering. HPs sekretessrutiner uppfyller kraven i BBBOnLine Privacy och vi är stolta över att få bära BBBOnLine Privacy-symbolen.

HP intygar även att våra sekretessrutiner överensstämmer med principerna i USA:s och EU:s Safe Harbor-avtal: Medvetenhet (Notice), Val (Choice), Vidareöverföring (Onward Transfer), Åtkomst och korrekthet (Access and Accuracy), Säkerhet (Security) och Övrigt (Oversight/Enforcement). Mer information om det amerikanska handelsdepartmentets Safe Harbor-program finns på http://www.export.gov/safeharbor.

När du väljer att översända personlig information till oss, garanterar HP att sådan information endast kommer att användas för att främja din kundrelation med HP.

Vill du läsa HPs sekretss och integritetspolicy i sin helhet klicka här Sekretess och integritet.

Revisionsdatum: Mars 2020

Var denna text till hjälp?

JaNej

Ni fann denna information till hjälp.

Vi vill gärna vara till hjälp. Tack för er feedback.

Ni fann inte denna information till hjälp.

Tack så mycket för er feedback

Kontakt

Allmänna villkor för företag och offentlig sektor

HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning till företag och offentlig sektor

HP PPS Sverige AB
S-169 73 Stockholm
Sverige
Org. nr: 559001-9385

Definitioner
 • Maskinvara avser datorer, skrivare, kommunikationsenheter och därtill hörande tekniska anordningar och utrustning, jämte tillhörande dokumentation, tillbehör, delar och uppgraderingar.
 • HP Branded avser Produkter och Tjänster som marknadsförs under varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company eller annat Hewlett-Packard Koncernföretag.
 • HPs internetbutik avser den web-sida som HP tillhandahåller för Kundens Beställningar.
 • Produkt avser Maskinvara och Programvara samt tillhörande tjänster, från HPs internetbutik vid var tid gällande standardutbud enligt tillämpligt Transaktions Media.
 • Programvara avser maskinläsbara instruktioner och data (liksom kopior därav), innefattande systemanpassad programvara, firmware och tillhörande uppdateringar och uppgraderingar, licensierat material, användardokumentation, manualer och driftsrutiner.
 • Tjänster avser CarePack tjänster, innefattande underhåll och reparation av Maskinvara, underhåll av Programvara, samt andra standardsupporttjänster som tillhandahålls av HP under HPs standard CarePack tjänstevillkor, vilka gjorts tillgängliga före köpet.
 • Transaktions Media avser följande dokument eller elektronisk kommunikation hänförlig till en Beställning (exklusive ev villkor som härrör från Kunden): licensvillkor som gjorts tillgängliga för Kunden före köpet. HPs begränsade garantier för Produkter, tekniska datablad, produkt- eller tjänstebeskrivningar, som gjorts tillgängliga för Kunden av HP före köpet samt ömsesidigt undertecknade eller på annat sätt ömsesidigt bekräftade dokument med uttrycklig referens till transaktionen.

Priser, fraktkostnader & betalning

Priser, fraktkostnader och betalningssätt är de som anges i HPs internetbutik vid beställningstillfället. Priserna anges i SEK exklusive moms, avgifter eller liknande debiteringar hänförliga beställningen. Kunden skall betala samtliga sådana tillämpliga skatter, avgifter och debiteringar. För produkter som omfattas av svensk kemikalieskatt enligt lag SFS 2016:1067, som trätt ikraft den 1:a juli 2017, inkluderar priset/fakturerat belopp sådan skatt. HP förbehåller sig rätten att när som helst ändra de priser och betalningsvillkor som publiceras i butiken. Angivet pris på webbsidan gäller om inget annat särskilt överenskommits. HP kan ändra kredit- eller betalningsvillkoren när som helst om HP bedömer att det är befogat på grund av din finansiella ställning eller tidigare betalningshistorik.

Beställning
Beställning av Produkter och Tjänster sker i HPs internetbutik eller via telefon till HPs försäljningscenter (”Beställning”). För Beställning gäller uteslutande dessa allmänna avtalsvillkor för HPs internetbutik. För alla Beställningar gäller att de måste accepteras av HP för att gälla. Avbeställning kan ske utan kostnad fram till dess HP accepterat Beställningen. Beställning måste ange en leveransadress inom Sverige med leveransdatum inom nittio (90) dagar från beställningsdatum.

Leverans
 • Leverans. Leverans sker i enlighet med valt alternativ i HP internetbutik. HP kan även välja att leverera Programvara eller Tjänster till Kund på elektronisk väg, genom elektronisk åtkomst eller via nedladdning.
 • Leveransavgifter. Frakt- och expeditionskostnader skall betalas av Kunden och framgår i HPs internetbutik eller av Transaktions Media. Särskilda förpacknings- och/eller transportarrangemang debiteras separat.
 • Leveranstid. HP eftersträvar alltid att leverera inom angivna leveranstider, men kan inte lämna särskild utfästelse härom. Om leverans inte kan ske inom angiven tid trots HPs åtgärder, äger Kunden rätt att efter fem (5) arbetsdagar avbeställa berörd leverans. Annan kompensation eller ersättning utgår ej.
 • Samleverans. Samtliga produkter som omfattas av en order levereras när den sista produkten finns tillgänglig. Om en eller flera produkter inte är direkt tillgängliga i samband med din beställning, rekommenderar vi er att lägga dem under en separat order om ni önskar omedelbar leverans av produkter som finns i lager.
 • Outlöst försändelse. En försändelse som inte har har lösts ut av Kunden utan har gått i retur till HP debiteras en avgift om för närvarande 300 kronor plus moms för att täcka HPs transport– och administrationskostnader.

Betalning

 • Betalning. Betalning sker i enlighet med valt alternativ i HPs internetbutik . Kunden samtycker till att utan kvittning betala fakturerade belopp inom trettio (30) dagar från fakturadatum. HP kan ändra kredit- och/eller betalningsvillkor avseende ej fullgjorda Beställningar om det enligt HPs rimliga bedömning är motiverat på grund av Kundens ekonomiska ställning eller betalningshistorik.
 • Kundens bristande fullgörande. HP äger rätt att avbryta fullgörande av sina åtaganden om Kunden underlåter att betala förfallet belopp. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (SFS 1975:635) § 6.
 • Återtagandeförbehåll. HP äger rätt att återta Produkt till dess att full betalning erlagts.
 • Risk. Risken för Produkterna övergår till Kunden vid avlämnandet.

Programvarulicens

Kundens användning av och rättigheter avseende HP Branded Programvara regleras i de programvarulicensvillkor, övriga begränsningar och tillkommande bestämmelser som framgår av Transaktions Media. Om inte annat föreskrivits i Transaktions Media, äger Kunden rätt att använda så kallad firmware som utgör del av Maskinvara endast för att möjliggöra att Maskinvara fungerar enligt dess specifikation. Användning av Programvara som inte är HP Branded regleras uteslutande av respektive tredjepartsleverantörs programvarulicensvillkor.

E-kuponger
HP kan vid olika tillfällen erbjuda elektroniska kuponger och andra rabattkoder för inlösen hos HP Store ("e-kuponger"). HPs e-kuponger är endast rabatt-kuponger. De särskilda villkor som görs tillgängliga för kunden i samband med utfärdande av varje enskild e-kupong gäller för sådant erbjudande. E-kuponger som inlöses hos HP Store levereras (direkt eller indirekt) av HP till kunden utan [extra] kostnad och kan inte bytas ut, överlåtas samt erbjuder inga kontantalternativ.

HP Care Pack
Villkoren för carepacks köpta via HP store finns här. Välj rätt land i fönstret nedan.

Felansvar
 • Produkter. HP svarar för alla HP Branded Produkter enligt de särskilda åtaganden avseende felansvar (”Limited Warranty Statement”) så som de framgår av de utfästelser som bifogats Produkterna eller på annat sätt gjorts tillgängliga före köpet.
 • Non-HP Branded Produkter och Tjänster. Produkter och Tjänster som inte marknadsförs under HPs varumärken (”Non-HP Branded”) tillhandahålles i befintligt skick utan särskilt ansvar för fel eller garanti av något slag. Dock kan särskilda åtaganden avseende felansvar eller garantivillkor ha lämnats av berörd tredjepart eller ursprunglig tillverkare av sådana Produkter och Tjänster, till förmån för Kunden.
 • Begränsning. Detta avtal samt tillämpliga Transaktions Media reglerar uttömmande de rättigheter Kunden kan ha på grund av fel eller brist i levererade Produkter och/eller Tjänster.

Intrång i immateriella rättigheter

HP åtar sig att reglera eller föra Kundens talan mot anspråk riktad mot Kunden, grundade på påstående att HP Branded Produkt gör intrång i immateriella rättigheter under förutsättning att Kunden omedelbart underrättar HP skriftligen om anspråket; samarbetar med HP om svaromålets utförande och ger HP fullmakt att ensamt bestämma om svaromålets utförande samt över alla förhandlingar eller förlikningar avseende anspråket. HP svarar för kostnaderna för bestridandet av intrångsanspråket, samt för av HP förhandlade ersättningsbelopp samt för skadestånd som Kunden genom förlikning eller dom blir skyldig att utge. HP äger rätt att modifiera sådan Produkt, utverka nödvändig licens eller byta ut Produkten. Om inget av dessa alternativ är möjligt, skall HP återbetala till Kunden, inom ett år från leverans; belopp motsvarande Produktens pris, eller i annat fall; Produktens bokförda nettovärde.

HP ansvarar inte för intrångsanspråk grundat på eller orsakat av information eller instruktioner från annan än HP, av modifieringar utförda av annan än HP, eller att Kunden inte efterlevt anvisningar i Transaktions Media, eller av användning av produkter, programvara eller tjänster som inte är HP Branded.

HPs ansvar avseende intrång i annans immateriella rättigheter är uttömmande reglerat i denna punkt.

Begränsad användning
Produkter och/eller Support är inte specifikt konstruerade, tillverkade eller avsedda för användning som delar, komponenter eller beståndsdelar för planering, uppförande, underhåll eller direkt drift av kärnkraftsanläggning. Kunden är ensamt ansvarig om Produkter, och/eller Tjänster som Kunden köpt, används för dessa ändamål och skall ersätta HP och hålla HP skadeslöst för all förlust, skada, kostnad eller ansvar i samband med sådan användning.

Ansvarsbegränsning
Med undantag för kompensation i punkt 8. ovan, samt för skadestånd avseende personskada (inklusive dödsfall), gäller att HPs totala ansvar är begränsat enligt följande

 • vid vållande av direkt sakskada: en miljon/1.000.000/ euro, samt
 • vid vållande av annan direkt skada: till det belopp som motsvarar vad som betalats för Produkt och/eller Support som är föremål för anspråket.

I inget fall svarar part för indirekt skada, innefattande exempelvis avbrott-skada, förlust av affärsmöjlighet, intäkter eller vinst , bristande tillgång till eller skadad data, eller rekonstruktion av programvara.


Allmänt
 • Intern användning. Kunden bekräftar att Produkter och/eller Support förvärvade under detta avtal är endast avsedda för Kundens eget interna bruk och inte för återförsäljning eller vidare-licensiering.
 • Force Majeure. Part skall inte vara ansvarig för försenat eller uteblivet fullgörande på grund av omständigheter utanför partens rimliga kontroll, dock att denna bestämmelse inte gäller Kundens betalningsförpliktelser
 • Export och Import. Kund som exporterar, åter-exporterar eller importerar Produkter, teknik eller tekniska data som köpts enligt detta avtal ansvarar för att gällande lagar och förordningar efterlevs och för att nödvändiga export- och importtillstånd inhämtas. HP äger rätt att omgående avbryta fullgörande i) om Kunden inte följer sådana gällande lagar och förordningar och ii) i sådan utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av amerikanska eller andra tillämpliga lagar och förordningar avseende export eller motsvarande
 • Tillämplig rätt. Tvist angående tolkningen och tillämpningen av detta avtal, och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Vid omröstning skall den mening gälla som erhållit flest röster och vid lika röstetal ordförandens. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Rättegångsbalkens regler om fördelning av rättegångskostnader skall tillämpas. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger trettio (30) gånger det vid talans anhängiggörande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol. Svensk lag, med undantag för lagvalsregler, skall tillämpas.
 • Hela avtalet. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan HP och Kunden avseende Kundens köp av Produkter och/eller Support och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga meddelanden, utfästelser eller överenskommelser mellan Parterna beträffande de transaktioner som omfattas av avtalet. Eventuella tillkommande eller avvikande villkor bilagda av Kunden, skall inte gälla. Om något villkor i avtalet skulle anses ogiltigt eller icke verkställbart skall detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av återstående villkor. Ändring och tillägg av avtalet kan endast ske genom skriftlig överenskommelse undertecknad av behörig företrädare för vardera parten. Uttalanden och uppgifter som lämnats före avtalets ingående är gällande endast om de skriftligen bekräftats i Avtalet.
 • Rangordning. Om annat inte överenskommits eller häri angivits skall handlingar gälla i följande ordning:
  • Transaktions Media bestående av licensvillkor eller HPs Limited Warranty Statement vilka gjorts tillgängliga för Kund före köpet.
  • HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning till företag och offentlig sektor Eventuella bilagor i nummerordning
  • Övriga Transaktions Media
 • Meddelanden. Alla meddelanden enligt detta Avtal skall vara skriftliga.

Sekretess och integritet

HP och dess dotterbolag förbinder sig att respektera dina personuppgifter och integritet och strävar efter att skydda dem. HP tillhandahåller dessa sekretessbestämmelser för att informera dig om vår sekretesspolicy och våra rutiner, samt om de valmöjligheter du har när det gäller hur information om dig inhämtas online och hur de används. HP har utformat hemsidan så att du, vanligtvis, kan besöka HP på webben utan att behöva identifiera dig eller uppge någon personlig information. Vi publicerar dessa bestämmelser ("Sekretessbestämmelser") på vår hemsida samt längst ned på alla HPs webbsidor. HP är en av grundarna av och sponsor till den amerikanska organisationen Council of Better Business Bureau:s BBBOnLine Privacy Program, som fungerar som vägledande standard för sekretesscertifiering. HPs sekretessrutiner uppfyller kraven i BBBOnLine Privacy och vi är stolta över att få bära BBBOnLine Privacy-symbolen.

HP intygar även att våra sekretessrutiner överensstämmer med principerna i USA:s och EU:s Safe Harbor-avtal: Medvetenhet (Notice), Val (Choice), Vidareöverföring (Onward Transfer), Åtkomst och korrekthet (Access and Accuracy), Säkerhet (Security) och Övrigt (Oversight/Enforcement). Mer information om det amerikanska handelsdepartmentets Safe Harbor-program finns på http://www.export.gov/safeharbor.

När du väljer att översända personlig information till oss, garanterar HP att sådan information endast kommer att användas för att främja din kundrelation med HP.

Vill du läsa HPs sekretss och integritetspolicy i sin helhet klicka här Sekretess och integritet.

Revisionsdatum: Mars 2020

Var denna text till hjälp?

JaNej

Ni fann denna information till hjälp.

Vi vill gärna vara till hjälp. Tack för er feedback.

Ni fann inte denna information till hjälp.

Tack så mycket för er feedback

Kontakt

HPs integritetspolicy

HP medger att sekretess är en grundläggande mänsklig rättighet och medger dessutom vikten av sekretess, säkerhet och dataskydd för sina kunder och partner runt om i världen. Som global organisation – med rättsliga enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som sträcker sig över internationella gränser – eftersträvar vi att tillhandahålla skydd för alla våra verksamheter. Vårt mål är att detta skydd ska överskrida de juridiska minimikraven, och vi kommer att tillämpa följdriktiga, rigorösa riktlinjer och procedurer.

Denna integritetspolicy informerar dig om våra sekretessrutiner, de val du kan göra och de rättigheter du kan utöva vad gäller dina personuppgifter, inklusive information som kan samlas in genom din webbaktivitet, användning av enheter och de kontakter du har med HP utanför webben, t.ex. när du kommunicerar med våra kundtjänstmedarbetare. Denna integritetspolicy gäller alla HP-företag samt HP-ägda webbplatser, domäner, tjänster (inklusive enhetshantering), program, prenumerationer (t.ex. Instant Ink) och produkter samt för alla våra dotterbolag (sammantaget ”HP Services”). I de flesta fall är HP Inc. personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om personuppgiftsansvarig för en specifik HP Service kan du kontakta HP Privacy Office.

Denna integritetspolicy gäller inte för program, produkter, tjänster, webbplatser eller sociala medier från tredje part som du kan få åtkomst till via länkar som vi tillhandahåller på våra HP-tjänster till förmån för dig och i informationssyfte. Om du klickar på dessa länkar kommer du att lämna HP Services, vilket kan leda till att tredjepart samlar in eller delar information om dig. Vi varken kontrollerar eller rekommenderar och gör heller inga representationer om tredjeparts webbplatser eller deras integritetspraxis, som kan skilja sig från vår dito. Vi rekommenderar att du granskar riktlinjerna gällande integritet och sekretess på alla webbplatser som du interagerar med innan du tillåter att dina personuppgifter samlas in och används.

Klicka här för att hitta översättningar av integritetspolicyn. Om det skulle finnas skillnader mellan eventuella översättningar som tillhandahålls till förmån för kunder i ett visst land och den engelska originalversionen av integritetspolicyn gäller den engelska versionen i första hand.

Om du vill hämta HPs aktuella integritetspolicy klickar du här. Om du vill hämta en äldre version av HPs integritetspolicy klickar du här.

Var denna text till hjälp?

JaNej

Ni fann denna information till hjälp.

Vi vill gärna vara till hjälp. Tack för er feedback.

Ni fann inte denna information till hjälp.

Tack så mycket för er feedback

Relaterade ämnen

Kontakt

?

Privatperson eller Företagare?

Se våra priser med eller utan moms

Privatkund

ELLER

Företagskunder

Inaktivitets varning

På grund av säkerhetsanledning kommer du att loggas ut inom 5 minuter om du inte klickar på ”fortsätt med min session”

Din session har avslutats

För din säkerhet har du loggats ut från ditt HP Online Store konto. För att logga in igen, klicka på knappen nedan.