Oświadczenie firmy HP o ochronie prywatności

Dla firmy HP prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Dlatego przykłada ona dużą wagę do kwestii poszanowania i ochrony danych osobowych klientów i partnerów z całego świata. Firma HP jest globalną organizacją, której jednostki prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne działają ponad granicami. Dokłada ona wszelkich starań, aby zapewnić ochronę wszystkim operacjom przekraczającym minimum prawne oraz wdrożyć spójne, rygorystyczne zasady i procedury.

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o sposobie, w jaki przetwarzamy dane użytkownika, a także o dostępnych dla użytkownika opcjach i przysługujących mu prawach w odniesieniu do danych osobowych, w tym informacje o danych gromadzonych w trakcie korzystania z Internetu, użytkowania urządzeń, jak również interakcji pozainternetowych z firmą HP, takich jak kontakt z naszymi specjalistami wsparcia technicznego. To Oświadczenie dotyczy wszystkich spółek HP i witryn internetowych, domen, usług (także związanych z zarządzaniem urządzeniami), aplikacji, subskrypcji (np. Instant Ink) oraz produktów oferowanych/udostępnianych przez firmę HP i jej podmioty zależne (zwanych łącznie „Usługami HP”).

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w imieniu naszych klientów biznesowych w związku ze świadczeniem przez nas usług. Sposób przetwarzania danych osobowych w tym kontekście regulują umowy zawarte przez nas z klientami biznesowymi. Jeśli jesteś klientem, pracownikiem lub kontrahentem jednego z klientów biznesowych HP i masz pytania dotyczące Twoich danych osobowych, zalecamy kontakt w pierwszej kolejności z danym klientem, a w razie potrzeby zapewnimy mu pomoc w udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania.

Zasady dotyczące ochrony prywatności

Firma HP posiada program oparty na odpowiedzialności i jej zadaniem jest przestrzeganie następujących zasad, które opierają się na programach oraz zasadach prywatności i ochrony danych uznawanych na całym świecie:

ZASADA LEGALNOŚCI, SŁUSZNOŚCI ORAZ PRZEJRZYSTOŚCI

ZASADA LEGALNOŚCI, SŁUSZNOŚCI ORAZ PRZEJRZYSTOŚCI

 

HP przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z prawem i zasadą przejrzystości oraz słuszności. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych firmy HP odbywają się: 1) za zgodą użytkownika; 2) w celu realizacji zobowiązań klientów przez firmę; 3) w uzasadnionych celach prowadzenia działalności firmy, podnoszenia innowacyjności oraz zapewnienia niezakłóconej obsługi klienta; lub 4) w inny sposób zgodny z prawem.

INFORMOWANIE I ZAPEWNIANIE MOŻLIWOŚCI WYBORU W ODNIESIENIU DO DANYCH

INFORMOWANIE I ZAPEWNIANIE MOŻLIWOŚCI WYBORU W ODNIESIENIU DO DANYCH

 

HP w sposób przejrzysty i jasny przekazuje informacje na temat rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz celów, dla których są one gromadzone i przetwarzane. HP nie wykorzysta danych osobowych w celach niezgodnych z niniejszymi zasadami, Oświadczeniem firmy HP o ochronie prywatności oraz szczególnych uwagach związanych z usługami HP.

DOSTĘP DO DANYCH

DOSTĘP DO DANYCH

 

Firma zapewnia odpowiedni dostęp do danych osobowych przekazywanych przez klientów, a także możliwość ich przeglądania, korygowania, poprawiania lub usuwania.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH ORAZ ZASADA OGRANICZENIA CELU

INTEGRALNOŚĆ DANYCH ORAZ ZASADA OGRANICZENIA CELU

 

HP używa danych osobowych wyłącznie do celów określonych w momencie ich gromadzenia lub dodatkowych odpowiednich celów zgodnych z prawem. Podejmujemy stosowne działania, aby zapewnić poprawność, aktualność i kompletność danych osobowych, przy czym gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które uznajemy za istotne lub niezbędne do osiągnięcia celów, w których są one pozyskiwane. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w celu, w którym zostały zgromadzone, a następnie są bezpiecznie usuwane lub niszczone.

OCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH

 

W celu ochrony danych przed nieautoryzowanym użyciem lub ujawnieniem firma wdraża silne środki kontroli bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do własnych operacji oraz oferuje wiodące na rynku produkty oraz rozwiązania o wysokim poziomie ochrony danych osobowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DALSZE PRZEKAZYWANIE DANYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DALSZE PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

Firma ponosi ewentualną odpowiedzialność za przesyłanie danych osobowych między jednostkami HP lub do innych firm. Dane osobowe będą wyłącznie udostępniane innym firmom na mocy umowy, aby zapewnić równoważny poziom ochrony.

ODWOŁANIA, NADZÓR ORAZ EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

ODWOŁANIA, NADZÓR ORAZ EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

 

Firma jest zobowiązana do rozstrzygania jakichkolwiek sporów w odniesieniu do danych osobowych klientów. HP dobrowolnie uczestniczy w kilku międzynarodowych programach ochrony prywatności, dając możliwość klientom odwołania się w przypadku nie uwzględniania przez firmę w odpowiednim stopniu ich praw.

Przekazywanie danych za granicę

Firma HP jest globalną organizacją, a jej jednostki globalne mogą otrzymywać jakiekolwiek informacje przekazywane przez klientów lub mieć do nich dostęp na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz następujących międzynarodowych programów ochrony danych osobowych.

 

PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI PRIVACY SHIELD UE-USA

 

Chociaż od 16 lipca 2020 r. nie są wykorzystywane do przekazywania danych, HP nadal przestrzega Zasad ochrony prywatności (Privacy Shield Framework) UE-USA określonych przez Departament Handlu USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej. HP oświadcza, że przestrzega zasad zawartych w porozumieniu z programem Privacy Shield odnośnie do informowania, wybierania, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności i dostępu do danych, oraz egzekwowania prawa i odpowiedzialności. W przypadku niezgodności między zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności a zasadami programu Privacy Shield, wiążące będą postanowienia programu Privacy Shield. Więcej informacji na temat programu Privacy Shield można znaleźć w witrynie www.privacyshield.govWitryny innych firm.

 

Zgodnie z zasadami programu Privacy Shield UE-USA firma HP zobowiązuje się reagować na wszelkie zażalenia dotyczące prywatności klientów i gromadzenia lub wykorzystywania ich danych osobowych. Wszelkie zapytania lub zażalenia składane przez obywateli Unii Europejskiej w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności należy w pierwszej kolejności kierować do działu ochrony danych osobowych HP PRIVACY OFFICE.

 

Firma HP zobowiązuje się również do przekazywania nierozwiązanych zażaleń dotyczących danych osobowych zgodnie z zasadami Privacy Shield UE-USA do niezależnej organizacji zajmującej się rozwiązywaniem sporów, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – BBB EU PRIVACY – nadzorowanej przez Radę Biur Lepszego Biznesu (Council of Better Business Bureaus). Jeśli klient nie otrzyma na czas potwierdzenia złożenia zażalenia lub jeśli HP nie rozwiąże problemu w sposób zadowalający, może on uzyskać więcej informacji lub złożyć zażalenie pd adresem: https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsWitryny innych firm.

 

W przypadku gdy zażalenie nie zostanie rozpatrzone za pośrednictwem jednego z powyższych kanałów, można w niektórych okolicznościach domagać się jego rozstrzygnięcia przed wiążącym arbitrażem panelu Privacy Shield.

 

HP podlega przepisom Federalnej Komisji Handlu USA lub jakiemukolwiek organowi statutowemu w USA w zakresie prowadzenia dochodzeń oraz egzekwowania prawa.

 

** PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

WIĄŻĄCE REGUŁY KORPORACYJNE

 

Przyjęte przez firmę HP Wiążące Reguły Korporacyjne („BCR”) zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) przy przetwarzaniu przez dowolny podmiot zależny firmy HP mieszczący się w dowolnej części świata. Dane osobowe użytkowników z Unii Europejskiej są przesyłane przez firmę HP zgodnie z poniższymi zatwierdzonymi regułami BCR.

 • Przyjęte przez firmę HP reguły BCR dla administratora danych („BCR-C”). Obowiązujące od 2011 roku reguły BCR-C dotyczą przekazywania danych osobowych istniejących i potencjalnych klientów indywidualnych firmy HP, jak również pracowników firmy HP i osób ubiegających się o zatrudnienie w jej strukturach.
 • Przyjęte przez firmę HP reguły BCR dla podmiotu przetwarzającego dane („BCR-P”) – reguły zatwierdzone przez większość organów regulacyjnych w zakresie ochrony danych w EOG oraz przez Szwajcarię i obowiązujące od 2018 roku. Reguły BCR-P dotyczą danych osobowych klientów instytucjonalnych, które firma HP przekazuje poza obszar EOG.

Więcej informacji na temat reguł BCR można znaleźć tutaj (w języku angielskim).

 

ZASADY DOTYCZĄCE TRANSGRANICZNEJ OCHRONY DANYCH WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ AZJI I PACYFIKU (APEC)

 

Praktyki firmy HP dotyczące ochrony prywatności opisane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z zasadami APEC dotyczącymi ochrony prywatności ("CBPR"), w tym przejrzystości, odpowiedzialności i wyboru odnośnie do gromadzenia i używania danych osobowych użytkowników, a także systemu rozpoznawania prywatności procesorów („PRP”). Certyfikaty CBPR i PRP nie obejmują informacji, które można zbierać za pośrednictwem oprogramowania możliwego do pobrania na platformach innych firm. Systemy APEC CBPR i PRP stanowią ramy dla organizacji zapewniające ochronę informacji osobistych przekazywanych wśród uczestniczących w niej gospodarek APEC. Więcej informacji na temat struktury APEC można znaleźć  tutaj.

 

Jeśli użytkownik nie ma nierozpoznanej prywatności lub wykorzystania danych w związku z certyfikatem APEC firmy HP, których nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający proszę skontaktować się z naszym dostawcą usług w zakresie rozwiązywania sporów w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie).

 


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Wykorzystywanie danych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, aby umożliwić obsługę użytkowników i podnieść poziom Usług HP poprzez ich spersonalizowanie i odpowiednie dostosowanie. Wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane do następujących celów biznesowych:

 

OBSŁUGA KLIENTA

 

Zapewnienie sprawnej obsługi klienta poprzez utrzymywanie dokładnych danych kontaktowych i rejestracyjnych, świadczenie kompleksowej pomocy technicznej za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych, w tym usług przesyłania wiadomości i czatu, komunikowanie się z klientami w związku z oferowaniem produktów, usług, subskrypcji i funkcji, które mogą ich zainteresować, oraz umożliwienie im udziału w konkursach, telefonicznych badaniach zadowolenia i ankietach, promocjach dla klientów, korzyściach i promocjach lojalnościowych. Dane klientów wykorzystujemy również, aby dopasować obsługę do potrzeb klientów, zindywidualizować usługi oraz informacje otrzymywane od HP, a także przedstawiać rekomendacje w oparciu o wykorzystanie usług HP przez klientów.

 

POMOC DOT. TRANSAKCJI

 

Wsparcie klientów w zakresie realizacji transakcji oraz zamówień produktów lub usług firmy, zarządzanie kontem, obsługa płatności, organizacja wysyłek i dostaw, a także ułatwianie napraw i zwrotów.

 

POMOC TECHNICZNA I ULEPSZANIE PRODUKTU

 

Ulepszanie obsługi oraz działania produktów HP, rozwiązania, usługi oraz wsparcie, w tym wsparcie gwarancyjne oraz terminowe aktualizacje i alerty dotyczące sprzętu oraz oprogramowania, które mają zagwarantować nieprzerwane działanie urządzenia lub usługi. Szczegóły można znaleźć w sekcji Automatycznie gromadzone informacje .

 

KOMUNIKACJA ADMINISTRACYJNA

 

Komunikowanie się z klientami w celu informowania ich o pozatransakcyjnych cechach produktu, które nie zostały omówione w ramach obsługi klienta lub komunikacji administracyjnej. Przesyłanie wiadomości klientom w związku z usługami HP. Przykłady komunikatów administracyjnych mogą obejmować odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia klientów, komunikaty związane z realizacją usług lub gwarancją, powiadomienia o wycofaniu produktu z rynku, komunikaty wymagane przepisami prawa oraz stosowne powiadomienia odnośnie do fuzji, przejęć lub zbyć.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Utrzymanie integralności oraz bezpieczeństwa witryn, produktów, funkcji oraz usług, a także ochrona przed zagrożeniami, oszustwami i pozostałą działalnością przestępczą oraz w złej wierze i ich wykrywanie, mogących naruszyć dane klientów. Podczas kontaktu użytkownika z firmą HP podejmiemy również uzasadnione kroki zmierzające do weryfikacji tożsamości, np. podanie hasła i identyfikatora przed udostępnieniem użytkownikowi danych. HP może również podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, tj. zamontować kamery CCTV w celu ochrony budynków firmy.

 

OPERACJE BIZNESOWE

 

Prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej weryfikację tożsamości, podejmowanie decyzji kredytowych, prowadzenie badań, analitykę, planowanie i opracowywanie strategii, sprawozdawczość przedsiębiorstwa oraz zarządzanie nim, działania handlowe, szkolenie personelu i zapewnianie jakości (w tym monitorowanie lub nagrywanie rozmów z działem obsługi klienta HP) oraz komunikację marketingową.

 

BADANIA I INNOWACYJNOŚĆ

 

Wprowadzanie nowych i ulepszanie istniejących produktów, funkcji i usług przy użyciu narzędzi badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie działań związanych z analizą danych.MARKETING I REKLAMA

 

Przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych (zgodnie z preferencjami klientów w zakresie ochrony prywatności )) w ramach usług HP, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS/tekstowych, marketingu w aplikacjach i platform osób trzecich oraz innych wybranych witryn partnerskich (np. klient może zobaczyć reklamę produktu w witrynie partnerskiej, którą ostatnio odwiedzał poprzez witrynę HP). Zgodnie z zadeklarowanymi preferencjami komunikacyjnymi klienta możemy również udostępniać niektóre informacje o nim wybranym partnerom, dostawcom usług marketingowych i cyfrowym sieciom marketingowym w celu prezentowania reklam, które mogą go zainteresować, w innych witrynach lub aplikacjach mobilnych.

 

PRZESTRZEGANIE PRAWA

 

Gromadzone informacje mogą być również wykorzystywane do badania incydentów związanych z bezpieczeństwem i potencjalnych naruszeń danych osobowych, powiadamiania osób trzecich o przypadkach naruszenia oraz do przygotowania się do obrony przed pozwami sądowymi.

 

SZTUCZNA INTELIGENCJA / UCZENIE MASZYNOWE

 

Ponieważ interfejsy użytkownika stają się coraz bardziej złożone i spersonalizowane, HP może wykorzystywać dane, aby umożliwić urządzeniom lepsze dostosowanie usług do potrzeb klienta pod względem sposobu prezentowania informacji lub zadań. Na przykład wykorzystywanie danych biometrycznych (za zgodą użytkownika) w celu usprawnienia obsługi klienta i usług związanych z naszymi produktami i usługami, takimi jak zabezpieczenia urządzeń i aplikacje rzeczywistości wirtualnej.ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Gdy automatyczne zbieranie danych jest bezwzględnie konieczne do świadczenia usług HP lub dostarczenia zamówionego przez klienta produktu. Bez gromadzenia danych telemetrycznych (takich jak dane o użytkowaniu drukarki) i danych osobowych nie możemy świadczyć niektórych usług funkcjonalnych, które zgodziliśmy się świadczyć na rzecz klienta. Ponadto możemy korzystać z automatycznego gromadzenia danych w celu wspierania i ulepszania usług HP oraz wspomagania działalności związanej z usługami HP.ZARZĄDZANIE KONTEM

 

Podczas korzystania z naszych produktów i usług, w tym sklepów internetowych, klient może utworzyć poświadczenia logowania lub konto HP. Podczas tworzenia takich poświadczeń z użyciem adresu e-mail i hasła powstaje unikalny identyfikator, który umożliwia korzystanie z tych samych poświadczeń we wszystkich naszych usługach. W zależności od usług, z których klient korzysta, informacje związane z poświadczeniami lub kontem użytkownika mogą również obejmować adres dostawy, dane i historię transakcji z użyciem kart płatniczych, dane zakupionych i podłączonych urządzeń, ustawienia urządzenia i połączenia, dane dotyczące korzystania z usług urządzenia, a także preferencje dotyczące zaleceń i ofert HP.

 

Skrócony przewodnik użytkownika przedstawiający, w jaki sposób HP wykorzystuje zgromadzone dane, i określający podstawę prawną do ich przetwarzania, można znaleźć w sekcji Tabela gromadzenia i wykorzystywania danych.

Gromadzone dane

Dane osobowe to wszelkie informacje służące do identyfikacji danej osoby lub za pomocą których można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować daną osobę. HP może gromadzić dane osobowe za pośrednictwem wykorzystywanych przez klientów Usług HP oraz podczas interakcji klientów z przedstawicielami HP.

 

Kategorie gromadzonych danych osobowych zależą od charakteru relacji klienta z HP lub użytkowanych usług HP i mogą obejmować m.in.:

 

ZEBRANE INFORMACJE O TOBIE

 • Dane kontaktowe – HP może zbierać dane prywatne i/lub służbowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail oraz inne podobne dane i identyfikatory.
 • Dane płatnicze – HP zbiera dane niezbędne do obsługi płatności oraz ochrony przed oszustwami, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów zabezpieczających i inne dane dotyczące rozliczeń.
 • Dane dotyczące konta – HP zbiera dane dotyczące sposobu zakupu usług HP oraz zarejestrowania się w nich, transakcji, historii rozliczeń oraz wsparcia, usług, z których korzystają klienci, a także wszelkich pozostałych informacji dotyczących tworzenia konta użytkownika.
 • Dane dotyczące lokalizacji – HP zbiera dane geolokalizacyjne w przypadku włączania usług wymagających określenia położenia lub wprowadzenia danych dotyczących położenia podczas rejestracji produktu albo korzystania z naszej witryny.
 • Dane uwierzytelniające zabezpieczeń – HP zbiera identyfikatory użytkowników, hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje zabezpieczające wymagane przy uwierzytelnianiu kont HP oraz dostępu do nich.
 • Dane demograficzne – HP zbiera lub pozyskuje od stron trzecich określone dane demograficzne, takie jak kraj, płeć, wiek, preferowany język czy ogólne zainteresowania.
 • Preferencje – HP zbiera dane dotyczące preferencji i zainteresowań klientów, które odnoszą się do Usług HP (gdy klient o tym informuje bądź gdy wynika to z posiadanych przez nas informacji) oraz preferowanych przez klientów sposobów otrzymywania wiadomości.
 • Dane dot. mediów społecznościowych – HP może przekazywać klientom funkcje sieci społecznościowych, dzięki którym mogą oni udostępniać informacje w portalach społecznościowych oraz komunikować się z HP w różnych witrynach mediów społecznościowych. Wykorzystywanie tych funkcji może spowodować pozyskanie przez HP danych klientów lub ich udostępnienie, w zależności od funkcji. HP zaleca klientom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności oraz ustawieniami w witrynach mediów społecznościowych, aby mogli w pełni zrozumieć informacje, które są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez te witryny.
 • Dane anatomiczne i biometryczne – Podczas korzystania z naszych produktów użytkownik może podawać nam swoje dane fizyczne, takie jak wzrost, masa ciała czy sposób chodzenia, aby umożliwić tworzenie spersonalizowanych przedmiotów za pomocą naszej technologii druku 3D. Za zgodą użytkownika niektóre nasze produkty mogą zbierać dane biometryczne (takie jak linie papilarne) w celu realizacji funkcji urządzenia.
 • Inne unikalne informacje identyfikacyjne – Do przykładów innych unikalnych danych gromadzonych od klientów należą numery seryjne produktów, dane przekazywane centrom usług, wsparciu technicznemu lub innym kanałom obsługi HP podczas kontaktu bezpośredniego, przez Internet, przez telefon bądź w wiadomości e-mail, w odpowiedziach pisemnych, głosowych lub wideo udzielanych w ankietach lub konkursach, a także dodatkowe dane pozyskane przez HP, które mogą ułatwić świadczenie usług HP i udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów. Klient, który wystąpi o kredyt, może zostać poproszony o podanie dodatkowych poufnych informacji na swój temat, takich jak wysokość wynagrodzenia, numer NIP, informacje bankowe/finansowe oraz inne informacje (np. od agencji sprawozdawczości kredytowej) potrzebne do uwierzytelnienia klienta i zweryfikowania jego zdolności kredytowej.
 • Gromadzenie danych dla konkretnych usług HP – Wybrane usługi HP, takie jak gry i zastosowania immersywne HP, mogą gromadzić dodatkowe rodzaje danych w celu zapewnienia funkcjonalności i specjalnych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnej usłudze HP, kliknij tutaj.

 

AUTOMATYCZNIE GROMADZONE INFORMACJE

 • Dane o użytkowaniu drukarki – Gromadzimy takie dane o użytkowaniu drukarki, jak liczba wydrukowanych stron, tryb drukowania, używane nośniki, typ wkładu atramentowego lub laserowego (w szczególności dane wskazujące na używanie nieoryginalnych wkładów albo wkładów z chipem lub układem elektronicznym niewyprodukowanym przez HP), typ drukowanego pliku (.pdf, .jpg itp.), aplikacja używana do drukowania (Word, Excel, Adobe Photoshop itp.), rozmiar pliku, znacznik czasu oraz zużycie i poziom innych materiałów eksploatacyjnych drukarki. HP nie skanuje ani nie gromadzi treści jakichkolwiek plików lub informacji, które mogą być wyświetlane przez aplikację.
 • Dane urządzenia – HP zbiera informacje dotyczące komputerów, drukarek i/lub urządzeń klientów, takie jak system operacyjny, oprogramowanie układowe, ilość pamięci, region, język, strefa czasowa, numer modelu, data rozpoczęcia użytkowania, wiek urządzenia, data produkcji urządzenia, wersja przeglądarki, producent urządzenia, port połączenia, status gwarancji, unikatowy identyfikator urządzenia czy identyfikator reklamy, a także dodatkowe informacje techniczne, które różnią się w zależności od produktu.
 • Dane aplikacji – HP zbiera informacje dotyczące aplikacji HP, tj. lokalizacji, języka, wersji oprogramowania, możliwości udostępniania danych oraz szczegółów aktualizacji. W sytuacji, gdy są używane technologie innych firm, firma HP i firma trzecia mogą wymieniać się danymi, o czym informuje odpowiednie powiadomienie w aplikacji.
 • Dane dotyczące działania/wydajności – HP zbiera informacje dotyczące działania lub wydajności poszczególnych podzespołów urządzenia, oprogramowania układowego, programów i aplikacji. Oto przykłady gromadzonych danych: wydajność pamięci i procesora, warunki środowiskowe i awarie systemu, zdarzenia drukowania, używane funkcje, ostrzeżenia (takie jak „niski poziom atramentu”), wykorzystanie papieru fotograficznego, funkcje faksowania i skanowania, korzystanie z wbudowanego serwera internetowego, dodatkowe informacje techniczne zależne od rodzaju urządzenia.
 • Dane dotyczące przeglądania witryn – HP zbiera informacje dotyczące przeglądanych witryn HP, aplikacji oraz witryn utrzymywanych przez inne firmy na rzecz HP oraz wykonywanych w nich działań, w tym wyświetlanych i używanych treści (oraz wszelkich reklam), adresów witryn, z których przechodzą klienci, oraz innych działań związanych z przeglądaniem witryn (wyświetlanie witryn, klikanie łączy oraz dodawanie przedmiotów do koszyka zakupów). Niektóre z tych informacji są zbierane przy użyciu plików cookie, sygnałów nawigacyjnych sieci Web, wbudowanych łączy internetowych i podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj informacje na stronie Pliki Używanie plików cookie.
 • Anonimowe lub zagregowane dane – HP zbiera anonimowe odpowiedzi w ankietach lub anonimowe oraz zagregowane dane na temat używanych Usług HP. W określonych przypadkach HP stosuje proces uniemożliwiania identyfikacji oraz pseudonimizowania danych klientów, aby utrudnić identyfikację ich tożsamości za pomocą danych i dostępnych technologii.

Uwaga: Niektóre nowsze przeglądarki internetowe mają funkcję „Do Not Track” (Nie śledź). Obecnie nie istnieją normy branżowe, które przeciwdziałają zgłoszeniom „Do Not Track”. Z tego powodu na tym etapie witryny HP mogą nie odpowiadać na tego typu zgłoszenia lub nagłówki z tych przeglądarek.

 

INFORMACJE OD STRON TRZECICH

 

Gromadzimy dane pochodzące od następujących stron trzecich:

 • Brokerzy baz danych, portale społecznościowe i sieci reklamowe – te podmioty oferują dostępne na rynku dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, preferencje, zainteresowania i określone informacje demograficzne. Dane osobowe mogą być gromadzone między innymi po zalogowaniu się do aplikacji HP przy użyciu loginu do któregoś z mediów społecznościowych (np. Facebooka). Podstawowe dane otrzymane przez HP mogą zależeć od ustawień prywatności w kontach portali społecznościowych klientów.
 • Partnerzy HP – W przypadku zakupu usług HP za pośrednictwem partnera HP firma może otrzymać pewne informacje na temat tego zakupu. Możemy również otrzymywać dane i wgląd do plików cookie.
 • Agencje informacji kredytowej lub zwalczające działania przestępcze – są to dane gromadzone w celu zapobiegania oszustwom albo na potrzeby oceny zdolności kredytowej.
 • Klienci korporacyjni HP – w celu świadczenia określonych Usług na szczeblu przedsiębiorstwa firma HP może otrzymać dane biznesowe klienta od wyznaczonej jednostki w jego firmie lub przedsiębiorstwie (np. od pracownika działu IT).
 • Dostawcy usług analitycznych – Firma HP może również otrzymać dane nieosobowe, tj. dane agregowane lub dane demograficzne/profilowe uniemożliwiające identyfikację, z innych źródeł obejmujących wybranych partnerów i firmy, które specjalizują się w dostarczaniu danych dotyczących przedsiębiorstw, analityki oraz oprogramowania oferowanego jako usługa.

W celu zapewnienia dokładnych danych oraz zaoferowania najwyższej jakości obsługi klienta za pomocą lepiej dobranych usług, treści, marketingu i reklam HP może powiązać lub połączyć informacje zebrane z różnych źródeł opisanych powyżej z informacjami pozyskanymi bezpośrednio od użytkownika. HP może np. porównywać informacje geograficzne uzyskane ze źródeł komercyjnych z adresem IP zapisanym przez w celu określenia obszaru geograficznego, w którym znajduje się użytkownik. Informacje można również powiązać za pomocą unikatowego identyfikatora, takiego jak plik cookie lub numer konta.

 

W razie potrzeby firma HP pozyskuje informacje w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie należytej staranności w odniesieniu do kontaktów biznesowych w ramach swojego programu antykorupcyjnego i zgodnie z wymogami prawa.

 

SKUTKI ODMOWY UDOSTĘPNIENIA DANYCH

 

Nie trzeba przekazywać wymaganych danych osobowych. Jednak osoby, które zdecydują się nie przekazać tych informacji, w niektórych przypadkach mogą nie otrzymać dostępu do usług HP, niektórych specjalnych funkcji oraz nie będą mogły uzyskać odpowiedzi na wszelkie wysłane zapytania.

Ochrona prywatności dzieci

O ile nie określono inaczej dla konkretnego produktu lub usługi.Usługi HP są świadczone na rzecz ogółu społeczeństwa. Firma HP nie zbiera świadomie danych od dzieci (zgodnie z definicją prawa miejscowego) bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych albo spełnienia innych warunków wymaganych obowiązującym prawem.

Bezpieczne zachowywanie i przechowywanie danych

Aby zapobiec utracie danych, nieuprawnionemu dostępowi do nich, użyciu ich przez osoby niepowołane lub ich ujawnieniu, a także zapewnić ich właściwe wykorzystanie, firma HP wdrożyła odpowiednie racjonalne procedury fizyczne, techniczne i administracyjne, których celem jest ochrona gromadzonych i przetwarzanych danych. HP zachowuje dane tylko w sposób wymagany i dopuszczalny przez prawo lokalne oraz wyłącznie do usankcjonowanych celów biznesowych.

 

Podczas gromadzenia, przesyłania oraz przechowywania danych poufnych, tj. danych finansowych, HP korzysta z różnorodnych dodatkowych technologii bezpieczeństwa oraz procedur mających na celu ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Poufne informacje (takie jak numery kart kredytowych lub hasła) przesyłane przez Internet są chronione za pomocą szyfrowania, np. przy użyciu protokołu TLS (Transport Layer Security, „TLS”).

 

W związku z przetwarzaniem płatności w czasie rzeczywistym HP utrzymuje subskrypcję usługi zapobiegania oszustwom. Dzięki niej firma HP zapewnia dodatkową ochronę przed oszustwami związanymi z kartami kredytowymi, a dane finansowe użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi w branży standardami.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić Państwu usługi HP, do uzasadnionych i istotnych celów biznesowych, takich jak podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych, przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i rozstrzyganie sporów. Okresy przechowywania danych biznesowych HP różnią się w zależności od typu rekordu i podlegają zasadom przechowywania zapisów HP.

 

Dokumenty biznesowe, w tym dotyczące transakcji z klientami i dostawcami, są przechowywane podczas ich czynnego użytkowania, a następnie zgodnie z wymaganiami lokalnego prawa.

 

Przechowujemy dane osobowe klientów tylko przez okres niezbędny do świadczenia usług HP, w uzasadnionych i niezbędnych celach biznesowych, takich jak podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o dane, wypełnianie zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie sporów. HP zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich przetwarzanych danych osobowych i dąży do tego, aby dane osobowe nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, są przechowywane i przetwarzane. Okresy przechowywania danych osobowych przez HP różnią się w zależności od tego, czy są one przechowywane jako część wymaganej prawnie dokumentacji biznesowej. Dane osobowe zawarte w dokumentach biznesowych, w tym dotyczące transakcji z klientami i dostawcami, są przechowywane podczas ich czynnego użytkowania, a następnie zgodnie z wymaganiami lokalnego prawa. Dane osobowe zawarte w dokumentach nienależących do dokumentacji biznesowej są obsługiwane zgodnie z zasadami przechowywania danych osobowych, które określają limity ich przechowywania. Po upływie odpowiedniego okresu przechowywania dane są trwale usuwane i niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 

Na życzenie klienta usuwamy lub anonimizujemy jego dane osobowe, tak aby nie można już było go zidentyfikować, z wyjątkiem tych, do zachowania których jesteśmy prawnie upoważnieni lub zobowiązani.

Udostępnianie danych osobowych

Firma HP udostępnia dane osobowe tylko w sposób opisany poniżej i, o ile ma to zastosowanie, wyłącznie zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami umownymi:

 

Udostępnianie danych firmom HP

 

HP może przesłać dane osobowe użytkownika do innych jednostek biznesowych będących własnością HP w USA i innych krajach na całym świecie do celów opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych klientów i w ramach uczestnictwa HP w programach transgranicznych zasad ochrony prywatności APECWiążących Reguł Korporacyjnych i Privacy Shield, podmioty HP są na mocy umów zobowiązane do przestrzegania wymogów firmy dotyczących prywatności. Dodatkowo pracownicy HP otrzymują co roku wskazówki dotyczące ochrony prywatności w ramach obowiązkowego szkolenia w zakresie uczciwości w biznesie.

 

W przypadkach, w których nie mają zastosowania wymienione powyżej międzynarodowe programy ochrony prywatności i danych osobowych, użytkownik akceptujący Oświadczenie firmy HP o ochronie prywatności podczas rejestracji produktu lub usługi, tworzenia konta albo udostępniania nam w inny sposób swoich danych osobowych wyraża zgodę na przesyłanie tych danych przez ogólnoświatową sieć podmiotów zależnych firmy HP.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH DOSTAWCOM USŁUG I PARTNEROM

 

Firma HP zleca dostawcom usług i partnerom zarządzanie określonymi aspektami swojej działalności biznesowej oraz ich wspieranie. Należą do nich firmy mające siedzibę w USA oraz w innych miejscach na świecie i świadczące usługi w zakresie przetwarzania płatności realizowanych przy użyciu kart kredytowych, zapobiegania oszustwom, obsługi klienta, maksymalizacji sprzedaży, realizacji zamówień, wysyłki produktów, personalizacji treści, reklamy i działalności marketingowej (w tym reklamy cyfrowej oraz zindywidualizowanej), pomocy technicznej, a także usług poczty e-mail, hostingu danych, wsparcia technicznego na żywo, windykacji należności, ankiet zadowolenia klientów oraz zarządzania witrynami HP i udzielaniem wsparcia w ich zakresie. Dostawcy usług i partnerzy są na mocy umów zobowiązani do zachowania poufności informacji otrzymanych od HP i nie mogą ich używać w celach innych niż świadczenie usług w imieniu HP. W niektórych przypadkach HP może kontaktować się z klientami w celu zbadania ich zadowolenia z naszych produktów dostarczonych i usług świadczonych przez tych usługodawców i partnerów.

 

UDOSTĘPNIANIE INNYCH INFORMACJI REKLAMODAWCOM

 

Firma HP może również przekazywać informacje dotyczące użytkownika swoim partnerom reklamowym (w tym sieciom reklamowym, firmom reklamowym i innym dostawcom usług, z których pomocy korzysta partner reklamowy), aby umożliwić im rozpoznanie urządzenia użytkownika i dostosowanie treści oraz reklam do jego zainteresowań. Informacje te mogą zawierać imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, identyfikator urządzenia lub inny zaszyfrowany identyfikator. Dostawcy usług mogą przetwarzać te dane w formie mieszanej lub uniemożliwiającej identyfikację. Mogą także sami gromadzić dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak adres IP, używana przeglądarka czy używany system operacyjny, i mogą łączyć informacje o użytkowniku z informacjami pozyskanymi od innych firm współpracujących ze sobą i z firmą HP przy wymianie danych. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj informacje na stronie Pliki z sekcją HP Communications .

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM STRONOM TRZECIM

 

Firma może również udostępniać dane osobowe klientów: (i) agencjom informacji kredytowej lub zwalczającym działania przestępcze; (ii) agencjom windykacji należności (ściągającym zaległe należności klientów na poczet firmy); (iii) towarzystwom ubezpieczeń w przypadku polis ubezpieczeniowych zakupionych za pośrednictwem HP (np. pakietów serwisowych). W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się przekazać swoje dane osobowe innym firmom, będą one podlegać zasadom ochrony prywatności tychże firm. Trzeba pamiętać, że te zasady mogą różnić się od zasad i praktyk stosowanych przez HP.

 

TRANSAKCJE KORPORACYJNE

 

Określone okoliczności mogą spowodować, że ze względów strategicznych lub gospodarczych HP zdecyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować działalność biznesową. Takie transakcje mogą wiązać się z ujawnieniem danych osobowych przyszłym lub obecnym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców. W takich przypadkach HP stara się odpowiednio chronić informacje.

 

PRZESTRZEGANIE PRAWA

 

Firma HP może także udostępniać otrzymane dane osobowe, gdy uzna, w dobrej wierze, że jest zobligowana do: (i) udzielenia stosownej odpowiedzi na upoważnione zapytania o informacje ze strony organów ścigania, kontroli, sądów oraz innych organów władzy publicznej, w tym do spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego oraz wymogów organów ścigania; (ii) podporządkowania się wszelkim prawom, regulacjom, wezwaniom do sądu lub nakazom sądowym; (iii) badania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych szkodliwych i przestępczych działań oraz zapobiegania im; (iv) egzekwowania/ochrony praw i własności firmy HP lub jej podmiotów zależnych; lub (v) ochrony praw albo bezpieczeństwa danych HP, pracowników firmy oraz innych firm korzystających z własności HP pod warunkiem posiadania zezwolenia i zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Nie będziemy sprzedawać danych osobowych stronom trzecim. Zezwalamy stronom trzecim na gromadzenie danych osobowych opisanych powyżej za pośrednictwem naszych usług i udostępnianie danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych opisanych w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji, w tym między innymi do dostarczania reklam w naszych usługach i innych miejscach w oparciu o działania online użytkowników w czasie i w różnych witrynach, usługach i urządzeniach (tzw. reklama oparta na zainteresowaniach). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych tych osób trzecich.

 

Więcej informacji na temat udostępniania danych klientów można znaleźć w sekcji Tabela gromadzenia i wykorzystywania danych.

Komunikacja HP

Użytkownik może dokonywać lub zmieniać wybory dotyczące subskrypcji lub komunikacji ogólnej HP w punkcie gromadzenia danych lub przy użyciu innych metod, które są opisane w następującej sekcji. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji związanych z finalizacją zamówienia, umowami, pomocą techniczną, ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów, aktualizacjami sterowników ani innymi powiadomieniami administracyjnymi i związanymi z transakcjami, ponieważ ich głównym celem nie jest promocja.

 

KOMUNIKATY MARKETINGOWE I SUBSKRYBOWANE

 

Komunikaty marketingowe HP zawierają informacje o produktach, usługach i/lub pomocy technicznej. Użytkownik może wybrać preferowany sposób ich otrzymywania, np. pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub na urządzenie przenośne. Komunikaty marketingowe mogą zawierać informacje o nowych produktach lub usługach, oferty specjalne, spersonalizowaną treść, reklamy ukierunkowane albo zaproszenia do udziału w badaniu rynku bądź ocenie zgodności. Do subskrybowanych komunikatów należą m.in. biuletyny wysyłane pocztą e-mail, aktualizacje oprogramowania itp., które zostały przez klienta wyraźnie zamówione lub na których otrzymywanie wyraził on zgodę.

 

Można zrezygnować z otrzymywania komunikatów ogólnych w jeden z następujących sposobów:

 

 • W wiadomości e-mail należy wybrać łącze zawierające tekst „Rezygnacja” lub „Anuluj subskrypcję” albo postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji przedstawionymi w każdej wiadomości e-mail z subskrybowanym komunikatem.
 • Aby anulować subskrypcję komunikatów dostarczanych na telefony komórkowe, należy odpowiedzieć na nie, wysyłając wiadomość o treści „STOP” lub „KONIEC”.

Użytkownik może wyłączyć narzędzia do automatycznego gromadzenia danych, takie jak sygnały nawigacyjne znajdujące się w wiadomościach e-mail, nie pobierając plików graficznych zawartych w otrzymywanych od firmy HP wiadomościach (funkcja zależna od klienta pocztowego używanego na komputerze). Jednak w przypadku niektórych klientów pocztowych nie zawsze powoduje to wyłączenie narzędzi do gromadzenia danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacjach dostarczonych przez dostawcę oprogramowania poczty e-mail lub usług klienta.

 

PLIKI COOKIE I REKLAMY

 

Firma HP zapewnia możliwość wyboru ustawień plików cookie i innych narzędzi do automatycznego gromadzenia danych za pośrednictwem naszego centrum preferencji plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z tych narzędzi można znaleźć w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie i wyboru reklam. Możesz dostosować swoje preferencje, odwiedzając nasze centrum preferencji plików cookie.

 

Przestrzeganie praw klientów i kontakt z firmą

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas, na żądanie, kopii danych osobowych, które nam udostępnił lub które zgromadziliśmy, a także do wyjaśnień dotyczących ich przetwarzania. Ponadto użytkownik może cofnąć już udzieloną zgodę oraz zażądać korekty, zmiany, ograniczenia, anonimizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, jak również uzyskać kopię danych osobowych, które nam udostępnił, wyrażając jawną zgodę lub poprzez zawarcie umowy, w uporządkowanej, czytelnej dla urządzeń formie oraz wnioskować o przekazanie tych danych do innego administratora.

 

Klient może także sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, w przypadku, gdy jego dane są używane do celów marketingu bezpośredniego lub do tworzenia profilu marketingowego. Prosimy o zapoznanie z sekcją HP Communications w celu uzyskania wskazówek, jak korzystać z przysługujących praw i zarządzać własnymi preferencjami w zakresie komunikacji marketingowej i subskrypcji.

 

Oprócz środków kontroli prywatności dostępnych na mocy deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych klient może kontrolować gromadzenie danych z urządzenia. W niektórych przypadkach gromadzone i przetwarzane są dane dotyczące użytkowania produktu (nie zawartość plików) w celu dostarczenia klientowi podstawowej funkcjonalności usługi HP, takiej jak drukowanie zdalne, Instant Ink lub innej usługi dostępnej za pośrednictwem Internetu. Można samodzielnie kontrolować gromadzenie danych z urządzenia za pomocą ustawień urządzenia i preferencji. Firma HP nie jest w stanie dostosować ustawień gromadzenia danych bez aktywnego udziału klienta. Wyłączenie gromadzenia danych może wpłynąć na dostępność lub funkcjonalność takich usług. Dane gromadzone w celu realizacji takiej niezbędnej funkcjonalności nie będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli potrzebujesz pomocy w dostosowaniu ustawień gromadzenia danych, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP, podając dane urządzenia.

 

W niektórych przypadkach te prawa mogą być ograniczone, np. gdy przychylenie się do wniosku użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych innej osoby albo gdy użytkownik wnioskuje o usunięcie informacji, które musimy przechowywać zgodnie z wymogami prawa lub które musimy zachować ze względu na ważne i uzasadnione przyczyny.

 

Nie będziemy dyskryminować użytkownika w zakresie korzystania z przysługujących Ci praw i wyborów, chociaż niektóre funkcje i funkcje dostępne w usługach HP mogą ulec zmianie lub nie będą już dostępne. Jakakolwiek różnica w usługach jest powiązana z dostarczaną wartością.

 

Wszelkie wnioski związane z egzekwowaniem swoich praw, a także komentarze lub pytania dotyczące Oświadczenia firmy HP o ochronie prywatności, gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników albo ewentualnego naruszenia lokalnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, należy przesyłać do głównego inspektora HP ds. prywatności i ochrony danych lub na następujący adres:

 

UE
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEKSYK
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Chińska Republika Ludowa
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

POZOSTAŁE
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Cała komunikacja będzie traktowana poufnie. Po otrzymaniu wiadomości, nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w rozsądnym terminie, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub wątpliwości. W niektórych przypadkach możemy poprosić o dalsze informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu weryfikacji, kliknij tutaj Dążymy do tego, aby Twoje obawy były rozwiązywane w sposób terminowy i właściwy.

 

Jeśli firma HP nie jest w stanie odpowiedzieć na zastrzeżenia użytkownika, ma on prawo do skontaktowania się z organem nadzorczym ds. ochrony prywatności i danych osobowych w kraju, w którym mieszka lub pracuje. Może także skontaktować się z tym organem w razie podejrzeń naruszenia zasad ochrony danych albo odwołać się do sądu. W razie pytań, wątpliwości lub skarg związanych z naszym uczestnictwem w programie Privacy Shield obejmującym USA i kraje Unii Europejskiej, z transgranicznymi zasadami ochrony prywatności (CBPR) APEC albo z przestrzeganiem przez firmę HP reguł BCR prosimy o zapoznanie się z sekcją Przekazywanie danych za granicę.

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Jeśli niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostanie zmodyfikowane, jego poprawiona wersja zostanie opublikowana na tej stronie wraz z datą aktualizacji. Jeśli do treści Oświadczenia zostaną wprowadzone istotne zmiany, które zmienią praktyki firmy związane z ochroną prywatności, można powiadomić klientów również przy użyciu innych środków, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub publikując powiadomienie na stronie głównej HP i/lub w sieciach społecznościowych, zanim zmiany te zaczną obowiązywać.

 

Data opublikowania: listopad 2021

 

Pobierz Zasady zachowania poufności informacji HP

 

Archiwum poprzednich zasad dotyczących prywatności

Łącza do powiązanych witryn:

Oświadczenie o ochronie prywatności w innych krajach/regionach

Więcej informacji

Moje preferencje dotyczace poufnosci

Więcej informacji

HP Prawa do korzystania z danych osobowych

Więcej informacji